TESLA SERVICEPLANAVTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TESLA SERVICEPLANAVTALE"

Transkript

1 TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte planen ("Planen") gjeldende fra med datoen kjøretøyet ble kjøpt, eller, ved tilleggsplaner, fra den første planens utløpsdato ("Ikrafttredelsesdato"). Denne avtalen er underlagt følgende vilkår, betingelser, begrensninger, utvidelser, unntak og definisjoner. Ingen personer har myndighet til å endre denne avtalen eller til å frasi seg noen av dens bestemmelser. Denne avtalen kommer kun kjøperen til gode, og gjelder kun kjøretøyet den er kjøpt for (unntatt hvis overført som foreskrevet i pkt. I). SERVICEPLAN: Plan Avtaleperiode (den som inntrer først) Service (det som inntrer først) Kjøpspris (inkludert mva.) Ranger Service 5-årsplan 5 år eller kilometer 8 - årsplan 96 Måneder eller kilometer 5 vedlikeholdskontroller med følgende intervaller: kilometer eller 1 år kilometer eller 2 år kilometer eller 3 år kilometer eller 4 år kilometer eller 5 år 8 vedlikeholdskontroller med følgende intervaller: kilometer eller 1 år kilometer eller 2 år kilometer eller 3 år kilometer eller 4 år kilometer eller 5 år kilometer eller 6 år kilometer eller 7 år kilometer eller 8 år Nok 19000,-- Nok 1000,-- per kjøretøy per gang Nok 10,-- / km Nok 28400,-- Nok 1000,-- per kjøretøy per gang Nok 10,-- / km Du erkjenner og samtykker i at du selv er ansvarlig for alle lovpålagte avgifter som påløper i tillegg til kjøpsprisen (eks. mva). Ingen slike avgifter er inkludert i kjøpsprisen til denne avtalen. EUTSPA

2 IKRAFTTREDELSESDATO: KJØRETØYINFORMASJON: Kjøpers navn Medkjøpers navn Adresse Understellsnummer År, modell Kilometerstand Kjøpsdato KUNDEINFORMASJON: TESLA MOTORS S.r.l.: Av: Navn: Av: Navn: Tittel: Dato: Dato: Adresse: Adresse: Tesla Motors Norway AS, Verkseier Furulundsvei 16, Oslo, 0882, Norway Telefon: Kundenummer for garantisaker, døgnåpent og gratis (nødnummer for veihjelp): (0) EUTSPA

3 Teslas plikter iht. denne avtalen er basert på Teslas fulle tillit og troverdighet, og er ikke garantert iht. en servicekontraktbasert refusjonspolicy. Definisjoner Uttrykkene med stor forbokstav nedenfor har følgende definerte betydninger: Med "Avtale" menes vilkårene og betingelsene i Tesla serviceplan som gjelder mellom deg og Tesla. Med "Avtalens kjøpsdato" menes datoen denne avtalen ble inngått. Med "Batteri" menes kjøretøyets høyspennings-litium-ion-batteri. Med "Ikrafttredelsesdato" menes datoen kjøretøyet ble levert til deg, eller, for tilleggsplaner, utløpsdatoen til den første planen din. Så snart Tesla har innvilget søknaden din, vil dekningen gjelde med tilbakevirkende kraft fra denne datoen. Med "Tesla-autorisert servicesenter" menes ethvert servicesenter som er autorisert av Tesla, inkludert alle Tesla-butikker, -servicesentere og Tesla-autoriserte tredjeparts tjenesteleverandører. En liste over Tesla-autoriserte servicesentere finnes på Med "Tesla" menes Tesla Motors S.r.l. Med "Kjøretøy" menes kjøretøyet denne avtalen er kjøpt for, unntatt Tesla Roadster. Med "Du", "Din" eller "Ditt" menes kjøperen av denne avtalen, eller en påfølgende eier som kjøretøyet har blitt overført til i henhold til denne avtalen. A. Teslas ansvarsområder Tesla samtykker til å yte fem(eller åtte, avhengig av Ditt valg av plan) vedlikeholdskontroller ved et Teslaautorisert servicesenter, med intervallene (det som inntrer først) spesifisert i spalten "Service" i avsnittet Valg av plan i denne avtalen. Uten hensyn til når denne avtalen inngås eller trer i kraft, må vedlikeholdskontroller utføres innen km eller 30 dager fra de spesifiserte vedlikeholdsintervallene i planen du har valgt. Planlagt vedlikehold som ikke blir utført i dette tidsrommet annulleres, og slike annullerte vedlikeholdskontroller erstattes ikke. Planlagte vedlikeholdskontroller skal inkludere følgende (kan når som helst endres av Tesla etter eget skjønn og uten forvarsel): inspeksjon av kjøretøyet; utskifting av normalt vedlikeholdsutstyr og slitedeler på inspeksjonstidspunktet, unntatt batteri og dekk; hjuljustering* og dekkrotasjon*. * Må utføres ved et Tesla-servicesenter. Dersom det planlagte vedlikeholdet utføres ved et Tesla-autorisert servicesenter, vil du bli tilbudt et lånekjøretøy dersom Tesla beregner at vedlikeholdet vil ta mer enn fire timer. For mer informasjon, se avsnitt G. Ansvarsbegrensning. B. Dine ansvarsområder Brukerhåndboken inneholder spesifikke anbefalinger for bruk, drift og vedlikehold av kjøretøyet. Hvis du blir bedt om det, må du legge frem bevis på nødvendig service, inkludert kvitteringer som viser dato og kilometerstand på kjøretøyet på servicetidspunktet og/eller vedlikeholdsoversikter over service utført på kjøretøyet (enten det er utført av et Tesla-autorisert servicesenter, eller andre). Du må gi et Tesla-autorisert servicesenter tillatelse til demontering, tilgang til kjøretøyopplysninger og kostnader for disse servicearbeidene for at Tesla skal kunne utføre en planlagt vedlikeholdskontroll. C. Motta service EUTSPA

4 For å utføre den planlagte vedlikeholdskontrollen må du ta kjøretøyet ditt til et Tesla-autorisert servicesenter. Du må oppgi kjøretøyets identifikasjonsnummer ("VIN") og kilometerstand til Tesla og gjøre dem oppmerksomme på denne avtalen før servicen blir utført. Kostnadene (dersom det er noen) for transport av kjøretøyet ditt er ikke inkludert i denne avtalen, og du er selv ansvarlig for kostnadene for transport av kjøretøyet ditt til det Tesla-autoriserte servicesenteret. D. Unntak (hva som ikke dekkes av denne avtalen) Denne avtalen gjelder kun vedlikeholdstjenester spesifisert i denne avtalen, og dekker ikke visse deler, inkludert batteri og dekk, eller annen skade eller funksjonssvikt på kjøretøyet som er inkludert i eller unntatt fra den begrensede nybilgarantien for ditt kjøretøy. I tillegg vil ikke skader eller funksjonssvikt direkte eller indirekte forårsaket av, eller som skyldes eller er et resultat av ikke utført vedlikehold i henhold til de obligatoriske intervallene spesifisert i brukerdokumentasjonen for kjøretøyet ditt, dekkes av denne avtalen. E. Avtaleperiode Dette dokumentet er et program for dekning, underlagt en avtale. Ved innvilgning fra Tesla, blir dette programmet Avtalen, og dekningen gjelder fra ikrafttredelsesdatoen. Avtaleperioden starter på ikrafttredelsesdatoen og forblir gjeldende i henhold til planalternativene valgt her. Dersom søknaden din ikke blir innvilget, vil Tesla refundere det betalte beløp. Ingenting i dette dokumentet garanterer en innvilgning av dette programmet. Avsnittene B til J gjelder uavhengig av om denne avtalen opphører eller utløper. F. Område Denne avtalen gjelder et kjøretøy solgt av Tesla i Teslas europeiske garantiregion, kun transportert eller kjørt i Teslas europeiske garantiregion. For avtalens formål er Teslas europeiske garantiregion definert som inkludert medlemslandene i EØS, Sveits, Liechtenstein, San Marino og Monaco. Dersom kjøretøyet ditt har blitt solgt, transportert eller kjørt utenfor Teslas europeiske garantiregion i over 30 dager sammenhengende, eller 30 dager til sammen i løpet av en 60-dagers periode, gjelder ingen garantier og heller ikke denne avtalen. G. Ansvarsbegrensning Indirekte og direkte garantier og situasjoner som oppstår i henhold til gjeldende lover eller føderale forskrifter eller på andre måter ifølge lov eller rimelighet, hvis anvendelig, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet, varighet, eller som oppstår ved håndtering eller bruk av produktet, fraskrives i den grad loven tillater det, eller begrenser seg til varigheten av betingelsene i denne avtalen. Utskifting av nødvendige deler er den eneste formen for kompensasjon i henhold til denne avtalen eller alle underforståtte garantier. Ansvaret er begrenset til rimelig pris for deler som dekkes, og dette ikke skal overstige produsentens veiledende pris for den aktuelle delen. Utskiftninger kan utføres med deler av samme type og kvalitet, inkludert ikkeoriginalproduserte deler eller ombygde deler etter behov. Et erstatningsansvar skal i henhold til denne avtalen ikke under noen omstendigheter overstige markedsverdien til den aktuelle vedlikeholdstjenesten på tidspunktet den utføres. I tillegg skal summen av alle betalbare fordeler i denne avtalen aldri overstige den veiledende prisen på tjenestene som skal utføres i henhold til denne avtalen. Tesla tillater ikke at en person eller enhet fremmer andre forpliktelser eller ansvarskrav i forbindelse med denne avtalen. Det er Tesla som etter skjønn avgjør om en del skal skiftes ut, og om det skal brukes en ny eller ombygd del. EUTSPA

5 Tesla vil ikke betale deg for eller refundere tjenester som er utført av andre enn et Tesla-autorisert servicesenter. Tesla frasier seg herved enhver og alle indirekte, tilfeldige, spesielle skader og følgeskader som oppstår i forbindelse med kjøretøyet ditt, inkludert, men ikke begrenset til transport til og fra et Teslaautorisert servicesenter, tap av kjøretøyets verdi, tap av tid, tap av inntekt, tap av bruk, tap av personlig eller offentlig eiendom, ulemper eller belastning, følelsesmessig belastning eller skade, forretningsmessig tap (inkludert, men ikke begrenset til tapt profitt eller inntekt), inntauingsgebyr, bussutgifter, leie av bil, serviceoppringninger, drivstoffutgifter, losjikostnader, skader på slepebil samt tilfeldige utgifter som telefonsamtaler, faksutsendelser eller postutgifter. Begrensningene og unntakene ovenfor gjelder uansett om kravet ditt gjelder kontrakt, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet og grov uaktsomhet), brudd på garanti eller vilkår, forledelse (uaktsom eller annen), eller på annen måte basert på lov eller rimelighet, selv om Tesla er informert om muligheten for slike skader, eller slike skader er forventet. H. Avtale om tvisteløsning Så langt loven for din jurisdiksjon tillater det, anbefaler Tesla at du først, innenfor den gjeldende perioden spesifisert i denne avtalen, informerer Tesla om problemet du har opplevd innen rimelig tid, slik at Tesla har anledning til å svare deg før du går til tvist. Dersom du skulle velge å gå til tviste, må det meddeles skriftlig til: Tesla Motors Netherlands B.V., ITO Tower, 11th Floor, Gustav Mahlerplein 76A, 1082 MA, Amsterdam, Netherlands Attention: Vehicle Service Oppgi følgende informasjon: denne avtalen og opphørsdato, navnet ditt og kontaktinformasjon, understellsnummer, navnet og adressen til din nærmeste Tesla-butikk og/eller ditt nærmeste Tesla-servicesenter, kjøretøyets leveringsdato, aktuell kilometerstand, beskrivelse av defekten og beskrivelse av hvordan du har forsøkt å løse problemet hos et Tesla-autorisert servicesenter eller en autorisert Tesla-representant, eller beskrivelse av reparasjon eller service som ikke ble utført av et Teslaautorisert servicesenter. Dersom det oppstår tvister, uoverensstemmelser eller uenighet mellom deg og Tesla i forbindelse med denne avtalen, vil Tesla gjøre alt de kan for å komme til enighet på en minnelig måte. EUTSPA

6 I. Overføring av denne avtalen Kontakt Tesla og send inn følgende: 1. En skriftlig forespørsel som ber Tesla overføre denne avtalen til den nye eieren overføringsavgift. 3. Denne avtalen. 4. Skriftlig bevis på at alle vedlikeholdskrav er overholdt. 5. En kopi av dokumentasjon på overtakelse samt kilometerstand ved salgsdato. 6. Dokumenter som bekrefter overføring av avtalen, hvis tilgjengelig. Vilkår: 1. Denne avtalen kan ikke overføres til et annet kjøretøy. Den kan kun overføres til en annen privateier av samme kjøretøy. 2. Kjøretøyet må kontrolleres. 3. Overføringen må skje innen 30 dager etter eierskiftet. 4. Du kan ikke overføre denne avtalen til en bilforhandler eller kunden til en bilforhandler. 5. Alle underliggende garantier må også overføres til den nye eieren. J. Hele avtalen; ugyldighet; frasigelse; gjeldende lover. Denne avtalen og utførte arbeidsordrer på servicetidspunktet representerer hele avtalen mellom deg og Tesla når det gjelder forholdene som er beskrevet i den, og overstyrer alle tidligere avtaler, uttalelser, løfter, overenskomster og forhandlinger, enten de er skriftlige eller muntlige, som omhandler avtalen og alle vilkår og betingelser inkludert i Teslas arbeidsordrer, uansett når de ble utført. Verken denne avtalen eller en arbeidsordre kan endres med mindre den er skriftlig og signert av behørig autoriserte representanter for begge parter. Dersom en bestemmelse i denne avtalen eller en arbeidsordre blir kjent ugjennomførbar av en domstol i en kompetent jurisdiksjon fordi den er ugyldig eller i konflikt med en lov i en relevant jurisdiksjon, vil ikke de resterende bestemmelsene bli berørt, og partenes rettigheter og plikter skal tolkes og håndheves som om avtalen eller arbeidsordren ikke inneholdt bestemmelsen som ble kjent ugyldig, og den ugjennomførbare bestemmelsen skal erstattes av bestemmelser som begge parter er enige om, og som med sin gyldighet lovlighet og gjennomførbarhet kommer nærmest den bestemmelsen som ble kjent ugyldig eller ugjennomførbar. Frasigelse av betingelser eller bestemmelser i denne avtalen i en eller flere instanser skal ikke anses som en permanent frasigelse av hele avtalen. Ingen frasigelse er gyldig uten at den er skriftlig og signert av autoriserte representanter for begge parter. Denne avtalen og enhver uenighet eller ethvert krav som oppstår i forbindelse med den eller forholdet den gjelder (inkludert ikke-kontraktsmessige uenigheter eller krav) skal være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk lov, og du og Tesla underkaster dere de ikke-eksklusive domstolene i England og Wales, selv om lovene i ditt land eller din jurisdiksjon har lokale bestemmelser for skadekrav eller forbrukervern. EUTSPA

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet

MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet MODEL S BEGRENSET GARANTI FOR NYTT KJØRETØY for det europeiske garantiområdet 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S -programvare er underlagt opphavsrett

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser

ZARA nettsted Vilkår & Betingelser ZARA nettsted Vilkår & Betingelser 1. INNLEDNING Dette dokumentet (sammen med alle dokumenter som hører inn under dette) fastsetter vilkårene og betingelsene som regulerer bruken av dette nettstedet og

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE

DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE DISTRIBUTØR- OG INTERNASJONAL SPONSORAVTALE NORGE Denne distributør- og internasjonale sponsoravtale inngås mellom Nu Skin International, Inc., et Utah-stiftet selskap, 75 West Center Street, Provo, Utah

Detaljer

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter

UPS Teknologiavtale. Generelle Vilkår og Betingelser. Sluttbrukerrettigheter UPS Teknologiavtale Generelle Vilkår og Betingelser Sluttbrukerrettigheter UPS TEKNOLOGIAVTALE Versjon UTA05072014 LES NØYE GJENNOM DE FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE UPS TEKNOLOGIAVTALEN. VED

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart.

1. Tjenester/tilbud: Tjenester og funksjoner som tilbys på våre sider er levert av DiSafe eller tredjepart. DiSafe betingelser og retningslinjer: Velkommen til DiSafe - din digitale bankboks. Vi håper du vil ha glede av å benytte våre tjenester! DiSafe gir deg muligheten til å bevare, organisere, lagre og dele

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Generelle kjøpsvilkår

Generelle kjøpsvilkår Parker Hannifin AS 1. Omfang 1.1 Parker Hannifin AS ( Parker ) generelle kjøpsvilkår ("Generelle vilkår") skal eksklusivt gjelde for alle bestillinger med mindre det eksplisitt er avtalt noe annet skriftlig.

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer