Forord / Preface Samanstilling av nøkkeltal 005 / Summary of key figures 2005 Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord / Preface Samanstilling av nøkkeltal 005 / Summary of key figures 2005 Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network"

Transkript

1 Jernbanestatistikk 2005

2 Innhald / Contents Forord / Preface 3 Samanstilling av nøkkeltal 2005 / Summary of key figures Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network 5 Nøkkeltal infrastruktur i dei nordiske landa / Nordic railways key figures 5 Nøkkeltal for det statlege jernbanenettet / Key figures for Norway s public rail network 6 Trafikk / Traffic 7 Togmengd/togtettleik (person- og godstog) tog per døgn / Train density (passenger and freight traffic) number of trains per day 7 Tog totalt per døgn i osloområdet / Total number of trains per day in Greater Oslo area 8 Kapasitetsutnytting % over døgnet / % of capacity used over 24h 9 Kapasitetsutnytting % i makstimen / % of capacity used in peak hour 10 Persontrafikk / Passenger traffic 11 Reiser med tog (1000) / Passenger journeys (1000) 11 Personkilometer (mill.) / Passenger-kilometres (mill.) 12 Persontog totalt per døgn i osloområdet / Total number of passenger trains per day in Greater Oslo area 12 Reisetid og reiseavstand mellom større byar / Journey time and travelling distance between major cities 13 Avstandstabell langs jernbane (km) / Distance by rail (km) 13 Raskaste tog på strekninga (tt:mm) / Fastest train on route (hh:mm) 13 Gjennomsnittsfart på det raskaste toget på strekninga, avstand rekna langs veg (km/t) /Average speed of fastest train on each route based on road distance (km/h) 14 Utvikling i reisetid persontog / Passenger train journey times Reisetid i timar for det raskaste toget på hovudstrekningar / Journey time in hours 14 Godstrafikk / Freight traffic 15 Togtransport i tonn (1000) / Tonnes transported by rail (1000) 15 Tonnkilometer (mill.) / Tonne-kilometres (mill.) 16 Punktlegskap / Punctuality 17 Punktlegskap i togtrafikken 2005 / Train punctuality Utvikling i punktlegskap (% i rute ved endestasjon) / Punctuality trends (% of trains on time at terminus) 19 Uønskede hendingar / Incidents 0 Driftsulykker / Accidents 20 Samanstilling av ulykker 2005 / Accidents in Driftsulykker ved togframføring / Train-related accidents Dyrepåkjørsler / Animal fatalities 21 Dyrepåkjørsler etter art i 2005 / Animal fatalities by species Dyrepåkjørsler / Animal fatalities Elgpåkjørsler per km / Number of moose killed per route-km 22 Infrastruktur / Infrastructure 3 Underbygning / Trackbed and structures 24 Horisontalkurvatur / Horizontal alignment 24 Lengste rettstrekningar / Longest straight sections 24 Stigning/fall / Gradients 25 Lengste tunnelar / Longest tunnels 26 Lengste bruer / Longest bridges 27 Overbygning / Permanent way 28 Kjøp av sviller, skjener og sporvekslarar / Purchases of sleepers, rails and crossings Kjøp av betong- og tresvillar / Purchases of concrete and wooden sleepers Kjøp av skjener etter type (tonn) / Purchases of type of rails (tonnes) 28 Kjøp av sporvekslarar (tal) / Purchases of switches (quantity) 28 Kvalitetsklassar og skilta fart på banenettet / Quality categories and line speed 29 Skjeneprofil / Rail profile 30 Sville (tre/betong) / Sleeper (wood/concrete) 31 Planovergangar / Level crossings 32 Utvikling i talet på planovergangar / Level crossing development 32 Planovergangar per banestrekning i 2005 / Number of level crossings Straumforsyning / Electrification 33 Elektrifiserte banar / Electrified lines 33 Kontaktleidningsanlegg system / Type of catenary system 34 Signal / Signalling 35 Fjernstyring/CTC / Centralised traffic control 35 Strekningar med CTC / Lines with centralised traffic control 36 Sikringsanlegg / Interlockings 37 Sikringsanlegg type / Interlockings type 37 Sikringsanlegg alder / Interlockings age 37 ATC / Automatic train control 38 Strekningar med fullt (FATC) og delvis (DATC) utbygd ATC / Lines with full (FATC) and partical (DATC) automatic train control 39 Tele / Telecommunications 40 Scanet togradio / Scanet cab-to-shore radio 40 Strekningar med Scanet togradio / Lines with Scanet cab-to-shore radio 40 Togradio / Cab-to-shore radio 41 GSM-R / Global System for Mobile communication for Rail 42 Strekningar med GSM-R / Lines with GSM-R 42 Strekningar med GSM-R / Lines with Global system for Mobile communication for Rail 43 Banestrekningar / Railway lines 44 Kronologisk oversikt over opningar av nye banestrekningar / Chronological summary of new line openings 44 Opningar/utvidingar til dobbeltspor / Opening/extension of double-track sections 45 Nedleggingar av banestrekningar / Line closures 46 Økonomi / Finance 47 Drift, vedlikehald og investeringar / Operations, maintenance and investments Investeringar / Investments 48 Investeringane til Jernbaneverket fordelt på programområde i 2005 (%) / Investments by project type in 2005 (%) 48 Investeringar i nyanlegg i 2005, fordelt på prosjekt (%) / Investments in new infrastructure by project in 2005 (%) 48 Inntekter / Income 48 Inntektene til Jernbaneverket i 2005, fordelt på postar (%) / Income by category in 2005 (%) 48 Personale / Personnel 49 Fast tilsette i Jernbaneverket / Number of permanent employees in Jernbaneverket Personalet fordelt på einingar i 2005 (%) / Personnel by unit in 2005 (%) 49 Organisasjonsstrukturen / Organisational structure 50 Kjelder for jernbanestatistikk 2005 / Sources of railway statistics Tidlegare utgitt jernbanestatistikk / Previous railway statistics 53 Kontakt oss / Contact details 54

3 Forord / Preface Jernbanedirektør Steinar Killi Jernbanestatistikk vart gitt ut første gongen i Beretning for terminene og samla i De norske jernbaner og deres Drift , og kan reknast som offisiell norsk statistikk i jernbanesektoren. Seinare har meldingane gått over til eigne jernbanestatistikkar og årsmeldingar. Frå 1960 har NSB gitt ut jernbanestatistikkhefte kvart år, i hovudsak knytt til trafikkverksemda. I tillegg har NSB gitt ut årsmeldingar frå 1952 som òg inneheld statistiske data. Jernbaneverket har gitt ut årsmelding for verksemda frå Etter at jernbaneverksemda vart delt i trafikk og infrastruktur 1. desember 1996, har det vore behov for å samle statistiske data for den samla jernbaneverksemda i ein offisiell jernbanestatistikk for Noreg. Som infrastruktureigar og fordelar av sportilgang er det naturleg at Jernbaneverket utarbeider denne i form av ein årleg jernbanestatistikk som presenterer relevante fakta om infrastruktur, trafikk og hendingar i norsk jernbane. Dette statistikkheftet er den sjuande utgåva i den nye rekkja av offisiell jernbanestatistikk i Noreg, og er med den nye versjonen det 152. statistikkheftet sidan starten i for det norske banenettet. Jernbanestatistikk 2005 blir presentert på heimesida til Jernbaneverket: Statistikkheftet gjeld status per The first published Norwegian railway statistics took the form of a statistical account for the years , later incorporated into a combined report covering the period These accounts can be considered as Official Statistics of Norway for the railway sector. In later years, reporting took the form of separate statistical accounts and annual reports. From 1960 onwards, NSB (Norwegian State Railways) published annual statistics booklets containing mainly traffic data. NSB also published annual reports containing some statistical information from 1952 onwards. Jernbaneverket (the Norwegian National Rail Administration) has published annual reports on its activities since Since the separation of railway operations and infrastructure on 1 December 1996, there has been a need to collate statistical data for the entire rail sector into official Norwegian railway statistics. In its role as infrastructure owner and track access provider, it is natural for Jernbaneverket to publish this information in the form of an annual statistical account containing relevant data on Norwegian railway infrastructure, traffic and events. This statistics booklet is the seventh volume in the new series of official Norwegian railway statistics, and the 152th statistical account of the Norwegian rail network since records started in Jernbanestatistikk 2005 is published on the Norwegian National Rail Administrations homepage, The booklet reflects the status at 31 December Jernbanedirektør 3

4 Samanstilling av nøkkeltal 2005 / Summary key figures 2005 Infrastruktur Sporvidde Kilometer bane Elektrifisert bane Heilsveisa spor Enkeltspor Dobbeltspor Tunnelar Bruer Planovergangar Av dette planovergang for off. veg Av dette planovergang for privat veg Infrastructure Rail gauge Length of lines Electrified lines Continous welded track Single track Double track Tunnels Bridges Level crossings Public roads Private roads mm km km 95 % km 224 km Endring i % / Trafikk Persontrafikk Reiser (1000) Av dette lokal trafikk i Noreg Av dette samtrafikk med utlandet Personkilometer (mill.) Av dette lokal trafikk i Noreg Av dette samtrafikk med utlandet Traffic Passenger traffic Passenger journeys Norwegian domestic traffic Cross-border traffic Passenger-kilometres Norwegian domestic traffic Cross-border traffic Change % 2,1 2,2-26,0 2,2 2,5-17,5 Godstrafikk Tonn (1000) Av dette lokal norsk trafikk Av dette samtrafikk med utlandet Freight traffic Tonnes transported by rail (1000) Norwegian domestic traffic Cross-border traffic ,2 11,6 5,5 Antall tonnkilometer (mill.) Av dette lokal norsk trafikk Av dette samtrafikk med utlandet Tonnes-kilometres (million) Norwegian domestic traffic Cross-border traffic ,7 9,8 12,8 Uønskte hendingar Driftsulykker ved togframføring 1 Døde Alvorleg skadde Dyrepåkjørsler Incidents Train-related accidents 1 Fatalities Seriously injured Animal killed Driftsulykker ved togframføring omfattar samanstøyt, avsporingar, planovergangsulykker, brannar og andre ulykker. I 2005 er den nedre økonomiske grensa for skade på materiell, spor og installasjonar heva frå EUR til EUR. / Train-related accidents include collisions, derailments, level-crossing accidents, fire and other accidents. In 2005 the lower financial limit for damage to rolling stock, track and installations was raised from EUR to EUR Standardteikn i tabellar / Standard symbols in tables Symbol / Symbol Tal kan ikkje nyttast / Not applicable. Oppgåve manglar / Figures not available.. Null / Zero - Mindre enn 0,5 i den brukte eininga / Less than 0.5 of the relevant unit 0 4

5 Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network Det nordiske jernbanenettet Det Thenordiske Nordic jernbanenettet Railway Network The Nordic Railway Network Det nordiske jernbanenettet The Nordic Railway Network SVERIGE SWEDEN SVERIGE SWEDEN FINLAND NORGE NORWAY SVERIGE NORGE SWEDEN NORWAY NORGE NOREG NORWAY Oslo Oslo Oslo FINLAND Helsinki FINLAND Helsinki Helsinki DANMARK DENMARK DANMARK DANMARK DENMARK DENMARK København Jernbaneverket Jernbaneverket PAF PAF Jernbaneverket Kilde: ESRI Kilde: ESRI PAF Kilde: ESRI København København Nøkkeltal infrastruktur i dei nordiske landa / Nordic railways key figures Befolknings- Mengd gods Tonnkm tettleik Togreiser Personkm jernbane jernbane Areal Befolkning (personer/km 2 ) / Km (mill.) / jernbane (mill. tonn) / (mill.) / (1000 km 2 ) / (mill.)* / Population bane / Passenger (mill.) / Freight Freight Land / Area Population density Length journeys Passenger-km volume tonne-km Country (1000 km 2 ) (million)* (people/km 2 ) of lines (million) (million) (million tonnes) (million) Noreg / Norway ,61 14, , , Sverige / Sweden 450 9,01 20, , , Danmark 3 / Denmark ,41 125, , Finland / Finland 339 5,24 15, , , * Tal per / Figure per Ekskl. Svalbard og Jan Mayen. / Excludes Svalbard and Jan Mayen Island. 2 Tal for / Figure for Persontrafikktala for Danmark omfattar berre DSB. / Passenger traffic figures for Denmark are for DSB (Danish State Railways) only. 5

6 Nøkkeltal for det statlege jernbanenettet / Key figures for Norway s public rail network Km Km dob- Kryssings- Planbane beltspor / spor > 600 m / overgangar / Strekning / hovudspor / Double Passing loops Bruer / Tunnelar / Level Stasjonar 1 / Line Route-km track km >600 m Bridges Tunnels crossings Stations 1 Nordlandsbanen (Trondheim ) x Sørlandsbanen (Drammen Stavanger) x Dovrebanen (Eidsvoll Trondheim) Rørosbanen (Hamar Støren) x Bergensbanen (Hønefoss Bergen) x Østfoldbanen, v. linje x Vestfoldbanen (Drammen Skien) x Gjøvikbanen (Oslo S Gjøvik) x Kongsvingerbanen Raumabanen Solørbanen x Østfoldbanen, ø. linje Meråkerbanen (Hell Storlien) x Hovudbanen (Oslo S Eidsvoll) x Gardermobanen (Etterstad Eidsvoll) x Randsfjordbanen (Hokksund Hønefoss) x Bratsbergbanen (Skien Notodden, utan Nordagutu Hjuksebø) x Drammenbanen (Oslo S Drammen) x Ofotbanen x Arendalsbanen x Roa Hønefosslinja x Flåmsbana x Spikkestadlinja x Brevikbanen (Eidanger Brevik) x Askerbanen (Sandvika Asker) x Alnabru Loenga Stavne Leangen x Alnabru Grefsen x Skøyen Filipstad x Dalane Suldal Sum, banar med regulær trafikk / Total, lines with regular traffic Sidebanar utan regulær trafikk / Branch lines without regular traffic Totalt / Total x: Elektrifisert jernbanestrekning. / Electrified lines. : Ikke elektrifisert jernbanestrekning. / Non-electrified lines. 1 Stasjonar med persontrafikk per / Stations with passenger traffic per

7 Trafikk / Traffic tthet = antall tog (person- og godstog) pr. døgn / Train density (passenger and freight) DGN Number of trains per day Togmengd/togtettleik (person- og godstog) tog per døgn / Train density (passenger and freight traffic) number of trains per day > Togtetthet = antall tog (person- og godstog) pr. døgn / Train density (passenger and freight) TOGDGN Togtetthet = antall tog (person- og godstog) pr. døgn Number of trains per day / Train density (passenger and freight) TOGDGN > 200 Number of trains per day 101> Togtetthet = antall tog (person og godstog) pr. døgn / Train density (passenger and freight) TOGDGN Number of<= trains per 50day > 200 Ikke Ingen <= data 10 data / / No data Ikke data / No data <= <= 10 Ikke data / No data Ikke data / No data Narvik Fauske Vassijaure Kiruna Luleå Fauske Fauske Narvik Narvik Vassijaure Kiruna Vassijaure Luleå Kiruna Luleå Fauske Na Namsos Grong Namsos Grong Namsos Grong Trondheim Trondheim Hell Hell Støren Støren Storlien Østersund Storlien Sundsvall Østersund Sundsvall Åndalsnes Trondheim Åndalsnes Støren Oppdal Hell Oppdal Storlien Østersund Røros Sundsvall Røros Dombås Åndalsnes Oppdal Dombås Otta Røros Otta Koppang Koppang 7 Bergen Stavanger Egersund Lillehammer Dokka Dombås Lillehammer Elverum Flåm Gjøvik Voss Gol Dokka Hamar Flåm Otta Elverum Gjøvik Voss Myrdal Koppang Palmafoss Eina Gol Hamar Palmafoss Myrdal Eina Eidsvoll Bergen Hen Roa Kongsvinger Eidsvoll Bergen Lillehammer Hønefoss Hen Roa Dokka Årnes Kongsvinger Rollag Elverum Oslo S Charlottenberg Flåm Gjøvik Hønefoss Lillestrøm Voss Gol Årnes Tinnoset Rollag Hamar Asker Oslo Ski S Arvika Charlottenberg Palmafoss Myrdal Eina Lillestrøm Karlstad Tinnoset Asker Notodden Ski Mysen Arvika Nordagutu Eidsvoll Moss Karlstad Hen Notodden Roa Mysen Kongsvinger Nordagutu Moss Sarpsborg Hønefoss Skien Eidanger Fredrikstad Halden Årnes Sarpsborg Stavanger Rollag Oslo S Skien Brevik Eidanger Charlottenberg Neslandsvatn Kornsjø Lillestrøm Larvik Fredrikstad Halden Sannidal Stavanger Tinnoset Asker Neslandsvatn Ski Brevik Arvika Kornsjø Simonstad Larvik Karlstad Gøteborg Sannidal Mysen Malmø Egersund Notodden Nelaug Sira Simonstad København Gøteborg Nordagutu Moss Arendal Malmø Egersund Nelaug Sira Sarpsborg København Skien Eidanger Arendal Trondheim Kristiansand Fredrikstad Halden Sira Simonstad Neslandsvatn Kristiansand Nelaug Arendal Hjuksebø Hokksund Kongsberg Drammen Brevik Kristiansand Larvik Sannidal Spikkestad Horten Gardermoen Hokksund Drammen Hokksund Kongsberg Kongsberg Hjuksebø Hjuksebø Spikkestad Drammen Horten Kornsjø Gardermoen Spikkestad Horten Gardermoen Gøteborg Malmø København Støren Hell Namsos Grong Storlien Østersund Sundsvall

8 Gammalt og nytt dobbeltspor side om side ved Solstad i Asker. Foto: Øystein Grue Reisande på Asker stasjon. Foto: Njål Svingheim Containertog. Foto: Rune Fossum Tog totalt per døgn i osloområdet / Total number of trains per day in Greater Oslo area Grefsen Roa 10 Grorud GMB Gardermoen Oslo S Drammen 195 Asker 382 Skøyen 599 GMB 370 Lillestrøm 100 Eidsvoll Kongsvinger Spikkestad Moss Ski 36 Mysen 8

9 Kapasitetsutnytting % over døgnet / % of capacity used over 24h Kapasitetsutnyttelse % over døgnet Kapasitetsutnyttelse % over døgnet % of capacity DUKAT used over 24h % of capacity DUKAT used over 24h Kapasitetsutnyttelse > 100 % over døgnet > 100 % of capacity DUKAT 86used - 100over 24h > Togtetthet = antall tog (person og godstog) pr. døgn / Train density (passenger and freight) TOGDGN Number of0trains 41 per- day 55 0 Fauske > 200 Ikke Ingen data 1 data - 40 / No / No data data Ikke data / No data Ikke data / No data <= 10 Ikke data / No data Fauske Fauske Narvik Narvik Vassijaure Narvik Kiruna Luleå Vassijaure Vassijaure Kiruna Luleå Kiruna Luleå Fauske Narvik Vassijaure Kiruna Luleå Namsos Grong Namsos Grong Namsos Grong 9 Flåm Voss Palmafoss Myrdal Bergen Voss Palmafoss Bergen Flåm Voss Palmafoss Myrdal Bergen Stavanger Egersund Stavanger Sira Egersund Sira Stavanger Egersund Sira Åndalsnes Åndalsnes Åndalsnes Oppdal Trondheim Dombås Oppdal Støren Otta Oppdal Dombås Støren Trondheim Østersund Sundsvall Otta Koppang Lillehammer Lillehammer Dokka Elverum Dokka Elverum Dombås Gjøvik Flåm Gjøvik Gol Voss Hamar Gol Hamar Otta Lillehammer Eina Dokka Palmafoss Myrdal Eina Koppang Elverum Flåm Gjøvik Eidsvoll Eidsvoll Gol Bergen Hen Roa Hamar Hen Roa Kongsvinger Kongsvinger Myrdal Eina Hønefoss Hønefoss Lillehammer Årnes Årnes Rollag Dokka Oslo S Eidsvoll Charlottenberg Rollag Oslo S 100 %. Charlottenberg Hen Lillestrøm RoaElverum Lillestrøm Gjøvik Kongsvinger Tinnoset Asker Gol Ski Arvika Tinnoset Asker Ski Arvika Hønefoss Hamar Karlstad Karlstad Eina Årnes Notodden Rollag Oslo S Mysen Charlottenberg Notodden Mysen Nordagutu Moss Lillestrøm Nordagutu Moss Tinnoset Asker Eidsvoll Ski Arvika Hen Roa Sarpsborg Karlstad Sarpsborg Kongsvinger Skien Eidanger Notodden Fredrikstad Halden Mysen Skien Eidanger Fredrikstad Halden Hønefoss Neslandsvatn Rollag Nordagutu Brevik Larvik Stavanger Oslo S Årnes Moss Kornsjø Charlottenberg Neslandsvatn Brevik Larvik Kornsjø Sannidal Lillestrøm Sarpsborg Sannidal Simonstad Tinnoset Skien Eidanger Asker Ski Fredrikstad Gøteborg Halden Simonstad Arvika Gøteborg MalmøKarlstad Malmø Nelaug Neslandsvatn Brevik Egersund Kornsjø Larvik Mysen København Nelaug Notodden Sira København Nordagutu Arendal Sannidal Moss Arendal Simonstad Gøteborg Sarpsborg Kristiansand Malmø Skien Nelaug Kristiansand Eidanger Fredrikstad Halden København Neslandsvatn Arendal Brevik Larvik Kornsjø Sannidal Simonstad Kristiansand Gøteborg Malmø Nelaug København Arendal Kristiansand Hjuksebø Hjuksebø Trondheim Hokksund Kongsberg Hokksund Kongsberg Drammen Hjuksebø Drammen Hell Hell Spikkestad Hokksund Horten Kongsberg Spikkestad Horten Drammen Støren Gardermoen Gardermoen Namsos Storlien Grong Østersund Sundsvall Storlien Hell Røros Røros Spikkestad Horten Gardermoen Åndalsnes Storlien Røros Koppang Østersund Sundsvall Oppdal Dombås Otta Hjuksebø Trondheim Hokksund Kongsberg Drammen Støren Hell Spikkestad Horten Gardermoen Røros Storlien Østersund Sundsvall 100 % KAPASITETSUTNYTTING Koppang 100 % kapasitetsutnytting er eit uttrykk for det maksimale talet tog som kan førast fram ved maksimal framføringsfart. Ved å akseptere ein redusert framføringsfart eller ei auka framføringstid, vil ein normalt kunne føre fram fleire tog. Dette vil da gi ei utnytting på over 100% CAPACITY UTILISATION 100% capacity utilisation indicates the maximum number of trains which can be run at maximum operational speed. By accepting a reduced operational speed or increased journey time, it is normally possible to run an increased number of trains. This will then give a utilisation in excess of 100%.

10 Kapasitetsutnytting % i makstimen / % of capacity used in peak hour Kapasitetsutnyttelse % i makstimen Kapasitetsutnyttelse % over døgnet % of capacity TUKAT used in peak hour % of capacity DUKAT used over 24h Kapasitetsutnyttelse > 100 % i makstimen > 100 % of capacity TUKAT used in peak hour > Togtetthet = antall tog 1- (person og godstog) pr. døgn / Train density (passenger and freight) TOGDGN Number of0 trains per day 0 Fauske > 200 Ikke Ingen 1-40 data/ data No/ No data data Ikke data / No data Ikke data/ No data <= 10 Ikke data / No data Fauske Fauske Narvik Narvik Narvik Vassijaure Kiruna Luleå Vassijaure Vassijaure Kiruna Luleå Kiruna Luleå Fauske Narvik Vassijaure Kiruna Luleå Namsos Grong Namsos Grong Namsos Grong Åndalsnes Åndalsnes Dombås Trondheim Trondheim Støren Oppdal Trondheim Oppdal Støren Hell Støren Hell Hell Namsos Storlien Grong Østersund Sundsvall Storlien Røros Røros Østersund Sundsvall Åndalsnes Storlien Østersund Sundsvall Trondheim Hell Støren Oppdal Dombås Røros Storlien Østersund Sundsvall Åndalsnes Otta Oppdal Dombås Otta Koppang Lillehammer Lillehammer Dokka Dokka Elverum Elverum Flåm Dombås Gjøvik Flåm Gjøvik Voss Gol Voss Hamar Gol Hamar Lillehammer Palmafoss Myrdal Otta Eina Dokka Palmafoss Myrdal Eina Koppang Elverum Flåm Gjøvik Eidsvoll Eidsvoll Bergen Voss Gol Bergen Hen Roa Hamar Hen Roa Kongsvinger Kongsvinger Palmafoss Myrdal Eina Hønefoss Hønefoss Lillehammer Årnes Årnes Eidsvoll Bergen Rollag Dokka Oslo S Charlottenberg Rollag Oslo S Charlottenberg Hen Roa Lillestrøm Elverum Lillestrøm Flåm Gjøvik Asker Kongsvinger Voss Tinnoset Gol Ski Arvika Tinnoset Asker Ski Arvika Hønefoss Hamar Årnes Karlstad Karlstad Palmafoss Myrdal Rollag Oslo Eina Notodden S Mysen Charlottenberg Notodden Mysen Nordagutu Moss Lillestrøm Nordagutu Moss Tinnoset Asker Eidsvoll Bergen Ski Arvika Hen Roa Sarpsborg Karlstad Sarpsborg Kongsvinger Skien Eidanger Notodden Fredrikstad Halden Mysen Skien Eidanger Fredrikstad Halden Hønefoss Stavanger Nordagutu Brevik Moss Årnes Neslandsvatn Stavanger Kornsjø Rollag Larvik Oslo S Charlottenberg Neslandsvatn Brevik Kornsjø Larvik Sannidal Lillestrøm Sarpsborg Sannidal Simonstad Tinnoset Skien Eidanger Asker Fredrikstad Ski Halden Gøteborg Simonstad Arvika Gøteborg MalmøKarlstad Malmø Stavanger Egersund Neslandsvatn Nelaug Brevik Egersund Kornsjø Sira Larvik Mysen København Nelaug Notodden Sira København Nordagutu Arendal Sannidal Moss Arendal Simonstad Gøteborg Sarpsborg Malmø Egersund Kristiansand Nelaug Kristiansand Skien Eidanger Sira Fredrikstad Halden København Stavanger Arendal Neslandsvatn Brevik Larvik Kornsjø Sannidal Kristiansand Simonstad Gøteborg Malmø Egersund Sira Nelaug København Arendal Hjuksebø Hjuksebø Spikkestad Horten Spikkestad Horten Spikkestad Horten Drammen Drammen Drammen Hokksund Hokksund Hokksund Kongsberg Hjuksebø Kongsberg Kongsberg Gardermoen Gardermoen Røros Gardermoen Koppang Otta Hjuksebø Hokksund Kongsberg Drammen Spikkestad Horten Gardermoen Koppang 10 Kristiansand

11 Persontrafikk / Passenger traffic Reiser med tog (1000) / Passenger journeys (1000) Samtrafikk med utlandet / Cross-border traffic Annan lokal norsk trafikk / Other domestic traffic Flåm Utvikling AS / Flåm Utvikling AS Flytoget AS / Flytoget AS (Airport Express) NSB AS, lokal norsk trafikk / NSB AS, Norwegian domestic traffic (1000 reiser / 1000 passengers) Lokal trafikk i Noreg / Domestic traffic Av dette / Including: NSB AS Flytoget AS Flåm Utvikling AS Linx AB Andre / Others Samtrafikk med utlandet / Cross-border traffic Av dette / Including: NSB AS Linx AB Andre / Others Totalt / Total Kjelde: NSB AS og Flytoget AS. / Source: NSB AS and Flytoget AS. 1 Oppgåver frå Ofotbanen AS manglar for 2004 og / Information from Ofotbanen AS is not available for 2004 and

12 Personkilometer (mill.) / Passenger-kilometres (mill.) Samtrafikk med utlandet / Cross-border traffic Annan lokal norsk trafikk / Other domestic traffic Flåm Utvikling AS / Flåm Utvikling AS Flytoget AS / Flytoget AS (Airport Express) NSB AS, lokal norsk trafikk / NSB AS, Norwegian domestic traffic (millionar personkilometer / million passenger kilometres) Lokal trafikk i Noreg / Domestic traffic Av dette / Including: NSB AS Flytoget AS Flåm Utvikling AS Linx AB Andre / Others Samtrafikk med utlandet / Cross-border traffic* Av dette / Including: NSB AS Linx AB Andre / Others Totalt / Total Kjelde: NSB AS og Flytoget AS. / Source: NSB AS and Flytoget AS. * Personkilometer, berekna strekning i Noreg. / Total passenger-km for Norwegian part of route. 1 Oppgåver frå Ofotbanen AS manglar for 2004 og / Information from Ofotbanen AS is not available for 2004 and Persontog totalt per døgn i osloområdet / Total number of passenger trains per day in Greater Oslo area Grefsen 37 0 Grorud Roa GMB Gardermoen Oslo S Drammen 168 Asker 336 Skøyen 540 GMB 367 Lillestrøm 78 Eidsvoll Kongsvinger 12 Spikkestad Moss Ski 34 Mysen

13 Reisetid og reiseavstand mellom større byar / Journey time and travelling distance between major cities Avstandstabell langs jernbane (km) / Distance by rail (km) Drammen Gjøvik Halden Hamar Hønefoss Kongsberg Kongsvinger Bergen Drammen Gjøvik Halden Hamar Hønefoss Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Lillehammer Oslo Røros Skien Stavanger Trondheim 321 Kristiansand Raskaste tog på strekninga (tt:mm) / Fastest train on route (hh:mm) Drammen Gjøvik Halden Hamar Hønefoss Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Lillehammer Lillehammer Oslo Røros Skien Stavanger Trondheim Åndalsnes Oslo Røros Skien Stavanger Trondheim Åndalsnes Bergen 24:52 5:45 8:56 8:35 8:24 4:55 6:45 8:15 11:17 9:11 21:59 6:28 12:02 8:27 14:42 16:34 14:11 13:09 16:46 18:46 17:51 14:29 19:05 17:34 17:37 22:10 13:47 2:48 15:48 12:33 20:37 25:40 7:00 9:35 15:00 Drammen 2:55 2:28 2:03 0:47 0:32 1:57 3:51 2:53 13:51 0:35 5:37 1:43 6:53 9:28 7:13 6:23 Gjøvik 4:06 3:49 3:31 3:30 3:49 6:49 4:36 15:56 2:01 7:41 5:10 10:15 11:37 9:13 8:15 Halden 3:17 3:38 3:14 3:23 6:37 4:02 15:01 1:40 6:51 4:33 9:48 10:42 8:26 7:28 Hamar 3:18 2:52 2:28 6:09 0:40 11:26 1:17 3:24 4:10 9:07 7:11 4:55 3:57 Hønefoss 1:47 3:17 5:58 4:00 16:15 1:26 6:57 3:15 9:16 10:56 8:25 7:24 Kongsberg 2:43 3:16 3:34 14:44 1:10 6:34 1:10 6:14 10:14 7:50 6:56 Kongsvinger 6:18 3:17 14:47 1:14 6:33 4:10 9:25 10:36 7:48 6:50 Kristiansand 6:51 19:05 4:26 10:07 3:14 2:35 13:31 11:07 10:15 Lillehammer 10:44 1:57 4:27 4:52 9:49 6:28 4:13 3:14 12:48 9:56 15:51 22:14 4:10 6:03 12:10 Oslo 4:48 2:33 7:34 8:30 6:32 5:23 Røros 7:41 13:16 4:37 2:18 5:52 Skien 6:12 11:28 9:04 8:12 Stavanger 16:29 14:05 13:24 1:57 6:47 Trondheim 3:50 13

14 Gjennomsnittsfart på det raskaste toget på strekninga, avstand rekna langs veg (km/t) / Average speed of fastest train on each route based on road distance (km/h) Drammen Gjøvik Halden Hamar Hønefoss Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Lillehammer Oslo Røros Skien Stavanger Trondheim Åndalsnes Bergen Drammen Gjøvik Halden Hamar Hønefoss Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Lillehammer Oslo Røros Skien Stavanger Trondheim 68 V > 80 km/h 70 km/h < V < 80 km/h 60 km/h < V < 70 km/h V < 60 km/h Tabellen viser kva gjennomsnittsfart ein må ha med bil/buss for at bil/buss skal vere raskare enn toget mellom ein del større stasjonar. Det seier noko om konkurransekrafta til jernbanen mellom utvalde stasjonar samanlikna med bil/buss. The table shows the average speed required for a car or bus to travel faster than the train between various major stations. This shows how competitive rail is in relation to road transport between certain stations. Utvikling i reisetid persontog / Passenger train journey times Reisetid i timar for det raskaste toget på hovudstrekningar / Journey time in hours Strekning / Line Oslo Bergen Oslo Kr.sand Kr.sand Stavanger Oslo Skien Oslo Halden Oslo Lillehammer Oslo Tr.heim Tr.heim Kjelde: Rutebok for Norge. / Source: Norwegian Railway Timetable. 14

15 Godstrafikk / Freight traffic Togtransport i tonn (1000) / Tonnes transported by rail (1000) Malmtrafikk på Ofotbanen / Iron-ore traffic on the Ofotline Samtrafikk med utlandet, ekskl. malmtrafikk på Ofotbanen / Cross-border traffic, exclude iron-ore traffic on the Ofotline Lokal norsk trafikk / Domestic traffic (1000 tonn / 1000 tonnes) Lokal norsk trafikk / Domestic traffic Av dette / Including: NSB AS CargoNet AS Andre / Other Samtrafikk med utlandet / Cross-border traffic Av dette / Including: NSB AS CargoNet AS Malmtrafikk AS Andre / Other Totalt / Total Kjelde: NSB AS, CargoNet AS, MTAS (Malmtrafikk AS), Tågåkeriet AB og Eurostat / Source: NSB AS, CargoNet AS, MTAS (Malmtrafikk AS), Tågåkeriet AB and Eurostat. 15

16 Tonnkilometer (mill.) / Tonne-kilometres (mill.) Malmtrafikk på Ofotbanen / Iron-ore traffic on the Ofotline Samtrafikk med utlandet, ekskl. malmtrafikk på Ofotbanen / Cross-border traffic, exclude iron-ore traffic on the Ofotline Lokal norsk trafikk / Domestic traffic (millionar tonnkilometer / million tonne-kilometres) Lokal norsk trafikk / Domestic traffic Av dette / Including: NSB AS CargoNet AS Andre/ Other Samtrafikk med utlandet / Cross-border traffic *) Av dette / Including: NSB AS CargoNet AS Malmtrafikk AS Andre / Other Totalt / Total Kjelde: NSB AS, CargoNet AS, MTAS (Malmtrafikk AS), Tågåkeriet AB og Eurostat / Source: NSB AS, CargoNet AS, MTAS (Malmtrafikk AS), Tågåkeriet AB and Eurostat. *) Tonnkilometer, berekna strekning i Noreg / Total tonne-km for Norwegian part of route. 16

17 Punktlegskap / Punctuality Punktlegskap i togtrafikken 2005 Punktlegskap i toggangen blir oppgitt som prosentdel av tog til endestasjonen. For mellomdistansetog, Flytoget og lokaltog er det brukt 3 minutt margin, for alle andre tog 5 minutt margin. Train punctuality 2005 The punctuality of train services is indicated as the percentage of trains arriving at their destination on time. For regional, airport and suburban services, a margin of 3 minutes is allowed; for all other trains, the margin is 5 minutes. Gj.snitt / Gj.snitt / Persontog / Mål / average Jan / Feb / Mar / Apr / Mai / Jun / Jul / Aug / Sep / Okt / Nov / Des / average passenger traffic Target 2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 Langdistansetog / Long-distance Dovrebanen Nordlandsbanen Raumabanen Rørosbanen Bergensbanen Sørlandsbanen Gj.snitt langdistanse / Average Long-distance Mellomdistansetog / Regional Østfoldbanen Vestfoldbanen Dovrebanen Gjøvikbanen Gj.snitt mellomdistanse / Average Regional Utanlandstog / International trains Over Kornsjø Over Charlottenberg Over Storlien Ofotbanen Gj.snitt utanlandstog / Average intern. trains Flytog/ Airport Express Flytog ved innkomst til Gardermoen. / Airport Express services arriving Gardermoen. 17

18 Persontog framhald frå side 17 / Passenger trains contd. from page 17 Gj.snitt / Gj.snitt / Persontog / Mål / average Jan / Feb / Mar / Apr / Mai / Jun / Jul / Aug / Sep / Okt / Nov / Des / average passenger traffic Target 2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 Lokaltog i osloområdet (rushtid) / Suburban in Greater Oslo (rush hour) Hovedbanen Drammenbanen Østfoldbanen Gjøvikbanen Gj.snitt osloområdet / Average Greater Oslo Andre lokaltog / Other Suburban Jærbanen Bergen Arna Vossebanen Trønderbanen Persontog / Passenger trains Til Oslo S / Arriving Oslo Central Fra Oslo S / Departing Oslo Central Inkl. tog til/frå Kongsvingerbanen. / Incl. trains to/from Kongsvinger line. Gj.snitt / Gj.snitt / Godstog / Mål / average Jan / Feb / Mar / Apr / Mai / Jun / Jul / Aug / Sep / Okt / Nov / Des / average Freight Target 2004 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2005 CargoNet AS Bergensbanen Sørlandsbanen Dovrebanen Nordlandsbanen Østfoldbanen Kongsvingerbanen Raumabanen Ofotbanen Gjennomsnitt / Average Malmtrafikk AS Ofotbanen

19 Asker. Foto: Øystein Grue Foto: Øystein Grue Oslo sentralbanestasjon. Foto: Øystein Grue Utvikling i punktlegskap (% i rute ved endestasjon) / Punctuality trends (% of trains on time at terminus) Flytog / Airport-Express Combixpress / Freight 80 Nærtrafikk Oslo 1. / Oslo Suburban 1 Mellomdistanse / Regional 70 Langdistanse / Long-distance Langdistanse / Mellomdistanse / Nærtrafikk Oslo 1 / Combixpress / Flytog / Long-distance Regional Oslo Suburban 1 Freight Airport Express Nærtrafikk for rushtidstog i osloområdet. / Rush-hour suburban services in the Greater Oslo area. 19

20 Uønskede hendingar / Incidents Driftsulykker / Accidents Samanstilling av ulykker 2005 / Accidents in 2005 Type ulykke / Hendingar / Døde / Alvorlig skadde 1 / Type of accident Incidents Fatalities Serious injuries 1 Sammenstøyt / Collisions - - Togframføring / Train operations 1 Skifting / Shunting 0 Avsporingar / Derailments - - Togframføring / Train operations 1 Skifting / Shunting 0 Planovergangsulykker 2 / Level-crossing accidents Sikra med bom, lys og lyd / Crossings with barriers, lights and klaxons 0 - Sikra med grind / Crossings with gates 1 1 Andre planovergangsulykker 3 / Other level-crossing accidents 3 Brannar i rullande materiell / Rolling-stock fires Andre ulykker 4 / Other accidents 4 3 Totalt / Total Alvorleg skadd er definert som person som er arbeidsufør i meir enn 14 dagar etter ulykka. / Serious injuries are defined as people deemed unfit to work for more than 14 days after the accident. 2 Gjeld samanstøyt mellom vegkøyretøy og skjenegåande materiell. / Collisions between road vehicles and railway rolling-stock. 3 Gjeld påkjørsler av fotgjengarar som førte til drepne eller alvorleg skadde. / Collisions with pedestrians resulting in death or serious injury. Driftsulykker* ved togframføring / Train-related accidents* Avsporingar / Derailment 12 Planovergangsulykker / Level-crossing accidents Samanstøyt / Collisions * Brotet i tidsrekkja mellom 2002 og 2003 kjem av betra innrapportering av driftsulykker til Jernbaneverket etter Brotet mellom 2004 og 2005 kjem av at den nedre økonomiske grensa for skade på materiell, spor og installasjonar i statistikken over driftsulykker er heva frå EUR til EUR / The break in the curve between 2002 and 2003 is due to the introduction in 2003 of improved procedures for reporting accidents to Jernbaneverket. The break between 2004 and 2005 is because the lower financial limit for damage to rolling stock, track and installations in the accident statistics was raised from EUR to EUR

21 Foto: Sven Goll Foto: Anders Haakonsen Foto: Njål Svingheim Dyrepåkjørsler / Animal fatalities Dyrepåkjørsler etter art i 2005 / Animal fatalities by species Elg / Moose Reinsdyr / Deer Sau / Sheep Rådyr/ Roe deer Hund / Dog Ku / Cow Hjort / Deer Hest / Horse Moskus / Musk Rev / Fox Geit / Goat Gaupe / Lynx Ukjent / Unidentified Dyrepåkjørsler / Animal fatalities Antall

22 Otta Elgpåkjørsler per km / Number of moose killed per route-km Antall elgpåkjørsler pr. km strekning / FREKVENS Number of moose killed per route-km > 1 0,51-1,00 Togtetthet = antall tog 0,26 (person- - 0,50 og godstog) pr. døgn / Train density (passenger and freight) TOGDGN 0,01-0,25 Number of trains per day > <= 10 Ikke data / No data Strekning uten utan elgpåkjørsel elgpåkjørsler / Section / Route-km without without moose moose killed killed Fauske Narvik Vassijaure Kiruna Luleå Fauske Narvik Vassijaure Kiruna Luleå Namsos Grong Trondheim Støren Hell Storlien Østersund Sundsvall Åndalsnes Oppdal Røros Dombås Otta Koppang Namsos Grong Flåm Voss Palmafoss Myrdal Bergen Stavanger Egersund Åndalsnes Sira Simonstad Tinnoset Gol Rollag Notodden Nordagutu Neslandsvatn Kristiansand Nelaug Arendal Skien Dokka Kongsberg Hen Drammen Eidanger Brevik Larvik Sannidal Oppdal Gjøvik Eina Roa Spikkestad Horten Moss Fredrikstad Hamar Eidsvoll Elverum Hønefoss Årnes Oslo S Lillestrøm Asker Ski Trondheim Hjuksebø Hokksund Støren Lillehammer Gardermoen Hell Mysen Sarpsborg Halden Røros Kornsjø Kongsvinger Storlien Charlottenberg Arvika Karlstad Gøteborg Malmø København Østersund Sundsvall 22 Dombås

23 Infrastruktur / Infrastructure Hovudelementa i infrastrukturen: Underbygning Underbygningen er fundamentet som jernbanen ligg på. Han er laga av fyllingar, skjeringar, bruer eller tunnelar. Overbygning Overbygningen består av ballast/ pukk, sviller, skjener og sporveksler. Straumforsyningsanlegg Straumforsyningsanlegga overfører energi frå høgspentnetta til energiverka via matestasjonane til jernbanen og til kontaktleidningsanlegget. Signalanlegg Signalanlegga sikrar trygg togframføring, medverkar til at toga kjem fram så raskt og punktleg som mogleg, og gjer at kapasiteten til jernbanespora blir optimalt utnytta. Teleanlegg Teleanlegga omfattar m.a. kommunikasjon for framføring av tog, informasjonssystem for dei reisande og interne telefoni- og dataoverføringar. Principal components of the infrastructure: Trackbed and structures The foundation on which the railway is built: embankments, cuttings, bridges and tunnels. Permanent way Ballast, sleepers, rails, switches and crossings. electrification The electrification system supplies power from the national high-voltage electricity grid to the overhead wires via the railway s own feeder stations. Signalling Signalling systems ensure the safety of trains, facilitate fast and punctual operation, and allow optimum use to be made of track capacity. Telecommunications Telecommunications systems include cab-to-shore radio and lineside telephones, passenger information systems, and internal telephone and data networks. Returleidning Kontaktleidningsanlegg Signalanlegg Kabelkanal Pukk/ballast Sville Skjene Overbygning Blokktelefon Underbygning 23

24 Underbygning / Trackbed and structures Horisontalkurvatur / Horizontal alignment Namsoslinja Spikkestadlinja Gardermobanen Flåmsbanen Ofotbanen R <= 250m 250m < R <= 500m 500m < R <= 1100m R > 1100m (R: Radius) Drammenbanen Hovedbanen Arendalsbanen Meråkerbanen Solørbanen Raumabanen Bratsbergbanen Randsfjordbanen Roa Hønefoss Østfoldbanen ø. l. Vestfoldbanen Sørlandsbanen Bergensbanen Gjøvikbanen Nordlandsbanen Rørosbanen Kongsvingerbanen Dovrebanen Østfoldbanen v. l Lengste rettstrekningar / Longest straight sections Nr. / Stad / Bane / Lengd i meter / No. Location Line Length meter 1 Kvineshei tunnel Sørlandsbanen Romeriksporten Gardermobanen Ved Namnå Solørbanen Hægebostad tunnel Sørlandsbanen Finsetunnelen 1 Bergensbanen Ved Grinder Solørbanen Ved Varhaug Sørlandsbanen Gravhalsen tunnel Bergensbanen Ulriken tunnel Bergensbanen Ved Skarnes Kongsvinger Trollkona tunnel Bergensbanen Lieråsen tunnel Drammenbanen Ved Nesbyen Bergensbanen Inklusive ei strekning med horisontalradius R = m. / Including one section with horizontal radius R = m. 24

25 Stigning/fall / Gradients Namsoslinja Spikkestadlinja Gardermobanen > 25 o/oo o/oo 5-15 o/oo < 5 o/oo Flåmsbanen Ofotbanen Drammenbanen Hovedbanen Arendalsbanen Meråkerbanen Solørbanen Raumabanen Bratsbergbanen Randsfjordbanen Roa Hønefoss Østfoldbanen ø. l. Vestfoldbanen Sørlandsbanen Bergensbanen Gjøvikbanen Nordlandsbanen Rørosbanen Kongsvingerbanen Dovrebanen Østfoldbanen v. l

26 Lengste tunnelar / Longest tunnels Nr. / Namn / Banestrekning / Ferdig år / Lengd (m) / No. Name Line Year built Length (m) 1 Romeriksporten 1 Gardermobanen Lieråsen Drammenbanen Finsetunnelen Bergensbanen Kvineshei Sørlandsbanen Hægebostad Sørlandsbanen Trollkona Bergensbanen Ulriken Bergensbanen Hananipa Bergensbanen Gyland Sørlandsbanen Gravehalsen Bergensbanen Kvålsåsen Bergensbanen Skaugumtunnelen Askerbanen Oslotunnelen Drammensbanen Tanumtunnelen Askerbanen Hernes Bergensbanen Tronås Sørlandsbanen Sira Sørlandsbanen Tyholt tunnel Stavne Leangen Gråskallen Bergensbanen Medjå Nordlandsbanen Haversting Bergensbanen Arnanipa Bergensbanen Drangsdal Sørlandsbanen Svarthammeren Nordlandsbanen Grohei Sørlandsbanen Herøyatunnelen (Norsk Hydro) Sidespor Reinunga Bergensbanen Jerpetjern Sørlandsbanen Ilhullia Nordlandsbanen Mølleåsen Østfoldbanen, v. linje Bekkedalshøgda 2 Gardermobanen Omland Sørlandsbanen Ørtfjell (Rana Gruber) 3 Sidespor Hattflåget Nordlandsbanen Voilås Sørlandsbanen Tuva Nordlandsbanen Hestekrubben Dovrebanen Kvænflåget Nordlandsbanen Havnebane Nord, Bergen Sidespor, Bergen Stavem Raumabanen Somanvika Nordlandsbanen Nåli Flåmsbanen Hetta Bergensbanen Kleivane Bergensbanen Drøyli Rørosbanen Skienstunnelen Vestfoldbanen Skruhammer Nordlandsbanen Urstad Nordlandsbanen Blomheller Flåmsbanen Nonshaugen Nordlandsbanen Inklusive 630 m betongkulvert. / Including 630 m concrete culvert. 2 Inklusive kulvertar 25 m + 85 m. / Including culverts of 25 m + 85 m. 3 Tunnelen endar inne i fjellet. / Tunnel terminates inside mountain. 26

27 Lengste bruer / Longest bridges Nr. / Namn / Banestrekning / Bygd av / Bygd år / Lengd (m) / No. Name Line Material Year built Length (m) 1 Bru over Strømsøløpet Drammenbanen Stål / Steel ,0 2 Bru over Strømsøløpet Drammenbanen Stål / Steel ,1 3 Fetsund bru over Glomma Kongsvingerbanen Stål / Steel ,0 4 Hølendalen bru Østfoldbanen Betong / Concrete ,4 5 Bru over Bremsa ved Bølumøra Vestfoldbanen Betong / Concrete ,0 6 Minnesund bru Dovrebanen Stål / Steel ,0 7 Bru over Brakerøyløpet Drammenbanen Stål / Steel ,0 8 Dølidalen bru Gardermobanen Betong / Concrete ,0 9 Kjennsmyr bru Østfoldbanen Betong / Concrete ,6 10 Ørtfjell bru Sidespor (Nordl.banen) Stål/betong ,0 11 Støren Bru Rørosbanen Stål / Steel ,1 12 Bru over Glomma v/ «Sarpefossen» Østfoldbanen, v. linje Stål / Steel ,4 13 Bru over Kvisldalen ved Dønnum Gardermobanen Betong / Concrete ,0 14 Bru over Nidelva Nordlandsbanen Stål / Steel ,0 15 Bru Begna og Soknavn., rv. 7 Roa Hønefoss Stein ,3 16 Verdalselva Nordlandsbanen Stål / Steel ,0 17 Bretnem Namsoslinja Stål / Steel ,0 18 Bru over Namsen Nordlandsbanen Stål / Steel ,6 19 Lysedal viadukt Østfoldbanen, v. linje Stål / Steel ,0 20 Bru over Gjerstadelva Sørlandsbanen Stål / Steel ,8 21 Bru over Bandakkanalen Sørlandsbanen Stål / Steel ,8 22 Bru over Trollelva Sørlandsbanen Stål / Steel ,8 23 Bru over Brubakkelva Vestfoldbanen Betong / Concrete ,0 24 Bru over Nidelva ved Stavne Stavne Leangen Stål / Steel ,0 25 Raufjellfossen Nordlandsbanen Stål / Steel ,0 26 Stjørdalselva Nordlandsbanen Stål / Steel ,0 27 Bru over Østeråa v/ Templen Sørlandsbanen Stål / Steel ,8 28 Hobøl viadukt Østfoldbanen, ø. linje Stål / Steel ,5 29 Bru over Vefsna Nordlandsbanen Stål / Steel ,2 30 Trolldalen viadukt Nordlandsbanen Stål / Steel ,0 31 Bjerke bru, rv. 35 og Soknaelv Randsfjordbanen Stål / Steel ,8 32 Bru over Lågen, km 240,9 Dovrebanen Stål / Steel ,5 33 Mork bru Gardermobanen Betong / Concrete ,0 34 Saltdalselva Nordlandsbanen Stål / Steel ,8 35 Bru over Lågen v/ Larvik Vestfoldbanen Stål / Steel ,4 36 Bru over Hjuksaelv Bratsbergbanen Stål / Steel ,0 37 Bru over Lågen, km 197,2 Dovrebanen Stål / Steel ,0 38 Bru over Sauerelva, fv. H553 Sørlandsbanen Stål / Steel ,0 39 Kongsnut Bergensbanen Betong / Concrete ,0 40 Bru Rugånes viadukt Sørlandsbanen Stål / Steel ,8 41 Bru over Hensfossen Randsfjordbanen Stål / Steel ,3 42 Kvarstein bru Sørlandsbanen Stål / Steel ,0 43 Bru over Sandvikselva Drammenbanen Betong / Concrete ,0 44 Bru over E6 v/ Smedstua Hovedbanen Betong / Concrete ,0 27

Jernbanestatistikk 2006

Jernbanestatistikk 2006 1 Jernbanestatistikk 2006 Innhald / Contents Forord / Preface 3 Samanstilling av nøkkeltal 2006 / Summary key figures 2006 4 Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network 5 Nøkkeltal infrastruktur

Detaljer

Jernbanestatistikk 2007

Jernbanestatistikk 2007 1 Jernbanestatistikk 2007 Innhald / Contents Forord / Preface 3 Samanstilling av nøkkeltal 2007 / Summary key figures 2007 4 Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network 5 Nøkkeltal infrastruktur

Detaljer

Innhold Contents Forord Preface Sammenstillig av nøkkeltall 2004 Summary of key figures 2004 Det nordiske jernbanenettet The Nordic railway network

Innhold Contents Forord Preface Sammenstillig av nøkkeltall 2004 Summary of key figures 2004 Det nordiske jernbanenettet The Nordic railway network Jernbanestatistikk 2004 1 2 Innhold Forord 3 Sammenstillig av nøkkeltall 2004 4 Det nordiske jernbanenettet 5 Nøkkeltall infrastruktur i de nordiske land 5 Baneprioriteter 6 Nøkkeltall for det statlige

Detaljer

Jernbanestatistikk 2013

Jernbanestatistikk 2013 Jernbanestatistikk 2013 på skinner 2009 1 Innhold / Contents 03 Forord/Preface 04 Sammenstilling av nøkkeltall/ Summary of key figures 05 Jernbanetrender/Railroad trends 08 Nøkkeltall/Key figures 09 Nøkkeltall

Detaljer

Jernbanestatistikk 2007

Jernbanestatistikk 2007 1 Jernbanestatistikk 2007 Innhald / Contents Forord / Preface 3 Samanstilling av nøkkeltal 2007 / Summary key figures 2007 4 Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network 5 Nøkkeltal infrastruktur

Detaljer

Jernbanestatistikk 2011

Jernbanestatistikk 2011 Jernbanestatistikk 2011 på skinner 2009 1 Jernbanestatistikk 2011 2 Innhold / Contents 04 Forord / Preface 05 Sammenstilling av nøkkeltall 2011 Summary key figures 2011 06 Jernbanetrender/Rail-road trends

Detaljer

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert

SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken. Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert SJT Sikkerhetsseminar Sikkerhetsnivå på norsk jernbane Blikk på statistikken Utarbeidet av: Øystein Ravik og Marius Wold Albert Side 1 10.10.2006 Innledning Ulykkesstatistikken er et viktig bidrag til

Detaljer

Jernbanestatistikk 2012

Jernbanestatistikk 2012 Jernbanestatistikk 2012 på skinner 2009 1 Innhold / Contents 03 Forord/Preface 04 Sammenstilling av nøkkeltall 2012 Summary of key figures 2012 05 Jernbanetrender/Rail-road trends 06 Utvikling i punktlighet

Detaljer

Jernbanestatistikk 2008

Jernbanestatistikk 2008 1 Jernbanestatistikk 2008 Innhald / Contents Forord / Preface 3 Samanstilling av nøkkeltal 2008 / Summary key figures 2008 4 Det nordiske jernbanenettet / The Nordic Railway Network 5 Nøkkeltal infrastruktur

Detaljer

Innhold. Forord 1. Sammenstilling av nøkkeltall 2001 2. Det nordiske jernbanenettet Nøkkeltall infrastruktur i de nordisk land 3.

Innhold. Forord 1. Sammenstilling av nøkkeltall 2001 2. Det nordiske jernbanenettet Nøkkeltall infrastruktur i de nordisk land 3. Jernbanestatistikk 2001 Innhold Forord 1 Sammenstilling av nøkkeltall 2001 2 Det nordiske jernbanenettet Nøkkeltall infrastruktur i de nordisk land 3 Baneprioriteter 4 Nøkkeltall for det offentlige jernbanenettet

Detaljer

Jernbanestatistikk 2015

Jernbanestatistikk 2015 Jernbanestatistikk 2015 1996 2015 Innhold / Contents 03 Forord 04 Nøkkeltall 07 Jernbanetrender 1996 2015 15 Trafikk 16 Togmengde (person- og godstog) 17 Antall tog per døgn i storbyområder 21 Utnyttelse

Detaljer

J e r n b a n e n å r, J E R N B A N E S T A T I S T I K K

J e r n b a n e n å r, J E R N B A N E S T A T I S T I K K J e r n b a n e n 1 5 0 å r, 1 8 5 4 2 0 0 4 J E R N B A N E S T A T I S T I K K 2 0 0 3 Innhold Contents Forord... 3 Sammenstilling av nøkkeltall 2003... 4 Det nordiske jernbanenettet... 5 Nøkkeltall

Detaljer

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør

Vedlikehold og fornyelse. Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør Vedlikehold og fornyelse Jernbaneverket Banedivisjonen Odd Erik Berg Vedlikeholdsdirektør oeb@jbv.no 1 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Jernbanestatistikk 2014

Jernbanestatistikk 2014 Jernbanestatistikk 2014 PÅ SKINNER 2009 01 Innhold / Contents 03 Forord/ Foreword 04 Nøkkeltall/ Key figures 07 Jernbanetrender/ Railroad trends 10 Trafikk/ Traffic 11 Togmengde (person- og godstog) Number

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.1 Network Statement 2016 3.6.5.1 Serviceanlegg og beredskapsmateriell Service Facilities and Salvage Rolling Stock Gyldighetsperiode: 13. desember

Detaljer

Jernbanestatistikk 2016

Jernbanestatistikk 2016 Jernbanestatistikk 2016 2 Innhold / Contents 05 Forord 06 Nøkkeltall 14 Jerbanetrender 18 Trafikk 19 Togmengde (person- og godstog) 20 Antall tog per døgn i storbyområder 23 Utnyttelse av strekningskapasitet

Detaljer

Leverandørdagen 25. oktober 2012

Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leverandørdagen 25. oktober 2012 Leveranser til Banedivisjonen Assisterende banedirektør Tony Dæmring Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 900 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen,

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7

Jernbaneverket TELE Kap.: 4.e Bane Regler for vedlikehold Utgitt: 01.04.08 Kodelister Rev.: 4 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 Generelle bestemmelser Side: 1 av 7 1 BANENUMMERERING...2 2 KODELISTER FOR ANLEGGSTYPE OG MATERIELL...5 2.1 Kode for anleggstype...5 2.2 Kode for materiell...6 2.3 Kode for feil...6 2.3.1 Mekanisk feil...6

Detaljer

Jernbaneverket leverte Presentasjon av Jernbaneverket Året 005 årskavalkade Konkurransekraft og samfunnsnytte Sikkerhet, punktlighet og informasjon

Jernbaneverket leverte Presentasjon av Jernbaneverket Året 005 årskavalkade Konkurransekraft og samfunnsnytte Sikkerhet, punktlighet og informasjon Årsmelding 2005 Innhold Jernbaneverket leverte 3 Presentasjon av Jernbaneverket 6 Hvem er vi? 6 Hva gjør vi? 6 Hvordan arbeider vi? 7 Jernbaneverkets organisasjon 8 Året 2005 årskavalkade 0 Konkurransekraft

Detaljer

10. utgave 10 Edition 6. desember December Gyldighetsperiode: Validity Period: 09. des Dec des Dec.

10. utgave 10 Edition 6. desember December Gyldighetsperiode: Validity Period: 09. des Dec des Dec. Vedlegg l / Annex l 3.3.2.4 Linjehastighet 3.3.2.4 Line Speed Network Statement 213 1. utgave 1 Edition 6. desember 212 6 December 212 Gyldighetsperiode: Validity Period: 9. des. 212-9 Dec. 212-14. des.

Detaljer

> en ca O) .r:. CD CD. Ol Ol. ,... r' r..~ c: Cl) -C. c: C- Z a: al al. i~ -~~ :'; ..,... Cl) ~... -? l.v -J O.. ~,,i) O> O> O> C\I ,.

> en ca O) .r:. CD CD. Ol Ol. ,... r' r..~ c: Cl) -C. c: C- Z a: al al. i~ -~~ :'; ..,... Cl) ~... -? l.v -J O.. ~,,i) O> O> O> C\I ,. bj I~ I 'I CD CD.r:. en Ol Ol CD c: Cl) -C CD ca - c: C- ca al al Cl) E > en ca O) Z a: O>,.- ~ «S ::J ~.o C\I o en..,... CD CD E "';~ O) ~... -? l.v -J O.. ~,,i),... r' r..~ o i~ -~~ :';

Detaljer

Side 2. Banedivisjonen

Side 2. Banedivisjonen Side 1 Side 2 Banedivisjonen Banedivisjonen består av: 1 600 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen, inkl all sporgrunn: 4 114 km jernbane, herav 227 km dobbeltspor 144 km tilrettelagt

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG/ANNEX: 3.3.1.3 Network Statement 2017 3.3.1.3 Forklaringer til strekningsoversikten i STREKNINGSBESKRIVELSE Explanations to Route Overview in ROUTE DESCRIPTION MANUAL

Detaljer

Contents. 3 Operating parameters of the rail sector 19 Railways and the environment International activities Jernbaneverket s image

Contents. 3 Operating parameters of the rail sector 19 Railways and the environment International activities Jernbaneverket s image Annual Report 2006 Contents A new era 3 About Jernbaneverket 6 Who are we? 6 What do we do? 6 Key figures 31 December 2006 6 How do we operate? 7 Organizational structure 8 Key events in 2006 0 Competitiveness

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.2 Network Statement 2017 3.6.5.2 Verksteder, driftsbanegårder og renhold Workshops, Marshalling Yards, and Cleaning Facilities Gyldighetsperiode: 11.

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Drift og Vedlikeholdsstrategier. Jernbaneverket Banedivisjonen Morten Tanggaard

Drift og Vedlikeholdsstrategier. Jernbaneverket Banedivisjonen Morten Tanggaard Drift og Vedlikeholdsstrategier Jernbaneverket Banedivisjonen Morten Tanggaard 19.03.2013 1 tanmor@jbv.no Banedivisjonen 1 870 årsverk Forvalter, drifter og vedlikeholder infrastrukturen, inkl all sporgrunn:

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11

R 161.1 Bane Øst fastl 10.10.11 DB 11 06.01.12 09.01.12 Drammenbanen Drammenbanen. Asker - Drammen. Pigging av to nisjer i forbindelse med plattformfornyelse Lieråsen. Disse må i tilegg sikres. MIT vil da benytte dette bruddet for å

Detaljer

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest

NTP 2018-2029. Innspills- og høringsmøte 13. april 2016. Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest NTP 20182029 Innspills og høringsmøte 13. april 2016 Torild Hage, Jernbaneverket, Strategi og samfunn sør og vest 1 Korridor 5: Oslo Bergen/ Haugesund med arm via Sogn til Florø Jernbane: * Hva skjer?

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2005. Høy punktlighet i togtrafikken er viktige kvalitetsmål for jernbanen

Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2005. Høy punktlighet i togtrafikken er viktige kvalitetsmål for jernbanen Punktlighetsrapport / Punctuality Report 25 Høy punktlighet i togtrafikken er viktige kvalitetsmål for jernbanen Innhold / Contens Forord / Introduction 3 Punktlighet / Punctuality 4 Persontrafikken /

Detaljer

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes

Detaljer

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen

Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Jernbaneverket Infrastrukturdivisjonen Ambisjoner, tiltak og prosjekter for banestrømforsyning Leverandørmøte 2015-02-03 Prosjektdirektør Jon Brede Dukan Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen Mål

Detaljer

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen. - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen. Jernbaneforum Kongsvingerbanen Kongsvingerbanen - Norges mest lønnsomme investering for vekst i Osloregionen Jernbaneforum Kongsvingerbanen Små investeringer PÅ Kongsvingerbanen vil raskt bidra til å dempe presset i Oslo Høy vekst av

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

..,. Telefon: 231-51292 l 51120 Adresse: Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo. Pr. 31/12 1998. Utgitt av NSB BA Servkef Statistikk. 5824 5176 5513 5631 5r

..,. Telefon: 231-51292 l 51120 Adresse: Prinsensgt. 7-9, 0048 Oslo. Pr. 31/12 1998. Utgitt av NSB BA Servkef Statistikk. 5824 5176 5513 5631 5r , Pr. 31/12 1998 -ersontrafikk. mter- Rewonuag- ~- tog tog to Nærtrafikk to tog trantu..... - i alt...... 8419 5880 8477 9()17 ~31 5143 7749 5459 7301 Cl567 5703 8164..,. 8360 5658... et'\ 5824 5176 5513

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 17. september 2009 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til

Detaljer

RAPPORT HØYERE AKSELLAST. J rnbanev HOVEDKONTORET, TEKNISK KONTOR. iblioteke~

RAPPORT HØYERE AKSELLAST. J rnbanev HOVEDKONTORET, TEKNISK KONTOR. iblioteke~ RAPPORT HØYERE AKSELLAST HOVEDKONTORET, TEKNSK KONTOR J rnbanev iblioteke~ NSB Bane Høyere aksellast NNHOLD 1 Bakgrunn........... 3 2 Teoretisk grunnlag........... 4 2.1 Skinne som bærebjelke........................

Detaljer

Konkurranseutsetting av persontogtrafikken

Konkurranseutsetting av persontogtrafikken Konkurranseutsetting av persontogtrafikken Elisabeth Enger, Jernbanedirektør Dagfinn Berge, Direktør Persontrafikkavtaler Stavanger 12.10.2017 Mål for statens konkurranseutsetting Staten vil gjennom konkurranseutsetting

Detaljer

R14.1 Bane Øst fastlagt

R14.1 Bane Øst fastlagt BB 1 03.06.14 04.06.14 Bratsbergbanen Bratsbergbanen. Skien - 9,5 t totalbrudd fra tirsdag kl. Ingen berørte tog. Ingen ekstratog i nevnte tidsrom. Nordagutu Signalarbeider 20:00 til onsdag kl. 05:30.

Detaljer

R 162.1 Bane Øst fastlagt

R 162.1 Bane Øst fastlagt Reg nr Dato fra Dato til Bane Banestrekni/aktivitet Disponerigstid Konsekvens for trafikk/merknader Fra kl Til kl DB 17 09.12.12 08.06.13 Drammenbanen Drammenbanen: Oslo S - Skøyen, branntiltak i Oslotunnelen.

Detaljer

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012

SPORGEOMETRI. Leksjon Sporgeometri. Kathrine Gjerde. www.ramboll.no. Rev TI09-10.4.2012 Leksjon Sporgeometri Kathrine Gjerde www.ramboll.no Rev TI09-10.4.2012 1 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep for sporgeometri kjenne til grunnlaget for prosjektering forstå litt rundt geometri

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1 Aksellast Axle Load Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December 2016 9 December 2017 Jernbaneverket

Detaljer

JBV Energi. Leverandørdag. Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 2015-09-14. Jan Andreassen. Plan og prosjektsjef

JBV Energi. Leverandørdag. Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 2015-09-14. Jan Andreassen. Plan og prosjektsjef JBV Energi Utvikling av banestrømforsyningen og omformerprosjekter 2016 Leverandørdag 2015-09-14 Jan Andreassen Plan og prosjektsjef Agenda 1. JBV Energi 2. Planer 3. Prosjekter Organisering av Jernbaneverket

Detaljer

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket

Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt Tor Nicolaisen, Jernbaneverket 14. april 2016 Et strategisk løft er nødvendig! En svært krevende konkurransesituasjon gods flyttes fra bane til

Detaljer

Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18?

Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18? Samferdsel i Follo-Ikke bare Follobanen og E 18? Senior Rådgiver Tom Granquist, Akershus fylkeskommune 4. Februar 2016 Utfordringer innenfor samferdsel InterCity-utbyggingen Mer godstransport med bane

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2007

Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2007 1 Punktlighetsrapport / Punctuality Report 2007 Innhold / Contens Forord / Introduction 3 Punktlighet / Punctuality 4 Persontrafikken / Passenger services 6 Lokaltog / Suburban 6 Flytoget / Gardermoen

Detaljer

Vedlegg C. Høyhastighetsutredningen og godstransport. Diskusjonsgrunnlag

Vedlegg C. Høyhastighetsutredningen og godstransport. Diskusjonsgrunnlag Vedlegg C Høyhastighetsutredningen og godstransport. Diskusjonsgrunnlag Av: Ove Skovdahl, Bjørn Bryne, Liv Bergqvist Bakgrunn Høyhastighetsutredningen har beskrevet mulig traséløsninger for fremtidig jernbane

Detaljer

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI

SPORGEOMETRI. Johnny Bekkengen. Rev TI Johnny Bekkengen Rev TI17-06.04.2017 Mål for forelesningen kjenne til sentrale begrep forstå litt rundt geometri / sporveksler forstå litt rundt bygging av spor Overbygning sporets trasé skinner, sviller,

Detaljer

Forord / Introduction 3 Punktlighet / Punctuality 4. Persontrafikken / Passenger services 31

Forord / Introduction 3 Punktlighet / Punctuality 4. Persontrafikken / Passenger services 31 Punktlighetsrapport / Punctuality Report Innhold / Contens Forord / Introduction Forord / Introduction 3 Punktlighet / Punctuality 4 Persontrafikken / Passenger services 6 Lokaltog / Suburban 6 Flytoget

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.2.2.2 Network Statement 2017 3.2.2.2 Tilknyttet nett Connected Networks Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.2.2.2 Network Statement 2016 3.2.2.2 Tilknyttet nett Connected Networks Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period: 13 December

Detaljer

Fremtidens banestrøm. Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg

Fremtidens banestrøm. Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg Fremtidens banestrøm Bane NOR Energi, Plan Nils Grønneberg Oppgaven til Bane NOR Energi Sørge for tilstrekkelig og stabil banestrømforsyning med riktig spenning og frekvens. Oppgaven til Bane NOR Energi

Detaljer

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 1 av/of 5 1 BANESTRØMFORSYNING... 3 2 TOGVARMEANLEGG...4 3 KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 2 av/of 5 1... 3 TRACTION POWER

Detaljer

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør Tjenestekatalog Implementering av ny forskrift og policy Gunnar Markussen, direktør Bakgrunn Samferdselsdepartementet ønsker gjennom jernbanereformen at brukerne av jernbaneinfrastrukturen i større grad

Detaljer

Høyhastighetsutredningen

Høyhastighetsutredningen Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Bjørn Bryne Seniorrådgiver (Railconsult AS) Støren 17. Februar 2012 Hovedmål med utredningen Jernbaneverket skal utrede hvilke handlingsalternativer som er best egnet

Detaljer

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I

Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Rutesirkulære 1/15 Ruteområde Øst Seksjon Vest del I Ny rutetermin Gyldighet: Utgitt av: Ruteplanlegger: Fra og med søndag 14. desember 2014 kl.03.00 Jernbaneverket Ruteområde Øst Arne Hovland 2 Oversikt

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Velkommen til Tønsberg

Velkommen til Tønsberg Velkommen til Tønsberg 1 2 Vestfoldbanen på rett spor? v/prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum April 2010 3 AGENDA Generell status jernbanen i Norge Vestfoldbanen: Holm Nykirke Barkåker Tønsberg Farriseidet

Detaljer

Modernisering av Vestfoldbanen

Modernisering av Vestfoldbanen 1 Modernisering av Vestfoldbanen Larvik Porsgrunn på 12 minutter Informasjonsmøte i Porsgrunn 25. januar 2010 2 Agenda 1. Presentasjon og innledning 2. Fra enkeltspor til dobbeltspor 3. Forslag til videre

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Sep Ombygging signalanlegg (Kongsvinger) - (Elverum) 10-50 Mill kr Nytt utkjør hovedsignal Vestmo Signalanlegg-entrepriser 2017 -

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Aug Sporfeltoppgradering (Oslo S) - Lysaker 1-5 Mill kr Nye tiltak Etterstad-Lysaker 2017 - Aug Detaljplan Jaren stasjon 10-50 Mill

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fastlagtplan pr. 10.11.15

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fastlagtplan pr. 10.11.15 1 50 BB 01 13.12.15 10.12.16 Bergensbanen Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid. Strømutkobling på

Detaljer

Banetekniske planforutsetninger R 16

Banetekniske planforutsetninger R 16 Fra uke Til uke 1 10 Reg nr Dato fra Dato til Bane Strekning/stasjon med aktivitet/ saktekjøringer Fastlagt disponerigstid (Gjelder ikke hvite tider) NB 4 13.12.15 07.03.16 Nordlandsbanen Hell stasjon:

Detaljer

Den digitale jernbanen

Den digitale jernbanen Den digitale jernbanen Jernbaneverket Oslo 26.januar 2016, Sverre Kjenne, Direktør Signal og Tele Hensikten er å gi en introduksjon av den digitale revolusjonen i norsk jernbane Jeg kommer til å si at

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.3.2 Network Statement 2017 3.6.3.2 Driftsbanegårder Marshalling Yards Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December

Detaljer

For å få en Gjøvikbane velegnet for godstrafikk bør det planlegges for en flatere bane enn i dag. Figur: Network statement 2016, vedlegg

For å få en Gjøvikbane velegnet for godstrafikk bør det planlegges for en flatere bane enn i dag. Figur: Network statement 2016, vedlegg Notat til KVU Transportsystemet for Jaren (Oslo) Gjøvik - Moelv. 23.09.2016 Utarbeidet av: Svein Skartsæterhagen, Hege B. Selbekk, Eivind B. Larsen og Michael Brendås, JBV Valgt standard på ny Gjøvikbane

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Sep Ombygging signalanlegg (Kongsvinger) - (Elverum) 10-50 Mill kr Nytt utkjør hovedsignal Vestmo Signalanlegg-entrepriser 2017 -

Detaljer

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket

NJS Miniseminar om godsstrategi. Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008. Paul Runnestø Jernbaneverket NJS Miniseminar om godsstrategi Greier vi å doble godstrafikk på jernbane? 25. nov. 2008 Paul Runnestø Jernbaneverket Bakgrunn for og formål med arbeidet Bakgrunn Ifm langsiktig planlegging og NTP 2010

Detaljer

2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2008 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

Ulykkesstatistikk 2011

Ulykkesstatistikk 2011 Ulykkesstatistikk.8. Innholdsfortegnelse Innledning... Forklaring til statistikken... Ordinær jernbanevirksomhet.... Trafikktall.... Oversikt over jernbaneulykker.... Personskader.... Hendelser... 6 T-bane...

Detaljer

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt

R14.2 Bane Sør Vest fastlagt BB01 BB02 15.06.14 15.06.14 13.12.14 13.12.14 Vossebanen Vossebanen Bergen - Arna Arbeider på Arna stasjon og mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Fjellsikringsarbeid.

Detaljer

God utvikling for NSB-konsernet

God utvikling for NSB-konsernet 16.06.2014 God utvikling for NSB-konsernet Geir Isaksen, konsernsjef NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportselskap. NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern med en omsetning

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør

Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren. Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Jernbaneverkets handlingsprogram for godssektoren Anne Marstein, Jernbaneverket Regional plan- og utviklingsdirektør Dagens godsstrømmer Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene internt i

Detaljer

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt

R 14.1 Bane Sør Vest fastlagt BB04 16.12.13 14.06.14 Vossebanen Bergen - Arna Arbeider mellom Arna og Bergen i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor i Ulriken. Sprengingsarbeid. BB05 17.03.2014 21.03.14 Vossebanen Bergen - Voss

Detaljer

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II

Rutesirkulære 4/15 Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Rutesirkulære / Ruteområde Øst Seksjon Nord del II Ny rutetermin Gyldighet: og med søndag. desember 0 kl. 0.00 Utgitt av: Ruteplanlegger: Jernbaneverket Ruteområde Øst Leon Jacobsen Oversikt Del II KONGSVINGER-

Detaljer

JBV, who are we. Spending. Rail market. How to become a supplier. Per Melby Procurement director The Norwegian Rail Administration

JBV, who are we. Spending. Rail market. How to become a supplier. Per Melby Procurement director The Norwegian Rail Administration JBV, who are we Spending Rail market How to become a supplier Per Melby Procurement director The Norwegian Rail Administration Our network 4169 route-km 241 km (5,78%) double track 2764 km electrified

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV)

Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Jernbaneverket Utbygging Regionale Prosjekter Vest (URV) Berge Sørstrønen Prosjektsjef Leverandørdag Sør/Vest 25.10.2012 Jernbanenettet i Norge URV i tall 13 ansatte og 10 innleide i byggherreorganisasjonen

Detaljer

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen

Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det. Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen Jern ban epol itisk pl attform for I n n l an det Ivar Odnes / Anne Karin Torp Adolfsen B a kgru n n og form å l Jernbanepolitisk plattform utarbeides av Hedmark og Oppland fylkeskommuner i samarbeid med

Detaljer

TU-P05 Førers kompetanse

TU-P05 Førers kompetanse Side 1 av 9 TU-P05 1 Innledning NJM baserer seg på at førere har fullstendig opplæring hos en annen operatør før de gis sertifisering som fører i NJM. De fleste førere vil også ha sertifikat hos en annen

Detaljer

Hvordan arbeider NSB Riks. Punktlighet og regularitet

Hvordan arbeider NSB Riks. Punktlighet og regularitet Hvordan arbeider NSB Riks Punktlighet og regularitet Ansvar for resultat følger linjeorganisasjon NSB Riks har inndelt resultatansvar innen følgende fem geografiske områder: 1. Bergensbanen- og Flåmsbana

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg

Orientering om Jernbaneverkets prosjekter. Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg Orientering om Jernbaneverkets prosjekter Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen Vedlikeholdsdirektør Odd Erik Berg 1 JBVs investeringsbudsjetter 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nyanlegg 1 261 1 838 1 815

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel Jul

2017 Planlagt dato forespørsel Jul Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel Erosjonssikring mot Glomma ved Auli og Haga (Lillestrøm) - Kongsvinger 1-5 Mill kr Inv. Rassikring ØST Bygg- og anleggstjenester Teknisk

Detaljer

2012 Mer på skinner!

2012 Mer på skinner! 2012 Mer på skinner! Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen Avinor AS Togselskapene Transportetatene

Detaljer

2017 Planlagt dato forespørsel

2017 Planlagt dato forespørsel Bane NORs planlagte anskaffelser 2017 Planlagt dato forespørsel 2017 - Okt Detaljplan med regulering Rånåfoss 1-5 Mill kr Rånåfoss-Stasjon 2017 - Okt Entreprise vedr. malerarbeider på Malings-, tapetserings-

Detaljer

Energiforbruk 2007 2008 2009 2010 2011. Elektrisitet, totalt uten korrigering [GWh] 85.0 83.4 93.4 112.1 104.4

Energiforbruk 2007 2008 2009 2010 2011. Elektrisitet, totalt uten korrigering [GWh] 85.0 83.4 93.4 112.1 104.4 Miljørekneskap Energiforbruk 2007 2008 2009 2010 2011 Elektrisitet, totalt uten korrigering [GWh] 85.0 83.4 93.4 112.1 104.4 Elektrisitet, utvalg uten korrigering [GWh] 78.7 78.1 88.7 108.1 95.8 Elektrisitet,

Detaljer