LM-sak Samfunnsviternes årsberetning 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011"

Transkript

1 LM-sak Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning og regnskap for perioden. Hovedstyret vedtok i sak årsberetningen for Hovedstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar hovedstyrets årsberetning Vedlegg: Samfunnsviternes årsberetning 2011

2 Samfunnsviterne Årsberetning 2011 Årsberetning

3 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning. Pr har foreningen 9100 medlemmer. Samfunnsviterne er tilknyttet Akademikerne. Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet leier lokaler i Juristenes hus i Kristian Augusts gate 9, sentralt i Oslo, og er samlokalisert med Norges juristforbund og Den norske advokatforening. Sekretariatet bestod i 2011 av 17,5 årsverk fordelt på 18 medarbeidere. Sekretariatet har i tillegg en jusstudent i 20 prosent vikarstilling. Sekretariatet ledes av generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren. Hovedstyret Hovedstyret har bestått av følgende medlemmer: Knut Aarbakke leder Aina Strand nestleder Olav Burkeland styremedlem Anne Solheim styremedlem Håvard Grov styremedlem Siri Johnsen styremedlem Beate Krogstad Austvold styremedlem Yngve Engkvist styremedlem Kirsten K. K. Holiman studentobservatør Varamedlemmer: Frode Svartvatn 1. vara Irene Brønlund Opseth 2. vara Thomas Neby Baardseng 3. vara Unn-Tove Andreassen 4. vara Landsmøtet Landsmøtet i Samfunnsviterne avholdes hvert annet år. Landsmøtet 2011 ble avholdt november på Thon Hotel Opera i Oslo. Landsmøtet valgte nytt hovedstyre for perioden Det nye hovedstyret tiltrer 1. januar Fagdagen i forkant av landsmøtet ble organisert som et politisk verksted for å engasjere medlemmene til debatt om utformingen av foreningens politikk. Innspillene fra medlemmene ble oversendt hovedstyret som innspill for neste periode. Arbeidsgrupper Foreningen hadde i 2011 følgende arbeidsgrupper, nedsatt av hovedstyret: Fagutvalg Arbeidsgruppe for policy-dokument om høyere utdanning Arbeidsgruppe for internasjonale solidaritet Redaksjonskomite for medlemsbladet Samfunnsviteren Arbeidsgruppe for EVU Arbeidsgruppe for likestilling og diskriminering Sekretariatet har som mål å jobbe for et inkluderende og variert arbeidsmiljø og for en livsfasepolitikk som legger til rette for ansatte i forskjellige aldre og livsfaser. Sekretariatet etterstreber full likestilling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Samfunnsviterne er IA-bedrift. Det totale sykefraværet i sekretariatet i første halvdel av 2011 var på 2,04 prosent. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Økonomi og regnskap Samfunnsviterne er ikke skattepliktig, men Samfunnsviterne er blitt regnskapspliktig etter Regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 9, da eiendelenes verdi overstiger 20 millioner kroner. Under utarbeidelse av regnskapet er det tatt utgangspunkt i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Vi følger kongruensprinsippet. Den økonomiske situasjonen i foreningen er stabilt god. Foreningens hovedinntektskilde er medlemskontingent. Foreningen reviderte i 2011 sine internkontrollrutiner for økonomistyring. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Samfunnsviternes samlede inntekter i 2011 var kr Samfunnsviternes årsregnskap for 2011 viser et overskudd på kr Foreningens overskudd ble tildelt sikringsfondets formålskapital og foreningens formålskapital. Foreningens formålskapital er på kr Sikringsfondets formålskapital er på kr Juridisk bistandsfonds formålskapital er på kr Foreningen har god likviditet. Kommunikasjonskanaler Samfunnsviterne lanserte i 2011 nye nettsider. Det er også utarbeidet en egen nettside for mobile enheter. Arbeidet med nettsidene har høy prioritet. Statistikken for trafikk på Samfunnsviternes nettsted er jevnt god. Samfunnsviterne setter informasjonssikkerhet høyt, også i arbeidet med foreningens nettsider. Samfunnsviterne kommuniserer med medlemmene via e-post og ulike elektroniske nyhetsbrev som tilrettelegges for hele eller deler av medlemsmassen avhengig av tema. Foreningens medlemsblad, Samfunnsviteren, utkommer med fire utgaver årlig. Samfunnsviteren utgis som temanummer, og tema for 2011 har vært branding og nettverk, ledelse, likestilling og likeverd i arbeidslivet, samt sikkerhet og personvern. Samfunnsviterne har en side på Facebook og Twitter, samt en egen gruppe på LinkedIn. Sosiale medier har gitt foreningen nye profilerings- og markedsføringsmuligheter. 2 Årsberetning 2011 Årsberetning

4 Identitet og synlighet Landsmøtet i 2009 vedtok blant annet at hovedstyret i perioden skal arbeide for å styrke foreningens og medlemmenes profesjon og identitet og at Samfunnsviterne skal fremme økt yrkesstolthet og faglig identitet hos medlemmene. Med utgangspunkt i dette vedtok hovedstyret å igangsette arbeidet med foreningens identitet og synlighet. Som et ledd i dette er det utarbeidet en kompetanseguide på foreningens nettsider. Kompetanseguiden har beskrivelser av fagfeltene foreningens medlemmer er utdannet innenfor. Guiden gir også tips til hvordan man kan selge inn sin kompetanse til en potensiell arbeidsgiver. Målet med kompetanseguiden er å bygge opp en sterkere identitet rundt fagkretsene til Samfunnsviternes medlemmer. Media: Generalsekretæren i Samfunnsviterne hadde et leserinnlegg på trykk i Universitas (UiO) 5. oktober 2011, Teknologene duger ikke alene. Foreningens leder ble intervjuet i artikkelen Humanioras hinder i Under dusken (NTNU) nr. 14, 25. oktober Samfunnsviterne har i 2011 gitt innspill til Akademikerne i fem offentlige høringer. Samfunnsengasjement Samfunnsviterne videreførte i 2011 samarbeidsavtalen med SAIH og deres samarbeidspartnere i Nicaragua. Foreningen bevilget i 2011 kr til kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN i Nicaragua og deres arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner. Samfunnsviterne videreførte i 2011sin støtte som fast Nødhjelpspartner i Leger Uten Grenser, med en årlig støtte på kr Lønns- og arbeidsvilkår Lønnsundersøkelsen 4892 respondenter (64 prosent) besvarte Samfunnsviternes lønnsundersøkelse i januar Statistikken viser brutto årslønn (grunnlønn) for 100 prosent stilling (ikke inkludert bonuser, provisjon eller godtgjørelser). Medlemmene ble spurt om lønnsnivå pr Lønnsundersøkelsen sendes alle medlemmer via nyhetsbrev og er tilgjengelig på medlemsnettet. Lønn etter sektor og kjønn 2010 Begge kjønn Sektor Gjennomsnitt Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antall Totalt Stat Kommunal sektor Privat Spekter Helse Oslo kommune Spekter trad Tariffkonferansen Tariffkonferansen er foreningens øverste organ for å utforme foreningens tariffkrav i perioden. Årets tariffkonferanse åpnet med en fagdag med eksterne innledere for å kaste lys over årets utfordringer. På konferansens andre dag ble det holdt sektorvise tariffdiskusjoner. Diskusjonene på tariffkonferansen danner bakgrunn for hovedstyrets vedtak om foreningens tariffkrav i staten, KS, Oslo kommune og Spekter Helse. 4 Årsberetning 2011 Årsberetning

5 Lønnsoppgjøret 2011 Lønnsoppgjøret 2011 var et mellomoppgjør. Samfunnsviterne er omfattet av partsforhold i statlig sektor, kommunesektoren, Spekter og Virke-HUK. I statlig sektor ble det i 2011 oppnådd en forhandlingsløsning uten at det var nødvendig å gå til mekling. Den økonomiske rammen for oppgjøret ble anslått til 3,9 prosent og ble fordelt på generelle tillegg og lokale forhandlinger. Potten til lokale forhandlinger var liten; 0,25 prosent av lønnsmassen pr. 1. oktober. Gjennom Samfunnsviternes innholdsrike kursprogram og velutviklede nettverk har medlemskapet gitt meg en spennende karrierevei og en visshet om profesjonalitet rundt lønns- og arbeidsvilkår. Kristin Lyssand, tidligere tillitsvalgt. For våre og Akademikernes medlemmer i kommunesektoren (KS) forhandles lønnstilleggene lokalt i den enkelte kommune og fylkeskommune, mens lønnstilleggene for øvrige kommuneansatte i stor grad fordeles i sentralt førte forhandlinger. Resultatet for sistnevnte grupper i 2011 var en økonomisk ramme på om lag 4,3 prosent. I den økonomiske rammen inngår faktorer som overheng og lønnsglidning. I Oslo kommune innebar oppgjøret etter mekling en økonomisk ramme på om lag 4 ¼ prosent. Det ble gitt et generelt tillegg på lønnstabellen på 3,35 prosent med virkning fra 1. mai 2011, dog minimum kr , noe som betyr prosentvis tillegg fra og med lønnstrinn ltr. 31 (kr ). Det ble ikke avsatt økonomiske midler til sentral justering eller lokal pott. I Spekter helse (sykehusforetakene) forhandles lønnstilleggene kun lokalt for Samfunnsviternes medlemmer. I de lokale forhandlingene var det behov for sentral bistand ved noen få helseforetak, men det lyktes til slutt å komme til enighet ved alle helseforetakene der vi har medlemmer. Når det gjelder privat sektor, er majoriteten av Samfunnsviternes medlemmer her ikke omfattet av avtaler eller overenskomster hvor Samfunnsviterne har partsforhold. Vi har imidlertid medlemmer i Virke/HUKvirksomheter og Spekter tradisjonell-virksomheter. I disse sektorene føres kollektive lønnsforhandlinger. I Virke/HUK, hadde resultatet sterke likhetstrekk med oppgjøret i statlig sektor. For arbeidstakere i Virke/HUK, ble lønnen i sin helhet forhandlet lokalt. Innenfor Spekter tradisjonell-området kom partene til enighet lokalt i alle virksomheter. Medlemsbistand Foreningens kjernevirksomhet er å hjelpe medlemmer som har behov for råd og bistand knyttet til sine lønnseller arbeidsvilkår. Sakene løses i hovedsak gjennom dialog og forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Sekretariatet har i løpet av 2011 bistått medlemmer i om lag 100 arbeidsrelaterte saker. Eksempler på sakstyper er oppsigelse, nedbemanning, arbeidskonflikter, midlertidig ansettelse, diskriminering, oppfølging av sykemeldte osv. I tillegg håndteres et høyt antall henvendelser løpende pr. e-post og telefon. For øvrig håndterer foreningens lokale tillitsvalgte svært mange henvendelser fra medlemmene knyttet til både lønn og arbeidsvilkår. Tillitsvalgtapparat og lokallag Samfunnsviterne har medlemmer ved ca lokale arbeidsplasser på landsbasis. Samfunnsviterne har totalt ca. 659 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. I tillegg er en del av medlemmene ivaretatt av lokalt Akademiker-samarbeid. Tillitsvalgte yter bistand til det enkelte medlem i samarbeid med sekretariatet. Arbeidet med oppbygging av lokallag og tillitsvalgtapparatet pågår kontinuerlig. Dette gjøres gjennom kurs for tillitsvalgte, medlemsmøter, direkte kontakt og rådgivning, Samfunnsviternes nettsider og i de enkelte fylkesavdelinger. Samfunnsviternes lokallag har i løpet av 2011 arrangert diverse samlinger, årsmøter og medlemsmøter for sine tillitsvalgte og medlemmer. Temaer på møtene og samlingene har blant annet vært lokalt Akademikersamarbeid, identitet og synlighet, medbestemmelse, tilsettinger, omstilling, lokal lønnspolitikk, samt sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Kurs og opplæring Samfunnsviterne har i løpet av 2011 avholdt 18 kurs og konferanser rettet inn i mot alle sektorer. Om lag 420 tillitsvalgte og medlemmer har blitt kurset i løpet av Kurstilbudet varierer fra rene opplæringskurs for nye tillitsvalgte og medlemmer som skal inn i tillitsverv, til mer generelle emnekurs i for eksempel omstilling, arbeidsrett, tilsettingsprosesser, økonomi, påvirkningsarbeid og IA og konflikthåndtering. I tillegg har flere tillitsvalgte deltatt på kurs og konferanser i regi av Akademikerne. I løpet av året har det også vært arrangert lokale kurs og samlinger for medlemmer ved flere offentlige virksomheter. 6 Årsberetning 2011 Årsberetning

6 Jeg synes det er en ære å få være tillitsvalgt for så mange utrolig kunnskapsrike, dyktige og engasjerte samfunnsvitere på min arbeidsplass. Jeg er oppriktig stolt av bidraget vi samfunnsvitere yter og bruker gjerne mitt overskuddsengasjement til å påvirke vår arbeidshverdag gjennom vervet. Medlemsutvikling : Carina Sandberg, tillitsvalgt i Utlendingsnemda (UNE). Fylkesavdelinger Fylkesavdelingenes hovedoppgaver er å drive organisasjonsbygging, rekruttering og studentarbeid, arrangere samlinger for tillitsvalgte og avholde faglige aktiviteter for sine medlemmer i fylkene. Fylkesavdelingene er rådgivende organ for hovedstyret i aktuelle saker og ansvarlig for å velge delegater til Samfunnsviternes høyeste organ, landsmøtet. I 2011 har det vært aktive fylkesavdelinger i Agder, Buskerud, Finnmark, Hordaland, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Troms og Trøndelag. I tillegg ble det opprettet fylkesavdeling i Østfold i Det er i løpet av 2011 avholdt to fylkesledermøter. Faglige tilbud Samfunnsviternes årlige fagkonferanse samlet over 140 deltakere på Thon Hotel Opera fredag 4. februar Konferansen hadde tittelen Verdien av samfunnsvitenskapen. Samfunnsviterne har i perioden et prøveprosjekt med tildeling av kompetanseutviklingsmidler for medlemmer som tar etter- og videreutdanning. Medlemmer av Samfunnsviterne kan delta gratis på en rekke utvalgte faglige møter i regi av Polyteknisk forening. Medlemmer av Samfunnsviterne får rabatt på faglige kurs i regi av KAN Econa. Foreningenes fylkesavdelinger og lokallag har avholdt en rekke faglige møter for medlemmene. Samarbeidsavtale med Univett, Universitetet i Oslo, om formidling av etter- og videreutdanningstilbud til medlemmene. Redusert abonnementspris på en rekke tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Medlemsutvikling 2011 etter sektor/medlemsstatus Sektor/medlemsstatus Antall Prosent Alle Kvinner Menn Alle Totalt 511 6, Stat 147 3, Kommune (KS) 145 9, Oslo kommune -2-0, Spekter Helse 38 9, Privat/frie yrker , Student 7 1, Pensjonist 17 23, Andre* 36 23, * Andre inkluderer arbeidssøkende, permisjon, utland, ufør/attføring/arbeidstrening og ikke oppgitt. Medlemsvekst Samfunnsviterne kan fortsatt vise til en positiv medlemsutvikling. Ved utgangen av 2011 var det totale medlemstallet Ved inngangen av 2011 var det totale medlemstallet Dette er en økning på 6 prosent. Per var kjønnsfordelingen i medlemsmassen 33 prosent menn og 67 prosent kvinner. 8 Årsberetning 2011 Årsberetning

7 Studenter Foreningen jobber kontinuerlig med å rekruttere og beholde studentmedlemmer og studentrepresentanter ved ulike studiesteder. Foreningen har i 2011 vært representert med en studentrepresentant/studentlag ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Nordland og Universitetet i Stavanger. Blant annet er det avholdt jobbsøkerkurs på flere studiesteder og i forbindelse med dagskonferansen for studenter. Det har blitt avholdt en studentrepresentantsamling, hvor blant annet studentdelegater til landsmøtet ble valgt. Det ble også avholdt en dagskonferanse for studenter høsten Konferansen fokuserte på jobb og karrieremuligheter, hvor representanter fra arbeidslivet deltok. Samfunnsviterne har videreført samarbeidsavtalen med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), som innebærer at ANSAs medlemmer, som studerer innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, tilbys gratis studentmedlemskap i Samfunnsviterne. I samfunnsviterne er jeg blitt møtt med åpenhet og vennlighet fra alle medlemmer og ledere jeg har fått den glede av å hilse på. Samfunnsviteren behandler alle likt og rettferdig, selv om vi er fra ulike studieretninger. De ivaretar samtidig interessene til hvert enkelt medlem. Derfor er samfunnsviterne en forening som passer for meg. Elise Manin, studentrepresentant ved Universitetet i Stavanger. samfunnsviterne.no 10 Årsberetning 2011 Årsberetning

8 Medlemstilbud Rådgivning og bistand i problemstillinger og konflikter knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Veiledning og råd i overgangsfasen mellom studier og arbeidsliv. Tillitsvalgtapparat på den enkelte arbeidsplass, nettverk og lignende. Lønnsundersøkelsen er tilgjengelig på medlemsnettet. Samfunnsviternes advokatavtale med Legalis AS: Fri telefonkonsultasjon innen privatrettslige spørsmål med advokat/advokatfullmektig i inntil to timer per år for det enkelte medlem (unntatt arbeidsrett og strafferett). Bank- og forsikringstjenester: Tilbud om fordelaktige bank- og forsikringstjenester i DNB. Dette innebærer gunstige banktilbud og livs- og skadeforsikringsordninger. OTP (obligatorisk tjenestepensjon): Samfunnsviterne har en rammeavtale med DNB vedrørende OTP for medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. Lokale arrangementer i regi av fylkesavdelingene og studentlag. Medlemsmagasinet Samfunnsviteren fire ganger i året. Kurs og konferanser: Opplæring i lov- og avtaleverk for tillitsvalgte, samt enkelte emnekurs for alle medlemmer. Årlig tariffkonferanse og fagkonferanse. KAN-kurs: Rabattert kurstilbud for Samfunnsviternes medlemmer i KAN Econa. Polyteknisk forening. Fri inngang på utvalgte temamøter i regi av Polyteknisk forening. Medlemsnett: Eksklusiv informasjon for foreningens medlemmer, bl.a. lønnsstatistikk og guide til lokale forhandlinger. Samarbeidsavtale med UiO: Foreningen har en samarbeidsavtale med UNIVETT, UiO, om formidling av etter- og videreutdanningstilbud. Samarbeidsavtale med Aspire Utvikling: Mulighet for individuell coaching/veiledning til fordelaktig pris. Samfunnsviternes kompetanseguide foreningens nettsider. Kompetanseutviklingsmidler: Medlemmer kan søke om økonomisk støtte til etter- og videreutdanning. Tidsskrifter fra Universitetsforlaget: Tilbud på prisreduserte abonnement på en rekke utvalgte tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Jobbsøkerhåndbok til alle studentmedlemmer det semesteret de står registrert med eksamensdato. Jobbsøkerkurs for studenter i regi av studentlagene. Sixt Bilutleie: Fordelaktige priser på leiebil. Hotellavtale. Rabatt på hotellovernatting over hele verden gjennom avtale med Hotellmegleren. Brilleland: Rabatter på synsundersøkelse og briller. Discover Travel: Medlemmer av Samfunnsviterne får kr. 1000,- i rabatt for seg og pr. medreisende. Nordisk samarbeidsavtale for gjensidig bistand i lønn- og arbeidsvilkår for nordiske arbeidstagere som jobber i andre nordiske land. 12 Årsberetning 2011

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015.

Innkalling med saksliste ble sendt pr e-post til delegatene 15. januar 2015, og saksdokumentene ble sendt delegatene 25. februar 2015. LM-sak 01/15 Åpning, opprop og konstituering Åpning: Ved landsmøtets ordstyrer. Opprop: Navneopprop etter deltakerliste. Konstituering: Tidspunkt og sted for Naturviternes landsmøte 2015 ble kunngjort

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003

Årsr appor t 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 17 ÅRSRAPPORT 2003 Kyrkje i endringstider 2003 har vore eit hektisk år for KA, dette som dei føregåande. Å fungere som ein profesjonell arbeidsgivar- og interesseorganisasjon i tider med

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar.

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/390977_fix.html Side 1 av 1 04.12.2013 Fra: Ruth Nilsen Stubberud[ruth.stubberud@ks.no] Dato: 04.12.2013 11:23:35 Til: Ruth Nilsen Stubberud Tittel: Strategikonferansen

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND

MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND MEDLEMSHÅNDBOK FOR MEDLEMMER I NORSK AUDIOGRAFFORBUND Innholdsfortegnelse Innledning...2 Audiografen...2 Hjemmesiden...2 Medlemsinformasjon via E- post...2 Yrkesetiske retningslinjer for medlemmer i NAF

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer