SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1"

Transkript

1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning

2 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent stilling, en medarbeider i 50 prosent stilling og to medarbeidere i 20 prosent stilling. Samfunnsviternes årsberetning 2013 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning. Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Pr har foreningen medlemmer. Samfunnsviterne er tilknyttet Akademikerne. Landsmøtet Landsmøtet er foreningens øverste organ og avholdes hvert annet år. Landsmøtet 2013 ble avholdt november 2013 på Thon Hotel Opera i Oslo. Landsmøtet vedtok bl.a. en ny, offensiv strategi for den kommende seksårsperioden, samt treårige landsmøteperioder. Landsmøtet valgte nytt hovedstyre for perioden , som tiltrer 1. januar I forbindelse med landsmøtet i november 2013 ble det arrangert en fagdag med tema synlighet og strategiarbeid som ledd i organisasjonsbygging. Hovedstyret Hovedstyret har bestått av følgende medlemmer: Knut Aarbakke leder Siri Johnsen nestleder Torill Monstad styremedlem Christer Wiik Aram styremedlem Beate Krogstad Austvold styremedlem Margot Vågdal styremedlem Anne Solheim styremedlem Frode Svartvatn styremedlem Mariam Johnsen studentobservatør Varamedlemmer: Merete Nilsson Kleveland 1. vara Vidar Anderssen 2. vara Irene Brønlund Opseth 3. vara Unn-Tove Andreassen 4. vara Knut Aarbakke hadde foreldrepermisjon i perioden 1. april 30. juni I denne perioden fungerte nestleder Siri Johnsen som foreningens leder. Arbeidsgrupper Foreningen hadde i 2013 følgende arbeidsgrupper, nedsatt av hovedstyret: Fagutvalg Arbeidsgruppe for policy-dokument om høyere utdanning Arbeidsgruppe for internasjonal solidaritet Arbeidsgruppe for ny strategi for Samfunnsviterne Redaksjonskomite for medlemsbladet Samfunnsviteren Ressursgruppe for pedagogiske tjenester Sekretariatet ledes av generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren. Sekretariatet har som mål å jobbe for et inkluderende og variert arbeidsmiljø og for en livsfasepolitikk som legger til rette for ansatte i forskjellige aldre og livsfaser. Sekretariatet etterstreber full likestilling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Samfunnsviterne er IAbedrift. Det totale sykefraværet i sekretariatet i 2013 var på 5,49 prosent. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har ikke vært rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten medfører ikke forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Økonomi og regnskap Samfunnsviterne er ikke skattepliktig, men foreningen er blitt regnskapspliktig etter Regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 9, da eiendelenes verdi overstiger 20 millioner kroner. Under utarbeidelse av regnskapet er det tatt utgangspunkt i god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Vi følger kongruensprinsippet, som betyr at alle endringer i egenkapitalen, med unntak av kapitalinnskudd og kapitaluttak, skal regnskapsføres via resultatregnskapet/ aktivitetsregnskapet. Den økonomiske situasjonen i foreningen er stabilt god. Foreningens hovedinntektskilde er medlemskontingent. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Samfunnsviternes samlede inntekter i 2013 var kr Samfunnsviternes årsregnskap for 2013 viser et overskudd på kr Foreningens formålskapital er på kr Sikringsfondets formålskapital er på kr Juridisk bistandsfonds formålskapital er på kr Foreningen har god Stolt av å få lede som i går passerte medl. Takk til verdens beste tillitsvalgte! Medlemsvekst Samfunnsviterne kan vise til en jevn og positiv medlemsutvikling. Pr var det totale medlemstallet steget til , hvorav 98 medlemmer er dobbeltmedlemmer i Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). Dette er en økning på 504 medlemmer, som tilsvarer en økning på 5,2 prosent siden årsskiftet. Pr var kjønnsfordelingen i medlemsmassen 32,1 prosent menn og 67,9 prosent kvinner. 2 Årsberetning 2013 Årsberetning

3 Medlemsvekst : Samfunnsviterne arrangerte karrieredag for alle studentmedlemmer i september. Her var temaene blant annet Samfunnsviternes karrieresider, med en påfølgende paneldebatt med representanter fra ulike sektorer. Paneldebatten fokuserte på samfunnsvitere og humanisters muligheter på arbeidsmarkedet. Samfunnsviterne har en samarbeidsavtale med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), som gir gratis studentmedlemskap i Samfunnsviterne for ANSA-medlemmer som studerer innenfor samfunnsvitenskap og humaniora ved utenlandske universitet Lønns- og arbeidsvilkår Samfunnsviternes arbeid med lønns- og arbeidsvilkår foregår på flere arenaer. Studenter Foreningen legger vekt på å arbeide kontinuerlig med å rekruttere og beholde studentmedlemmer og studentrepresentanter ved ulike studiesteder. Foreningen har i 2013 vært representert med studentrepresentant/studentlag ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Det har vært en kontaktperson ved Universitetet i Nordland. Studentrepresentantene valgte studentobservatør til hovedstyret på studentrepresentantsamlingen i september. Mariam Johnsen ble gjenvalgt for Studentlagene har hatt ulike arrangementer som stands, sosiale aktiviteter, medlemsmøter og jobbsøkerkurs m.m. for å rekruttere og beholde studentmedlemmer. Samfunnsviterne har deltatt på karriere- og arbeidslivsdager med stand og faglige innlegg i løpet av 2013, blant annet ved NTNU Dragvoll og i Grieghallen i Bergen. I forbindelse med karrieredagen i Grieghallen holdt Samfunnsviterne et innlegg om Samfunnsviternes karrieresider. Under disse karrieredagene deltok flere av studentrepresentantene og bidro til aktivitet og verving på stand. Studentrepresentantene planlegger i samarbeid med sekretariatet flere slike utvekslinger framover. Sekretariatet deltok også på ungdommens lobbymarked i forbindelse med Arendalsuka i På Kom innom da vel! Tariffkonferansen Tariffkonferansen er foreningens øverste organ for å utforme foreningens tariffkrav i perioden. Årets tariffkonferanse samlet om lag 70 tillitsvalgte. En rekke sentrale innledere var invitert for å innlede om bl.a. mulige konsekvenser av petroleumsvirksomheten for lønnsdannelsen, Arbetsgivarverket i Sverige, Holden III-utvalget og hva som kan ventes på kort og lang sikt, pensjon m.m. På bakgrunn av innspill og diskusjoner på konferansen vedtok hovedstyret Samfunnsviternes krav 2013 for tariffområdene stat, kommune, Oslo kommune og Spekter Helse. Tariffoppgjøret 2013 Samfunnsviterne deltar i de årlige tariffoppgjørene representert av hoved- og forhandlingssammenslutningen Akademikerne. Foreningen er omfattet av partsforhold i statlig sektor, kommunal sektor, Spekter og Virke-HUK. Akademikerne kom på vegne av medlemsforeningene i 2013 til enighet innen forhandlingsfristen i alle sektorer. Årets mellomoppgjør endte med forholdsvis like lønnstillegg blant tariffområdene. Forhandlingsresultatene vurderes til å være moderate og noe lavere enn hva forventninger og prognoser skulle tilsi. Forhandlingene bar preg av en betydelig vilje til å finne forhandlingsløsning. Viktig informasjon ble som vanlig formidlet til medlemmene via e-post underveis i oppgjøret, samt på foreningens nettsider og sosiale mediekanaler. Resultatene i tariffoppgjøret 2013 er tilgjengelig på foreningens nettsider. Medlemsbistand Foreningens kjernevirksomhet er å hjelpe medlemmer som har behov for råd og bistand med til sine lønns- eller arbeidsvilkår. Både foreningens sekretariat og lokale tillitsvalgte håndterer årlig et høyt antall slike henvendelser. Råd og bistand baseres i utgangspunktet på et hjelp-til-selvhjelp-prinsipp. Eksempler på 4 Årsberetning 2013 Årsberetning

4 sakstyper som håndteres av både sekretariat og lokale tillitsvalgte er oppsigelser, sluttavtaler, nedbemanning, omorganisering, arbeidskonflikter, varslingssaker, midlertidig ansettelse, arbeidsgivers styringsrett og konkurranseklausuler. Etter avtale med det aktuelle medlemmet ytes det bistand i form av direkte kontakt med arbeidsgiver. I løpet av 2013 hadde man om lag 100 saker der sekretariatet var i direkte kontakt med arbeidsgiver. Foreningens sekretariat har i 2013 bistått medlemmer i fire saker for rettsapparatet. Bistanden ytes av ansatt advokat/advokatfullmektig. Sakene har omhandlet lovligheten av midlertidig ansettelse, rett til utbetaling av tariffavtalt lønnstillegg, samt krav om å stå i stilling mens oppsigelsessak behandles i rettsapparatet. Lønnsundersøkelsen Samfunnsviternes lønnsundersøkelse sendes medlemmene en gang i året. Undersøkelsen for 2013 hadde en svarinngang på 59 prosent. Undersøkelsen viser brutto årslønn (grunnlønn) for 100 prosent stilling (ikke inkludert bonuser, provisjon eller godtgjørelser) pr Lønnsundersøkelsen for 2013 viser at Samfunnsviternes medlemmer hadde en samlet lønnsvekst i 2013 på 2,4 prosent. Lønnsundersøkelsen er tilgjengelig på medlemsnettet. Tall fra lønnundersøkelsen 2013: Alle medlemmer kr Kvinner kr Menn kr Gjennomsnittlig årslønn pr Kurs og opplæring Samfunnsviternes kurstilbud varierer fra rene opplæringskurs for nye tillitsvalgte og medlemmer som skal inn i tillitsverv, til mer generelle emnekurs. I 2013 ble det avholdt 18 kurs og konferanser rettet inn i mot alle sektorer. Om lag 380 tillitsvalgte og medlemmer ble kurset i løpet av I tillegg har flere tillitsvalgte deltatt på kurs og konferanser i regi av Akademikerne. I 2013 har det også vært arrangert lokale kurs og samlinger for medlemmer og tillitsvalgte i de større virksomhetene. Tillitsvalgtkursene har en trinnvis oppbygging. Trinn 1 og 2 er sektortilpasset grunnopplæring for nye tillitsvalgte. Trinn 3 er diverse påbygningskurs knyttet til ulike emner, f.eks. omstilling, arbeidsrett 1 og 2, tilsettingsprosesser og økonomi. Trinn 4 er kurs for erfarne tillitsvalgte. Tillitsverv og lokallag Samfunnsviterne hadde pr medlemmer ved ca lokale arbeidsplasser på landsbasis, hvorav 955 med ett og to medlemmer. Samfunnsviterne har medlemmer ved 460 virksomheter med tre medlemmer eller flere, hvorav 287 av disse har lokal Samfunnsviter-tillitsvalgt. Dekningsgraden i virksomheter med tre medlemmer eller flere var dermed på om lag 63 prosent. I tillegg er en del av medlemmene ivaretatt av lokalt Akademiker-samarbeid. Samfunnsviterne har totalt 682 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Arbeidet med oppbygging og drifting av lokallag har høy prioritet. Det arbeides aktivt med å rekruttere tillitsvalgte i virksomheter med tre medlemmer eller flere uten tillitsvalgte. Antall tillitsvalgte Oslo kommune Spekter Kommune Stat Øvrige tillitsvalgte (privat/tredje sektor) Sum I løpet av 2013 har lokallagene arrangert samlinger, årsmøter og medlemsmøter for sine respektive tillitsvalgte og medlemmer. Temaer her har blant annet vært lokalt Akademikersamarbeid, identitet og synlighet, medbestemmelse, tilsettinger, omstilling, lønnssamtale, lokal lønnspolitikk og tariff sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Fylkesavdelinger Fylkesavdelingenes hovedoppgaver er å drive organisasjonsbygging, rekruttering og studentarbeid, arrangere samlinger for tillitsvalgte og avholde faglige aktiviteter for sine medlemmer i fylkene. Fylkesavdelingene er rådgivende organ for hovedstyret i aktuelle saker og ansvarlig for å velge delegater til Samfunnsviternes høyeste organ, landsmøtet. Det ble i løpet av 2013 avholdt to fylkesledermøter. I 2013 har foreningen hatt aktive fylkesavdelinger i Agder, Finnmark, Hordaland, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Troms, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland, Trøndelag, Vestfold og Østfold. Fylkesavdelingen i Sogn og Fjordane hadde ikke aktivitet i 2013, men det har vært arbeidet målrettet for å øke aktiviteten der, samt med å opprette fylkesavdelinger i Buskerud og i Telemark. Foreningen samlet i april 24 deltakere fra fylkesavdelingenes styrer til et styreopplæringsseminar for fylkesavdelingene med organisasjonskonsulent Jan H. Heitmann på Gardermoen. Tema omhandlet det praktiske styrearbeidet når man jobber frivillig, hvordan jobbe hensiktsmessig som et styre, hvordan bidra til å skape engasjement i de enkelte fylkesavdelinger og felles forståelse av mål og Ny landsmøtedag, ny strategi Utrolig spennende arbeid! #samfunnsviterne Årsberetning 2013 Årsberetning

5 Fylkesledermøtet i april var i stor grad viet foreningens arbeid med forslag til ny strategi. Hovedstyret presenterte resultatet av det arbeidet arbeidsgruppen for ny strategi har utarbeidet i samarbeid med Varde Consulting. Det ble avholdt en workshop i regi av Varde Consulting for å forankre forslaget til ny strategi hos fylkeslederne før hovedstyrets endelige forslag ble sendt ut på høring i fylkesavdelingene. Fylkesledermøtet 27. august 2013 handlet om landsmøtet og fylkesavdelingenes involvering i foreningens arbeidsoppgaver, sett i lys av sakene som ville bli tatt opp på landsmøtet i november. Fylkeslederne fikk også en gjennomgang av Samfunnsviternes nye karriereutviklingstilbud til medlemmene. De øvrige faglige arrangementene i fylkesavdelingene 2013 dreide seg i stor grad om årsmøter og faglige temamøter. Temaene har variert fra bl.a. Samfunnsviternes nye strategi, visjon og verdier til lønns- og arbeidsvilkår, pensjon, tillitsvalgtrollen, framtidas arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister, karriereutvikling, motivasjon, relativ lønn, etikk, retorikk, valgvake og coaching. Kommunikasjon, identitet og synlighet Digitale og sosiale flater Arbeidet med foreningens digitale og sosiale flater har høy prioritet. Foreningen benytter i stor grad sosiale medier til profilering, markedsføring og kommunikasjon med medlemmene. Det er i hovedsak Twitter og Facebook som har hovedprioritet i synlighetsarbeidet i de sosiale flatene. Foreningens nettsider har høyt fokus, og det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge og sørge for at medlemmene får tak i den informasjonen de er ute etter. Foreningen har et eget medlemsnett der medlemmene bl.a. kan oppdatere kontaktopplysninger om seg selv som så endres i medlemsregisteret. Samfunnsviterne setter informasjonssikkerhet høyt, også i arbeidet med foreningens nettsider. Samfunnsviterne kommuniserer direkte med medlemmene via e-post og ulike elektroniske nyhetsbrev som tilrettelegges for hele eller deler av medlemsmassen avhengig av tema. I løpet av 2013 ble det utarbeidet ti nyhetsbrev til alle medlemmer og ett nyhetsbrev til tillitsvalgte, i tillegg til en rekke lokale og sektorvise utsendinger. Fra oktober og ut året ble det arrangert en vervekampanje som i hovedsak ble markedsført via sosiale medier. Vervekampanjen resulterte i 51 nye, ordinære medlemmer. Medlemsbladet Foreningens medlemsblad, Samfunnsviteren, utkommer med fire utgaver årlig. Samfunnsviteren utgis som temanummer. Temaer i 2013 har vært Identitet, Valg, Europa, og Helse. Bladet er også tilgjengelig på foreningens Flere land har blitt en del av unionen,og mandatet har blitt utvidet til å gjelde stadig nye områder. Spennende innlegg Arbeid med ny strategi for foreningen Landsmøtet i 2009 vedtok at hovedstyret i strategiperioden skulle arbeide for å styrke foreningens og medlemmenes profesjon og identitet og fremme økt yrkesstolthet og faglig identitet hos medlemmene. I 2012 nedsatte hovedstyret en arbeidsgruppe som på bakgrunn av bred involvering i foreningen og med bistand fra et eksternt konsulentfirma, leverte sitt forslag til ny strategi til hovedstyret første halvår Etter høring i fylkesavdelingene på sommeren ble ny strategisk plan for perioden vedtatt av landsmøtet i november Media Medieoppslag med Samfunnsviterne 2013: Studenter har en fot innenfor arbeidslivet Intervju med leder Knut Aarbakke i Universitetsavisa, NTNU , om økende grad av faglig kontakt mellom arbeidslivet og samfunnsfag- og humaniorastudenter, samt kommentar til om samarbeid med arbeidslivet i studietiden (NIFUrapport ). 7 minutter pr. hode intervju i Klassekampen med tillitsvalgte for Samfunnsviterne, Politijuristene og NTL ved Oslo politidistrikt i forbindelse med deres leserinnlegg i Klassekampen samme dag, Hvor mye er 7 minutter verdt?, om nye saksbehandlingsrutiner i politiet. Frykter dårligere tider for samfunnsvitere, artikkel i Universitetsavisa, NTNU , omtale av Samfunnsviternes fagkonferanse i Trondheim, med fokus på samfunnsgeograf og førstelektor ved Markedshøyskolen Karl Fredrik Tangens innlegg på fagkonferansen. Norge åpner sine grenser for kriminelle, debattinnlegg i Aften, Oslo By fra tillitsvalgte i Samfunnsviterne, Politijuristene og NTL ved Oslo politidistrikt om nye saksbehandlingsrutiner i politiet. Alle kan ikke bli diplomater Intervju med bl.a. generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren i Under dusken (studentavis i Trondheim) nr (23. april 2013) om at mange samfunnsvitenskaps- og humaniorastudenter ikke oppfatter seg selv som attraktive for arbeidslivet. Sjekk om du har valgt riktig jobb Intervju med bl.a. fagsjef Elisabeth Østreng på Klikk.no ( ) om jobbskifte, jobbmuligheter og yrkesvalg. Høringer Samfunnsviterne avga i 2013 svar til Utdanningsdirektoratet i Høring om forskriftsendringer inntak til videregående opplæring. Foreningen ga også innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Internt i Akademikerne har Samfunnsviterne bidratt i arbeidet med helsepolitisk dokument, Akademikernes politikk for et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv og et politikkdokument om kompetanseledelse i offentlig sektor. 8 Årsberetning 2013 Årsberetning

6 Samfunnsengasjement SAIH er hovedsamarbeidspartner i foreningens internasjonale solidaritetsengasjement for perioden Foreningen støttet SAIH med totalt kr i Kr av denne bevilgningen gikk via SAIH til deres samarbeidspartner, kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN i Nicaragua og dets arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner. Dette prosjektet er bl.a. tidligere beskrevet i Samfunnsviteren og på foreningens nettsider. Kr av bevilgningen gikk til studentrelatert arbeid i Zimbabwe, gjennom SAIHs samarbeidspartner Zimbabwe National Student Union (ZINASU). Samfunnsviterne vil gjennom SAIHs globale program være med på å styrke studentorganisasjoner i Zimbabwe. Spesifikt vil støtten fra Samfunnsviterne være med og bidra til at det avholdes fredelige valg og kongress, at kjønnsstrategier blir implementert og at antall kvinnelige studenter i lederskap økes. I tillegg fortsetter Samfunnsviternes informasjonssamarbeid med Leger uten grenser, med særlig henblikk på å informere om samfunnsvitere og humanisters muligheter for å bidra til Leger uten grensers arbeid i felt. Faglige medlemstilbud Samfunnsviternes årlige fagkonferanse ble i 2013 lagt til Trondheim. Konferansen samlet om lag 90 deltakere. Tema for årets konferanse var Framtidens arbeidsmarked for samfunnsvitere og humanister. Innleggene ble filmet og er tilgjengelige via foreningens egen YouTube-kanal. Samfunnsviterne har i perioden et prøveprosjekt med tildeling av kompetanseutviklingsmidler for medlemmer som tar etter- og videreutdanning. Søknadsfrist var 1. mai 2013, og hovedstyret fordelte kr Medlemmer av Samfunnsviterne kan delta gratis på en rekke utvalgte faglige møter i regi av Polyteknisk forening. Medlemmene inviteres jevnlig til faglige møter i regi av fylkesavdelinger og lokallag. Samfunnsviterne har et sett aktivitetspakker med forslag til faglige temaer for medlemsmøter i fylkesavdelinger og lokallag. Aktivitetspakkene er tilgjengelige på medlemsnettet. Foreningen har en samarbeidsavtale med Univett, Universitetet i Oslo, om formidling av etterog videreutdanningstilbud til medlemmene. Foreningen har en avtale med NTNU VIDERE om rabatt på masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Medlemmer tilbys redusert abonnementspris på en rekke tidsskrifter fra Universitetsforlaget. Samfunnsviterne har utviklet et eget karriereveiledningsprogram som ble lansert på medlemsnettet fra og med høsten Foreningen har laget karriereguiden KLAR for studenter og tilbyr også denne medlemsgruppen ulike karriere- sine karrieresider virker som et veldig nyttig verktøy! Logg deg inn på medlemsnettet bit.ly/1dtdrjo samfunnsviterne.no 10 Årsberetning 2013 Årsberetning

7 Våre medlemsfordeler JURIDISK HJELP Veiledning i lønns- og arbeidsvilkår Juridisk bistand ved problemer på arbeidsplassen Privatrettslig rådgivning med rabatt Gratis standardkontrakter LØNN Sentrale og lokale lønnsforhandlinger Samfunnsviternes lønnsstatistikk Et godt tillitsvalgtapparat i offentlig sektor FAG OG KARRIERE Karrieresider Kompetansemidler EVU-tilbud med rabatt Kurs og konferanser Nettverk Medlemsblad RABATTAVTALER Bank og forsikring Tidsskrifter med redusert abonnementspris Hotell og leiebil + mye mer samfunnsviterne.no 12 Årsberetning 2013

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2012. Årsberetning 2012 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 1 Samfunnsviternes årsberetning 2012 Samfunnsviterne er en fagforening som organiserer arbeidstakere med samfunnsvitenskapelig og humanistisk utdanning.

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsberetning. Årsberetning 2014

Årsberetning. Årsberetning 2014 1 2014 Årsberetning 2 Samfunnsviterne er en fagforening som har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 27. MARS 2012 Tid: 27. mars 2012 klokken 09 til 12 Sted: Styremedlemmer: Forfall: Hotel Skt. Petri, København Knut Aarbakke Siri Johnsen Margot Vågdal Anne

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol

Detaljer

Samfunnsviternes. årsberetning 2010. Årsberetning 2010 1

Samfunnsviternes. årsberetning 2010. Årsberetning 2010 1 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Høy aktivitet og stort potensiale Samfunnsviterne vokser i antall medlemmer og aktiviteter, og vi har potensiale for ytterligere vekst. Medlemsvekst

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Viser til sak nr. 24/13 Resultatregnskap og balanse for Samfunnsviterne 2012 hvor hovedstyret fattet følgende vedtak.

Viser til sak nr. 24/13 Resultatregnskap og balanse for Samfunnsviterne 2012 hvor hovedstyret fattet følgende vedtak. JP/7.3.2013 Sak 25/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Viser til sak nr. 24/13 Resultatregnskap og balanse for Samfunnsviterne 2012 hvor hovedstyret fattet følgende vedtak. Fondenes egne

Detaljer

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger.

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger. Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 IP/07.03.12 Sak 27/12 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2011 Foreningens resultat for 2011 viser et overskudd på kr 3 126 105. Overskudd i 2011 skyldes

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2015 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Samfunnsviterne Trøndelag har fra januar 2005 til 1. januar 2016 økt fra 348 til 908. Dette

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne?

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Anne Solheim (hovedstyret) Irene Brønlund Opseth (hovedstyret) Torun Høgvold Enstad (sekr.) Arbeidsgruppe fra hovedstyret

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert.

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert. JP/15.02.13 Sak 24/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Foreningens resultat for 2012 viser et overskudd på kr 2 426 025. Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og

Detaljer

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 70 /12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 JP/ 02.11.12 Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Resultatregnskapet for 3 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 4 788 813. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16

Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013, med de endringer som foreslås av hovedstyrets i LM-sak 6-16 Vedlegg 1 til LM-sak 6-16 Organisasjonsendringer: Vedtektsspeil (sammenligning av gjeldende vedtekter og endringer som foreslås i LM-sak 6-16) Foreslåtte vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes

Detaljer

Sak 71/12 Budsjett 2013

Sak 71/12 Budsjett 2013 IP/12.11.2012 Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak 15-11 Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 20. SEPTEMBER 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 20. SEPTEMBER 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 20. SEPTEMBER 2015 Tid: 20. september. kl. 16.00-19.00 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Roma Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen

Detaljer

Sak 56-10 BUDSJETT 2011

Sak 56-10 BUDSJETT 2011 IP/10.11.10 Sak 56-10 BUDSJETT 2011 Med utgangspunkt i rammebudsjett for 2011 vedtatt av Landsmøte 2009, legger generalsekretær frem forslag til budsjett for 2011. Budsjettforslaget bygger på regnskaps

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 LM-sak 4.2-13 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

LM-SAK Samfunnsviternes beretning for første halvår 2016

LM-SAK Samfunnsviternes beretning for første halvår 2016 LM-SAK 4.4-16 Samfunnsviternes beretning for første halvår 2016 Hovedstyrets forslag til vedtak: Landsmøtet tar hovedstyrets beretning for første halvår 2016 til orientering. 1 LM-SAK 4.4-16 Samfunnsviternes

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 4. FEBRUAR 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 4. FEBRUAR 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 4. FEBRUAR 2015 Tid: 4. feb. kl. 12.00 kl. 18.00 Sted: Thon Hotel Opera, Oslo Styremedlemmer: Knut Aarbakke, leder (deltok f.o.m. sak 4) Merete Nilsson, nestleder

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE FEBRUAR 2016

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE FEBRUAR 2016 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 1.-2. FEBRUAR 2016 Tid: Sted: Styremedlemmer: 1.-2. februar Hotel Scandic Nidelven, Trondheim Merete Nilsson, konstituert leder Margot Vågdal Vidar Anderssen Frode

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

LM-sak 7-13 Organisasjonsendringer/vedtektsendringer

LM-sak 7-13 Organisasjonsendringer/vedtektsendringer LM-sak 7-13 Organisasjonsendringer/vedtektsendringer Innledning Som følge av utarbeidelse av ny strategi for foreningen har hovedstyret ansett det formålstjenlig å ta en gjennomgang av foreningens vedtekter

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004

Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 1 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2004 Tekna - Bergen avdeling Handlingsplan 2004 side 2 STYRETS FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2004 Innledning Handlingsplanen er et

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

LM-sak 6-13 Ny strategi for foreningen

LM-sak 6-13 Ny strategi for foreningen LM-sak 6-13 Ny strategi for foreningen Innledning Gjeldende strategiske plan, Samfunnsviternes måldokument 2010-2013, ble vedtatt på landsmøtet i 2009 og utløper ved utgangen av 2013. Arbeidet med ny strategisk

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012

Inntakskvalitet 2012. Inntakskvalitet 2012 Tabell 1 % Mann -------------------------------------- 41 Kvinne ------------------------------------ 59 Totalt -------------------------------------- 100 Utvalgets størrelse ------------------- 990 Tabell

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT MEDLEMSFORDELER NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 5/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Regnskap sept 2008 sept 2009. Landsstyremøte Hotel Metamorphis, Praha 14.-16.10.09

Regnskap sept 2008 sept 2009. Landsstyremøte Hotel Metamorphis, Praha 14.-16.10.09 Regnskap sept 2008 sept 2009 Landsstyremøte Hotel Metamorphis, Praha 14.-16.10.09 Hva står i vedtektene? Det skal årlig fremlegges et regnskap og en desisjonsrapport for Landsstyret for en foreløpig godkjenning

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer