Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer"

Transkript

1 Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato Gjeldende fra høstsemesteret 2012 Endringer godkjent av prodekan på LUI Endringer godkjent av LUIs studieutvalg Siste endringer godkjent av LUIs prodekan Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for Yrkesfaglærerutdanning Programplanen gjelder for kull fra høst 2014

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav og godkjenning Læringsutbytte Studiets innhold og oppbygging Studiets arbeids- og undervisningsformer. Praksisstudier Internasjonalisering Arbeidskrav Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Emneplaner... 7 Emneplan TLB Emneplan TLB Emneplan TLB Emneplan TLB

3 1. Innledning Trafikklærerutdanningen skal utdanne kvalifiserte sjåførlærere og bidra til at behovet for trafikklærere blir dekket. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet ved å utdanne trafikklærere som bidrar til en nasjonal standard for bilføreropplæringen og til videreutvikling av en sikkerhetskultur i samsvar med myndighetenes visjon om null varig skadde og drepte i trafikken ( Nullvisjonen ). Trafikklæreren har en sentral og krevende oppgave med å bidra til å virkeliggjøre visjon og mål. Læreplan førerkortklasse B, som er fastsatt av Statens vegvesen/vegdirektoratet (i fortsettelsen benevnt «læreplanen»), er et sentralt redskap hvor sikkerhetstenkningen er implementert. Trafikklærerstudiet forbereder for de oppgavene og utfordringene en trafikklærer har gjennom tverrfaglige studier med teori på høgskolen og praksis ved trafikkskole (øvingsskole). En betydelig del av utdanningen er lagt til øvingsskoler, for at studiet skal gi et realistisk bilde av yrket og at overgangen til trafikklærergjerningen etter studiet skal være så godt forberedt som mulig. 2. Målgruppe Målgrupper er personer som ønsker å bli trafikklærer, førerprøvesensor eller som ønsker å kvalifisere seg til å arbeide med trafikksikkerhet og trafikkpedagogiske oppgaver i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter. Programplanen dekker trafikklærerutdanningen, men studiet kan tilpasses de ulike målgruppene med egne undervisningsplaner. 3. Opptakskrav og godkjenning Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse og førerkort klasse B. Søkeren må ha hatt gyldig førerkort klasse B (personbil) sammenhengende de tre siste årene før studiestart i opptaksåret. Fullført og bestått trafikklærerutdanning kvalifiserer for yrkestittelen trafikklærer som gjelder for opplæring til førerkort klasse B. Godkjenning som trafikklærer gis av Statens vegvesen i henhold til kravene i Vegtrafikkloven 27 første ledd og helsekravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning ut over det toårige høgskolekandidatstudiet. Etter trafikklærerstudiet kan man ta videreutdanning som kvalifiserer til å være faglig leder ved en trafikkskole. Fullført og bestått toårig grunnutdanning fører frem til grad som høgskolekandidat, og vil kunne gi grunnlag for påbygging/videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad (treårig) og videre fram til mastergrad (femårig). 4. Læringsutbytte Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse 2

4 Kunnskap Kandidaten har grunnleggende kunnskap om metoder, teknikker, og verktøy innen trafikkpedagogikk, trafikkdidaktikk og kunnskap om trafikkfaglige spørsmål har perspektiv på forholdet mellom moderne vegtrafikk, bilteknologi og menneske, samfunn og miljø kjenner inngående til aktuelle lover og forskrifter for vegtrafikk og rammene for trafikkopplæring kjenner trafikklærerens rolle og oppgaver Ferdigheter Kandidaten kan anvende trafikkpedagogiske, trafikkdidaktiske og trafikkfaglige kunnskaper, teknikker og verktøy i planlegging, begrunnelse, gjennomføring og vurdering av variert og tilpasset undervisning og veiledning av trafikkskoleelev kan vise kjøretekniske egenferdigheter på høyt nivå og gjennomføre kjøreteknisk instruksjon og veiledning på alle områder i læreplanen kan finne fram til og anvende oppdatert informasjon til undervisning og til å belyse problemstillinger kan reflektere over egen faglig og sosial praksis i lys av faglige krav og etisk standard og justere sin praksis under veiledning Generell kompetanse Kandidaten kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis har utviklet evne til aktiv kommunikasjon og oppmerksomhet i sosiale relasjoner, i undervisning og veiledning og i kjøreprosessen kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig, som deltaker i gruppe og ved hjelp av IKT kan presentere fagstoff skriftlig og muntlig og ved bruk av IKT 5. Studiets innhold og oppbygging Studiet er bygget opp i samsvar med spiralprinsippet der fire sentrale temaer bearbeides i forhold til ulike perspektiver/utfordringer/problemer etter som de aktualiseres i praksisfeltet. e er tilknyttet utvalgte øvingsskoler gjennom hele studiet. e forbereder seg til egen undervisning gjennom arbeid med teori og øvelser, får veiledning ved øvingsskolen og arbeider med evaluering av erfaringer som er gjort i praksissituasjonen. 3

5 Sentrale temaer: 1) Trafikkfaglig kunnskap kjøreprosessen, egenkjøring og presis kjøreteknikk jus teknologi, miljø og samfunn trafikkskolens drift og økonomi 2) Trafikkpedagogisk og trafikkdidaktisk kunnskap og ferdighet planlegging, gjennomføring, vurdering og kritisk analyse av undervisning veiledning/coaching analyse av læreplanens mål, innhold og arbeidsmåter IKT i undervisningen trafikkpsykologi elever med spesielle behov 3) Personlig og sosial kompetanse selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre yrkesetisk kompetanse 4) Endrings- og utviklingskompetanse endringsbehov i egen og andres undervisning planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid aktuell faglitteratur, forskningsrapporter, myndighetens rammer, mål og føringer for trafikkopplæringen Tabellen viser oversikt over emnene i studiet: Semester Emne Emne navn Studiepoeng 1 TLB1000 Introduksjon til trafikkpedagogikk 30 2 TLB1110 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis I 3 TLB2000 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis II 4 TLB2400 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen lærerpraksis

6 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer. Praksisstudier Følgende prinsipper ligger til grunn for valg av arbeidsformer og organisering av innhold Praksis- og problemorientering Utgangspunktet i studiet er utfordringer og oppgaver i trafikklæreryrket. Det vil si at praktisk lærerarbeid og refleksjon har en sentral plass i studiet. e skal lære gjennom å arbeide med virkelighetsnære problemer og situasjoner. Problemorienteringen kan gjennomføres ved for eksempel observasjons-/feltstudier, oppgaveløsning, prosjektarbeid og utviklingsarbeid, både individuelt og i gruppe. Opplevelsesorientering e skal gjennom øvelser og erfaringer gi uttrykk for sine følelser og refleksjoner i ulike situasjoner. De skal også tilrettelegge for slike læringsprosesser hos sine elever. Erfaringslæring Gjennom å planlegge, prøve ut og reflektere over egen praksis, vil studentene øke bevissthet og handlingsregister i ulike opplæringssituasjoner. Bruk av videopptak av undervisning i bil og klasserom er et sentralt verktøy. Øvelser i klasserom/gruppe/bil tas opp på video og drøftes. Studentmedvirkning Det benyttes variert studentaktivitet. e utarbeider mål og planer for egen læring. Planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning i bil og klasserom/gruppe er sentralt, både ved trafikkskole og som øvelser sammen med medstudenter. e trekkes også med i en fortløpende vurdering av studieopplegg, undervisnings- og læringsprosesser. utfører selvstendig studiearbeid, slik som litteraturstudier, fremlegging i grupper, skriving av logg og refleksjonsnotater. Organisering av aktiviteter veiledet lærerpraksis ved trafikkskole forberedelse til og etterarbeid av egen undervisning forelesninger, øvelser, gruppearbeid individuelt studiearbeid observasjonsstudier og ekskursjoner i trafikkskoler, trafikkstasjoner, myndigheter, forskningsinstitutter og andre trafikkfaglige miljøer bruk av IKT Praksisstudier Teoriundervisningen skal være reflekterende overfor erfaringer fra praksisfeltet, og praksisfeltet skal være åpent for innspill fra teorifeltet. e får øvelse i undervisning og veiledning ved trafikkskole hos godkjent øvingslærer. Praksis er veiledet, og studentene er ute i praksis om lag 2 dager per uke gjennom hele semesteret (kan slås sammen til flere dager i sammenheng). Praksis omfatter planlegging, gjennomføring og etterarbeid av observasjon og egen undervisning og veiledning i bil og klasserom. 5

7 har observasjonsoppgaver 1. semester og får vurdering av egen undervisning og veiledning i 2. og 3. semester. Endelig vurdering av «praktisk lærerdyktighet» (godkjenning) gis i 4. semester. Helseattest og vandelsattest må være levert inn innen gjeldende frist før praksis kan påbegynnes. For nærmere beskrivelse av praksis, se hver emneplan. 7. Internasjonalisering Gjennom Minimum European Requirements for driving Instructor Training (MERIT) har EU utarbeidet grunnlaget for trafikklærerutdanning i Europa. I EU arbeides det med trafikkfaglige spørsmål og utredninger ved flere universiteter og fagmiljøer. Det kan tilrettelegges for studentutveksling ved trafikkfaglige institusjoner/studiemiljøer i utlandet som ledd i studiearbeidet i 4. semester. 8. Arbeidskrav Et arbeidskrav er en oppgave, et prosjektarbeid, en framføring, en praktisk øvelse eller annet studiearbeid som studenten må utføre og få godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Hvert emne beskriver slike arbeidskrav. Studiet bygger på aktiv deltakelse, i undervisningsøvelser og samarbeid med andre studenter og i praksis på øvingsskolen. Teoriundervisningen er forberedelse til praksis, og praktisk øvelse er forutsetning for teorien. Det stilles derfor krav til tilstedeværelse i hele studiet dersom ikke annet er eksplisitt bestemt og avtalt med faglærer (for eksempel ved studiedager til individuelt arbeid). I alle emner er det krav om tilstedeværelse 80% av undervisningstiden. I tilfeller der studentenes fravær av spesielle årsaker er større enn 20 %, kan studenten pålegges å gjennomføre et alternativt opplegg for å tilfredsstille vilkårene for å gå opp til eksamen, eller gis utsettelse. Se nærmere under det enkelte emne. 6

8 9. Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Tabellen viser oversikt over vurderings- og eksamensformer. Sem Emnekode og emnenavn Sp Vurderings-/ Eksamensform 1 TLB Del 1 Introduksjon til trafikkpedagogikk Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn Vurderingsuttrykk A-F Passeringstest 2 TLB 1110 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis I 3 TLB 2000 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis II 4 TLB2400 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen lærerpraksis Del 2 Individuell, praktisk kjøretest Del 3 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn- Trafikkteori 30 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn 30 Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe 30 Prosjekteksamen oppgave i gruppe Bestått/ikke bestått Bestått/ikke bestått A-F A-F A-F - Vurdering praktisk lærerdyktighet - Vurdering praktisk lærerdyktighet Bestått/ikke bestått Passeringstest er praktisk kjøretest for å sikre at studenten holder tilstrekkelig nivå. Teoriprøve skal sikre at studenten kjenner bestemmelser i Vegtrafikklov, forskrifter, trafikkregler/skiltregler. Praktisk lærerdyktighet vurderes av øvingslærer og faglærer i henhold til høgskolens retningslinjer. 10. Emneplaner Studiet er organisert i fire emner knyttet til trafikklærerens oppgaver. Læringsutbytte, arbeidskrav og eksamen i emnene er for en stor del problem- og oppgavebasert. Den oppgitte litteraturen/pensum dekker emnene, men det kan avtales alternativ litteratur med faglærerne. 7

9 Emneplan TLB 1000 Emnekode og emnenavn TLB1000 Introduksjon til trafikkpedagogikk Engelsk emnenavn Introduction to didactics for driving instructor Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 1 Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet gir innføring i grunnleggende trafikkfaglige og trafikkpedagogiske/-didaktiske emner. Forkunnskapskrav Generelle opptakskrav til trafikklærerstudiet. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap kan gjøre rede for trafikkopplæringens betydning i myndighetenes arbeid for null drepte og hardt skadde i trafikken (null-visjonen) samt struktur og innhold i Læreplan føreropplæring klasse B (heretter: «læreplanen») kan gjengi sentrale deler av lover og forskrifter som gjelder for trafikkopplæringen og forklare trafikkreglene, skiltforskrift og kjøretøyforskrift kjenner til relevante sider ved bilens teknologi og miljøriktig kjøring kan gjøre rede for hovedtrekk i konfluent pedagogikk og instruksjonsmetodikk Ferdigheter kan analysere kjøretekniske ferdigheter i trinn og nøkkelpunkter etter trinn 2 i læreplanen som grunnlag for instruksjon i kjøreteknikk har gode kjøretekniske ferdigheter kan foreta observasjon av undervisning Generell kompetanse kan reflektere rundt bruken av IKT-verktøy i studiearbeidet kan redegjøre for trafikkskolens drift, trafikklærerens oppgaver og etiske ansvar 8

10 Innhold Emnet inneholder følgende temaer: trafikkpedagogikk og -didaktikk teknologi og samfunn jus presis kjøreteknikk trafikkteori Arbeids- og undervisningsformer Det gjennomføres kjøreteknisk prøve med tilbakemelding ved starten av semesteret, selvstendig kjøretrening på landeveg og bane gjennom semesteret og avsluttende kjøretest ved slutten av semesteret. e arbeider individuelt og i grupper med lover og forskrifter og med teknologi. Det gjennomføres i stor utstrekning praktiske øvelser i bil og klasserom, både knyttet til trafikkpedagogikk og -didaktikk og kjøreteknikk. Praksis Praksis omfatter om lag 20 dager gjennom hele semesteret ved øvingsskole med observasjon av øvingslærers undervisning etter læreplanens trinn 1 Grunnkurs og trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Se praksisguide for organisering av praksis. Arbeidskrav legger fram oversikt signert av øvingslærer og loggbok fra alle observasjoner av øvingslærers undervisning på trinn 1 og 2, og et refleksjonsnotat på 700 ord. Gjennomføre fire sekvenser kommenterende egenkjøring med private biler, i trafikalt miljø som oppgis av faglærer. Sekvensene gjennomføres sammen med minst en medstudent. Dokumenteres skriftlig med 1400 ord og/eller med video: Gjennomføring og refleksjon over øvelsene. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet. Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i henhold til eksamensreglementet være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering én gang innen ordinær eksamen. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Del 1 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 4 timer. Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne sensorer. 9

11 Hjelpemidler til eksamen Læreplan føreropplæring klasse B. Vegtrafikklovgivningen (Cappelen Damm 2014). Alle tre deler må bestås og karakteren på del 1er den som blir tellende som samlet karakter og som synliggjøres på vitnemålet. Del 2 Individuell, praktisk kjøretest, 45 minutter. Testen gjennomføres ved å kjøre en definert testrute med sensor. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det benyttes en intern eller en ekstern sensor. Alle tre deler må bestås og karakteren på del 1 er den som blir tellende som samlet karakter og som synliggjøres på vitnemålet. Del 3 Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 2 timer-trafikkteori Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. Det benyttes en intern eller en ekstern sensor. I alle tre eksamensdeler vurderer tilsynssensor eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år. Hjelpemidler til eksamen Ingen hjelpemidler tillatt. Alle tre deler må bestås og karakteren på del 1 er den som blir tellende som samlet karakter og som synliggjøres på vitnemålet. Det er ingen progresjonskrav mellom de tre delene, de kan tas uavhengig av hverandre. Ny og utsatt eksamen s rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Ved ikke bestått på en av eksamensdelene, er det kun den ikke beståtte delen som må tas om igjen. Pensum Bohner, M. (2005). Bilmekanikeren. Oslo: Yrkeslitteratur. 332 sider. Faglærer kan velge hvilke deler som leses. Grendstad, N. M. & Sandven, G. J. (2007). Å lære er å oppdage: prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk. Oslo: Didakta. 251 sider. 10

12 Glein, J.O., Lødemel, S. (2007): Trafikkdidaktikk, Bekkestua, NKI. 208 sider. Haugaløkken, O. K. (1992). Trafikkoppdragelse: kompetanseutvikling i samspill. Dragvoll: SESAM. 161 sider. Hiim, H. & Hippe, E. (2009). Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Oslo: Gyldendal akademisk. 214 sider Johnsen,B. (1999): Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser? Høgskolen i Akershus: Læremidler for profesjonsutdanning 1/1999 Kversøy, Kjartan (2013): Etikk - en praktisk vinkling: en verktøykasse med ni perspektiver, Bergen: Fagbokforlaget. 153 sider. Versland, L. (2010). Den profesjonelle trafikklærer. Didaktikk i praksis. Kristiansand. Høgskoleforlaget. 160 sider. Samferdselsdepartementet: Vegtrafikklovgivningen 2014, Cappelen Damm Akademiske forlag (2014). 150 sider. Faglærer kan velge hvilke deler som leses. Vegdirektoratet (2014) Læreplan klasse B, B kode 96 og BE. Vegvesenets håndbok 252. Oslo: Statens vegvesen. 50 sider Electude; (tilleggsressurs, bestilles ved on-line tilgang). Trafikkteori gjennom e-læringssystem (valg av system vurderes etter studiestart) Totalt 1679 sider. 11

13 Emneplan TLB 1110 Emnekode og emnenavn TLB 1110 Trafikkpedagogikk- og didaktikk i teori og praksis I Engelsk emnenavn Pedagogy and didactics in theory and driving instruction practice I Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 2 Undervisningsspråk Norsk Innledning Emnet skal dyktiggjøre studenten i undervisning på trinn 1 Grunnkurs og trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse i Læreplan føreropplæring klasse B (heretter: «trinn 1 og 2 i læreplanen»). Forkunnskapskrav Bestått TLB1000 Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap har inngående kjennskap til trinn 1 og 2 i læreplanen kan reflektere over ulike pedagogiske tilnærminger og metoder i undervisning på trinn 1 og 2 i læreplanen kan reflektere over bruk av ulike IKT-midler i undervisningen kan gjøre rede for sentrale utfordringer i føreropplæringen med utgangpunkt i trafikkfaglige og trafikkpedagogiske/-psykologiske emner, herunder kjøreprosessen og risikobegrepet Ferdigheter kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning i klasse/gruppe på trinn 1 i læreplanen kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning på trinn 2 i læreplanen. kan bruke relevant IKT i undervisningen Generell kompetanse kan delta i samarbeid og diskusjon med andre studenter kan kommunisere konstruktivt med elever og medlærere/medstudenter kan gi og ta imot tilbakemeldinger på undervisningsøvelser 12

14 Innhold Emnet inneholder følgende temaer planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse av undervisning og veiledning/coaching analyse av læreplanens mål, innhold og arbeidsmåter IKT i undervisningen trafikkpsykologi elever med spesielle behov selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre yrkesetisk kompetanse Arbeids- og undervisningsformer Undervisning gjennomføres både som øvelser på høgskolen sammen med andre studenter og i skolebil/klasserom med veiledning fra øvingslærer. Litteratur leses opp mot de problemstillingene det til enhver tid arbeides med. Praksis Praksis omfatter om lag 40 dager gjennom hele semesteret. Innholdet i praksis er observasjon av øvingslærer, forberedelse til egen undervisning, gjennomføring av undervisningen og veiledning/etterarbeid. Observasjon av medstudenters undervisning er viktig del av øvingsundervisningen. Deler av undervisningen kan være på kveldstid/mørketid. Se praksisguide for organisering av praksis. Arbeidskrav Planlegge, gjennomføre og vurdere en tre timers undervisingssekvens innen trafikalt grunnkurs sammen med en eller flere medstudenter. Dokumentasjonen kan være skriftlig og/eller tilsvarende med andre media som video, foto, lydopptak og skal omfatte studentens refleksjon over tilbakemeldinger fra øvingslærer og medstudenter. Det totale omfanget av dokumentasjonen avtales med faglærer. Planlegge, gjennomføre og vurdere en veiledningstime, læreplanen trinn 2.9. Dokumenteres med bruk av video eller ved lydopptak. Timeoversikt over ca. 40 timer egen undervisning og i tillegg observasjoner av øvingslærer og av medstudenter føres og dokumenters sammen med et refleksjonsnotat på minst 700 ord som beskriver egen læring. Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i henhold til eksamensreglementet være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere én gang innen ordinær eksamen. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet. 13

15 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 5 timer. Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år Ny og utsatt eksamen s rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Hjelpemidler til eksamen Læreplan føreropplæring klasse B, B kode 96 og BE. Pensum IKT: nettressurser, oppdateres årlig. Johnsen, B. (1998). Instruksjon og veiledning ved læring av praktiske oppgaver på arbeidsplassen. Bekkestua : Høgskolen i Akershus. 57 sider. Mathisen, P. & Høigaard, R. (2004). Veiledningsmetodikk: en håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 172 sider. Moe, D. (2008). Kjøreprosessen: en modell for analyse og forklaring av kjøreatferd basert på biologiske og psykologiske forutsetninger. Trondheim: [D. Moe]. 89 sider. Moe, D., Nermark, J. & Torsmyr, K. (2011). Veien til førerkortet. [Oslo]: Autoriserte trafikkskolers landsforbund. 300 sider. Nilsen, S.E. og Grete H. Sund (2008). Læring gjennom praksis. Oslo. PedLex. 144 sider. Peräaho, M. (2004). Førerkompetanse i et hierarkisk perspektiv: konsekvenser for føreropplæringen. 55 sider. Hentet fra * Rismark, M. (2004). Play mobil: fag, læring og undervisning på Trafikalt grunnkurs. Trondheim: Vox. 72 sider. Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget (2.utg.) 295 sider Totalt 1184 sider. 14

16 Emneplan TLB 2000 Emnekode og emnenavn TLB2000 Trafikkpedagogikk og didaktikk i teori og praksis II Engelsk emnenavn Pedagogy and didactics in driving instruction practice II Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 3 Undervisningsspråk Norsk Innledning Semesteret skal dyktiggjøre studenten i undervisning på trinn 3 Trafikal del og trinn 4 Avsluttende opplæring i Læreplan føreropplæring klasse B (heretter: «trinn 3 og 4 i læreplanen»). Forkunnskapskrav Bestått TLB1000 og TLB 1110 Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap har inngående kjennskap til trinn 3 og 4 i læreplanen kan reflektere over ulike pedagogiske tilnærminger og relevante metoder ved undervisning på trinn 3 og 4 i læreplanen kan gjøre rede for sentrale utfordringer i føreropplæringen med utgangpunkt i trafikkpedagogiske og trafikkfaglige emner, herunder miljø og samfunn, risiko og forebygging av ulykker har godkjenning som godkjent førstehjelpsinstruktør ved trafikkskole kjenner til trafikkskolens drift og elevansvar samt tilsyn og gjennomføring av førerprøve. Ferdigheter kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og veiledning på trinn 3 og 4 i læreplanen kan analysere risiko har tilstrekkelig ferdigheter i ECO-driving kan organisere og tilpasse pedagogiske metoder ved Sikkerhetskurs på bane, Sikkerhetskurs på veg og førstehjelpsundervisning. 15

17 Generell kompetanse kan reflektere over egen praksis, yrkesetikk og behandling av elev kan kommunisere tydelig og lytter oppmerksomt kan endre praksis på grunnlag av tilbakemeldinger og veiledning fra medstudenter og øvingslærer. Innhold Emnet inneholder følgende temaer planlegging, gjennomføring, vurdering og analyse av undervisning og veiledning/coaching analyse av læreplanens mål, innhold og arbeidsmåter IKT i undervisningen trafikkpsykologi elever med spesielle behov selvinnsikt og kommunikasjon med elever og kolleger refleksjon og oppmerksomhet på seg selv og andre trafikkskolens drift og yrkesetikk Arbeids- og undervisningsformer skal gjøre erfaringer med egen undervisning og vurdere erfaringene i forhold til egen opplevelse og i teoretisk perspektiv. Undervisningsoppgaver gjennomføres både som øvelser på høgskolen sammen med andre studenter og ved utprøving i bil/klasserom med veiledning fra øvingslærer. Litteratur leses opp mot de problemstillingene det til enhver tid arbeides med. Praksis Praksis omfatter om lag 30 dager gjennom hele semesteret. Innholdet i praksis er observasjon av øvingslærer, forberedelse til egen undervisning, gjennomføring av undervisningen og etterarbeid. Observasjon av medstudenters undervisning er sentral del av erfaringslæringen. Deler av undervisningen kan være på kveldstid/mørketid. Se praksisguide for organisering av praksis. Arbeidskrav Gruppearbeid Planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg for «sikkerhetskurs på bane» (læreplanens trinn 3.8). Skriftlig dokumentasjon: Plan med begrunnelse, og vurdering av gjennomføringen, til sammen 1400 ord. Gjennomføringen dokumenteres ved bruk av videoopptak. Gruppearbeid Hver gruppedeltaker planlegger, gjennomfører og vurderer en veiledningstime med elev (Læreplanens trinn 3.9, Obligatorisk veiledningstime) som dokumenteres med videoopptak eller lydopptak. Det utarbeides et refleksjonsnotat med omfang etter avtale med faglærer. Gruppearbeid Planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg etter læreplanens trinn 4.1«sikkerhetskurs på veg». Gjennomføringen dokumenteres med videoopptak. 16

18 Det utarbeides et refleksjonsnotat med omfang etter avtale med faglærer. Timeoversikt over ca. 40 timer egen undervisning og i tillegg observasjoner av øvingslærer og observasjon av medstudenter føres og dokumenters sammen med et refleksjonsnotat på minst 700 ord som beskriver egen læring og etisk praksis. Arbeidskrav som er synliggjort i emnebeskrivelsene må i henhold til eksamensreglementet være godkjent før eksamen kan gjennomføres. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides og gis ny vurdering ytterligere én gang innen ordinær eksamen. Ved sykdom kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av arbeidskravet. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på 2-4 studenter, over to uker, ca. 15 sider. Eksamen vurderes etter gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor vurderer eksamensordning og studiekvalitet og skriver tilsynsrapport. Tilsyn for emnet skjer hvert 3. år Ny og utsatt eksamen Ved sykdom i gruppa kan det lages en avtale med faglærer om gjennomføring av eksamen, i annen gruppe eller individuelt. s rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb. Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensum De Vibe, M. F., Karem, R., Due, N., Mjaugedal, G. & Walthinsen, J. (2007). Nå: tilstedeværelse i hverdagen. [Høvik]: de Vibe & Karem. 80 sider. Elvik, R., Mysen, A. B., Vaa, T., Pedersen, T. O. & Køltzow, K. (1997). Trafikksikkerhetshåndbok: oversikt over virkninger, kostnader og offentlige ansvarsforhold for 124 trafikksikkerhetstiltak. Oslo: Transportøkonomisk institutt. Utvalgte avsnitt: 50 sider. Foros, P. B (1989): Læring av ansvar: Fra handling til holdning. Universitetsforlaget. 145 sider. Grendstad, N. M. (1990). Hva styrer min adferd: litt hverdagspsykologi. Oslo: Didakta. 92 sider. Grendstad, N. M. (2010). Fantasi og følelser: praktisk mentalhygiene i hverdagen. * Kristiansand: I kommisjon hos Didakta. 109 sider Inglar, T. (1997): Lærer og veileder. Universitetsforlaget. 219 sider 17

19 Kokkersvold, E. & Mjelve, H. (2003). Mellom oss: trening i kommunikasjon i gestaltperspektiv. Oslo: Gyldendal akademisk. 151 sider. Kolbjørnsen, E. (2001): Tilpasset og differensiert opplæring i videregående skole. Pedlex. 75 sider. Linderholm, I. (2003). Individanpassad förarutbildning : utbildningsförsök i STR Halland. Hentet fra 92 sider. Nilsonne, Å. (2010). Mindfulness: treningsredskap for hjernen. Oslo: Gyldendal akademisk. 124 sider. Røise, P. (2009): Færre gode råd, flere gode spørsmål. Sylling: Choice & Change. 50 sider. Røise, P.(2013): Profesjonell kompetanse i ungdomscoaching Høgskolen i Oslo og Akershus. 140 sider. Sølvberg, A.M og Marit Rismark (2005). Kommunikasjon på flerfeltsveg: innvandreres møte med norsk trafikkultur NTNU Voksne i læring. nc=show&id=1047&type=0&service= sider. Tønseth, C., m.fl. (2006) Personlighetsbasert føreropplæring. NTNU, Trondheim 94 sider Statens vegvesen (2007): Risikovurderinger i vegtrafikken, Statens vegvesen: Håndbok sider. Totalt 1582 sider. 18

20 Emneplan TLB 2400 Emnekode og emnenavn TLB 2400 Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid i egen lærerpraksis Engelsk emnenavn Development project in driving instruction. Studieprogrammet emnet inngår i Høgskolekandidatstudium -trafikklærer Studiepoeng 30 Semester 4 Undervisningsspråk Norsk Innledning Dette semesteret gjennomfører studentene en kandidatoppgave parallelt med fullføring av øvingsundervisningene, med en fordeling på om lag 50% av studietiden på hver. Kandidatoppgaven skal ha utgangspunkt i utfordringen studenten erfarer i egne undervisning eller i praksisfeltet forøvrig. Forkunnskapskrav og opptakskrav. Bestått TLB1000, TLB1110 og TLB2000. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse Kunnskap kjenner til aktuelle trafikkpedagogiske og trafikkfaglige utviklingsoppgaver har kunnskap om utviklingsmetodikk og hvordan denne kan brukes på ulike områder innen det trafikkpedagogiske og trafikkfaglige feltet Ferdigheter kan planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt i egen praksis kan anvende IKT-verktøy i gjennomføring og/eller formidling kan samarbeide i en prosjektgruppe og reflektere over arbeidet i gruppa og resultatet av arbeidet Generell kompetanse kan gjennomføre en presentasjon av prosjektet for andre trafikklærere og fagfolk og utveksle synspunkter på prosjektet Innhold Emnet inneholder følgende temaer endringsbehov i egen og andres undervisning planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid aktuell faglitteratur, forskningsrapporter, myndighetens rammer, mål og føringer for trafikkopplæringen 19

Emneplan for trafikkopplæring i skolen

Emneplan for trafikkopplæring i skolen Emneplan for trafikkopplæring i skolen Basic Driving Training in Public Schools Emnekode: TRAS/TRASO Videreutdanning, 10 studiepoeng/ects Deltid Godkjent av prodekan for studier 4. desember 2014 Gjeldende

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Praksisguide for trafikklærerstudenter

Praksisguide for trafikklærerstudenter Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Praksisguide for trafikklærerstudenter 2014-2016 1.0 INNLEDNING.... 3 2.0 INNHOLD

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng

Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng Motorsykkel - spesialutdanning for trafikklærere, 15 studiepoeng Du får kompetanse som mc-lærer og utvikler din ferdighet, kunnskap, motivasjon og kompetanse knyttet til kjøring, undervisning og evaluering

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Programplan for profesjonsrettet veiledning

Programplan for profesjonsrettet veiledning Programplan for profesjonsrettet veiledning Professionally Oriented Counselling Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/ 30 ECTS Deltid Studieprogramkode: PROVY Godkjent av rektor ved Høgskolen

Detaljer

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Introduction to Special Needs Education Bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: SPINO Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 06.12.2007

Detaljer

Programplan for Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere

Programplan for Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Programplan for Profesjonsrettet veiledning for yrkesfaglærere Professionally Oriented Counselling for Vocational Teachers Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/ 30 ECTS Deltid Godkjent av rektor

Detaljer

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal

Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Instruktør klasse S, snøscooter - spesialutdanning, Stjørdal Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN Trafikklærer Trafikklærerstudiet er en profesjonsutdanning som tar sikte på å dekke behovet for trafikklærere i Norge. Utdanningen er en del av det utvidede trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikklærerens

Detaljer

Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO)

Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO) Studieplan Videreutdanning veilederutdanning for veiledere for nyutdannede yrkesfaglærere (VEILYRKEO) Further Education in Academic Supervision for Supervisiors of Newly Qualified Vacational Teachers 30

Detaljer

Programplan for utdanningsvalg

Programplan for utdanningsvalg Programplan for utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode (oppdrag): UTVAO Studieprogramkode (videreutdanning):

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning grunnleggende ferdigheter i matematikk for yrkesfagene (MATM) Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching Studieplan Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching 60 Studiepoeng deltid Oppdrag Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003,

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2

Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2 Studieplan Videreutdanning i spesialpedagogikk 2 (SP30) Postgraduate Programme in Special Needs 2 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 15. mars 2007 Sist endret

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis tilegnet seg en unik trafikkfaglig kompetanse. Dette studiet tar sikte på å bygge videre

Detaljer

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014 Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Navn Instruktør Scooter klasse S Emnekode SCOOT. Videreutdanningsemne. Emnetype Emnet

Detaljer

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VCOO Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus april

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng

Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng NO EN Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Trafikklæreren har gjennom utdanning og yrkespraksis tilegnet seg en unik trafikkfaglig kompetanse. Dette studiet tar sikte på å bygge

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer.

Vår og høst. To samlinger hver over to dager i hvert av semestrene. Lærerutdanning (minst tre år) eller tilsvarende, 2 års praksis som lærer. Emne: Mentorutdanning Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere Kode: 4Mentor Studiepoeng: 15 Vedtatt: A sak 36/10 5.1 Emnekode: 4MENTOR 5.2 Emnenavn Bokmål: Utdanning av veiledere for nyutdannede

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1. 2. 3. 4. Studieplan 2017/2018 Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten (KUNNO) Further Education in Evidence-based Health Care 15 studiepoeng - deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 3. juni

Detaljer

Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Pedagogy for Enterprises. Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Pedagogy for Enterprises. Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen Pedagogy for Enterprises Managing the Development of Competences at the Workplace Videreutdanning på bachelornivå

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Detaljer

Videreutdanning i kreativ kommunikasjon (KREKO)

Videreutdanning i kreativ kommunikasjon (KREKO) Studieplan Videreutdanning i kreativ kommunikasjon (KREKO) Ledelse av kunstneriske prosesser som bidrag til utvikling på arbeidsplassen Further Education in Creative Communication Management of Artistic

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Studieplan 2014-2015. Pedagogisk veiledning. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Studieplan 2014-2015 Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Side 2/8 PEDVEIL PEDVEIL 100/300 PEDVEIL 200/400 Praktisk

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer