ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING"

Transkript

1 ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN

2 HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG HARSTAD BÅTFORENING DRIVSTOFFANLEGGET. BUDSJETT FOR SAK 4. SAK 5. SAK 6. SAK 7. KONTINGENT. INNKOMMENDE SAKER. VALG. ORIENTERINGSAKER.

3 ÅRSMØTET INNSTILLINGER FRA STYRET Sak 1 KONSTITUERING Godkjenning av innkallingen Godkjenning av sakslista Valg av sekretær Det anmodes/foreslås person fra årsmøteforsamlingen Representanter til å underskrive protokoll Det anmodes/foreslås to personer fra årsmøtet Sak 2 Sak 3 ÅRSBERETNING Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet godkjenner framlagt årsberetning for REGNSKAP OG BUDSJETT Regnskap og revisjonsberetning HBF for 2013 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013; tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning Regnskap og revisjonsberetning for HBF/Drivstoffanlegget for 2013 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for HBF/ Drivstoffanlegg for 2013 Budsjett for HBF for Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet godkjenner budsjett for Sak 4 Sak 5 Sak 5 KONTINGENT. Styrets innstilling til vedtak : Kontingenten for 2014 foreslås uendret kr. 450,- INNKOMMNE SAKER. Se eget vedlegg med styrets innstilling. VALG. Valget administreres og presenteres av valgstyret de foreslåtte kandidater og utskiftinger framgår av vedlagt oversikt fra valgstyret Sak 6 ORIENTERINGSAKER Kai nr. 6.

4 Sak 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR STYRET OG STYRETS ARBEIDE. Styret for 2013 er valgt av årsmøtet i 2012 og Årsmøtet 2013 vedtok å redusere antall tillitsvalgte og styret har derfor bestått av følgende personer : Rolf M. Mobakk leder Ivar M. Nilsen styremedlem/nestleder Arnulf Hanssen kasserer/forretningsfører Sture Iversen sekretær Knut Isaksen styremedlem Vidar Dinesen styremedlem Styret har avviklet 7 styremøter og behandlet 40 større og mindre saker i løpet av 2013/14. Varamedlem Frode Bygdnes har møtt på flere av møtene ved forfall på faste styremedlemmer, og havnesjef Sveinung Ellingsen har møtt på de fleste møter. FORENINGENS MEDLEMSTALL. Medlemstallet ved utgangen av 2013 var stk. meldte seg ut, og 29 stk. meldte seg inn. Av medlemmene står 57 personer ved årets slutt på venteliste for båtplass. MEDLEMSARRANGEMENTER I LØPET AV ÅRET I februar ble det arrangert møljefest med god deltakelse. Arrangementskomiteen klarte med egne krefter å sørge for fin stemning, god mat, topp musikk og underholdning. Egenbetalingen var litt lav, så en del av de bevilgede midler gikk med. I høst tok arrangementskomiteen initiativ til en høstfest. Beklageligvis var det lite interesse, så den ble ikke arrangert. I oktober ble det avholdt et medlemsmøte på Karlottbrygga med stort fremmøte. Redningsselskapet var å tilstede og presenterte ny stasjonert redningsskøyte, «KJØPSTAD i Harstad. Det ble orientert om foreningens arbeid og utsikter fremover. Medlemmene fikk mulighet til å stille spørsmål, og det var god stemning og god bevertning. HAVNEKOMITEEN. Utsettingsrampen for slippvogna er blitt justert. Vi har gått til anskaffelse av sveiseutstyr, foreløpig bare for sveising av aluminium. Det er kjøpt inn 3 nye båtkrybber og 2 nye is propeller, og vi tar sikte på å kjøpe også 2 nye i 2014.

5 Driften av slippen har gått meget velsmurt, all ære til slippgjengen. Det er foretatt i alt 207 slippsettinger. Fortøyningene på kaiene er kontrollert og opprettet. Havnesjefen, sammen med kai- formenn og Harstad Dykkerklubb, gjør dette etter opparbeidede retningslinjer. Dugnad i båthavna ble arrangert i tre omganger i Meget godt oppmøte alle gangene. Karlotbrygga er malt på alle sider, takrenne reparert, og to vindu er skiftet ut. Garasjen, miljøboden,lykta, flaggstanga og plassen rundt, samt alle kai porter er malt, og området for oppsett ble ryddet til grunnen. På senhøsten stilte en gjeng for å rydde på plass båtkrybber og gjøre havna vinterklar. Et meget godt utført arbeid, all ære til de som her brettet opp armene og fikk det til å se virkelig pent ut. I løpet av året er 10 båtplasser sagt opp, samtidig står det ved årets utgang 57 personer på venteliste,og vi har mangel på større/store båtplasser fra fot. Vi har fortsatt arbeid med å rydde på opplagsplassen, og har i løpet av året lyktes i å fjerne noen eierløse båter og campingvogner. Det er ikke ønskelig at plassen brukes til langtidslagring av mer eller mindre egnede flytende fartøy, og vi vil fortsette med å pålegge gebyr for de som har hatt båter stående mange år. En eier har 5 båter og en traktor i området, og har utallige ganger vært kontaktet for å fjerne noe av dette. Kaikranen er nå tilgjengelig for alle. Strømbryter til kranen er flyttet til gangen inn til kafferommet. Til denne døra passer samme nøkkel som til kaiene. Kapasiteten på hardisk for vår kameraovervåking av havna er forbedret. MILJØ. Harstad Båtforening har nå god kontroll på behandling av oljeholdig og farlig avfall. Miljøboden har fått kodelås. Dette samles opp og leveres til Perpetuum Miljø. Vi må betale for innlevering av slikt avfal,l og det kostet oss i alt kr. 5116,- i Båtforeninger er nå pålagt å ha en godkjent Avfalls- og beredskapsplan. Denne har vi laget og vil presentere for Harstad kommune og Fylkesmannen for godkjenning. Vi har frist til 1.juli 2014 med å få denne godkjent. Spyleplatten har vi ikke gjort noe med, og avventer videre instrukser fra myndigheter for hvilke krav de stiller til dette. DRIVSTOFFANLEGGET. Driften av anlegget har vært beheftet med noen problemer med dataanlegget som nå er rettet opp, og det har ikke vært driftsstans etter dette. En brukbar sommer har gitt en pen økning i omsetning av drivstoff. Anlegget har for lav dekningsbidrag slik at det hvert år må tilføres kapital fra moderselskapet, Harstad Båtforening, og dette må vi gjøre noe med.

6 Våre tall: Årstall Omsetning diesel Omsetning bensin Omsetning i kr HØSTVAKTA. Høstvakta ble gjennomført på en meget god måte. 12 av våre medlemmer stilte ikke til sin vakt, en økning fra fjorårets 7. Disse ilegges vaktgebyr på kr 1000,-, som tidligere vedtatt. Styret anbefaler at ordningen med høstvakta videreføres. Det føres et strengt regime for å bli fritatt for vakt, og dette vil videreføres. Det er framkommet signaler om at det forekommer at enkelte medlemmer kun er til stede en kort stund og signerer i protokollen som om de har gått hele vakten. Styre vil presisere at vaktene skal gås iflg. instruks. SKADENE ETTER SPRINGFLOA I Springfloa i 2011 gjorde stor skade i 1.etasje på Karlottbrygga. Taksten på skadene beløper seg til over kr ,- Saken er fortsatt ikke avsluttet. Vi sendte et tilleggskrav i sommer på ,-, som vi har måttet purre på den lokale takstmannen utallige ganger for å få han til å behandle. Vi har fått kr ,- utbetalt, men vi er ikke fornøyd med dette og arbeider videre med saken KARLOTTBRYGGA. Utleie av brygga har vært godt ivaretatt av huskomiteen. Kjøkkenet på Karlottbrygga er nå renovert. Kjøleskapene er bygget inn på en meget funksjonell måte. Vi har fått ny innredning i skapene, og benkeplata på bardisken er pusset og lakket. Det er også innkjøpt en stor og flott ovn. I vår ble brygga rundvasket. Styret har foretatt en forsiktig oppmyking av utleiereglene, slik at medlemmene kan få benytte Karlottbrygga litt mer. Vi bør ha leieinntekter på ca ,- pr. år, og det kan vi klare med denne oppmykingen. Dansegulvet trenger en oppussing.vi trenger et musikkanlegg i festlokalet,og det trengs ny belysning i lokalet. I kjelleretasjen er vindu på styrerom og bod skiftet ut. V hadde planlagt å kjøpe ny ytterdør eller gjøre ytterdøra mer kuldetett og bedre i Dette er ikke gjort p.g.a. at vi ikke har hatt noen som har sagt seg villig til å gjøre dette arbeidet.

7 Kafferommet i kjelleretasjen er nå tigjengelig for alle medlemmer da låsen inn til rommet er fjernet. Kafferommet benyttes hver dag, noe styret synes er svært gledelig. Men styret har etterlyst bedre rutiner for orden og renhold av rommet og toalettet. Styret oppfordrer derfor de daglige brukerne om å etterkomme dette. UTROR. Heller ikke i 2013 har vårt populære blad UTROR kommet utt. Styret holder fortsatt muligheten åpen for utgivelse, men vi må ha noen til å stå for dette. HJEMMESIDE. Hjemmesiden utvikles jevnt og trutt. Nå kan Karlotbrygga bestilles direkte i en kalender på hjemmesiden. Videre utvikling av innhold og informasjon avhenger likevel av medlemmenes bidrag. En hjemmeside blir aldri bedre enn hva medlemmene gjør den til. HBF oppfordrer herved alle til å sende inn bidrag/nyheter som kan publiseres på hjemmesiden. Det kan være fra en båttur, tur tips, erfaringer, fangstrapport, båtkjøp etc. INTERNETT. Internett er nå tilgjengelig i havna. Ruter er plassert på nordvegg av garasjen og dekker hele havna, og brukbart på Karlottbrygga. FORENINGENS ØKONOMI. Regnskapet gjøres opp med et underskudd tiltross for at vi hadde budsjettert med et overskudd. Dette skyldes at vi har foretatt diverse nødvendige innkjøp det ikke var budsjettert med, slik som :Sveiseutstyr, reservedeler til kaiene, is propeller og båtkrybber. Likevel hadde båtforeningen en pen kapital i banken ved årets utgang, slik at den økonomiske situasjon må kunne sies å være god. Det vises for øvrig til sak om regnskap. OPPSUMMERING ÅRET Driften av Harstad Båtforening har i meldingsåret gått rimelig greit. Vi har stort sett fått utført det som vi hadde planlagt, og vi har gått til noen nødvendige nyanskaffelser som det egentlig ikke var budsjettert med, men som vi allikevel har funnet plass for. Harstad Båtforening er som øvrige interesseforeninger avgjørende avhengig av at flere bidrar av idealisme og ved ubetalt medvirkning. Styret takker derfor dem som, også i 2013 med stort og smått, har bidratt til å holde hjulene i gang, og som har medvirket til at foreningens verdier blir tatt vare på. Det er imidlertid ting med vår organisasjon som etter styrets oppfatning ikke fungerer godt nok.

8 Det virker som om ikke alle oppgaver er utført like godt. Snømåking og vedlikehold av kaiene kunne vært gjort bedre. Harstad Båtforening bør derfor vurdere å prøve ut et år med å samle flest mulig av verv som havnesjef, kaiformenn,drivstoffansvarlig og slippansvarlig på en betalt person. I år igjen er det ildsjelene som har bidratt mest og den største takken går også denne gang naturlig til disse i fra oss andre som nyter godt av at noens iver og engasjement er større og mer synlig enn hos det store flertallet. Avslutningsvis vil vi også spesielt takke de som slutter av som tillitsvalgte, for igjen å nyte tilværelsen som vanlige medlemmer. Harstad, 16. februar 2014 Styret i Harstad Båtforening. Formann Nestformann Kasserer. Sekretær Styremedlem Styremedlem Vara

9 HARSTAD BÅTFORENING 29. januar 2014 RESULTATREGNSKAP 2013 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE , , KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , LANDSTRØM , , SALG VIMPLER/EMBLEM/Miljøputer 1 970,00 0, Arrangementkto. Festkommite 674,00 0, Momsrefusjon fra KNBF ,00 0, DIV. INNTEKTER 1 300, , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 50,00 50, VAKTGEBYR 6 000,00 0,00 SUM INNTEKTER , ,50 UTGIFTER KONTIGENT TIL KNBF , , ARRANGEMENTER/MØTER 8 010, , Dugnadsarbeid/-utgifter 6 595, , Dekning medlemsarr , , v/festkomiteen ANSKAFFELSER ,00 695, ANNONSER 1 922, , PORTO 8 005, , KNBF-Nødfortøyninger 0, , KOMMUNALE UTGIFTER , , DIVERSE UTGIFTER 2 358, , Utgiftsgodtgjørelse , , Kjøregodtgjørelse 4 980, , Klesgodtgjørelse 658, , Kontorgodtgjørelse , , KONTORREKV./EDB-kostnader , , SLIPPANLEGG / KRYBBER , , Strømsøyler 0, , Reparasjon slippen 7 368, , Reparasjon brygger , , Reparasjon lysarmaturer 0, , Vedlikehold kjøkkenet ,56 0, UTGIFTER MILJØBODEN 5 116, , UTGIFTER BÅTVOGNER 0, , GEBYRER 1 918, , UTGIFTER KARLOTBRYGGA , , Vedlikehold Brannvarsling 6 989, , KJØP EMBLEM/VIMPLER OSV ,00 0, STRØM-UTGIFTER , ,35

10 6220 TELEFONUTGIFTER 5 060, , FORSIKRINGER , , Egenandel skader 0, , Traktor driftskostnader , , KAIANLEGG 1 750,00 318, GARASJE SLIPPANLEGG 3 963,95 897, Rep kjørebane oppsett/utsett 9 990,69 0, Vedl.hold oppstillingsplass 571, , TAP PÅ MEDLEMMER ,00 957, Tap på andre 650,00 0, AVSKRIVNING , ,05 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,50 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT , ,64 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 264,53 333, Renteutgifter , , Andre finanskostnader 250, ,00 SUM FINANSPOSTER , ,95 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , ,69 EIENDELER Kassa 835, , KAPITALKONTO, HARSTAD 111,61 110, Harstad Sparebank kortkonto 231,57 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader , , Andre forskuddsbet. Kostnader 9 411,25 0, TRAKTOR , , BRYGGER , , SLIPPVOGN , , GARASJE / PLATTFORM , ,00

11 6904 KARLOTBRYGGA , , MØBLER 0,00 0, RESTANSE MEDLEMMER , , LÅN TIL DRIVSTOFFANLEGG , ,80 SUM EIENDELER , ,62 GJELD OG EGENKAPITAL GJELDSBREVLÅN SPAREBANKEN , , Depositum nøkler , , DEPOSITUM LEIEPLASSER , , INSKUDD BÅTHAVNA , , GJELD TIL MEDLEMMER 0, , GJELD TIL LEVERANDØRER 0, , ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , EGENKAPITAL 31/ , ,18 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,78 HARSTAD BÅTFORENING 29. januar 2014 RESULTATREGNSKAP 2013 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE , , KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , LANDSTRØM , , SALG VIMPLER/EMBLEM/Miljøputer 1 970,00 0, Arrangementkto. Festkommite 674,00 0, Momsrefusjon fra KNBF ,00 0, DIV. INNTEKTER 1 300, , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 50,00 50, VAKTGEBYR 6 000,00 0,00

12 SUM INNTEKTER , ,50 UTGIFTER KONTIGENT TIL KNBF , , ARRANGEMENTER/MØTER 8 010, , Dugnadsarbeid/-utgifter 6 595, , Dekning medlemsarr , , v/festkomiteen ANSKAFFELSER ,00 695, ANNONSER 1 922, , PORTO 8 005, , KNBF-Nødfortøyninger 0, , KOMMUNALE UTGIFTER , , DIVERSE UTGIFTER 2 358, , Utgiftsgodtgjørelse , , Kjøregodtgjørelse 4 980, , Klesgodtgjørelse 658, , Kontorgodtgjørelse , , KONTORREKV./EDB-kostnader , , SLIPPANLEGG / KRYBBER , , Strømsøyler 0, , Reparasjon slippen 7 368, , Reparasjon brygger , , Reparasjon lysarmaturer 0, , Vedlikehold kjøkkenet ,56 0, UTGIFTER MILJØBODEN 5 116, , UTGIFTER BÅTVOGNER 0, , GEBYRER 1 918, , UTGIFTER KARLOTBRYGGA , , Vedlikehold Brannvarsling 6 989, , KJØP EMBLEM/VIMPLER OSV ,00 0, STRØM-UTGIFTER , , TELEFONUTGIFTER 5 060, , FORSIKRINGER , , Egenandel skader 0, , Traktor driftskostnader , ,27

13 6250 KAIANLEGG 1 750,00 318, GARASJE SLIPPANLEGG 3 963,95 897, Rep kjørebane oppsett/utsett 9 990,69 0, Vedl.hold oppstillingsplass 571, , TAP PÅ MEDLEMMER ,00 957, Tap på andre 650,00 0, AVSKRIVNING , ,05 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,50 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT , ,64 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 264,53 333, Renteutgifter , , Andre finanskostnader 250, ,00 SUM FINANSPOSTER , ,95 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , ,69 EIENDELER Kassa 835, , KAPITALKONTO, HARSTAD 111,61 110, Harstad Sparebank kortkonto 231,57 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader , , Andre forskuddsbet. Kostnader 9 411,25 0, TRAKTOR , , BRYGGER , , SLIPPVOGN , , GARASJE / PLATTFORM , , KARLOTBRYGGA , , MØBLER 0,00 0, RESTANSE MEDLEMMER , ,71

14 6991 LÅN TIL DRIVSTOFFANLEGG , ,80 SUM EIENDELER , ,62 GJELD OG EGENKAPITAL GJELDSBREVLÅN SPAREBANKEN , , Depositum nøkler , , DEPOSITUM LEIEPLASSER , , INSKUDD BÅTHAVNA , , GJELD TIL MEDLEMMER 0, , GJELD TIL LEVERANDØRER 0, , ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , EGENKAPITAL 31/ , ,18 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,78

15 Harstad Båtforening Noter til regnskap 2013 Note 1 Opplagsleie er bokført med kr En del av dette kan ikke påregnes innbetalt da det ble fakturert for å få eierne til å fjerne båtvrak med mer. Er budsjettert med tap på del av denne fordringen også i Note 2 Diverse inntekter er redusert siden momsrefusjon er ført på egen inntektskonto. Rester er vinterleie. Note 3 Vaktgebyr er fakturert for Årets gebyr budsjetteres og føres i Note 4 Anskaffelser gjelder følgende: Supplering nøkler kr Sveiseapparat DVR videoopptaker Kr Av dette er videoopptakeren budsjettert for i 2013 mens nøklene var en nødvendighet og sveiseapparatet ble anskaffet med tanke på reparasjoner på slippområdet. Note 5 Godtgjørelse til tillitsvalgte. Dette er ført på konti 6110, 6111 og 6114 med til sammen kr Utgiftsgodtgjørelse inneholder 4000 kroner til formann, kasserer og havnesjef. I tillegg inntil 4000 kroner til båtoppsetterne. I tillegg har formannen, kassereren og havnesjefen 6000 kroner hver i kontorgodtgjørelse. Godtgjørelse til båtoppsetterne som oversteg 4000 kroner er utbetalt som kjøregodtgjørelse etter reiseregning. Dette gjaldt to av båtoppsetterne. Dersom disse ytelsene fortsetter å stige vil det måtte ordnes med arbeidsgiveransvar og innberetning av godtgjørelsene. Totale kostnader er kroner over budsjett noe som delvis skyldes at formannens godtgjørelse er økt til totalt kroner, det samme som for kasserer og havnesjef.

16 Note 6 Kontor- og EDB-kostnadene er økt noe som skyldtes havari på pc en samt kjøp av lamineringsmaskin. Note 7 Slippanlegg/krybber. Det er i året anskaffet 3 krybber, 2 nye og en brukt. Dette tas av havnesjefens budsjettpost på kroner. Note 8 Reparasjon brygger er over budsjett. De største postene her er anskaffelse av 2 ispropeller, pontonger til kai 4, tildekking av strømkabler langs bryggene samt bøyer og tauverk til fortøyning. Noe av overskridelsen dekkes av havnesjefens budsjettpost på kroner. Det er i utgangspunktet en underbudsjettering på denne posten. Note 9 Forskuddsbetalt forsikringsskade. Etter stormfloa i 2011 er nå reparasjonene ferdige. Vi har fortsatt et utlegg på kr som ikke er dekket av forsikringsselskapet. Vi vil fremsette nok et tilleggskrav. Note 10 Gjenstående gjeldsbrevlån på traktoren er pr på kr Note 11 Restansene på medlemmene er fortsatt for høye. Selv om en del av fordringen ikke var forfalt til betaling ved årsskiftet ligger det an til fortsatt avskrivninger. Det inngår også krav for opplag som ikke er betalt. Det budsjetteres fortsatt med noe tap her i Note 12 Lån til drivstoffanlegget har økt med kr i Utgjør nå til sammen Arnulf Hanssen Kasserer.

17 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2013 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Salg avgiftspliktig diesel , , Salg avgiftspliktig bensin ,99 0,00 Sum DriftsInntekter , ,48 DriftsKostnader 4300 Innkjøp av diesel for videresalg , , Innkjøp av bensin for videresalg ,02 0, Strøm/Lys og varme ,06 0, Reperasjon av dataanlegg ,80 0, Diverse driftsutgifter , , Telefon, mobiltlf, fax , , Avskrivning varige driftsmidler , , Forsikringspremie u/mva , , Bank og kortgebyrer m/mva -104,00 0, Diverse kostnader -0,08 0,31 Sum DriftsKostnader , ,94 DRIFTSRESULTAT , ,46 Finansposter 8040 Renteinntekter 73,76 101, Renter og Gebyr Harstad Sparebank , , Gebyr fortjeneste TELLER , , Månedsgebyr TELLER -990, , Renter lån drivstoffanlegg , ,88 Sum Finansposter , ,94 RESULTAT FØR SKATTER , ,40 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT , ,40

18 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2013 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Anleggsmidler 1200 Eget Inventar, utstyr , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler 1400 Varelager diesel , , Varelager bensin ,00 0, Traktorkort 2 298,40 0, Forskuddsbetalte kostnader 3 465,00 0, Andre fordringer 5 000, , Oppgjørskonto for avgifter 0, , Bank innskudd, ktonr , , Teller avregn.konto ,30 430, Bet.automat avvikende måned 5 447,40 1,87 Sum Omløpsmidler , ,12 SUM EIENDELER , ,12 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,46 0,00 Sum Egenkapital , ,80 Langsiktig Gjeld 2290 Langsiktig gjeld , ,12 Sum Langsiktig Gjeld , ,12 Kortsiktig Gjeld 2740 Oppgjørskonto for avgifter -763,00 0, Kortsiktig gjeld Harstad Båtforening , , Kortsiktig gjeld andre 0, , Påløpte renter 8 192, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld , ,80 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,12

19

20 Noter til regnskapet 2013 Harstad Båtforening Drivstoffanlegg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføringer Inntektsføring ved salg av drivstoff skjer på leveringstidspunktet. Fordringer Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Note 2 Varige driftsmidler Drivstoffanlegget er bokført til kr ,- etter at det er foretatt en avskrivning på kr Note 3 Langsiktig gjeld Foreningen har en gjeld til Harstad Sparebank på kr ,71 pr Note 4 Annen kortsiktig gjeld Dekker følgende: Gjeld til Båtforeningen ,80 Påløpte renter på lånet 8.192,00 Til gode moms ,00 Det er bestemt at lånet fra Båtforeningen til Drivstoffanlegget ikke skal renteberegnes, men fryses på pålydende. Harstad Arnulf Hanssen Kasserer.

21 HARSTAD BÅTFORENING BUDSJETTFORSLAG 2014 INNTEKTER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Konto AKTIVITET/FORMÅL HAVNELEIE , , , , OPPLAGSLEIE , , , , MEDLEMSKONTIGENTER , , , , SLIPPOPPSETT/OPPLAG , , , , SALG LANDSTRØM , , , , SALG REKVISITA 1 970, , ARR.KONTO FESTKOMITE 674, MOMSREFUSJON KNBF , , , DIV. INNTEKTER , , , LEIEINNT. KARLOTBRYGGA , , , , PURREGEBYRER 50,00 50, AVKREVDE VAKTGEBYRER 6 000, , ,00 SUM INNTEKTER: , , , ,00 UTGIFTER 6010 KONTIGENTER TIL KNBF , , , , ARRANGEMENTER/MØTER , , , , DUGNADSARBEID/-UTG , , , , DEKNING MEDL.ARR , , , , ANSKAFFELSER 695, , , ANNONSER/MARKEDSF , , , , PORTO 7 337, , , , GAVER 2 000, , DIV. EKST. REPRESENT , , KNBF-NØDFORTØYNING , KOMMUNALE AVGIFTER , , , , DIV. UTGIFTER 6 886, , , , UTGIFTSGODTGJ , , , , KJØREGODTGJ , , , , REFUSJON REISEUTG , , KLESGODTGJØRELSE 1 200,00 658, , , KONTORGODTGJØRELSE , , , , KONTORREKVISITA/EDB-KOSTN , , , , UTROR 6140 SLIPPANLEGG/KRYBBER , , , , STRØMSØYLER , , REPARASJON SLIPPEN 7 368, REPARASJON BRYGGER , REP. LYSARMATURER , , , VEDLIKEHOLD KJØKKEN/LOKALER , , MILJØBODEN 4 522, , , , BÅTVOGN , , , GEBYRER 5 735, , , , KARLOTBRYGGA - DIV , , , , VEDLIKEHOLD BRANNVARSLING 6 989, KJØP EMBLEMER , STRØM/EL.KRAFT , , , , TELEFON 5 684, , , , FORSIKRINGER , , , , EGENANDEL SKADER , , TRAKTOR - DIV. KOSTN , , , , KAIANLEGG 318, , , , GARASJE/KONTOR 898, , REP KJØREBANE UT/OPPSETT 9 990,00

22 6258 VEDL.H. OPPSTILL.PLASS ,00 571, TAP PÅ MEDLEMMER 957, , , , AVSKRIVNINGER , , , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , , , ,00 Endret resultat: ,00 FINANSRESULTAT 6800 RENTEINNTEKTER 333,00 264,00 300,00 300, RENTEUTGIFTE/GEBYRER , , , , ANDRE FINANSKOSTNADER 4 200,00 250,00 FINANSRESULTAT: , , , ,00 LIKVIDITETSPROGNOSE - RESULTAT FRA ORDINÆR DRIFT INNESTÅENDE - BANKSALDO PR , , , ,00 DEBITORER PR , , , ,00 KREDITORER PR , , ,00 0,00 ÅRETS INNTEKTER: , , , ,00 ÅRETS UTGIFTER , , , ,00 ÅRETS AVSKRIVNINGER: , , , , , , , ,00 EKSTRAORDINÆRE INVEST.TILTAK: ,00 UTLÅNT DRIVSTOFFANLEGGET: , , ,00 DEBITORER 31.12: , , , ,00 KREDITORER 31.12: ,00 0, , ,00 ENDRING INNSKUDD/DEPOSITUM , ,00 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER , , , ,00 INNBETALINGER - UTESTÅENDE GJELD: , , ,00 UTTELLINGER/AVDRAG PÅ FORENINGENS ,00 GJELD: , , ,00 FINANSPOSTER , , , ,00 LIKVIDITETSRESULTAT: 1 344, , , ,00 BUDSJETTERTE ANSKAFFELSER FØLGENDE FORHOLD ER INKLUDERT I BUDSJETTFORSLAGET Reparasjon av kai ved Karlottbrygga ,00 Oppgradering strømskap kai ,00 Snefreser ,00 Musikkanlegg Karlotbrygga ,00 Ny belysning Karlotbrygga ,00 Tilført årets resultat ,00 FØLGENDE FORHOLD ER IKKE INKLUDERT I BUDSJETTFORSLAGET: Ny harddisk til kameraene Ført til regnskap , ,00 Ny dør til Karlotbrygga 0, ,00 Strømsøyler kai 5 0, ,00 Bygge inn skap på kjøkkenet Ført regnskapet , ,00 Miljøtiltak slippanlegg 0, ,00

23 HARSTAD BÅTFORENING - DRIVSTOFFANLEGGET BUDSJETTFORSLAG 2014 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett I. DRIVSTOFFHANDEL Salg av diesel - liter Salg av bensin - liter II. DRIVSTOFFANLEGGETS DEKN.-BIDRAG Budsj. DB: Budsj. DB: Salg av diesel: 49942, , , ,00 Salg av bensin: 17759, , , ,00 Brutto budsjetterte inntekter: 67702, , , ,00 Kortgebyrer utgjør ved bruk av kredittkort ca. 2% av pris - dvs øre/liter. DB. dvs. 2 og 4 øre av DB - diesel/bensin III. DRIVSTOFFANLEGGETS BUDSJETT (Alle beløp ex.mva) Brutto dekningsbidrag:: , ,00 Forsikringer - kai, tankanlegg + innhold, avbrudd , ,00 Strøm (Lys, pumper, data/rom m.v) , ,00 Diverse anskaffelser u/15000 Telenor - Bredbåndskostnader (2000/400) , ,00 Brukerstedsab./terminalomkostninger , ,00 Div. vedlikehold/reparasjon/rekvisita/kontrollverket 4740 m.v , ,00 Renteinntekter Avskrivninger: , ,00 DRIFTSRESULTAT: , ,00 FINANSIERING: Renter på lån i Harstad Sparebank: , ,00 NETTO BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , ,00 LIKVIDITETSUTVIKLING: Innestående pr. 1.1: , ,00 Likviditetslån fra båtforeningen: , ,00 Årets driftsresultat: , ,00 Årets avskrivninger:: , ,00 Endring varelager ,00 0,00 Endring skyldig/til gode ,00 0,00 Avdrag på lån i løpet av året (bankens betalingsplan): , ,00 BUDSJETTERT LIKVIDITET FOR ÅRET: , ,00

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012 ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2012 SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012 SØNDAG 26. FEBRUAR 2011, KL. 18.00 FORENINGSLOKALE KARLOTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE:

Detaljer

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2013 SØNDAG 24 FEBRUAR 2013 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN Sak 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av sekretær (Vedtekter

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 27. januar 2016 RESULTATREGNSKAP 2015 INNTEKTER 2015 2014 UTGIFTER 2015 2014

HARSTAD BÅTFORENING 27. januar 2016 RESULTATREGNSKAP 2015 INNTEKTER 2015 2014 UTGIFTER 2015 2014 HARSTAD BÅTFORENING 27. januar 2016 RESULTATREGNSKAP 2015 INNTEKTER 2015 2014 5000 HAVNELEIE 427 910,00 448 191,00 5005 OPPLAGSLEIE 22 225,00 12 700,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 208 910,00 191 670,00 5025

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 MANDAG 16. FEBRUAR 2015 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 MANDAG 16. FEBRUAR 2015 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 MANDAG 16. FEBRUAR 2015 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Onsdag 20.03.2013 kl. 18:30 Saksliste: Sak 2013-1 Konstituering

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10. april 2012 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Tirsdag 10.04.2012 kl. 18:00 Saksliste: Sak 2012-1 Konstituering Valg av møteleder. Valg av referent. Valg av to

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video

Velkommen. til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn. Video Velkommen til Årsmøte Cap Clara Småbåthavn Video Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Godkjenning av årsberetning 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Orientering om skader etter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening

Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte i Tenvik båtforening Medlemmer av Tenvik båtforening innkalles med dette til årsmøte. Sted: Tømmerholt idrettshus Tidspunkt: Torsdag 03.04.2014 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2014-1 Konstituering

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2017

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2017 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2017 Tid 30.01.2017 Sted Karlotbrygga Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Geir Ove Ingebrigtsen,, Trond Fjellsaune, Ant

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 Tid 04.03.15 Sted Karlottbrygga Kl. 1800 Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere,,,, Ant Steve Teigland, Morten Bakken,,, Arnulf Hansen, og Svein Ole

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening

Resultatregnskap. Akerselven Baatforening Resultatregnskap Akerselven Baatforening Driftsinntekter Note 2015 2014 Medlemskontingent 5 117 054 135 318 Innmeldingsavgift 150 000 135 000 Havneavgift m/opplegg 724 825 692 035 Drift Hovedøya 5 60 100

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

2016 Bremnes Grendehus

2016 Bremnes Grendehus 2016 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2016 Bremnes Grendehus Søndag 12.03.17 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN 1 SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG HARSTAD BÅTFORENING

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

KRINGKOLLEN GARASJELAG

KRINGKOLLEN GARASJELAG KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2006 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Mandag 24.04.2006 kl. 1800-2000. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015.

Harstad Båtforening VEDTEKTER. Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført , siste endring utført ved årsmøtet 2015. Harstad Båtforening VEDTEKTER Vedtatt på årsmøtet 12. januar 1967 ved senere endringer, ajourført 1971 2013, siste endring utført ved årsmøtet 2015. Foreningen ble stiftet 1. januar 1964 1 I. Navn og Formål

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer