ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44

2 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr Side DEL 1 - REGNSKAPSOVERSIKTENE Økonomisk oversikt drift 3 Økonomisk oversikt investering 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet 7 Balanseregnskapet 9 DEL 2 NOTEOPPLYSNINGER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper mv. 10 Note 1 - Endring i arbeidskapital 12 Note 2 Ytelser til ledende personer og revisor 13 Note 3 Pensjonskostnader 14 Note 4 Varige driftsmidler (anleggsmidler) 15 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie, deltakelse i IKS 15 Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler 16 Note 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 16 Note 8 Renter sikring 16 Note 9 Kommunens garantiansvar 17 Note 10 Andre vesentlige forpliktelser 18 Note 11 Finansielle omløpsmidler 19 Note 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 20 Note 13 Spesifikasjon over RM mindreforbruk drift, samt evt. udekket/udisponert investering 20 Note 14 Kapitalkonto 21 Note 15 Investeringsoversikt 22 Note 16 Selvkost 23 Note 17 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen Note 18 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner 24 Note 19 Endringer i regnskapsprinsipp 25 Note 20 Interkommunalt samarbeid etter k.loven Note 21 Fordringer og gjeld til kommunale selskap og Kommunesamarbeid 26 Note 22 Finansielle anleggsmidler obligasjoner 27 DEL 3 ØKONOMISK ANALYSE Kommentarer til hovedoversiktene 28 Internregnskap med avviksanalyse 31 Nøkkeltall 40 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 2 av 44

3 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFTSREGNSKAP Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Driftsinntekter: Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Rammetilskudd , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Skatt på inntekt og formue , Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter , Sum driftsinntekter , Driftsutgifter: Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , Avskrivninger , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Renteinntekter og utbytte , Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) , Mottatte avdrag på utlån , Sum eksterne finansinntekter , Renteutgifter og låneomkostninger , Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0, Avdrag på lån Note , Utlån , Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , Motpost avskrivninger , Netto driftsresultat , Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Note , Bruk av disposisjonsfond Note , Bruk av bundne fond Note , Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , Avsatt til dekning av tidl. års RM merforbruk 0, Avsatt til disposisjonsfond Note , Avsatt til bundne fond Note , Sum avsetninger , Regnskapsmessig mindreforbruk , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 3 av 44

4 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Statlige overføringer 0, Andre overføringer , Renteinntekter og utbytte , Sum inntekter , Lønnsutgifter 0, Sosiale utgifter 0, Kjøp av tjenester som erstatter egen tj.prod , Kjøp av tjenester som erstatter egen tj.prod , Overføringer , Renteutgifter og omkostninger , Fordelte utgifter 0, Sum utgifter , Avdrag på lån , Utlån , Kjøp av aksjer og andeler , Dekning av tidligere års udekket underskudd 0, Avsatt til ubundne investeringsfond Note , Avsatt til bundne fond Note , Sum finansieringstransaksjoner , Finansieringsbehov , Bruk av lån , Salg av aksjer og andeler , Mottatte avdrag på utlån , Overført fra driftsregnskapet , Bruk av tidligere års mindreforbruk 0, Bruk av disposisjonsfond Note , Bril av bundne driftsfond , Bruk av ubundne investeringsfond Note , Bruk av bundne investeringsfond Note , Sum finansiering , Udekket 0, ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 4 av 44

5 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom , Andre direkte og indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0, Avdrag på lån Note , Netto finansinntekter/-utgifter , Til ubundne avsetninger Note , Til bundne avsetninger Note , Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Note , Bruk av ubundne avsetninger Note , Bruk av bundne avsetninger Note 12 0, Netto avsetninger , Overført til investeringsregnskapet Note , Til fordeling drift , Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Til fordeling ifølge skjema 1A 11 Sentral politisk og adm. Virksomhet , TO Skole , TO Barnehage , TO Helse og omsorg , TO Velferd , TO Barn og familie , TO Kultur og fritid , TO Plan og utbygging , TO Teknisk drift , Regionale samarbeid 0, Skatter, rammetilskudd, reserver , Finansieringstransaksjoner , Sum fordelt til drift , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 5 av 44

6 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån Note , Avsetninger Note , Årets finansieringsbehov , Finansiert slik: Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler Note , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet Note , Bruk av avsetninger Note , Sum finansiering , Udekket 0, ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 6 av 44

7 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A Fordelt slik: Sentral administrativ og politisk virksomhet , Budsjett SA 0, REGIONNETTVERK , IKT-KLIENTPROSJEKT , Fornying og infrastruktur datarom (SAN) 0, Hjemhenting drift økonomisystem (Visma) 0, Delprosjekt - nytt datasenter 0, Klientadministrasjon 0, Fjernvarme , Fiberutbygging (WAN) 0, Oppgradering av nett i rådhuset 0, Utvikling , Liseneinvestering Windows/Office , Oppgradering økonomisystem (Visma Enterprise) , Digitale politikere 0, Kulturportalen , Støttefunksjoner , Eiendom , Oppgradering tilfluktsrom , Avsetninger ENØK , Kjøp av transportmidler PCB armaturer Oppgradering Ibsens gt 0, Salg av kommunal eiendommer , Ombygging Stampevegen 5 Biri Herredshus Enova Biristrand ENØK Skole , Undervisningsnett Gjøvik skole Snertingdal undomdsskole , Investeringer skole 0, Blomhaug skole, ombygging 0, Lundstein skole , Nærmiljøanlegg Lundstein , Fredheim skole - midl. Tiltak , Biri ungdomsskole , Bjørnsveen ungdomsskole , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 7 av 44

8 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Barnehage , Investeringsmidler nye barnehageplasser , Helse og omsorg , Brannverntiltak, Snertingdal og Biri omsorgsenter , Haugthun omsorgsenter sykesignal , Kopperud avlastning og dagsenter , Fremtidige investeringer omsorg 0, Forprosjekt - Nordbyen omsorgssenter , Investeringer i Helse og omsorg 2012 K-sak 76/ , Utbedring av personalenhet - tilrettelagte tjenester 0, Anleggstilskudd Opsahlvn 4 0, Innkjøp hjelpemidler , Inventar og utstyr ny enhet Haugtun , Prosjekt bolig yngre funksjonshemmede 6 760, Kultur og fritid , Flygel , Tingbygningen Hunn, rehab , Scene , Gjøvik Gård Utviklingsplan , Kunstgress Vardal 0, Gjøvik Kulturhus - rehab. Saler/fasade/tak- T , Arena for eliteseriehåndball i Gjøvik, forprosjekt , Radiobrikkemerking - RFID 0, Regionalt kulturhus , Digital kino 0, Rehab Gjøvik musikkskole 0, Plan og utbygging , Tilrettelegging tomter (bolig/industri) , Industriområde Bjugstad , Oppgradering av Storgata , Sentrumsutvikling/skysstasjon , Teknisk drift , Vann , Avløp , Slambehandling 0, Transportmidler feier , Opprusting av kommunale veger , Sykkelbyen Gjøvik , Kunstgress Gjøvik Stadion 0, Bratbergsetra hyttefelt , Gruslager Stampevegen , Kommuneskogen 2 500, Løypemaskin, Friluftsliv , Transportmidler/maskiner , Kirkelig fellesråd , Gjøvik Gravlund 0, Utbedring skader Hunn kirke 0, Utbedring skader Vardal kirke , Regionale prosjekter , Hjemhenting drift økonomisystem (Visma) 0, Oppgradering økonomisystem (Visma Enterprise) 0, Delprosjekt - nytt datasenter , Budsjettreserve 0, Sum , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 8 av 44

9 BALANSEREGNSKAPET GJØVIK KOMMUNE Kapittel Regnskap Regnskap EIENDELER ANLEGGSMIDLER KAP Faste eiendommer og anlegg Note Utstyr, maskiner og transportmidler Note Utlån Aksjer og andeler Note 5, Pensjonsmidler Note OMLØPSMIDLER KAP Kortsiktiger fordringer Note Premieavvik Note Aksjer og andeler Note Sertifikater Obligasjoner Note Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL KAP Disposisjonsfond Note Bundne driftsfond Note Ubundne investeringsfond Note Bundne investeringsfond Note Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak drift Note Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak investering Note Regnskapsmessig mindreforbruk Note Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskap Udekket i investeringsregnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Note GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP Pensjonsforpliktelse Note Ihendehaverobligasjon Sertifikatlån Andre lån Note KORTSIKTIG GJELD KAP Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Note Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI KAP Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Gjøvik, 31. desember februar 2014 Øivind Hansebråten konst. rådmann Jan Ove Moen regnskapssjef ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 9 av 44

10 Regnskapsprinsipper mv. Anvendelse av regnskapsprinsipper og vurderingsregler Gjøvik kommune fører sitt regnskap i henhold til de kommunale regnskapsprinsipper i Kommuneloven, regnskapsforskriftene og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad vesentlige utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapital-kontoer for endring av regnskapsprinsipp. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn, eller det er obligasjoner som holdes til forfall. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr. kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Låneavdrag betales samme år som de utgiftsføres iht. presisering. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 10 av 44

11 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Merverdiavgift og mva.kompensasjon Kommunen følger reglene i mva.loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva.kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Med bakgrunn i endringer i regnskapsforskriftens 3 er det overført minimum 80 % av bokført merverdiavgiftskompensasjon for investeringer fra drift- til investeringsregnskapet. Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet Kommunen har ved utgangen av året 17 private barnehager, hvorav en er delvis kommunal. Annen kommunal virksomhet som ligger utenfor kommuneregnskapet er: Org.nr. Selskap/organisasjon/kommunesamarbeid GLT-avfall IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Mjøslab IKS Støttesenter mot Incest og Seksuell Overgrep Oppland IKS Krisesenteret i Gjøvik Innlandet revisjon IKS TOPRO AS ARBEIDS- OG TRENINGSSENTERET FOR GJØVIK/TOTEN AS GJØVIKREGIONEN NÆRINGSRÅD TURISTKONTORET GJØVIK-LAND-TOTEN ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 11 av 44

12 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Regnskap 2012 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Del 2 Balansen Regnskap 2013 Regnskap 2012 Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 12 av 44

13 NOTE nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor Godtgjørelse til ledende personer Rådmann kr kr kr Konst. Rådmann kr Ordfører kr kr kr Annen godtgjørelse til ledende personer Rådmann kr kr kr Konst. rådmann kr 638 Ordfører kr kr kr Det er i regnskapsåret bokført etterlønn til avgått rådmann på til sammen kr samt annen godtgjørelse på til sammen kr ,20 eksl. mva. Det er i tillegg beregnet og bokført gjenstående fremtidige utbetalinger på til sammen kr ,94 i regnskapet for Kommunens revisor er Innlandet revisjon IKS. Ytelse til revisor utgjør (i hele tusen kroner): Honorar for regnskapsrevisjon kr kr kr Honorar for forvaltningsrevisjon kr kr kr Honorar andre tjenester kr kr kr Sum kr kr kr ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 13 av 44

14 NOTE nr. 3 Pensjonskostnader Gjøvik kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjons-ordninger) for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon. De ansatte som er i kommunens tjeneste ved 62 år har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke fullt forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Finansiering av AFP utgjør 50 % egenandel og 50 % utjevningsordning. Etter 13 i regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. Fra og med 2011 fordeler Gjøvik kommune premieavviket over 10 år som tidligere har vært 15 år. Estimatavvik fra før 2011 er derfor balanseført fullt ut i Årets netto pensjonskostnad SPK KLP SUM SPK KLP SUM Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostn Årets premieavvik Balanse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Estimert pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,85 % 5,50 % 4,35 % 5,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 % 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16 % 3,16 % 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % 3,16 % 2,87 % 2,87 % Spesifikasjon av estimatavvik 2013 Pensjonsmidler SPK Pensjonsforpl. SPK Pensjonsmidler KLP Pensjonsforplikt. KLP Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Gjenstående samlet avvik Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto balanseført estimatavvik ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 14 av 44

15 NOTE nr. 4 Varige driftsmidler (anleggsmidler) Anlegg, EDB utstyr, maskiner, kontormas inventar og kiner utstyr Brannbiler, p- Skoler, barnehager, plasser, tekniske idrettshaller, anlegg veger, Adm.bygg, sykehjem, brannstasjon, lagerbygg Tomter og kunstverk Avskrivningstid 5 ÅR 10 ÅR 20 ÅR 40 ÅR 50 ÅR 0 ÅR Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte/reverserte nedskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi Tilgang i året Avgang i året Delsalg i året 0 Årets ordinære avskrivinger Årets nedskrivinger Årets reverserte nedskrivinger 0 Bokført verdi NOTE nr. 5 Aksjer og andeler i varige eie, deltakelse i interkommunale selskap Eierandel i Endring Bokført verdi fra forrige Bokført verdi Selskaper selskapet år Eidsiva Energi Holding AS 3,31 % AS Gjøvik Rådhus - obl. innskudd AS Industribygg 100,00 % Gjøvik Olympiske Anlegg AS (GOA) 100,00 % Gjøvik Ridesenter AS 100,00 % Totenprodukter AS 28,89 % Oplandske Bioenergi AS 0,27 % AS Gjøvik Rådhus 0,00 % AS Gjøvik gågate Norsk Bane AS 0,48 % ATS Gjøvik og Toten As 50,00 % Snertingdal Idrettslag AS Madshus Skifest 34,00 % Norsk Bane AS (Regionrådet for Gjøvikregionen) 0,25 % AS Snertingdal Auto 20,80 % Opplandske dampskibsselskap AS / Skibladner 6,90 % As Snertingdalshallen 27,63 % Øvrige aksjeselskap Sum aksjeselskap Innlandet Revisjon IKS 16,09 % GLT-Avfall IKS 42,03 % - - Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 40,40 % - - Mjøslab IKS 50 % - - Støttesenter mot Incest og Seksuell Overgrep Oppland IKS 32,66 % - - Krisesenteret i Gjøvik IKS - - Sum interkommunale selskap Biblioteksentralen AL 0,63 % - - Mjøsen skog BA Studentsamskipnaden Sameie Gjøvik Kino - andelskapital 100,00 % Egenkapitalinnskudd KLP Anleggsobligasjoner i.f.m. finansforvaltningen ( ) Sum øvrige selskap og andeler Sum aksjer og andeler Forklaring: Bokført verdi viser historisk kostpris for investeringen. Eierandel viser kommunens eierandel i selskapet. Ansvarlig lån til Eidsiva energi holding utgjør kr ,- ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 15 av 44

16 NOTE nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler a) Kommunestyret vedtok i K-sak 124/12 å godkjenne overdragelsesavtalen mellom Gjøvik kommune og Industribygg AS om overdragelse av 100% aksjene i Gjøvik rådhus AS. Overdragelsen ble gjennomført 31. desember b) Obligasjonsforetak IV er ved forfall solgt for kr ,- med tap. Anleggsmidlet er derfor nedskrevet med kr Anleggsmidlet er en del av kommunens forvaltning og tapet er i årsoppgjørsdisposisjonen er dekket med tilsvarende avsetning til kraftfond til investeringer (kontonummer ). NOTE nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Startlån og formidlingslån Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totalte langsiktige gjeld Låneavdragsfond Kommunens netto lånegjeld (mill. kr.) Tallene er i millioner kroner. Ca. 70 % av lånegjelden er sikret gjennom fastrenteavtaler eller ulike rentesikringsinstrument. Selvkostområdene utgjør her vann, avløp og renovasjon. Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. Kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (fj. Koml 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Tekst Regnskapsåret Revidert Forrige år 2013 budsjett 2012 Avdrag utgiftsført i driftsregnskapet Avdrag utgiftsført i investeringsregnskapet Sum utgiftsførte avdrag/budsjett Beregnet minste lovlige avdrag NOTE nr. 8 Renter sikring (mill kr) Forfall rentebytteavtaler ,5 162,5 43,3 50,4 Gjøvik kommune benytter rentebytteavtaler til å sikre stabile renteutgifter. Rentebytteavtalene føres til anskaffelseskost/historisk verdi da de benyttes til sikringsbokføring. Bruk av rentebytteavtaler er forankret i kommunens finansreglement. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 16 av 44

17 NOTE nr. 9 Kommunens garantiansvar Garantier gitt av kommunen - nedkvittert pr Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Aksjeselskaper se spesifikasjonen Boligstiftelser se spesifikasjonen Lag og foreninger 741 se spesifikasjonen Private barnehager/ andelsbarnehager se spesifikasjonen Sum Spesifikasjon Garantibeløp Garantien utløper AS Industribygg DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank ASA Kommunal Landspensjonskasse Gjøvik Rådhus A/S 555 Kommunal Landspensjonskasse Snertingdalhallen A/S 425 Kommunal Landspensjonskasse Arbeids- og treningssenteret for Gjøvik/Toten A DnB NOR Bank ASA Gjøvik boligstiftelse Nordea Nordea Nordea Nordea Kommunalbanken Norge Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Lag og foreninger 741 DnB Private barnehager Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Totalt garantibeløp alle garantier Det opplyses i tillegg at Gjøvik kommune har en eierandel på 42,03 % i GLT Avfall. 42,03 % av GLT Avfall sin langsiktige gjeld pr utgjør kr ,-. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 17 av 44

18 NOTE nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser Oversikten viser vesentlige forpliktelser for Gjøvik kommune i form av bl.a. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og evt. vesentlige driftsavtaler med private knyttet til drift av kommunale tjenester. Leiekontrakter Type avtale Årlig driftsutgift Avtalen utløper "Bankbygget" Gnr 179 bnr 9, Biri Båthavna Gjøvik felleskjøkken og vaskeri Gjøvik rådhus Ingen, 1 års oppsigelsestid Kallerudbygg II Kallerudbygg III Lissomskogen Skonnordtjernet Ingen, 1 års oppsigelsestid Snertingdal legesenter og helsestasjon Sum leiekontrakter Oversikten er verken uttømmende eller fullstendig. Gjøvik kommune har blant annet i tillegg flere leasingavtaler av transportmidler. Kommunen har gjennom mange år mottatt tilskudd fra Husbanken til byggeprosjekter. Husbanken har vanligvis satt som vilkår for tildelingen av slike tilskudd, at bygget blir nyttet til opprinnelig formål i et vist antall år. Dersom bygget blir tatt i bruk til annet formål før tidsfristen er ute, kan Husbanken kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Gjøvik kommune mottar tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for bl.a. integrering/bosetting og norskopplæring. IMDi har gjennom Beregningsutvalget for kartlegging av kommunale utgifter til bosetting og integrering av flyktninger konkludert at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. Hvis kommunen ikke bruker tilskuddet til øremerket formål eller har lavere utgifter enn antatt skal midlene føres tilbake til IMDi. Gjøvik kommune har satt ubrukte midler til bundne driftsfond, hvor en andel opp til ca. 7,7 mill. kroner kan tilbakeføres. Da det ikke foreligger et sikkert estimat for beløp for tilbakeføring, er ubrukte midler i balansen bokført til øremerket fond fremfor kortsiktig gjeld. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 18 av 44

19 NOTE nr. 11 Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi pr i.h.t. finansreglementet. Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi. Dersom markedsverdien har endret seg i perioden etter vises endringen som forskjell mellom markedsverdi og bokført verdi. Dette forholdet blir eventuelt bokført i neste års regnskap hvis endringen blir stående. Bokført verdi viser markedsverdi pr Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom bokført verdi per og i regnskapsåret. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Beholdning pr er fordelt på følgende aktivaklasser: Bokført verdi pr Resultatført verdiendring Aktivaklasse Anskaffelseskost Salg/ kjøp Pengemarked Obligasjoner Aksje, norske Aksjer, vekstmarkeder Konvertible obligasjoner High Yield Pantesikrede banklån Hedgefond Private Equity Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi pr i regnskapsåret, salg/kjøp i løpet av året og UB bokført verdi per Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. Renteinntekter på anleggsobligasjoner og bankinnskudd kraftfond er inntektsført med kr 4,5 mill kr. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Vedrørende finansiell markedsrisiko vises det til eget avsnitt om finansforvaltning i årsrapportens del 2 Økonomi. Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er kommentert i vedleggshefte pkt. 1 hvor egen rapport er vedlagt. Investeringene er i tråd med kommunestyret vedtatte finansreglement. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 19 av 44

20 NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger Samlet oversikt (i hele tusen kroner) KOSTRA art/balanse Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr (42 133) kr (59 381) Til avsetning senere år kr kr Netto avsetninger kr kr Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet 940 kr (1 380) kr (7 266) Bruk av fondet i investeringsregnskapet 940 kr (6 712) kr (8 397) Avsetninger til fondet 540 kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet 950 kr (18 786) kr (18 497) Bruk av fondene i investeringsregnskapet 950 kr (796) kr - Avsetninger til fondene 550 kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene 548 kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet 948 kr (12 654) kr (23 219) Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene 550 kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet 958 kr (1 804) kr (2 002) Beholdning kr kr NOTE nr. 13 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift, samt evt. udekket/udisponert investering Driftsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2013 Regnskap Regnskap Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 20 av 44

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN

ÅRSREGNSKAP 2015 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN ÅRSREGNSKAP 2015 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN REVIDERT VERSJON - PRESENTASJON AV ÅRSREGNSKAP 2015 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2015 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5

Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3. Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4. Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 ÅRSREGNSKAP 23 Nordkapp kommune Årsregnskap 23 I n n h o l d Driftsregnskap (regnskapsskjema 1a)...3 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1b)...4 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2a)...5 Investeringsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld

KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidier, langsiktig og kortsiktig gjeld Utskriftsdato: 1.1.2018 05:49:47 Status: Gjeldende Dato: 23.6.2005 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer