Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr

2 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo Revisjonsberetning for Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen Huseierlag for 2014, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper, andre noteopplysninger og oversikt over vedlikeholdsfondet.. Huseierlagets økonomi fremstår som svært god og det virker som om styret har god kostnadskontroll. I 2014 var det satt i gang få vedlikeholdsprosjekter noe som også gjenspeiles i årsresultatet. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil. Konklusjon Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vestlisvingen Huseierlag per 31. desember 2014 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Med vennlig hilsen Jorunn Heggelund sign.

3 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3220 Eierskiftegebyrer Sum Salgsinntekt Annen driftsinntekt 3600 Husleieinntekter beboere Leieinntekter Pplasser beboere Leieinntekter eksterne Korreksjoner husleie 0 (2 800) 3699 Overført vedlikeholdsfond ( ) ( ) Sum Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Godtgjørelse styret Sum Lønnskostnad Annen driftskostnad 6330 Get kabeltv utgifter Strømkostnader Drift / vedlikehold private vei Festeavgift Container Uniteam ny Inventar, småutstyr o.l Datakostnader Reperasjon og vedlikehold av Garage Gressklipping, trebeskjæring o.l Vår og høst dugnad Drift og vedlikeholdskostnader Snøbrøyting Strøing, feing og sand Revisjonshonorar Telefon Porto Julearrangement St. Hans feiring Kontingent Vestli Vel Medlemskap Norges huseierforbund Forsikringer Styremøter o.l Årsmøte kostnader Bank og kortgebyr Annen kostnad (0) (1) Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Årsregnskap for Vestlisvingen Huseierlag Organisasjonsnr

4 Resultatregnskap Note FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på inv. i tilknyttet selskap Utbytte fra Gjensidige Sum Inntekt på inv. i tilknyttet selskap Annen renteinntekt 8050 Renteinntekter bank Renter overført vedlikeholdsfond (18 109) (19 321) Sum Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 8960 Overføringer annen egenkapital Sum Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Vestlisvingen Huseierlag Organisasjonsnr

5 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer Sum Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Bank drift Bank Plassering Sum Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2030 Vedlikeholdsfond Annen egenkapital Sum Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld Sum Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld 2900 Forskudd fra beboere Forskudd fra PPlasser beboere Forskudd fra Pplasser eksterne Skyldig honorar Avsatt til festeavgift Sum Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Årsregnskap for Vestlisvingen Huseierlag Organisasjonsnr

6 Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv). Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt. Presiseringer mht regnskapsprinsipper: Inntektsføring Inntektsføring av husleier skjer på bakgrunn av leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Vedlikehold / påkostning Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardhevning av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres. Fordringer Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Noter for Vestlisvingen Huseierlag Organisasjonsnr

7 Noter 2014 Note 1 Lønnskostnad I år I fjor Styrehonorar Totalt Note 2 Utbytte Utbytte fra Gjensidige er knyttet til huseierlagets forsikringspolise i gjensidige, men dette rapporteres fra Gjensidige som utbytte. Note 3 Renteinntekter og Renteutgifter Renteinntekter DNB Herav overført vedlikeholdsfondene Netto finansinntekter Note 4 Andre kortsiktige fordringer I år I fjor Forskuddsbetalt til Frode Gran for snørydding Note 5 Bankinnskudd, kontanter o.l. Av huseierlagets bankinnskudd er vesentlige midler tilknyttet vedlikeholdsfondet Dette utgjorde pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Noter for Vestlisvingen Huseierlag Organisasjonsnr

8

9 BUDSJETT 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Konto Navn Beløp Beløp Beløp 3220 Eierskiftegebyrer kr 1 000, Husleieinntekter beboere kr ,00 kr ,00 kr , Leieinntekter Pplasser beboere kr ,00 kr ,00 kr , Leieinntekter eksterne kr ,00 kr ,00 kr , Egenandeler betalt av beboerne kr kr kr Korreksjoner husleie kr kr kr Overført vedlikeholdsfond kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 kr , Godtgjørelse styret kr ,00 kr ,00 kr , Get kabeltv utgifter kr ,00 kr ,00 kr , Strømkostnader kr 6 500,00 kr 6 005,00 kr 5 000, Drift / vedlikehold private veilys Oslo kr 5 000,00 kr 2 400,00 kr 5 000, Festeavgift kr ,00 kr ,00 kr , Annen kostnad lokaler kr kr kr Småutstyr, inventar o.l kr 2 500,00 kr 1 795, Maskiner og utstyr kr ,00 kr ,00 kr , Driftsmateriale kr 2 000,00 kr kr 2 000, Datakostnader kr 1 500,00 kr 1 346, Reparasjon og vedlikehold bygninger kr ,00 kr kr , Reperasjon og vedlikehold av Garasje kr ,00 kr ,00 kr , Reparasjon og vedlikehold utstyr kr 2 000,00 kr kr 2 000, Gressklipping kr ,00 kr ,00 kr , Vår og høst dugnad kr ,00 kr ,00 kr , Drift og vedlikeholdskostnader kr kr kr Snøbrøyting kr ,00 kr ,00 kr , Strøing, feing og sand kr ,00 kr ,00 kr , Revisjonshonorar kr 3 000,00 kr 3 000,00 kr 3 000, Honorar øk./juridisk bistand kr kr kr Annen fremmed tjeneste kr kr kr Kontorrekvisita kr 1 000,00 kr kr 1 000, Annen kontorkostnad kr kr kr Telefon kr kr 588,00 kr Porto kr 100,00 kr 100,00 kr 100, Julearrangement kr 1 500,00 kr 854,00 kr 1 500, St. Hans feiring kr 1 500,00 kr 1 614,00 kr 1 500, Annen salgskostnad kr kr kr Kontingent Vestli Vel kr 2 500,00 kr 2 000,00 kr 2 500, Medlemskap norsk huseierforbund kr 500,00 kr 465, Gave og utmerkelser kr kr kr Forsikringer kr ,00 kr ,00 kr , Styremøter o.l kr 1 000,00 kr 626,00 kr 1 000, Årsmøte kostnader kr 1 000,00 kr kr 1 000, Bank og kortgebyr kr 800,00 kr 982,00 kr 800, Annen kostnad kr kr kr Utbytte fra Gjensidige kr ,00 kr ,00 kr , Renteinntekter bank kr ,00 kr ,00 kr , Purregebyr o.l beboere kr kr kr Renter overført vedlikeholdsfond kr ,00 kr ,00 kr ,00 Sum Kostnader kr ,00 kr ,00 kr , Budsjettert overskudd ( negativt beløp er overskudd) kr ,00 kr ,00 kr ,00

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP

ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Trondheim 30.3.2014 ÅRSMØTE FOR VAADAN VANN OG AVLØP Vaadan Vann og Avløp SA innkaller med dette til årsmøte 2014 STED: STALLKROA Vådan Gård DATO: 9. april 2014 KLOKKESLETT: 19:00 Alle fullmakter må være

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer