Samfunnsviternes. årsberetning Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviternes. årsberetning 2010. Årsberetning 2010 1"

Transkript

1 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Årsberetning

2 Høy aktivitet og stort potensiale Samfunnsviterne vokser i antall medlemmer og aktiviteter, og vi har potensiale for ytterligere vekst. Medlemsvekst sikrer økonomien og gir grunnlag for økt aktivitet. Samtidig bygger vi økonomiske reserver i form av sikringsfond og juridisk bistandsfond. Innflytelsen øker i tråd med medlemsveksten. Mens lønnsutviklingen totalt sett er tilfredsstillende, har vi fortsatt en vei å gå før lønnsnivået gjenspeiler våre medlemmers kompetanse, innsats og ansvar. Medlemmene og de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene er våre viktigste ambassadører. Det er et meget godt tegn at Samfunnsviterne har så mange fellestillitsvalgte og Akademikertillitsvalgte. Det viser at samfunnsvitere og humanister er skolerte og motiverte. Våre mange tillitsvalgte er nok også hovedårsaken til foreningens sterke medlemsvekst. I 2010 ble de første nettverkssamlingene for tillitsvalgte i utvalgte deler av arbeidslivet gjennomført. Erfaringene med å samle tillitsvalgte fra ulike arbeidsplasser har vist seg nyttig. Dette vil derfor være et satsingsområde også videre. Vi har styrket sekretariatet i takt med medlems- og aktivitetsveksten. Sekretariatet besitter nå bredde- og spisskompetanse som gir høy kvalitet på råd og veiledning. Dyktige tillitsvalgte og et kompetent og fleksibelt sekretariat er grunnpillarene i foreningen. Da er det godt å se at tillitsvalgte og sekretariatet er de enkeltfaktorene som scorer høyest på medlemsundersøkelsen vår. Knut Aarbakke Leder for Samfunnsviterne 2 Årsberetning 2010

3 Hovedstyret Hovedstyret består av følgende medlemmer: Knut Aarbakke leder Aina Strand nestleder Olav Burkeland styremedlem Anne Solheim styremedlem Håvard Grov styremedlem Siri Johnsen styremedlem Beate Krogstad Austvold styremedlem Yngve Engkvist styremedlem Kirsten K. K. Holiman studentobservatør Samfunnsviternes sekretariat Samfunnsviternes sekretariat er samlokalisert med Norges juristforbund og Den norske advokatforening. Sekretariatet bestod i første halvår 2010 av 17 medarbeidere fordelt på 15 årsverk. Sekretariatet ledes av generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren. I tillegg til daglig drift og bistand i lønns- og arbeidsspørsmål hadde sekretariatet i 2010 særlig fokus på etablering av lokallag og tillitsvalgte, samt studentrekruttering. Økonomi og årsregnskap Den økonomiske situasjonen i foreningen er stabilt god ga et overskudd på kr av totale inntekter på kr Foreningens egenkapital er på Kr Sikringsfondets egenkapital er på Kr Juridisk fonds egenkapital er på Kr Samfunnsengasjement Samfunnsviterne videreførte i 2010 samarbeidet med SAIH og med deres samarbeidspartnere i Nicaragua. Foreningen bevilget i 2010 kr til kvinneforskningssenteret CEIMM ved Universitetet URACCAN i Nicaragua og deres arbeid med høyere utdanning, med særlig vekt på et prosjekt for bekjempelse av kjønnsbasert vold og vold mot kvinner. Samfunnsviterne har også blitt fast Nødhjelpspartner i Leger Uten Grenser, med en årlig støtte på kr Foreningen ga i 2010 kr i støtte til stiftelsen Prosjekt Haiti, en ideell, humanitær og partipolitisk nøytral organisasjon som drives av frivillige medarbeidere. Sosiale medier Foreningens side på Facebook passerte 640 fans ved årsskiftet 2010/2011. Twitter-profilen har over 1100 følgere og LinkedIn-gruppen var totalt på 176 medlemmer ved årsskiftet 2010/2011. Sosiale medier har gitt foreningen nye profilerings- og informasjonsmuligheter. Samtidig fungerer de som fora der medlemmer og tillitsvalgte kan diskutere og kommentere ulike temaer som engasjerer medlemmene og foreningen. Årsberetning

4 Lønns- og arbeidsvilkår Tariffkonferansen Samfunnsviternes årlige tariffkonferanse arrangeres for å videreutvikle foreningens lønnspolitikk og forankre tariffarbeidet blant medlemmer og tillitsvalgte. Tariffkonferansen 2010 tok blant annet for seg frontfagsmodellen, det økonomiske handlingsrom for 2010, samt likelønn. Siden tariffkonferansen ble opprettet i 2005 har den blitt en viktig premissleverandør for Samfunnsviternes tariffpolitikk konferansen ga et solid grunnlag for videre arbeid med foreningens lønnspolitikk og krav frem mot tariffoppgjørene i offentlig sektor. Lønnsundersøkelsen 4601 respondenter (67 prosent) besvarte Samfunnsviternes lønnsundersøkelse i januar Statistikken viser brutto årslønn (grunnlønn) for 100 prosent stilling og inkluderer ikke bonuser, provisjon eller godtgjørelser. Medlemmene ble spurt om lønnsnivå per Lønn etter kjønn, 2009 Kjønn Gjennomsnitt Nedre kvartil Median Øvre kvartil Antall Alle Menn Kvinner Sammenlignet med lønnsundersøkelsen for 2008 hadde Samfunnsviternes medlemmer en samlet lønnsvekst på 2,8 prosent i Tilsvarende økning fra 2007 til 2008 var på 8,6 prosent. Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser en samlet årslønnsvekst for hele Norge fra 2008 til 2009 på 4,1 prosent. Lønn etter kjønn og sektor, 2009 Kjønn Totalt Stat Kommunal sektor Oslo kommune Privat Begge kjønn Menn Kvinner Årsberetning 2010

5 Lønn etter sektor. Prosentvis endring fra 2008 til 2009 År Totalt Stat Kommunal sektor Privat Spekter Helse Oslo kommune Endring 2,8 1,8 4,2 3,6 5,9 2,5 Lønnsoppgjøret 2010 Samfunnsviternes generelle utgangspunkt i lønnsoppgjøret 2010 var å oppnå best mulig lønnsøkning for våre medlemmer samt å forbedre de forhandlingssystemer våre medlemmer er undergitt. For Samfunnsviternes om lag 900 medlemmer i privat sektor skjer lønnsdannelsen hovedsakelig lokalt og innebærer rådgivning om lønnskrav til enkeltmedlemmer og lokale fagforeningsklubber i den enkelte virksomhet. I tariffområdene i offentlig sektor, hvor tre fjerdedeler av medlemmene arbeider, fremmet foreningen krav om endringer som gir rom for økt lokal lønnsdannelse. Foreningen krevde også at lønnstilleggene som gis våre medlemmer som gruppe og enkeltindivid, bidrar til å redusere det lønnsmessige etterslepet overfor samfunnsvitere ansatt i privat sektor. Medlemsbistand Samfunnsviterne yter bistand til medlemmer om lønns- og arbeidsvilkår. Bistanden varierer fra enkel veiledning i inngåelse av arbeidsavtale og lønnsplassering til omfattende bistand i tyngre arbeidsrettslige saker. Eksempler på sakstyper er: oppsigelse/nedbemanning sluttavtaler arbeidskonflikter bonusavtaler konkurranseklausuler midlertidig ansettelse tilsettingssaker diskriminering oppfølgning av sykemeldte arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for å sikre høyest mulig friskmeldingsgrad. Sakene løses i hovedsak gjennom dialog og forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Sekretariatet har i løpet av 2010 bistått medlemmer i om lag 80 arbeidsrelaterte saker. I tillegg kommer løpende saker som håndteres per e-post og telefon. Samfunnsviterne ga i 2010 bistand i to saker for rettsapparatet. Samfunnsviterne er den fagforeningen som jobber best for akkurat min yrkesgruppe og setter fokus på betydningen og verdien av høyere akademisk kompetanse Merete Nilsson Kleveland, pedagogisk-psykologisk rådgiver, Stjørdal kommune og fylkesleder for Samfunnsviterne i Trøndelag. Årsberetning

6 Tillitsvalgtapparat og lokallag Samfunnsviterne har totalt ca. 645 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor. Foreningen har medlemmer ved ca lokale arbeidsplasser (lokallag) på landsbasis, hvorav ca. 940 med ett og to medlemmer og ca. 464 med tre medlemmer eller flere. Samfunnsviternes lokallag arrangerte i 2010 diverse samlinger, årsmøter og medlemsmøter for sine repektive tillitsvalgte og medlemmer. Temaer på samlingene var lokalt Akademikersamarbeid, identitet og synlighet, medbestemmelse, tilsettinger, omstilling, lokal lønnspolitikk og tariff. Kontinuerlig arbeid med oppbygging av lokallag og tillitsvalgtapparatet er en prioritert oppgave. Dette gjøres gjennom kurs for tillitsvalgte, medlemsmøter, direkte kontakt og rådgivning, Samfunnsviternes nettsider og de enkelte fylkesavdelinger. Foreningen avholdt i kurs og konferanser rettet inn mot alle sektorer. Om lag 470 tillitsvalgte og medlemmer ble kurset i løpet av året. I tillegg ble om lag 90 tillitsvalgte kurset i regi av Akademikerne. Kursene varierer fra rene opplæringskurs for tillitsvalgte og medlemmer som skal inn i tillitsverv, til mer generelle emnekurs i for eksempel omstilling, arbeidsrett, tilsettingsprosesser, økonomi, IA og konflikthåndtering. Aktive fylkesavdelinger i 2010 Fylkesavdelingenes hovedoppgave er å arrangere fag- og temakvelder for sine medlemmer i fylkene. Fylkesavdelingene er rådgivende organ for hovedstyret i aktuelle saker og ansvarlig for å velge delegater til Samfunnsviternes høyeste organ, landsmøtet. Samfunnsviterne hadde i 2010 aktive fylkesavdelinger i Agder, Buskerud, Finnmark, Hordaland, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Troms og Trøndelag. Jeg meldte meg inn i Samfunnsviterne fordi jeg er opptatt av at min fagorganisasjon er politisk uavhengig, deler mitt syn på hva som er relevant i arbeidshverdagen for akademikere og oppleves som en organisasjon som kjenner sine medlemmer og snakker deres språk Anne Marthe Gibbons, rådgiver Studieavdelingen, Universitetet i Oslo 6 Årsberetning 2010

7 Samfunnsviterne øker kraftig Samfunnsviternes medlemstall øker kraftig. Ved utgangen av 2010 hadde foreningen 8500 medlemmer, en økning på 870 medlemmer (11,4 prosent) i løpet av året. 33,6 prosent av medlemmene er menn, 66,3 prosent er kvinner. Medlemsutvikling 2010 etter sektor/medlemsstatus Endring Sektor/ medlemsstatus Antall Prosent Alle Kvinner Menn Alle Totalt , Stat , Kommune (KS) 134 9, Privat/ frie yrker * , Oslo kommune 44 11, Student , Spekter Helse 3 0, Andre * -15-8, Spekter trad , Pensjonist -2-2, *Privat/frie yrker inkluderer HSH-HUK. Prosentvis endring for Privat/frie yrker uten HSH-HUK er 18,4 prosent (127 medlemmer tilvekst). Endringen for HSH-HUK isolert er 5,7 prosent (10 medlemmer tilvekst). *Andre inkluderer arbeidssøkende, permisjon, utland, ufør/attføring/arbeidstrening og ikke oppgitt Årsberetning

8 Samfunnsviternes medlemmer har stor variasjonsbredde i faglig kompetanse. Samfunnsviternes medlemsregister viser følgende fordeling: Medlemmene fordelt etter faglig kompetanse Fagkategori Antall medlemmer Prosent Statsvitenskap ,60 % Sosiologi ,50 % Pedagogikk % Sosialantropologi 485 5,70 % Geografi / Samfunnsgeografi 450 5,30 % PR / Informasjon / Media 372 4,40 % Administrasjon / Organisasjon / Ledelse 370 4,30 % Historie 329 3,90 % Psykologi 285 3,30 % Språk / Litteratur 239 2,80 % Kultur / Religion / Estetiske fag 213 2,50 % Helse- og sosialfag 206 2,40 % Annet 132 1,60 % Kriminologi / Offentlig rett 124 1,50 % Tverrfaglig 123 1,40 % Samfunnsøkonomi / Sosialøkonomi 119 1,40 % Samfunnsplanlegging 118 1,40 % Filosofi / Idèstudier 91 1,10 % Arkeologi 28 0,30 % Rest/ikke oppgitt 221 2,60 % Total % Studenter Foreningen jobber kontinuerlig med å rekruttere og beholde studentmedlemmer og studentrepresentanter ved ulike universitet og høgskoler. Det ble blant annet arrangert en dagskonferanse for studentmedlemmer i 2010 der nettverksbygging og karriereutvikling var tema. Foreningen var i 2010 representert med en studentrepresentant/studentlag ved Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bodø (Universitetet i Nordland fra 1. januar 2011) og Universitetet i Stavanger. Studentlagene sto i 2010 for en rekke arrangementer på studiestedene. 8 Årsberetning 2010

9 Jeg valgte å bli studentmedlem fordi jeg føler at Samfunnsviterne representerer min yrkesgruppe bedre enn andre fagforeninger Anne-Line Hogstad, student, Universitetet i Oslo. Årsberetning

10 Medlemsfordeler Samfunnsviternes medlemstilbud skal bidra til å rekruttere og beholde medlemmer, og organisasjonen hadde blant annet følgende tilbud i 2010: Rådgivning og bistand knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for alle medlemmer. Advokatavtale med advokatfirmaet Legalis AS. Avtalen innebærer fri telefonkonsultasjon innen privatrettslige spørsmål med advokat/ advokatfullmektig i inntil to timer per år for det enkelte medlem (unntatt arbeidsrett og strafferett). Juridiske standardkontrakter til personlig bruk, fritt nedlastbare via medlemsnettet. Gunstige bank- og forsikringstjenester gjennom DnB NOR-konsernet, blant annet bedre betingelser for innskudd mellom kroner, gunstige lånebetingelser, gratis PC-forsikring for studentmedlemmer som har studentprogrammet, samt et bredt spekter av ulike forsikringer, herunder gruppelivsforsikring. OTP (obligatorisk tjenestepensjon rammeavtale med DNBNOR/VITAL) for medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. Medlemsmagasinet Samfunnsviteren. Magasinet distribueres til medlemmene fire ganger i året med aktuelle tema, blant annet aktuelle arbeidslivssaker, studentinfo, aktuell forskning og fagforeningsrelaterte saker. Kurs og konferanser. Samfunnsviterne tilbyr i hovedsak opplæring i lov- og avtaleverk for tillitsvalgte, men holder også enkelte emnekurs for alle medlemmer. Kursdeltakelse dekkes gjennom medlemskontingenten. I tillegg arrangeres det årlig en tariffkonferanse for tillitsvalgte og en fagkonferanse som er åpen for alle medlemmer. KAN-kurs. Samfunnsviterne har en samarbeidsavtale med Econas (tidligere Siviløkonomenes) utdanningssenter, KAN Econa, om rabattert kurstilbud til Samfunnsviternes medlemmer. Tillitsvalgtapparat på den enkelte arbeidsplass, nettverk og lignende. Samarbeidsavtale med Aspire om individuell coaching/veiledning i praktiske spørsmål til fordelaktig pris. Nordisk samarbeidsavtale for gjensidig bistand i lønn- og arbeidsvilkår for nordiske arbeidstagere som jobber i andre nordiske land. Samfunnsviternes medlemmer har tilgang til rabatterte abonnement på 25 tidsskrifter fra Universitetsforlaget. I tillegg har foreningen en rekke rabattavtaler med ulike aktører som gir medlemmene gunstige tilbud på ulike tjenester, for eksempel bilutleie, hotell, briller og reiser. 10 Årsberetning 2010

11 Å være medlem i Samfunnsviterne bidrar til at jeg holder meg oppdatert på hvordan faget mitt «praktiseres» ute i arbeidslivet Vivill Vinsrygg, kommunikasjonsrådgiver, Burson-Marsteller. Årsberetning

12 Visste du... at Samfunnsviterne skal fremstå som den naturlige og foretrukne fagforeningen for de med høyere utdanning innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag?... at et medlemskap gir våre medlemmer tilgang til en rekke gunstige medlemsfordeler, blant annet gode bank- og forsikringstilbud, nyttige kurs- og konferanser, juridisk rådgivning innen arbeidsrettslige og privatrettslige forhold, bistand under lønnsforhandlinger, leiebil- og hotellavtale, samt en rekke andre gode faglige og økonomiske tilbud?... at alle våre medlemmer og tillitsvalgte får tilgang til eksklusiv og nyttig informasjon på vårt lukkede medlemsnett?... at Samfunnsviterne er femte størst av i alt 13 foreninger under Akademikerne?... at Samfunnsviterne har medlemmer i 1403 forskjellige virksomheter, hvorav 940 virksomheter med 1-2 medlemmer, 307 virksomheter med 3-9 medlemmer og 157 virksomheter med 10 medlemmer eller flere?... at Samfunnsviterne øker kraftig og hadde en medlemsvekst i 2010 på 11,4 prosent?... at vi har nærmere 650 tillitsvalgte som representerer våre medlemmer, og at de tillitsvalgte er våre fremste på å rekruttere nye medlemmer?... at du kan holde deg oppdatert på nyheter, medlemsfordeler og annen informasjon fra Samfunnsviterne på Twitter, Facebook og LinkedIn? 12 Årsberetning 2010

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Samfunnsviternes identitet og posisjon

Samfunnsviternes identitet og posisjon Samfunnsviternes identitet og posisjon Rapport, mars 2011 1 Arve Paulsen Kommunikasjon: Samfunnsviternes identitet og posisjon, mars 2011 Innholdsoversikt Bakgrunnen for oppdraget... 3 Kilder... 4 De tre

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING

SAMFUNNSVITERNE - TROMS FYLKESAVDELING ÅRSMØTE 2013 SAMFUNNSVITERNE TROMS I henhold til e-post av 29. april 2013, ble det varslet om årsmøte i Samfunnsviterne i Troms. Dato: Torsdag 30. mai 2013 Tid: 16:30-18:30 (forfriskninger ved ankomst,

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO

Organisasjonsfellesskap Delta STAFO Organisasjonsfellesskap Delta STAFO «Kraftsamling for ansatte i offentlig tjenesteyting» BESLUTNINGSGRUNNLAG Prosjektgruppens forslag per 18.09.14 Innhold Forord... 3 Innledning... 5 Framtidig organisasjonsfellesskap

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Med hjerte for bærekraft. Hovedstyrets årsberetning 2013 1

Med hjerte for bærekraft. Hovedstyrets årsberetning 2013 1 Med hjerte for bærekraft Hovedstyrets årsberetning 2013 1 Naturviterne trenger medlemsvekst! 2013 har vært et år med høy aktivitet i Naturviterne. Aldri har vi g jennomført så mange medlemsmøter, debattmøter,

Detaljer

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer