Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde"

Transkript

1 Mulighet for å nå varmemål - med avfall som energikilde Avfall Norge, Energiutnyttelse Atle Nørstebø, Styreleder i Norsk Fjernvarme 1

2 Andel avfallsforbrenning med energigjenvinning 100 % % % 40 % 20 % 0 % Materialgjenvunnet Deponi Annet 15 Intet nytt fra avfallsfronten 12 Norge Danmark Sverige 33 Energigjenvunnet Tall per 1999, Kilde: Bellona, Rapport Nr 5:2002 Hva er fjernvarme? Fjernvarme er den desidert største energibæreren for oppvarming i Danmark, Sverige, Finland og Island og den minste i Norge Fjernvarme er den mest fleksible energibæreren med hensyn på energikilde elektrisk oppvarming er den minst fleksible Fjernvarme er å benytte billige energikilder som spillvarme, avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, mm som energikilde inn i et rørsystem og distribuere denne energien fram til næringsbygg, offentlige bygg og boligbygg. 2

3 Nøkkeltall 2004 Fjernvarme i Norge 2,53 TWh produsert hittil årlig økning 9% (ca 200 GWh/år) Estimat 2005: 2,7 TWh. Estimat 2006: 3 TWh 465 mill kr i investeringer 1,1 mrd i omsetning 700 km nett abonnenter Ca 84 % bedriftskunder 16% husholdningskunder Ca 50 steder (+ mange nærvarme-sentraler) Fjernkjøling 57 GWh, øker med 30-40% årlig Bærum, Lillestrøm, Gardermoen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand Energifleksibilitet % 90 % % olje 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Annet Kull Gass El Olje Varmepumpe Bio (biomasse, torv, biogass) Spillvarme Avfall s pillva rm e el bio gas s VP 10 % 0 % Sverige Norge 500 avfal Energikilder i fjernvarmesystemene i Sverige og Norge - kull Fjernvarmens vekst i Norge Ref. Norsk Energi

4 Fjernvarmens vekst GWH Husholdningenes og servicenæringens kjøp av energi til oppvarming i de nordiske land. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 5 % 9 % 16 % 24 % 69 % 89 % 45 % 47 % 48 % 3 % Norge Sverige Danmark Finland Island Elektrisitet Gass/ (other) Olje Bio Fjernvarme 4

5 Hvorfor omlegging??? Klima når de store vannkraft-tider er forbi. Energieffektivitet når fossile energikilder må tas i bruk. Sysselsetting energi til norsk industri. Økonomi for sluttbruker når elprisene stiger. Økonomi for å få ut verdien av vannkraft-ressursen. Forsyningssikkerhet flere kilder å ta av. Internasjonale forpliktelser positivt for fornybar energi! Kilde: Kontollstation 2004, Naturvårdsverket/Energimyndigheten (S) 5

6 Fra regjeringsplattformen: Side 58 (Soria Moria erklæringen): Vannbåren varme og ENØK Norge har store varmeressurser. For å utnytte disse må varmebransjen gis bedre rammebetingelser. Å bruke andre former for energi til oppvarming bidrar til redusert bruk av strøm og mindre behov for å øke produksjonskapasiteten. Det er et mål for Regjeringen at folk i framtida ikke skal være ensidig avhengig av strøm til oppvarming. Den vesentligste barrieren for økt bruk av vannbåren varme, er mangel på infrastruktur for distribusjon av annet en el-varme i og utenfor bygg. Det er derfor av vesentlig betydning å få etablert fjernvarmeledninger og vannbårne varmesystemer i bygg. Viken Fjernvarme, Skøyen varmesentral - Inntransport av varmepumpe, oktober

7 Kraftkrise 2006? Regjering under kraftig press for å senke elkostnadene for forbrukere og industri. Industrien har gjort tiltak for å øke sin energieffektivitet husholdningene har ikke gjort noe som helst. Den sikreste måten å opprettholde et elavhengig og lite fleksibelt oppvarmingsmarket for folk flest er å senke kostnadene ikke lage sammenheng mellom energibruk og regelverk. Energidebatten preges av at politikerne og mannen i gata har ingen tro på annet enn elektrisitet som oppvarmingskilde. Andre løsninger er for kompliserte Alle ønsker en stor, enkel løsning Vi er blitt elektrifiserte og bortskjemte 7

8 Fjernvarmepotensialet og andel nyetableringer 8,0 7,0 Norge 6,0 TWh 5,0 4,0 3,0 Østlandet Norge utenom Østlandet Ytterligere ansalg mot 2015 Konkrete planer mot 2015 FV i ,0 1,0 0,0 Norsk Fjernvarme Faktaprosjekt Nyetableringer Norsk Fjernvarme Faktaprosjekt Nyetableringer Norsk Fjernvarme Faktaprosjekt Nyetableringer Norsk Energi FV-produktion - Basfall Profu 8 TWh FV-produktion Olja Värmepump/Elpanna Gas Biobränsle Spillvärme Avfall Låg 2015 Hög

9 Virkemidler for omlegging 1 Finansielle virkemidler Teknologinøytral produksjonsstøtte til fornybar varme og el (f.eks feed-in tariffer) Investeringsstøtte til infrastruktur for fjernvarme - egen ordning Forbrukertiltak til konvertering fra el til vannbåren varme Sammenlikning priser FV og EL Sammenlikningen er gjort for et nytt næringsbygg m², 450 kw, 554 MWh, Br.tid 1220 Priser per 2005 (2004) El FV 140 Norske øre/kwh Oslo Stockholm København 9

10 Utvikling i el-avgifter i Sverige og Norge øre/kwh Norge Sverige Ensidig produksjonsstøtte til el - virkning for varmesatsingen Økt lønnsomhet for fornybar kraft, trekker investorer fra fornybar varme. Teknologinøytral ordning sikrer investeringer i den teknologien som gir flest GWh pr støttekrone.. Alle som kan produsere fornybar energi får støtte - målt i levert kwh 10

11 Virkemidler for omlegging 2 Regelverk Ny TEK; Krav om varmesystem basert på nye fornybare energikilder i alle bygg. Krav til fjernvarme i kommunale reguleringsplaner: Lovforslag fra MD / KRD til Stortinget høsten 2006 Ny nettregulering: Hindre uheldige tilpasninger. Uprioritert nettleie utkonkurrerer alternativ energi og fremmer bruk av el og olje. Energiutredningenes utilstrekkelighet 3 frammøtte i Bærum, i Hurdal 6, på Eidsvoll 40. Vi vet hvor vi er men ikke hvor vi skal Energiutredningene redegjør delvis for energistatus i kommunene, men er ikke noe virkemiddel i energiplanlegging uten at det finnes aktører. Styring av stasjonær energibruk ligger klar for plan- og bygningslovverket og kommunene NVE og OED har sluppet taket. 11

12 EU s direktiv 2002/91 om energiytelse i bygg Primærmål: Redusere forbruk av primær energi Redusere miljøvirkninger (klimautslipp) og oppnå Kyotomål Bedre forsyningssikkerheten Redusere importavhengighet av energi Sekundærmål: Redusere nettoenergibehov i bygg Og bedre informasjon til forbrukere Ny teknisk byggeforskrift (TEK) Ny TEK skal gi nasjonal tilpasning av EU s direktiv om bygningers energiytelse. (TEK sorterer under KRD) Direktivet anbefaler (annex 5) Vurdering av muligheter for fjernvarme/ nærvarme basert på fornybare lokale energikilder. Ved beregning av energibruk skal energikildens miljø- og klimaeffekter vurderes gjennom en PEF primary energy factor. aktiv promotering av oppvarming med bioenergi og andre former for fornybar energi Trend i forarbeidene (NVE /BE/ SINTEF Byggforsk): Byggeteknisk tilnærming passiv energisparing, lavenergi bruk av bedre isolasjon, vinduer, lite kreditt for fornybar energi som bioenergi 12

13 8-24 : Tilrettelegging for bruk av nye fornybare energikilder. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes av nye fornybare energikilder dersom dette er lønnsomt i et livsløpsperspektiv. Bakgrunn: Tilleggsopplysninger: Erfaringstall innhentet av Norsk Elvarmeforening : Elvarme: kwh / m2 Vannbåren varme fra el kwh / m2 (Øker med alternativ energi) Vannbåren varme fra vann/vann varmepumpe: kwh / m2 Lavenergiboliger, tall fra Göteborg: kwh / m2 (vil bli noe høyere i Norge) Sannsynlige årsaker til forskjellene: Elvarme: Distribuert varme. En ovn i hvert rom med hver sin termostat. Lett styrbar. Rask oppvarming. Tar vare på gratisvarme. Enkelt å kjøre dag og nattsenking. Lett å styre i ulike soner. Pris for installasjon cirka kr , ,-. Vannbåren varme - el: Tregt system med lavt varmetrykk gjør det vanskelig å regulere opp og ned. Kjører ofte på konstant temperatur døgnet rundt. Sjelden det er oppdelt i soner. Varme over alt hele tiden. Koster fra kr ,- Vannbåren varme med vann/vann varmepumpe: Samme forhold som for vannbåren varme i punktet over. Koster fra kr ,-. Lavenergiboliger: Trenger lite energi til oppvarming. Har stor grad av fleksibilitet da det er små energimengder som skal til. Ved, pellets, gass, solvarme i tillegg det naturlige førstevalg som er strøm. Levetiden for lavenergibolig er år. Merinvestering ved lavenergibolig er cirka kr , ,- mer enn standard bolig. Om fleksibilitet: Det hevedes at vannbåren varme gir fleksibilitet, men systemet kreves så mye energi at kun tunge system kan gi alternativ. F.eks egen pelletsfyr, vedfyring, gassfyr, eller olje / parafin med behov for egne rom og pipe. Lavenergibygg øker fleksibiliteten fordi det er så små mengder energi som skal til. Da er det lette system som behøves og dette gir økt fleksibilitet Klippet fra Høringsbrevet til Elvarmeforeningen, Energi- og miljøkomiteen november

14 Eksempler på lavenergiprosjekter BO-01 i Malmø demonstrasjonsprosjekt Støttet av EU, 10 ulike flerfamiliehus - Midlere energibehov < 105 kwh/m2 (oppvarming, varm vann og el spesifikt bruk) - Resultat: varmeforbruk høyere enn forventet Kroppsvarmehus Gøteborg Uten varmesystem, basert på passiv solvarme, mennesker og dyr, lamper og elapparater, beregnet 6000 kwh / år - ekstra kostnader for varmeveksler og isolasjon - Erfaringer: T = 14 grader ved fravær, varmer opp med lamper og stekeovn, folk ønsker høyere inne T enn forutsatt og anlegger elvarme selv USBL- prosjekt Klosterenga i Oslo Energibruk 25% høyere enn beregnet Lavenergi Malmø Bo01 Ingen klarte kravene om energiforbruk <105kWh/år Boligblokkene brukte 40-60% mer enn beregnet energibehov 14

15 Energisertifikater: forslag til CEN standard Forslaget er utsendt , avgjøres i september Ratingindikatorer: 1. Primærenergiforbruk 2. CO2-utslipp 3. Nasjonal faktor (uavklart hva som menes konkret) Hvordan skal verdiene i TEK kobles til Energisertifikatene? Standardene er en merged versjon av to tidligere utkast: pren (Forslag ) : Behandler spørsmål rundt indikatorene som skal beregnes og brukes som mål for energiytelse på Energisetifikatet. pren (Forslag ): Behandler spørsmål knyttet til selve utformingen av Energisertifikatet FJERNVARMERØR 2 x 250 mm diameter 15

16 Primærenergibetraktninger. Primary Rescorce Factor 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Electricity Boiler oil Boiler gas Heatpump Boiler biofuel Marginal DH 2004 DH 2004 DH 2006 DH 2008 DH

17 PEF nasjonal tilpasning ifr EU s forslag PRF and CO2 of heating systems 17

18 Primary Energy Factor over time in DH (Sweden) AVFALLSFORBRENNINGSANLEGG 18

19 Spillvarme fra industri, eksempel Grenland Kilde: Laila Iren Helgesen, SustainTech AS, Langesund Gasskraft og spilvarmeutnyttelse Et gasskraftverk på 400 MW-el gir 3,4 TWh-el (8500 timer), men også: 2,6 TWh-spillvarme, virkn. grd 56% som kondensverk (avkjøling mot lavest mulig temperatur = Nordsjøen = 6 grc) MW eller Noe mindre el og anslagsvis 3 TWh fjernvarme ved 90 grc. 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 19

20 Fordeling av nettleie mellom teknisk-el og elvarme Regneeksempel basert på tall fra årsrapport Bærum Energi AS Forutsetter kostnadsriktig tariff, dvs at inntektene dekker kostnadene. Nettleieinntekt 181 MNOK minus tapskostnad 20 MNOK = 161 MNOK = driftskostnad og kapitalkostnad for nettet i Bærum i Samlet energisalg ref forbruker var 1519 GWh Forutsetter at effekt under bunnpunktet i effektparabelen er teknisk forbruk, mens effekter over bunnpunktet er utetemperaturavhengig forbruk = varme. (Salderer tappevann og effekt til kjøling mot mer effekt til lys i den mørke årstid). Forutsetter at 50% av nettleien er uavhengig av effektstørrelse dvs. grøfter, personell etc, men at den andre 50 % av nettleien er proporsjonal med effekten dvs kabler, trafoer etc. (Husk her er det ikke marginale differanser, men forholdstall 1:3) Effekttopp 333 kw Varmeenergi 627 GWh Effektbunn 105 kw Teknisk energi 105 kw * 8760 t = 892 GWh Dette prinsippet gir da: Teknisk nettleie: (161 / / 2 * 105 / 333) / 892 = 0,12 kr/kwh Varme nettleie (161 / / 2 * 228 / 333) / 627 = 0,22 kr/kwh Nettkostnad for elvarme er 83 % HØYERE Naturgass et fossilt brensel! Fra SB 2006: Eit av dei viktigaste forslaga i tilleggsmeldinga var innføring av eit nasjonalt kvotesystem for klimagassutslepp frå 2005 parallelt med ei vidareføring av CO 2-avgifta. Småskala gassbruk i Norge er fritatt for CO2-avgift, for å promotere økt bruk. Gjelder også LPG (propan, butan osv). Avgiftsfritak kombinert med reduserte utbygningskostnader for utbyggere av boligblokker (slipper skorstein), gjør at flaskegass-prosjekter utkonkurrerer fornybar energi. Til slikt bruk er avgiftsfriheten forfeilet baner ikke veien for fremtidig innenlandsk bruk av naturgass. Avgiftsfritaket gir lettelser for fossilt brensel på bekostning av fornybar varme. Det bør derfor fjernes. 20

21 Frykter avgift på naturgass Oslo (NTB-Bård Idås): Fremskrittspartiet er bekymret for at regjeringen vil innføre en ny avgift på naturgass, og tar saken opp med olje- og energiministeren. Også industrien er urolig. Jeg ønsker å få klarhet i om regjeringen faktisk har planer om å innføre en gassavgift. SV har tidligere ønsket å innføre en slik avgift, og jeg frykter at de kan ha fått gehør, sier stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (Frp). De siste årene har stadig flere gjort investeringer for å ta i bruk naturgass direkte i private husholdninger og i næringslivet. Brems Mange gasskunder vil føle seg lurt om det nå blir innført en avgift. En naturgassavgift vil være en betydelig bremse for ønsket om å ta naturgassen i bruk i Norge, sier Solvik-Olsen. Han mener en avgift kan ramme både private husholdninger og en rekke næringer, slik som aluminiumsindustrien og drivhusnæringen. Også kraftkrevende norsk industri er urolig. Lureri Bruken av gass har økt kraftig blant våre medlemmer de siste fem årene. Gass har både driftsmessige og miljømessige fordeler. Dersom det innføres en avgift nå, vil det oppleves som lureri, sier informasjonsdirektør Svein Thompson i Prosessindustriens Landsforening, som mandag ble slått sammen med Teknologibedriftenes Landsforening til Norsk Industri. Vil ha svar Frp har bedt om skriftlig svar fra olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) om hvor høy en gassavgift eventuelt vil bli. Bakgrunnen for spørsmålet er at statssekretær Anita Utseth på årskonferansen til Norsk Petroleumsinstitutt ifølge Solvik-Olsen antydet at avgiftsfritaket ville revurderes etter en «introduksjonsfase». Statssekretærens svarte på spørsmål fra fjernvarmebransjen, som mener avgiftsfritaket for naturgass er et hinder for økt bruk av fjernvarme. ( NTB)Publisert av: Arild Theimann Sist oppdatert: :09 21

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Differensiert el-avgift

Differensiert el-avgift (Foreløpig utgave) Norges offentlige utredninger NOU 2004: 8 Differensiert el-avgift Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 26.09.2003. Avgitt til Finansdepartementet 30. mars 2004. 1

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE

ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE Energiutredning 2009-Kvalsund 1 ENERGIUTREDNING FOR KVALSUND KOMMUNE Foto: Terje Aksberg Energiutredning 2009-Kvalsund 2 1 Beskrivelse av utredningsprosessen:... 3 2 Forutsetninger for utredningsarbeidet:...

Detaljer

Fremtidens tariffer i D-nettet

Fremtidens tariffer i D-nettet EC Group Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) 73 600 700 E: firmapost@ecgroup.no Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer