PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl og 17. januar kl Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol Hotel, Oslo Knut Aarbakke Siri Johnsen Christer Wiik Aram Beate Krogstad Austvold Margot Vågdal Anne Solheim Frode Svartvatn, fra etter foredrag Styrearbeid generelt og særlig økonomiansvaret Torill Monstad, deltok ikke på dag to Mariam Johnsen, studentrepresentant Merete Nilsson Kleveland, første vara Vidar Anderssen, andre vara Irene Brønlund Opseth, tredje vara Unn-Tove Andreassen, fjerde vara Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Sekretariatets ansatte presenterte seg ved innledningen til seminaret. Deler av sekretariatets ansatte deltok i sak 10/12 Hans Christian Apenes, referent Mandag 16. januar Seminar: Åpning v/ Knut Aarbakke Presentasjon av hovedstyret og sekretariatet Gjennomgang av styrepermen v/ generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren Styrearbeid generelt og særlig økonomiansvaret v/harald Mæhle fra Habberstad

2 Styremøte: Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes, dog slik at sak 13/12 behandles etter sak 3/12. Sak 10/12 behandles etter sak 13/12. Ettermeldt sak 14/12 ført opp på dagsorden. Sak 02/12 Debatt: Godkjenning av protokoll Protokoll fra hovedstyrets møte 1. desember 2011 godkjennes. Leder innledet. Sak 68/11 Akademikerutvalget i SAIH oppnevning av utvalgsmedlem. Denne saken ble utsatt på HS-møtet 1. des 2011 til neste møte, men måtte utsettes ytterligere pga manglende tilbakemelding fra SAIH. Sak 73/11 Evaluering av styreperioden Sekretariatet skulle sende ut evalueringspunktene i sak 73/11 på nytt til styret for styreperioden slik at alle de tidligere styremedlemmene fortsatt kunne få muligheten til å gi tilbakemeldinger om dette arbeidet skriftlige. Dette pga stort frafall på styrets evalueringsmøte den 2. des Protokoll fra hovedstyrets møte 1. desember 2011 godkjennes. Sak 03/12 Møteplan 2012 Omforent møteplan vedtatt. Saken lagt frem på møtet. Leder innledet. Innspill om datoer for møter ble gitt. Endelig møteplan skulle sendes med protokollen. Innkallinger til møter kan sendes via Outlook. Følgende møtetidspunkt ble vedtatt: 2. februar styremøte 6. mars styremøte 26. til 29. mars fylkesledermøte og styremøte 21. til 22. mai styremøte 20. til 21. september styremøte 23. november - styremøte Omforent møteplan 2012 vedtatt.

3 Tirsdag 17. januar Styreseminaret fortsatte: Synlighetsarbeid i Samfunnsviterne v/jan Glendrange Vedtakssaker: Sak 04/12 Styreinstruks Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden Tekst om arbeidsutvalg skulle strykes. Strategisk arbeid tilsvarende tekst i forslaget til lederinstruks skulle implementeres. Styreinstruksen skulle sendes ut med forslag til protokoll. Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden Sak 05/12 Leders instruks Hovedstyret vedtar leders stillingsinstruks for perioden Omforent endringsforslag (1): Stryke arbeidsutvalget og hele siste setning under pkt Ansvars- og arbeidsoppgaver, arbeidsutvalg under pkt Rapportering og hele siste punkt Instruksens varighet. Hovedstyret vedtar leders stillingsinstruks for perioden Sak 06/12 Generalsekretærs instruks Hovedstyret vedtar generalsekretærs stillingsinstruks for perioden Hovedstyret vedtar generalsekretærs stillingsinstruks for perioden Sak 07/12 Oppnevning av redaksjonskomité for Samfunnsviteren Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonskomité i styreperioden: Foreningens leder Knut Aarbakke, leder av redaksjonskomiteen

4 Redaktør Gunn Kvalsvik Solveig Vivill Vinsrygg Nessim Ghouas Adelheid Mortensen Huuse Kristin Haugan Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen. Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonskomité i styreperioden: Foreningens leder Knut Aarbakke, leder av redaksjonskomiteen Redaktør Gunn Kvalsvik Solveig Vivill Vinsrygg Nessim Ghouas Adelheid Mortensen Huuse Kristin Haugan Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen. Sak 08/12 Oppnevning av fagutvalg Mandat for fagutvalget Hovedstyret vedtar følgende mandat for fagutvalget: 1. Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Fagutvalget har ansvaret for Samfunnsviternes fagkonferanse. Fagutvalget kan selv ta initiativ til saker. 2. Fagutvalget arbeider innenfor en budsjettramme på kr ,- til fagkonferansen. I tillegg avsettes til drift av utvalget inntil kr ,- 3. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen med 10 prosent stilling til administrativ bistand for utvalget. 4. Fagutvalget rapporterer om aktiviteter og økonomi til generalsekretær hovedstyremøtene. Fagutvalget utvalgsmedlemmer Hovedstyret oppnevner fagutvalg for perioden med følgende medlemmer: 1. Knut Aarbakke (leder av fagutvalget) 2. Irene Brønlund Opseth 3. Unn-Tove Andreassen 4. Serine Lomeland Jacobsen 5. Anne Karine Wilson 6. Eirik Christian Æsøy Generalsekretær opplyste om at Yngve Voktor hadde sendt inn sitt kandidatur etter fristen og etter at styrepapirene var sendt ut. Syret valgte derfor å se bort fra Voktors kandidatur.

5 Mandat for fagutvalget Hovedstyret vedtar følgende mandat for fagutvalget: 1. Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Fagutvalget har ansvaret for Samfunnsviternes fagkonferanse. Fagutvalget kan selv ta initiativ til saker. 2. Fagutvalget arbeider innenfor en budsjettramme på kr ,- til fagkonferansen. I tillegg avsettes til drift av utvalget inntil kr ,- 3. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen med 10 prosent stilling til administrativ bistand for utvalget. 4. Fagutvalget rapporterer om aktiviteter og økonomi til generalsekretær hovedstyremøtene. Fagutvalget utvalgsmedlemmer Hovedstyret oppnevner fagutvalg for perioden med følgende medlemmer: 1. Knut Aarbakke (leder av fagutvalget) 2. Irene Brønlund Opseth 3. Unn-Tove Andreassen 4. Serine Lomeland Jacobsen 5. Anne Karine Wilson 6. Eirik Christian Æsøy Sak 09/12 Oppnevning av arbeidsgruppe for internasjonal solidaritet Hovedstyret vedtar følgende mandat: 1. Arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet følger Retningslinjer for internasjonalt solidaritetsarbeid i Samfunnsviterne vedtatt på foreningens landsmøte Det avsettes til drift av arbeidsgruppa inntil kr ,-, som tas fra budsjettpost for drift av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppa representanter 1 Hovedstyret oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet for perioden : 1. Siri Johnsen 2. Elin Kjeldstadli Hatlestad 3. Janne Vikerødegården 4. Kjell Løvik Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen. Hovedstyret vedtar følgende mandat: 1. Arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet følger Retningslinjer for internasjonalt solidaritetsarbeid i Samfunnsviterne vedtatt på foreningens landsmøte Det avsettes til drift av arbeidsgruppa inntil kr ,-, som tas fra budsjettpost for drift av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppa representanter 1 Hovedstyret oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet for perioden : 1. Siri Johnsen

6 2. Elin Kjeldstadli Hatlestad 3. Janne Vikerødegården 4. Kjell Løvik Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen. Sak 10/12 Hovedstyrets arbeidsform fremover Arbeid med HP, ID prosjekt Fordeling av oppgaver Foreningens strategi og synlighetsarbeid 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat til å arbeide med en ny strategi for foreningen. 2. Arbeidsgruppen skal bestå av inntil fem medlemmer sammensatt fra hovedstyret, fylkesledere og lokallag. 3. Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram forslag til arbeidsgruppens sammensetning, mandat, sekretariatsfunksjon og finansiering i hovedstyrets møte i mars. 4. Det er et mål å ha forslag til ny strategi klart til høring våren Hovedstyret er styringsgruppe for arbeidet med ny strategi. Interesse for ulike tema i foreningen blant hovedstyrets medlemmer var: Tariff: Vidar Anderssen, Christer, Siri, Merete, Unn-Tove. Fag og profesjon: Marion, Christer, Unn-Tove, Siri Identitet: Anne, Margot, Irene, Beate, Frode, Merete, Christer, Torill Organisasjonsutvikling: Irene, Beate, Marion, Christer, Unn-Tove, Frode Omforent endringsforslag (1): Pkt to, slette medlemsantallet for arbeidsgruppen. "Arbeidsgruppe" erstattes med "prosjektgruppe". Innstillingen og forslag 1 enstemmig vedtatt. 1. Det nedsettes en prosjektgruppe med mandat til å arbeide med en ny strategi for foreningen. 2. Prosjektgruppen skal bestå av medlemmer sammensatt fra hovedstyret, fylkesledere og lokallag. 3. Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram forslag til prosjektgruppens sammensetning, mandat, sekretariatsfunksjon og finansiering i hovedstyrets møte i mars. 4. Det er et mål å ha forslag til ny strategi klart til høring våren Hovedstyret er styringsgruppe for arbeidet med ny strategi. Sak 11/12 Frikjøp nestleder Nestleder Siri Johnsen frikjøpes i 40 % i perioden 1. februar til 31. desember Det legges frem en frikjøpsavtale med rolledeling mellom leder og nestleder i styremøtet i mars. Finansiering av frikjøpet dekkes av foreningens egenkapital. Leder innledet. Nestleder Siri Johnsen deltok ikke i møtet under behandlingen av saken. Debatt. Saken utsatt.

7 Hovedstyret ber generalsekretær komme tilbake med ny sak i møte 2. februar hvor arbeidsdelingen mellom leder og nestleder kommer tydeligere frem, samt en mer utførlig redegjørelse for kostnader og evt. muligheter for å redusere disse. Sak 12/12 Oppnevning av representant i Akademikernes styre Hovedstyret vedtar å oppnevne foreningens nestleder Siri Johnsen som observatør til Akademikernes styre for perioden Hovedstyret vedtar å oppnevne foreningens nestleder Siri Johnsen som observatør til Akademikernes styre for perioden Sak 13/12 Sak 14/12 Eventuelt: Sak Medlemskort: Sak Kontingent studenter: ORIENTERINGER Akademikerne Aktuelt fra sekretariatet Høringer Fylkesledermøtet Tariffkonferansen 5. og 6. mars - forslag om å dele stat inn i mindre grupper. Dele inn gruppene på annen måte? Flere tillitsvalgte fra departementene bør være med. Fagkonferansen 3. februar 2012 Landsmøte 2013, egen vedtakssak om LM 2013 forberedes og legges frem for styre med følgende vurderinger: - To dagers/tredagers møte - I Oslo, Trondheim eller Stavanger - Tilknyttet helg eller kun hverdager 4. vararepresentant - 5. vara Unn-Tove Andreassen skulle flyttes opp til 4. vara fordi Espen Nilsen hadde trukket seg som 4. vara. Foreningens signatur og prokurarett Hovedstyret vedtar at foreningens signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap. Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis generalsekretær. Hovedstyret vedtar at foreningens signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap. Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis generalsekretær. Bør det utstedes medlemskort? Sak forberedes som egen vedtakssak på styrets møte i mai Alle studenter som melder seg inn i 4. kvartal i et år får fri kontingent ut året. Dette gjelder fra 2012.

8 Studenter som ble innmeldt fjerde kvartal 2011 får fri kontingent 2012.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 4. FEBRUAR 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 4. FEBRUAR 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 4. FEBRUAR 2015 Tid: 4. feb. kl. 12.00 kl. 18.00 Sted: Thon Hotel Opera, Oslo Styremedlemmer: Knut Aarbakke, leder (deltok f.o.m. sak 4) Merete Nilsson, nestleder

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 1 Samfunnsviternes årsberetning 2012 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning.

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009

VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 18. september 2009 VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE (15.-) 16. OKTOBER 2009 Tekna Forskernes årsmøte avholdes på Radisson Blu Plaza hotell i Oslo i sammenheng med Teknas forskningskonferanse 15.-16.

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger.

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger. Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 IP/07.03.12 Sak 27/12 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2011 Foreningens resultat for 2011 viser et overskudd på kr 3 126 105. Overskudd i 2011 skyldes

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING ÅRSMØTE 2013 SAMFUNNSVITERNE TROMS I henhold til e-post av 29. april 2013, ble det varslet om årsmøte i Samfunnsviterne i Troms. Dato: Torsdag 30. mai 2013 Tid: 16:30-18:30 (forfriskninger ved ankomst,

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer