Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse Rask utsending"

Transkript

1 RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som bruker Dell-systemet. Selv-vedlikeholder vil si Dell-kunde(r) som har IT-teknikere som utfører vedlikehold på systemet med diagnostikk, feilsøking og identifisering av deler, eller deler og ressurser som er nødvendige for å løse tekniske problemer. Tredjepartsvedlikeholder vil si en tredjeparts serviceorganisasjon, utenom Dell, som utfører selvvedlikehold på vegne av en Dell-kunde. Tredjepartsvedlikeholder må være utnevnt av en Dell-kunde og godkjent av ledelsen for rask utsending (FTD) for å kunne være en del av FTD-programmet. Forhandler vil si en forretningskunde som kjøper varer og tjenester fra Dell for videresalg. I. SLUTTBRUKERANSVAR Sluttbruker er ikke kvalifisert for FTD-programmet med mindre han har utnevnt seg selv som selv-vedlikeholder eller har en tredjepartsvedlikeholder. Hvis du vil vite mer om hvordan du blir en selv-vedlikeholder, kan du kontakte din salgskontoleder. Uansett vilkårene i dette avsnittet, må sluttbruker som benytter seg av tjenesten være Dell-kunde, enten som bedriftskunde eller som kunde i offentlig sektor. Dette programmet er ikke tilgjengelig for private forbrukere tilknyttet tredjeparts utvidede servicekontrakter. II. TREDJEPARTSVEDLIKEHOLDERS (TPM) FORPLIKTELSER Tredjepartsvedlikeholder kan delta i programmet for å støtte Dell-kunder på forespørsel av sluttbruker og etter godkjennelse av Dell. Sluttbruker kan søke om å utnevne en tredjepartsvedlikeholder (TPM) for service hos sluttbruker i henhold til denne Avtalen. Sluttbruker og tredjepartsvedlikeholder må sende en felles søknad som ligger på for vurdering om registrering i FTD-programmet. En godkjent tredjepartsvedlikeholder kan bare yte service i henhold til denne avtalen og til sluttbrukeren nevnt i fellessøknaden. Hvis Dell godkjenner søknaden, vil tredjepartsvedlikeholder være underlagt alle krav til selv-vedlikehold, som oppført i del IV nedenfor. Skulle det oppstå konflikt mellom vilkårene i denne Avtalen og registreringsskjemaet for FTDprogrammet som finnes på lenken angitt i dette avsnittet, skal vilkårene i disse dokumentene følges i denne rekkefølgen: (1) denne Avtalen og (2) søknadsskjema for FTD-programmet. III. FORHANDLERS FORPLIKTELSER Forhandlere som deltar i FTD-programmet er forpliktet til å informere Dell gjennom en rask innføringsprosess for å: utpeke sluttbrukere som har kjøpt ProSupport-berettigede Dell-systemer fra forhandler, og som forhandler planlegger å gi service til, og identifisere service-id-numre tilknyttet sluttbrukerens systemer som kvalifiserer til FTD-tjenesten. v 1.0, Side 1 av 5

2 Forhandlere som deltar i FTD-programmet er underlagt alle krav til selv-vedlikeholder, oppført i del IV nedenfor. IV. SELV-VEDLIKEHOLDERS FORPLIKTELSER Selv-vedlikeholder samtykker i å følge følgende forpliktelser og restriksjoner med hensyn til vedlikehold av Dell-merkede systemer eller produkter ( Produkter ) som er ProSupport-berettiget i henhold til programmet. 1. Innledning. Selv-vedlikeholder samtykker til (a) et minimum av 100 ProSupport-berettigede Dellprodukter og sertifiserer ikke mer enn én (1) tekniker per 100 Dell-produkt støttet av IT-ansatte. Søknader med under 100 Dell-produkter eller mer enn én tekniker per 100 produkter er mulig, og kan godkjennes. Kjøp av ekstra sertifiseringsopplæring (mer enn én tekniker per 100 produkter) kan være nødvendig.(b) gi Dell all informasjon som forlanges i programmet til rett tid, (c) betale alle nødvendige programavgifter, (d) vedlikeholde gjeldende registreringsstatus ved å fornye sertifisering og gjeldende programavgifter som kreves av Dell. 2. Sertifisering av selv-vedlikeholderteknikere. Selv-vedlikeholdertekniker må være FTDsertifisert av Dell for produktene han skal vedlikeholde ( FTD-sertifisert tekniker ). Hvis en tekniker ikke består en FTD-test, må vedkommende ta testen på nytt. Det er ikke tillatt å overdra en FTDsertifisering til en annen person. Selv-vedlikeholder skal sørge for at FTD-sertifiserte teknikere holder seg oppdatert om ny vedlikeholdsinformasjon og oppdateringer etter hvert som Dell stiller slik informasjon til rådighet. Selv-vedlikeholdertekniker har ikke lov til å dele eller la andre bruke sin FTD-tek-ID og/eller PIN. Dell forbeholder seg retten til å tilbakekalle FTD-sertifiseringen til teknikere som unnlater å følge FTD-betingelsene. 3. Fornyelse. Alle FTD-sertifiserte teknikere må fornye sin sertifisering i henhold til kravene fra Dell. 4. På stedet-diagnose på første nivå. Selv-vedlikeholder skal påse at produktene blir vedlikeholdt av kun FTD-sertifiserte teknikere som er sertifisert for produktspekteret som blir vedlikeholdt. Hvis det er feil ved et produkt som er dekket av en servicekontrakt, vil en FTD-sertifisert tekniker utføre førstenivådiagnostikk, inkludert feilsøking, på stedet og bestemme hvilke deler som trengs for å reparere produktet. Det forventes at den FTD-sertifiserte teknikeren finner feilen. Resultatene av denne diagnosen, sammen med feilsøkingsresultatene og informasjon om hvilken reservedel som kreves, blir videreformidlet av den FTD-sertifiserte teknikeren via utsendelseshenvendelsen online. FTD-sertifisert tekniker kan også kontakte en Dell-tekniker på telefon. Dell-feilsøking. Hvis den første diagnostikken og deleerstatning gjort av en FTD-sertifisert tekniker ikke løser problemet, forbeholder Dell seg retten til å utføre feilsøking med en tekniker fra Dells kundestøtte før utsending av nok en del blir godkjent. 6. Riktig førstegangsdiagnose. Det forventes at selv-vedlikeholders FTD-sertifiserte tekniker opprettholder servicenivåene og utfører førstegangsdiagnostikk (målt ved frekvens for gjentatt utsendelse, frekvens for deler per utsendelse og frekvens for ingen feil funnet for deleerstatning). Dell forbeholder seg retten til å varsle selv-vedlikeholder, kreve ny sertifisering og/eller annullere selv-vedlikeholders FTD-registrering hvis selv-vedlikeholders service og riktig diagnose-nivå ikke blir opprettholdt. 7. Autoriserte forespørsler for garanti for deleerstatning. Bare selv-vedlikeholderpersonell kan be om garanti for deleerstatning gjennom Dells FTD-program. FTD-sertifisering gir autorisasjon til å be om erstatningsdeler. ID-merket som oppgis når man ber om deler må være ID-merket til det ProSupport-berettigede Dell-systemet som har den defekte delen. 8. Begrensninger for serviceidentifikasjon. Mens selv-vedlikeholder kan reklamere for tjenestene sine, kan selv-vedlikeholder ikke fremstille seg selv som en Dell serviceleverandør eller som noen form for autorisert Dell servicesenter eller autorisert representant for Dell. Selv-vedlikeholder bekrefter og samtykker at denne Avtalen ikke gir selv-vedlikeholder noen rettigheter eller lisens til å bruke servicemerke, servicenavn, varemerke, varenavn, logo, insignier, slagord, emblem, symbol, design eller andre kjennetegn for Dell eller Dell Inc. i forbindelse med tjenestene som gis nedenfor, v 1.0, Side 2 av 5

3 til seg selv eller til sluttbrukerkunder. Men FTD-sertifiserte teknikere kan bruke sin status som Dellsertifisert tekniker i jobbsøknader. 9. Eksportbestemmelser. Selv-vedlikeholder erkjenner og godtar at produktene som er lisensiert eller solgt ifølge denne bestemmelsen, som kan inkludere tjenester, programvare eller teknologi, er underlagt eksportreguleringslover og -bestemmelser i USA og i andre gjeldende land. Selvvedlikeholder skal overholde slike lover og regler og skal ikke, direkte eller indirekte, eksportere, reeksportere eller omlaste produktene i strid med slike lover og regler, inkludert uten begrensning, amerikanske forskrifter for eksportadministrasjon, EPCI-forskriftene (Enhanced Proliferation Control Initiative), forskrifter for kontroll av utenlandske verdier (Foreign Asset Control Regulations) og eventuelle økonomiske sanksjoner påført andre land av den amerikanske regjering. Dessuten fremholder og garanterer selv-vedlikeholder at produktene ikke går til (a) land eller sluttbrukere det er innført restriksjoner for, og (b) til sluttbrukere innblandet i aktiviteter knyttet til spredning av masseødeleggelsesvåpen. 10. Skadesløshet. Med mindre det forbys av gjeldende lovgivning, godtar selv-vedlikeholder å verne og holde Dell skadesløs fra og mot hvilke som helst og alle erstatningskrav, omkostninger og utgifter (inkludert advokathonorarer og rettskostnader eller oppgjørsbeløp) som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med et hvilket som helst krav fra sluttbruker eller en annen tredjepart, og som kan tilskrives selv-vedlikeholders handlinger, forsømmelse, uriktige fremstillinger eller brudd på denne Avtalen, uavhengig av omstendighetene. 11. Service på stedet. Dell sender ikke ut en Dell-tekniker for å skifte ut en Dell-enhet som det anses at kunden selv kan bytte ut. Dell sender Dell-tekniker som kun utfører service. Med FTDsertifisering kan selv-vedlikeholder selv skifte ut enheter som kan byttes på stedet (FRU, Field Replaceable Units) og enheter som kunden selv kan bytte ut (CRU, Customer Replaceable Units), men i forbindelse med FRU-problemer, kan man om be at det sendes en Dell-tekniker. 12. Reparer ved feil. Selv-vedllikeholder kan bare be om erstatningsdeler for deler som har sviktet. 13. Dell-tilbakekalling. I tilfelle av et Dell-tilbakekall, må delebestillinger for et tilbakekall sendes via gjeldende Dell-tilbakekallingsprosedyre. FTD behandler ikke disse henvendelsene. V. DELLS ANSVAR Dell støtter selv-vedlikeholders vedlikehold av Dell-produkter ved å tilby følgende tjenester. 1. Opplæring. Dell vil gjøre online-opplæring tilgjengelig for selv-vedlikeholder. Dell vil gjøre sertifiseringsmaterialet tilgjengelig i elektronisk format. 2. Teknisk dokumentasjon. Dell vil skaffe til veie tekniske servicehåndbøker online. Selvvedlikeholder samtykker i å oppdatere alle tekniske servicehåndbøker etter hvert som Dell oppdaterer informasjonen. 3. Begrensninger. Dell, eller den opprinnelige forfatteren, beholder alle rettigheter til materialet som blir gitt ut, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett. Hele eller deler av materialet skal ikke på noen måte kopieres, reproduseres eller distribueres uten på forhånd å ha innhentet skriftlig tillatelse fra Dell eller opphavsrettseier. VI. RESERVEDELER (garanti for deleerstatning) Garanti for deleerstatning ( reservedeler ) er deleerstatning i henhold til sluttbrukerens kontrakt for på stedet-service for det ProSupport-berettigede Dell-systemet. 1. Dell vil erstatte deler på utvekslingsbasis og forholde seg til svartider som er i samsvar med servicekontrakten for det ProSupport-berettigede Dell-systemet med den defekte delen. For 2 timer svartid/sla-kunde må kontakte Dells kundestøtte på telefon. 2. Erstatningsdeler er nye eller rehabiliterte, og omfattes av garantien for resten av garantiperioden eller servicekontraktperioden for Dell-systemet der erstatningsdelen er installert. Type arbeidsdekning (delelevering, på stedet, eller retur til Dell) bestemmes av hvilken type arbeidsdekning som gjelder for systemet der den er installert. Selv-vedlikeholder samtykker i å føre v 1.0, Side 3 av 5

4 tilstrekkelig detaljerte oversikter slik at Dell kan bekrefte at deler som er erstattet kommer fra produkter som er dekket av en egnet servicekontrakt. VII. BETALING servicedeler Delene som blir erstattet med servicedeler må returneres innen ti (10) arbeidsdager etter forsendelse av servicedelene. Hvis en del ikke er returnert innen 10 dager etter forsendelse av servicedelene, vil Dell kunne fakturere selv-vedlikeholder, som samtykker i å betale alle servicedeler samt merverdiavgift og frakt. Hvis selv-vedlikeholder ikke betaler utestående fordringer innen forfallsdato, og det ikke skyldes klager på fakturaen, kan Dell nekte å sende deler eller svare på henvendelser om teknisk støtte eller kundestøtte, til betaling foreligger. VIII. VARIGHET, OPPSIGELSE 1. Varighet. Denne Avtalen skal fortsette å gjelde i servicekontraktperioden, som er i samsvar med ProSupport-berettigede produkter, eller så lenge Dell krever det fra datoen for sertifisering for programmet. Avtalen vil kunne fornyes i etterfølgende perioder såfremt selv-vedlikeholder opprettholder betaling av alle nødvendige programavgifter og opprettholder gjeldende FTDsertifisering for teknikere som utfører service på Dell-produkter, med mindre den oppheves i henhold til betingelsene nedenfor. 2. Oppsigelse. Begge parter kan si opp denne Avtalen av en hvilken som helst eller ingen grunn med tretti (30) dagers skriftlig varsel til den andre parten. Denne Avtalen oppheves umiddelbart ved sluttbrukers oppsigelse av selv-vedlikeholdstjenestene. Angående delen om selv-vedlikeholder: Dell forbeholder seg retten til å varsle selv-vedlikeholder, kreve ny sertifisering og/eller annullere selv-vedlikeholders FTD-registrering hvis selv-vedlikeholders service og riktig diagnose-nivå ikke blir opprettholdt. 3. Overlevelse. Alle vilkårene som i kraft av sin natur vil overleve oppsigelsen av denne Avtalen, vil fortsatt eksistere. IX. FORSØMMELSE Hvis en av partene ikke oppfyller en eller flere forpliktelser fremsatt i denne Avtalen, skal parten som krever ytelse gi parten som ikke yter et skriftlig varsel der ytelsen som kreves skal beskrives i detalj, og det skal gis tretti (30) dager til å utføre den på. Hvis parten som ikke yter ikke oppfyller forpliktelsen(e) innen den tid, kan parten som krever ytelse, i tillegg til andre midler som er tilgjengelig gjennom lovgivning og ellers ikke er begrenset i dette dokumentet, si opp denne Avtalen. X. BEGRENSET GARANTI: BEGRENSNING AV RETTSMIDLER OG ANSVAR 1. DELL GIR INGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL TJENESTENE I DETTE DOKUMENTET, VERKEN UTTALTE ELLER IMPLISERTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DELL FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER UNNTATT GARANTIENE UTTRYKKELIG ANGITT FOR ERSTATNINGSDELER. 2. DELLS FULLE ANSVAR I KONTRAKT, TORT ELLER ANDRE FORHOLD, I HENHOLD TIL DENNE SERVICEAVTALEN, ER UTFØRINGEN AV TJENESTENE BESKREVET I DETTE DOKUMENTET. HVIS DELL IKKE ER I STAND TIL Å UTFØRE SLIKE TJENESTER, VIL SELV- VEDLIKEHOLDERS LØSNING OG DELLS ANSVAR VÆRE BETALINGEN AV DE FAKTISKE SKADENE, MEN DEN SKAL IKKE OVERSKRIDE BELØPET BETALT AV SELV-VEDLIKEHOLDER TIL DELL, I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN, FOR FOREGÅENDE ÅR. 3. Det er selv-vedlikeholders ansvar å sikkerhetskopiere dataene på systemet og sørge for v 1.0, Side 4 av 5

5 tilstrekkelig sikkerhet for systemet. SELV-VEDLIKEHOLDER FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT DELL IKKE ER ANSVARLIG FOR TAP, SKADE ELLER ØDELEGGELSE AV PROGRAMVARE, DATA ELLER TAP AV DATAMASKINER ELLER NETTVERKSSYSTEMER, SELV OM DET SKJER SOM EN FØLGE AV RÅD ELLER FORSLAG FRA DELL-PERSONELL. 4. MED UNNTAK AV SELV-VEDLIKEHOLDERS FORPLIKTELSER SOM ET RESULTAT AV DEL II.11, STÅR INGEN AV PARTENE ANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE FOR TAPT FORTJENESTE, TAP AV HANDEL ELLER ANDRE FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER STRAFFESKADER, SELV OM DE ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER FOR EVENTUELLE ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPARTER. XI. DIVERSE 1. Ingen av partene kan overdra denne Avtalen uten skriftlig tillatelse fra den andre parten. Dell trenger imidlertid ingen tillatelse når det gjelder overdragelser til Dells datterselskaper. 2. Dell og selv-vedlikeholder er uavhengige kontraktsparter. Ingen av partene skal hevde, implisere eller med vitende og vilje tillate andre å antyde at det eksisterer noe annet slags forhold mellom de to partene. 3. Dell forbeholder seg retten til når som helst, eller fra tid til annen, og etter eget skjønn, å modifisere betingelsene og/eller kvalifikasjonskravene som gjelder for FTD-programmet. 4. Denne Avtalen er underlagt engelsk lov. 5. Hvis et hvilket som helst vilkår i denne Avtalen er ugyldig eller anses for å være ugjennomførlig, blir partene enige om å slette det og samtykker i at resten av denne Avtalen fortsatt skal gjelde. 6. Denne Avtalen er den gjeldende utgaven av kontrakten mellom Dell og selv-vedlikeholder eller forhandler med hensyn til dens innhold. Ingen løfter eller endringer i forbindelse med denne Avtalen er bindende med mindre det foreligger skriftlig og er signert av Dell. 7. Immaterielle rettigheter. Immaterielle rettigheter i forbindelse med Produktene og/eller Tjenestene og all tilknyttet dokumentasjon, verktøy, metoder og opplæringsmateriale tilhører Dell eller Dells tilknyttede selskaper. v 1.0, Side 5 av 5

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER

EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER EUROPEISK POLICY FOR ABO-NETTSTEDER 1 For å øke bevisstheten om Amway, Amways produkter og forretningsmuligheten Amway tilbyr, og for å støtte ABOer og medlemmer med utviklingen av egen Amway forretning,

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold

Avtale om Tjenester unntatt vedlikehold Denne avtale om Tjenester unntatt vedlikehold (Avtalen) regulerer transaksjoner der Kunden bestiller tjenester fra International Business Machines AS ( IBM ). 1. Definisjoner Konsern er en juridisk enhet,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no

Betal med faktura. For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning. www.jula.no Betal med faktura For bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning www.jula.no Enklere og raskere å handle på faktura Derfor blir det lettere med faktura fra Jula Hos Jula kan du handle mye av det

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom )

Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) Vilkår og betingelser for TomTom Innholdstjenester fra TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Nederland ( TomTom ) 1) Definisjoner Lisens lisens for TomTom Innhold og TomTom Knapp

Detaljer

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013

Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert: 13/05/2013 NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN

Detaljer

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibrev 10 års GARANTI Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. COSENTINO, SA gir den registrerte eieren av det installerte Silestone - og eller ECO by Cosentino -produktet

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale

Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale Betingelser og vilkår for HP Support Service-avtale 1. Support-tjenester... 2 2. Dekning... 2 3. Aktivering... 2 4. Forutsetninger... 2 5 Kvalifisert produkt... 2 6. Deler... 3 7. HP s eiendom... 3 8.

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV ELECTROLUX SITT NETTSTED Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene her og vilkårene på den engelske nettsiden så skal det alltid tas utgangspunkt

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler:

Det er forventet at du forandrer størrelsen på bilder før du laster dem opp, og ikke endrer størrelsen på dem på siden. Dette har 3 fordeler: BETINGELSER OG VILKÅR Lagewebside.no er underlagt disse betingelser og vilkår. Ved å bruke nettsiden og deres funksjonaliteter sier du deg enig i de følgende vilkårene, fra første gang du oppretter en

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE

ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE ÅRLIGE VEDTEKTER FOR H.O.G. CHAPTERE Ansvar: Sponsende forhandler Director Alle offiserer Denne delen avslører: Reglene og bestemmelsene som styrer alle vedtektene til H.O.G.-chaptere Innledning Årlige

Detaljer

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr

Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Verdensomfattende begrenset garanti og teknisk støtte HP ProLiant og IA-32 servere og ekstrautstyr Generelle betingelser UNNTATT DER DET UTTRYKKELIG ER FASTSATT I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, GIR IKKE HP

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Detaljer

hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår

hp SmartFriend støttetjenesteavtale (avtalen) vilkår hp SmartFriend støttetjenesteavtale ("avtalen") vilkår Takk for at du kjøpte denne tjenesteavtalen for HP SmartFriend. Du finner tjenestebeskrivelser med mer utfyllende informasjon i hovedkilden www.hp.com/no/

Detaljer

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER FOR SPILLET THE SIMS 3 (DISTRIBUERT PÅ FYSISKE MEDIER) Denne lisensavtalen for sluttbruker ( lisensen ) er en avtale mellom deg og Electronic Arts Inc. og tilknyttede

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS

Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Standard Salgsbetingelser for TNS Gallup AS Definisjoner Aksept Avtalen Kunden Kundespesifikke Prosjekter Konfidensiell Informasjon Leveranse Opphavsrettigheter Skatt Syndikerte Prosjekter Tilbud Tjeneste

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

Tilleggsbetingelser for Utstyrsenheter

Tilleggsbetingelser for Utstyrsenheter International Passport Advantage Agreement Del 1 - Generelle betingelser Tilleggsbetingelser for Utstyrsenheter Betingelsene i disse Tilleggsbetingelser for Utstyrsenheter ("Tilleggsbetingelsene") kommer

Detaljer

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP returtjeneste for maskinvare HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Retur til HP-tjenester av høy kvalitet med fjerntelefonsupport og sentralt reparasjonssted. HP returtjeneste for maskinvare-tjenester

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke

Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Smart-UPS X-serien 120 V likestrøm Installasjon av ekstern batteripakke Innhold su0577b su0434a (1) (1) (6) (4) (1) (1) (2) (2) (2) Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon Les sikkerhetsveiledningen

Detaljer

NORGE: VILKÅR. VERSJONSDATO: 22. august 2007 1. VIRKEOMRÅDE

NORGE: VILKÅR. VERSJONSDATO: 22. august 2007 1. VIRKEOMRÅDE NORGE: VILKÅR VERSJONSDATO: 22. august 2007 1. VIRKEOMRÅDE 1.1 Disse vilkårene gjelder alle kjøp av varer (herunder, men ikke begrenset til, maskinvare og/eller programvare) ("varer") eller tjenester ("tjenester")

Detaljer

Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365

Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365 Vilkår og betingelser for distribusjonstilbud for Office 365 Dette dokumentet beskriver detaljer om distribusjonstilbudet for Office 365 ("Tilbud"), inkludert krav for deltakelse og forpliktelser for Microsoft

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Høringsnotat. Norsk lisens for offentlige data (NLOD) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Høringsnotat Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 11.04.2011 INNHOLD 1. Innledning og sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Norsk lisens for offentlige

Detaljer

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE

STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE STANDARDBETINGELSER VED SALG AV UTSTYR OG/ELLER PROGRAMVARE 1 DEFINISJONER, LEVERING OG INSTALLASJON 1.1 Definisjoner Avtalen Kjøpsavtalen Kunden Partene Leveransen Leveringsstedet Standardbetingelsene

Detaljer

NORGE: AVTALEBETINGELSER

NORGE: AVTALEBETINGELSER NORGE: AVTALEBETINGELSER VERSJONSDATO: 22. juni 2011 1. VIRKEOMRÅDE 1.1 Disse betingelsene gjelder alle kjøp av varer (herunder, men ikke begrenset til, maskinvare og/eller programvare) ("varer") eller

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer