ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING"

Transkript

1 ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN

2 HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG HARSTAD BÅTFORENING DRIVSTOFFANLEGGET. BUDSJETT FOR SAK 4. SAK 5. SAK 6. SAK 7. KONTINGENT. INNKOMMENDE SAKER. VALG. ORIENTERINGSAKER.

3 ÅRSMØTET INNSTILLINGER FRA STYRET Sak 1 KONSTITUERING Godkjenning av innkallingen Godkjenning av sakslista Valg av sekretær Det anmodes/foreslås person fra årsmøteforsamlingen Representanter til å underskrive protokoll Det anmodes/foreslås to personer fra årsmøtet Sak 2 Sak 3 ÅRSBERETNING Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet godkjenner framlagt årsberetning for REGNSKAP OG BUDSJETT Regnskap og revisjonsberetning HBF for 2013 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013; tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning Regnskap og revisjonsberetning for HBF/Drivstoffanlegget for 2013 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for HBF/ Drivstoffanlegg for 2013 Budsjett for HBF for Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet godkjenner budsjett for Sak 4 Sak 5 Sak 5 KONTINGENT. Styrets innstilling til vedtak : Kontingenten for 2014 foreslås uendret kr. 450,- INNKOMMNE SAKER. Se eget vedlegg med styrets innstilling. VALG. Valget administreres og presenteres av valgstyret de foreslåtte kandidater og utskiftinger framgår av vedlagt oversikt fra valgstyret Sak 6 ORIENTERINGSAKER Kai nr. 6.

4 Sak 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR STYRET OG STYRETS ARBEIDE. Styret for 2013 er valgt av årsmøtet i 2012 og Årsmøtet 2013 vedtok å redusere antall tillitsvalgte og styret har derfor bestått av følgende personer : Rolf M. Mobakk leder Ivar M. Nilsen styremedlem/nestleder Arnulf Hanssen kasserer/forretningsfører Sture Iversen sekretær Knut Isaksen styremedlem Vidar Dinesen styremedlem Styret har avviklet 7 styremøter og behandlet 40 større og mindre saker i løpet av 2013/14. Varamedlem Frode Bygdnes har møtt på flere av møtene ved forfall på faste styremedlemmer, og havnesjef Sveinung Ellingsen har møtt på de fleste møter. FORENINGENS MEDLEMSTALL. Medlemstallet ved utgangen av 2013 var stk. meldte seg ut, og 29 stk. meldte seg inn. Av medlemmene står 57 personer ved årets slutt på venteliste for båtplass. MEDLEMSARRANGEMENTER I LØPET AV ÅRET I februar ble det arrangert møljefest med god deltakelse. Arrangementskomiteen klarte med egne krefter å sørge for fin stemning, god mat, topp musikk og underholdning. Egenbetalingen var litt lav, så en del av de bevilgede midler gikk med. I høst tok arrangementskomiteen initiativ til en høstfest. Beklageligvis var det lite interesse, så den ble ikke arrangert. I oktober ble det avholdt et medlemsmøte på Karlottbrygga med stort fremmøte. Redningsselskapet var å tilstede og presenterte ny stasjonert redningsskøyte, «KJØPSTAD i Harstad. Det ble orientert om foreningens arbeid og utsikter fremover. Medlemmene fikk mulighet til å stille spørsmål, og det var god stemning og god bevertning. HAVNEKOMITEEN. Utsettingsrampen for slippvogna er blitt justert. Vi har gått til anskaffelse av sveiseutstyr, foreløpig bare for sveising av aluminium. Det er kjøpt inn 3 nye båtkrybber og 2 nye is propeller, og vi tar sikte på å kjøpe også 2 nye i 2014.

5 Driften av slippen har gått meget velsmurt, all ære til slippgjengen. Det er foretatt i alt 207 slippsettinger. Fortøyningene på kaiene er kontrollert og opprettet. Havnesjefen, sammen med kai- formenn og Harstad Dykkerklubb, gjør dette etter opparbeidede retningslinjer. Dugnad i båthavna ble arrangert i tre omganger i Meget godt oppmøte alle gangene. Karlotbrygga er malt på alle sider, takrenne reparert, og to vindu er skiftet ut. Garasjen, miljøboden,lykta, flaggstanga og plassen rundt, samt alle kai porter er malt, og området for oppsett ble ryddet til grunnen. På senhøsten stilte en gjeng for å rydde på plass båtkrybber og gjøre havna vinterklar. Et meget godt utført arbeid, all ære til de som her brettet opp armene og fikk det til å se virkelig pent ut. I løpet av året er 10 båtplasser sagt opp, samtidig står det ved årets utgang 57 personer på venteliste,og vi har mangel på større/store båtplasser fra fot. Vi har fortsatt arbeid med å rydde på opplagsplassen, og har i løpet av året lyktes i å fjerne noen eierløse båter og campingvogner. Det er ikke ønskelig at plassen brukes til langtidslagring av mer eller mindre egnede flytende fartøy, og vi vil fortsette med å pålegge gebyr for de som har hatt båter stående mange år. En eier har 5 båter og en traktor i området, og har utallige ganger vært kontaktet for å fjerne noe av dette. Kaikranen er nå tilgjengelig for alle. Strømbryter til kranen er flyttet til gangen inn til kafferommet. Til denne døra passer samme nøkkel som til kaiene. Kapasiteten på hardisk for vår kameraovervåking av havna er forbedret. MILJØ. Harstad Båtforening har nå god kontroll på behandling av oljeholdig og farlig avfall. Miljøboden har fått kodelås. Dette samles opp og leveres til Perpetuum Miljø. Vi må betale for innlevering av slikt avfal,l og det kostet oss i alt kr. 5116,- i Båtforeninger er nå pålagt å ha en godkjent Avfalls- og beredskapsplan. Denne har vi laget og vil presentere for Harstad kommune og Fylkesmannen for godkjenning. Vi har frist til 1.juli 2014 med å få denne godkjent. Spyleplatten har vi ikke gjort noe med, og avventer videre instrukser fra myndigheter for hvilke krav de stiller til dette. DRIVSTOFFANLEGGET. Driften av anlegget har vært beheftet med noen problemer med dataanlegget som nå er rettet opp, og det har ikke vært driftsstans etter dette. En brukbar sommer har gitt en pen økning i omsetning av drivstoff. Anlegget har for lav dekningsbidrag slik at det hvert år må tilføres kapital fra moderselskapet, Harstad Båtforening, og dette må vi gjøre noe med.

6 Våre tall: Årstall Omsetning diesel Omsetning bensin Omsetning i kr HØSTVAKTA. Høstvakta ble gjennomført på en meget god måte. 12 av våre medlemmer stilte ikke til sin vakt, en økning fra fjorårets 7. Disse ilegges vaktgebyr på kr 1000,-, som tidligere vedtatt. Styret anbefaler at ordningen med høstvakta videreføres. Det føres et strengt regime for å bli fritatt for vakt, og dette vil videreføres. Det er framkommet signaler om at det forekommer at enkelte medlemmer kun er til stede en kort stund og signerer i protokollen som om de har gått hele vakten. Styre vil presisere at vaktene skal gås iflg. instruks. SKADENE ETTER SPRINGFLOA I Springfloa i 2011 gjorde stor skade i 1.etasje på Karlottbrygga. Taksten på skadene beløper seg til over kr ,- Saken er fortsatt ikke avsluttet. Vi sendte et tilleggskrav i sommer på ,-, som vi har måttet purre på den lokale takstmannen utallige ganger for å få han til å behandle. Vi har fått kr ,- utbetalt, men vi er ikke fornøyd med dette og arbeider videre med saken KARLOTTBRYGGA. Utleie av brygga har vært godt ivaretatt av huskomiteen. Kjøkkenet på Karlottbrygga er nå renovert. Kjøleskapene er bygget inn på en meget funksjonell måte. Vi har fått ny innredning i skapene, og benkeplata på bardisken er pusset og lakket. Det er også innkjøpt en stor og flott ovn. I vår ble brygga rundvasket. Styret har foretatt en forsiktig oppmyking av utleiereglene, slik at medlemmene kan få benytte Karlottbrygga litt mer. Vi bør ha leieinntekter på ca ,- pr. år, og det kan vi klare med denne oppmykingen. Dansegulvet trenger en oppussing.vi trenger et musikkanlegg i festlokalet,og det trengs ny belysning i lokalet. I kjelleretasjen er vindu på styrerom og bod skiftet ut. V hadde planlagt å kjøpe ny ytterdør eller gjøre ytterdøra mer kuldetett og bedre i Dette er ikke gjort p.g.a. at vi ikke har hatt noen som har sagt seg villig til å gjøre dette arbeidet.

7 Kafferommet i kjelleretasjen er nå tigjengelig for alle medlemmer da låsen inn til rommet er fjernet. Kafferommet benyttes hver dag, noe styret synes er svært gledelig. Men styret har etterlyst bedre rutiner for orden og renhold av rommet og toalettet. Styret oppfordrer derfor de daglige brukerne om å etterkomme dette. UTROR. Heller ikke i 2013 har vårt populære blad UTROR kommet utt. Styret holder fortsatt muligheten åpen for utgivelse, men vi må ha noen til å stå for dette. HJEMMESIDE. Hjemmesiden utvikles jevnt og trutt. Nå kan Karlotbrygga bestilles direkte i en kalender på hjemmesiden. Videre utvikling av innhold og informasjon avhenger likevel av medlemmenes bidrag. En hjemmeside blir aldri bedre enn hva medlemmene gjør den til. HBF oppfordrer herved alle til å sende inn bidrag/nyheter som kan publiseres på hjemmesiden. Det kan være fra en båttur, tur tips, erfaringer, fangstrapport, båtkjøp etc. INTERNETT. Internett er nå tilgjengelig i havna. Ruter er plassert på nordvegg av garasjen og dekker hele havna, og brukbart på Karlottbrygga. FORENINGENS ØKONOMI. Regnskapet gjøres opp med et underskudd tiltross for at vi hadde budsjettert med et overskudd. Dette skyldes at vi har foretatt diverse nødvendige innkjøp det ikke var budsjettert med, slik som :Sveiseutstyr, reservedeler til kaiene, is propeller og båtkrybber. Likevel hadde båtforeningen en pen kapital i banken ved årets utgang, slik at den økonomiske situasjon må kunne sies å være god. Det vises for øvrig til sak om regnskap. OPPSUMMERING ÅRET Driften av Harstad Båtforening har i meldingsåret gått rimelig greit. Vi har stort sett fått utført det som vi hadde planlagt, og vi har gått til noen nødvendige nyanskaffelser som det egentlig ikke var budsjettert med, men som vi allikevel har funnet plass for. Harstad Båtforening er som øvrige interesseforeninger avgjørende avhengig av at flere bidrar av idealisme og ved ubetalt medvirkning. Styret takker derfor dem som, også i 2013 med stort og smått, har bidratt til å holde hjulene i gang, og som har medvirket til at foreningens verdier blir tatt vare på. Det er imidlertid ting med vår organisasjon som etter styrets oppfatning ikke fungerer godt nok.

8 Det virker som om ikke alle oppgaver er utført like godt. Snømåking og vedlikehold av kaiene kunne vært gjort bedre. Harstad Båtforening bør derfor vurdere å prøve ut et år med å samle flest mulig av verv som havnesjef, kaiformenn,drivstoffansvarlig og slippansvarlig på en betalt person. I år igjen er det ildsjelene som har bidratt mest og den største takken går også denne gang naturlig til disse i fra oss andre som nyter godt av at noens iver og engasjement er større og mer synlig enn hos det store flertallet. Avslutningsvis vil vi også spesielt takke de som slutter av som tillitsvalgte, for igjen å nyte tilværelsen som vanlige medlemmer. Harstad, 16. februar 2014 Styret i Harstad Båtforening. Formann Nestformann Kasserer. Sekretær Styremedlem Styremedlem Vara

9 HARSTAD BÅTFORENING 29. januar 2014 RESULTATREGNSKAP 2013 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE , , KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , LANDSTRØM , , SALG VIMPLER/EMBLEM/Miljøputer 1 970,00 0, Arrangementkto. Festkommite 674,00 0, Momsrefusjon fra KNBF ,00 0, DIV. INNTEKTER 1 300, , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 50,00 50, VAKTGEBYR 6 000,00 0,00 SUM INNTEKTER , ,50 UTGIFTER KONTIGENT TIL KNBF , , ARRANGEMENTER/MØTER 8 010, , Dugnadsarbeid/-utgifter 6 595, , Dekning medlemsarr , , v/festkomiteen ANSKAFFELSER ,00 695, ANNONSER 1 922, , PORTO 8 005, , KNBF-Nødfortøyninger 0, , KOMMUNALE UTGIFTER , , DIVERSE UTGIFTER 2 358, , Utgiftsgodtgjørelse , , Kjøregodtgjørelse 4 980, , Klesgodtgjørelse 658, , Kontorgodtgjørelse , , KONTORREKV./EDB-kostnader , , SLIPPANLEGG / KRYBBER , , Strømsøyler 0, , Reparasjon slippen 7 368, , Reparasjon brygger , , Reparasjon lysarmaturer 0, , Vedlikehold kjøkkenet ,56 0, UTGIFTER MILJØBODEN 5 116, , UTGIFTER BÅTVOGNER 0, , GEBYRER 1 918, , UTGIFTER KARLOTBRYGGA , , Vedlikehold Brannvarsling 6 989, , KJØP EMBLEM/VIMPLER OSV ,00 0, STRØM-UTGIFTER , ,35

10 6220 TELEFONUTGIFTER 5 060, , FORSIKRINGER , , Egenandel skader 0, , Traktor driftskostnader , , KAIANLEGG 1 750,00 318, GARASJE SLIPPANLEGG 3 963,95 897, Rep kjørebane oppsett/utsett 9 990,69 0, Vedl.hold oppstillingsplass 571, , TAP PÅ MEDLEMMER ,00 957, Tap på andre 650,00 0, AVSKRIVNING , ,05 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,50 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT , ,64 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 264,53 333, Renteutgifter , , Andre finanskostnader 250, ,00 SUM FINANSPOSTER , ,95 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , ,69 EIENDELER Kassa 835, , KAPITALKONTO, HARSTAD 111,61 110, Harstad Sparebank kortkonto 231,57 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader , , Andre forskuddsbet. Kostnader 9 411,25 0, TRAKTOR , , BRYGGER , , SLIPPVOGN , , GARASJE / PLATTFORM , ,00

11 6904 KARLOTBRYGGA , , MØBLER 0,00 0, RESTANSE MEDLEMMER , , LÅN TIL DRIVSTOFFANLEGG , ,80 SUM EIENDELER , ,62 GJELD OG EGENKAPITAL GJELDSBREVLÅN SPAREBANKEN , , Depositum nøkler , , DEPOSITUM LEIEPLASSER , , INSKUDD BÅTHAVNA , , GJELD TIL MEDLEMMER 0, , GJELD TIL LEVERANDØRER 0, , ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , EGENKAPITAL 31/ , ,18 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,78 HARSTAD BÅTFORENING 29. januar 2014 RESULTATREGNSKAP 2013 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE , , KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , LANDSTRØM , , SALG VIMPLER/EMBLEM/Miljøputer 1 970,00 0, Arrangementkto. Festkommite 674,00 0, Momsrefusjon fra KNBF ,00 0, DIV. INNTEKTER 1 300, , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 50,00 50, VAKTGEBYR 6 000,00 0,00

12 SUM INNTEKTER , ,50 UTGIFTER KONTIGENT TIL KNBF , , ARRANGEMENTER/MØTER 8 010, , Dugnadsarbeid/-utgifter 6 595, , Dekning medlemsarr , , v/festkomiteen ANSKAFFELSER ,00 695, ANNONSER 1 922, , PORTO 8 005, , KNBF-Nødfortøyninger 0, , KOMMUNALE UTGIFTER , , DIVERSE UTGIFTER 2 358, , Utgiftsgodtgjørelse , , Kjøregodtgjørelse 4 980, , Klesgodtgjørelse 658, , Kontorgodtgjørelse , , KONTORREKV./EDB-kostnader , , SLIPPANLEGG / KRYBBER , , Strømsøyler 0, , Reparasjon slippen 7 368, , Reparasjon brygger , , Reparasjon lysarmaturer 0, , Vedlikehold kjøkkenet ,56 0, UTGIFTER MILJØBODEN 5 116, , UTGIFTER BÅTVOGNER 0, , GEBYRER 1 918, , UTGIFTER KARLOTBRYGGA , , Vedlikehold Brannvarsling 6 989, , KJØP EMBLEM/VIMPLER OSV ,00 0, STRØM-UTGIFTER , , TELEFONUTGIFTER 5 060, , FORSIKRINGER , , Egenandel skader 0, , Traktor driftskostnader , ,27

13 6250 KAIANLEGG 1 750,00 318, GARASJE SLIPPANLEGG 3 963,95 897, Rep kjørebane oppsett/utsett 9 990,69 0, Vedl.hold oppstillingsplass 571, , TAP PÅ MEDLEMMER ,00 957, Tap på andre 650,00 0, AVSKRIVNING , ,05 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,50 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT , ,64 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 264,53 333, Renteutgifter , , Andre finanskostnader 250, ,00 SUM FINANSPOSTER , ,95 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , ,69 EIENDELER Kassa 835, , KAPITALKONTO, HARSTAD 111,61 110, Harstad Sparebank kortkonto 231,57 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader , , Andre forskuddsbet. Kostnader 9 411,25 0, TRAKTOR , , BRYGGER , , SLIPPVOGN , , GARASJE / PLATTFORM , , KARLOTBRYGGA , , MØBLER 0,00 0, RESTANSE MEDLEMMER , ,71

14 6991 LÅN TIL DRIVSTOFFANLEGG , ,80 SUM EIENDELER , ,62 GJELD OG EGENKAPITAL GJELDSBREVLÅN SPAREBANKEN , , Depositum nøkler , , DEPOSITUM LEIEPLASSER , , INSKUDD BÅTHAVNA , , GJELD TIL MEDLEMMER 0, , GJELD TIL LEVERANDØRER 0, , ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , EGENKAPITAL 31/ , ,18 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,78

15 Harstad Båtforening Noter til regnskap 2013 Note 1 Opplagsleie er bokført med kr En del av dette kan ikke påregnes innbetalt da det ble fakturert for å få eierne til å fjerne båtvrak med mer. Er budsjettert med tap på del av denne fordringen også i Note 2 Diverse inntekter er redusert siden momsrefusjon er ført på egen inntektskonto. Rester er vinterleie. Note 3 Vaktgebyr er fakturert for Årets gebyr budsjetteres og føres i Note 4 Anskaffelser gjelder følgende: Supplering nøkler kr Sveiseapparat DVR videoopptaker Kr Av dette er videoopptakeren budsjettert for i 2013 mens nøklene var en nødvendighet og sveiseapparatet ble anskaffet med tanke på reparasjoner på slippområdet. Note 5 Godtgjørelse til tillitsvalgte. Dette er ført på konti 6110, 6111 og 6114 med til sammen kr Utgiftsgodtgjørelse inneholder 4000 kroner til formann, kasserer og havnesjef. I tillegg inntil 4000 kroner til båtoppsetterne. I tillegg har formannen, kassereren og havnesjefen 6000 kroner hver i kontorgodtgjørelse. Godtgjørelse til båtoppsetterne som oversteg 4000 kroner er utbetalt som kjøregodtgjørelse etter reiseregning. Dette gjaldt to av båtoppsetterne. Dersom disse ytelsene fortsetter å stige vil det måtte ordnes med arbeidsgiveransvar og innberetning av godtgjørelsene. Totale kostnader er kroner over budsjett noe som delvis skyldes at formannens godtgjørelse er økt til totalt kroner, det samme som for kasserer og havnesjef.

16 Note 6 Kontor- og EDB-kostnadene er økt noe som skyldtes havari på pc en samt kjøp av lamineringsmaskin. Note 7 Slippanlegg/krybber. Det er i året anskaffet 3 krybber, 2 nye og en brukt. Dette tas av havnesjefens budsjettpost på kroner. Note 8 Reparasjon brygger er over budsjett. De største postene her er anskaffelse av 2 ispropeller, pontonger til kai 4, tildekking av strømkabler langs bryggene samt bøyer og tauverk til fortøyning. Noe av overskridelsen dekkes av havnesjefens budsjettpost på kroner. Det er i utgangspunktet en underbudsjettering på denne posten. Note 9 Forskuddsbetalt forsikringsskade. Etter stormfloa i 2011 er nå reparasjonene ferdige. Vi har fortsatt et utlegg på kr som ikke er dekket av forsikringsselskapet. Vi vil fremsette nok et tilleggskrav. Note 10 Gjenstående gjeldsbrevlån på traktoren er pr på kr Note 11 Restansene på medlemmene er fortsatt for høye. Selv om en del av fordringen ikke var forfalt til betaling ved årsskiftet ligger det an til fortsatt avskrivninger. Det inngår også krav for opplag som ikke er betalt. Det budsjetteres fortsatt med noe tap her i Note 12 Lån til drivstoffanlegget har økt med kr i Utgjør nå til sammen Arnulf Hanssen Kasserer.

17 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2013 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Salg avgiftspliktig diesel , , Salg avgiftspliktig bensin ,99 0,00 Sum DriftsInntekter , ,48 DriftsKostnader 4300 Innkjøp av diesel for videresalg , , Innkjøp av bensin for videresalg ,02 0, Strøm/Lys og varme ,06 0, Reperasjon av dataanlegg ,80 0, Diverse driftsutgifter , , Telefon, mobiltlf, fax , , Avskrivning varige driftsmidler , , Forsikringspremie u/mva , , Bank og kortgebyrer m/mva -104,00 0, Diverse kostnader -0,08 0,31 Sum DriftsKostnader , ,94 DRIFTSRESULTAT , ,46 Finansposter 8040 Renteinntekter 73,76 101, Renter og Gebyr Harstad Sparebank , , Gebyr fortjeneste TELLER , , Månedsgebyr TELLER -990, , Renter lån drivstoffanlegg , ,88 Sum Finansposter , ,94 RESULTAT FØR SKATTER , ,40 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT , ,40

18 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2013 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Anleggsmidler 1200 Eget Inventar, utstyr , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler 1400 Varelager diesel , , Varelager bensin ,00 0, Traktorkort 2 298,40 0, Forskuddsbetalte kostnader 3 465,00 0, Andre fordringer 5 000, , Oppgjørskonto for avgifter 0, , Bank innskudd, ktonr , , Teller avregn.konto ,30 430, Bet.automat avvikende måned 5 447,40 1,87 Sum Omløpsmidler , ,12 SUM EIENDELER , ,12 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,46 0,00 Sum Egenkapital , ,80 Langsiktig Gjeld 2290 Langsiktig gjeld , ,12 Sum Langsiktig Gjeld , ,12 Kortsiktig Gjeld 2740 Oppgjørskonto for avgifter -763,00 0, Kortsiktig gjeld Harstad Båtforening , , Kortsiktig gjeld andre 0, , Påløpte renter 8 192, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld , ,80 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,12

19

20 Noter til regnskapet 2013 Harstad Båtforening Drivstoffanlegg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføringer Inntektsføring ved salg av drivstoff skjer på leveringstidspunktet. Fordringer Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Note 2 Varige driftsmidler Drivstoffanlegget er bokført til kr ,- etter at det er foretatt en avskrivning på kr Note 3 Langsiktig gjeld Foreningen har en gjeld til Harstad Sparebank på kr ,71 pr Note 4 Annen kortsiktig gjeld Dekker følgende: Gjeld til Båtforeningen ,80 Påløpte renter på lånet 8.192,00 Til gode moms ,00 Det er bestemt at lånet fra Båtforeningen til Drivstoffanlegget ikke skal renteberegnes, men fryses på pålydende. Harstad Arnulf Hanssen Kasserer.

21 HARSTAD BÅTFORENING BUDSJETTFORSLAG 2014 INNTEKTER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Konto AKTIVITET/FORMÅL HAVNELEIE , , , , OPPLAGSLEIE , , , , MEDLEMSKONTIGENTER , , , , SLIPPOPPSETT/OPPLAG , , , , SALG LANDSTRØM , , , , SALG REKVISITA 1 970, , ARR.KONTO FESTKOMITE 674, MOMSREFUSJON KNBF , , , DIV. INNTEKTER , , , LEIEINNT. KARLOTBRYGGA , , , , PURREGEBYRER 50,00 50, AVKREVDE VAKTGEBYRER 6 000, , ,00 SUM INNTEKTER: , , , ,00 UTGIFTER 6010 KONTIGENTER TIL KNBF , , , , ARRANGEMENTER/MØTER , , , , DUGNADSARBEID/-UTG , , , , DEKNING MEDL.ARR , , , , ANSKAFFELSER 695, , , ANNONSER/MARKEDSF , , , , PORTO 7 337, , , , GAVER 2 000, , DIV. EKST. REPRESENT , , KNBF-NØDFORTØYNING , KOMMUNALE AVGIFTER , , , , DIV. UTGIFTER 6 886, , , , UTGIFTSGODTGJ , , , , KJØREGODTGJ , , , , REFUSJON REISEUTG , , KLESGODTGJØRELSE 1 200,00 658, , , KONTORGODTGJØRELSE , , , , KONTORREKVISITA/EDB-KOSTN , , , , UTROR 6140 SLIPPANLEGG/KRYBBER , , , , STRØMSØYLER , , REPARASJON SLIPPEN 7 368, REPARASJON BRYGGER , REP. LYSARMATURER , , , VEDLIKEHOLD KJØKKEN/LOKALER , , MILJØBODEN 4 522, , , , BÅTVOGN , , , GEBYRER 5 735, , , , KARLOTBRYGGA - DIV , , , , VEDLIKEHOLD BRANNVARSLING 6 989, KJØP EMBLEMER , STRØM/EL.KRAFT , , , , TELEFON 5 684, , , , FORSIKRINGER , , , , EGENANDEL SKADER , , TRAKTOR - DIV. KOSTN , , , , KAIANLEGG 318, , , , GARASJE/KONTOR 898, , REP KJØREBANE UT/OPPSETT 9 990,00

22 6258 VEDL.H. OPPSTILL.PLASS ,00 571, TAP PÅ MEDLEMMER 957, , , , AVSKRIVNINGER , , , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , , , ,00 Endret resultat: ,00 FINANSRESULTAT 6800 RENTEINNTEKTER 333,00 264,00 300,00 300, RENTEUTGIFTE/GEBYRER , , , , ANDRE FINANSKOSTNADER 4 200,00 250,00 FINANSRESULTAT: , , , ,00 LIKVIDITETSPROGNOSE - RESULTAT FRA ORDINÆR DRIFT INNESTÅENDE - BANKSALDO PR , , , ,00 DEBITORER PR , , , ,00 KREDITORER PR , , ,00 0,00 ÅRETS INNTEKTER: , , , ,00 ÅRETS UTGIFTER , , , ,00 ÅRETS AVSKRIVNINGER: , , , , , , , ,00 EKSTRAORDINÆRE INVEST.TILTAK: ,00 UTLÅNT DRIVSTOFFANLEGGET: , , ,00 DEBITORER 31.12: , , , ,00 KREDITORER 31.12: ,00 0, , ,00 ENDRING INNSKUDD/DEPOSITUM , ,00 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER , , , ,00 INNBETALINGER - UTESTÅENDE GJELD: , , ,00 UTTELLINGER/AVDRAG PÅ FORENINGENS ,00 GJELD: , , ,00 FINANSPOSTER , , , ,00 LIKVIDITETSRESULTAT: 1 344, , , ,00 BUDSJETTERTE ANSKAFFELSER FØLGENDE FORHOLD ER INKLUDERT I BUDSJETTFORSLAGET Reparasjon av kai ved Karlottbrygga ,00 Oppgradering strømskap kai ,00 Snefreser ,00 Musikkanlegg Karlotbrygga ,00 Ny belysning Karlotbrygga ,00 Tilført årets resultat ,00 FØLGENDE FORHOLD ER IKKE INKLUDERT I BUDSJETTFORSLAGET: Ny harddisk til kameraene Ført til regnskap , ,00 Ny dør til Karlotbrygga 0, ,00 Strømsøyler kai 5 0, ,00 Bygge inn skap på kjøkkenet Ført regnskapet , ,00 Miljøtiltak slippanlegg 0, ,00

23 HARSTAD BÅTFORENING - DRIVSTOFFANLEGGET BUDSJETTFORSLAG 2014 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett I. DRIVSTOFFHANDEL Salg av diesel - liter Salg av bensin - liter II. DRIVSTOFFANLEGGETS DEKN.-BIDRAG Budsj. DB: Budsj. DB: Salg av diesel: 49942, , , ,00 Salg av bensin: 17759, , , ,00 Brutto budsjetterte inntekter: 67702, , , ,00 Kortgebyrer utgjør ved bruk av kredittkort ca. 2% av pris - dvs øre/liter. DB. dvs. 2 og 4 øre av DB - diesel/bensin III. DRIVSTOFFANLEGGETS BUDSJETT (Alle beløp ex.mva) Brutto dekningsbidrag:: , ,00 Forsikringer - kai, tankanlegg + innhold, avbrudd , ,00 Strøm (Lys, pumper, data/rom m.v) , ,00 Diverse anskaffelser u/15000 Telenor - Bredbåndskostnader (2000/400) , ,00 Brukerstedsab./terminalomkostninger , ,00 Div. vedlikehold/reparasjon/rekvisita/kontrollverket 4740 m.v , ,00 Renteinntekter Avskrivninger: , ,00 DRIFTSRESULTAT: , ,00 FINANSIERING: Renter på lån i Harstad Sparebank: , ,00 NETTO BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , ,00 LIKVIDITETSUTVIKLING: Innestående pr. 1.1: , ,00 Likviditetslån fra båtforeningen: , ,00 Årets driftsresultat: , ,00 Årets avskrivninger:: , ,00 Endring varelager ,00 0,00 Endring skyldig/til gode ,00 0,00 Avdrag på lån i løpet av året (bankens betalingsplan): , ,00 BUDSJETTERT LIKVIDITET FOR ÅRET: , ,00

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012 ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2012 SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012 SØNDAG 26. FEBRUAR 2011, KL. 18.00 FORENINGSLOKALE KARLOTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE:

Detaljer

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2013 SØNDAG 24 FEBRUAR 2013 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN Sak 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av sekretær (Vedtekter

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 MANDAG 16. FEBRUAR 2015 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 MANDAG 16. FEBRUAR 2015 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2015 MANDAG 16. FEBRUAR 2015 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 2/2014 Tid 12.11.14 Sted Karlotbrygga Referent Rolf Mobakk Deltakere Harry Strøm, Roger Johansen, Bjørn Are Lorentsen, Rune Martinsen, Ant Steve Teigland,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015

REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 REFERAT Fra havnemøte i Harstad Båtforening. Nr: 1/2015 Tid 04.03.15 Sted Karlottbrygga Kl. 1800 Referent Svein-Ole Karlsen Deltakere,,,, Ant Steve Teigland, Morten Bakken,,, Arnulf Hansen, og Svein Ole

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN 1 SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG HARSTAD BÅTFORENING

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 20.03.2013 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

KRINGKOLLEN GARASJELAG

KRINGKOLLEN GARASJELAG KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2006 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Mandag 24.04.2006 kl. 1800-2000. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer