Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagte anskaffelser Plan og Teknikk / Strategi og Samfunn. Leverandørdag 14.september 2015"

Transkript

1 Planlagte anskaffelser / Strategi og Samfunn Leverandørdag 14.september 2015

2 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes dato (ca.) Oslo-Gøteborg (kapasitetsutredning mm) Utredning, økt kapasitet med fokus på gods Pågår Sanering av planovergang Nordby Teknisk hovedplan med regulering, planskilt kryssing for gående og syklende. Pågår Lågheller - Mjølfjell Utredning, alternativer til stadige sikrings- og utbedringsarbeider (pga. av ras omlegging av spor el.) Pågår Oteråga kryssingsspor (plattform stoppested) Teknisk hovedplan med regulering, forlengelse av kryssingsspor, sideplattformer, ny adkomst stasjonsområdet mm. Utsatt tilbudsfrist 18/9 Sykkelparkering L1, sykkelhotell/ større innretninger (Langs banestrekning Lillestrøm/Spikkestad) Offentlig plan (regulering) med teknisk grunnlag (tilpasning og optimalisering av sykkelparkering) sept.15 Hokksund-Kongsberg, dobbeltspor/behov og tiltak Ny stasjon til Teknologiparken ved Kongsberg. Utredning med eventuell HP og RP Utredning. Forbedring av togtilbud, økt frekvens, nedkorting reisetid. Deler av arbeidet i egenregi. Ultimo sept Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale

3 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes dato (ca.) Kolbotn stasjon Teknisk hovedplan og detaljregulering, ny stasjon med to spor og sideplattformer. sept/okt. 15 Dobbeltspor Gulskogen - Hokksund Kommunedelplan og teknisk hovedplan for dobbeltspor med jernbanetekniske installasjoner, tilkomstspor hensetting/godsterminal sept/okt. 15 Sanering av planovergang Røros Teknisk hovedplan sept/okt. 15 Sandvika stasjon, Utredning Utredning. Behov for å øke kapasitet på stasjonen for å kunne kjøre flere tog i vestkorridoren. 6 spor til plattform er aktuelt. okt.15 Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale

4 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Utredning. Usikkert omfang. kan dreie seg om alt Bryn fra universell utforming til ny stasjon/flytting. Parsellvis utbygging av dobbeltspor for økt gods- Kapasitetsøkende tiltak for og persontrafikk og bedre punktlighet. Utredning Lillestrøm/Eidsvoll etter KVU-metodikk. Forespørsel sendes dato (ca.) okt.15 okt./nov.15 Ballastrens Utarbeidelse av hovedplan nov.15 Strategi for innføring av AT (autotransformatoranlegg alle elektrifiserte banestrekninger i Norge) Hovedplan, samtidig og parallelt utarbeide en strategi for ballastrens. nov.15 Gjøvikbanen KVU delleveranser, jernbane i samarbeid med Statens vegvesen øst. Ser bla. på muligheten for sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Moelv. nov.15 Kostnadsforskjeller mellom vei og jernbane i planer og utredninger Utredning. nov.15 Flåmsbana, Utviklingsplan Utredning des. 15/jan.16 Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale

5 Avrop rammeavtale; Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan Prosjektnavn Avdeling Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes dato (ca.) Kapasitet hensetting Voss-Bergen Utredning 1H-2016 Geilo stasjon. Stasjons-/plattformtiltak 2015/2016 nov/des.15 Oslo S/Loenga drift og gods, arealbehov Utredning 1H-2016 Hensetting Østlandet Regulering og teknisk hovedplan 1H-2016 Tiltaksutredning Hovedbanen Dal-Lillestrøm. Tiltak på stasjoner og kapasitetsøkende tiltak Utredning. Videreføring av kapasitetsutredning som gjennomføres i år. Aktuelt med hovedplan. Mulig, usikker når Kapasitetsutredning Drammen Holmen Utredning for å finne tiltak for å sikre kapasiteten på Drammensbanen med Holmen sidespor i drift. Medio 2016 Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale

6 Planlagte prosjekter 2015 Strategi og Samfunn Prosjektnavn Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes (ca.) Sanering PLO Gjøvikbanen for økt kapasitet Utredning for å se på mulighet for hastighetsøkning ved fjerning av planovergang og derigjennom kunne øke frekvensen på Gjøvikbanen. Under avklaring 2015/2016 Utredning av Gods/Personkapasitet Gjøvikbanen Utredning. Strategi for utvikling av Gjøvikbanen. Under avklaring 2015/2016 Nittedalsbanen Utredning. Nytt dobbeltspor mellom Oslo Alnabru og Nittedal for å øke kapasitet og nedkorte fremføringstid for gods- og persontrafikk Under avklaring 2015/2016 Utnyttelse av infrastruktur Sørlandsbanen gods/person Utredning. Hvordan bruke Sørlandsbanen for å utnytte kapasiteten best mulig og hva som bør være riktig utviklingsstrategi når IC og Ringeriksbanen bygges. Under avklaring 2015/2016 Bratsbergbanen tog mellom Brevik og Notodden/Kongsberg Elektrifisering Solørbanen, deler av Rørosbanen, Elverum Hamar Utredning kapasitetsøkende tiltak Kongsvingerbanen, Solørbanen, Rørosbanen Utredning. Studere markedsføringsgrunnlag og hvilke tiltak som må gjennomføres for å kunne binde Kongsberg, Notodden og Grenland bedre sammen med jernbane. Under avklaring 2015/2016 Utredning. Øke kapasiteten for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Under avklaring 2015/2016 Utredning. Sikre økt frekvens og redusert fremføringstid for person og godstog til Sverige og Trondheim. Under avklaring 2015/2016

7 Planlagte prosjekter 2015 Strategi og Samfunn Prosjektnavn Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes (ca.) Kongsvingerbanen ny trase indre del Østre Linje forbindelse mot Oslo Terminalutvikling Akershus Østfold Utnyttelse av infrastruktur Østre Linje gods/person Driftsbaser - standardutforming, veileder Videre planlegging av prioriterte hensettingsområder Utredning. Nedkorting av reisetid og økning av kapasitet. Under avklaring 2015/2016 Utr/plan. Videreføring av konseptvalgutredning Skal sikre østre linje adkomst til Follobanen. Under avklaring 2015/2016 Utr/Plan. Videreføring av KVU terminalstruktur i Oslofjordområdet. Under avklaring 2015/2016 Utredning. Se på hvilken rolle Østre linje skal ha når IC utbyggingen er ferdig. Under avklaring 2015/2016 Utredning. Lage et standard utformingsprinsipp for Driftsbaser for å kunne planlegge og bygge ut nødvendige driftsbaser effektivt Under avklaring 2015/2016 Utr/plan. Fortsettelse av utredningen Hensetting Østlandet. Finne fram til aktuelle lokalisering av hensettingsspor på bakgrunn av denne utredningen. Under avklaring 2015/2016

8 Planlagte prosjekter 2015 Prosjektnavn Beskrivelse av anskaffelsen Forespørsel sendes (ca.) Hamar hensetting Detaljplan sep. 15 Akustikk, støy og vibrasjoner Ny Rammeavtale sept/okt. 15 Hensetting Skien Detaljplan, 7 nye hensettingsspor, vesentlige grunnarbeider. sept/okt. 15 Hensetting Hove Lillehammer Detaljplan, 5 hensettingsspor og 2 omløpsspor, mulig toghall over hensettingsspor, vaskemaskin ++ sept/okt. 15 Skarnes stasjon. Detaljplan, ny utlysning Detaljplan, ombygging spor 1 og 2, sideplattformer, universell utforming, heis, sykkel- og pendlerparkering mm. sept. 15 Leangen stasjon Detaljplan, ombygging av spor, mellomplattform med atkomst via heis og trapp fra bru. sept/okt. 15 Mo Ørtfjell, økt aksellast Detaljplan, underbygnings- og konstruksjonstiltak, hovedspor og private sidespor Gullsmedvik og Ørtfjell. Ulike tiltak for å kunne øke aksellast. des.15 Plattformforlengelser L1 og L2 (Spikkestad til Lillestrøm og Asker til Ski) Detaljplan jan.16 Kapasitetstiltak Asker og Lillestrøm robustiserende tiltak Hovedplan/detaljplan, mye signal, noe JBT. Sporplanlegger okt.15 Foreløpig, ikke-forpliktende plan for fremtidige konkurranser