Brukermanual for TumamDirect²

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual for TumamDirect²"

Transkript

1 Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s Installasjon - Konfigurering...s Funksjoner...s Ordre...s Telling...s Import...s Feilsituasjoner...s Savanne lisensavtale...s.14 2

3 1.0 Kort om TumamDirect² TumamDirect er et program som plukker opp filer fra håndterminal, og importerer data fra filene inn i Mamut. Når Tumam starter, kontrolleres lisensen og logo vises sammen med hvor lenge lisensen er gyldig. Dersom lisensen er gått ut, rapporteres dette. Hvis så er tilfelle må Savanne kontaktes for å få fornyet denne. Når Tumam først er satt opp, trenger ikke brukeren gjøre noe for at programmet skal utføre jobben sin. Det fungerer i bakgrunn, og det er kun dersom det oppdages feil med data som importeres, og at brukeren må gripe inn. 3

4 2.0 Installasjon - Konfigurering Ved første gangs installasjon, eller dersom man ønsker å endre på innstillingene i ettertid, henter man opp et vindu med konfigurasjonene til Tumam. Denne finner man ved å velge Innstillinger i menyen til ikonet nede ved klokka. Menyen får man ved å høyreklikke på ikonet. 4

5 Da vises dette bildet. 5

6 Plassering av Mamut Data Her skal du angi mappen hvor datafilene til det aktuelle firmaet er. F. eks. c:\programfiler\mamut\data\client\000\999 Plassering av inn-fil Tumam ligger og søker etter filer med data fra håndterminaler. Vi må angi hvor disse plasseres, og hva de heter. F. eks c: \Savanne_Mamut\Mamut\TumamDirect\inn\ Navn på inn-fil F. eks inn.txt Lisensnøkkel Lisenskode blir distribuert som en fil fra savanne. Bruk funksjonen "åpne lisensfil" får å lese inn lisensinformasjonen. Logg nivå Dersom det blir nødvendig med ekstra feilsøking, vil Savanne be om at detaljnivået på logging endres, og at loggfiler sendes til Savanne. F. eks 10 6

7 3.0 Funksjoner 3.1 Ordre Når man sender inn en ordrefil til TumamDirect, inneholder denne informasjon om selger, kundenummer, ordrenummer, varenummer, antall og når hver linje ble lagt inn. Man trenger ikke å ha virkelig informasjon i alle disse feltene. Noen vanlige måter å bruke dette på: Eksisterende ordrenummer Dersom man bruker et ordrenummer som allerede finnes i Mamut, vil Tumam forsøke å legge til flere linjer på denne. Feltene for selger og kundenummer fra håndterminalen blir da ikke brukt, da den eksisterende verdien fra Mamut blir foretrukket. Dersom det er en ubehandlet ordre i Mamut, vil nye linjer bli lagt til. Dersom det er restordre, genereres det en ny ordre til samme kunde og med samme selger. Reelt kundenummer Dersom ordrenummeret som er lagt inn ikke er kjent for Mamut, blir kundenummeret kontrollert. Dersom det er et gyldig kundenummer (et som eksisterer og det ikke er sperrer på), blir det opprettet en ordre på denne kunden. Angitt selger fra terminalen blir brukt, dersom denne er gyldig. Dersom selgeren ikke er gyldig, blir det ikke lagt på referanse. Dette kan justeres senere i Mamut. Man kan lage flere ordre til samme kunde på terminalen. Dette gjøres ved å bruk forskjellige dummy-ordrenummer for å skille de. PS: Det er veldig viktig at disse dummy-ordrenummrene IKKE er brukt av Mamut fra før. 7

8 Dummy-kundenummer og dummy-ordrenummer Dersom man oppgir både kundenummer og ordrenummer som er ukjent for Mamut, Tumam vise et bilde hvor du kan søke opp en kunde, eller opprette en ny. Dummy-kundenummeret som blant annet er lagt inn i terminal, vises slik at man vet hvem man jobber med. Når man velger Opprett eller Bruk, blir det opprettet ordre på den valgte eller nye kunden. 8

9 3.2 Telling Telling i TumamDirect 2 er basert på fri telling. Det vil si at man går systematisk gjennom hele eller deler av lageret, og teller alle varene man kommer over. Det er kun beholdninger hvor tellingen viser et avvik fra virkelig beholdning og beholdningen i Mamut, som blir berørt. For å få mest mulig korrekt resultat, kan man sette alle beholdninger i Mamut til 0, for deretter å telle opp til rett beholdning på alle varene man har. Fra tellingen startes og til endringene er kjørt inn i Mamut, er det viktig at det ikke kjøres andre oppgaver som endrer lagerbeholdningen enn selve oppdateringen av tellingen. Savanne anbefaler å ta sikkerhetskopi av databasen i Mamut, før TumamDirect 2 kjører oppdatering med tellingen. Telling i TumamDirect 2 støtter bruk av flere lager, lokasjon, strukturer og varianter, men ikke serienummer eller lotnummer. Når man har telt varer som bruker enten serienummer eller lotnummer, blir disse merket. Dersom det er registrer avvik på en av disse varene, blir denne tydelig merket med egen farge. Slike linjer blir lagt i en egen fil slik at man kan gå inn og rette beholdningen via de manuelle mulighetene man har i Mamut. Alle endringene som TumamDirect 2 gjør med lagerbeholdninger, blir også skrevet til en fil som kan brukes som dokumentasjon overfor revisor. Under er det beskrevet ved hjelp av et flytskjema hvordan telling i TumamDirect 2 fungerer. 9

10 10

11 3.3 Import Produkt Import er en modul til TumamDirect 2, og med denne modulen kan man lage seg en samling nye produkter i Excel, og få disse opprettet i Mamut. Man kan også legge inn eksisterende varer, og la Tumam finne fram rett vare i Mamut, og oppdatere informasjonen på bakgrunn av endringer som er lagt inn i en Excel-fil. I Excel-filen legger man inn Mamut varenummer, ean-kode som er knyttet til varen i Mamut, eller hele eller deler av varebeskrivelsen. På bakgrunn av dette vil Produkt Import forsøke å søke opp varen i Mamut. Dersom en vare blir funnet, vil feltene som ikke er fylt ut fra Excel-filen, vise verdiene fra Mamut. Dersom en vare ikke blir funnet, vil denne blir opprettet i Mamut. Det vil vises med farge og eget felt at en ny vare opprettes. Når man har laget Excel-filen, skal den lagres som semikolondelt fil (csv) for å kunne importeres til TumamDirect 2. Det er mulig å lagre utvalget fra Produkt Import, og så jobbe videre med det senere. For eksempel dersom det ikke passer å ta sikkerhetskopi på dette tidspunktet, og man ønsker å kjøre denne før man kjører importen av varer. 11

12 4.0 Feilsituasjoner Dersom Tumam oppdager at den innleste fila inneholder feil, vil den forsøke å trekke ut disse tilfellene, og gjøre disse tilgjengelige for å kunne rettes i ettertid. Feilene dette gjelder er slikt som bruk av: Ukjent varenummer Bruk av kunde som er sperret Feil antall felter i innlest fil Dersom dette skjer, vil linjene med problemet legges ut i egne filer. Når hele filen er ferdig behandlet, blir det vist et bilde som forteller om slike feil er funnet, og i noen tilfeller hva de er. Det blir vist klikkbare lenker som tar deg til filene som inneholder linjene med feil. Filene med feillinjene, får navn for å gjøre det så lett som mulig. 12

13 I tilfeller hvor vi har Mamut sitt ordrenummer, men har funnet feil i varenummer, får filen navn etter ordrenummeret og et tidsstempel. Dersom vi oppdager at det er sperre på kundenummeret, så får filen navn etter kundenummeret og et tidsstempel. 13

14 5.0 Savanne lisensavtale Dette er en rettslig bindende avtale mellom kjøper (lisenshaver) og leverandør (Savanne AS). Les nøye gjennom denne lisensavtalen før installasjon av Savanne-applikasjonene. Ved å installere Savanne-applikasjonene aksepterer lisenshaver å være bundet av bestemmelsene nedenfor. Bruksrett Denne lisensavtalen gir lisenshaver en betinget rett til å installere og bruke én kopi av Savanneapplikasjonene på én enkelt datamaskin, arbeidsstasjon, terminal, håndholdt PC eller annen digital elektronisk enhet ("datamaskin") som er i lisenshavers eie. En enkelt lisens av Savanne-applikasjonene kan ikke deles, installeres eller benyttes på flere datamaskiner. Lisenshaver har ikke rett til å dekompilere (ta fra hverandre programkoden) i den hensikt å tilegne seg de teknikker som er benyttet av Savanne AS. Opphavsrett Opphavsrett til Savanne-applikasjonene tilhører Savanne AS eller dennes leverandører. Lisenshaver får således kun en personlig og ikke-eksklusiv rett til å bruke den programvare som inngår som del av Savanne-applikasjonene og de underliggende tjenester. Lisenshaver kan utelukkende kopiere programvaren for sikkerhetsformål. Lisenshaver har heller ikke rett til å kopiere det trykte materiellet som følger med Savanne-applikasjonene, den dokumentasjon som ligger på medfølgende CD/disketter. Mislighold Dersom lisenshaver vesentlig misligholder noen del av sine forpliktelser ovenfor Savanne AS regulert gjennom Savanne lisensavtale, eller annen avtale, har Savanne AS rett til å heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning. Ved en heving av avtaleforholdet plikter lisenshaver uoppfordret å øyeblikkelig returnere alt materiell mottatt av Savanne AS (eksempelvis programvare og brukerdokumentasjon). Alle programkopier skal videre øyeblikkelig slettes/avinstalleres fra all maskinvare lisenshaver disponerer. All uautorisert overdragelse, utleie, leasing, salg, utlån eller på annen måte distribusjon av Savanne programvare eller annet materiale som brukerdokumentasjon eller kopier av dette. Brudd på kundens disposisjonsrett til Savanne programvare for eksempel ved at programvaren benyttes på andre maskiner enn det som er dekket gjennom Savanne lisensavtale. Enhver dekompilering (ta fra hverandre programkoden) i den hensikt å tilegne seg de teknikker som er benyttet av Savanne AS. Savanne AS kan kreve vederlag og/eller erstatning for de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra lisenshavers side. Kundegaranti Savanne AS garanterer at Savanne-applikasjonene i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med medfølgende brukerveiledninger i en periode på tre måneder fra mottagelsesdato (garantiperioden). I garantiperioden forplikter Savanne AS seg til reparasjon eller ombytte av lisenshavers eksemplar av Savanne-applikasjonene, innsendt sammen med kopi av kvittering. Feil eller mangler som skyldes feilaktig bruk, ulykkehendelser eller feilaktig anvendelse omfattes ikke av garantien. Ansvarsbegrensninger begrenset garanti Savanne AS, dets leverandører eller rettsforgjengere er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som lisenshaver eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av Savanne-applikasjonene. Dette innbefatter alle eventuelle skader, feil, tap av informasjon, data o.l. av noe slag, driftsavbrudd, tap av fortjeneste, eller øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap som måtte oppstå som følge av bruk av eller manglende mulighet eller evne til å bruke Savanne-applikasjonene, andre tjenester, opplysninger eller annet. Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak (herunder som følge av systemfeil eller ny versjon), og omfatter også hvis dette skyldes uaktsomhet fra Savanne AS side. Dette gjelder selv om Savanne AS er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er Savanne AS sitt fulle ansvar i henhold til samtlige av denne avtalens bestemmelser begrenset oppad til det beløp lisenshaver faktisk har betalt for Savanne-applikasjonlisensen. Savanne serviceavtale Lisenshaver er pliktig til å inngå Savanne lisensavtale, med mindre lisenshaver innehar en Savanneapplikasjon hvor det ikke er tilknyttet slik avtale, eller en applikasjon hvor inngåelse av slik avtale er valgfri. Savanne lisensavtale gjelder kun den til enhver tid siste versjon av Savanne-applikasjonen gjort tilgjengelig for lisenshaver. Ved oppsigelse av Savanne lisensavtale, for de produkter hvor en slik avtale er obligatorisk, opphører lisenshavers bruksrett over systemet Norsk rett Enhver konflikt mellom lisenshaver og Savanne AS reguleres av norsk rett, med Oslo byrett som verneting. 14

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8

... ...3 ...3 ...3...3 ... 5. 1.4.8 Plusspakker... 5 1.4.10 Vedlikehold... 6. ... 6 1.4.13 Brukerbetingelser... 7 ...8 ... 8 Innholdsfortegnelse...3 1 1.1 Innledning 3 1.2 Om FINALE-mappen og FINALE-boken 3 1.3 Om Finale Systemer as 3 1.4 Produkter 3 3 1.4.1 FINALE Årsoppgjør 3 1.4.2 FINALE Skatt 4 1.4.3 FINALE Rapportering

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL. Enkelt Pålitelig Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE PROFESSIONAL Enkelt Pålitelig Morsomt JULI 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE PROFESSIONAL---------------------------------------------3 BRUKERGRENSESNITT ----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR

Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Bill Manager Vi tar regningen VILKÅR Vi takker for at du benyttter deg av våre tjenester. Følgende vilkår gjelder for våre tjenester: Tjeneste... 1 Vilkår for bruk av Bill Manager sine tjenester... 1 Endring

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer