SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1"

Transkript

1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning

2 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent stilling, en medarbeider i 50 prosent stilling og to medarbeidere i 20 prosent stilling. Samfunnsviternes årsberetning 2013 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning. Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Pr har foreningen medlemmer. Samfunnsviterne er tilknyttet Akademikerne. Landsmøtet Landsmøtet er foreningens øverste organ og avholdes hvert annet år. Landsmøtet 2013 ble avholdt november 2013 på Thon Hotel Opera i Oslo. Landsmøtet vedtok bl.a. en ny, offensiv strategi for den kommende seksårsperioden, samt treårige landsmøteperioder. Landsmøtet valgte nytt hovedstyre for perioden , som tiltrer 1. januar I forbindelse med landsmøtet i november 2013 ble det arrangert en fagdag med tema synlighet og strategiarbeid som ledd i organisasjonsbygging. Hovedstyret Hovedstyret har bestått av følgende medlemmer: Knut Aarbakke leder Siri Johnsen nestleder Torill Monstad styremedlem Christer Wiik Aram styremedlem Beate Krogstad Austvold styremedlem Margot Vågdal styremedlem Anne Solheim styremedlem Frode Svartvatn styremedlem Mariam Johnsen studentobservatør Varamedlemmer: Merete Nilsson Kleveland 1. vara Vidar Anderssen 2. vara Irene Brønlund Opseth 3. vara Unn-Tove Andreassen 4. vara Knut Aarbakke hadde foreldrepermisjon i perioden 1. april 30. juni I denne perioden fungerte nestleder Siri Johnsen som foreningens leder. Arbeidsgrupper Foreningen hadde i 2013 følgende arbeidsgrupper, nedsatt av hovedstyret: Fagutvalg Arbeidsgruppe for policy-dokument om høyere utdanning Arbeidsgruppe for internasjonal solidaritet Arbeidsgruppe for ny strategi for Samfunnsviterne Redaksjonskomite for medlemsbladet Samfunnsviteren Ressursgruppe for pedagogiske tjenester Sekretariatet ledes av generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren. Sekretariatet har som mål å jobbe for et inkluderende og variert arbeidsmiljø og for en livsfasepolitikk som legger til rette for ansatte i forskjellige aldre og livsfaser. Sekretariatet etterstreber full likestilling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Samfunnsviterne er IAbedrift. Det totale sykefraværet i sekretariatet i 2013 var på 5,49 prosent. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Økonomi og regnskap Samfunnsviterne er ikke skattepliktig, men foreningen er blitt regnskapspliktig etter Regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 9, da eiendelenes verdi overstiger 20 millioner kroner. Under utarbeidelse av regnskapet er det tatt utgangspunkt i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Vi følger kongruensprinsippet, som betyr at alle endringer i egenkapitalen, med unntak av kapitalinnskudd og kapitaluttak, skal regnskapsføres via resultatregnskapet/ aktivitetsregnskapet. Den økonomiske situasjonen i foreningen er stabilt god. Foreningens hovedinntektskilde er medlemskontingent. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Samfunnsviternes samlede inntekter i 2013 var kr Samfunnsviternes årsregnskap for 2013 viser et overskudd på kr Foreningens formålskapital er på kr Sikringsfondets formålskapital er på kr Juridisk bistandsfonds formålskapital er på kr Foreningen har god Stolt av å få lede som i går passerte medl. Takk til verdens beste tillitsvalgte! Medlemsvekst Samfunnsviterne kan vise til en jevn og positiv medlemsutvikling. Pr var det totale medlemstallet steget til , hvorav 98 medlemmer er dobbeltmedlemmer i Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). Dette er en økning på 504 medlemmer, som tilsvarer en økning på 5,2 prosent siden årsskiftet. Pr var kjønnsfordelingen i medlemsmassen 32,1 prosent menn og 67,9 prosent kvinner. 2 Årsberetning 2013 Årsberetning

3 Medlemsvekst : Samfunnsviterne arrangerte karrieredag for alle studentmedlemmer i september. Her var temaene blant annet Samfunnsviternes karrieresider, med en påfølgende paneldebatt med representanter fra ulike sektorer. Paneldebatten fokuserte på samfunnsvitere og humanisters muligheter på arbeidsmarkedet. Samfunnsviterne har en samarbeidsavtale med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), som gir gratis studentmedlemskap i Samfunnsviterne for ANSA-medlemmer som studerer innenfor samfunnsvitenskap og humaniora ved utenlandske universitet Lønns- og arbeidsvilkår Samfunnsviternes arbeid med lønns- og arbeidsvilkår foregår på flere arenaer. Studenter Foreningen legger vekt på å arbeide kontinuerlig med å rekruttere og beholde studentmedlemmer og studentrepresentanter ved ulike studiesteder. Foreningen har i 2013 vært representert med studentrepresentant/studentlag ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Det har vært en kontaktperson ved Universitetet i Nordland. Studentrepresentantene valgte studentobservatør til hovedstyret på studentrepresentantsamlingen i september. Mariam Johnsen ble gjenvalgt for Studentlagene har hatt ulike arrangementer som stands, sosiale aktiviteter, medlemsmøter og jobbsøkerkurs m.m. for å rekruttere og beholde studentmedlemmer. Samfunnsviterne har deltatt på karriere- og arbeidslivsdager med stand og faglige innlegg i løpet av 2013, blant annet ved NTNU Dragvoll og i Grieghallen i Bergen. I forbindelse med karrieredagen i Grieghallen holdt Samfunnsviterne et innlegg om Samfunnsviternes karrieresider. Under disse karrieredagene deltok flere av studentrepresentantene og bidro til aktivitet og verving på stand. Studentrepresentantene planlegger i samarbeid med sekretariatet flere slike utvekslinger framover. Sekretariatet deltok også på ungdommens lobbymarked i forbindelse med Arendalsuka i På Kom innom da vel! Tariffkonferansen Tariffkonferansen er foreningens øverste organ for å utforme foreningens tariffkrav i perioden. Årets tariffkonferanse samlet om lag 70 tillitsvalgte. En rekke sentrale innledere var invitert for å innlede om bl.a. mulige konsekvenser av petroleumsvirksomheten for lønnsdannelsen, Arbetsgivarverket i Sverige, Holden III-utvalget og hva som kan ventes på kort og lang sikt, pensjon m.m. På bakgrunn av innspill og diskusjoner på konferansen vedtok hovedstyret Samfunnsviternes krav 2013 for tariffområdene stat, kommune, Oslo kommune og Spekter Helse. Tariffoppgjøret 2013 Samfunnsviterne deltar i de årlige tariffoppgjørene representert av hoved- og forhandlingssammenslutningen Akademikerne. Foreningen er omfattet av partsforhold i statlig sektor, kommunal sektor, Spekter og Virke-HUK. Akademikerne kom på vegne av medlemsforeningene i 2013 til enighet innen forhandlingsfristen i alle sektorer. Årets mellomoppgjør endte med forholdsvis like lønnstillegg blant tariffområdene. Forhandlingsresultatene vurderes til å være moderate og noe lavere enn hva forventninger og prognoser skulle tilsi. Forhandlingene bar preg av en betydelig vilje til å finne forhandlingsløsning. Viktig informasjon ble som vanlig formidlet til medlemmene via e-post underveis i oppgjøret, samt på foreningens nettsider og sosiale mediekanaler. Resultatene i tariffoppgjøret 2013 er tilgjengelig på foreningens nettsider. Medlemsbistand Foreningens kjernevirksomhet er å hjelpe medlemmer som har behov for råd og bistand med til sine lønns- eller arbeidsvilkår. Både foreningens sekretariat og lokale tillitsvalgte håndterer årlig et høyt antall slike henvendelser. Råd og bistand baseres i utgangspunktet på et hjelp-til-selvhjelp-prinsipp. Eksempler på 4 Årsberetning 2013 Årsberetning

4 sakstyper som håndteres av både sekretariat og lokale tillitsvalgte er oppsigelser, sluttavtaler, nedbemanning, omorganisering, arbeidskonflikter, varslingssaker, midlertidig ansettelse, arbeidsgivers styringsrett og konkurranseklausuler. Etter avtale med det aktuelle medlemmet ytes det bistand i form av direkte kontakt med arbeidsgiver. I løpet av 2013 hadde man om lag 100 saker der sekretariatet var i direkte kontakt med arbeidsgiver. Foreningens sekretariat har i 2013 bistått medlemmer i fire saker for rettsapparatet. Bistanden ytes av ansatt advokat/advokatfullmektig. Sakene har omhandlet lovligheten av midlertidig ansettelse, rett til utbetaling av tariffavtalt lønnstillegg, samt krav om å stå i stilling mens oppsigelsessak behandles i rettsapparatet. Lønnsundersøkelsen Samfunnsviternes lønnsundersøkelse sendes medlemmene en gang i året. Undersøkelsen for 2013 hadde en svarinngang på 59 prosent. Undersøkelsen viser brutto årslønn (grunnlønn) for 100 prosent stilling (ikke inkludert bonuser, provisjon eller godtgjørelser) pr Lønnsundersøkelsen for 2013 viser at Samfunnsviternes medlemmer hadde en samlet lønnsvekst i 2013 på 2,4 prosent. Lønnsundersøkelsen er tilgjengelig på medlemsnettet. Tall fra lønnundersøkelsen 2013: Alle medlemmer kr Kvinner kr Menn kr Gjennomsnittlig årslønn pr Kurs og opplæring Samfunnsviternes kurstilbud varierer fra rene opplæringskurs for nye tillitsvalgte og medlemmer som skal inn i tillitsverv, til mer generelle emnekurs. I 2013 ble det avholdt 18 kurs og konferanser rettet inn i mot alle sektorer. Om lag 380 tillitsvalgte og medlemmer ble kurset i løpet av I tillegg har flere tillitsvalgte deltatt på kurs og konferanser i regi av Akademikerne. I 2013 har det også vært arrangert lokale kurs og samlinger for medlemmer og tillitsvalgte i de større virksomhetene. Tillitsvalgtkursene har en trinnvis oppbygging. Trinn 1 og 2 er sektortilpasset grunnopplæring for nye tillitsvalgte. Trinn 3 er diverse påbygningskurs knyttet til ulike emner, f.eks. omstilling, arbeidsrett 1 og 2, tilsettingsprosesser og økonomi. Trinn 4 er kurs for erfarne tillitsvalgte. Tillitsverv og lokallag Samfunnsviterne hadde pr medlemmer ved ca lokale arbeidsplasser på landsbasis, hvorav 955 med ett og to medlemmer. Samfunnsviterne har medlemmer ved 460 virksomheter med tre medlemmer eller flere, hvorav 287 av disse har lokal Samfunnsviter-tillitsvalgt. Dekningsgraden i virksomheter med tre medlemmer eller flere var dermed på om lag 63 prosent. I tillegg er en del av medlemmene ivaretatt av lokalt Akademiker-samarbeid. Samfunnsviterne har totalt 682 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Arbeidet med oppbygging og drifting av lokallag har høy prioritet. Det arbeides aktivt med å rekruttere tillitsvalgte i virksomheter med tre medlemmer eller flere uten tillitsvalgte. Antall tillitsvalgte Oslo kommune Spekter Kommune Stat Øvrige tillitsvalgte (privat/tredje sektor) Sum I løpet av 2013 har lokallagene arrangert samlinger, årsmøter og medlemsmøter for sine respektive tillitsvalgte og medlemmer. Temaer her har blant annet vært lokalt Akademikersamarbeid, identitet og synlighet, medbestemmelse, tilsettinger, omstilling, lønnssamtale, lokal lønnspolitikk og tariff sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Fylkesavdelinger Fylkesavdelingenes hovedoppgaver er å drive organisasjonsbygging, rekruttering og studentarbeid, arrangere samlinger for tillitsvalgte og avholde faglige aktiviteter for sine medlemmer i fylkene. Fylkesavdelingene er rådgivende organ for hovedstyret i aktuelle saker og ansvarlig for å velge delegater til Samfunnsviternes høyeste organ, landsmøtet. Det ble i løpet av 2013 avholdt to fylkesledermøter. I 2013 har foreningen hatt aktive fylkesavdelinger i Agder, Finnmark, Hordaland, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Troms, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland, Trøndelag, Vestfold og Østfold. Fylkesavdelingen i Sogn og Fjordane hadde ikke aktivitet i 2013, men det har vært arbeidet målrettet for å øke aktiviteten der, samt med å opprette fylkesavdelinger i Buskerud og i Telemark. Foreningen samlet i april 24 deltakere fra fylkesavdelingenes styrer til et styreopplæringsseminar for fylkesavdelingene med organisasjonskonsulent Jan H. Heitmann på Gardermoen. Tema omhandlet det praktiske styrearbeidet når man jobber frivillig, hvordan jobbe hensiktsmessig som et styre, hvordan bidra til å skape engasjement i de enkelte fylkesavdelinger og felles forståelse av mål og Ny landsmøtedag, ny strategi Utrolig spennende arbeid! #samfunnsviterne Årsberetning 2013 Årsberetning

5 Fylkesledermøtet i april var i stor grad viet foreningens arbeid med forslag til ny strategi. Hovedstyret presenterte resultatet av det arbeidet arbeidsgruppen for ny strategi har utarbeidet i samarbeid med Varde Consulting. Det ble avholdt en workshop i regi av Varde Consulting for å forankre forslaget til ny strategi hos fylkeslederne før hovedstyrets endelige forslag ble sendt ut på høring i fylkesavdelingene. Fylkesledermøtet 27. august 2013 handlet om landsmøtet og fylkesavdelingenes involvering i foreningens arbeidsoppgaver, sett i lys av sakene som ville bli tatt opp på landsmøtet i november. Fylkeslederne fikk også en gjennomgang av Samfunnsviternes nye karriereutviklingstilbud til medlemmene. De øvrige faglige arrangementene i fylkesavdelingene 2013 dreide seg i stor grad om årsmøter og faglige temamøter. Temaene har variert fra bl.a. Samfunnsviternes nye strategi, visjon og verdier til lønns- og arbeidsvilkår, pensjon, tillitsvalgtrollen, framtidas arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister, karriereutvikling, motivasjon, relativ lønn, etikk, retorikk, valgvake og coaching. Kommunikasjon, identitet og synlighet Digitale og sosiale flater Arbeidet med foreningens digitale og sosiale flater har høy prioritet. Foreningen benytter i stor grad sosiale medier til profilering, markedsføring og kommunikasjon med medlemmene. Det er i hovedsak Twitter og Facebook som har hovedprioritet i synlighetsarbeidet i de sosiale flatene. Foreningens nettsider har høyt fokus, og det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge og sørge for at medlemmene får tak i den informasjonen de er ute etter. Foreningen har et eget medlemsnett der medlemmene bl.a. kan oppdatere kontaktopplysninger om seg selv som så endres i medlemsregisteret. Samfunnsviterne setter informasjonssikkerhet høyt, også i arbeidet med foreningens nettsider. Samfunnsviterne kommuniserer direkte med medlemmene via e-post og ulike elektroniske nyhetsbrev som tilrettelegges for hele eller deler av medlemsmassen avhengig av tema. I løpet av 2013 ble det utarbeidet ti nyhetsbrev til alle medlemmer og ett nyhetsbrev til tillitsvalgte, i tillegg til en rekke lokale og sektorvise utsendinger. Fra oktober og ut året ble det arrangert en vervekampanje som i hovedsak ble markedsført via sosiale medier. Vervekampanjen resulterte i 51 nye, ordinære medlemmer. Medlemsbladet Foreningens medlemsblad, Samfunnsviteren, utkommer med fire utgaver årlig. Samfunnsviteren utgis som temanummer. Temaer i 2013 har vært Identitet, Valg, Europa, og Helse. Bladet er også tilgjengelig på foreningens Flere land har blitt en del av unionen,og mandatet har blitt utvidet til å gjelde stadig nye områder. Spennende innlegg Arbeid med ny strategi for foreningen Landsmøtet i 2009 vedtok at hovedstyret i strategiperioden skulle arbeide for å styrke foreningens og medlemmenes profesjon og identitet og fremme økt yrkesstolthet og faglig identitet hos medlemmene. I 2012 nedsatte hovedstyret en arbeidsgruppe som på bakgrunn av bred involvering i foreningen og med bistand fra et eksternt konsulentfirma, leverte sitt forslag til ny strategi til hovedstyret første halvår Etter høring i fylkesavdelingene på sommeren ble ny strategisk plan for perioden vedtatt av landsmøtet i november Media Medieoppslag med Samfunnsviterne 2013: Studenter har en fot innenfor arbeidslivet Intervju med leder Knut Aarbakke i Universitetsavisa, NTNU , om økende grad av faglig kontakt mellom arbeidslivet og samfunnsfag- og humaniorastudenter, samt kommentar til om samarbeid med arbeidslivet i studietiden (NIFUrapport ). 7 minutter pr. hode intervju i Klassekampen med tillitsvalgte for Samfunnsviterne, Politijuristene og NTL ved Oslo politidistrikt i forbindelse med deres leserinnlegg i Klassekampen samme dag, Hvor mye er 7 minutter verdt?, om nye saksbehandlingsrutiner i politiet. Frykter dårligere tider for samfunnsvitere, artikkel i Universitetsavisa, NTNU , omtale av Samfunnsviternes fagkonferanse i Trondheim, med fokus på samfunnsgeograf og førstelektor ved Markedshøyskolen Karl Fredrik Tangens innlegg på fagkonferansen. Norge åpner sine grenser for kriminelle, debattinnlegg i Aften, Oslo By fra tillitsvalgte i Samfunnsviterne, Politijuristene og NTL ved Oslo politidistrikt om nye saksbehandlingsrutiner i politiet. Alle kan ikke bli diplomater Intervju med bl.a. generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren i Under dusken (studentavis i Trondheim) nr (23. april 2013) om at mange samfunnsvitenskaps- og humaniorastudenter ikke oppfatter seg selv som attraktive for arbeidslivet. Sjekk om du har valgt riktig jobb Intervju med bl.a. fagsjef Elisabeth Østreng på Klikk.no ( ) om jobbskifte, jobbmuligheter og yrkesvalg. Høringer Samfunnsviterne avga i 2013 svar til Utdanningsdirektoratet i Høring om forskriftsendringer inntak til videregående opplæring. Foreningen ga også innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Internt i Akademikerne har Samfunnsviterne bidratt i arbeidet med helsepolitisk dokument, Akademikernes politikk for et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv og et politikkdokument om kompetanseledelse i offentlig sektor. 8 Årsberetning 2013 Årsberetning

6 Samfunnsengasjement SAIH er hovedsamarbeidspartner i foreningens internasjonale solidaritetsengasjement for perioden Foreningen støttet SAIH med totalt kr i Kr av denne bevilgningen gikk via SAIH til deres samarbeidspartner, kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN i Nicaragua og dets arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner. Dette prosjektet er bl.a. tidligere beskrevet i Samfunnsviteren og på foreningens nettsider. Kr av bevilgningen gikk til studentrelatert arbeid i Zimbabwe, gjennom SAIHs samarbeidspartner Zimbabwe National Student Union (ZINASU). Samfunnsviterne vil gjennom SAIHs globale program være med på å styrke studentorganisasjoner i Zimbabwe. Spesifikt vil støtten fra Samfunnsviterne være med og bidra til at det avholdes fredelige valg og kongress, at kjønnsstrategier blir implementert og at antall kvinnelige studenter i lederskap økes. I tillegg fortsetter Samfunnsviternes informasjonssamarbeid med Leger uten grenser, med særlig henblikk på å informere om samfunnsvitere og humanisters muligheter for å bidra til Leger uten grensers arbeid i felt. Faglige medlemstilbud Samfunnsviternes årlige fagkonferanse ble i 2013 lagt til Trondheim. Konferansen samlet om lag 90 deltakere. Tema for årets konferanse var Framtidens arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister. Innleggene ble filmet og er tilgjengelige via foreningens egen YouTube-kanal. Samfunnsviterne har i perioden et prøveprosjekt med tildeling av kompetanseutviklingsmidler for medlemmer som tar etter- og videreutdanning. Søknadsfrist var 1. mai 2013, og hovedstyret fordelte kr Medlemmer av Samfunnsviterne kan delta gratis på en rekke utvalgte faglige møter i regi av Polyteknisk forening. Medlemmene inviteres jevnlig til faglige møter i regi av fylkesavdelinger og lokallag. Samfunnsviterne har et sett aktivitetspakker med forslag til faglige temaer for medlemsmøter i fylkesavdelinger og lokallag. Aktivitetspakkene er tilgjengelige på medlemsnettet. Foreningen har en samarbeidsavtale med Univett, Universitetet i Oslo, om formidling av etterog videreutdanningstilbud til medlemmene. Foreningen har en avtale med NTNU VIDERE om rabatt på masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Medlemmer tilbys redusert abonnementspris på en rekke tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Samfunnsviterne har utviklet et eget karriereveiledningsprogram som ble lansert på medlemsnettet fra og med høsten Foreningen har laget karriereguiden KLAR for studenter og tilbyr også denne medlemsgruppen ulike karriere- sine karrieresider virker som et veldig nyttig verktøy! Logg deg inn på medlemsnettet bit.ly/1dtdrjo samfunnsviterne.no 10 Årsberetning 2013 Årsberetning

7 Våre medlemsfordeler JURIDISK HJELP Veiledning i lønns- og arbeidsvilkår Juridisk bistand ved problemer på arbeidsplassen Privatrettslig rådgivning med rabatt Gratis standardkontrakter LØNN Sentrale og lokale lønnsforhandlinger Samfunnsviternes lønnsstatistikk Et godt tillitsvalgtapparat i offentlig sektor FAG OG KARRIERE Karrieresider Kompetansemidler EVU-tilbud med rabatt Kurs og konferanser Nettverk Medlemsblad RABATTAVTALER Bank og forsikring Tidsskrifter med redusert abonnementspris Hotell og leiebil + mye mer samfunnsviterne.no 12 Årsberetning 2013

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk

Bibliotekaren. Fortsett å være kreative! Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre. Søkemotorer og kildekritikk Bibliotekaren 2 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Fortsett å være kreative! Møt biblioteksjefen i Tromsø Mellom statlig lovgivning og kommunalt selvstyre Søkemotorer og kildekritikk Innhold Lederen

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer