Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006"

Transkript

1 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R Oppdragsnavn: Kartlegging og vurdering av plantiltak Kunde: Askøy kommune Energihensyn i plantiltak og kommunal virksomhet, samt vurdering av muligheter for utnyttelse av fornybar energi i Askøy kommune. Emneord: fornybar energi arealplan kommune Sammendrag: Rapporten gjennomgår kortfattet mulige tiltak for energiomlegging i Askøy kommune og identifiserer konkrete tiltak som kommunen kan sette i verk innenfor planarbeid og egen virksomhet i den forbindelse. Det gjøres også en preliminær vurdering av mulige konkrete prosjekter der energioppdekning bør gis en grundig behandling. Rev.: Dato: Sign.: Utarbeidet av: Jonas Sandgren Kontrollert av: Kjell Huseby Oppdragsansvarlig: Oppdragsleder / avd.: Tor Tveit Jonas Sandgren/113 SWECO GRØNER Postboks LYSAKER Telefon: Telefaks: Jonas Sandgren Telefon direkte: Telefaks direkte: Org. nr.: NO MVA et selskap i SWECO konsernet e-post:

2

3 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi. INNHOLD 1 INNLEDNING ASKØY KOMMUNE ENERGIBRUK PÅ ASKØY TEKNISKE TILTAK PÅ ENERGIOMRÅDET UTVIKLINGSTREKK PÅ KORT SIKT LAVENERGIHUS BIOENERGI VARMEPUMPER NÆRVARME/FJERNVARME NATURGASS KOMMUNENS VIRKEMIDLER MULIGE TILTAK I PLANARBEID TILTAK FOR KOMMUNEN SOM ENERGIBRUKER KOMMUNEN SOM UTBYGGER KOMMUNEN SOM DRIFTSANSVARLIG OG BRUKER AV BYGNINGER KOMMUNEN SOM TILSYNSMYNDIGHET TEKNISKE ANLEGG OG VEILYS ANBEFALINGER KOMMUNEDELPLAN FOR VARME KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI I EGNE BYGG STRATEGISK NÆRINGSPLAN INFORMASJONSSTRATEGI...14 VEDLEGG A. POTENSIELLE PROSJEKTER FOR VIDERE ARBEID...15 C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc Side 1 av 15

4 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi 1 INNLEDNING I ti-årene etter krigen og fram til ca 1980 satset Norge på utvikling av vannkraftressursene som en bærebjelke for innenlands energiforsyning. Dette ga tilgang til rimelig elektrisk kraft som var en praktisk og effektiv energibærer til nær sagt alle stasjonære formål. I senere tid er imidlertid videre utbygging av vannkraft vanskelig på grunn av miljøhensyn og andre brukerkonflikter. Energiforbruket vokser imidlertid stadig, og selv i år med normal nedbør er Norge avhengig av import av kraft. Importert kraft eksponerer oss for prisfluktuasjoner på det europeiske markedet, og forsyningssikkerheten påvirkes av flaskehalser i overføringsnettet. Det er også et faktum at den importerte kraften hovedsakelig produseres med utgangspunkt i kull. Menneskeskapte klimaforandringer fremstår i dag som en av de viktigste utfordringene som dagens samfunn står overfor, og bruk av fossile energibærere er den klart viktigste årsaken til antropogene utslipp av klimagasser. Både på grunn av langsiktig forsyningssikkerhet og drivhuseffekten er det derfor ønskelig å begrense bruken av elektrisk kraft og å ta i bruk nye energikilder som ikke bidrar til drivhuseffekten. Dette må imidlertid ikke skje på bekostning av andre viktige miljøhensyn. Hordaland fylkeskommune har utarbeidet en Fylkesdelplan for energi, Denne legger frem fylkespolitiske retningslinjer for energi, som blant annet presiserer at "Hordaland skal satsa på utnytting av miljøvenlege og fornybare energikjelder, utan store konsekvensar for verdifulle natur-, frilufts- og kulturlandskap og større samanhengande inngrepsfrie naturområde." Planen inneholder videre mål for energi i fylkeskommunale bygg. Disse målene kan ses som en norm som det også vil være naturlig for kommunene å forholde seg til. 1. Dei fylkeskommunale bygga skal til ei kvar tid drivast på ein energieffektiv måte, der ein skal tilstrebe lågt energiforbruk samanlikna med gjeldande normtal og potensialet for det einskilde bygg. Lågt energiforbruk må ikkje skje på kostnad av verksemda i bygga eller til vesentleg ulempe for brukarane av bygga. 2. Driftspersonell skal gjennom målretta rekruttering, opplæring og motivering vere i stand til å drive dei respektive bygga slik at ein oppnår målsettinga om energieffektiv drift av dei fylkeskommunale bygga. 3. Energioppfølging skal gjennomførast på alle bygg. 4. Beste pris vert lagt til grunn for innkjøp av energi, om det ikkje er vedteke særskilte energiformer for konkrete bygg. 5. Nybygg skal planleggjast så energiøkonomisk rett som mogeleg innanfor gjevne rammevilkår. Det skal nyttast energirammer med energi- og effektbudsjett i planlegging av nybygg. Energifleksible system skal velgjast om det ikkje ligg føre særskilte grunnar for anna val, og alternative energikjelder skal vurderast. Innan vedtekne økonomiske rammer skal ein nytte eller legge til rette for framtidsretta teknologi i den grad dette er føremålstenleg. Som et ledd i sitt arbeid med å følge opp fylkesdelplanen har Askøy kommune bestilt en utredning av hvordan energihensyn kan tas med i forbindelse med planarbeid og hva slags konkrete tiltak som kan være aktuelle i kommunens egen virksomhet. Denne rapporten legger frem resultatene fra dette arbeidet. Side 2 av 15 C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc

5 2 ASKØY KOMMUNE ASKØY KOMMUNE Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi. Geografi og bosetning Askøy kommune i Hordaland hadde innbyggere den Kommunen ligger på en øy om lag 4 km nordvest for Bergen, og det er stor innflytting til kommunen (1,5 % per år de siste 10 år). Denne trenden forventes å akselerere i og med at det ble gratis å passere bruen til fastlandet høsten I den kommende planperioden er det lagt opp til en befolkningsvekst på 2,5% per år, hvilket vil bety mer enn innbyggere i Det forventes derfor å være relativt høy aktivitet på boligbygging i årene som kommer. Kommunen regner med å ha en planreserve på ca. 50% til boligformål Befolkningstettheten er meget høy, 217,4 innbyggere per km 2. Hovedmassen av innbyggerne bor imidlertid i de sørligste delene av kommunen, der befolkningstettheten typisk ligger i intervallet innbyggere per km 2. Det er også i sør som fremtidig utbygging vil bli konsentrert. I dag preges boligstrukturen i Askøy av eneboliger og vertikaldelte bolighus. Ved nyutbygginger er imidlertid firemannshus og lavblokker mer og mer vanlig. Kommunen har et typisk kystklima med langt høyere middeltemperatur enn landsgjennomsnittet. Topografien er preget av fjellknauser med relativt få flate partier i sør. Terrenget blir noe mindre kupert mot nord. Rundt det meste av øyen er kysten bratt, ofte med vanndyp på m innenfor 200 m fra land. Næringsliv Det finnes i overkant 2000 selskaper registrert i kommunen, og næringslivet består i hovedsak av mindre bedrifter. 50 bedrifter har 10 ansatte eller mer. Det finnes 5 industriområder (Storebotn, Hanøytangen, Slettebrekka, Mjølkevikvarden, Horsøy) samt industritomter i Florvåg, Kleppestø og Strusshamn. Det meste av bedriftene er likevel spredt ut over øya. De viktigste næringene målt i omsetning er varehandel, bygging og reparasjon av båter, byggevirksomhet i ulike former, fiskeforedling, metallgjenvinning, og produksjon av metallvarer, plastvarer, iskrem og møbler. Energiforsyning og lokale ressurser Elektrisitet er den dominerende energibæreren på øyen, og kommunen er forbundet med BKKs kraftnett på 4 punkter. Effektreserven oppgis å være en faktor 2. Systemet er derfor robust mot lokale feil, men kan likevel være sårbart overfor flaskehalser lenger inn i landet, dersom en anstrengt kraftsituasjon skulle gjøre deler av fylket utsatt. I Norge produseres elektrisk kraft hovedsakelig med vannkraft. Naturkrafts gasskraftverk vil imidlertid settes i drift i løpet av 2007, og i normalår er Norge nå avhengig av import for å dekke opp kraftbehovet. Norske myndigheter ønsker derfor å stimulere til utnyttelse av fornybar energi (ren biomasse, biogass, biologisk fraksjon av avfall, vannkraft, utnyttelse av saltgradienter, solenergi, vindkraft, energi fra tidevann, bølger og havstrømmer og geotermisk energi/grunnvarme). Det finnes ca daa skog på Askøy, mest furu med noe innslag av gran og sitkagran. Basert på årlig tilvekst anslås det at det i prinsippet er mulig å ta ut 3000 til 5000 m 3 tømmer årlig. Dette tilsvarer 6 10 GWh dersom virket brennes tørt eller røkgassen kondenseres. C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc Side 3 av 15

6 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi Det er imidlertid liten aktivitet i skognæringen. Dette skyldes dels at skogen er tungdrevet, med mye myr og fjell, og dels at gårdsbrukerne stort sett arbeider utenfor gården og derfor ikke er så avhengige av inntekt fra gårdsdrift. Det finnes en god del hogstmoden skog. Det produseres noe ved for salg, men hovedsakelig basert på importert råvare. Det pågår imidlertid et pilotprosjekt for bioenergi i Hordaland med finansiering fra fylkestinget. Dette prosjektet har som mål å utløse en bioenerginæring i Hordaland gjennom å bidra til etablering av 1-3 anlegg for biobrenselproduksjon og 5 10 anlegg for biovarmeproduksjon. Prosjektet kan tildele støtte til anlegg, og det løper til og med Det finnes sannsynligvis en utbyggbar vindenergiressurs på øya, men man får anta at konfliktnivået kan bli høyt på et såpass tettbebygd sted. Bølgeenergi vurderes som uinteressant i det beskyttede farvannet rundt Askøy. Solenergi kan gi et bidrag til produksjon av varmtvann og oppvarming, men vil gi lite bidrag i perioden november til februar. Nærheten til sjøen gjør at det er gode forutsetninger for å bruke sjøvannsvarmepumpe mange steder på Askøy, og det finnes også flere slike anlegg på Askøy. Man kan videre regne med at sjøvannet påvirker temperaturen i fjellet i nærheten av sjøen, slik at varmepumpe basert på grunnvann også kan være en god løsning. Gasnor AS driver et LNG-anlegg (Liquefied Natural Gas) på Kollsnes, ikke langt fra Askøy. Kapasiteten på dette anlegget vil økes i nær fremtid. Det er i prinsipp ikke noe hinder for å levere LNG med lastebil til Askøy. 3 ENERGIBRUK PÅ ASKØY Husholdningene bruker mest energi i kommunen. Det anslås at så mye som 70% av totalt energibruk foregår i denne sektoren 2. Deretter kommer privat tjenesteyting med i overkant 10% og offentlig tjenesteyting og industri, begge med i underkant 10%. Offentlig tjenesteyting er i alt vesentlig kommunen selv. Vestnorsk enøks energiutredning for Askøy kommune regner med at ved er den nest viktigste energibæreren i husholdningene, fulgt av olje/parafin. De andre sektorene bruker også noe petroleumsprodukter. Som i Norge for øvrig brukes fortrinnsvis el til oppvarming. Luft til luftvarmepumper er imidlertid i bruk enkelte steder, liksom varmepumper basert på grunnvarme. Det er mottatt forbruksdata på el for kommunens bygninger og større industribedrifter er kontaktet. Den største delen av kommunens elektrisitetsforbruk er knyttet til skolesektoren (7,5 GWh per år). Helse- og omsorgssektoren har et samlet forbruk på 3,9 GWh per år, fulgt av VA-sektoren på 2,9 GWh per år. De største enkeltforbrukerne ligger på 1,5 og 1,25 GWh per år, begge i helsesektoren. Kun de aller største bedriftene har et energiforbruk av størrelsesorden 1 GWh. Store elforbruk er typisk knyttet til produksjonsutstyr. Selv om enkelte bedrifter har varmeoverskudd, er det ikke avdekket noen muligheter for økonomisk utnyttelse av disse. Flere av de sjønære bedriftene benytter sjøvannsvarmepumpe til oppvarming. Hovedforbruket av elektrisk energi, anslagsvis i overkant 50%, går til oppvarming. Det vises for øvrig til energiutredningen for Askøy (se fotnote 2). 1 For mer informasjon, se 2 Vestnorsk enøk, Energiutredning Askøy kommune, rullering Side 4 av 15 C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc

7 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi. 4 TEKNISKE TILTAK PÅ ENERGIOMRÅDET 4.1 Utviklingstrekk på kort sikt Ny revisjon av "Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)" (FOR ) legger opp til en rekke skjerpninger som vil påvirke energiforbruket i nye bygninger og i eksisterende bygninger som gjennomgår gjennomgripende rehabilitering (hovedombygging). Forslaget har vært ute på høring sommeren 2006 og forventes i alt vesentlig å bli vedtatt. De viktigste nyhetene er: Krav stilles enten til netto energibehov med konkrete grenser for ulike kategorier av bygninger, eller til gjennomføring av konkrete tiltak som reduserer bygningenes netto energibehov. En vesentlig skjerpning av minstekrav til isolasjonsstandard for vegger, tak, gulv, vinduer og dører. Endrede, standardiserte forutsetninger for beregning av netto energibehov. Et krav om at byggverk skal være utført slik at en vesentlig del av varmebehovet (=50% av energibehovet til varmtvann og oppvarming) kan dekkes av nye fornybare energikilder dersom dette er lønnsomt i et livsløpsperspektiv. Forskriften gjelder også for fritidsboliger over 160 m 2. For mindre fritidsboliger gjelder kun minstekravene. I praksis forventes forskriften føre til at bygninger skal ha et energiforbruk som ligger om lag 30% lavere enn bygninger bygget etter dagens krav. Varmegjenvinning, automatikk for nattsenking og kanskje lysstyring, og oppvarming ved fornybar energi vil bli standard i de fleste nybygg. I tillegg vil direktivet om energimerking av bygninger tre i kraft i løpet av de nærmeste årene. Direktivet vil fases inn over en periode på noen år. Det vil først omfatte nye bygninger som selges eller leies ut. Deretter vil det gjøres gjeldende for offentlige bygg over 1000 m 2, deretter for alle næringsbygg, og til sist for alle bygg, inklusive eneboliger. Norges implementering av direktivet er under arbeid, og eksakte datoer for innfasing, grenser for ulike merkingskategorier og beregningsmetodikk er ennå ikke fastlagt. 4.2 Lavenergihus Den reviderte tekniske forskriften vil gjøre det vi i dag kaller for lavenergihus til standard. Statens bygningstekniske etats forslag til rammekrav for småhus er 125 kwh/(m 2 år) for småhus og 120 kwh/(m 2 år) for blokker 3. Demonstrasjonsbygg har likevel vist at det er mulig å gå betraktelig lenger enn hva det legges opp til i forskriften. I en nylig utgitt håndbok 4 dokumenteres det at det er teknisk fullt mulig å bygge hus med vesentlig lavere energiforbruk, under 75 kwh/m 2 og år. Det argumenteres også for at slike hus kan være kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv. 3 Det åpnes for en arealbasert justering for småhus, slik at mindre hus kan få ha høyere energiforbruk per kvadratmeter, beregnet etter formelen /BRA. 4 Tor Dokka og Käthe Hermestad, Energieffektive boliger for fremtiden En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger, SINTEF Byggforsk, C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc Side 5 av 15

8 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi 4.3 Bioenergi Bioenergi er en viktig energibærer i Sverige og Danmark, og begynner å bli vanlig også i Norge. I husholdningene er ved og pellets vanligst. Pellets brennes i spesielle pelletsovner, eller i en pelletskjel dersom bygningen er utstyrt med vannbåren varmedistribusjon. I større anlegg er det mest aktuelt med kjelanlegg for briketter eller flisfyring, da disse brenslene stiller seg rimeligere enn pellets. På Østlandet er det etablert en rekke anlegg for "ferdig varme", det vil si at en entreprenør, med utgangspunkt i en langsiktig avtale om varmeleveranser, tar ansvaret for både å bygge og å drifte varmeanlegg for en bygning eller gruppe bygninger. Eksempler på slike aktører er Statoil og BioVarme AS. Markedet for moderne biobrensler som pellets, briketter og flis har så langt vært lite utviklet på Vestlandet. Som nevnt er det imidlertid etablert et pilotprosjekt for bioenergi i regi av Regionalt utviklingsprogram for Hordaland. Prosjektet har allerede bidratt til etablering av brikettproduksjon med utgangspunkt i returtre på Raknes. Bioenergi er ofte et rimelig alternativ for varmeproduksjonen i effektområdet 100 kw til 5 MW, spesielt dersom egnet brensel kan fremskaffes innenfor en radius av noen 10-talls kilometer. En interessant aspekt ved bioenergi er at det åpner for lokal næringsutvikling innenfor produksjon av brensel og etablering av selskaper som driver med produksjon av ferdig varme. I dag er det usikkert om det i praksis er mulig å sikre god tilgang på biobrensel i større kvanta i nærheten av Askøy, men situasjonen kan fort endre seg til det bedre ettersom det finnes lokale initiativer for å introdusere bioenergi i fylket. Bioenergianlegg bør helst få sitt brensel fra nærområdet og er avhengig av driftspersonale. Organisering av lokale aktører er derfor en viktig oppgave for å få i gang aktivitet basert på biovarme. 4.4 Varmepumper For bruk til oppvarming kan man skille mellom luft/luft-varmepumper, luft/vannvarmepumper og vann/vann-varmepumper. Luft/luft-varmepumper er blitt vanlig i Norge i senere år. Disse henter energi fra uteluften og leverer varm luft innendørs. De fleste avgir 4-7 kw varmeeffekt og koster mellom kroner. De kan imidlertid leveres i opp til 50 kw. Luft/luft-varmepumper er forholdsvis enkle å installere i eksisterende bygninger. Typisk innsparingstid for en slik varmepumpe vil være 3 6 år. I Norge er det vanlig med en årsvarmefaktor på 2 2,5, dvs. at varmepumpen leverer 2 2,5 ganger så mye varme som den bruker drivenergi. For å oppnå god oppvarmingseffekt er det viktig å få god fordeling av varmluften, noe som kan være vanskelig å få til ved etterhåndsinstallasjoner. Derfor vil varmepumpen kun dekke en del av oppvarmingsbehovet. Det er heller ikke økonomisk å dimensjonere varmepumpen for maksimalt varmebehov, slik at det er nødvendig å kombinere med andre oppvarmingskilder som for eksempel vedovn, pelletsovn eller panelovn. I Sverige er det vanlig med luft/luft-varmepumper for å gjenvinne varme fra ventilasjonsluft. Ofte brukes energien til å varme opp tappevann. Side 6 av 15 C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc

9 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi. Luft/vann-varmepumper brukes til oppvarming av varmt vann ved å hente energi fra uteluften. Denne typen varmepumper kan brukes både til romoppvarming i kombinasjon med vannbåren varme, eller bare til oppvarming av tappevann. Vann/vann-varmepumper henter termisk energi fra vannbårne kilder som grunnvann, sjøvann eller ferskvann. Disse kildene har en mer stabil temperatur enn det uteluften har, og spesielt er den høyere i fyringssesongen. Derfor har vann/vannvarmepumpene en mye bedre årsvarmefaktor enn for eksempel tilsvarende luft/luftvarmepumper. Vann/vann-varmepumper krever høyere investeringskostnader, men dette kan oppveies gjennom større innsparing av annet energiforbruk. Vann/vann-varmepumper egner seg godt til størrelser fra noen få kw og opp til flere MW. De minste varmepumpene er gjerne til romoppvarming av villaer i kombinasjon med vannbåren varme, mens de største typen benyttes i fjernvarmenett eller til industrielle prosesser. Vann/vann-varmepumper er spesielt godt egnet til bygninger som både har kjøle-og oppvarmingsbehov. Det er svært viktig at varmepumper er korrekt dimensjonert og installert dersom resultatet skal bli vellykket. Det milde klimaet på Askøy er gunstig for bruk av varmepumper. Allerede uteluften vil være en god nok varmekilde under det meste av fyringssesongen. Forholdene vil også ligge svært godt til rette for varmepumper basert på grunnvarme eller sjøvann. 4.5 Nærvarme/Fjernvarme På Askøy er det ikke grunnlag for å etablere store fjernvarmenett, men det kan være aktuelt å etablere mindre nett på industriområder, i områder der større skoler, helseinstitusjoner og næringsbygg ligger i nærheten av hverandre, og ved feltutbygginger. En interessant mulighet kan være å etablere et system for distribusjon av kaldtvann, basert på varmeveksling mot sjøvann, i sjønære områder. Dette vannet kan dels benyttes direkte for kjøling, dels fungere som varmekilde for varmepumper i de enkelte bygninger som er tilknyttet systemet. Ettersom temperaturen i rørene vil være lav, typisk 4 8 C, kan man greie seg med betydelig rimeligere rør enn konvensjonelle fjernvarmerør. 4.6 Naturgass Naturgass er en fossil energibærer som gir lave utslipp av partikler og svoveldioksid. Den kan brennes i forholdsvis enkle installasjoner og kan derfor egne seg som spisslastkilde. På slutten av 90-årene ble mulighetene for å bygge en ledning fra Kollsnes til Bergen utredet. I dag har imidlertid forutsetningene forandret seg, og det er lite sannsynlig at et slikt rør blir realisert. Gasnor leverer i dag flytende naturgass (LNG) fra sitt anlegg på Kollsnes. Man fokuserer i dag på kunder som bruker minimum 10 GWh per år (ca. 500 eneboliger). Det finnes ikke noen slik industri på Askøy i dag. Selv om GasNor oppgir at de vil begynne å interessere seg for kunder med mindre behov, vil man trolig ikke kunne finne enkeltkunder på Askøy. Det kan imidlertid være mulig å etablere gassnett på industriområder. Boligområder er mindre attraktivt pga. ujevn last over året. Selv om bruk av LNG ville redusere elforbruket, vil det kunne øke utslippene av klimagasser, avhengig av om man erstatter norsk vannkraft eller importert kullkraft. C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc Side 7 av 15

10 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi 5 KOMMUNENS VIRKEMIDLER Kommunen har flere ulike roller som alle er relevante for energianvending. Dels har kommunen ansvaret for å utarbeide overordnede planer (kommuneplan, kommunedelplan) og for å godkjenne detaljplaner (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Videre er kommunen en stor bruker av energi i sine egne bygninger og i ulike fellesanlegg for vann og avløp og gatebelysning. I denne rollen kan kommunen påvirke energibruken både direkte og indirekte. I forbindelse med sine ulike roller råder kommunen over ulike virkemidler. Som planinstans råder kommunen over juridiske virkemidler, gjennom at man innenfor visse rammer har adgang for å stille krav til utforming av bebyggelse og tekniske anlegg. De krav som kan stilles i planer er ikke altfor sterke. Frem til nå har kommunen for eksempel ikke hatt mulighet for å forlange vannbåren varme i bygninger utover hva som er hjemlet i Plan- og bygningslovens 66a om tilknytting til fjernvarmeanlegg i områder der det er gitt fjernvarmekonsesjon (de skjerpede kravene i den nye tekniske forskriftene vil imidlertid gi kommunen nye påvirkningsmuligheter). På den annen side er det vanlig med utbyggingsavtaler i områder med stort utbyggingspress, og i disse avtalene er det mer en forhandlingssak hva kommunen kan oppnå. Askøy kommune har et forvaltningsansvar i forhold til egen bygningsmasse og anlegg. I den forbindelse vil det være viktig å ha en klar policy i forhold til energibruk. Denne virksomheten kan videre gi et godt grunnlag for å drive opplysningsvirksomhet overfor publikum. Tiltak i egen bygningsmasse vil også bidra til å bygge opp kompetanse hos lokale leverandører. Enkelte kommuner, som for eksempel Oslo har valgt å etablere økonomiske virkemidler som tilskuddsordninger. 6 MULIGE TILTAK I PLANARBEID Revisjonen av teknisk forskrift (Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)) legger viktige føringer for kommunenes muligheter for å påvirke stasjonært forbruk gjennom planarbeid. Forskriften stiller krav om mer energieffektive hus, om bruk av fornybar energi, og presiserer at lønnsomhet skal ses i et livsløpsperspektiv 5. De muligheter for å legge om energibruken på Askøy som synes å være mest relevante er: Bygging av hus med lavt energibehov til oppvarming, og tilsvarende tiltak ved hovedombygginger. Bruk av sjøvannsbaserte varmepumper for større bygg og bygningskomplekser i sjønære områder. Bruk av luft-luft/luft-vann-varmepumper og grunnvarmepumper til enkeltboliger Etablering av nærvarmenett i industriområder og feltutbygginger. I sjønære områder vil sjøvarmepumper være et interessant alternativ. Lenger inn på øya er bioenergi, LNG og i noen grad solenergi mulige energikilder. Det førstnevnte alternativet er delvis i konflikt med de senere. Dersom behovet for tilskuddsenergi for oppvarming blir lavt nok, vil det ikke en gang i et livsløpsperspektiv kunne forsvares annet enn direktevirkende elektrisk oppvarming. 5 Statsbygg har utviklet et verktøy for beregning av livssykluskostnader. Side 8 av 15 C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc

11 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi. Kommunen bør vurdere hvordan energispørsmålene kan passes inn i kommunens totale utviklingsstrategi og utforme plankravene deretter. Mulige krav og ønskemål som kan skrives inn i arealplaner kan være: Askøy kommune ønsker at hovedvarmekilden i nye bygninger skal være fornybar energi så fremt dette ikke er økonomisk urimelig i et livsløpsperspektiv. (TEK forlanger kun at det skal være mulig å bruke fornybar energi. Det bør være mulig å synliggjøre at kommunen faktisk ønsker at det skjer.) Nye industriområder over 25 daa, eller som kan forventes å utvides over denne grensen, skal utstyres med distribusjonsnett for varme. Kommunen bør ta et initiativ til å finne frem til interessenter som kan drive fjernvarmeanlegget. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for boligområder bør et plankrav innføres som presiserer at for boligfelter med flere enn 100 boenheter skal sentralt distribusjonssystem for varme vurderes. Dersom det kan dokumenteres at utbygging av et slikt varmedistribusjonssystem ikke kan forsvares i et livsløpsperspektiv, bør bygninger utføres slik at bruk av ny fornybar energi til dekning av minimum 50% av behovet til oppvarming og varmtvann ikke heller er lønnsom i et livsløpsperspektiv. (Byggebransjen viser så langt ofte en motvilje mot vannbårne varmesystemer, og hevder at markedet ikke ønsker slike. Som et alternativ kan det derfor være fornuftig å styre mot mer avanserte lavenergihus enn hva TEK krever.) TEKs rammekrav gjøres gjeldende for alle nye fritidsbolliger. (Fritidsboliger på Askøy er lett tilgjengelige og kan derfor forventes å få høy brukstid. Det er videre ikke uvanlig at fritidsboliger bygges på. ) Konsekvensene av de to siste kravene bør dokumenteres ved hjelp av modellberegninger før de gis sin endelige utforming. Kommunen kan vurdere å utarbeide retningslinjer for beregning av livsløpskostnader i Askøy kommune som kompletter retningslinjene i TEK. Dette kan gjelde parametere som bør legges til grunn for privatøkonomiske livssykluskostnadsberegninger. Kommunen kan også vedta parametere som skal benyttes ved ombygging/nybygging i egen regi. Dette må vurderes nærmere når de nye forskriftene er vedtatt. I forbindelse med utbyggingsavtaler kan det være aktuelt å formulere tilleggskrav knyttet til lokale interesser, samt forlange dokumentasjon på at infrastruktur og energiinstallasjoner bygges på en måte som er samfunnsøkonomisk optimal (TEKs krav må antas å referere til den privatøkonomiske sfæren). Energiforbruk til transport er ikke direkte knyttet til el, men energiforbruket til transportformål vokser i en rask takt, og i forhold til Askøy venter man kraftig økning av biltrafikk over broen i og med at bompengene der fjernes. Miljøverndepartementet har utarbeidet rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal og transportplanlegging. Målet for disse er: "Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.". Mange tiltak som er i trå med disse retningslinjene vil ha en positiv effekt på energibruk til transportformål, og det vil kunne ha effekt om kommunen ved feltutbygginger søker å gjøre alternative transportmåter praktiske gjennom å lokalisere servicetilbud slik at flest mulig kan nå dem gjennom å gå eller sykle. C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc Side 9 av 15

12 Energihensyn i plantiltak og vurdering av potensialet for utnyttelse av fornybar energi Kommunen bør videre streve etter en god koordinering mellom ulike typer kollektivtransport og sørge for at det finnes gode og rimelige parkeringsmuligheter i tilknytting til knutepunkter for kollektivtransport. Mulige konkrete mål Juridiske virkemidler: Kommunen som planmyndighet: Bidra til etableringen av minimum et nærvarmeanlegg i industriområder eller byggefelt innen Utløse en produksjon av minimum 3 GWh varme fra fornybar energi, alternativt redusere energiforbruket tilsvarende i forhold til TEKs krav innen Pedagogiske virkemidler: Øke befolkningens bevissthet gjennom informasjonskampanjer (NVE/Enova/NFR/IN utarbeider for tiden et informasjonshefte om fornybar energi som vil kunne brukes i den forbindelse). 7 TILTAK FOR KOMMUNEN SOM ENERGIBRUKER 7.1 Kommunen som utbygger Som en stor eier og utvikler av eiendom er kommunen et viktig eksempel for andre og kan bidra til at lokalt næringsliv innenfor byggebransjen utvikler kompetanse på energi i bygninger. Kommunen bør benytte beregninger av livsløpskostnader for sine prosjekter som et aktivt verktøy for å velge standard og tekniske løsninger ved nybygg og rehabiliteringer, ikke bare for å sikre at man holder minimumsstandard. Dette vil også bidra til å utvikle den nødvendige kompetansen for å håndheve det nye regelverket. Det vil være viktig å få med det store bildet ved rehabiliteringer av bygg. Dersom et nabobygg står for tur i løpet av en 5 6 år kan dette åpne for andre løsninger for varmesystemene enn om man ser et bygg som en isolert installasjon. Kommunen kan også ha en viktig rolle for å utløse lokale initiativer innenfor bioenergi. Man bør derfor vurdere om man har bygninger som kan egne seg for etablering av en varmesentral fyrt med bioenergi, og undersøke mulighetene for å samle lokalt næringsliv rundt dette. Mulige konkrete mål Innen 2009 gjennomføre minimum et nybygg eller gjennomgripende rehabilitering der livssykluskostnadsberegninger brukes som et verktøy for å sikre en samfunnsøkonomisk optimal løsning. (Merk at dette er en utvidelse i forhold til Statsbyggs modell, som kun ser på privatøkonomiske forhold). Bidra til etableringen av en bioenergisentral sammen med lokalt næringsliv innen Kommunen som driftsansvarlig og bruker av bygninger Kommunens driftspersonale har en aktiv holdning til miljø. Den nye tekniske forskriften og kravene om energimerking vil bidra til at dette holdes ved like. Det er imidlertid viktig at driftspersonalet er motivert og har den nødvendige kompetansen Side 10 av 15 C:\JS\Arbeid\På reise\ r_o3-js.doc

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009

Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Energi- og klimaplan for Gjerdrum kommune Vårt bidrag Vedtatt av kommunestyret i sak 7/09 den 21. januar 2009 Planen er utarbeidet med bistand fra Sweco Grøner as Forord Da de politiske partier i Gjerdrum

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027. Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima- og energiplan Hvaler Kommune 201 5-2027 Status for klimautslipp, og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og prosess... 4 2.1 Rammer og premisser

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer