ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012"

Transkript

1 ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2012 SØNDAG 26 FEBRUAR 2012 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2012

2 SØNDAG 26. FEBRUAR 2011, KL FORENINGSLOKALE KARLOTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE: Sak 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av sekretær (Vedtekter Formannen skal være møteleder.) 1.4 Valg av to personer til undertegning av protokoll Sak 2. Årsmøtesaker årsmelding og regnskap - 8, sak 1 og Styrets årsberetning 2.2 Regnskap for 2011 og tilhørende revisjonsberetning Harstad Båtforening Harstad Båtforening drivstoffanlegget Sak 3. Øvrige årsmøtesaker kontingent og innmeldte saker 8, sak 3 og Fastsetting av kontingent Kontingenten settes til kr 450, Innmeldte saker Redusere antall tillitsvalgte. Organisering av vakthold og kontrollsystem. Høyere pris oppsett av større båter. Høyere pris for oppsett til de som ikke ligger i båthavna. Sak 4. Sak 5. Orienteringsaker 4.1 Styrets budsjettforslag: Forslag til driftsbudsjett for Likviditetsprognose 2012 driftsrelaterte konsekvenser Planlagte investeringer/ekstraordinære tiltak i 2013 Valg Det vises til kandidatforslag og orientering fra valgkomiteen.

3 ÅRSMØTET INNSTILLINGER FRA STYRET Sak 1 Sak 1.3 Sak 1.4 Sak 2 Sak 2.1 KONSTITUERING Valg av sekretær Det anmodes/foreslås person fra årsmøteforsamlingen Representanter til å underskrive protokoll Det anmodes/foreslås to personer fra årsmøtet ÅRSMØTESAKER 8, 1 OG 2 - MELDINGER Styrets årsberetning Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for 2011 Sak Regnskap og revisjonsberetning HBF for 2011 Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2011; tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning Sak Regnskap for HBF drivstoffanlegget Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for HBF s drivstoffanlegg for 2011 Sak 3 ØVRIGE ÅRSMØTESAKER - 8, 3, OG 4 Sak 3.1 Sak 3.2 Fastsetting av kontingent Styrets innstilling til vedtak: Kontingenten for 2012 foreslås hevet til 450,- kroner/år. Innmeldte saker, styrets innstillinger Reduksjon i antall tillitsvalgte Styret vil ikke gå for reduksjon med denne begrunnelse. Organisering av vakthold og kontrollsystem.. Fortsetter vaktholdet som før, men forventer at instruksen overholdes. Kameraene finjusteres og det er mulig å investere i bedre lys ytterst på alle kaier.ny harddisk for opptak vil bli innkjøpt. Høyere pris på oppsett av båter over 32 fot. Vi har i dag, 450 og 550. Over 32. fot, settes til kr 650,-. Alle fritidsbåter som ikke ligger i havna til Harstad Båtforening skal betale høyere avgift for oppsett. Inntil 20 fot, 550, over 20 fot 650 og over 32 fot 750.

4 Sak 2.1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR STYRET OG STYRETS ARBEIDE. Styret for 2011 er valgt av årsmøtet 27.februar 2011 og har bestått av følgende personer: Osvald Ludviksen leder Knut Isaksen styremedlem/nestleder Arnulf Hanssen kasserer/forretningsfører Rolf Mobakk - styremedlem Vidar Dinesen styremedlem Ivar M Nilsen styremedlem Sture Iversen styremedlem I tillegg har varamedlemmer Frode Bygdnes og Per E. Helmersen, samt havnesjef Torstein Dale møtt i de fleste av styrets møter. Styret har avviklet 4 styremøter og behandlet 22 saker i løpet av 2011/12. FORENINGENS MEDLEMSTALL Medlemstallet ved utgangen av 2011 var 390 en økning på 14. stk 5. stk meldte seg ut, og 1.9. stk meldte seg inn.. Av medlemmene står 54 personer ved årets slutt på venteliste for båtplass. MEDLEMSARRANGEMENTER I LØPET AV ÅRET Det er avholdt 2 arrangementer i løpet av året møljefest for åpen deltagelse, samt fårikålfest også med åpen deltakelse. Arrangementene er gjennomført med egenbetaling og uten belastning av foreningens bevilgede midler. HAVNEKOMITEEN Slipen ble stort sett fullført i 2011 med nødvendig etterfyll av betong i former. Oppretting av kjørerampe og andre småjusteringer er ikke fullført. Fortøyningene på kaiene er kontrollert og opprettet. Havnesjefen sammens med kaiformenn gjør dette etter opparbeidede retningslinjer. Strømsøylene på brygge 3 ble ikke montert i 2011, men vil bli det i Dugnad i båthavna ble ikke arrangert i Det er i 2011 foretatt ca båtoppsett på slippen. I løpet av året er 13 båtplasser sagt opp; samtidig står ved årets utgang 54 personer på venteliste for båtplass, og vi har mangel på større/store båtplasser fra fot.

5 MILJØ. Harstad Båtforening hadde i 2011 inspeksjon av miljøvernmyndighetene hos Fylkesmannen i Troms. Alt var ikke som det skulle være hos oss. Dette kommer stort sett av slurv fra våre medlemmer og at vi ikke er gode nok til å gjennomføre tiltak DRIVSTOFFANLEGGET. Driften av anlegget er utført på en svært tilfredsstillende måte, med god og dokumentert oppfølging av prissetting og fortløpende kontroll av mulige avvik. Årets sesong og omsetning har dessverre lidd som båtlivet ellers av nok en for dårlig Nordnorsk sommer, i tillegg til at konkurransen fra nytt drivstoffanlegg i Harstadbotn har påvirket omsetning ved vårt anlegg. Fjorårets salg utgjør for diesel liter en økning på ca. 15 % i forhold til 2010, og for bensin liter en økning på ca 16 % fra For diesel ble det budsjettert med liter. Salget ble da liter, bedre enn budsjettert. For bensin var budsjettert liter, liter under budsjettet. HØSTVAKTA. Høstvakta har vært gjennomført i henhold til vanlig praksis og forholdsvis godt oppmøte 10. personer har ikke møtt, og følgelig mottatt en tilhørende påskjønnelse i form av fastsatt gebyr. Forrige årsmøte har forøvrig oppjustert gebyret til 1.000,- kr for manglende oppmøte. HUSSTYRET. Spring floa i 2011 gjorde stor skade på brygga, gulv og kjøleskap. Takstmann har sett på skadene, men ikke kommet med noen sum. Vi tror skadene beløper seg til over kr ,- Det har vært utført en del arbeid med dette av våre medlemmer, spesielt kaffegjengen. Styret takker for støtten. Utleie av Karlotbrygga har i 2011vært som forventet, leieinntekter på ,- mot ,- i 2010, under det som var budsjettet. Innvestering i dekketøy er fullføre, litt komplementering av glass må komme.. Prosjektet i 1. etg er så langt erfart fullført innenfor de opprinnelige budsjettrammer, noe som ikke minst skyldes betydelig ulønnet arbeidsinnsats. Styret vil derfor nytte anledningen til å takke dem som på sin fritid har utført arbeidet, og således tilført foreningen en betydelig verdi både krone- og trivselsmessig.

6 UTROR. Det er beklagelig at vårt populære blad utror ikke har utkommet i Dette skyldes at den som ble valgt trakk seg. HJEMMESIDE Foreningen har fått ny hjemmeside, litt mer moderne, med opplysninger om Harstad Båtforening, både for medlemmer og utenforstående. Siden inneholder også linker til nært beslektede båtsider. Hvis noen har andre ideer, er det bare å melde dette til Vidar. Vidar Dinesen har utformet og laget hjemmesiden, foreningen takker for vel utført arbeide FORENINGENS ØKONOMI Siste års regnskap, og utfordringer i inneværende års budsjett, viser at 2011 ble et bedre år økonomisk enn Økte ordinære driftskostnader i form av bl.a. økte kommunale avgifter, forsikringer m.m, men strømutgiftene vil bli lavere, da avtale er inngått Grunnet økte utbedringskostnader i 2011, økte mva-refusjoner i forhold til Området mellom slipp og Bergselva har vi nå kontroll over og de første inntekter vil komme i Utgifter til avsperring vil også komme, for å få kontroll over området. ALTERNATIVE ARRANGEMENTER I 2011 INITIATIVTAKER OG LOS SØKES Årsmøtet bør tilkjennegi ønsker og ideer om arrangementer og tiltak i det inneværende år; bl.a. er det flere år siden det har vært arrangert fellesseilaser eller skjærgårdstreff for interesserte foreningsmedlemmer. Det er en kjensgjerning at det blant foreningens medlemmer er lommekjente personer, som kan fungere som los og ledebåt for mindre konvoier til kjente utfartsmål som Steinavær etc. etc. SPØRSMÅLET ER, HVA ØNSKER MEDLEMMENE I BÅTFORENINGEN!! TAKK FOR INNSATSEN I Harstad Båtforening er som øvrige interesseforeninger avgjørende avhengig av at flere bidrar av idealisme og ved ubetalt medvirkning. Styret takker derfor dem som, også i 2011 med stort og smått har bidratt til å holde hjulene i gang, og som har medvirket til at foreningens verdier blir tatt vare på og også foredlet ytterligere ved sin innsats. I foregående år igjen er det ildsjelene som har bidratt mest og den største takken går også denne gang naturlig til disse i fra oss andre som nyter godt av at noens iver og engasjement er større og mer synlig enn hos det store flertallet. Og sist, men ikke minst, vil en takke de som uten å være medlemmer eller er innbyggere i havna har bistått oss på forskjellig vis i løpet av Avslutningsvis vil vi også spesielt takke de som for enkelte etter mange års innsats - takker av som tillitsvalgte, for igjen å nyte tilværelsen som vanlige medlemmer.

7 Sak 4 ORIENTERINGSSAKER 4.1 Styrets budsjettforslag for 2012: Sak Foreslått driftsbudsjett for Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet tar framlagte forslag til driftsbudsjett for 2012, til etterretning. Innvesteringsfritt år, kun nødvendig vedlikehold og av arbeider som må gjennomføres. Ekstraordinært: Montering av søyler ,- Ny harddisk til kamerasystemet ,- Ny ytterdør ,- Male det som trengs. Styret har bestemt å investere i ny traktor. Den må lånefinansieres. Pris , vi skal betale i mellom. Den nye traktoren er kjørt vel 2000 timer og er 2004 modell.(reg ) (Vår gamle traktor har gått mellom timer siden vi kjøpte han.) Sak Likviditetsprognose for 2012 Styrets innstilling til vedtak: Framlagte likviditesprognose for 2012 før ekstraordinære tiltak - tas til etterretning Sak Planlagte investeringer ekstraordinære tiltak i Styrets innstilling og begrunnelse til vedtak: Det foreslås følgende ekstraordinære tiltak - utover ordinær drift - og innenfor en samlet kostnadsramme på kroner i Sak 5 VALG. Valget administreres og presenteres av valgstyret de foreslåtte kandidater og utskiftinger framgår av vedlagt oversikt fra valgstyret

8

9 Til Styret i HBF. Valgkomiteen i HBF ønsker med dette å sette fokus på antall medlemmer som velges til foreningens forskjellige utvalg. Sist vi tok opp saken, var på siste årsmøtet. Vi forstår imidlertid saken slik at saken ikke har vært gjenstand for gjennomgang og vil med dette på ny rette en henvendelse i saken. Bakgrunnen for henvendelsen er i stikkordsform: - Reduksjon av tillitsvalgte vil medføre at bla. Høstvakten fordeles på flere. - Tilgangen til nye tillitsvalgte vil bli bedre. - Mindre slitasje på tillitsvalgte. Flere å fordele vervene på. For noen dager siden ble saken muntlig forelagt foreningens formann, hvorpå han anmodet valgkomiteen om å sende henvendelsen til styret. Valgkomiteen ble også anmodet om fremme konkrete forslag på de endringer som de ser som nødvendige. Fra valgkomiteen side er forslagene følgende: - Styret. Antall styremedlemmer reduseres med 2 til vara, eventuelt til vara. - Husstyret. Antall medlemmer reduseres med 1 til 3. - Drivstoff. Antall varamedlemmer reduseres med 1 til 1 vara + leder. - Arrangementskomite. Antall medlemmer reduseres med 1 til 3. - Antikvarisk råd. Antall medlemmer reduseres med 1 til 2. - Øvrige utvalg. Antall medlemmer velges iht. til vedtektene. Hilsen valgkomiteen i HBF Jarle Nordahl Arvid Langås Arnt Steve Teigland

10 Forslag valg TILLITSVALGTE I HARSTAD BÅTFORENING Tillitsvalgt Funksjon Tillitsvalgte 2011 Valgt inn år Valg 2011 Forslag valg 2012 Navn valg 2012 Perio de Styret Leder Osvald Ludviksen 2011 Ny Ikke på valg 2 år Kasserer Arnulf Hansen 2011 Ny Ikke på valg 2 år Sekretær Sture Iversen 2010 Ikke på valg Gjenvalg Sture Iversen 2 år Styremedlem 1 Vidar Dinesen 2011 Ny Ikke på valg 2 år Styremedlem 2 Knut Isaksen 2010 Ny Ikke på valg 2 år Styremedlem 3 Ivar M. Nilsen 2011 Ny Ikke på valg 2 år Styremedlem 4 Rolf Mobakk 2009 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Varamedlem 1 Frode Bygdnes 2011 Ny Ikke på valg 2 år Varamedlem 2 Per Edvard 2010 Ikke på valg Gjenvalg Per Edvard 2 år Helmersen Helmersen Husstyret Medlem 1 Trond Ludviksen 2010 Ikke på valg Gjenvalg Trond Ludviksen 2 år Medlem 2 Jarle Nilssen 2010 Ikke på valg Gjenvalg Jarle Nilssen 2 år Medlem 3 Sigfred Sørensen 2010 Ikke på valg Gjenvalg Sigfred Sørensen 2 år Medlem 4 Tor Arne Krøtø 2011 Ny Ikke på valg 2 år Havnekomit Leder Sveinung Ellingsen 2011 Ny Gjenvalg Sveinung Ellingsen 2 år Kaiformann 1 Olsen Arne 2009 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Kaiformann 2 Terje Bakken 2011 Ny Ikke på valg 2 år Kaiformann 3 Frode Enoksen 2009 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Kaiformann 4 Torbjørn Aune 2010 Ikke på valg Gjenvalg Torbjørn Aune 2 år Kaiformann 5 Oddvar Olsen 2010 Ikke på valg Gjenvalg Oddvar Olsen 2 år Drivstoff. Kaiformann 6 Martinsen Rune 2010 Ikke på valg Ny Wiggo Hokland 2 år Varamedl 1 Tore Berntsen 2010 Ikke på valg Ny Oddvar Teigland 2 år Varamedl 2 Pedersen Arnt 2010 Ikke på valg Ny Bernard Danielsen 2 år Slipsetting Vognkjører 1 Helge Nicolaisen 2011 Ny Trukket seg Ikke erstattet Vognkjører 1 Stig Nilsen 2010 Ikke på valg Ny Ørjan Ursin 2 år Vognkjører 3 Arnt Pedersen 2009 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Vognkjører 4 Rune Martinsen 2011 Ny Ikke på valg 2 år Arrangement s-komitee Medlem 1 Sissel Annie Olsen 2010 Ikke på valg Ny Arild Olsen 2 år Medlem 2 Frank Reinland 2010 Ikke på valg Ny Trond Rogde 2 år Medlem 3 Torstein Solsvik 2010 Ikke på valg Ny Jon Albert Bille 2 år Medlem 4 Tormod Pedersen 2010 Ikke på valg Ny Børge Ytterstad 2 år Utror Ansvarlig Tormod Kjeldseth 2011 Ny Ny Ole Rainer Dietel 2 år Medlem 1 Sissel Annie Olsen 2010 Ikke på valg Tormod Kjeldseth 2 år Medlem 2 Willie Nilsen 2011 Ny Trukket seg Ikke erstattet Valgkomitee Medlem 1 Nordahl Jarle 2006 Ikke på valg Ny Rolf Mobakk 2 år Medlem 2 Arnt Steve Teigland 2011 Ny Ikke på valg 2 år Medlem 3 Arvid Langås 2009 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Revisor Revisor 1 Egil Stene 2010 Ikke på valg Ny Vidar Munkvold 2 år Revisor 2 Oddvar Teigland 2010 Ikke på valg Ny Henry Arne Hansen 2 år Antikvarisk Medlem 1 Jørgensen Torleif 2010 Ikke på valg Gjenvalg Torleif Jørgensen 2 år Medlem 2 Johansen Einar D 2010 Ikke på valg Ny Gunnar Kilhus 2 år Medlem 3 Varmedal Rolf 2010 Ikke på valg Gjenvalg Rolf Varmedal 2 år

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE i HARSTAD BÅTFORENING 2013 SØNDAG 24 FEBRUAR 2013 KL 1800, PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN Sak 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av saksliste 1.3 Valg av sekretær (Vedtekter

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING

Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING Å r s m ø t e for 2014 KNARBERG BÅTFORENING 25. mars 2015 Kl. 19.00 Tønsberg Seilforenings lokaler på Fjærholmen Årsmøte for 2014 Knarberg Båtforening Det inviteres med dette til årsmøte for 2014 i Knarberg

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening

Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Innkalling til generalforsamling i Brenna velforening Tid : Onsdag 22. april 2009 kl. 19:00 21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Generalforsamlingen

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING

Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING Å RSMØTE BÅNGSUND BÅ TFORENING ONSDAG 29.02. 2012 SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2012 5. Fastsettelse av kontingent og årsleie 6. Innkomne forslag/styrets

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 10.04.2008 Sted: Bryggekanten restaurant, Tenvik (for mer info, se www.bryggekanten.net) Tidspunkt: Torsdag 10.04.2008 kl. 18:00 Det blir en enkel servering. Saksliste:

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : 22. mars kl. 19:00-21:00 Sted: Lofsrud skole, auditoriet Alle gamle og nye huseiere ønskes

Detaljer

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie

Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Protokoll sameiermøte 2012 Nasle Bryggesameie Styret innkalte til sameiermøte søndag 19.8.2012 kl 16.00. Sameiermøtet ble avholdt på Emmaus. Vedlegg til innkallingen var: Regnskap og revisjon 2011 2012

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013

Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Referat fra årsmøte torsdag 14. februar 2013 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato:

Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato: Medlemmene i Lærdal Båteigarlag kalles med dette inn til. Arsmøte 2012. Ordinært årsmøte i Lærdal Båteigarlag for driftsåret2011, avholdes: Dato: Tirsdag 13. mars 2O12 Tld: kl. 18:00 Sted: Klubbhuset til

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet

Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 1/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Det våres. Lyset og ikke minst svarttrosten som kjekker seg på kveldstid gjør at tankene går til båten

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900

SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 26. JANUAR 2015 KL. 1900 Den 97. ordinære generalforsamling holdes mandag 26. januar 2015 kl. 1900 i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst),

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Årsberetning Årsregnskap 2012

Årsberetning Årsregnskap 2012 Årsberetning Årsregnskap 2012-1 - Arendal 05.02.13 Det innkalles herved til Årsmøte i Arendal Cykleclub: Sted: Sør Amfi/Arendal Idrettspark møterom 204 Rundvann+205 Airball Tid: Tirsdag 26. februar Kl.

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015

Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Referat fra årsmøte torsdag 26. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer