LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE"

Transkript

1 LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON ELLER EN BEDRIFT ELLER ANNEN JURIDISK ENHET, BEKREFTER OG GARANTERER DU AT DU HAR FULL AUTORITET TIL Å BINDE DENNE PERSONEN, BEDRIFTEN ELLER JURIDISKE ENHETEN TIL DISSE BETINGELSENE. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BETINGELSENE: MÅ DU IKKE LAST NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, OG DU MÅ RETURNERE PROGRAMVAREN OG RETTIGHETSBEVISET UMIDDELBART TIL PARTEN DU KJØPTE DETTE FRA 1) Definisjoner. a) "Autorisert Partner" betyr en av McAfees distributører, forhandlere eller andre forretningspartnere. b) "Tildelingsdokument" betyr et bekreftelsesbrev, sendt elektronisk fra McAfee til deg, som inneholder en bekreftelse på programvaren og brukerstøtten som du har kjøpt, inkludert gjeldende produktrettighet, som definert i Produktrettighetsdefinisjoner (beskrevet i del 3(a) nedenfor). Brevet inneholder også nedlastingsopplysninger. c) "Dokumentasjon" betyr utdypende materiell i trykt form, elektronisk form eller på Internett som følger med programvaren. Materialet er på engelsk eller eventuelt andre språk. d) McAfee betyr (a) McAfee, Inc., et selskap med base i Delaware, med kontorer i 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, hvis programvaren er kjøpt i USA, Mexico, Sentral-Amerika, Sør-Amerika eller Karibia, (b) McAfee Ireland Limited, med registrert hovedkontor i 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, hvis programvaren er kjøpt i Canada, Europa, Midtøsten, Afrika, Asia (annet enn Japan) eller Oceania og (c) McAfee Co., Ltd. med hovedkontor i Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan, hvis programvaren er kjøpt i Japan. e) "Node" betyr alle typer enheter med kapasitet til å prosessere data, og inkluderer alle følgende typer datamaskiner: diskløse arbeidsstasjoner, personlige datamaskiner, datamaskiner i nettverk, hjemmebaserte systemer for hjemmearbeidere/telearbeidere, fil- og utskriftsservere, e-postservere, Internett-portal-enheter, nettverksservere for lagerområder (SANS), terminalservere eller bærbare arbeidsstasjoner tilkoblet server(e) eller nettverk. f) "Programvare" betyr alle McAfee programvaretyper i objektkodeformat lisensiert av McAfee og som er kjøpt fra McAfee eller selskapets Autoriserte partnere, inkludert Oppgraderinger. g) "Datterselskap" betyr alle enheter som kontrolleres av deg gjennom minimum femti prosent (50 %) eierskap av stemmeberettigede andeler. h) "Brukerstøtte" eller "teknisk brukerstøtte" betyr støttetjenestene som tilbys av McAfee for støtte og vedlikehold av programvaren og McAfee-maskinvaren som er angitt i McAfees betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold. i) "Oppdateringer" er forbundet med innhold og omfatter, uten begrensninger, alle DAT-filer, signatursett, policyoppdateringer og databaseoppdateringer for programvaren som gjøres generelt tilgjengelig for McAfees kundebase som en del av brukerstøtten, og som ikke prissettes eller markedsføres separat av McAfee. j) "Oppgradering" betyr alle programvareforbedringer som gjøres generelt tilgjengelig for McAfees kundebase som en del av kjøpt brukerstøtte og som ikke prissettes eller markedsføres separat av McAfee. 2) Lisensoverdragelse. I henhold til betingelsene og vilkårene i denne avtalen, gir McAfee deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å bruke programvaren (i forbindelse med denne avtalen betyr "bruk av programvaren" å få tilgang til, installere, laste ned, kopiere eller på annen måte benytte programvaren) som er angitt i tildelingsdokumentet, kun til eget, internt forretningsbruk.du erkjenner at programvaren og all relatert informasjon tilhører McAfee og McAfees leverandører. Du gis ingen rett til oppdateringer og oppgraderinger med mindre du har kjøpt brukerstøtte eller et tjenesteabonnement. 3) Vilkår for kopiering of bruk. a) Produktrettigheter: Bruken av programvaren avhenger av lisensene som er anskaffet (f.eks. noder) og er underlagt produktrettighetsdefinisjonene fastsatt på på datoen for tildelingsdokumentet. Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 1 av 6 01/2015

2 b) Flere plattformer/pakker: Hvis programvaren støtter flere plattformer eller hvis du mottar programvaren pakket sammen med annen programvare må ikke det totale antallet enheter som alle versjon ene av programvaren er installert på overstige dine produktrettigheter. Noe programvare som lisensieres som en del av et pakkebasert McAfee-produkt kan også kreve kjøp av en separat McAfee serverlisens for å kunne bruke programvaren på visse typer servere. Dette vil i hvert tilfelle være spesifisert i dokumentasjonen. c) Varighet: Lisensen gjelder for en begrenset periode ( Varighet ) hvis slik varighet går fram av lisensbrevet, eller er lisensen evigvarende. d) Kopier: Du kan kopiere programvaren i den grad det er nødvendig for backup, arkivformål eller for gjenoppretting etter datahavari. e) Datterselskaper: Du kan tillate bruk av programvaren i samsvar med vilkårene i denne avtalen av et datterselskap bare så lenge enheten forblir ditt datterselskap. Du holdes fullstendig ansvarlig for samtlige datterselskapers overholdelse av eller brudd på betingelsene i denne avtalen. f) Operativ part: Hvis du inngår en kontrakt med en tredje part der den tredje parten håndterer dine informasjonsteknologiressurser ("Operativ part") kan du overføre alle dine rettigheter til bruk av programvaren til slik Operativ part forutsatt at (a) den operative parten bare bruker programvaren til dine interne operasjoner og ikke til fordel for andre tredje parter til den operative parten, (b) den operative parten samtykker i å overholde vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og (c) du gir McAfee en skriftlig melding om at den operative parten vil bruke programvaren på dine vegne. g) Generelle restriksjoner: Da kan ikke, eller ikke tillate noen tredje part å: (i) dekompilere, demontere eller ta fra hverandre programvaren, bortsett fra slik det er uttrykkelig tillatt i gjeldende lov, uten McAfees skriftlig forhåndsgodkjenning; (ii) fjerne noen produktidentifikasjon eller rettighetsmerking fra programvaren eller dokumentasjonen; (iii) lease, låne ut eller bruke programvaren for timesharing eller servicekontorformål; (iv) modifisere eller lage avledede arbeider av programvaren, (v) uten McAfees skriftlige forhåndsgodkjenning, publisere noen resultater eller referansetester eller analyser knyttet til programvaren eller (vi) på annen måte bruke eller kopiere programvaren bortsett fra slik det uttrykkelig går fram av dette dokumentet. 4) Teknisk støtte og vedlikehold. McAfees betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold gjelder hvis du har kjøpt brukerstøtte. McAfees betingelser for teknisk brukerstøtte og vedlikehold er inkludert ved referanse og kan finnes på Etter at brukerstøtteperioden eller tjenesteabonnementet angitt i tildelingsdokumentet er utløpt, har du ikke ytterligere rett til å motta brukerstøtte, inkludert oppgraderinger, oppdateringer og telefonstøtte. 5) Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse. a) Begrenset garanti: McAfee garanterer at i en periode på seksti (60) dager fra kjøpsdato ( Grantiperioden ) vil programvaren som er lisensiert i henhold til dette (inkludert oppgraderinger som utstedes innenfor garantiperioden for den gjenværende delen av garantiperioden) fungere i det vesentlige i samsvar med dokumentasjonen. b) Eksklusivt rettsmiddel: Ved brudd på den overnevnte begernsede garantien vil McAfee (a) reparere eller erstatte programvaren eller (b) hvis slik reparasjon eller erstatning vil, etter McAfees oppfatning være urimelig, refundere prisen som er betalt for den aktuelle programvaren. c) Garantiunntak: Den overnevnte begrensede garantien vil ikke gjelde hvis: (i) programvaren ikke er brukt i samsvar med denne avtalen eller dokumentasjonen, (ii) programvaren eller noen del av den er modifisert av en enhet annen enn McAfee eller (iii) en feil i programvaren er forårsaket av utstyr eller programvare som ikke er levert av McAfee. d) Disclaimer: DE OVERNEVNTE GARANTIENE ER DINE EKSKLUSIVE GARANTIER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR, UTTRYKKELIGE ELLER INNFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENDOMSRETT OG UKRENKELIGHET. BORTSETT FRA DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM ER GJENGITT OVER, LEVERES PROGRAMVAREN AS IS OG MCAFEE GIR INGEN GARANTI MED TANKE PÅ DENS BRUK ELLER YTELSE OG GARANTERER IKKE AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE SIKKER MED TANKE PÅ FEIL, UAVBRUTT ELLER FRI FOR FEIL ELLER DEFEKTER ELLER AT PROGRAMVAREN VIL BESKYTTE MOT ALLE MULIGE TRUSLER. e) Unntak: Enkelte delstater eller jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelse av uttrykte eller underforståtte garantier, og derfor kan det hende at ovennevnte fraskrivelse ikke gjelder deg. I SÅ FALL SKAL SLIKE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSES I VARIGHET TIL GARANTIPERIODEN (ELLER MINIMUMSPERIODEN SOM KREVES AV GJELDENDE LOV). 6) Begrensning av rettsmidler og erstatninger. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OG IKKE UNDER DEKKE AV NOEN JURIDISK TEORI, VERKEN SOM CULPA-ANSVAR, VED KONTRAKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SKAL NOEN AV PARTENE VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE OVERFOR DEN ANDRE FOR NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SKADER SOM FØRER TIL TAP AV FORTJENESTE, TAP AV GOODWILL, TAP AV Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 2 av 6 01/2015

3 PERSONLIG LØNN, ARBEIDSSTANS OG/ELLER DATAMASKINFEIL ELLER FEILFUNKSJON OG/ELLER KOSTNADER KNYTTET TIL Å SKAFFE TIL VEIE NY PROGRAMVARE TIL ERSTATNING ELLER TJENESTER. Uavhengig av om kravet for slike skader er kontraktsrettslig, erstatningsrettslig eller basert på noe annet rettsprinsipp, skal partenes samlede ansvar ovenfor den andre parten for direkte skader, ikke i noe tilfelle overstige det minste beløpet av følgende: a) det totale avgiftsbeløpet du har betalt for programvaren som er grunnlaget for kravet, i løpet av de siste 12 månedene før hendelsen som danner grunnlaget for kravet, eller b) gjeldende listepris fra McAfee, på kjøpsdatoen, for programvaren som danner grunnlaget for kravet og som du bestilte i løpet av de siste 12 månedene før hendelsen som danner grunnlaget for kravet uavhengig av om den andre parten er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Ingen bestemmelser i denne avtalen skal på noen måte ekskludere eller begrense (i) ansvaret til partene for død eller personskade som skyldes uaktsomhet, eller (ii) ditt ansvar for overdreven bruk av og/eller eventuelle brudd på McAfees åndsverksrettigheter i programvaren. BEGRENSNINGEN AV ANSVAR I DENNE DELEN ER BASERT PÅ DET FAKTUM AT SLUTTBRUKERE BRUKER DATAMASKINENE SINE TIL ULIKE FORMÅL. DERFOR ER DET BARE DU SOM KAN IMPLEMENTERE PLANER FOR BACKUP OG SIKRINGSTILTAK I FORHOLD TIL DINE BEHOV I TILFELLE AT EN FEIL I PROGRAMVAREN SKULLE FORÅRSAKE DATAMASKINPROBLEMER OG TILHØRENDE TAP AV DATA. AV DISSE FORRETNINGSGRUNNENE SAMTYKKER DU AT BEGRENSNINGENE AV ERSTATNINGSANSVARET OG ERKJENNER AT UTEN DITT SAMTYKKE TIL DENNE BESTEMMELSEN VILL AVGIFTEN SOM KREVES FOR DENNE PROGRAMVAREN VÆRE HØYERE. 7) Skadesløsholdelse for åndsverkrettigheter. a) Tredjepart krav: McAfee vil forsvare og holde deg skadesløs fra noen krav fra en tredje part som programvaren krenker, enten det dreier seg om patent, copyright eller forretningshemmelighet som tilhører denne tredje parten, forutsatt at: (i) McAfee varsles umiddelbart og uansett ikke senere enn 14 dager etter mottak av varsel om kravet, (ii) McAfee får nødvendig rimelig samarbeid fra deg for å kunne gjennomføre McAfees plikter i henhold til dette og (iii) McAfee har fullstendig kontroll over forsvaret av og alle forhandlinger om oppgjør eller kompromiss med tanke på kravet. McAfees foregående plikt gjelder ikke med tanke på programvaren eller deler av komponentene av den som er: (i) ikke levert av McAfee, (ii) brukt på en måte som ikke er uttrykkelig tillatt i denne avtalen eller den relevante dokumentasjonen, (iii) laget i samsvar med dine spesifikasjoner, (iv) modifisert av noen andre enn McAfee, hvis den påståtte krenkelsen knytter seg til slik modifikasjon, (v) kombinert med andre produkter, prosesser eller materiell der den påståtte krenkelsen ikke ville eksistere bortsett fra i forbindelse med slik kombinasjon eller (vi) der du fortsetter den påstått krenkende aktiviteten etter å ha blitt varslet om den og ha mottatt modifikasjoner som ville ha unngått den påståtte krenkelsen. b) Rettsmiddel og erstatningsansvar: Hvis programvaren anses av en kompetent rettskrets til å utgjøre en krenkelse eller bruken av programvaren blir forbudt vil McAfee, etter eget skjønn sette i verk et av de følgende tiltakene: (i) skaffe deg retten til fortsatt bruk av programvaren, (ii) levere en modifikasjon av programvaren slik at den ikke krenker, (iii) erstatte programvaren med programvare som er i all hovedsak lik i funksjonalitet og ytelse eller (iv), hvis intet av de foregående alternativene med rimelighet er tilgjengelige for McAfee, vil McAfee refundere restverdien av kjøpsprisen til deg for den krenkende programvaren med fratrekk for direkte lineær avskriving over en tre (3)-årsperiode fra den datoen programvaren ble levert til deg. Denne del 7 fastslår McAfees fulle ansvar og din eksklusive rettighet ved krav for brudd på opphavsrettigheter. 8) Terminering. Uten begrensninger for betalingsforpliktelsene kan du når som helst avslutte lisensen ved å avinstallere programvaren. McAfee kan avslutte lisensen ved vesentlige brudd på betingelsene i denne avtalen hvis du ikke retter opp et slikt brudd innen tretti (30) dager etter at du har blitt varslet. Ved slikt opphør skal du umiddelbart returnere eller destruere alle eksemplarer av programvaren og dokumentasjonen. 9) Ytterligere vilkår. a) Evalueringsprogramvare: Dersom programvaren er identifisert som en "evalueringsprogramvare", skal bestemmelsene i denne delen gjelde og ha forrang over alle andre motstridene bestemmelser i denne avtalen. Din avgiftsfrie, ikke-overførbare og begrensede lisens til bruk av evalueringsprogramvaren, kun for evaluering, er begrenset til tretti (30) dager dersom ikke noe annet er skriftlig avtalt med McAfee. Evalueringsprogramvaren kan inneholde feil eller andre problemer som kan forårsake svikt i systemer eller annet, eller tap av data. Som en følge av dette leveres evalueringsprogramvare til deg "SOM DEN ER", og McAfee fraskriver seg alle former for garanti- eller erstatningsforpliktelser overfor deg. Alle informasjon om evalueringsprogramvaren som samles inn Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 3 av 6 01/2015

4 ved bruken av denne, skal kun benyttes til evaluering og skal ikke fremlegges for noen tredjepart. Begrensningene i del 3 g) gjelder. Hvis du ikke destruerer evalueringsprogramvaren etter at evalueringsperioden er utløpt, kan McAfee, etter eget skjønn, sende deg en faktura på et beløp som tilsvarer McAfees listepris for evalueringsprogramvaren, og du må betale denne ved mottak. DER JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR IKKE KAN FRASKRIVES, MEN KAN BEGRENSES, SKAL ANSVARET TIL MCAFEE, DERES LEVERANDØRER OG AUTORISERTE PARTNERE BEGRENSES TIL EN SAMLET SUM PÅ FEMTI AMERIKANSKE DOLLAR (USD 50) ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA. b) Betaprogramvare: Hvis programvaren du har mottatt, er identifisert som "betaprogramvare", skal bestemmelsene i del 9 a) ovenfor være gjeldende. McAfee har ingen forpliktelser til å videreutvikle betaprogramvaren eller gi den ut offisielt. Hvis McAfee ber om det, må du gi tilbakemelding til McAfee angående testing og bruk av betaprogramvaren, inkludert feilrapporter. Du samtykker i å gi McAfee en løpende, ikkeeksklusiv, royaltyfri, global lisens til å bruke, kopiere, distribuere, lage avledede produkter av og innarbeide tilbakemeldingene i alle McAfee-produkter etter McAfees eget skjønn. Hvis du mottar en senere upublisert utgave av betaprogramvaren, eller en utgave av betaprogramvaren fra McAfee som er gjort offentlig tilgjengelig som kommersiell programvare, sier du deg enig i å destruere all tidligere betaprogramvare som er mottatt fra McAfee. c) Gratis" eller Åpen kilde programvare: Produktet kan omfatte programmer eller kode som er lisensiert i henhold til en lisensmodell for åpen kilde-programmer ("OSS"). OSS-programmer og kode er underlagt vilkår, betingelser og plikter i henhold til den aktuelle OSS-lisensen og er SPESIELT UNNTATT FRA ALLE GARANTI- OG STØTTEFORPLIKTELSER SOM ER BESKREVET ANDRE SETEDER I DENNE AVTALEN. 10) Merknad til sluttbrukere i den amerikanske statsadministrasjonen. Programvaren og tilhørende dokumentasjon betraktes som henholdsvis kommersiell dataprogramvare og dokumentasjon av kommersiell dataprogramvare i henhold til hva som gjelder av DFAR Section og FAR Section All bruk, modifikasjon, gjengivelse, utgivelse, ytelse, fremvisning eller avdekking av programvare og tilhørende dokumentasjon er forbudt, bortsett fra i den grad dette er uttrykkelig tillatt ut fra vilkårene i denne avtalen. 11) Personvern og innsamling av personlig informasjon eller systeminformasjon. a) Programvaren, støtten eller tjenesteabonnementet kan anvende applikasjoner og verktøy som samler inn personlig identifiserbare, sensitive eller andre opplysninger om deg og brukerne (inkludert uten begrensning ditt og dine brukeres navn, adresse, e-postadresse og betalingsopplysninger), deres datamaskiner, filer lagret på deres datamaskiner eller deres datamaskiners interaksjon med andre datamaskiner (inkludert uten begrensning informasjon om nettverk, brukte lisenser, type maskinvare, modell, størrelse på harddisk, type CPU, type disk, størrelse på RAM, 32- eller 64 biters arkitektur, typer operativsystem, versjoner, sted, BIOS-versjoner, BIOSmodell, totalt antall skannere i bruk, databasestørrelse, systemtelemetri, enhets-id, IP-adresser, beliggenhet, innhold, installerte McAfee-produkter, informasjon om McAfee-komponenter, prosesser og tjenester, hyppighet av og opplysninger om oppdatering av McAfee-komponenter, informasjon om installerte produkter fra tredjeparter, utdrag fra logger opprettet av McAfee, bruksmønstre for McAfee-produkter og spesifikke funksjoner osv.) (samlet kalt "data"). b) Innsamlingen av disse dataene kan være nødvendige for å kunne gi deg og brukerne den relevante programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på den funksjonaliteten som er bestilt (det vil si inkludert, uten begrensninger, detektering og rapportering av trusler og sårbarheter i ditt og dine brukeren nettverk), sette McAfee i stand til å forbedre programvaren, støtten eller de tjenestene du har abonnert på (det vil si, inkludert, uten begrensning, innholdssynkronisering, enhetssporing, feilsøking etc.) og for å fremme eller forbedre den totale sikkerheten for deg og brukerne. Det kan være nødvendig å avinstallere programvaren eller deaktivere støtten eller serviceabonnementet for å stanse ytterligere datainnsamling som støtter disse funksjonene. c) Ved å inngå denne avtalen eller bruke programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på, samtykker du og brukerne i McAfees retningslinjer for personvern på McAfees nettsted (www.mcafee.com) og innsamling, prosessering, kopiering, lagring, overføring og bruk av disse dataene fra McAfees side og selskapets tjenesteleverandører, i, fra og til USA, Europa eller andre land eller rettskretser som potensielt er utenfor din eller brukernes eget som en del av programvaren, støtten eller tjenestene du abonnerer på. Du har det fulle ansvar for å sikre alle personvernrelaterte rettigheter og tillatelser fra dine brukere som kan kreves av lokale lover eller dine interne retningslinjer. McAfee vil bare samle inn, prosessere, kopiere, foreta backup av, lagre, overføre og bruke personlig identifiserbar informasjon i samsvar med McAfees retningslinjer om personvern på McAfees nettsted (www.mcafee.com). 12) Revisjon. McAfee kan, på egen kostnad, ved rimelig forhåndsvarsel til deg og i vanlig arbeidstid, revidere deg med hensuyn til ditt samsvar med vilkårene i denne avtalen ikke mer enn en gang i året. Du forstår og erkjenner at McAfee benytter en rekke metoder for å verifisere og støtte bruken av programvaren av den brukere. Disse metodene kan omfatte tekniske funksjoner i programvaren som hindrer uautorisert bruk og som kontrollerer programvarens utrulling. På Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 4 av 6 01/2015

5 rimelig anmodning skal du levere en systemgenerert rapport som bekrefter din programvareutrulling. Slike anmodninger skal ikke gis mer enn to (2) ganger om året. McAfee vil ikke på urimelig vis forstyrre din virksomhet. 13) Eksportregler. Du erkjenner at programvaren er underlagt eksportregulering i USA og eventuelt i EU. Du skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import i de jurisdiksjoner der programvaren vil bli importert og/eller eksportert. Du skal ikke eksportere programvaren til noen person, juridisk enhet eller land som forbys under gjeldende lover eller forskrifter. Du er ansvarlig for på egen regning å anskaffe eventuelle offentlige tillatelser, lisenser eller godkjenninger som kreves for å importere og/eller eksportere programvaren. For ytterligere informasjon om eksport og import av programvaren, se (og klikk så på US Export Compliance). McAfee forbeholder seg retten til å oppdatere dette webområdet fra tid til annen, etter eget skjønn. 14) Gjeldende lov. Denne avtalen skal underlegges og fortolkes i samsvar med gjeldende materiell lovgivning som følger: (a) i delstaten New York, USA hvis du har kjøpt programvaren i USA, Mexico, Mellom-Amerika, Sør-Amerika eller Karibien; (b) i Irland hvis du har kjøpt programvaren i Canada, Europa, Midt-Østen, Afrika, Asia (bortsett fra Japan) eller Oseania; og (c) i Japan hvis du har kjøpt programvaren i Japan. Hvis du har kjøpt programvaren i noe annet land, skal de materielle lover i Irland gjelde med mindre det kreves at en annen lokal lov gjelder. Avtalen styres ikke av reglene for lovkonflikt i noen jurisdiksjon eller av FNs konvensjon om avtaler for internasjonalt varesalg, hvis anvendelse uttrykkelig utelukkes. Uniform Computer Information Transactions Act, som vedtatt, skal ikke gjelde. United States District Court for the Southern District of New York når lovene i New York gjelder, rettsvesenet i Irland når lovene i Irland gjelder og rettsvesenet i Japan når lovene i Japan gjelder, skal alle ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister relatert til denne avtalen. 15) Konfidensialitet Hver av partene til denne avtalen erkjenner at på grunn av forholdet til den andre parten kan partene få tilgang til konfidensiell informasjon og materiale med tanke på den andre partens forretningsforhold, teknologi, og/eller produkter som er konfidensielle og av betydelig verdi for den andre parten, hvis verdi kan bli forringet hvis slik informasjon ble avslørt overfor tredje part ("Konfidensiell informasjon"). Skriftlig eller annen konkret, konfidensiell informasjon, må være identifisert og merket som konfidensiell informasjon tilhørende den opplysende parten. Når konfidensiell informasjon oppgis muntlig eller visuelt, må den identifiseres som konfidensiell på det tidspunktet informasjonen oppgis, med påfølgende skriftlig informasjon innen femten (15) dager etter at den ble oppgitt. Partene samtykker i at de ikke vil bruke slik konfidensiell informasjon på noen måte på egne vegne eller på vegne av en tredjepart, unntatt som godkjent i henhold til denne avtalen, og vil beskytte konfidensiell informasjon minst i samme utstrekning som partene beskytter sin egen konfidensielle informasjon og i samme grad som en fornuftig person ville beskytte slik konfidensiell informasjon. Ingen av partene kan bruke den andre partens konfidensielle informasjon bortsett fra å utføre sine plikter i henhold til denne avtalen. Begrensingene knyttet til den konfidensielle informasjonen gjelder ikke for konfidensiell informasjon som er (i) allerede kjent for den mottakende parten, (ii) blir offentlig tilgjengelig gjennom feilaktige handlinger av den mottakende parten, (iii) utviklet uavhengig av den mottakende parten uten fordel av den avslørende partens konfidensielle informasjon, (iv) er rettmessig mottatt fra en tredje part som ikke er underlagt konfidensialitetsplikt eller (v) må avsløre informasjonen etter lovkrav, forutsatt at den parten som blir tvunget til å avsløre den konfidensielle informasjonen gir parten som eier den konfidensielle informasjonen skriftlig forhåndsvarsel om avsløringen tilstrekkelig for at den parten som eier informasjonen kan sette i verk rimelige tiltak for å forhindre slik avsløring der det med rimelighet er mulig. Såfremt det ikke er avtalt annet mellom partene skal hver av partene, ved opphør av denne avtalen eller tilhørende tillegg, returnere all konfidensiell informasjon til den andre parten. 16) Diverse. a) Bortsett fra for tiltak ved manglende betaling eller brudd på McAfees eiendomsrettigheter i programvaren og dokumentasjonen, skal ingen tiltak, uansett type, som oppstår av denne avtalen, iverksettes av noen av partene mer enn 2 år etter at en av partene kjente til eller burde kjenne til kravet. b) Alle betingelser i denne avtalen som av natur burde gjelde utover opphøret av denne avtalen, skal gjelde utover et slikt opphør. c) Denne avtalen, inkludert alle dokumenter som er inkludert ved referanse, utgjør hele avtalen mellom partene, og den overstyrer og annullerer uttrykkelig all annen kommunikasjon, fremstilling eller kunngjøring, enten muntlig eller skriftlig, av de omtalte emnene. Hvis du utsteder en ordre til en autorisert partner eller til McAfee og vilkårene og betingelsene i ordren er i konflikt med vilkårene og betingelsene i a) denne avtalen, eller b) lisensbrevet, så skal vilkårene og betingelsene som er angitt i denne avtalen være gjeldende. Denne avtalen kan ikke modifiseres unntatt ved et skriftlig tillegg utstedt av en behørig autorisert representant for McAfee. Ingen bestemmelser i denne avtalen skal anses å frafalles med mindre en slik frafallelse er skriftlig og signert av Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 5 av 6 01/2015

6 McAfee. Hvis noen av bestemmelsene i avtalen anses for ugyldige, skal de øvrige delene av avtalen fortsatt gjelde i full utstrekning. d) Alle meldinger, anmodninger, krav og opphevelser for McAfee under denne avtalen (bortsett fra rutinemessig driftskommunikasjon) skal sendes til: relevant forretningsadresse på første side av denne avtalen, adressert til "Attention: Legal Department". Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere (Januar 2015) Lisensavtale For Bedriftsluttbrukere Side 6 av 6 01/2015