ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44

2 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr Side DEL 1 - REGNSKAPSOVERSIKTENE Økonomisk oversikt drift 3 Økonomisk oversikt investering 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet 7 Balanseregnskapet 9 DEL 2 NOTEOPPLYSNINGER TIL REGNSKAPET Regnskapsprinsipper mv. 10 Note 1 - Endring i arbeidskapital 12 Note 2 Ytelser til ledende personer og revisor 13 Note 3 Pensjonskostnader 14 Note 4 Varige driftsmidler (anleggsmidler) 15 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie, deltakelse i IKS 15 Note 6 Salg av finansielle anleggsmidler 16 Note 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån 16 Note 8 Renter sikring 16 Note 9 Kommunens garantiansvar 17 Note 10 Andre vesentlige forpliktelser 18 Note 11 Finansielle omløpsmidler 19 Note 12 Avsetninger og bruk av avsetninger 20 Note 13 Spesifikasjon over RM mindreforbruk drift, samt evt. udekket/udisponert investering 20 Note 14 Kapitalkonto 21 Note 15 Investeringsoversikt 22 Note 16 Selvkost 23 Note 17 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen Note 18 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner 24 Note 19 Endringer i regnskapsprinsipp 25 Note 20 Interkommunalt samarbeid etter k.loven Note 21 Fordringer og gjeld til kommunale selskap og Kommunesamarbeid 26 Note 22 Finansielle anleggsmidler obligasjoner 27 DEL 3 ØKONOMISK ANALYSE Kommentarer til hovedoversiktene 28 Internregnskap med avviksanalyse 31 Nøkkeltall 40 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 2 av 44

3 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFTSREGNSKAP Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Driftsinntekter: Brukerbetalinger , Andre salgs- og leieinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Rammetilskudd , Andre statlige overføringer , Andre overføringer , Skatt på inntekt og formue , Eiendomsskatt , Andre direkte og indirekte skatter , Sum driftsinntekter , Driftsutgifter: Lønnsutgifter , Sosiale utgifter , Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , Overføringer , Avskrivninger , Fordelte utgifter , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Renteinntekter og utbytte , Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) , Mottatte avdrag på utlån , Sum eksterne finansinntekter , Renteutgifter og låneomkostninger , Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0, Avdrag på lån Note , Utlån , Sum eksterne finansutgifter , Resultat eksterne finansieringstransaksjoner , Motpost avskrivninger , Netto driftsresultat , Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Note , Bruk av disposisjonsfond Note , Bruk av bundne fond Note , Sum bruk av avsetninger , Overført til investeringsregnskapet , Avsatt til dekning av tidl. års RM merforbruk 0, Avsatt til disposisjonsfond Note , Avsatt til bundne fond Note , Sum avsetninger , Regnskapsmessig mindreforbruk , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 3 av 44

4 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERINGSREGNSKAP Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Salg av driftsmidler og fast eiendom , Andre salgsinntekter , Overføringer med krav til motytelse , Statlige overføringer 0, Andre overføringer , Renteinntekter og utbytte , Sum inntekter , Lønnsutgifter 0, Sosiale utgifter 0, Kjøp av tjenester som erstatter egen tj.prod , Kjøp av tjenester som erstatter egen tj.prod , Overføringer , Renteutgifter og omkostninger , Fordelte utgifter 0, Sum utgifter , Avdrag på lån , Utlån , Kjøp av aksjer og andeler , Dekning av tidligere års udekket underskudd 0, Avsatt til ubundne investeringsfond Note , Avsatt til bundne fond Note , Sum finansieringstransaksjoner , Finansieringsbehov , Bruk av lån , Salg av aksjer og andeler , Mottatte avdrag på utlån , Overført fra driftsregnskapet , Bruk av tidligere års mindreforbruk 0, Bruk av disposisjonsfond Note , Bril av bundne driftsfond , Bruk av ubundne investeringsfond Note , Bruk av bundne investeringsfond Note , Sum finansiering , Udekket 0, ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 4 av 44

5 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue , Ordinært rammetilskudd , Skatt på eiendom , Andre direkte og indirekte skatter 0, Andre generelle statstilskudd , Sum frie disponible inntekter , Renteinntekter og utbytte , Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) , Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0, Avdrag på lån Note , Netto finansinntekter/-utgifter , Til ubundne avsetninger Note , Til bundne avsetninger Note , Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Note , Bruk av ubundne avsetninger Note , Bruk av bundne avsetninger Note 12 0, Netto avsetninger , Overført til investeringsregnskapet Note , Til fordeling drift , Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk , REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Til fordeling ifølge skjema 1A 11 Sentral politisk og adm. Virksomhet , TO Skole , TO Barnehage , TO Helse og omsorg , TO Velferd , TO Barn og familie , TO Kultur og fritid , TO Plan og utbygging , TO Teknisk drift , Regionale samarbeid 0, Skatter, rammetilskudd, reserver , Finansieringstransaksjoner , Sum fordelt til drift , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 5 av 44

6 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån Note , Avsetninger Note , Årets finansieringsbehov , Finansiert slik: Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler Note , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet Note , Bruk av avsetninger Note , Sum finansiering , Udekket 0, ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 6 av 44

7 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Rev.budsjett Oppr. budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A Fordelt slik: Sentral administrativ og politisk virksomhet , Budsjett SA 0, REGIONNETTVERK , IKT-KLIENTPROSJEKT , Fornying og infrastruktur datarom (SAN) 0, Hjemhenting drift økonomisystem (Visma) 0, Delprosjekt - nytt datasenter 0, Klientadministrasjon 0, Fjernvarme , Fiberutbygging (WAN) 0, Oppgradering av nett i rådhuset 0, Utvikling , Liseneinvestering Windows/Office , Oppgradering økonomisystem (Visma Enterprise) , Digitale politikere 0, Kulturportalen , Støttefunksjoner , Eiendom , Oppgradering tilfluktsrom , Avsetninger ENØK , Kjøp av transportmidler PCB armaturer Oppgradering Ibsens gt 0, Salg av kommunal eiendommer , Ombygging Stampevegen 5 Biri Herredshus Enova Biristrand ENØK Skole , Undervisningsnett Gjøvik skole Snertingdal undomdsskole , Investeringer skole 0, Blomhaug skole, ombygging 0, Lundstein skole , Nærmiljøanlegg Lundstein , Fredheim skole - midl. Tiltak , Biri ungdomsskole , Bjørnsveen ungdomsskole , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 7 av 44

8 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Barnehage , Investeringsmidler nye barnehageplasser , Helse og omsorg , Brannverntiltak, Snertingdal og Biri omsorgsenter , Haugthun omsorgsenter sykesignal , Kopperud avlastning og dagsenter , Fremtidige investeringer omsorg 0, Forprosjekt - Nordbyen omsorgssenter , Investeringer i Helse og omsorg 2012 K-sak 76/ , Utbedring av personalenhet - tilrettelagte tjenester 0, Anleggstilskudd Opsahlvn 4 0, Innkjøp hjelpemidler , Inventar og utstyr ny enhet Haugtun , Prosjekt bolig yngre funksjonshemmede 6 760, Kultur og fritid , Flygel , Tingbygningen Hunn, rehab , Scene , Gjøvik Gård Utviklingsplan , Kunstgress Vardal 0, Gjøvik Kulturhus - rehab. Saler/fasade/tak- T , Arena for eliteseriehåndball i Gjøvik, forprosjekt , Radiobrikkemerking - RFID 0, Regionalt kulturhus , Digital kino 0, Rehab Gjøvik musikkskole 0, Plan og utbygging , Tilrettelegging tomter (bolig/industri) , Industriområde Bjugstad , Oppgradering av Storgata , Sentrumsutvikling/skysstasjon , Teknisk drift , Vann , Avløp , Slambehandling 0, Transportmidler feier , Opprusting av kommunale veger , Sykkelbyen Gjøvik , Kunstgress Gjøvik Stadion 0, Bratbergsetra hyttefelt , Gruslager Stampevegen , Kommuneskogen 2 500, Løypemaskin, Friluftsliv , Transportmidler/maskiner , Kirkelig fellesråd , Gjøvik Gravlund 0, Utbedring skader Hunn kirke 0, Utbedring skader Vardal kirke , Regionale prosjekter , Hjemhenting drift økonomisystem (Visma) 0, Oppgradering økonomisystem (Visma Enterprise) 0, Delprosjekt - nytt datasenter , Budsjettreserve 0, Sum , ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 8 av 44

9 BALANSEREGNSKAPET GJØVIK KOMMUNE Kapittel Regnskap Regnskap EIENDELER ANLEGGSMIDLER KAP Faste eiendommer og anlegg Note Utstyr, maskiner og transportmidler Note Utlån Aksjer og andeler Note 5, Pensjonsmidler Note OMLØPSMIDLER KAP Kortsiktiger fordringer Note Premieavvik Note Aksjer og andeler Note Sertifikater Obligasjoner Note Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL KAP Disposisjonsfond Note Bundne driftsfond Note Ubundne investeringsfond Note Bundne investeringsfond Note Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak drift Note Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak investering Note Regnskapsmessig mindreforbruk Note Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskap Udekket i investeringsregnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Note GJELD LANGSIKTIG GJELD KAP Pensjonsforpliktelse Note Ihendehaverobligasjon Sertifikatlån Andre lån Note KORTSIKTIG GJELD KAP Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Note Premieavvik SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI KAP Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Gjøvik, 31. desember februar 2014 Øivind Hansebråten konst. rådmann Jan Ove Moen regnskapssjef ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 9 av 44

10 Regnskapsprinsipper mv. Anvendelse av regnskapsprinsipper og vurderingsregler Gjøvik kommune fører sitt regnskap i henhold til de kommunale regnskapsprinsipper i Kommuneloven, regnskapsforskriftene og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad vesentlige utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapital-kontoer for endring av regnskapsprinsipp. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn, eller det er obligasjoner som holdes til forfall. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler. Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr. kl 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Låneavdrag betales samme år som de utgiftsføres iht. presisering. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Vurderingsregler Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 10 av 44

11 Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall. Selvkostberegninger Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Merverdiavgift og mva.kompensasjon Kommunen følger reglene i mva.loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva.kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Med bakgrunn i endringer i regnskapsforskriftens 3 er det overført minimum 80 % av bokført merverdiavgiftskompensasjon for investeringer fra drift- til investeringsregnskapet. Kommunal virksomhet utenfor kommuneregnskapet Kommunen har ved utgangen av året 17 private barnehager, hvorav en er delvis kommunal. Annen kommunal virksomhet som ligger utenfor kommuneregnskapet er: Org.nr. Selskap/organisasjon/kommunesamarbeid GLT-avfall IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Mjøslab IKS Støttesenter mot Incest og Seksuell Overgrep Oppland IKS Krisesenteret i Gjøvik Innlandet revisjon IKS TOPRO AS ARBEIDS- OG TRENINGSSENTERET FOR GJØVIK/TOTEN AS GJØVIKREGIONEN NÆRINGSRÅD TURISTKONTORET GJØVIK-LAND-TOTEN ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 11 av 44

12 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital Del 1 Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Regnskap 2012 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Del 2 Balansen Regnskap 2013 Regnskap 2012 Omløpsmidler Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 12 av 44

13 NOTE nr. 2 Ytelser til ledende personer og revisor Godtgjørelse til ledende personer Rådmann kr kr kr Konst. Rådmann kr Ordfører kr kr kr Annen godtgjørelse til ledende personer Rådmann kr kr kr Konst. rådmann kr 638 Ordfører kr kr kr Det er i regnskapsåret bokført etterlønn til avgått rådmann på til sammen kr samt annen godtgjørelse på til sammen kr ,20 eksl. mva. Det er i tillegg beregnet og bokført gjenstående fremtidige utbetalinger på til sammen kr ,94 i regnskapet for Kommunens revisor er Innlandet revisjon IKS. Ytelse til revisor utgjør (i hele tusen kroner): Honorar for regnskapsrevisjon kr kr kr Honorar for forvaltningsrevisjon kr kr kr Honorar andre tjenester kr kr kr Sum kr kr kr ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 13 av 44

14 NOTE nr. 3 Pensjonskostnader Gjøvik kommune har kollektive pensjonsordninger (tjenestepensjons-ordninger) for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, og barnepensjon. De ansatte som er i kommunens tjeneste ved 62 år har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke fullt forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Finansiering av AFP utgjør 50 % egenandel og 50 % utjevningsordning. Etter 13 i regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. Fra og med 2011 fordeler Gjøvik kommune premieavviket over 10 år som tidligere har vært 15 år. Estimatavvik fra før 2011 er derfor balanseført fullt ut i Årets netto pensjonskostnad SPK KLP SUM SPK KLP SUM Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostn Årets premieavvik Balanse Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Estimert pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Årets premieavvik Premieavvik tidligere år Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift Beregningsforutsetninger Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 4,85 % 5,50 % 4,35 % 5,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 4,50 % 4,50 % 4,00 % 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,16 % 3,16 % 2,87 % 2,87 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,16 % 3,16 % 2,87 % 2,87 % Spesifikasjon av estimatavvik 2013 Pensjonsmidler SPK Pensjonsforpl. SPK Pensjonsmidler KLP Pensjonsforplikt. KLP Estimert Ny beregning Årets estimatavvik ( ) Estimatavvik fra tidligere år Amortisert avvik i år Gjenstående samlet avvik Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto balanseført estimatavvik ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 14 av 44

15 NOTE nr. 4 Varige driftsmidler (anleggsmidler) Anlegg, EDB utstyr, maskiner, kontormas inventar og kiner utstyr Brannbiler, p- Skoler, barnehager, plasser, tekniske idrettshaller, anlegg veger, Adm.bygg, sykehjem, brannstasjon, lagerbygg Tomter og kunstverk Avskrivningstid 5 ÅR 10 ÅR 20 ÅR 40 ÅR 50 ÅR 0 ÅR Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulerte/reverserte nedskrivinger Akkumulerte ordinære avskrivinger pr Bokført verdi Tilgang i året Avgang i året Delsalg i året 0 Årets ordinære avskrivinger Årets nedskrivinger Årets reverserte nedskrivinger 0 Bokført verdi NOTE nr. 5 Aksjer og andeler i varige eie, deltakelse i interkommunale selskap Eierandel i Endring Bokført verdi fra forrige Bokført verdi Selskaper selskapet år Eidsiva Energi Holding AS 3,31 % AS Gjøvik Rådhus - obl. innskudd AS Industribygg 100,00 % Gjøvik Olympiske Anlegg AS (GOA) 100,00 % Gjøvik Ridesenter AS 100,00 % Totenprodukter AS 28,89 % Oplandske Bioenergi AS 0,27 % AS Gjøvik Rådhus 0,00 % AS Gjøvik gågate Norsk Bane AS 0,48 % ATS Gjøvik og Toten As 50,00 % Snertingdal Idrettslag AS Madshus Skifest 34,00 % Norsk Bane AS (Regionrådet for Gjøvikregionen) 0,25 % AS Snertingdal Auto 20,80 % Opplandske dampskibsselskap AS / Skibladner 6,90 % As Snertingdalshallen 27,63 % Øvrige aksjeselskap Sum aksjeselskap Innlandet Revisjon IKS 16,09 % GLT-Avfall IKS 42,03 % - - Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS 40,40 % - - Mjøslab IKS 50 % - - Støttesenter mot Incest og Seksuell Overgrep Oppland IKS 32,66 % - - Krisesenteret i Gjøvik IKS - - Sum interkommunale selskap Biblioteksentralen AL 0,63 % - - Mjøsen skog BA Studentsamskipnaden Sameie Gjøvik Kino - andelskapital 100,00 % Egenkapitalinnskudd KLP Anleggsobligasjoner i.f.m. finansforvaltningen ( ) Sum øvrige selskap og andeler Sum aksjer og andeler Forklaring: Bokført verdi viser historisk kostpris for investeringen. Eierandel viser kommunens eierandel i selskapet. Ansvarlig lån til Eidsiva energi holding utgjør kr ,- ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 15 av 44

16 NOTE nr. 6 Salg av finansielle anleggsmidler a) Kommunestyret vedtok i K-sak 124/12 å godkjenne overdragelsesavtalen mellom Gjøvik kommune og Industribygg AS om overdragelse av 100% aksjene i Gjøvik rådhus AS. Overdragelsen ble gjennomført 31. desember b) Obligasjonsforetak IV er ved forfall solgt for kr ,- med tap. Anleggsmidlet er derfor nedskrevet med kr Anleggsmidlet er en del av kommunens forvaltning og tapet er i årsoppgjørsdisposisjonen er dekket med tilsvarende avsetning til kraftfond til investeringer (kontonummer ). NOTE nr. 7 Langsiktig gjeld og avdrag på lån Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Startlån og formidlingslån Ubrukte lånemidler Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totalte langsiktige gjeld Låneavdragsfond Kommunens netto lånegjeld (mill. kr.) Tallene er i millioner kroner. Ca. 70 % av lånegjelden er sikret gjennom fastrenteavtaler eller ulike rentesikringsinstrument. Selvkostområdene utgjør her vann, avløp og renovasjon. Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. Kommuneloven (koml) 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte avdrag på lån etter forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (fj. Koml 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Tekst Regnskapsåret Revidert Forrige år 2013 budsjett 2012 Avdrag utgiftsført i driftsregnskapet Avdrag utgiftsført i investeringsregnskapet Sum utgiftsførte avdrag/budsjett Beregnet minste lovlige avdrag NOTE nr. 8 Renter sikring (mill kr) Forfall rentebytteavtaler ,5 162,5 43,3 50,4 Gjøvik kommune benytter rentebytteavtaler til å sikre stabile renteutgifter. Rentebytteavtalene føres til anskaffelseskost/historisk verdi da de benyttes til sikringsbokføring. Bruk av rentebytteavtaler er forankret i kommunens finansreglement. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 16 av 44

17 NOTE nr. 9 Kommunens garantiansvar Garantier gitt av kommunen - nedkvittert pr Garanti gitt til Garantibeløp Garantien utløper Aksjeselskaper se spesifikasjonen Boligstiftelser se spesifikasjonen Lag og foreninger 741 se spesifikasjonen Private barnehager/ andelsbarnehager se spesifikasjonen Sum Spesifikasjon Garantibeløp Garantien utløper AS Industribygg DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank ASA DnB NOR Bank ASA Kommunal Landspensjonskasse Gjøvik Rådhus A/S 555 Kommunal Landspensjonskasse Snertingdalhallen A/S 425 Kommunal Landspensjonskasse Arbeids- og treningssenteret for Gjøvik/Toten A DnB NOR Bank ASA Gjøvik boligstiftelse Nordea Nordea Nordea Nordea Kommunalbanken Norge Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Lag og foreninger 741 DnB Private barnehager Husbanken Husbanken Husbanken Husbanken Totalt garantibeløp alle garantier Det opplyses i tillegg at Gjøvik kommune har en eierandel på 42,03 % i GLT Avfall. 42,03 % av GLT Avfall sin langsiktige gjeld pr utgjør kr ,-. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 17 av 44

18 NOTE nr. 10 Andre vesentlige forpliktelser Oversikten viser vesentlige forpliktelser for Gjøvik kommune i form av bl.a. leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og evt. vesentlige driftsavtaler med private knyttet til drift av kommunale tjenester. Leiekontrakter Type avtale Årlig driftsutgift Avtalen utløper "Bankbygget" Gnr 179 bnr 9, Biri Båthavna Gjøvik felleskjøkken og vaskeri Gjøvik rådhus Ingen, 1 års oppsigelsestid Kallerudbygg II Kallerudbygg III Lissomskogen Skonnordtjernet Ingen, 1 års oppsigelsestid Snertingdal legesenter og helsestasjon Sum leiekontrakter Oversikten er verken uttømmende eller fullstendig. Gjøvik kommune har blant annet i tillegg flere leasingavtaler av transportmidler. Kommunen har gjennom mange år mottatt tilskudd fra Husbanken til byggeprosjekter. Husbanken har vanligvis satt som vilkår for tildelingen av slike tilskudd, at bygget blir nyttet til opprinnelig formål i et vist antall år. Dersom bygget blir tatt i bruk til annet formål før tidsfristen er ute, kan Husbanken kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Gjøvik kommune mottar tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for bl.a. integrering/bosetting og norskopplæring. IMDi har gjennom Beregningsutvalget for kartlegging av kommunale utgifter til bosetting og integrering av flyktninger konkludert at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. Hvis kommunen ikke bruker tilskuddet til øremerket formål eller har lavere utgifter enn antatt skal midlene føres tilbake til IMDi. Gjøvik kommune har satt ubrukte midler til bundne driftsfond, hvor en andel opp til ca. 7,7 mill. kroner kan tilbakeføres. Da det ikke foreligger et sikkert estimat for beløp for tilbakeføring, er ubrukte midler i balansen bokført til øremerket fond fremfor kortsiktig gjeld. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 18 av 44

19 NOTE nr. 11 Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er verdsatt til virkelig verdi pr i.h.t. finansreglementet. Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi. Dersom markedsverdien har endret seg i perioden etter vises endringen som forskjell mellom markedsverdi og bokført verdi. Dette forholdet blir eventuelt bokført i neste års regnskap hvis endringen blir stående. Bokført verdi viser markedsverdi pr Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom bokført verdi per og i regnskapsåret. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Beholdning pr er fordelt på følgende aktivaklasser: Bokført verdi pr Resultatført verdiendring Aktivaklasse Anskaffelseskost Salg/ kjøp Pengemarked Obligasjoner Aksje, norske Aksjer, vekstmarkeder Konvertible obligasjoner High Yield Pantesikrede banklån Hedgefond Private Equity Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi pr i regnskapsåret, salg/kjøp i løpet av året og UB bokført verdi per Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvirkning. Renteinntekter på anleggsobligasjoner og bankinnskudd kraftfond er inntektsført med kr 4,5 mill kr. Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble kjøpt. Forskjellen mellom anskaffelseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittil på plasseringen. Vedrørende finansiell markedsrisiko vises det til eget avsnitt om finansforvaltning i årsrapportens del 2 Økonomi. Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser er kommentert i vedleggshefte pkt. 1 hvor egen rapport er vedlagt. Investeringene er i tråd med kommunestyret vedtatte finansreglement. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 19 av 44

20 NOTE nr. 12 Avsetninger og bruk av avsetninger Samlet oversikt (i hele tusen kroner) KOSTRA art/balanse Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr (42 133) kr (59 381) Til avsetning senere år kr kr Netto avsetninger kr kr Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet 940 kr (1 380) kr (7 266) Bruk av fondet i investeringsregnskapet 940 kr (6 712) kr (8 397) Avsetninger til fondet 540 kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet 950 kr (18 786) kr (18 497) Bruk av fondene i investeringsregnskapet 950 kr (796) kr - Avsetninger til fondene 550 kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene 548 kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet 948 kr (12 654) kr (23 219) Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene 550 kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet 958 kr (1 804) kr (2 002) Beholdning kr kr NOTE nr. 13 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift, samt evt. udekket/udisponert investering Driftsregnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2013 Regnskap Regnskap Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 20 av 44

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer