ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING"

Transkript

1 ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN

2 HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG HARSTAD BÅTFORENING DRIVSTOFFANLEGGET. BUDSJETT FOR SAK 4. SAK 5. SAK 6. SAK 7. KONTINGENT. INNKOMMENDE SAKER. VALG. ORIENTERINGSAKER.

3 ÅRSMØTET INNSTILLINGER FRA STYRET Sak 1 KONSTITUERING Godkjenning av innkallingen Godkjenning av sakslista Valg av sekretær Det anmodes/foreslås person fra årsmøteforsamlingen Representanter til å underskrive protokoll Det anmodes/foreslås to personer fra årsmøtet Sak 2 Sak 3 ÅRSBERETNING Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet godkjenner framlagt årsberetning for REGNSKAP OG BUDSJETT Regnskap og revisjonsberetning HBF for 2013 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013; tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning Regnskap og revisjonsberetning for HBF/Drivstoffanlegget for 2013 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for HBF/ Drivstoffanlegg for 2013 Budsjett for HBF for Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet godkjenner budsjett for Sak 4 Sak 5 Sak 5 KONTINGENT. Styrets innstilling til vedtak : Kontingenten for 2014 foreslås uendret kr. 450,- INNKOMMNE SAKER. Se eget vedlegg med styrets innstilling. VALG. Valget administreres og presenteres av valgstyret de foreslåtte kandidater og utskiftinger framgår av vedlagt oversikt fra valgstyret Sak 6 ORIENTERINGSAKER Kai nr. 6.

4 Sak 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR STYRET OG STYRETS ARBEIDE. Styret for 2013 er valgt av årsmøtet i 2012 og Årsmøtet 2013 vedtok å redusere antall tillitsvalgte og styret har derfor bestått av følgende personer : Rolf M. Mobakk leder Ivar M. Nilsen styremedlem/nestleder Arnulf Hanssen kasserer/forretningsfører Sture Iversen sekretær Knut Isaksen styremedlem Vidar Dinesen styremedlem Styret har avviklet 7 styremøter og behandlet 40 større og mindre saker i løpet av 2013/14. Varamedlem Frode Bygdnes har møtt på flere av møtene ved forfall på faste styremedlemmer, og havnesjef Sveinung Ellingsen har møtt på de fleste møter. FORENINGENS MEDLEMSTALL. Medlemstallet ved utgangen av 2013 var stk. meldte seg ut, og 29 stk. meldte seg inn. Av medlemmene står 57 personer ved årets slutt på venteliste for båtplass. MEDLEMSARRANGEMENTER I LØPET AV ÅRET I februar ble det arrangert møljefest med god deltakelse. Arrangementskomiteen klarte med egne krefter å sørge for fin stemning, god mat, topp musikk og underholdning. Egenbetalingen var litt lav, så en del av de bevilgede midler gikk med. I høst tok arrangementskomiteen initiativ til en høstfest. Beklageligvis var det lite interesse, så den ble ikke arrangert. I oktober ble det avholdt et medlemsmøte på Karlottbrygga med stort fremmøte. Redningsselskapet var å tilstede og presenterte ny stasjonert redningsskøyte, «KJØPSTAD i Harstad. Det ble orientert om foreningens arbeid og utsikter fremover. Medlemmene fikk mulighet til å stille spørsmål, og det var god stemning og god bevertning. HAVNEKOMITEEN. Utsettingsrampen for slippvogna er blitt justert. Vi har gått til anskaffelse av sveiseutstyr, foreløpig bare for sveising av aluminium. Det er kjøpt inn 3 nye båtkrybber og 2 nye is propeller, og vi tar sikte på å kjøpe også 2 nye i 2014.

5 Driften av slippen har gått meget velsmurt, all ære til slippgjengen. Det er foretatt i alt 207 slippsettinger. Fortøyningene på kaiene er kontrollert og opprettet. Havnesjefen, sammen med kai- formenn og Harstad Dykkerklubb, gjør dette etter opparbeidede retningslinjer. Dugnad i båthavna ble arrangert i tre omganger i Meget godt oppmøte alle gangene. Karlotbrygga er malt på alle sider, takrenne reparert, og to vindu er skiftet ut. Garasjen, miljøboden,lykta, flaggstanga og plassen rundt, samt alle kai porter er malt, og området for oppsett ble ryddet til grunnen. På senhøsten stilte en gjeng for å rydde på plass båtkrybber og gjøre havna vinterklar. Et meget godt utført arbeid, all ære til de som her brettet opp armene og fikk det til å se virkelig pent ut. I løpet av året er 10 båtplasser sagt opp, samtidig står det ved årets utgang 57 personer på venteliste,og vi har mangel på større/store båtplasser fra fot. Vi har fortsatt arbeid med å rydde på opplagsplassen, og har i løpet av året lyktes i å fjerne noen eierløse båter og campingvogner. Det er ikke ønskelig at plassen brukes til langtidslagring av mer eller mindre egnede flytende fartøy, og vi vil fortsette med å pålegge gebyr for de som har hatt båter stående mange år. En eier har 5 båter og en traktor i området, og har utallige ganger vært kontaktet for å fjerne noe av dette. Kaikranen er nå tilgjengelig for alle. Strømbryter til kranen er flyttet til gangen inn til kafferommet. Til denne døra passer samme nøkkel som til kaiene. Kapasiteten på hardisk for vår kameraovervåking av havna er forbedret. MILJØ. Harstad Båtforening har nå god kontroll på behandling av oljeholdig og farlig avfall. Miljøboden har fått kodelås. Dette samles opp og leveres til Perpetuum Miljø. Vi må betale for innlevering av slikt avfal,l og det kostet oss i alt kr. 5116,- i Båtforeninger er nå pålagt å ha en godkjent Avfalls- og beredskapsplan. Denne har vi laget og vil presentere for Harstad kommune og Fylkesmannen for godkjenning. Vi har frist til 1.juli 2014 med å få denne godkjent. Spyleplatten har vi ikke gjort noe med, og avventer videre instrukser fra myndigheter for hvilke krav de stiller til dette. DRIVSTOFFANLEGGET. Driften av anlegget har vært beheftet med noen problemer med dataanlegget som nå er rettet opp, og det har ikke vært driftsstans etter dette. En brukbar sommer har gitt en pen økning i omsetning av drivstoff. Anlegget har for lav dekningsbidrag slik at det hvert år må tilføres kapital fra moderselskapet, Harstad Båtforening, og dette må vi gjøre noe med.

6 Våre tall: Årstall Omsetning diesel Omsetning bensin Omsetning i kr HØSTVAKTA. Høstvakta ble gjennomført på en meget god måte. 12 av våre medlemmer stilte ikke til sin vakt, en økning fra fjorårets 7. Disse ilegges vaktgebyr på kr 1000,-, som tidligere vedtatt. Styret anbefaler at ordningen med høstvakta videreføres. Det føres et strengt regime for å bli fritatt for vakt, og dette vil videreføres. Det er framkommet signaler om at det forekommer at enkelte medlemmer kun er til stede en kort stund og signerer i protokollen som om de har gått hele vakten. Styre vil presisere at vaktene skal gås iflg. instruks. SKADENE ETTER SPRINGFLOA I Springfloa i 2011 gjorde stor skade i 1.etasje på Karlottbrygga. Taksten på skadene beløper seg til over kr ,- Saken er fortsatt ikke avsluttet. Vi sendte et tilleggskrav i sommer på ,-, som vi har måttet purre på den lokale takstmannen utallige ganger for å få han til å behandle. Vi har fått kr ,- utbetalt, men vi er ikke fornøyd med dette og arbeider videre med saken KARLOTTBRYGGA. Utleie av brygga har vært godt ivaretatt av huskomiteen. Kjøkkenet på Karlottbrygga er nå renovert. Kjøleskapene er bygget inn på en meget funksjonell måte. Vi har fått ny innredning i skapene, og benkeplata på bardisken er pusset og lakket. Det er også innkjøpt en stor og flott ovn. I vår ble brygga rundvasket. Styret har foretatt en forsiktig oppmyking av utleiereglene, slik at medlemmene kan få benytte Karlottbrygga litt mer. Vi bør ha leieinntekter på ca ,- pr. år, og det kan vi klare med denne oppmykingen. Dansegulvet trenger en oppussing.vi trenger et musikkanlegg i festlokalet,og det trengs ny belysning i lokalet. I kjelleretasjen er vindu på styrerom og bod skiftet ut. V hadde planlagt å kjøpe ny ytterdør eller gjøre ytterdøra mer kuldetett og bedre i Dette er ikke gjort p.g.a. at vi ikke har hatt noen som har sagt seg villig til å gjøre dette arbeidet.

7 Kafferommet i kjelleretasjen er nå tigjengelig for alle medlemmer da låsen inn til rommet er fjernet. Kafferommet benyttes hver dag, noe styret synes er svært gledelig. Men styret har etterlyst bedre rutiner for orden og renhold av rommet og toalettet. Styret oppfordrer derfor de daglige brukerne om å etterkomme dette. UTROR. Heller ikke i 2013 har vårt populære blad UTROR kommet utt. Styret holder fortsatt muligheten åpen for utgivelse, men vi må ha noen til å stå for dette. HJEMMESIDE. Hjemmesiden utvikles jevnt og trutt. Nå kan Karlotbrygga bestilles direkte i en kalender på hjemmesiden. Videre utvikling av innhold og informasjon avhenger likevel av medlemmenes bidrag. En hjemmeside blir aldri bedre enn hva medlemmene gjør den til. HBF oppfordrer herved alle til å sende inn bidrag/nyheter som kan publiseres på hjemmesiden. Det kan være fra en båttur, tur tips, erfaringer, fangstrapport, båtkjøp etc. INTERNETT. Internett er nå tilgjengelig i havna. Ruter er plassert på nordvegg av garasjen og dekker hele havna, og brukbart på Karlottbrygga. FORENINGENS ØKONOMI. Regnskapet gjøres opp med et underskudd tiltross for at vi hadde budsjettert med et overskudd. Dette skyldes at vi har foretatt diverse nødvendige innkjøp det ikke var budsjettert med, slik som :Sveiseutstyr, reservedeler til kaiene, is propeller og båtkrybber. Likevel hadde båtforeningen en pen kapital i banken ved årets utgang, slik at den økonomiske situasjon må kunne sies å være god. Det vises for øvrig til sak om regnskap. OPPSUMMERING ÅRET Driften av Harstad Båtforening har i meldingsåret gått rimelig greit. Vi har stort sett fått utført det som vi hadde planlagt, og vi har gått til noen nødvendige nyanskaffelser som det egentlig ikke var budsjettert med, men som vi allikevel har funnet plass for. Harstad Båtforening er som øvrige interesseforeninger avgjørende avhengig av at flere bidrar av idealisme og ved ubetalt medvirkning. Styret takker derfor dem som, også i 2013 med stort og smått, har bidratt til å holde hjulene i gang, og som har medvirket til at foreningens verdier blir tatt vare på. Det er imidlertid ting med vår organisasjon som etter styrets oppfatning ikke fungerer godt nok.

8 Det virker som om ikke alle oppgaver er utført like godt. Snømåking og vedlikehold av kaiene kunne vært gjort bedre. Harstad Båtforening bør derfor vurdere å prøve ut et år med å samle flest mulig av verv som havnesjef, kaiformenn,drivstoffansvarlig og slippansvarlig på en betalt person. I år igjen er det ildsjelene som har bidratt mest og den største takken går også denne gang naturlig til disse i fra oss andre som nyter godt av at noens iver og engasjement er større og mer synlig enn hos det store flertallet. Avslutningsvis vil vi også spesielt takke de som slutter av som tillitsvalgte, for igjen å nyte tilværelsen som vanlige medlemmer. Harstad, 16. februar 2014 Styret i Harstad Båtforening. Formann Nestformann Kasserer. Sekretær Styremedlem Styremedlem Vara

9 HARSTAD BÅTFORENING 29. januar 2014 RESULTATREGNSKAP 2013 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE , , KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , LANDSTRØM , , SALG VIMPLER/EMBLEM/Miljøputer 1 970,00 0, Arrangementkto. Festkommite 674,00 0, Momsrefusjon fra KNBF ,00 0, DIV. INNTEKTER 1 300, , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 50,00 50, VAKTGEBYR 6 000,00 0,00 SUM INNTEKTER , ,50 UTGIFTER KONTIGENT TIL KNBF , , ARRANGEMENTER/MØTER 8 010, , Dugnadsarbeid/-utgifter 6 595, , Dekning medlemsarr , , v/festkomiteen ANSKAFFELSER ,00 695, ANNONSER 1 922, , PORTO 8 005, , KNBF-Nødfortøyninger 0, , KOMMUNALE UTGIFTER , , DIVERSE UTGIFTER 2 358, , Utgiftsgodtgjørelse , , Kjøregodtgjørelse 4 980, , Klesgodtgjørelse 658, , Kontorgodtgjørelse , , KONTORREKV./EDB-kostnader , , SLIPPANLEGG / KRYBBER , , Strømsøyler 0, , Reparasjon slippen 7 368, , Reparasjon brygger , , Reparasjon lysarmaturer 0, , Vedlikehold kjøkkenet ,56 0, UTGIFTER MILJØBODEN 5 116, , UTGIFTER BÅTVOGNER 0, , GEBYRER 1 918, , UTGIFTER KARLOTBRYGGA , , Vedlikehold Brannvarsling 6 989, , KJØP EMBLEM/VIMPLER OSV ,00 0, STRØM-UTGIFTER , ,35

10 6220 TELEFONUTGIFTER 5 060, , FORSIKRINGER , , Egenandel skader 0, , Traktor driftskostnader , , KAIANLEGG 1 750,00 318, GARASJE SLIPPANLEGG 3 963,95 897, Rep kjørebane oppsett/utsett 9 990,69 0, Vedl.hold oppstillingsplass 571, , TAP PÅ MEDLEMMER ,00 957, Tap på andre 650,00 0, AVSKRIVNING , ,05 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,50 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT , ,64 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 264,53 333, Renteutgifter , , Andre finanskostnader 250, ,00 SUM FINANSPOSTER , ,95 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , ,69 EIENDELER Kassa 835, , KAPITALKONTO, HARSTAD 111,61 110, Harstad Sparebank kortkonto 231,57 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader , , Andre forskuddsbet. Kostnader 9 411,25 0, TRAKTOR , , BRYGGER , , SLIPPVOGN , , GARASJE / PLATTFORM , ,00

11 6904 KARLOTBRYGGA , , MØBLER 0,00 0, RESTANSE MEDLEMMER , , LÅN TIL DRIVSTOFFANLEGG , ,80 SUM EIENDELER , ,62 GJELD OG EGENKAPITAL GJELDSBREVLÅN SPAREBANKEN , , Depositum nøkler , , DEPOSITUM LEIEPLASSER , , INSKUDD BÅTHAVNA , , GJELD TIL MEDLEMMER 0, , GJELD TIL LEVERANDØRER 0, , ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , EGENKAPITAL 31/ , ,18 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,78 HARSTAD BÅTFORENING 29. januar 2014 RESULTATREGNSKAP 2013 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE , , KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , LANDSTRØM , , SALG VIMPLER/EMBLEM/Miljøputer 1 970,00 0, Arrangementkto. Festkommite 674,00 0, Momsrefusjon fra KNBF ,00 0, DIV. INNTEKTER 1 300, , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 50,00 50, VAKTGEBYR 6 000,00 0,00

12 SUM INNTEKTER , ,50 UTGIFTER KONTIGENT TIL KNBF , , ARRANGEMENTER/MØTER 8 010, , Dugnadsarbeid/-utgifter 6 595, , Dekning medlemsarr , , v/festkomiteen ANSKAFFELSER ,00 695, ANNONSER 1 922, , PORTO 8 005, , KNBF-Nødfortøyninger 0, , KOMMUNALE UTGIFTER , , DIVERSE UTGIFTER 2 358, , Utgiftsgodtgjørelse , , Kjøregodtgjørelse 4 980, , Klesgodtgjørelse 658, , Kontorgodtgjørelse , , KONTORREKV./EDB-kostnader , , SLIPPANLEGG / KRYBBER , , Strømsøyler 0, , Reparasjon slippen 7 368, , Reparasjon brygger , , Reparasjon lysarmaturer 0, , Vedlikehold kjøkkenet ,56 0, UTGIFTER MILJØBODEN 5 116, , UTGIFTER BÅTVOGNER 0, , GEBYRER 1 918, , UTGIFTER KARLOTBRYGGA , , Vedlikehold Brannvarsling 6 989, , KJØP EMBLEM/VIMPLER OSV ,00 0, STRØM-UTGIFTER , , TELEFONUTGIFTER 5 060, , FORSIKRINGER , , Egenandel skader 0, , Traktor driftskostnader , ,27

13 6250 KAIANLEGG 1 750,00 318, GARASJE SLIPPANLEGG 3 963,95 897, Rep kjørebane oppsett/utsett 9 990,69 0, Vedl.hold oppstillingsplass 571, , TAP PÅ MEDLEMMER ,00 957, Tap på andre 650,00 0, AVSKRIVNING , ,05 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,50 SUM UTGIFTER , ,86 DRIFTSRESULTAT , ,64 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 264,53 333, Renteutgifter , , Andre finanskostnader 250, ,00 SUM FINANSPOSTER , ,95 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , ,69 EIENDELER Kassa 835, , KAPITALKONTO, HARSTAD 111,61 110, Harstad Sparebank kortkonto 231,57 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader , , Andre forskuddsbet. Kostnader 9 411,25 0, TRAKTOR , , BRYGGER , , SLIPPVOGN , , GARASJE / PLATTFORM , , KARLOTBRYGGA , , MØBLER 0,00 0, RESTANSE MEDLEMMER , ,71

14 6991 LÅN TIL DRIVSTOFFANLEGG , ,80 SUM EIENDELER , ,62 GJELD OG EGENKAPITAL GJELDSBREVLÅN SPAREBANKEN , , Depositum nøkler , , DEPOSITUM LEIEPLASSER , , INSKUDD BÅTHAVNA , , GJELD TIL MEDLEMMER 0, , GJELD TIL LEVERANDØRER 0, , ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , EGENKAPITAL 31/ , ,18 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,78

15 Harstad Båtforening Noter til regnskap 2013 Note 1 Opplagsleie er bokført med kr En del av dette kan ikke påregnes innbetalt da det ble fakturert for å få eierne til å fjerne båtvrak med mer. Er budsjettert med tap på del av denne fordringen også i Note 2 Diverse inntekter er redusert siden momsrefusjon er ført på egen inntektskonto. Rester er vinterleie. Note 3 Vaktgebyr er fakturert for Årets gebyr budsjetteres og føres i Note 4 Anskaffelser gjelder følgende: Supplering nøkler kr Sveiseapparat DVR videoopptaker Kr Av dette er videoopptakeren budsjettert for i 2013 mens nøklene var en nødvendighet og sveiseapparatet ble anskaffet med tanke på reparasjoner på slippområdet. Note 5 Godtgjørelse til tillitsvalgte. Dette er ført på konti 6110, 6111 og 6114 med til sammen kr Utgiftsgodtgjørelse inneholder 4000 kroner til formann, kasserer og havnesjef. I tillegg inntil 4000 kroner til båtoppsetterne. I tillegg har formannen, kassereren og havnesjefen 6000 kroner hver i kontorgodtgjørelse. Godtgjørelse til båtoppsetterne som oversteg 4000 kroner er utbetalt som kjøregodtgjørelse etter reiseregning. Dette gjaldt to av båtoppsetterne. Dersom disse ytelsene fortsetter å stige vil det måtte ordnes med arbeidsgiveransvar og innberetning av godtgjørelsene. Totale kostnader er kroner over budsjett noe som delvis skyldes at formannens godtgjørelse er økt til totalt kroner, det samme som for kasserer og havnesjef.

16 Note 6 Kontor- og EDB-kostnadene er økt noe som skyldtes havari på pc en samt kjøp av lamineringsmaskin. Note 7 Slippanlegg/krybber. Det er i året anskaffet 3 krybber, 2 nye og en brukt. Dette tas av havnesjefens budsjettpost på kroner. Note 8 Reparasjon brygger er over budsjett. De største postene her er anskaffelse av 2 ispropeller, pontonger til kai 4, tildekking av strømkabler langs bryggene samt bøyer og tauverk til fortøyning. Noe av overskridelsen dekkes av havnesjefens budsjettpost på kroner. Det er i utgangspunktet en underbudsjettering på denne posten. Note 9 Forskuddsbetalt forsikringsskade. Etter stormfloa i 2011 er nå reparasjonene ferdige. Vi har fortsatt et utlegg på kr som ikke er dekket av forsikringsselskapet. Vi vil fremsette nok et tilleggskrav. Note 10 Gjenstående gjeldsbrevlån på traktoren er pr på kr Note 11 Restansene på medlemmene er fortsatt for høye. Selv om en del av fordringen ikke var forfalt til betaling ved årsskiftet ligger det an til fortsatt avskrivninger. Det inngår også krav for opplag som ikke er betalt. Det budsjetteres fortsatt med noe tap her i Note 12 Lån til drivstoffanlegget har økt med kr i Utgjør nå til sammen Arnulf Hanssen Kasserer.

17 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2013 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Salg avgiftspliktig diesel , , Salg avgiftspliktig bensin ,99 0,00 Sum DriftsInntekter , ,48 DriftsKostnader 4300 Innkjøp av diesel for videresalg , , Innkjøp av bensin for videresalg ,02 0, Strøm/Lys og varme ,06 0, Reperasjon av dataanlegg ,80 0, Diverse driftsutgifter , , Telefon, mobiltlf, fax , , Avskrivning varige driftsmidler , , Forsikringspremie u/mva , , Bank og kortgebyrer m/mva -104,00 0, Diverse kostnader -0,08 0,31 Sum DriftsKostnader , ,94 DRIFTSRESULTAT , ,46 Finansposter 8040 Renteinntekter 73,76 101, Renter og Gebyr Harstad Sparebank , , Gebyr fortjeneste TELLER , , Månedsgebyr TELLER -990, , Renter lån drivstoffanlegg , ,88 Sum Finansposter , ,94 RESULTAT FØR SKATTER , ,40 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT , ,40

18 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2013 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Anleggsmidler 1200 Eget Inventar, utstyr , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler 1400 Varelager diesel , , Varelager bensin ,00 0, Traktorkort 2 298,40 0, Forskuddsbetalte kostnader 3 465,00 0, Andre fordringer 5 000, , Oppgjørskonto for avgifter 0, , Bank innskudd, ktonr , , Teller avregn.konto ,30 430, Bet.automat avvikende måned 5 447,40 1,87 Sum Omløpsmidler , ,12 SUM EIENDELER , ,12 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,46 0,00 Sum Egenkapital , ,80 Langsiktig Gjeld 2290 Langsiktig gjeld , ,12 Sum Langsiktig Gjeld , ,12 Kortsiktig Gjeld 2740 Oppgjørskonto for avgifter -763,00 0, Kortsiktig gjeld Harstad Båtforening , , Kortsiktig gjeld andre 0, , Påløpte renter 8 192, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld , ,80 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,12

19

20 Noter til regnskapet 2013 Harstad Båtforening Drivstoffanlegg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføringer Inntektsføring ved salg av drivstoff skjer på leveringstidspunktet. Fordringer Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Note 2 Varige driftsmidler Drivstoffanlegget er bokført til kr ,- etter at det er foretatt en avskrivning på kr Note 3 Langsiktig gjeld Foreningen har en gjeld til Harstad Sparebank på kr ,71 pr Note 4 Annen kortsiktig gjeld Dekker følgende: Gjeld til Båtforeningen ,80 Påløpte renter på lånet 8.192,00 Til gode moms ,00 Det er bestemt at lånet fra Båtforeningen til Drivstoffanlegget ikke skal renteberegnes, men fryses på pålydende. Harstad Arnulf Hanssen Kasserer.

21 HARSTAD BÅTFORENING BUDSJETTFORSLAG 2014 INNTEKTER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Konto AKTIVITET/FORMÅL HAVNELEIE , , , , OPPLAGSLEIE , , , , MEDLEMSKONTIGENTER , , , , SLIPPOPPSETT/OPPLAG , , , , SALG LANDSTRØM , , , , SALG REKVISITA 1 970, , ARR.KONTO FESTKOMITE 674, MOMSREFUSJON KNBF , , , DIV. INNTEKTER , , , LEIEINNT. KARLOTBRYGGA , , , , PURREGEBYRER 50,00 50, AVKREVDE VAKTGEBYRER 6 000, , ,00 SUM INNTEKTER: , , , ,00 UTGIFTER 6010 KONTIGENTER TIL KNBF , , , , ARRANGEMENTER/MØTER , , , , DUGNADSARBEID/-UTG , , , , DEKNING MEDL.ARR , , , , ANSKAFFELSER 695, , , ANNONSER/MARKEDSF , , , , PORTO 7 337, , , , GAVER 2 000, , DIV. EKST. REPRESENT , , KNBF-NØDFORTØYNING , KOMMUNALE AVGIFTER , , , , DIV. UTGIFTER 6 886, , , , UTGIFTSGODTGJ , , , , KJØREGODTGJ , , , , REFUSJON REISEUTG , , KLESGODTGJØRELSE 1 200,00 658, , , KONTORGODTGJØRELSE , , , , KONTORREKVISITA/EDB-KOSTN , , , , UTROR 6140 SLIPPANLEGG/KRYBBER , , , , STRØMSØYLER , , REPARASJON SLIPPEN 7 368, REPARASJON BRYGGER , REP. LYSARMATURER , , , VEDLIKEHOLD KJØKKEN/LOKALER , , MILJØBODEN 4 522, , , , BÅTVOGN , , , GEBYRER 5 735, , , , KARLOTBRYGGA - DIV , , , , VEDLIKEHOLD BRANNVARSLING 6 989, KJØP EMBLEMER , STRØM/EL.KRAFT , , , , TELEFON 5 684, , , , FORSIKRINGER , , , , EGENANDEL SKADER , , TRAKTOR - DIV. KOSTN , , , , KAIANLEGG 318, , , , GARASJE/KONTOR 898, , REP KJØREBANE UT/OPPSETT 9 990,00

22 6258 VEDL.H. OPPSTILL.PLASS ,00 571, TAP PÅ MEDLEMMER 957, , , , AVSKRIVNINGER , , , ,00 SUM UTGIFTER , , , ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , , , ,00 Endret resultat: ,00 FINANSRESULTAT 6800 RENTEINNTEKTER 333,00 264,00 300,00 300, RENTEUTGIFTE/GEBYRER , , , , ANDRE FINANSKOSTNADER 4 200,00 250,00 FINANSRESULTAT: , , , ,00 LIKVIDITETSPROGNOSE - RESULTAT FRA ORDINÆR DRIFT INNESTÅENDE - BANKSALDO PR , , , ,00 DEBITORER PR , , , ,00 KREDITORER PR , , ,00 0,00 ÅRETS INNTEKTER: , , , ,00 ÅRETS UTGIFTER , , , ,00 ÅRETS AVSKRIVNINGER: , , , , , , , ,00 EKSTRAORDINÆRE INVEST.TILTAK: ,00 UTLÅNT DRIVSTOFFANLEGGET: , , ,00 DEBITORER 31.12: , , , ,00 KREDITORER 31.12: ,00 0, , ,00 ENDRING INNSKUDD/DEPOSITUM , ,00 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER , , , ,00 INNBETALINGER - UTESTÅENDE GJELD: , , ,00 UTTELLINGER/AVDRAG PÅ FORENINGENS ,00 GJELD: , , ,00 FINANSPOSTER , , , ,00 LIKVIDITETSRESULTAT: 1 344, , , ,00 BUDSJETTERTE ANSKAFFELSER FØLGENDE FORHOLD ER INKLUDERT I BUDSJETTFORSLAGET Reparasjon av kai ved Karlottbrygga ,00 Oppgradering strømskap kai ,00 Snefreser ,00 Musikkanlegg Karlotbrygga ,00 Ny belysning Karlotbrygga ,00 Tilført årets resultat ,00 FØLGENDE FORHOLD ER IKKE INKLUDERT I BUDSJETTFORSLAGET: Ny harddisk til kameraene Ført til regnskap , ,00 Ny dør til Karlotbrygga 0, ,00 Strømsøyler kai 5 0, ,00 Bygge inn skap på kjøkkenet Ført regnskapet , ,00 Miljøtiltak slippanlegg 0, ,00

23 HARSTAD BÅTFORENING - DRIVSTOFFANLEGGET BUDSJETTFORSLAG 2014 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett I. DRIVSTOFFHANDEL Salg av diesel - liter Salg av bensin - liter II. DRIVSTOFFANLEGGETS DEKN.-BIDRAG Budsj. DB: Budsj. DB: Salg av diesel: 49942, , , ,00 Salg av bensin: 17759, , , ,00 Brutto budsjetterte inntekter: 67702, , , ,00 Kortgebyrer utgjør ved bruk av kredittkort ca. 2% av pris - dvs øre/liter. DB. dvs. 2 og 4 øre av DB - diesel/bensin III. DRIVSTOFFANLEGGETS BUDSJETT (Alle beløp ex.mva) Brutto dekningsbidrag:: , ,00 Forsikringer - kai, tankanlegg + innhold, avbrudd , ,00 Strøm (Lys, pumper, data/rom m.v) , ,00 Diverse anskaffelser u/15000 Telenor - Bredbåndskostnader (2000/400) , ,00 Brukerstedsab./terminalomkostninger , ,00 Div. vedlikehold/reparasjon/rekvisita/kontrollverket 4740 m.v , ,00 Renteinntekter Avskrivninger: , ,00 DRIFTSRESULTAT: , ,00 FINANSIERING: Renter på lån i Harstad Sparebank: , ,00 NETTO BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , ,00 LIKVIDITETSUTVIKLING: Innestående pr. 1.1: , ,00 Likviditetslån fra båtforeningen: , ,00 Årets driftsresultat: , ,00 Årets avskrivninger:: , ,00 Endring varelager ,00 0,00 Endring skyldig/til gode ,00 0,00 Avdrag på lån i løpet av året (bankens betalingsplan): , ,00 BUDSJETTERT LIKVIDITET FOR ÅRET: , ,00