AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER"

Transkript

1 AVTALE OM LEVERING AV DYNAFLEET ONLINE TJENESTER OG FUEL ADVICE TJENESTER Bakgrunn Dynafleet Online Tjenester er del av de telematisk baserte tjenestene som tilbys av Volvo Truck Corporation for å støtte sluttkunder for å følge opp ytelser til biler samt sjåfører for å få optimalisert flåten. Det inkluderer også tjenester for posisjonering, sporing, meldinger og integrasjon med tredjepartsprogrammer avhengig av servicenivå valgt av Kunden. Fuel Advice er en kontorbasert tjeneste med det formål å støtte sluttkunder med råd og veiledning for å forbedre drivstoffeffektivitet og bærekraftighet. Denne Avtale angir de generelle vilkår for de ovennevnte tjenester. Spesielle forhold for enkelte Tjenester er fremgår av separate dokumenter som det vises til i denne Avtale. Begreper som brukes i denne Avtalen er definert i Vedlegg Partene Partene i denne Avtalen er (1) Volvo Norge A/S, et selskap underlagt norsk rett ("Volvo"), og (2) Kunden som er registrert for Tjenestene på Dynafleet Online nettside. Fullstendig firmanavn, organisasjonsnummer og/eller registrert adresse er som følger: Navn Org.no/Registrert Adresse 2. Virkeområde i. Denne Avtale regulerer forholdet mellom Volvo og Kunden med hensyn til Tjenestene for Kjøretøyene som er registrert på Dynafleet Online nettside, og som er nevnt i Vedlegg Tjenester i. Omfanget av Tjenestene som skal leveres i henhold til denne Avtale fremgår av Tjenestene registrert for Kunden i henhold til registreringsprosessen for Dynafleet Online/Fuel Advice. En fullstendig beskrivelse av tjenestene for Dynafleet følger av Dynafleet Online nettside, og for Fuel Advice, på Fuel Advice Toolbox. ii. Tjenestene inkluderer aktuelle telekommunikasjon abonnement. iii. Volvo kan gjøre enhver endring i levering av Tjeneste som er nødvendig for å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser, lovbestemte eller regulatoriske krav eller forbedret funksjonalitet, eller foreta endringer som ikke vesentlig påvirker kvaliteten eller ytelsen av tjenestene. 4. Pris og betaling

2 i. Prisen for Tjenestene fremgår av prislisten på Dynafleet Online Web nettside/fuel Advice Toolbox for hver gang en Tjeneste aktiveres, og er eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter. ii. Volvo kan endre prisen for Tjenestene når som helst ved å oppdatere prislisten og publisere dette på Dynafleet Online nettside/fuel Advice Toolbox. De nye prisene trer i kraft umiddelbart etter slik publisering. iii. Kunden skal betale for Tjenestene enten som forskuddsbetaling for en bestemt periode, eller månedlige innbetalinger mot faktura, alt etter hva som avtales fra tilfelle til tilfelle. iv. Kunden har ikke rett til motregne i eventuelle krav Kunden måtte ha mot Volvo. v. Dersom et vederlag som skal betales i henhold til denne Avtalen ikke betales ved forfall, svares til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne, fra forfall til full betaling finner sted. vi. Volvo har utpekt Volvo Truck Corporation, et selskap etablert i henhold til svensk rett, til å fakturere og motta betalinger på vegne av Volvo, og denne ordningen får anvendelse dersom og i den utstrekning Volvo har informert Kunden om dette. 5. Særlige betingelser for forhåndsbetalte abonnementer i. For Tjenester der det er avtalt forhåndsbetaling for en bestemt periode gjelder følgende betingelser: ii. Abonnementsperioden starter måneden etter at kjøretøyet er registrert på Dynafleet Online nettside. I den forskuddsbetalte perioden vil abonnementspriser ikke bli fakturert for Kjøretøyet til Kunden. Kostnader knyttet til andre tjenester eller bruk enn de som er dekket av abonnementsavgiften (for eksempel Dynafleet tilleggstjenester og eller /Fuel Advice) vil bli belastet og fakturert Kunden i henhold til Dyna Online prisliste. Kunden får ingen refusjoner dersom Kunden avslutter en Tjeneste i løpet av den forskuddsbetalte perioden. For dra fordeler i den forskuddsbetalte perioden, må Kjøretøyet være registrert på Dynafleet Online nettside innen ett år fra dagen perioden ble fakturert. iii. Ovennevnte har ikke innvirkning på Volvos plikt til å betale refusjon i henhold til Artikkel 7 (iv) under. 6. Varighet og oppsigelse i. Avtalen virker fra datoen Kjøretøyet registreres av Kunden og løper inntil den avsluttes i henhold til denne bestemmelse. ii. Hver av Partene kan si opp denne Avtalen ved å gi den annen part varsel minst 60 dager før opphørsdato. Varselet skal gis i henhold til Artikkel 14 under. I tillegg kan Kunden til enhver tid si opp denne Avtalen ved å avregistrere Kjøretøyet på Volvos Dynafleet Online nettside, og i så tilfelle skal Avtalen

3 opphøre ved utløpet av kalendermåneden hvor avregistreringen ble gjennomført. iii. Kundens betalingsmislighold er et kontraktsbrudd som gir Volvo rett til å si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning med mindre Kunden betaler vederlaget innen 15 dager etter dato for påminnelse har blitt sendt Kunden. iv. Volvo skal ha rett til å si opp denne Avtale dersom Kunden overfører eierskapet til Kjøretøyet til en tredjepart. v. Begge parter kan med skriftlig varsel gitt i henhold til Artikkel 14 nedenfor heve kontrakten umiddelbart, hvis den andre parten er i vesentlig mislighold av denne Avtalen, eller blir insolvent, går konkurs, eller det forekommer andre forhold som har lignende effekt. 7. Konsekvenser av terminering i. Hvis denne Avtalen opphører eller sies opp, skal følgende gjelde etter opphørsdatoen eller dato for oppsigelse. ii. Oppsigelse av Avtalen berører ikke de rettigheter, plikter og ansvar for enten Kunden eller Volvo, som har oppstått før opphøret. Betingelser som uttrykkelig eller implisitt skal ha effekt også etter opphør, vil fortsatt gjelde etter opphør. iii. Ved Avtalens opphør, uavhengig av grunn, har Kunden ikke rett til refusjon av utbetalt kontraktsvederlag, og Kunden skal straks betale Volvo alle beløp som har påløpt i henhold til denne Avtale. iv. Volvo skal kompensere Kunden dersom det er inngått avtale om forhåndsbetaling for en bestemt periode, og Volvo reduserer omfanget av Tjenestene for denne perioden vesentlig. Kompensasjonen skal i så fall stå i forhold til den reduserte bruken av Tjenestene under den resterende perioden, og Kunden har ikke rett til annen kompensasjon, slik som dekning av kostnader, utgifter og erstatning for tapt fortjeneste og tap av virksomhet. 8. Ansvar og forpliktelser for Volvo i. Ved signering av denne Avtale, skal Volvo gi Kunden innloggingsdetaljer slik at Kunden får tilgang til Dynafleet Online nettside, samt registrere og akseptere kjøretøyet som en del av Dynafleet Online nettside, slik at Kunden får tilgang til de Tjenester Kunden abonnerer på. ii. Volvo skal bruke rimelige anstrengelser for å holde Data sikker og kun bruke det for de formål som følger av eller er tillatt i henhold til denne Avtalen, eller på annen måte som fremgår av Dynafleet Online nettside/fuel Advice Toolbox. Volvo garanterer ikke at det er mulig å holde Data og/eller kommunikasjon fullstendig sikkert, og det kan være perioder der det ikke er mulig å komme inn på Dynafleet Online nettside. Volvo kan heller ikke garantere nøyaktigheten av tjenester som leveres av tredjeparter, herunder kartog navigeringstjenester. I tillegg kan Dynafleet Online nettside i perioder være utilgjengelig på grunn av planlagt vedlikehold.

4 iii. Volvo vil gjøre alt det som med rimelighet kan forventes for å sikre kvalitet og nøyaktighet på Data. iv. Volvo skal tilby Tjenestene på fagmessig måte. v. Volvo vil lagre Data og gjøre den tilgjengelig i henhold til tabellen nedenfor: Data type Data tilgjengelig online i Gradering DFOL Data vedrørende Kjøretøy 5 år >2 år = opplysninger på dagsnivå < 2 år = opplysninger på månedsnivå Data vedrørende sjåfør 5 år > 1 år = aktivitetsnivå 1-2 år = dagsnivå < 2 years = månedsnivå Filer fra fartsskriverens 2 år etter første opplasting 2 år - Komplett masseminne Informasjon om posisjon 3 months 3 måneder - Komplett Beskjeder 1 year 1 år - Komplett 9. Ansvar og forpliktelser for Kunden i. Kunden skal sikre at ansatte eller andre personer som opererer Kjøretøyet eller benytter seg av Tjenestene, overholder denne Avtale samt enhver instruksjon og anbefalinger som fremgår av Dynafleet Online nettside/fuel Advice Toolbox. ii. Kunden er ansvarlig for enhver registrering, avregistrering eller innsamling av Data for hvert Kjøretøy, som benyttes av ansatte eller andre personer som opptrer på vegne av Kunden. iii. Kunden skal sørge for og være ansvarlig for overholdelse av Volvos brukerveiledning for hver Tjeneste. 10. Vilkår for tilgjengeligheten av tjenestene i. Volvo vil kun yte Tjenestene for Kjøretøyet dersom Volvo har mottatt betaling for Tjenestene i henhold til denne Avtale og dersom Kunden har installert Dynafleet Hardware i henhold til instruksjonene, samt har skaffet alt utstyr som kreves for å kunne benytte Tjenestene. 11. Databeskyttelse Partene har inngått en separat Avtale om Databehandling og tilhørende samtykkedokumenter.

5 12. Ansvarsbegrensninger i. Bestemmelsene i denne Artikkel må ses i sammenheng med virkeområdet for Avtalen samt prisene for Tjenestene. ii. Volvos ansvar under denne Avtale for krav som oppstår i et kvartal (uavhengig av om ansvaret oppstår som følge av kontrakt, uaktsomhet, følger av lov eller oppstår på annen måte) skal ikke overstige det samlede kontraktsvederlag Kunden skal betale Volvo for det kvartal som Kundens krav oppsto. iii. Volvo er ikke ansvarlig (uavhengig av om ansvaret oppstår som følge av kontrakt, uaktsomhet, følger av lov eller oppstår på annen måte) for tapt fortjeneste, tap av virksomhet eller forretningsmuligheter, bortkastet bruk av ansattes tid eller kostnader for datarekonstruksjon eller gjenoppretting, uavhengig av om slike kostnader til tap er direkte eller indirekte, og uavhengig av om Volvo var klar over mulighetene for slikt tap eller slik skade. iv. Volvo fraskriver seg, så langt det er tillatt under gjeldende rett, alle vilkår, garantier og bestemmelser, som uttrykkelig (annet enn de som fremgår av denne Avtale) eller implisitt følger av lov, sedvane eller på annen måte, og som uten slik fraskrivelse ville eller kunne gjelde i favør av Kunden. 13. Force Majeure i. Volvo er ikke ansvarlig overfor Kunden for eventuelle feil eller forsinkelse, eller for konsekvensene av eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av denne Avtale, dersom det skyldes en hendelse utenfor Volvos rimelige kontroll inkludert, uten begrensning, tredjepart tjenesteleverandører (inkludert men ikke begrenset til GSM-data operatører), naturkatastrofer, krig, arbeidskonflikter, protester, brann, storm, eksplosjon, terrorisme og nasjonale kriser. Volvo skal ha rett til en rimelig forlengelse av tid for å utføre slike forpliktelser. 14. Meddelelser i. Eventuelle meddelelser som skal gis i forbindelse med denne Avtale skal gjøres skriftlig og adresseres til den andre parts registrerte kontor, eventuelt forretningssted, og skal leveres personlig, eller som A-post eller rekommandert. Adressen som oppgis ved registrering av Tjenestene skal anses for å være den riktige adressen til Kunden for meddelelser som gis i forbindelse med denne Avtale. Meddelelser til Kunden skal alltid anses for å ha kommet frem dersom den er personlig overlevert, når meddelelsen leveres på riktig adresse for tjenester, eller leveres med forhåndsbetalt post, A-post eller rekommandert post, 48 timer etter det har blitt postlagt. ii. Kunden skal benytte kontaktadressen som fremgår av Dynafleet Online nettside for meddelelser, eller ved endring av Kundens adresse. 15. Diverse i. Partene er enige om at Volvo i rimelig grad selv fastsetter tidspunkt for når Volvo skal oppfylle sine forpliktelser.

6 Dato: Sted: ii. Dersom en bestemmelse eller deler av Avtalen anses som ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, ved rettsavgjørelse, avgjørelse av administrativt organ eller myndighet av kompetent jurisdiksjon, skal denne delen være uten virkning i den grad det er nødvendig, uten, så langt det er mulig, å endre andre bestemmelser eller deler av Avtalen og dette skal ikke påvirke andre bestemmelser i Avtalen som vil fortsette å gjelde i sin helhet. iii. Ingen feil eller forsinkelse av Volvo med å utøve rettigheter eller beføyelser skal anses som en fraskrivelse av det, og en delvis utøvelse av slike rettigheter utelukker ikke noen videre utøvelse av det samme, eller av andre rettigheter eller beføyelser. iv. Volvo kan endre betingelsene under denne Avtale med tre måneders skriftlig varsel til Kunden. v. Avtalen er personlig for Kunden, og Kunden kan ikke overdra, delegere, lisensiere, eller sub-kontrahere alle eller deler av sine rettigheter eller plikter etter Avtalen, uten Volvos skriftlige forhåndssamtykke. vi. Avtalen inneholder alle de vilkår som Volvo og Kunden har avtalt med hensyn til Tjenestene, og erstatter eventuelle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler, eller andre overenskomster mellom partene i forbindelse med slike Tjenester. 16. Lovvalg og tvisteløsning i. Denne Avtale er underlagt norsk lovgivning. ii. Norske domstoler, med [Oslo tingrett] som første instans, har eksklusiv domsmyndighet til å avgjøre enhver tvist som måtte oppstå som følge av, eller i forbindelse med Avtalen. Volvo Norge A/S Navn på Kunden:

7 Vedlegg 1 "Autorisert bruker" "Avtale" "Data" En autorisert Dynafleet bruker med gyldig brukernavn og passord. Dette dokument, inkludert vedlegg og andre dokumenter det refereres til her. Data som overføres fra Kjøretøyet til Volvos Dynafleet Online server. "Dynafleet Hardware" "Dynafleet Online nettside" "Fuel Advice Toolbox" "Kjøretøy" "Kunde" "Tjenester" Dynafleet utstyr for Kjøretøy samt annet tilleggsutstyr. Volvos nettside som angir Volvo Dynafleet Online Tjenester - Volvos nettside som beskriver Volvo Fuel Advice tjenestene på Customer Portal via Kjøretøy som er registrert av Kunden som denne Avtalen får anvendelse på. En virksomhet som har fullført det nettbaserte registreringsskjemaet for å abonnere på Tjenestene. Tjenestene som omfattes av denne Avtale i henhold til Artikkel 2 ovenfor.

8 Vedlegg 2 Kjøretøy

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Kapittel 1 - Hoveddel

Kapittel 1 - Hoveddel Kapittel 1 - Hoveddel 1. - BAKRGUNN - FORMÅL Denne avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter forbundet med Kundens bruk av tjenesten SMARTDAY, en skybasert tjeneste som hostes for Kunden av epocket

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE

AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE AVSNITT D Generelle vilkår INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 TJENESTEN... 2 3 SUPPORT M.M.... 2 4 UTVIKLING AV TJENESTEN... 2 5 TJENESTENS TILGENGELIGHET... 2 6 SIKKERHET M.M.... 3 7 UTBEDRING AV

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å: Betingelser 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt i følge shed49 samt informasjon oppgitt av bruker via bestillingsskjemaet. Avtalen

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen.

Eniros skal levere bestilte Medieprodukter i det tidsrom og/eller antall som fremgår av ordrebekreftelsen. AVTALEVILKÅR ENIRO MEDIEPRODUKTER Del A GENERELLE VILKÅR 1 ANVENDELSESOMRÅDE Disse avtalevilkårene (Vilkårene ) gjelder mellom deg som kunde ( Kunden ) og Eniro Norge AS ( Eniro ) ved kjøp av Eniros medieprodukter

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05)

Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) Standard vilkår for tilknytning Fiber (Pr. 01.04.05) 1 ABONNEMENT OG TILKNYTNING FIBER Disse vilkår gjelder mellom 3net AS (Salgsorganisasjon til Nord Troms Kraftlag AS, heretter kalt 3net) og den som

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer