Økonomirapport II 31. august 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomirapport II 31. august 2009"

Transkript

1 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget Formannskapet Kommunestyret

2 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak Innledning Sammendrag Frie inntekter Fellesutgifter Finansrapport Status tjenesterammer Oversikt 1. Budsjettregulering ifm Tiltakspakken Oversikt 2- Reguleringer mellom tjenesterammer drift Investeringer Oversikt 3- Budsjettregulering investeringer Oversikt 4- Budsjettregulering Vann og avløp Oversikt 5- Budsjettregulering drift(kapitalkostnader) VA Oversikt 6- Revidert/konsekvensjustert økonomiplan investering Innstilling til vedtak 1. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport II-09 til orientering 2. Budsjettregulering ifm Tiltakspakken vedtas i henhold til oversikt Budsjettregulering mellom tjenesterammer drift vedtas i henhold til oversikt Budsjettregulering investering vedtas i henhold til oversikt 3 5. Budsjettregulering Vann og avløp vedtas i henhold til oversikt 4 6. Budsjettregulering kapitalkostnader VA vedtas i henhold til oversikt Revidert/konsekvensjustert økonomiplan for investering tas til orientering jfr oversikt 6. 2

3 1. Innledning Rådmannen legger fram økonomirapport II-09 hvor kommunens inntekter og utgifter ikke balanserer ved årsskiftet. Rådmannen må dessverre konstatere at vi fremdeles har stor ubalanse i vår driftsøkonomi, og at dette ikke kan løses før årsskiftet. Det er særskilt innenfor pleie og omsorg at ubalansen synliggjøres. Rådmannen vil også tilkjennegi at vi det siste året har hatt for stor tro på at generelle nedstyringskrav vil få ønsket økonomisk effekt. Spesielt innenfor pleie og omsorg synes det vanskelig å oppnå økonomisk effekt av generelle nedstyringskrav. Rådmannen har de siste månedene gjennomført økonomimøter med en stor del av resultatenhetene innenfor sektoren, og det er rådmannens opplevelse at lederne både forstår og jobber aktiv i forhold til målsetningen med å styre ned. Vi klarer likevel ikke å nå de økonomiske målsetningene vi har satt oss for nedstyringen. Rådmannen ser flere årsaker til denne manglende måloppnåelse. Den ene er knyttet til kompleksiteten i tjenesten, hvor en avgjørelse som tas av i en enhet påvirker en annen enhet økonomisk. En annen årsak er at vi ikke har gode nok systemer for å klare å følge opp endringer i brukergruppa, som for eksempel pleietyngde, og endringer i antall brukere. Dette jobber vi aktivt med å få på plass, og etableringen av et tildelingskontor for alle tjenestene vil støtte dette. Når vi likevel ikke når de resultater som vi ønsker i forhold til den økonomiske situasjonen inneværende år, så handler det også om at det tar tid å evaluere innvilgede vedtak og ikke minst endre grunnlaget for nye vedtak. Videre tar det tid å endre arbeidsoppgaver og turnuser som følge av dette. Samtidig er det ikke tvil om at nedstyringsprosesser er ressurskrevende i seg selv. Dette skriver seg blant annet til at tjenesten opplever høye forventninger fra innbyggere, brukere, pårørende og brukerorganisasjoner om et like godt tjenestetilbud til tross for nedstyring. Rådmannen vil understreke at det er viktig at vi klarer å synliggjøre hvilke tjenester vi faktisk kan gi i fremtiden, slik at forventningene kan møtes. På bakgrunn av økonomirapport I-09 iverksatte rådmannen en del fellestiltak med virkning fra og ut Eksempler på fellestiltak er stillingsstopp, innkjøpsstopp, stopp i kurs og konferansedeltagelse samt ba enhetene redusere bruk av overtid og redusere bruk av vikarer. Effekt av fellestiltak tom aug 08 tom aug 09 Avvik Inventar og utstyr 9,6 8,2-1,4 Kurs og konferanser 10,5 10-0,5 Reiseaktivitet 8,4 8,1-0,3 Overtid 23 20,9-2,1 Bruk av vikarer 51,5 32,2-19,3 Sum ,4-23,6 (Alle tall i mill) Faktisk forbruk på postene Inventar og utstyr, Kurs/møter, Reiseutgifter og Bruk av overtid til og med august 2009 er ca 24 mill.kr lavere enn pr august Rådmannen er glad for at de fellestiltak som er iverksatt ser ut til å virke og at organisasjonen som helhet har tatt ansvar for den anstrengte økonomien. Samtidig er det viktig at tiltakene videreføres ut året slik at effekten blir størst mulig. 3

4 Veien videre I det videre arbeid frem mot økonomiplan vil rådmannen fokusere på følgende: Gjennomføre de tiltak som allerede er påbegynt i forhold til nedstyring Vurdere kritisk hvorvidt noen av de tilbud/tjenester vi har i dag kan legges ned Vurdere de muligheter vi har for å øke våre inntekter Redusere investeringstakten slik at vi ikke øker vår skattefinansierte lånegjeld ASSS-rapporten viser at vi gir et godt tjenestetilbud i Tromsø. En nedstyring av vår drift med for eksempel 75 millioner kroner utgjør ca. 3,2% av vårt totale netto driftsramme. Selv med en så kraftig innsparing vil vi fremdeles kunne gi et godt tjenestetilbud. Rådmannen vil derfor i forslag til økonomiplan synliggjøre hvilket ressursnivå rådmannen mener vi må ha på våre primæroppgaver, slik at vi ivaretar innbyggernes rettsikkerhet og krav på forsvarlig tjenester ut fra sitt behov. Ut over dette vil det være et politisk valg hvilke tjenester vi skal gi, og til hvilken kvalitet. Rådmannen håper kommunestyret vil bruke den fremlagte ASSS-rapporten i arbeidet med budsjett/økonomiplan. 4

5 2. Sammendrag Tabellen nedenfor viser meldt avvik ved årets slutt pr. tjenesteramme. Samlet avvik er 76,5 mill, det ble meldt avvik for 89,7 mill.kr ved økonomirapport I-09. Tjenesteramme Meldt avvik 1001 Politisk styring Administrativ styring, støtte Fellesutgifter Bygg- og eiendom Næringsliv-veiledning støtte Barnevernstjenesten Kommunale/private bh Grunnskole/voksenopplæring/SFO 6, Pleie- og omsorgstjenester 37, Kommunehelsetjenester -2, Sosiale tjenester/forebygging/rus Kultur og idrett 2, Kirker og religiøse formål Forebygging/beredskap brann 0, Fysisk planlegging og tilrettelegging 0, Samferdsel Renter og avdrag Disponert til avsetning Frie inntekter 10 Sum avvik 76,5 Det er budsjettert med å dekke 13,9 mill.kr av underskudd fra 2008 i Dersom kommunen går med underskudd i 2009, noe som prognosen tilsier, vil den budsjetterte inndekningen av underskudd bli strøket jfr strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriftene. Da har ikke Tromsø kommune fulgt den plan som er vedtatt for å dekke inn underskuddet fra 2008 og vil derfor bli innmeldt i ROBEK i forbindelse med regnskapsavleggelsen for Å være registrert i ROBEK innebærer at fylkesmannen skal utføre lovlighetskontroll av budsjettvedtak samt at fylkesmannen skal godkjenne nye låneopptak. 3. Frie inntekter De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd, eiendomsskatt, samt andre frie statlige overføringer. Skatt og rammetilskudd Skatteinngangen for årets 9 første måneder viser en økning på 6,6 % i forhold til samme periode året før. Tromsø kommune har i 2009 budsjettert med millioner i skatteinntekter, noe som er 8,1 % høyere enn skatteinngangen i Størstedelen av økningen ca 6% er tilknyttet økningen i skattøre dvs hvilken andel av skatten kommunen får beholde. Resterende økning skyldes at faktisk skatteinngang for 2008 ble lavere enn rådmannen la til grunn i sitt budsjettforslag for Skatteanslag for 2009 fra regjeringen i kommuneproposisjonen tilsier en skattevekst på 5,5 % for 2009,mens faktisk skattevekst for landet pr. utgangen av august er 8,1%. 5

6 Det er knyttet stor usikkerhet til skatteinngangen resten av 2009 og om virkningen av finanskrisen vil redusere skatteveksten vesentlig. Ulik skatteinngang mellom kommunene utjevnes av det den enkelte kommune får i rammetilskudd. Tromsø kommune har skatteinngang under gjennomsnittet og får økt rammetilskudd. Utfra prognosemodellen til KS(Kommunens Sentralforbund), som de aller fleste kommuner bruker, medfører skattevekst hittil i år at Tromsø kommune kan holde anslaget på skatt og rammetilskudd uendret for Skatt og rammetilskudd er budsjettert med mill.kr i Rådmannen velger derfor å ikke endre på anslaget for skatt og rammetilskudd. Redusert rentekompensasjon ifm Tiltakspakken I ksak 23/09- Økonomisk tiltakspakke ble frigjorte midler som følge av økt rentestøtte til skolebygg og økt bevilgning til sykehjem og omsorgsboliger anslått til 11,5 mill.kr og disse midlene ble budsjettert som økt rentekompensasjon. I ettertid har imidlertid effekten av rentestøtten kun visst seg å bety at regjeringen betaler ut mer av rentestøtten tidligere enn først planlagt og innebærer således ikke noen økning i den totale rentestøtte slik som rådmannen forutsatte i ksak 23/09. I forhold til Husbankens totale godkjente prosjektramme gjenstår ca 95 mill kr igjen som tilskuddsgrunnlag, og som vil innebære et rentestøttetilskudd på kr 3 mill for årene For de prosjekter som er ferdige i 2009 vil imidlertid kommunen kunne søke rentestøtte og dette beløpet er anslått til ca 1,5 mil.kr, men totalt sett reduseres rentekompensasjon med 10 mill.kr. for 2009 på tjenesterammen frie inntekter(9901). 4. Fellesutgifter Kompensasjon lønnsvekst Lønnsoppgjøret for 2009 er blitt gjennomført etter de budsjettrammer som ble vedtatt i økonomirapport I-09, og rådmannen forventer ikke noe avvik mellom budsjettert lønnsavsetning og faktisk lønnskompensasjon. Pensjonsutgift 2009 Nye beregninger fra kommunens pensjonsleverandører viser at forventede pensjonsutbetalinger og netto pensjonskostnad for 2009 blir 5 mill.kr høyere enn budsjettert(tjenesteramme 2001). Underskuddsdekning kommunale foretak Kulturhuset KF har de siste år hatt underskudd og har i 2009 budsjettert med å dekke inn til sammen 2,1 mill.kr hvorav 0,5 mill.kr er tilknyttet 2007 og 1,6 mill.kr tilhører Kommunen bevilget i ,6 mill.kr til underskuddsdekning for Som følge av at Kulturhuset KF hadde et regnskapsmessig merforbruk gikk overføringen med til å redusere merforbruket og ikke til å dekke underskudd fra Økonomirapporteringen hittil i 2009(ksak 130/09) tilsier ikke at Kulturhuset KF vil klare å dekke inn til sammen 2,1 mill.kr. nå i Rådmannen finner imidlertid ikke å kunne dekke opp underskuddet i den økonomiske situasjonen som kommunen er i. I tillegg legger rådmannen vekt på det ikke er avgjort hvordan Kulturhuset skal organiseres fremover. To andre kommunale foretak(tromsø Miljøpark KF og Remiks KF) har hatt underskudd som dersom de ikke hadde klart å dekke dette inn selv måtte blitt dekket av kommunen. Disse 6

7 selskapene opphører imidlertid som kommunale foretak og går over til å bli et aksjeselskap. For Tromsø Miljøpark KF skjer dette allerede nå i høst, mens Remiks KF opphører Etter rådmannens syn må underskuddene inngå som en del av det nye aksjeselskapet. Formannskapets disposisjonskonto Det er i 2009 budsjettert med en bevilgning på kr på formannskapets disposisjonskonto. Denne bevilgningen er redusert med kr ,- i følgende saker : til proteseverkstedet i Gaza til Bjerkaker barnehage i fsak 86/09 for å støtte studenter med barn i bhg som delfinansiering av opprettelsen av Visit Tromsø Region AS jfr ksak 88/ til utredning om Inntektssystemet gjort av KS jfr fsak 160/ til Internasjonal Eldredag jfr fsak 165/ til Selvhjelpsstiftelsen jfr ksak 137/ til TV-aksjon 2009 jfr fsak 187/09 Gjenstående beløp på formannskapets disposisjonskonto er da Finansrapport Kommunestyret har den 29 mar. 2006, sak 62, vedtatt reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune. Reglementet er utarbeidet i samsvar med kommunelovens 52, samt tilhørende forskrifter. Formålet med forvaltningen er ønsket om å sikre stor grad av forutsigbarhet i netto finansutgifter. Forvaltning og plassering av ledig likviditet Likviditetsutvikling Tromsø kommune har hatt en positiv likviditetsutvikling de senere år, men merker nå at likviditeten er mer presset i 2009 enn foregående år. Kommunen har både ubrukte lånemidler og fondsavsetninger som bidrar til den daglige likviditet. Tromsø kommune har ingen problemer med å dekke sine løpende forpliktelser. Det er store svingninger i likviditeten i løpet av året, jfr. figur 1. Figur 1: Saldo på hovedkonto (i tusen.kr) 7

8 jan. 31. jan. 2. mar. 1. apr. 1. mai. 31. mai. 30. jun. 30. jul. 29. aug Det har vært en gjennomsnittlig saldo i perioden på 275 mill.kr, mens gjennomsnittet i samme periode 2008 var på 323 mill.kr. Alternative plasseringsinstrumenter som er benyttes er sertifikater og obligasjoner utstedt av banker, kredittforetak og kraftselskap. Tabellen nedenfor viser sammensetning av kommunens plasseringer pr

9 Tabell 1: Kapitalplasseringer pr Utestående nom. beløp Markedsverdi pr Løpetid (år) Rentedurasjon Type Forfall Obligasjon : Hegra Sparebank 06/ ,45 0,19 Sparebank1NN 06/ ,45 0,19 Sparebanken Hedmark 08/ ,58 0,08 Sparebank1NN 07/ ,72 0,22 Sparebank1 Gruppen AS 05/ ,79 0,04 Sparebanken Midt-Norge 08/ ,79 0,04 Eidsiva Energi Holding 05/ ,83 0,08 Sparebanken Narvik 08/ ,07 0,08 Ørland Sparebank 07/ ,13 0,13 Grong Sparebank 07/ ,24 0,24 Bamble og Langesund Sparebank 08/ ,39 0,14 Sparebanken Øst 08/ ,40 0,40 Evje og Hornnes Sparebank 08/ ,45 0,20 Orkdal Sparebank 08/ ,45 0,20 Ofoten Sparebank ,48 0,23 Åfjord Sparebank ,53 0,04 Sparebanken Narvik 06/ ,56 0,06 Sparebank1 Hallingdal 08/ ,58 0,08 Kvinesdal Sparebank 07/ ,59 0,10 Hjelmeland Sparebank 08/ ,79 0,04 Surnadal Sparebank 08/ ,83 0,08 Melhus Sparebank 08/ ,98 0,23 Skudenes og Aakra Sparebank 08/ ,03 0,05 Bjugn Sparebank 08/ ,05 0,06 Helgeland Sparebank 08/ ,56 0,04 Sparebanken Volda og Ørsta 07/ ,69 0,19 Rygge Vaaler Sparebank 08/ ,79 0,04 Sparebank1 SR-Bank 08/ ,38 0,13 Sparebanken Vest 08/ ,67 0,17 Sparebanken Vest 09/ ,09 0,10 Sparebanken Pluss 08/ ,17 0,16 DnBNOR 09/ ,45 0,20 SUM : Totalt sett hadde Tromsø kommune en disponibel likviditet pr på 559 mill.kr Uro i finansmarkedene medførte unormalt store kurssvingninger i norske bankobligasjoner. Tromsø kommune måtte regnskapsføre ett kurstap på 6,8 mill.kr på obligasjonsporteføljen i Kurstapet er nå hentet inn, og verdien av kommunens obligasjonsportefølje har steget med nærmere 1,57 % i løpet av Det er siden siste finansrapport pr gjort enkelte omdisponeringer ved at det er inntatt enkelte nye bankobligasjoner ved noe lengre løpetid. Dette for å øke den løpende 9

10 renteavkastning, samt å bidra til at kurstapet fra 2008 nå er inntatt. For øvrig har en obligasjonsplassering i Hafslund gått til forfall den Avkastning og risiko på plassering I forvaltning av likviditet legges det vekt på lav finansiell risiko og en høy grad av likviditet, jfr. kommunens vedtatte finansreglement. I forhold til å redusere risiko knyttet til plasseringer i bankobligasjoner gjøres vurderinger av blant annet bankens størrelse, generelle økonomiske utvikling og rating, og løpetiden på plasseringen. Referanseindeks er 1 måned pengemarkedsrente NIBOR. Figur 2: 1 mnd NIBOR, ,00 4,00 (%) 3,00 2,00 1, Rentene har variert mellom 1,51 % til 4,05 %, med en gradvis nedgang første halvår De siste to måneder har rentene holdt seg stabile i underkant av 2 %. Avkastningen på plasseringer har blitt redusert i takt med lavere rente i Norge. Tabell 2 gir oversikt over avkastning sammenlignet med referanseindeks. Tabell 2: Avkastning på plassering Plassering Pr Mnd NIBOR (referanse) 2,49 % Alternativ sertifikat og obligasjonsplasseringer 5,53 % Løpende avkastning på plasseringer i sertifikat- og obligasjonsmarkedet er langt høyere enn 1 mnd NIBOR som følge av gode kredittmarginer på bankobligasjoner og høyere markedsverdi på porteføljen. Forvaltning av låneporteføljen Sammensetning av låneporteføljen 10

11 Tromsø Kommune hadde en langsiktig lånegjeld 1 pr på 4,164 mrd.kr. Det er foretatt tre nye låneopptak i forbindelse med investeringer i 2009, totalt sett på 400 mill.kr. I tillegg er det opptatt 70 mill.kr som startlån i Husbanken som videreformidles gjennom boligkontoret. Tabell 3 gir oversikt over sammensetning av kommunens restgjeld pr Tabell 3: Låneinstitusjoner (i tusen.kr) Lånegjeld Sertifikatlån Obligasjonslån Kommunalbanken Kommunekreditt Husbanken - Oppføringslån Husbanken Startlån, Videreformidling Sparebank1 Nord-Norge SUM Risikostyring Tromsø kommune skal ha en risikonøytral sammensetning av låneporteføljen. Det betyr at man skal søke å stabilisere renteutbetalinger over tid. For å oppnå dette er man til enhver til nødt å ha deler av lånene bundet opp i langsiktige faste rentekontrakter. I henhold til finansreglement skal gjennomsnittlig gjenværende levetid på samlet lånegjeld være mellom 1 og 4 år. I tillegg til ordinære fastrentelån benyttes rentesikringskontrakter (swap-avtaler)for å opprettholde risikomål i forhold til kommunens lån. Bakgrunnen for dette er at det gir kommunen bedre rentemarginer, og samtidig skaper større fleksibilitet i rentestyring av låneporteføljen. 1 Korrigert for avdragsavsetninger 11

12 Tabell 4: Rentesikringskontrakter ( i tusen.kr) Avtaler Lånebeløp Forfall Nom.rente Nr ,43 % Nr ,11 % Nr ,99 % Nr ,59 % Nr ,97 % Nr ,99 % Nr ,00 % Nr ,00 % Nr ,18 % Nr ,88 % Nr ,38 % Nr ,04 % Nr m NIBOR (31.08: 2,46 %) Nr m NIBOR -0,70% (31.08: 1,76 %) SUM Rentesikringskontraktene er inngått i kombinasjon med ordinære låneavtaler i Kommunalbanken, Kommunekreditt og Husbanken. Nøkkeltall - låneporteføljen Startlån i Husbanken er i det videre holdt utenfor analysene. Tabell 5 gir oversikt over gjennomsnittlig rente på kommunens lån og rentesikringskontrakter. Tabell 5: Nom. Lånerenter Avtaler Gj.snittlig rente Låneavtaler 2,59 % Rentesikringskontrakter 5,06 % Totalt 4,26 % Tabell 6 gir oversikt over låneporteføljens risikoprofil målt gjennom begrepet durasjon. 2 Tabell 6: Durasjon Avtaler Durasjon Lån inkl. renterefusjoner fra staten 1,98 Lån ekskl. renterefusjoner fra staten 2,29 Durasjonen sier noe om hvordan den gjenværende gjennomsnittlige bindingstiden på kommunens lån er. I forhold til rammene for risikostyring på mellom 1 til 4 år er kommunens rentebinding tilfredsstillende. 2 Durasjon: Et løpetidsbegrep. Gjennomsnittlig løpetid for en kontantstrøm, der tiden frem til hver enkelt betaling er veiet med nåverdien til betalingen. 12

13 I vurdering av fremtidig rentetilpasning legges vekt på; - forventninger til fremtidig rentenivå - budsjettert rentenivå og gjeldsbelastning til Tromsø kommune Tabell 7 viser fordeling av kommunens lån ut fra gjenværende rentebinding. Tabell 7: Gjenværende rentebinding Bindingstid % - andel år 43,0 % 1-3 år 11,9 % 3-5 år 40,1 % Over 5 år 5,0 % Oversikten viser at kommunen har i underkant av 50 % av lån knyttet til flytende rentekontrakter. De siste låneopptak som er foretatt er gjort med flytende rentetilknytning for å utnytte ett fallende rentemarked. Det er videre inngått fastrentekontrakter med relativ lang bindingstid, hvor om lag 40 % har forfall mellom 3-5 år. Prognose renter og avdrag 2009 Rentenivået har falt gradvis i løpet av det første halvår De siste måneder har rentene stabilisert seg, og kommunens flytende innlånsrenter ligger i dag på om lag 2 %. Det forventes nå at Norges Bank gradvis vil begynne å øke rentene, og i markedet prises det nå inn en rente på 2,7 % i mars Tromsø kommune står i dag ovenfor en flytende lånerente som er lavere enn det som ble lagt til grunn i økonomirapport Renteutgifter antas å bli 12 mill.kr lavere enn det som ble lagt til grunn i rev.budsjett Renteinntekter relatert til byggelån forventes å bli 5 mill.kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes at byggetiden i flere investeringsprosjekter har trukket ut i tid og dermed påført prosjektene høyere finansutgifter. I utgangspunktet vil dagens rentenivå tilsi lavere renteinntekter. Dette blir imidlertid kompensert av tilbakeføring av fjorårets kurstap på obligasjoner, samlet gir dette en merinntekt på 1 mill.kr. Ett lavere rentenivå medfører at renteinntekter fra kommunale selvkostområder, Vann /Avløp og Barnehager, blir 10 mill.kr lavere enn forventet i forrige økonomirapport. Totalt sett forventes 8 mill.kr i lavere netto renteutgifter og renteinntekter fra selvkostområder. 6. Status tjenesterammer (kun tjenesterammer med avvik kommenteres) Tjenesteramme Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste Prognosen for tjenesteramme Bygg, eiendomsdrift og boligtjeneste tilsier et mindreforbruk på 4,0 mill kr for 2009 som er knyttet til lavere strømutgifter enn budsjettert. Tjenesterammen meldte avvik og samtidig tiltak for å dekke inn avviket på til sammen 6,3 mill.kr ved Økonomirapport I-09. I tillegg fikk tjenesterammen et nedstyringskrav på 2,5 13

14 mill.kr. Ved reduksjon av aktivitet hos Eiendom er det først og fremt aktiviteten på vedlikeholdssiden som må reduseres. Status på tiltakspakken fra staten I ksak 23/09- Økonomisk tiltakspakke fra Regjeringen fikk Tromsø 44,2 mill.kr i tilskuddsmidler til vedlikehold og rehabilitering. Et krav som er stilt til dette tilskuddet er at de tiltak som kommunene har bevilget midler til enten skal avsluttes eller være påbegynt i i motsatt fall kan staten kreve midlene tilbake. Det er ingen indikasjoner på dette i dag. Enkelte prosjekter søker om å få overført budsjettmidler til 2010, se Tabell Budsjettregulering ifm Tiltakspakken. ( i hele 1000) Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap per Budsjett Merknad Fasadearbeid pågår. Innhentet tilbud på ventilasjonsarbeid Sandnessund skole Sluttføres Skittenelv skole Fasadearbeid sluttført. Kr rimeligere enn stipulert.resterende midler kan omdisponeres. Regnskap Prosjekt Prosjekt (T) per Budsjett Merknad Entrepenør engasjert. Det bygningsmessige starter opp i september. Ventilasjonen blir noe dyrere enn stipulert. Kan omdisponere midler fra andra prosjekt som får positivt 8803 Kroken skole avvik Skjelnan skole Fasadearbeid avsluttet. Revidert budsjett kr Resterende midler kan omdisponeres Kattfjord skole Takarbeid avsluttes i september. Råteskader på vegg har medført tilleggsskostnad på ca kr Mortensnes skole - uterom Ferdigstilles vår Ca kr søkes overført til IKT skolebygg Igangsatt av Sits og IT. Faktura på 3. mill kr oversendes Eiendom for belastning i Sommerlyst fritidsklubb - renovering Starter opp i november. Ferdigstilles Noe midler søkes overført itl Tromsdalen barnehage Varmegolvet er kommet på plass, men det gjenstår en del arbeide. Sluttføres i Lunheim barnehage Arkitekt nylig ferdig med beskrivelse. Sluttføres i Skittenelv barnehage Varmegolvet er kommet på plass, men arkitektens arbeide med soveskur er ikke ferdig. Sluttføres i Flere barnehager-ren bhagejord Ferdigstulles 2009 med en sluttsum på ca 1,9 mill kr. Det blir søkt støtte fra SFT med 30 % (ca kr )som utbetales før Tilskuddet dekker kostnadsoverskridelsen Kvaløysletta barnehage Ferdigstilles vår Ca kr søkes overført til Kroken helsestasjon Arbeidet utført, uten utskifting, kun justering av anlegget. Hele beløpet kan overføres til andre prosjekt med korrigerte budsjett Grønnegt 12 - rus/psyk Arbeidet satt på vent inntil de endelige kostnadene for prosjektet er innhentet Heracleum bo og servicesenter Sluttføres september Laureng bo og servicesenter Sluttføres oktober 2009 Alarmanlegget blir ikke skiftet ut, kun justert slik at beløpet 8818 Kroken sykehjem kan omdisponeres til andre prosjekt. Arbeidet starter opp når arbeidet med Rådstua er ferdig Verdensteatret Budsjett reguleres mot Rådstua Rådstua Vestegt Ferdigstilles Budsjett reguleres mot Verdensteateret Kunstisbanen m/kafebygning Arbeidet sluttført. 14

15 Prosjekt Prosjekt (T) Regnskap per Budsjett Merknad Arbeid ute på anbud. Oppstart i 2009, men ikke ferdig før 8822 Krokenhallen Må søke om overføring av midler til Alfheim svømmehall Sluttføres i Stakkevollan svogidrettshall Arbeidet sluttføres i oktober 2009 Arbeidet sluttført. Budsjettoverskridelse skyldes at det er 8825 Stakkevollan - sportsgulv lagt et større golv areal enn forutsatt i prognosen. Tiltak for å sikre rømningsveier fra trapperom for blant andre" Bukta" husene starter i 2009, Noen midler søkes 8826 Brannsikring overført til Kommunale boliger - generelt Arbeidet med utsifting av sikringsskap pågår. Noen av midlene søkes overført til Solstuen - lekeplass Ferdigstilles vår Ca 1mill kr søkes overført til Prestenggata Arbeidet ferdig. Suttnota ikke utbetalt Veidekke, asfaltering, lapping Arbeid pågår. Sluttføres Støysikring Støykartlegging igangsatt. Tiltaksutredning for en del boliger igangsatt. Sluttføres Opprustnig busskur Arbeid pågår.sluttføres Veier/lysløype - park Arbeid pågår.sluttføres Fortau/kantstein Arbeid pågår.sluttføres Utbedring Reiervik,Bellvik og Vikran kai Vikran ferdig. Reiervik pågår. Bellvik starter uke 40 - Bellvik er den største kai jobben. Sluttføres Oldervik molo Ikke startet, arbeid utføres i august/ september. Sluttføres Brensholmen molo Arbeid pågår. Sluttføres september Storgata - rehab Arbeid pågår. Sluttføres Rassikring Vallhall 400 Rasfarlig område, betinger gjennomføring og sikringstiltak omgående. Oppstart september. Kan bli noe dyrere en først antatt Rassikring Kortbølgen 450 Rasfarlig område, betinger gjennomføring og sikringstiltak omgående. Kostnad ventes å bli høyere enn antatt. Under avklaring. Kostnad Kortbølgen ca kr , Oversikt 1. Budsjettregulering ifm Tiltakspakken Budsjettendringer Tiltakspakken(drift) Konto Tjeneste Ansvar Prosjekt Tekst Vedt.buds Endring Rev. budsj Solstuen lekeplass Mortensnes skole Kvaløysletta barnehage Tjenesteramme Barnevernstjenesten Barnevernstjenesten forventer et merforbruk på 3 mill kr ved årets slutt og dette er 1 mill.kr mer i avvik enn det som ble meldt i Økonomirapport I-09 når en tar hensyn til at Barnevernet fikk tilført 5 mill.kr i Økonomirapport I-09. Barnevernet ble i Økonomirapport I-09 bedt om å nedstyre/tilpasse budsjettet med 3 mill.kr, men med stadig flere klienter er dette vanskelig. Barnevernet har for tiden ingen tidsfristbrudd med hensyn til administrativ behandling av bekymringsmeldinger. Meldinger blir behandlet innenfor de lovmessige frister. Den desidert største nåværende utfordringen er iverksetting av tiltak, dvs. få effektuert de tiltak hvor det er 15

16 fattet hjelpetiltak. I alt ca 170 barn venter på slik iverksetting. Dette tall er altfor høy og bør raskt reduseres vesentlig. Rådmannens ambisjon er at dette tallet skal være vesentlig redusert ved årsskiftet. Rådmannen vil i holde helse- og omsorgskomiteen løpende orientert om utviklingen på dette området. Som kjent har det vært en betydelig kostnadsøkning innen barnevernet de siste årene. Den oppadgående trenden har vært nokså gjennomgående på landsbasis. Økningen ser nå imidlertid til å flate noe ut. Rådmannen ser det ikke som realistisk med tilpasninger innenfor budsjettrammen for denne sektoren. Tjenesteramme Kommunale/private barnehager Barnehagerammen, både den private og den kommunale, forventer et merforbruk på ca.10 mill.kr som er knyttet til at kommunen ikke har finansiering til å dekke opp det tilskuddet som kommunen er lovpålagt å gi de ikke-kommunale barnehagene gjennom barnehagereformen. Driftsmessig går de kommunale barnehagene i balanse. Barnehagerammen meldte totalt et avvik på 21,0 mill.kr. ved Økonomirapport I-09. Den kommunale barnehagesektor iverksatte tiltak for 1,8 mill.kr som skulle gjennomføres i Videre fikk tjenesterammen tilført 8 mill.kr ved behandlingen av økonomirapport I-09. Resterende avvik på 11,2 mill.kr skulle tilpasses mot budsjett. Av tiltakene som ble foreslått innenfor den kommunale barnehageramme i økonomirapport I/09 er det særlig endret arealnormen for barn under 3 år som påvirker inntektssiden. Her ble normen endret fra 5,5 m2 pr. barn til 5 m2. For de kommunale barnehager har dette konkret medført en netto tilføring av 41 nye barnehageplasser som igjen har gitt en netto merinntekt på 1,1 mill.kr. Et annet tiltak som ble iverksatt i økonomirapport I/09, var kutt i tildeling av tilskott for private barnehage basert på endringer i barns aldersstruktur gjennom høsthalvåret.(kommunale barnehager har ikke fått slik kompensasjon). Effekten av tiltaket har det foreløpig ikke vært mulig å estimere. Slik effekt er ikke mulig å beregne før alle private barnehagenes endringsmeldinger for 2009 er registrert. For øvrig har de kommunale barnehagene søkt å nedstyre driften så langt det har vært forvarlig mulig. Tjenesteramme Grunnskole/voksenopplæring/SFO Tjenesterammen melder et avvik på 6,8 mil.kr ved årets slutt. Tjenesterammen meldte et avvik på 8,23 mill.kr ved økonomirapport I-09 og fikk i tillegg et nedstyringskrav på 2,0 mill.kr. Tjenesterammen hadde meldt inn tiltak for 8,23 mill.kr hvorav tiltak for 4,32 mill.kr ble vedtatt. Meldt avvik innenfor tjenesteramma er i stor grad knyttet opp mot elevrelaterte forhold; nødvendig å sette inn ekstra tiltak ut fra enkeltelevers særskilte behov. I tillegg er noe av merforbruket relatert til innkjøp av datautstyr og nødvendige anskaffelser på inventarsiden, samt kjøp av vikartjenester. Oppfølging/status for vedtak i ØK-rapp I

17 Nr Tiltak Høst Avvik Merknad 1 Frukt og grønt reduseres 1,0 1,0 0 2 Styrking trinn 0 0 Ikke vedt 3 Generell rammereduksjon 2,41 5,8 0 4 Leirskole 0,2 0,6 0,2 5 SFO økt foreldrebetaling 0 3,0 0 6 SFO ordning for trinn 0 0 Ikke vedt 7 Fysisk aktivitet på trinn 0,15 0,4 0 8 Skolestruktur 0,2 3,0 0?9 Prosjekt Fleksibel skolestart 0,06 0, Refusjoner andre kommuner 0,7 0, Prosjekt atferdsrettede tiltak i skolene 0 0 Ikke vedt 12 Utdanningsvalg 0,25 0, Stillingsreduksjon PPT -0,25-0,6 Styrket 14 Stillingsreduksjon SITS 0 0, Stillingsreduksjon VO 0,25 0,6 0 Til sammen 4,97 0,2 Kommentar til de ulike tiltakene 1. Frukt og grønt er gjennomført i henhold til vedtak. 3. Generell rammereduksjon er lagt i enhetenes budsjett fra høst 09, gjennom en samlet reduksjon i timetall og driftskostnader. 4. Tiltaket er satt i verk, men det er vanskelig å bedømme innsparingen. Avtalene med leirskolene for 2010 og videre er sagt opp, noe som betyr at fremtidige depositum ikke er innbetalt. Innsparingen fra 2010 og utover er satt for lavt. Lønnskostnader og oppholdskostnader knyttet til leirskole dekkes ikke over samme budsjettkonto. Å kutte leirskole vil medføre en bedring av lønnsrammen på rundt 1,4 mill. 7. Fysisk aktivitet på trinn er gjennomført ved at det er lagt inn lønnsmidler tilsvarende assistent i stedet for lærer. 8. Skolestruktur er gjennomført ved at Tromvik og Ersfjordbotn skoler og Sjursnes og Ramfjord skoler er slått sammen som enheter fra høst Prosjekt fleksibel skolestart blir ikke videreført inneværende skoleår. 10. Refusjon andre kommuner er vanskelig å bedømme, men rutinene for innkreving er blitt bedre. 12. Utdanningsvalg er gjennomført ved at kostnadene for hospitering og overføring av midler til fylkeskommunen er redusert. 13. Stillingsreduksjon PPT ble endret ved politisk behandling til at PPT skulle styrkes med 1 stilling. Styrkingen har vært brukt til å regulere et for høyt antall stillinger i forhold til budsjett. 15. Stillingsreduksjon VO er gjennomført ved at del av stilling til ansatt er overført til prosjekt. Tjenesteramme 4001 pleie- og omsorgstjenesten Meldt avvik for Pleie- og omsorgssektoren er 37,5 mill.kr. mot 33,8 mill.kr som ble meldt i Økonomirapport I-09. Institusjonstjenesten (sykehjem) melder et samlet merforbruk på om lag 6,35 mill. kroner i økonomirapport 2, mot 3,8 mill kroner som ble meldt i økonomirapport Dette er en økning på ca. 2,5 mill kr fra forrige økonomirapport. Årsaken til økningen i merforbruket i institusjonstjenesten er i hovedsak: Kostnader vedrørende korttidsplasser har økt 17

18 Økt sykefravær Merforbruket innenfor hjemmetjeneste inkl. innbyggere med utviklingshemming er anslått til 24 mill. kr, mot 23 mill. kr i økonomirapport 1 Dette er en økning på ca.1 mill. kr fra forrige økonomirapport. Økningen skyldes i hovedsak: økning i antall brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand økt pleietyngde i pu-tjenesten merkostnader på avlastning og barneboliger for funksjonshemmede barn og unge Rus- og psykiatritjenesten, rehabiliteringstjenesten, sentralkjøkken og allmennlegetjenesten melder et samlet merforbruk på 2,15 mill. kr mot 7 mill. kr i økonomirapport 1. Rus og psykiatri: merforbruk 1,5 mill. kr mot 4,2 mill. kr i økonomirapport 1; iverksatte tiltak gir bare en effekt på 2,7 mill kr pga at noen stillinger ikke har vært mulig å holde vakante. Rehabilitering: merinntekt 0,6 mill kr, mot merkostnad 2,5 mill kr i øk. rapport 1. Dette skyldes høyere refusjoner enn forutsatt., samt at tildelingskontoret har overtatt tildeling av BPA, noe som medfører at tidligere meldt merforbruk nå er et mindreforbruk. Sentralkjøkkenet: mindreinntekt 0,95 mill kr; skyldes mindreinntekt middag for hjemmeboende med inntekt under 2 G. Almennlegetj.: merkostnad lønn sykehjemsleger 0,3 mill. kr. Samme som i økonomirapport 1. Tildelingskontoret melder et merforbruk på 5 mill. kr. Enheten har overtatt ansvaret for klientbaserte utgifter til brukerstyrt personlig assistent (BPA) for brukere under 67 år fra Rehabiliteringstjenesten. Budsjettet på 15,3 millioner kr ble overført og forventes å overstiges med rundt 5 mill. kr ved utgangen av desember Dette skyldes til dels nye brukere, samtidig som budsjettet i utgangspunktet har vært for lavt. Det jobbes med å se på de vedtakene som hver enkelt bruker har, for å se om det er samsvar mellom tildelte og forbrukte timer. Dersom en bruker ikke benytter de tildelte timene, vil vi motta refusjon fra ULOBA for 70 % av de ubenyttede timene. Dette kan medføre at meldt avvik blir lavere enn meldt her. Merforbruk fordelt på hjemmetjeneste, sykehjem og øvrige enheter 18

19 Oversikten viser at merforbruket i sektoren knytter seg både til den tradisjonelle eldreomsorgen, og tjenester til brukere under 67 år. Utfordringer knyttet til merforbruk. Økt behov i avlastning. Avlastningen for funksjonshemmede (barn og unge) har hatt overbelegg med 2-3 plasser hele året. Årsaken er et 2-3 familier har hatt akutt behov for avlastning til sitt funksjonshemmede barn på grunn av alvorlig sykdom i familien og hvor de foresatte ikke har vært i stand til å ta daglig omsorg for sitt barn. Økningen i behov for avlastning fører til en merutgift tilsvarende 1,5 mill kr. Økt behov for barneboliger Kommunen disponerer 4 barneboligplasser, og har i løpet av året vært nødt til å etablere 1,5 nye plasser. Årsaken til dette er at de foresatte ikke kan ivareta omsorgen pga. barnas store og komplekse somatiske helseproblemer. For et av barna har rask utvikling i et kompleks sykdomsbilde medført behov for barnebolig. Merutgift er stipulert inntil 0,5 mill. kroner i Gjennomføring av tiltak Iverksetting av tiltak har generelt vist seg å ta lenger tid enn hva rådmannen i utgangspunktet har forutsatt. Omstillingsprosesser, gjennomgang av tiltak og endring av turnuser får derfor ikke så stor effekt på kort sikt som en hadde trodd. Status tiltak vedtatt i ksak 77/09-Økonomirapport I-09. Pleie- og omsorgssektoren meldte tiltak for 13,9 mill.kr. To av tiltakene som var foreslått med økonomisk effekt i 2009 på 2,6 mill.kr ble ikke vedtatt. Vedtatte tiltak i k-sak 77/09 utgjorde 11,3 mill kr. Tilpasningskravet til pleie- og omsorgssektoren ble satt til 19,9 mill.kr. 19

20 Tiltak Tabell- Vedtak K-sak 77/09 Vedtatte Tiltak 2009 Effekt Stilling PROFIL, 0,25 årsverk holdes vakant Fagkonsulentstilling, 1 årsverk holdes vakant Reduksjon av innkjøp og reduksjons av driftsutgifter Tiltak utgår Reduksjon av årsverk - bogrupper Omlegging av kjøkkendriften/stenging av kafé Laureng Avdeling Brensholmen, nattevakt Turnustilpasninger Tiltak utgår Samordning av avdelinger (soner) Avlastningsenhet, Seminaret Barnebolig, nedstyring Sommereng bobase, nedstyring Fløya bobase, nedstyring Kveldroveien bobase, nedstyring Avvikling av privat tjenestetilbud Aleris Ungplan Psykiatrisk boligtjeneste, endring av turnus 18. Avd. Psykisk helsetjeneste, vakante stillinger 19. Avdeling for arbeid og aktivitet, 1 stilling holdes vakant 20. Omjusteringer vikarbruk 21. Utekontakten, holde en stilling vakant 22. Miljøarbeidertjenesten, omgjøring av turnus 23. Diverse tiltak Sum tiltak Sum Kommentar til de ulike tiltakene: 1. Stilling PROFIL Tiltaket er iverksatt og innsparingen er som forutsatt. 2. Fagkonsulentstilling, holdes vakant Tiltaket er iverksatt og innsparingen er som forutsatt. 3. Innkjøp og reduksjon av driftsutgifter Tiltaket er iverksatt og innsparingen er som forutsatt. 4. Reduksjon av langtidsplasser Tiltaket utgår jf. vedtak i ksak 77/ Reduksjon årsverk, bogrupper (avdelinger) Ansatte er omstilt og reduksjonen gir kun 3/12 effekt for Helsetilsynet i Troms og Arbeidstilsynet har bedt om nærmere informasjon i forbindelse med gjennomføring av vedtaket. Tiltaket satt på vent. 6. Omlegging av kjøkkendriften og stenging av kafé på Laureng Tiltaket er under arbeid, ingen effekt i

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/7623-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Budsjettkontroll 1. halvår 2007 - saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos kommunestyre Namsos formannskap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer