HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER UTGIFTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013"

Transkript

1

2 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER HAVNELEIE , , OPPLAGSLEIE , , KONTINGENT MEDLEMMER , , SLIP-LEIE , , INNTEKTER KJØREBANE SLIPP 2 410,50 0, LANDSTRØM , , SALG VIMPLER/EMBLEM/Miljøputer 100, , ARRANGEMENTKTO. FESTKOMITE 0,00 674, MOMSREFUSJON FRA KNBF , , DIV. INNTEKTER 0, , LEIEINNTEKTER KARLOTBRYGGA , , PURREGEBYR 905,00 50, VAKTGEBYR , ,00 SUM INNTEKTER , ,00 UTGIFTER Kontingent til KNBF , , Konvoiutgifter 1 561,50 0, Arrangementer/møter 8 609, , Kursvirksomhet utgifter 2 820,50 0, Dugnadsarbeid/-utgifter 3 984, , Dekning medlemsarr , , v/festkomiteen Anskaffelser Note , , Annonser 1 464, , Porto 7 476, , Gaver 2 750,00 0, KNBF-landsmøte 1 050,00 0, KNBF-nødfortøyninger 1 575,00 0, Kommunale utgifter , , Diverse utgifter 4 355, , Utgiftsgodtgjørelse Note , , Kjøregodtgjørelse Note , , Klesgodtgjørelse 0,00 658, Kontorgodtgjørelse Note , , Kontorrekv./Edb-kostnader , , Rep./Kjøp krybber 3 598, , Rep./Kjøp strømsøyler ,50 0, Reparasjon slippen 768, , Reparasjon brygger , , Reparasjon lysarmaturer 1 482,00 0, Vedlikehold kjøkken/lokale Note , , Vedlikehold ispropeller Note ,20 0, Vedl.hold låsesystemet 3 751,00 0,00

3 6150 Utgifter miljøboden 0, , Utgifter båtvogn 3 101,37 0, Bankgebyrer 1 357, , Driftsutgifter Karlotbrygga , ,19

4 6186 Vedlikehold Brannvarsling 8 954, , Vedlikehold overvåkning 8 442,00 0, Kjøp emblemer/vimpler osv 0, , Strømutgifter , , Telefonutgifter 4 708, , Forsikringer , , Egenandel skader 7 809,00 0, Traktor driftskostnader 9 154, , Havnesjefens disp.konto Note ,29 0, Kaianlegg , , Garasje/slippanlegg 7 369, , Rep kjørebane oppsett/utsett 0, , Vedl.hold oppstillingsplass 0,00 571, Tap på medlemmer , , Tap på andre 0,00 650, Avskrivninger , ,36 SUM UTGIFTER , ,08 DRIFTSRESULTAT SUM INNTEKTER , ,00 SUM UTGIFTER , ,08 DRIFTSRESULTAT , ,08 FINANSPOSTER 6800 Renteinntekter 962,82 264, Renteutgifter , ,82 SUM FINANSPOSTER , ,29 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD , ,37

5 BALANSE 2014 EIENDELER Kassa 125,00 835, Kassa Havnesjefen 200,00 0, Kapitalkonto Harstad Sparebank ,63 111, Harstad Sparebank kortkonto 231,80 231, Harstad Sparebank , , Postgiro ,19 74, Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbet. Forsikringsskader , , Andre forskuddsbet. Kostnader 0, , Traktor , , Brygger , , Båtvogn , , Garasje/Plattform , , Karlotbrygga , , Møbler 0,00 0, Restanse medlemmer , , Lån til drivstoffanlegg , ,80 SUM EIENDELER , ,81 GJELD OG EGENKAPITAL Gjeldsbrevlån Harstad Sparebank , , Depositum nøkler , , Depositum leieplasser , , Innskudd båthavna , , Gjeld til medlemmer 8 484,00 0, Årets overskudd/underskudd , Egenkapital 31/ , ,81 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , ,81

6 HARSTAD BÅTFORENING INVESTERINGER Gjelder for år Bokført verdi Tilgang / Avgang Avskrivninger Bokført verdi Avskrivningsprosent 1. jan des 2014 Nåverdi / Startverdi 6900 TRAKTOR ,00% 6901 BRYGGER ,00% 6902 SLIPPVOGN ,00% 6903 GARASJE / PLATTFORM ,50% 6904 KARLOTBRYGGA ,50% 6905 MØBLER ,00% SUM INVESTERINGER Arnulf Hanssen / Kasserer

7 Noter til regnskapet 2014 Harstad Båtforening Medlemsregnskap Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføringer Inntektsføring av medlemskap, havneleie og opplagsleie skjer ved utfakturering etter årsmøtet. Annen inntekt faktureres etter levering. Fordringer Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Anleggsmidlene er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Note 2 Lønnskostnader Det er ikke utbetalt lønn til ansatte. Det er utbetalt godtgjørelse og utgiftsdekning til tillitsvalgte som er ført på konti 6110, 6111 og 6114 med til sammen kr ,- etter følgende oppsett: Utgiftsgodtgj. til formann, kasserer og havnesjef med kr 4000,. til hver. Sum kr ,- Utgiftsgodtgj. til vognførerne med kr 120,- pr oppsett samt kr 1.000,- i fast årlig godtgjørelse. Kilometergodtgjørelse til 1. slippkjører. Sum kr ,- Kontorgodtgj. til formann, kasserer og havnesjef med kr 6.000,- til hver. Sum kr ,- Kaiformennene, styremedlemmene og en del ledere har fri båtplass og ett gratis slippsett i året. Note 3 Anskaffelser Anskaffelser gjelder kjøp av snøfreser etter budsjett. Note 4 Vedlikehold kjøkken/lokaler. Her er ført anskaffelse av musikkanlegg etter budsjett. I tillegg en trådløs mikrofon. Note 5 Vedlikehold ispropeller. Her er ført monteringssett, rør og kabler for fastmontering av alle ispropellene med faste strømuttak. Note 6 Havnesjefens disposisjonskonto. Her er følgende ført: Kjøp av 2 ispropeller, slagboremaskin, kompressor m/slange, verktøyvogn, oppslagstavle på bryggene og parkeringsskilt. Harstad Arnulf Hanssen Kasserer.

8 Drivstoffanlegget Harstad Båtforening 2014 ÅRETS RESULTAT KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Salg avgiftspliktig diesel , , Salg avgiftspliktig bensin , ,99 Sum DriftsInntekter , ,80 DriftsKostnader 4300 Innkjøp av diesel for videresalg , , Innkjøp av bensin for videresalg , , Strøm/Lys og varme , , Reperasjon av dataanlegg 0, , Rep av pumpeanlegg ,57 0, Kontorrekvisita -295,00 0, Diverse driftsutgifter -490, , Telefon, mobiltlf, fax , , Avskrivning varige driftsmidler , , Forsikringspremie u/mva , , Andre driftskostnader -51,20 0, Bank og kortgebyrer m/mva 0,00-104, Diverse kostnader -0,87-0,08 Sum DriftsKostnader , ,16 DRIFTSRESULTAT , ,36 Finansposter 8040 Renteinntekter 121,90 73, Renter og Gebyr Harstad Sparebank , , Gebyr fortjeneste TELLER , , Månedsgebyr TELLER ,00-990, Renter lån drivstoffanlegg , ,81 Sum Finansposter , ,10 RESULTAT FØR SKATTER , ,46 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT , ,46

9 KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor EIENDELER Anleggsmidler 1200 Eget Inventar, utstyr , ,00 Sum Anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler 1400 Varelager diesel , , Varelager bensin , , Traktorkort 0, , Forskuddsbetalte kostnader 2 733, , Andre fordringer 5 000, , Oppgjørskonto for avgifter ,00 0, Bank innskudd, ktonr , , Teller avregn.konto ,00 372, Bet.automat avvikende måned 0, ,40 Sum Omløpsmidler , ,25 SUM EIENDELER , ,25 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2000 Innskutt egenkapital , , Årsresultat (Opptjent egenkapital) ,07 0,00 Sum Egenkapital , ,26 Langsiktig Gjeld 2290 Langsiktig gjeld , ,71 Sum Langsiktig Gjeld , ,71 Kortsiktig Gjeld 2740 Oppgjørskonto for avgifter 0,00-763, Kortsiktig gjeld Harstad Båtforening , , Påløpte renter 7 474, ,00 Sum Kortsiktig Gjeld , ,80 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,25

10 Noter til regnskapet 2014 Harstad Båtforening Drivstoffanlegg Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføringer Inntektsføring ved salg av drivstoff skjer på leveringstidspunktet. Fordringer Andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Varige driftsmidler. Anleggsmidlene er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Note 2 Lønnskostnader Det er ikke utbetalt lønn for drivstoffanlegget. Ansvarlig for drivstoffanlegget har fri båtplass og ett gratis slippsett i året. Harstad Arnulf Hanssen Kasserer.

11

12 HARSTAD BÅTFORENING BUDSJETTFORSLAG 2015 INNTEKTER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Konto AKTIVITET/FORMÅL HAVNELEIE , , , OPPLAGSLEIE , , , MEDLEMSKONTIGENTER , , , SLIPPOPPSETT/OPPLAG , , , INNTEKT KJØREBANE 2 410, SALG LANDSTRØM , , , SALG REKVISITA 1 970,00 100, , ARR.KONTO FESTKOMITE 674,00 0, MOMSREFUSJON KNBF , , , DIV. INNTEKTER 1 300,00 0, , LEIEINNT. KARLOTBRYGGA , , , PURREGEBYRER 50,00 905, AVKREVDE VAKTGEBYRER 6 000, , , SUM INNTEKTER: , , , UTGIFTER 6010 KONTIGENTER TIL KNBF , , KONVOIUTGIFTER 1 562, ARRANGEMENTER/MØTER 8 011, , , KURSVIRKSOMHET 2 821, DUGNADSARBEID/-UTG , , , DEKNING MEDL.ARR , , , ANSKAFFELSER , , , ANNONSER/MARKEDSF , , , PORTO 8 005, , , GAVER 2 750, , DIV. EKST. REPRESENT , , KNBF-NØDFORTØYNING 1 575,00 0, KOMMUNALE AVGIFTER , , , DIV. UTGIFTER 2 358, , , UTGIFTSGODTGJ , , , KJØREGODTGJ , , , REFUSJON REISEUTG. 0, , KLESGODTGJØRELSE 658,00 0, , KONTORGODTGJØRELSE , , , KONTORREKVISITA/EDB-KOSTN , , , REP./KJØP KRYBBER , , , REP./KJØP STRØMSØYLER , , REPARASJON SLIPPEN 7 368,00 768,00 0, REPARASJON BRYGGER , ,00 0, REP. LYSARMATURER 1 482, , VEDLIKEHOLD KJØKKEN/LOKALER , , , VEDLIKEHOLD ISPROPELLER , VEDLIKEHOLD LÅSESYSTEM 3 751, MILJØBODEN 5 117,00 0, , UTGIFTER BÅTVOGN 3 102, , GEBYRER BANKEN 1 918, , , KARLOTBRYGGA - DIV , , , VEDLIKEHOLD BRANNVARSLING 6 989, , VEDLIKEHOLD OVERVÅKNING 8 442, KJØP EMBLEMER ,00 0, STRØM/EL.KRAFT , , , TELEFON 5 060, , , FORSIKRINGER , , , EGENANDEL SKADER 7 809,

13 6240 TRAKTOR - DIV. KOSTN , , , HAVNESJEFENS DISP.KONTO , , KAIANLEGG 1 750, , , GARASJE/KONTOR 3 964, , REP KJØREBANE UT/OPPSETT 9 990,00 0, VEDL.H. OPPSTILL.PLASS 571,00 0, TAP PÅ MEDLEMMER , , , AVSKRIVNINGER , , , SUM UTGIFTER , , , DRIFTSRESULTAT ,00 BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , , , Endret resultat: , ,00 FINANSRESULTAT 6800 RENTEINNTEKTER 264,00 962,00 300, RENTEUTGIFTE/GEBYRER , , , ANDRE FINANSKOSTNADER 250,00 0,00 FINANSRESULTAT: , , , LIKVIDITETSPROGNOSE - RESULTAT FRA ORDINÆR DRIFT INNESTÅENDE - BANKSALDO PR , , , ,00 DEBITORER PR , , , ,00 KREDITORER PR ,00 0,00 0, ,00 ÅRETS INNTEKTER: , , , ,00 ÅRETS UTGIFTER , , , ,00 ÅRETS AVSKRIVNINGER: , , , , , , , ,00 EKSTRAORDINÆRE INVEST.TILTAK: UTLÅNT DRIVSTOFFANLEGGET: , , , ,00 DEBITORER 31.12: , , , ,00 KREDITORER 31.12: 0, , , ,00 ENDRING INNSKUDD/DEPOSITUM , ,00 0,00 FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER , , , ,00 INNBETALINGER - UTESTÅENDE GJELD: , ,00 UTTELLINGER/AVDRAG PÅ FORENINGENS ,00 GJELD: , , ,00 FINANSPOSTER , , , ,00 LIKVIDITETSRESULTAT: , , , ,00 BUDSJETTERTE ANSKAFFELSER FØLGENDE FORHOLD ER INKLUDERT I BUDSJETTFORSLAGET Utgiftsført Rep av kai utenfor Karlotbrygga , ,00 0,00 Oppgradering strømskap kai , ,00 0,00 Snefreser , ,00 0,00 Musikkanlegg Karlotbrygga , ,00 0,00 Ny belysning Karlotbrygga K6145 0, , ,00 Tilført årets resultat , , ,00 LANGTIDSPROSJEKT Det anbefales å følge opp utskifting av brygge 1 helt eller delvis. Utskifting kan skje ved låneopptak eller etter sparing noen år.

14 HARSTAD BÅTFORENING - DRIVSTOFFANLEGGET BUDSJETTFORSLAG 2015 Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett I. DRIVSTOFFHANDEL Salg av diesel - liter Salg av bensin - liter II. DRIVSTOFFANLEGGETS DEKN.-BIDRAG Budsj. DB: Budsj. DB: Salg av diesel: , , , ,00 Salg av bensin: 8 379, , , ,00 Brutto inntekter: , , , ,00 Kortgebyrer utgjør ved bruk av kredittkort ca. 2% av pris - dvs øre/liter. DB. dvs. 2 og 4 øre av DB - diesel/bensin Diesel økt til 4 øre i 2015 budsjettet. III. DRIVSTOFFANLEGGETS BUDSJETT (Alle beløp ex.mva) Brutto dekningsbidrag: , , , ,00 Gebyr TELLER 3 308, , , ,00 Forsikringer - kai, tankanlegg + innhold, avbrudd , , , ,00 Strøm (Lys, pumper, data/rom m.v) 1 821, , , ,00 Diverse anskaffelser u/15000 Telenor - Bredbåndskostnader (2000/400)11 698, , , ,00 Brukerstedsab./terminalomkostninger 2 522, , , ,00 Div. vedlikehold/reparasjon/rekvisita/kontrollverket ,00m.v , , ,00 Renteinntekter -73,00 0,00 Avskrivninger: , , , ,00 DRIFTSRESULTAT: , , , ,00 FINANSIERING: Renter på lån i Harstad Sparebank: , , , ,00 NETTO BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT: , , , ,00 LIKVIDITETSUTVIKLING: Innestående pr. 1.1: , , , ,00 Likviditetslån fra båtforeningen: , , , ,00 Årets driftsresultat: , , , ,00 Årets avskrivninger:: , , , ,00 Endring varelager , ,00 0,00 Endring skyldig/til gode , ,00 0,00 Avdrag på lån i løpet av året (bankens betalingsplan): , , , ,00 BUDSJETTERT LIKVIDITET FOR ÅRET:15 968, , , ,00

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer