ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services"

Transkript

1 ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM BASE MAINTENANCE SERVICE OG IBM MAINTENANCE SERVICE UPGRADE. IBM LEVERER DENNE TJENESTEN FØRST NÅR KUNDEN HAR AKSEPTERT BETINGELSENE I DENNE AVTALEN OG FULLFØRT DEN ELEKTRONISKE REGISTRERINGSPROSESSEN. HVIS KUNDEN AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, KAN KUNDEN KLIKKE PÅ KNAPPEN JEG AKSEPTERER NEDERST I DENNE AVTALEN. TJENESTEN VIL DA BLI BEHANDLET FOR REGISTRERING. HVIS KUNDEN IKKE AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, KAN KUNDEN KLIKKE PÅ KNAPPEN JEG AKSEPTERER IKKE. DA VIL IKKE TJENESTEN BLI REGISTRERT. I SLIKE TILFELLER KAN KUNDEN KONTAKTE FORHANDLEREN OG BE OM REFUSJON. 1. Formål med denne Avtalen Denne IBM ServicePac-avtalen og meldingen om bekreftelse på registrering (kalt Fullførelsesmeldingen ) er den fullstendige og eneste avtalen (samlet kalt "Avtalen") om leveringen av IBM Warranty Service Upgrade, IBM Base Maintenance Service og IBM Maintenance Service Upgrade (kalt "Tjenesten") og erstatter all tidligere muntlig eller skriftlig kommunikasjon mellom Kunden og Kundens forhandler eller IBM. Utvidet garanti. En oppgradering av garantiservice som er identifisert som en utvidet garanti i Fullførelsesmeldingen, kommer i tillegg for den oppgitte utvidede garantiperioden i henhold til betingelsene i IBM Garantibetingelser (Z ) som leveres sammen med Maskinen og er tilgjengelig på følgende IBM-nettsted: Hvis det er motstrid mellom betingelser, gjelder betingelsene i IBM Garantibetingelser foran betingelsene i dette dokumentet. Denne Avtalen er inngått mellom Kunden og IBMs juridiske enhet ( IBM ) i landet der Kunden kjøpte Tjenesten. 2. Den europeiske monetære union Tenesten omfatter ikke hvorvidt Kundens systemer kan behandle pengedata i EURO-valuta. Kunden erkjenner at det er Kundens ansvar å vurdere sine eksisterende systemer og iverksette nødvendige tiltak for å sikre at systemene er i stand til korrekt å behandle og utveksle pengedata i EURO-valuta. 3. Utførelse av Tjenesten IBM skal utføre Tjenesten i overensstemmelse med betingelsene i denne Avtalen og i henhold til ServicePacdelenummeret som Kunden har kjøpt. Delenummeret viser leveringsmetode for Tjenesten, dekningstid og svartid. Hvis ikke annet er uttrykkelig angitt, er svartiden et gjennomsnittsmål og ikke et forpliktende servicenivå, verken når det gjelder svartid eller tiden det tar å løse problemet. Svartiden for Tjenesten avhenger av tidspunktet som forespørselen om tjenesten blir registrert på. IBM skal, innenfor hva som er rimelig forretningsmessig forsvarlig, svare på Kundens forespørsler om tjenester i henhold til ServicePac-delenummeret som Kunden har kjøpt. IBMs første svar kan gi en løsning på Kundens forespørsel, eller det vil danne grunnlaget for å avgjøre hvilke tilleggstiltak som er nødvendige for å løse Kundens forespørsel. Tjenesten er utformet for å holde eller sette Kundens maskiner i samsvar med Spesifikasjonene. For IBM Base Maintenance Service og Maintenance Service Upgrade forbeholder IBM seg retten til å inspisere en maskin innen en (1) måned fra tidspunktet da registreringsprosessen er fullført. Hvis maskinen ikke er i akseptabel stand for Tjenesten, varsler IBM Kunden og sier opp Avtalen. Kontakt i så fall forhandleren, som vil refundere beløpet som er betalt.

2 I spesielle situasjoner kan Kunden bli bedt om å utpeke en teknisk kvalifisert representant som har myndighet til å handle på vegne av Kunden i alle saker som gjelder denne Tjenesten, og som skal være kontaktpunkt for all kommunikasjon med IBM i forbindelse med denne Tjenesten. Kunden er ansvarlig for å etablere prosedyrer som anses som nødvendige for å beskytte og gjenopprette Kundens data og programmer i forbindelse med skade, tap og virus. 4. Unntak og begrensninger Warranty Upgrade ServicePac må kjøpes innen 30 dager etter kjøpet av maskinen som skal dekkes av en slik Tjeneste. Tjenesten dekker ikke reparasjoner av skader på en maskin som skyldes mangelfulle lokaler eller driftsmiljø i forhold til det som er beskrevet av IBM, ulykker, katastrofesituasjoner, feilaktig bruk, endringer utført av andre enn IBM, montering av utstyr fra andre produsenter enn IBM eller uautorisert vedlikehold av maskinen. Begrensninger med hensyn til utskiftninger og/eller deler Produkter som er klassifisert som forbruksmateriell, som tilleggsutstyr, tilbehør, for eksempel ThinkPad-batterier, og frittstående skjermer, dekkes ikke av denne Avtalen. Utskiftede deler og maskiner erstattes enten av nye eller tidligere brukte, som vil være i god driftsmessig stand. Alle deler og maskiner som skiftes ut, blir IBMs eiendom. Kunden innestår for at alle utskiftede deler er originale og uendrede. Enkelte deler i IBM-maskiner er utformet slik at kunden selv skal skifte dem ut. En slik del kalles en CRU (Customer Replaceable Unit). Eksempler på dette er tastbord, minne og platelagre. IBM leverer Kunden CRUer som Kunden selv skifter ut. Kunden må returnere alle defekte CRUer til IBM slik det er beskrevet i returinstruksjonene som leveres sammen med utskiftnings-cruen. Enkelte maskiner krever maskinkode (Kode) eller lisensierbar intern maskinkode (LIC), for eksempel mikrokode eller systemkode, for å fungere på riktig måte. For slike maskiner er Kunden selv ansvarlig for å laste ned oppdateringer til maskinkode og LIC fra et av IBMs nettsteder eller fra andre elektroniske medier, og må følge instruksjonene IBM gir. Begrensninger med hensyn til Tjenester på stedet Tjenester på stedet er ikke tilgjengelig i alle land, og er kun tilgjengelig i land der det er registrert et IBM-selskap. Kontakt forhandleren eller IBM for å få flere opplysninger. Hvis Kundens lokaler ligger mer enn 100 kilometer fra nærmeste IBM-servicesenter, kan Kunden bli belastet et tilleggsbeløp for Tjenester på stedet. Kontakt forhandleren eller IBM for å få flere opplysninger. For mobile maskiner må Kunden sørge for et passende arbeidsområde der maskinen kan tas fra hverandre og settes sammen igjen når det utføres Tjenester på stedet. Området må være rent og godt opplyst og passe til formålet. Kunden må gi IBM all informasjon om feilen når Kunden henvender seg til IBM, og gi IBMs servicepersonale som kommer til Kundens lokaler, all diagnoseinformasjon. Kunden aksepterer at IBM i spesielle situasjoner må ta med maskinen for å fullføre reparasjonen. IBM forbeholder seg retten til ikke å utføre Tjenesten i lokaler IBM ikke anser for å være passende. 5. Overføring av Tjenesten Hvis Kunden selger maskinen, kan Tjenesten overdras til en ny maskineier i landet der Tjenesten ble kjøpt, forutsatt at den nye maskineieren aksepterer betingelsene i denne Avtalen. Overføringen må være skriftlig og undertegnet av Kunden, og maskinen må være tilgjengelig for kontroll av en IBM-representant. Denne overføringen er ikke gyldig hvis den innebærer brudd på gjeldende eksportlovgivning.

3 6. Kjøp, registrering og avtaleperiode IBMs forpliktelse til å utføre denne Tjenesten gjelder bare dersom i) Kunden har betalt det tilsvarende beløpet til forhandleren som Kunden kjøpte Tjenesten fra, og ii) Kunden har fullført registreringsprosessen. Så snart denne Tjenesten er registrert, vil den bli utført i den perioden som er definert i Fullførelsesmeldingen. 7. Priser, betaling og avgifter Betalinger for denne ServicePac-pakken må utføres til forhandleren som denne Tjenesten er kjøpt fra. Kunden er ansvarlig for betaling av eventuelle avgifter forbundet med denne Avtalen. Slike avgifter forfaller til betaling slik det er spesifisert på fakturaen. Enkelte ServicePac-pakker har priser basert på måling av faktisk eller autorisert bruk (for eksempel måleravlesninger) fra kjøpsdatoen ( Bruksbaserte beløp ). Den gjeldende satsen for Bruksbaserte beløp kan fås fra Kundens lokale forhandler. Kunden skal skaffe til veie faktiske bruksdata når forhandleren ber om det. Kunden har ikke rett til kreditering eller refusjon for beløp som allerede er forfalt eller betalt i tilknytning til denne Avtalen. Satsen for Bruksbaserte beløp kan økes med tre (3) måneders skriftlig varsel til Kunden. En økning gjelder fra og med ikrafttredelsesdatoen som forhandleren oppgir i varselet. Kunden er berettiget til reduksjon i Bruksbaserte beløp som forfaller til betaling fra og med ikrafttredelsesdatoen for reduksjonen. Bruksbaserte beløp faktureres månedlig på grunnlag av faktisk bruk foregående måned. 8. Garantibetingelser IBM garanterer at IBM skal utføre Tjenesten med rimelig omhu og kompetanse og slik det er beskrevet i denne Avtalen. DETTE UTGJØR DEN HELE OG FULLE GARANTI, OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER VEDRØRENDE TILFREDSHET, SALGBARHET ELLER ANVENDELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL. IBM garanterer ikke at en maskin eller en Tjeneste vil fungere uten avbrudd eller feilfritt, eller at IBM vil rette alle feil. 9. Ansvarsbegrensning Det kan oppstå forhold hvor feil eller mangler fra IBMs side medfører at Kunden har krav på erstatning fra IBM. I ethvert slikt tilfelle, uansett ansvarsgrunnlag, er IBMs erstatningsansvar under enhver omstendighet begrenset til 1) skader på person, herunder død, og på eiendom, og 2) for andre direkte skader opptil 100,000 (ett hundre tusen euro) eller tilsvarende i lokal valuta, eller beløpet som er betalt for Tjenesten kravet gjelder. Denne begrensningen gjelder også for IBMs underleverandører, IBM Business Partnere og IBMs forhandlere. Dette er maksimum for hva IBM, IBMs underleverandører, IBM Business Partnere og IBMs forhandlere samlet er ansvarlig for.

4 IBM, IBMS UNDERLEVERANDØRER, IBM BUSINESS PARTNERE ELLER KUNDENS FORHANDLER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR NOE AV DET FØLGENDE, SELV OM DE ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP: 1) KRAV SOM TREDJEPART MÅTTE REISE MOT KUNDEN FOR TAP ELLER SKADER, UNNTATT DET SOM ER BESKREVET I DET FØRSTE PUNKTET OVENFOR); ELLER 2) TAP AV ELLER SKADE PÅ REGISTRE ELLER DATA; ELLER 3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER AVLEDEDE ØKONOMISKE SKADER ELLER TAP; ELLER 4) TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, GOODWILL ELLER FORVENTEDE BESPARELSER. 10. Lovvalg Hvis ikke annet er uttrykkelig angitt, er denne Avtalen underlagt lovgivningen i det landet der Kunden kjøpte Tjenesten. Ingen av bestemmelsene i Avtalen tilsidesetter forbrukerens lovbestemte rettigheter som ikke kan fraskrives eller begrenses i avtale. 11. IBM Business Partnere IBM har inngått avtaler med virksomheter (kalt IBM Business Partnere ) om markedsføring, salg og støtte av visse av IBMs Tjenester. Når Kunden kjøper Tjenesten fra en IBM Business Partner eller forhandler under denne Avtalen, er IBM ansvarlig for å levere Tjenestene til Kunden i henhold til garantiene og andre betingelser i denne Avtalen. IBM er ikke ansvarlig for 1) handlingene til IBM Business Partnere eller Kundens forhandler, 2) eventuelle andre forpliktelser de har overfor Kunden, eller 3) eventuelle produkter eller tjenester de leverer til Kunden under sine avtaler. 12. Generelt Tjenesten vil bare bli utført i land der IBM har mulighet til å levere og har annonsert Tjenesten. Både Kunden og IBM aksepterer at all informasjon som utveksles under denne Avtalen, er ikke-konfidensiell. Hvis Kunden eller IBM ønsker utveksling av konfidensiell informasjon, skal det skje i henhold til en undertegnet avtale om utveksling av konfidensiell informasjon. Kunden tillater International Business Machines Corporation og IBMs datterselskaper å lagre og bruke Kundens kontaktopplysninger, inkludert navn, telefonnumre og e-postadresser, hvor som helst der de har virksomhet. IBM behandler og bruker slik informasjon i forbindelse med IBMs forretningsforhold, og kan gi slik informasjon til kontraktører, IBM Business Partnere og transporthavere for International Business Machines Corporation samt IBMs datterselskaper for bruk som er i samsvar med deres samlede forretningsaktiviteter, inkludert kommunikasjon med Kunden, for eksempel angående ordrebehandling, kampanjer og markedsundersøkelser. Verken Kunden eller IBM har anledning til å reise noen form for søksmål mer enn tre (3) år etter at årsaken til søksmålet oppstod, utover det som er spesielt tillatt ved lov uten mulighet for avtalemessige begrensninger. Verken Kunden eller IBM er ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser hvis dette skyldes forhold som ligger utenfor partens kontroll. Hvis noen av betingelsene i denne Avtalen blir funnet å være ugyldige eller ugjennomførlige, skal de andre betingelsene i Avtalen fortsatt gjelde. Hvis det er motstrid mellom betingelser i de ulike kontraktsdokumentene, skal betingelsene i denne ServicePacavtalen gjelde for de berørte punktene. Alle Kundens rettigheter og IBMs forpliktelser gjelder bare i landet der Kunden kjøpte Tjenesten. Begge parter vil rette seg etter gjeldende lover og forskrifter (for eksempel slike som regulerer eksportkontroll og import). Jeg er Kunden eller er autorisert på vegne av Kunden til å akseptere betingelsene for IBM ServicePacvedlikeholdsavtalen.

5 Merk: IBM refunderer ikke betalte beløp etter at Tjenesten er aktivert (Merk: unntatt om vi, i samsvar med andre bestemmelser i denne Avtalen, ikke kan utføre Tjenesten for din(e) Maskin(er) på grunn av deres tilstand) Velg et av disse alternativene:

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac

NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac NORTON LISENSAVTALE Norton Internet Security for Mac VIKTIG: LES BETINGELSENE OG VILKÅRENE FOR DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN OG TJENESTENE (SOM DEFINERT UNDER).

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG

LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LISENSAVTALE MED BUSINESS OBJECTS VIKTIG LES DETTE NØYE : DETTE ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG BUSINESS OBJECTS SOM GJELDER PROGRAMVAREPRODUKTET FRA BUSINESS OBJECTS SOM FULGTE MED DENNE LISENSAVTALEN,

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013

Vilkår for bruk. 1. Kontrakt mellom deg og oss. Sist oppdatert 18 juli, 2013 Vilkår for bruk Sist oppdatert 18 juli, 2013 Disney Interactive er glad for å kunne stille til rådighet for deg sine nettsteder, programvare, applikasjoner, innhold, produkter og tjenester ( Disney Services

Detaljer

Leica Geosystems Softwarelisensavtale

Leica Geosystems Softwarelisensavtale Leica Geosystems Softwarelisensavtale * Vennligst les denne lisensavtalen grundig før Softwaren tas i bruk * VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE LISENSAVTALEN ( LISENSAVTALEN ) GRUNDIG

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R

V I L K Å R F O R T J E N E S T E R V I L K Å R F O R T J E N E S T E R 1. INTRODUKSJON VOLVO ønsker å tilby de beste tilgjengelige tjenestene (som definert nedenfor her i punkt 1) for at din VOLVO kjøreopplevelse skal være så trygg, komfortabel

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer