Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer"

Transkript

1 Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato Gjeldende fra høstsemesteret 2012 Endringer godkjent av prodekan på LUI Endringer godkjent av LUIs studieutvalg Siste endringer godkjent av LUIs prodekan Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for Yrkesfaglærerutdanning Programplanen gjelder for kull fra høst 2014

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav og godkjenning Læringsutbytte Studiets innhold og oppbygging Studiets arbeids- og undervisningsformer. Praksisstudier Internasjonalisering Arbeidskrav Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Emneplaner... 7 Emneplan TLB Emneplan TLB Emneplan TLB Emneplan TLB

3 1. Innledning Trafikklærerutdanningen skal utdanne kvalifiserte sjåførlærere og bidra til at behovet for trafikklærere blir dekket. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet ved å utdanne trafikklærere som bidrar til en nasjonal standard for bilføreropplæringen og til videreutvikling av en sikkerhetskultur i samsvar med myndighetenes visjon om null varig skadde og drepte i trafikken ( Nullvisjonen ). Trafikklæreren har en sentral og krevende oppgave med å bidra til å virkeliggjøre visjon og mål. Læreplan førerkortklasse B, som er fastsatt av Statens vegvesen/vegdirektoratet (i fortsettelsen benevnt «læreplanen»), er et sentralt redskap hvor sikkerhetstenkningen er implementert. Trafikklærerstudiet forbereder for de oppgavene og utfordringene en trafikklærer har gjennom tverrfaglige studier med teori på høgskolen og praksis ved trafikkskole (øvingsskole). En betydelig del av utdanningen er lagt til øvingsskoler, for at studiet skal gi et realistisk bilde av yrket og at overgangen til trafikklærergjerningen etter studiet skal være så godt forberedt som mulig. 2. Målgruppe Målgrupper er personer som ønsker å bli trafikklærer, førerprøvesensor eller som ønsker å kvalifisere seg til å arbeide med trafikksikkerhet og trafikkpedagogiske oppgaver i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter. Programplanen dekker trafikklærerutdanningen, men studiet kan tilpasses de ulike målgruppene med egne undervisningsplaner. 3. Opptakskrav og godkjenning Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse og førerkort klasse B. Søkeren må ha hatt gyldig førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene før studiestart i opptaksåret. Fullført og bestått trafikklærerutdanning kvalifiserer for yrkestittelen trafikklærer som gjelder for opplæring til førerkort klasse B. Godkjenning som trafikklærer gis av Statens vegvesen i henhold til kravene i Vegtrafikkloven 27 første ledd og helsekravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning ut over det toårige høgskolekandidatstudiet. Etter trafikklærerstudiet kan man ta videreutdanning som kvalifiserer til å være faglig leder ved en trafikkskole. Fullført og bestått toårig grunnutdanning fører frem til grad som høgskolekandidat, og vil kunne gi grunnlag for påbygging/videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad (treårig) og videre fram til mastergrad (femårig). 4. Læringsutbytte Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 2

4 Kunnskap Kandidaten har grunnleggende kunnskap om metoder, teknikker, og verktøy innen trafikkpedagogikk, trafikkdidaktikk og kunnskap om trafikkfaglige spørsmål har perspektiv på forholdet mellom moderne vegtrafikk, bilteknologi og menneske, samfunn og miljø kjenner inngående til aktuelle lover og forskrifter for vegtrafikk og rammene for trafikkopplæring kjenner trafikklærerens rolle og oppgaver Ferdigheter Kandidaten kan anvende trafikkpedagogiske, trafikkdidaktiske og trafikkfaglige kunnskaper, teknikker og verktøy i planlegging, begrunnelse, gjennomføring og vurdering av variert og tilpasset undervisning og veiledning av trafikkskoleelev kan vise kjøretekniske egenferdigheter på høyt nivå og gjennomføre kjøreteknisk instruksjon og veiledning på alle områder i læreplanen kan finne fram til og anvende oppdatert informasjon til undervisning og til å belyse problemstillinger kan reflektere over egen faglig og sosial praksis i lys av faglige krav og etisk standard og justere sin praksis under veiledning Generell kompetanse Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis har utviklet evne til aktiv kommunikasjon og oppmerksomhet i sosiale relasjoner, i undervisning og veiledning og i kjøreprosessen kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig, som deltaker i gruppe og ved hjelp av IKT kan presentere fagstoff skriftlig og muntlig og ved bruk av IKT 5. Studiets innhold og oppbygging Studiet er bygget opp i samsvar med spiralprinsippet der fire sentrale temaer bearbeides i forhold til ulike perspektiver/utfordringer/problemer etter som de aktualiseres i praksisfeltet. e er tilknyttet utvalgte øvingsskoler gjennom hele studiet. e forbereder seg til egen undervisning gjennom arbeid med teori og øvelser, får veiledning ved øvingsskolen og arbeider med evaluering av erfaringer som er gjort i praksissituasjonen. 3

5 Sentrale temaer: 1) Trafikkfaglig kunnskap kjøreprosessen, egenkjøring og presis kjøreteknikk jus teknologi, miljø og samfunn trafikkskolens drift og økonomi 2) Trafikkpedagogisk og trafikkdidaktisk kunnskap og ferdighet planlegging, gjennomføring, vurdering og kritisk analyse av undervisning veiledning/coaching analyse av læreplanens mål, innhold og arbeidsmåter IKT i undervisningen trafikkpsykologi elever med spesielle behov 3) Personlig og sosial kompetanse selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre yrkesetisk kompetanse 4) Endrings- og utviklingskompetanse endringsbehov i egen og andres undervisning planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid aktuell faglitteratur, forskningsrapporter, myndighetens rammer, mål og føringer for trafikkopplæringen Tabellen viser oversikt over emnene i studiet: Semester Emne Emne navn Studiepoeng 1 TLB1000 Introduksjon til trafikkpedagogikk 30 2 TLB1110 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis I 3 TLB2000 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis II 4 TLB2400 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen lærerpraksis

6 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer. Praksisstudier Følgende prinsipper ligger til grunn for valg av arbeidsformer og organisering av innhold Praksis- og problemorientering Utgangspunktet i studiet er utfordringer og oppgaver i trafikklæreryrket. Det vil si at praktisk lærerarbeid og refleksjon har en sentral plass i studiet. e skal lære gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemer og situasjoner. Problemorienteringen kan gjennomføres ved for eksempel observasjons-/feltstudier, oppgaveløsning, prosjektarbeid og utviklingsarbeid, både individuelt og i gruppe. Opplevelsesorientering e skal gjennom øvelser og erfaringer gi uttrykk for sine følelser og refleksjoner i ulike situasjoner. De skal også tilrettelegge for slike læringsprosesser hos sine elever. Erfaringslæring Gjennom å planlegge, prøve ut og reflektere over egen praksis, vil studentene øke bevissthet og handlingsregister i ulike opplæringssituasjoner. Bruk av videopptak av undervisning i bil og klasserom er et sentralt verktøy. Øvelser i klasserom/gruppe/bil tas opp på video og drøftes. Studentmedvirkning Det benyttes variert studentaktivitet. e utarbeider mål og planer for egen læring. Planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning i bil og klasserom/gruppe er sentralt, både ved trafikkskole og som øvelser sammen med medstudenter. e trekkes også med i en fortløpende vurdering av studieopplegg, undervisnings- og læringsprosesser. utfører selvstendig studiearbeid, slik som litteraturstudier, fremlegging i grupper, skriving av logg og refleksjonsnotater. Organisering av aktiviteter veiledet lærerpraksis ved trafikkskole forberedelse til og etterarbeid av egen undervisning forelesninger, øvelser, gruppearbeid individuelt studiearbeid observasjonsstudier og ekskursjoner i trafikkskoler, trafikkstasjoner, myndigheter, forskningsinstitutter og andre trafikkfaglige miljøer bruk av IKT Praksisstudier Teoriundervisningen skal være reflekterende overfor erfaringer fra praksisfeltet, og praksisfeltet skal være åpent for innspill fra teorifeltet. e får øvelse i undervisning og veiledning ved trafikkskole hos godkjent øvingslærer. Praksis er veiledet, og studentene er ute i praksis om lag 2 dager per uke gjennom hele semesteret (kan slås sammen til flere dager i sammenheng). Praksis omfatter planlegging, gjennomføring og etterarbeid av observasjon og egen undervisning og veiledning i bil og klasserom. 5

7 har observasjonsoppgaver 1. semester og får vurdering av egen undervisning og veiledning i 2. og 3. semester. Endelig vurdering av «praktisk lærerdyktighet» (godkjenning) gis i 4. semester. Helseattest og vandelsattest må være levert inn innen gjeldende frist før praksis kan påbegynnes. For nærmere beskrivelse av praksis, se hver emneplan. 7. Internasjonalisering Gjennom Minimum European Requirements for driving Instructor Training (MERIT) har EU utarbeidet grunnlaget for trafikklærerutdanning i Europa. I EU arbeides det med trafikkfaglige spørsmål og utredninger ved flere universiteter og fagmiljøer. Det kan tilrettelegges for studentutveksling ved trafikkfaglige institusjoner/studiemiljøer i utlandet som ledd i studiearbeidet i 4. semester. 8. Arbeidskrav Et arbeidskrav er en oppgave, et prosjektarbeid, en framføring, en praktisk øvelse eller annet studiearbeid som studenten må utføre og få godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Hvert emne beskriver slike arbeidskrav. Studiet bygger på aktiv deltakelse, i undervisningsøvelser og samarbeid med andre studenter og i praksis på øvingsskolen. Teoriundervisningen er forberedelse til praksis, og praktisk øvelse er forutsetning for teorien. Det stilles derfor krav til tilstedeværelse i hele studiet dersom ikke annet er eksplisitt bestemt og avtalt med faglærer (for eksempel ved studiedager til individuelt arbeid). I alle emner er det krav om tilstedeværelse 80% av undervisningstiden. I tilfeller der studentenes fravær av spesielle årsaker er større enn 20 %, kan studenten pålegges å gjennomføre et alternativt opplegg for å tilfredsstille vilkårene for å gå opp til eksamen, eller gis utsettelse. Se nærmere under det enkelte emne. 6

8 9. Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Tabellen viser oversikt over vurderings- og eksamensformer. Sem Emnekode og emnenavn Sp Vurderings-/ Eksamensform 1 TLB Del 1 Introduksjon til trafikkpedagogikk Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn Vurderingsuttrykk A-F Passeringstest 2 TLB 1110 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis I 3 TLB 2000 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis II 4 TLB2400 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen lærerpraksis Del 2 Individuell, praktisk kjøretest Del 3 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn- Trafikkteori 30 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn 30 Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe 30 Prosjekteksamen oppgave i gruppe Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått A-F A-F A-F - Vurdering praktisk lærerdyktighet - Vurdering praktisk lærerdyktighet Bestått/ikke bestått Passeringstest er praktisk kjøretest for å sikre at studenten holder tilstrekkelig nivå. Teoriprøve skal sikre at studenten kjenner bestemmelser i Vegtrafikklov, forskrifter, trafikkregler/skiltregler. Praktisk lærerdyktighet vurderes av øvingslærer og faglærer i henhold til høgskolens retningslinjer. 10. Emneplaner Studiet er organisert i fire emner knyttet til trafikklærerens oppgaver. Læringsutbytte, arbeidskrav og eksamen i emnene er for en stor del problem- og oppgavebasert. Den oppgitte litteraturen/pensum dekker emnene, men det kan avtales alternativ litteratur med faglærerne. 7

9 Emneplan TLB 1000 Emnekode og emnenavn TLB1000 Introduksjon til trafikkpedagogikk Engelsk emnenavn Introduction to didactics for driving instructor Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 1 Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet gir innføring i grunnleggende trafikkfaglige og trafikkpedagogiske/-didaktiske emner. Forkunnskapskrav Generelle opptakskrav til trafikklærerstudiet. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap kan gjøre rede for trafikkopplæringens betydning i myndighetenes arbeid for null drepte og hardt skadde i trafikken (null-visjonen) samt struktur og innhold i Læreplan føreropplæring klasse B (heretter: «læreplanen») kan gjengi sentrale deler av lover og forskrifter som gjelder for trafikkopplæringen og forklare trafikkreglene, skiltforskrift og kjøretøyforskrift kjenner til relevante sider ved bilens teknologi og miljøriktig kjøring kan gjøre rede for hovedtrekk i konfluent pedagogikk og instruksjonsmetodikk Ferdigheter kan analysere kjøretekniske ferdigheter i trinn og nøkkelpunkter etter trinn 2 i læreplanen som grunnlag for instruksjon i kjøreteknikk har gode kjøretekniske ferdigheter kan foreta observasjon av undervisning Generell kompetanse kan reflektere rundt bruken av IKT-verktøy i studiearbeidet kan redegjøre for trafikkskolens drift, trafikklærerens oppgaver og etiske ansvar 8

10 Innhold Emnet inneholder følgende temaer: trafikkpedagogikk og -didaktikk teknologi og samfunn jus presis kjøreteknikk trafikkteori Arbeids- og undervisningsformer Det gjennomføres kjøreteknisk prøve med tilbakemelding ved starten av semesteret, selvstendig kjøretrening på landeveg og bane gjennom semesteret og avsluttende kjøretest ved slutten av semesteret. e arbeider individuelt og i grupper med lover og forskrifter og med teknologi. Det gjennomføres i stor utstrekning praktiske øvelser i bil og klasserom, både knyttet til trafikkpedagogikk og -didaktikk og kjøreteknikk. Praksis Praksis omfatter om lag 20 dager gjennom hele semesteret ved øvingsskole med observasjon av øvingslærers undervisning etter læreplanens trinn 1 Grunnkurs og trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Se praksisguide for organisering av praksis. Arbeidskrav legger fram oversikt signert av øvingslærer og loggbok fra alle observasjoner av øvingslærers undervisning på trinn 1 og 2, og et refleksjonsnotat på 700 ord. Gjennomføre fire sekvenser kommenterende egenkjøring med private biler, i trafikalt miljø som oppgis av faglærer. Sekvensene gjennomføres sammen med minst en medstudent. Dokumenteres skriftlig med 1400 ord og/eller med video: Gjennomføring og refleksjon over øvelsene. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet. Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i henhold til eksamensreglementet være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Del 1 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 4 timer. Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne sensorer. 9

11 Hjelpemidler til eksamen Læreplan føreropplæring klasse B. Vegtrafikklovgivningen (Cappelen Damm 2014). Alle tre deler må bestås og karakteren på del 1er den som blir tellende som samlet karakter og som synliggjøres på vitnemålet. Del 2 Individuell, praktisk kjøretest, 45 minutter. Testen gjennomføres ved å kjøre en definert testrute med sensor. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det benyttes en intern eller en ekstern sensor. Alle tre deler må bestås og karakteren på del 1 er den som blir tellende som samlet karakter og som synliggjøres på vitnemålet. Del 3 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 2 timer-trafikkteori Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det benyttes en intern eller en ekstern sensor. I alle tre eksamensdeler vurderer tilsynssensor eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år. Hjelpemidler til eksamen Ingen hjelpemidler tillatt. Alle tre deler må bestås og karakteren på del 1 er den som blir tellende som samlet karakter og som synliggjøres på vitnemålet. Det er ingen progresjonskrav mellom de tre delene, de kan tas uavhengig av hverandre. Ny og utsatt eksamen s rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Ved ikke bestått på en av eksamensdelene, er det kun den ikke beståtte delen som må tas om igjen. Pensum Bohner, M. (2005). Bilmekanikeren. Oslo: Yrkeslitteratur. 332 sider. Faglærer kan velge hvilke deler som leses. Grendstad, N. M. & Sandven, G. J. (2007). Å lære er å oppdage: prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Oslo: Didakta. 251 sider. 10

12 Glein, J.O., Lødemel, S. (2007): Trafikkdidaktikk, Bekkestua, NKI. 208 sider. Haugaløkken, O. K. (1992). Trafikkoppdragelse: kompetanseutvikling i samspill. Dragvoll: SESAM. 161 sider. Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Oslo: Gyldendal akademisk. 214 sider Johnsen,B. (1999): Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser? Høgskolen i Akershus: Læremidler for profesjonsutdanning 1/1999 Kversøy, Kjartan (2013): Etikk - en praktisk vinkling: en verktøykasse med ni perspektiver, Bergen: Fagbokforlaget. 153 sider. Versland, L. (2010). Den profesjonelle trafikklærer. Didaktikk i praksis. Kristiansand. Høgskoleforlaget. 160 sider. Samferdselsdepartementet: Vegtrafikklovgivningen 2014, Cappelen Damm Akademiske forlag (2014). 150 sider. Faglærer kan velge hvilke deler som leses. Vegdirektoratet (2014) Læreplan klasse B, B kode 96 og BE. Vegvesenets håndbok 252. Oslo: Statens vegvesen. 50 sider Electude; (tilleggsressurs, bestilles ved on-line tilgang). Trafikkteori gjennom e-læringssystem (valg av system vurderes etter studiestart) Totalt 1679 sider. 11

13 Emneplan TLB 1110 Emnekode og emnenavn TLB 1110 Trafikkpedagogikk- og didaktikk i teori og praksis I Engelsk emnenavn Pedagogy and didactics in theory and driving instruction practice I Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 2 Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet skal dyktiggjøre studenten i undervisning på trinn 1 Grunnkurs og trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse i Læreplan føreropplæring klasse B (heretter: «trinn 1 og 2 i læreplanen»). Forkunnskapskrav Bestått TLB1000 Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap har inngående kjennskap til trinn 1 og 2 i læreplanen kan reflektere over ulike pedagogiske tilnærminger og metoder i undervisning på trinn 1 og 2 i læreplanen kan reflektere over bruk av ulike IKT-midler i undervisningen kan gjøre rede for sentrale utfordringer i føreropplæringen med utgangpunkt i trafikkfaglige og trafikkpedagogiske/-psykologiske emner, herunder kjøreprosessen og risikobegrepet Ferdigheter kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning i klasse/gruppe på trinn 1 i læreplanen kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning på trinn 2 i læreplanen. kan bruke relevant IKT i undervisningen Generell kompetanse kan delta i samarbeid og diskusjon med andre studenter kan kommunisere konstruktivt med elever og medlærere/medstudenter kan gi og ta imot tilbakemeldinger på undervisningsøvelser 12

14 Innhold Emnet inneholder følgende temaer planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse av undervisning og veiledning/coaching analyse av læreplanens mål, innhold og arbeidsmåter IKT i undervisningen trafikkpsykologi elever med spesielle behov selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre yrkesetisk kompetanse Arbeids- og undervisningsformer Undervisning gjennomføres både som øvelser på høgskolen sammen med andre studenter og i skolebil/klasserom med veiledning fra øvingslærer. Litteratur leses opp mot de problemstillingene det til enhver tid arbeides med. Praksis Praksis omfatter om lag 40 dager gjennom hele semesteret. Innholdet i praksis er observasjon av øvingslærer, forberedelse til egen undervisning, gjennomføring av undervisningen og veiledning/etterarbeid. Observasjon av medstudenters undervisning er viktig del av øvingsundervisningen. Deler av undervisningen kan være på kveldstid/mørketid. Se praksisguide for organisering av praksis. Arbeidskrav Planlegge, gjennomføre og vurdere en tre timers undervisingssekvens innen trafikalt grunnkurs sammen med en eller flere medstudenter. Dokumentasjonen kan være skriftlig og/eller tilsvarende med andre media som video, foto, lydopptak og skal omfatte studentens refleksjon over tilbakemeldinger fra øvingslærer og medstudenter. Det totale omfanget av dokumentasjonen avtales med faglærer. Planlegge, gjennomføre og vurdere en veiledningstime, læreplanen trinn 2.9. Dokumenteres med bruk av video eller ved lydopptak. Timeoversikt over ca. 40 timer egen undervisning og i tillegg observasjoner av øvingslærer og av medstudenter føres og dokumenters sammen med et refleksjonsnotat på minst 700 ord som beskriver egen læring. Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i henhold til eksamensreglementet være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere én gang innen ordinær eksamen. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet. 13

15 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 5 timer. Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år Ny og utsatt eksamen s rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Hjelpemidler til eksamen Læreplan føreropplæring klasse B, B kode 96 og BE. Pensum IKT: nettressurser, oppdateres årlig. Johnsen, B. (1998). Instruksjon og veiledning ved læring av praktiske oppgaver på arbeidsplassen. Bekkestua : Høgskolen i Akershus. 57 sider. Mathisen, P. & Høigaard, R. (2004). Veiledningsmetodikk: en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 172 sider. Moe, D. (2008). Kjøreprosessen: en modell for analyse og forklaring av kjøreatferd basert på biologiske og psykologiske forutsetninger. Trondheim: [D. Moe]. 89 sider. Moe, D., Nermark, J. & Torsmyr, K. (2011). Veien til førerkortet. [Oslo]: Autoriserte trafikkskolers landsforbund. 300 sider. Nilsen, S.E. og Grete H. Sund (2008). Læring gjennom praksis. Oslo. PedLex. 144 sider. Peräaho, M. (2004). Førerkompetanse i et hierarkisk perspektiv: konsekvenser for føreropplæringen. 55 sider. Hentet fra * Rismark, M. (2004). Play mobil: fag, læring og undervisning på Trafikalt grunnkurs. Trondheim: Vox. 72 sider. Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget (2.utg.) 295 sider Totalt 1184 sider. 14

16 Emneplan TLB 2000 Emnekode og emnenavn TLB2000 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis II Engelsk emnenavn Pedagogy and didactics in driving instruction practice II Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 3 Undervisningsspråk Norsk Innledning Semesteret skal dyktiggjøre studenten i undervisning på trinn 3 Trafikal del og trinn 4 Avsluttende opplæring i Læreplan føreropplæring klasse B (heretter: «trinn 3 og 4 i læreplanen»). Forkunnskapskrav Bestått TLB1000 og TLB 1110 Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap har inngående kjennskap til trinn 3 og 4 i læreplanen kan reflektere over ulike pedagogiske tilnærminger og relevante metoder ved undervisning på trinn 3 og 4 i læreplanen kan gjøre rede for sentrale utfordringer i føreropplæringen med utgangpunkt i trafikkpedagogiske og trafikkfaglige emner, herunder miljø og samfunn, risiko og forebygging av ulykker har godkjenning som godkjent førstehjelpsinstruktør ved trafikkskole kjenner til trafikkskolens drift og elevansvar samt tilsyn og gjennomføring av førerprøve. Ferdigheter kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning på trinn 3 og 4 i læreplanen kan analysere risiko har tilstrekkelig ferdigheter i ECO-driving kan organisere og tilpasse pedagogiske metoder ved Sikkerhetskurs på bane, Sikkerhetskurs på veg og førstehjelpsundervisning. 15

17 Generell kompetanse kan reflektere over egen praksis, yrkesetikk og behandling av elev kan kommunisere tydelig og lytter oppmerksomt kan endre praksis på grunnlag av tilbakemeldinger og veiledning fra medstudenter og øvingslærer. Innhold Emnet inneholder følgende temaer planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse av undervisning og veiledning/coaching analyse av læreplanens mål, innhold og arbeidsmåter IKT i undervisningen trafikkpsykologi elever med spesielle behov selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre trafikkskolens drift og yrkesetikk Arbeids- og undervisningsformer skal gjøre erfaringer med egen undervisning og vurdere erfaringene i forhold til egen opplevelse og i teoretisk perspektiv. Undervisningsoppgaver gjennomføres både som øvelser på høgskolen sammen med andre studenter og ved utprøving i bil/klasserom med veiledning fra øvingslærer. Litteratur leses opp mot de problemstillingene det til enhver tid arbeides med. Praksis Praksis omfatter om lag 30 dager gjennom hele semesteret. Innholdet i praksis er observasjon av øvingslærer, forberedelse til egen undervisning, gjennomføring av undervisningen og etterarbeid. Observasjon av medstudenters undervisning er sentral del av erfaringslæringen. Deler av undervisningen kan være på kveldstid/mørketid. Se praksisguide for organisering av praksis. Arbeidskrav Gruppearbeid Planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg for «sikkerhetskurs på bane» (læreplanens trinn 3.8). Skriftlig dokumentasjon: Plan med begrunnelse, og vurdering av gjennomføringen, til sammen 1400 ord. Gjennomføringen dokumenteres ved bruk av videoopptak. Gruppearbeid Hver gruppedeltaker planlegger, gjennomfører og vurderer en veiledningstime med elev (Læreplanens trinn 3.9, Obligatorisk veiledningstime) som dokumenteres med videoopptak eller lydopptak. Det utarbeides et refleksjonsnotat med omfang etter avtale med faglærer. Gruppearbeid Planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg etter læreplanens trinn 4.1«sikkerhetskurs på veg». Gjennomføringen dokumenteres med videoopptak. 16

18 Det utarbeides et refleksjonsnotat med omfang etter avtale med faglærer. Timeoversikt over ca. 40 timer egen undervisning og i tillegg observasjoner av øvingslærer og observasjon av medstudenter føres og dokumenters sammen med et refleksjonsnotat på minst 700 ord som beskriver egen læring og etisk praksis. Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i henhold til eksamensreglementet være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere én gang innen ordinær eksamen. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 2-4 studenter, over to uker, ca. 15 sider. Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år Ny og utsatt eksamen Ved sykdom i gruppa kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av eksamen, i annen gruppe eller individuelt. s rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensum De Vibe, M. F., Karem, R., Due, N., Mjaugedal, G. & Walthinsen, J. (2007). Nå: tilstedeværelse i hverdagen. [Høvik]: de Vibe & Karem. 80 sider. Elvik, R., Mysen, A. B., Vaa, T., Pedersen, T. O. & Køltzow, K. (1997). Trafikksikkerhetshåndbok: oversikt over virkninger, kostnader og offentlige ansvarsforhold for 124 trafikksikkerhetstiltak. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Utvalgte avsnitt: 50 sider. Foros, P. B (1989): Læring av ansvar: Fra handling til holdning. Universitetsforlaget. 145 sider. Grendstad, N. M. (1990). Hva styrer min adferd: litt hverdagspsykologi. Oslo: Didakta. 92 sider. Grendstad, N. M. (2010). Fantasi og følelser: praktisk mentalhygiene i hverdagen. * Kristiansand: I kommisjon hos Didakta. 109 sider Inglar, T. (1997): Lærer og veileder. Universitetsforlaget. 219 sider 17

19 Kokkersvold, E. & Mjelve, H. (2003). Mellom oss: trening i kommunikasjon i gestaltperspektiv. Oslo: Gyldendal akademisk. 151 sider. Kolbjørnsen, E. (2001): Tilpasset og differensiert opplæring i videregående skole. Pedlex. 75 sider. Linderholm, I. (2003). Individanpassad förarutbildning : utbildningsförsök i STR Halland. Hentet fra 92 sider. Nilsonne, Å. (2010). Mindfulness: treningsredskap for hjernen. Oslo: Gyldendal akademisk. 124 sider. Røise, P. (2009): Færre gode råd, flere gode spørsmål. Sylling: Choice & Change. 50 sider. Røise, P.(2013): Profesjonell kompetanse i ungdomscoaching Høgskolen i Oslo og Akershus. 140 sider. Sølvberg, A.M og Marit Rismark (2005). Kommunikasjon på flerfeltsveg: innvandreres møte med norsk trafikkultur NTNU Voksne i læring. nc=show&id=1047&type=0&service= sider. Tønseth, C., m.fl. (2006) Personlighetsbasert føreropplæring. NTNU, Trondheim 94 sider Statens vegvesen (2007): Risikovurderinger i vegtrafikken, Statens vegvesen: Håndbok sider. Totalt 1582 sider. 18

20 Emneplan TLB 2400 Emnekode og emnenavn TLB 2400 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen lærerpraksis Engelsk emnenavn Development project in driving instruction. Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 4 Undervisningsspråk Norsk Innledning Dette semesteret gjennomfører studentene en kandidatoppgave parallelt med fullføring av øvingsundervisningene, med en fordeling på om lag 50% av studietiden på hver. Kandidatoppgaven skal ha utgangspunkt i utfordringen studenten erfarer i egne undervisning eller i praksisfeltet forøvrig. Forkunnskapskrav og opptakskrav. Bestått TLB1000, TLB1110 og TLB2000. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap kjenner til aktuelle trafikkpedagogiske og trafikkfaglige utviklingsoppgaver har kunnskap om utviklingsmetodikk og hvordan denne kan brukes på ulike områder innen det trafikkpedagogiske og trafikkfaglige feltet Ferdigheter kan planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen praksis kan anvende IKT-verktøy i gjennomføring og/eller formidling kan samarbeide i en prosjektgruppe og reflektere over arbeidet i gruppa og resultatet av arbeidet Generell kompetanse kan gjennomføre en presentasjon av prosjektet for andre trafikklærere og fagfolk og utveksle synspunkter på prosjektet Innhold Emnet inneholder følgende temaer endringsbehov i egen og andres undervisning planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid aktuell faglitteratur, forskningsrapporter, myndighetens rammer, mål og føringer for trafikkopplæringen 19

Emneplan for trafikkopplæring i skolen

Emneplan for trafikkopplæring i skolen Emneplan for trafikkopplæring i skolen Basic Driving Training in Public Schools Emnekode: TRAS/TRASO Videreutdanning, 10 studiepoeng/ects Deltid Godkjent av prodekan for studier 4. desember 2014 Gjeldende

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Praksisguide for trafikklærerstudenter

Praksisguide for trafikklærerstudenter Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for trafikklærerstudenter 2014-2016 1.0 INNLEDNING.... 3 2.0 INNHOLD

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning grunnleggende ferdigheter i matematikk for yrkesfagene (MATM) Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent

Detaljer

Programplan for utdanningsvalg

Programplan for utdanningsvalg Programplan for utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode (oppdrag): UTVAO Studieprogramkode (videreutdanning):

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014 Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Navn Instruktør Scooter klasse S Emnekode SCOOT. Videreutdanningsemne. Emnetype Emnet

Detaljer

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VCOO Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus april

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Pedagogy for Enterprises. Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Pedagogy for Enterprises. Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen Pedagogy for Enterprises Managing the Development of Competences at the Workplace Videreutdanning på bachelornivå

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Programplan for Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid (ATEKO)

Programplan for Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid (ATEKO) Programplan for Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid (ATEKO) Application of new technologies in learning and vocation Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/ects Deltid Godkjent av dekan

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Studieplan 2014-2015 Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Side 2/8 PEDVEIL PEDVEIL 100/300 PEDVEIL 200/400 Praktisk

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING UTRYKNINGSKJØRING 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Further Education in Voluntary Sector Management 60 Studiepoeng deltid

Further Education in Voluntary Sector Management 60 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning i ledelse og organisering av frivillige organisasjoner (LOFO) Further Education in Voluntary Sector Management 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av styret ved Høgskolen

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Postgraduate Certificate in Education. 60 studiepoeng Heltid/deltid

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Postgraduate Certificate in Education. 60 studiepoeng Heltid/deltid Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Postgraduate Certificate in Education 60 studiepoeng Heltid/deltid Studieprogramkode: PPH for heltid PPU, PPUD og PPUS for deltid Godkjent av

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet.

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet. Emnenavn (en) ICT and learning Emnenavn (nb) IKT og læring Omfang 30 Studiepoeng Studienivå Syklus 1 Undervisningsspråk Norsk Organisasjonstilhørighet GLU5-10 Emneansvarlig Jan Frode Haugseth Forkunnskapskrav

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000)

Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000) Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000) Videreutdanning på bachelornivå 10 studiepoeng/10 ECTS Deltid Godkjent av dekan Dato 18.09.2013 Gjeldende fra høstsemesteret 2013 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag

Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Emneplan for matematikk 1MB, trinn 1-7 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode K1MBO Emnekode og emnenavn Matematikk 1MB trinn 1-7 - oppdrag Engelsk emnenavn Mathematics for Grades level 1-7, Course

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Noen tanker og intensjoner

Noen tanker og intensjoner Forskrift til rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) for trinn 8-13 Noen tanker og intensjoner med fokus på profesjonsretting og det nye profesjonsfaget.

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 28. april 2014 1. Innledning Endring og utvikling preger politiet som andre

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer