Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020"

Transkript

1 Stokke kommune Strategi for bredbåndutbygging Vedtatt Stokke kommunestyre

2 Innhold INNLEDNING 3 1. BAKGRUNN 4 2. SITUASJONSBESKRIVELSE 4 3. FIBER ER FRAMTIDA MÅLSETTINGER FOR FIBERUTBYGGING STRATEGIER OG TILTAK Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) Legge trekkerør når det likevel graves Fiber langs Stor U Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Sikkerhet og stabilitet Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler PLANLAGTE NYE LINJER RØR OG FIBER KART 16 Stokke kommune

3 Innledning Stokke kommunes første bredbåndstrategi ble vedtatt i Denne ble revidert i I kommunestyresak 113/2012 ble det bedt om en ny revisjon av bredbåndstrategien. I revisjonsarbeidet har følgende vært involvert: Steinar Lien, kommunalsjef (sekretær) Hilde Hessevik, IT-leder Knut Terje Ellefsen, teknisk sjef Guro Josephson Berby, ingeniør Trondar Lien, rådgiver plan og utvikling Rune Holum, Gigafib Holding AS Rådmannen Stokke kommune Stokke kommune

4 Stokke kommune Bredbåndstrategi Bakgrunn Stokke kommune utarbeidet i 2001 det første strategidokument for bredbåndutvikling. Mandatet for utarbeiding av strategidokumentet var : Hvilken rolle skal Stokke kommune ha i utviklingen av bredbånd. Strategidokumentet ble revidert i Formannskapet fattet følgende vedtak den : 1. Følgende strategier, formulert i strategidokumentet , legges til grunn for Stokke kommunes medvirkning i utvikling av bredbånd: Gigafib - pkt. 3 under Gigafib side 11 i strategidokumentet utgår. Legge trekkerør når det likevel graves Fiber legges langs Stor-U til Fossnes Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler 2. Strategiene og tiltakene innarbeides og prioriteres i IKT-planen og vurderes i forbindelse med den årlige rullering av handlingsprogram og økonomiplan. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 113/12 om omdisponering av midler til legging av trekkerør samtidig med bygging av gang- og sykkelvei langs Rv 512 (Raveien), ble det også bedt om at bredbåndstrategien ble revidert. 2. Situasjonsbeskrivelse Kommunen har siden 2005 gjennomført flere tiltak i tråd med den vedtatt bredbåndstrategien. Siden 2005 har det også skjedd en stor utbygging av fiber og en betydelig teknologisk utvikling innenfor trådløs kommunikasjon. Gigafib AS (nå Gigafib Holding As) ble etablert i Selskapet overtar fortløpende eierskapet til kommunens fiberinvesteringer, drifter nettet for kommunen og leier ut overskuddskapasitet på det private markedet. Stokke kommune

5 Begrepet bredbånd var vanlig å bruke tidligere og omfattet ulike former for teknologi i tillegg til fiberoptiske kabler. Blant annet benyttes fortsatt mange bedrifter og husstander kobberledninger til ADSL-løsninger for datakommunikasjon. I 2005 hadde ca % av husstandene i Stokke tilgang til internett via fiber eller annen kabelteknologi (f. eks ADSL). I 2009 ble det i et interkommunalt prosjekt etablert et privat trådløst tilbud (Direct Connect) slik at alle husstander i Stokke kunne få internett uavhengig av kabling på bakken. Denne trådløse teknologien har imidlertid begrenset hastighet sammenlignet med bakkekabler. Avtalen med Direct Connect går ut i De husstander som har inngått avtaler opprettholder tilbudet. Dette innebærer at alle innbyggere skal ha fått mulighet til å knytte seg til internett fra sine boliger, riktignok med noe ulik kvalitet. Bredbåndnett Bredbåndnettet deles vanligvis inn i to: stamnett (transportnettet) og aksessnettet. Aksessnettet vil i denne utredningen i tillegg bli delt i to: aksesslinjer og spredenettet. Transportnettet er hovedforbindelsene (kablene) som går mellom kommuner/regioner/landsdeler. I all hovedsak er dette fiberkabler. Aksessnettet er forgreininger fra stamnettet ut til bebygde områder og enkeltbygninger. Her brukes forskjellige teknologi (kobber, radio med mer) men det blir stadig mer vanlig med fiber også her, helt inn til den enkelte bruker. Aksesslinjer er forbindelsen mellom stamnettet og et satellittområde for eksempel et boligområde Spredenett er det nettverket som legges i for eksempel boligområde, i gater og til hver sluttbruker/bygning. Figur 3: Skjematisk framstilling av stamnett, aksessnett (aksesslinje og spredenett) Statlig politikk Regjeringen (Stoltenberg 2013) har hatt en målsetting om at 100 % av landets husstander skal få tilgang til bredbånd av grunnleggende god kvalitet, har avsatt midler til utbygging av bredbånd i områder som mangler dette. I 2014 ble det gjennom Post og teletilsynet utlyst 200 Stokke kommune

6 mill kr til utbygging eller forsterking av bredbånd i områder som ikke kan forvente en ren kommersiell utbygging. Kun fylkeskommuner og kommuner kunne søke om midler prosjekter. Det er uklart (pr aug. 2014) om tilskuddsordningen videreføres i Gigafib I 2003 ble Gigafib AS etablert. Selskapet eies av 8 kommuner i Tønsbergregionen samt SIV og Uninett AS. Kommunenes investeringer i fibernett overdras fortløpende som innskudd i Gigafib Holding AS. Stokke kommunens eierandel utgjorde i 2014 ca. 10 %. Selskapet skal etablere og drifte nettverk for tele- og datakommunikasjon og skal gi eierne rimelige bredbåndstilbud ev. utbytte. Det er opprettet et datterselskap Gigafib AS, som står for salg av overskuddskapasitet til andre enn eierne. LOS Bynett/Bynett, som (2014) eies av Telenor, har kjøpt retten til denne restkapasiteten. Gigafib Holding As står for begrenset fiberutbygging i egen regi, men er kommunenes utførende aktør når kommunene ønsker å investere i fibernett. Gigafib Holding AS er inne i fase hvor firmaets strategi og rolle er under vurdering. Det vurderes en mer drifts- og tjenestebasert rolle overfor eiernes it-systemer. Andre aktører Aktørene innenfor området består av infrastruktureiere og tjenesteleverandører. Ofte innehar noen aktører begge rollene. Noen aktuelle er Viken Fiber, Canal Digital, Telenor, Bynett, TDC, Broadnett. Det kan variere hvor vidt aktørene henvender seg til bedriftsmarkedet eller husholdninger. Status for kommunalt fibernett I 2014 har Stokke kommune/gigafib følgende fibernett i Stokke: Strekning Trekkerør/fiber Tilknytninger Tønsberg grense - Vear Melsom Stokke sentrum Sørby - Borgeskogen Borgeskogen - Vennerød Stokke sentrum Hvål vestre - Vårnes Stokke sentrum - Lågerødåsen Stokke sentrum Tassebekk Trekkerør med fiber Trekkerør med fiber og luftstrekk med fiber Vear skole, (OCC med egen fiber), Ekely barnehage, Trekanten b.hage, Tuften b.hage, Melsom skole, Rådhuset Soletunet, Bokemoa skole, Stokke u.skole, Ramsum skole, Frydenberg barnehage, Frydenberg bolig, Brann stasjonen, Engveien, Kommunale boliger i Eklunden, Ramsum skole, Barnebolig, Vennerød skole (høst 2014) Trekkerør med fiber Vårnes renseanlegg (høst 2014) Trekkerør med fiber Trekkerør med fiber Boligområdet i Lågerødåsen (Begrenset overskuddskapasitet) Utvikling siden 2005 Strategidokumentene utarbeidet i 2001 og 2005 har vært lagt til grunn for den praksis for utbygging kommune har hatt de siste årene. Stokke kommune

7 I perioden 2005 til 2014 har kommunen lagt fiber for egen del og deltatt ved legging av trekkerør/fiber langs flere av de prioriterte strekningene. I perioden har følgende kommunale lokasjoner fått fibertilknytning: Frydenberg barnehage, Barnas Hus, Tekniskdrift/brannstasjonen, Engveien Senter, Eikelunden bolig, Frydenberg bolig, Gamle Kongevei 65, Frydenbergsletta bolig. Vennerød skole (høst 2014) Vårnes renseanlegg (høst 2014) Siden 2005 har kommunen deltatt i følgende rør- og/eller fiberutbygging: Vennerød skole/fossnes - legging av rør sammen med g/s-veg Raveien sør (deler) legging av rør sammen med g/s-veg Raveien nord (deler) - legging av rør sammen med g/s-veg Domsbru/Sandskje/Storevar /Vårnes - legging av rør sammen med g/s-veg Sørby/Borgeskogen legging av rør og fiber sammen med g/s-veg Borgeskogen/Dalen - legging av rør sammen med g/s-veg Stokke kommune

8 Kommunalt fibernett pr 2014 Stokke kommune

9 Type datakommunikasjon til kommunale bygg/anlegg Type dataforbindelse Kommunale bygg/anlegg Fiberoptikk Radioforbindelse Leid linje/ XDSL Stokke rådhus Soletunet Vear skole Melsom skole Bokemoa skole Stokke ungdomsskole Ramsum skole Vennerød skole 1) Ekely barnehage Trekanten barnehage Tuften barnehage Frydenberg barnehage Elverhøy barnehage Feen barnehage Barnas Hus Brannstasjonen Vårnes renseanlegg 1) YME YME ved Engveien Senter Eikelunden bolig Frydenberg bolig Prestegårdstunet boliger Pikåsveien bolig Laholm nedre bolig Per Gyntsv. 38 bolig Vearhallen Stokkehallen Gamle Kongevei 65 Frydenbergsletta bolig 1) Får fiber i 2014 Fiber til bo- og næringsområder Bredbånd i form av fiber til eksisterende bo- og næringsområder vil være avhengig av at det finnes aktører som kan tilby infrastruktur fram til husveggen og som oftest i tillegg har et tjenestetilbud. Avstanden til stamlinjer av fiber vil være avgjørende og lønnsomhet ved slik privat utbygging vil være avgjørende. Selv om det har vært gjennomført noe fiberutbygging i kommunal regi, har det vært mest legging av trekkerør. Det er fortsatt en del «hull» i disse linjene før det kan trekkes fiber. De private tjenestetilbyderne har heller ikke stått for noen større utbygginger av aksessnett i boligområdene, slik at tilbudet til store deler av innbyggerne ikke er blitt særlig bedre de siste årene. Stokke kommune

10 3. Fiber er framtida Bruken av bredbåndstjenester har økt kraftig de seneste årene. Tidligere ble bredbåndet brukt til enkle tjenester som ikke krevde stor kapasitet. Dagens tjenester er stadig blitt mer omfattende og det er store datamengder som overføres over nettet. For noen år siden ble mange tjenester håndtert lokalt på hver enhet. F.eks. var IT-bruken for elever og lærere på skolene i Stokke håndtert og lagret lokalt på hver skole. Omfanget var beskjedent i forhold til hva det er i dag. Nå overføres store datamengder over nettet til servere i rådhuset. I tillegg blir stadig flere tjenester betjent av eksterne leverandører med internett som bærer. Det krever god kapasitet i nettet. Fiber er i en klasse for seg når det gjelder kapasitet. Fiber gir også en stabil bredbåndsforbindelse. Det er kostbart å etablere fiber. Det er derfor gunstig å utføre graving når annet gravearbeid skal utføres eller å samarbeide med andre fiberleverandører om graving. Når fiberen først er lagt er den rimelig i drift, i forhold til kapasiteten, sammenlignet med leide linjer og mobilt bredbånd. Mobile bredbånd er under stadig utbygging og får mange ganger høyere kapasitet enn tidligere versjoner. Tilgjengeligheten er derimot ofte begrenset til områder der det er kostnadssvarende for leverandørene å bygge ut. I grisgrendte strøk kan tilbudet om bredbånd og mobildekning være svært begrenset. For å bygge ut mobilt bredbånd er det avhengig av et godt utbygd fastnett fram til mobilmasta. Det er fiber som bygges ut i slike tilfeller nå, der det tidligere ikke har vært etablert fastnett. Rådhuset i Stokke er en av to hovednoder i fibernettet som eies og driftes av Gigafib. I dag mangler reservestrøm dersom strømmen skulle gå i rådhuset. Dette vil gå ut over kommunikasjonslinjene som er tilknyttet Stokke og i tillegg alle kommunens egne enheter og tilgang til alle fagsystemer. Andebu kommune, Lardal kommune og Vestfoldmuseene vil miste tilgang til Internett og systemer som driftes utenfor eget hus. Tjenester bl.a. innenfor helse og omsorg vil miste forbindelsen både for Stokke og for flere av de andre kommunene. Det gjelder f.eks helsenett/e-meldinger og mobil omsorg. Kommunene blir mer og mer avhengig av at IT-systemene fungerer til enhver tid. For å eliminere sjansen for nedetid både for Stokke kommunes egen drift og for kommuner vi samarbeider med er det stort behov for å etablere nødstrøm i rådhuset i Stokke. Stokke kommune

11 4. Målsettinger for fiberutbygging 1. Stamnett langs Stor U Kommuneplanen for legger vekt på utvikling langs aksen Stor U med blant annet næring, boliger, offentlig kommunikasjon og høyhastighet datakommunikasjon. Det må bygges en stamlinje med fiber langs Stor U. 2. Fiber til kommunale lokasjoner. Flere offentlige kontorer og servicevirksomheter har fibertilknytning. Det er et mål å bygge ut fiberoptiske kabler til alle kommunale avdelinger og lokasjoner som vil være tjent med dette. 3. Fiber i utbyggingsområder Fiberoptiske kabler er den mest framtidsrettede kommunikasjonsteknologien, og skal være standard ved nybygging og utvikling av utbyggingsområder. Nye utbyggingsområder må derfor tilrettelegges for fiberoptikk gjennom avtaler mellom utbygger og kommunen, eventuelt i samarbeid med andre aktører. Figur 5:Stor U. Utbyggingsmønster i Stokke 4. Stabile og sikre fibernett Fibernettene må være driftssikre. Ved utbygging av fiber bør det prioriteres å bygge redundante strukturer slik at dersom en linje brytes vil kommunikasjonen opprettholdes via en annen vei/linje. Øvrige driftssikkerhetstiltak må også prioriteres. 5. Strategier og tiltak For å nå målene er det nedenfor listet opp flere strategier for kommunens rolle i fiberutbyggingen. Kostnadstallene er anslåtte bruttokostnader dersom ikke annet er nevnt. Eventuelt samarbeid med andre aktører vil åpne for spleiselag og reduserte kommunale kostnader. Kostnadstallene omfatter kun investeringsutgifter. Driften forutsettes utført av Gigafib. Noen av strategiene kan også overlappe hverandre. 5.1 Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) 1) Gigafib Holding skal være kommunens driftsselskap og eier av kommunalt lagte trekkerør/fiberkabler og bredbåndutstyr både eksiterende og framtidig. 2) Gigafib skal tilbyeierne bredbåndskommunikasjon til gunstige priser. Stokke kommune

12 3) Dersom Gigafib selv ikke ønsker utvikle nettet og tilby tjenester, må Gigafib invitere andre aktører som kan videreutbygge nettet og tilby innholdstjenester til sluttbrukerne. 4) Gigafib må arbeide for å få et sammenhengende fibernett i regionen slik at flere aktører kan slippe til i et større nett/marked. Begrunnelse: Det uhensiktsmessig for en kommunal forvaltning å drifte og selge bredbånd i et kommersielt marked. Det er en gunstig løsning at dette håndteres av et offentlig eid selskap. Det er viktig at andre aktører slipper til for å utnytte de offentlige investeringene i stamlinjer. Flere aktører i nettverket vil øke valgmulighetene i tjenester og redusere prisene for sluttbruker. Tiltak Som medeier i Gigafib Holding AS medvirke til utforming av selskapets strategi i tråd med kommunens strategier på området. Ansvar Kommunens representanter 5.2 Legge trekkerør når det likevel graves Når det likevel skal graves ifm andre infrastrukturbehov (fortau, vann, avløp, vei, kabler) bekoster kommunen legging av trekkerør i prioriterte områder. Trekkerørene kan seinere utstyres med fiber i samarbeid med Gigafib. Begrunnelse: Det vil være kostnadseffektivt å legge trekkerør samtidig med at det graves til andre formål. Graveutgiftene kan deles på flere. Over tid kan det bidra til en hurtigere utbygging av bredbånd til sluttbrukere. Når det graves langs følgende veier legges trekkerør: Tiltak Lengde Standard 1000 kr. 1) Langs følgende nye gang-/sykkelveier: 1. Gang-/sykkelvei Dalen Vennerød skole 1,6 km Rør Gang-/sykkevei Sandskje Bogen 3,5 km Rør Gang-/sykkelvei Rørkollveien 2,0 km Rør Gang-/sykkelvei Skjærsnesveien 1,0 km Rør 2) Gang-/sykkelvei Solnesveien Melsomvik 1,0 km Rør Utbygger 6. Gang-/sykkelvei Vennerød - Holt 1,3 km Rør 600 Langs følgende eksisterende veier: 7. Raveien syd, Lindhjem og Gjennestad 1,5 km Rør Raveien nord, Ramsum skole - Lundskogen 1,5 km Rør Brunstadveien 1,0 km Rør 450 Stokke kommune

13 10. Sjuestokkveien 1,0 km Rør Vårnes - Melsomvik 1,8 km Rør 820 1) 2) Legging av rør (53,-/m) pluss gravekostnad (400,-/m). Fiber. kummer, rigg og drift er ikke inkludert Ev. spleiselag med Brunstad Hotellbygg AS 5.3 Fiber langs Stor U Det bygges en kommunal stamlinje med fiberoptisk kabel langs Stor-U. Fra Tønsberg grense til Arnadal krk. Store deler av denne linjen er allerede utbygd. Begrunnelse: Det er viktig å få en stamlinje gjennom Stokke som kan bidra til å tilrettelegge grunnlaget for en videre bredbåndutvikling i resten av kommunen. Langs Stor-U er ca 75 % av næringslivet lokalisert og 85 % av befolkningen bosatt. I tillegg finnes det meste av den kommunale servicen langs denne aksen. Bredbånd fram til Fossnes senter er viktig for sentrets utvikling og Arnadal-området forøvrig. Bredbånd langs Stor-U vil også ha regional betydning. Tiltak Lengde Standard 1000 kr 1) Utstyr 1. Dalen Vennerød skole (rør og fiber i 2,0 km Rør/fiber bakken til erstatning for luft trekk) 2. Vennerød skole Fossnes senter 1,6 km Fiber Rør og 3. Fossnes senter Arnadal kirke 1,1 km fiber 1) Rør og graving (453,-/m), Fiber/blåsing (42,-/m) pluss utstyr kummer mv Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Kommunale virksomheter og serviceenheter med behov for internkommunikasjon og kontakt med publikum/internett tilrettelegges med fiberoptiske kabler. Begrunnelse: Når det offentlige etterspør og bygger ut bredbånd vil dette ha positiv effekt også for næringsliv og innbyggere. (jf. statlige mål). Mer effektiv kommunikasjon både internt og eksternt. For eksempel administrasjon, forvaltning, søknader, service osv. Erstatter telefonabonnement med IP-telefoni, leide linjer Fjernstyring og overvåkning av tekniske installasjoner, alarmer osv. Stokke kommune

14 Tiltak Lengde Standard Kr ) Utstyr 1. Feen barnehage (Sandskje Feen) 2,0 km Rør/fiber Vearhallen (Fra fv303) 0,1 km Rør/fiber Elverhøy barnehage (Fossnes Elverhøy 1) ) 2,0 km Rør/fiber Yme produkter 0,1 km Rør/fiber Prestegårdstunet boliger 0,3 km Rør/fiber Per Gyntsv. 38 bolig 0,2 km Rør/fiber ) Rør og graving (453,-/m), Fiber/blåsing (42,-/m) pluss utstyr, kummer mv Tiltak Alle nye kommunale bygg (og ev. anlegg) skal tilrettelegges for fibertilknytning. (Kostnaden innarbeides i byggprosjektet.) Gjelder: Stokke U Nye Laholm/Pikås Teknisk drift Sundland Ansvar: Seksjon eiendom 5.5 Sikkerhet og stabilitet De aller fleste samfunnsfunksjoner er i dag avhengig av et stabilt og godt utbygd kommunikasjonsnett. Sikring av infrastruktur og installasjoner mot ulykker, uhell og ekstremvær blir stadig viktigere. Tiltak Nødstrøm i Stokke rådhus Finansiert tidligere som kriseberedskapstiltak Ansvar: Seksjon eiendom Tiltak Km Standard 1000 kr Utstyr Redundante fiberlinjer: Stokke Ravei Nord 1,5 Rør 700 Stokke Ravei Nord 3,6 Fiber Vårnes Melsomvik (ev sammen med ny avløp) 2,0 Rør/fiber 200 1) 100 1) Pluss gravekostnad delt med ny avløpsledning som bygges av Brunstad Hotellbygg AS 5.6 Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Utbyggere og eksterne planleggere skal informeres om kommunens bredbåndstrategi og om ev. krav og tilbud kommunen vil sette. Når det er mulig skal det samarbeides med andre aktører om deling av grøfter, trekkerør og kostnader. Stokke kommune

15 Begrunnelse: Reduserer kostnadene. Stimulerer til samarbeid, koordinering og tilrettelegging av bredbåndutviklingen. Tiltak Ansvar 1. Ved varsling av oppstart av reguleringsplaner skal kommunen melde Seksjon arealplan om eventuelle fiberbehov i området i henhold til strategidokumentet. og byggesak 2. Innarbeide krav til bredbånd i aktuelle utbyggingsavtaler. Seksjon arealplan og byggesak 3. Ved byggesøknader og byggemeldinger skal kommunens fiberbehov Seksjon arealplan vurderes og eventuelt samarbeid innledes. og byggesak 4. Ved melding om graving/anleggsarbeid skal kommunens fiberbehov Seksjon vurderes og eventuelt samarbeid innledes. kommunalteknikk 5.7 Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler Så langt det er mulig skal det benyttes utbyggingsavtaler for å oppnå den ønskede bredbåndutviklingen i kommunen. Dette innebærer at utbyggere forpliktes til å for eksempel å legge trekkerør/fiber, og at det avtales på hvilke vilkår dette gjøres blant annet når det gjelder tekniske krav og finansiering. Tiltak Innarbeide krav til fiberoptisk kabling i aktuelle utbyggingsavtaler i henhold til valgte strategier Ansvar Seksjon kommunalteknikk Stokke kommune

16 6. Planlagte nye linjer rør og fiber kart Stokke kommune

17 Stokke kommune

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Stokke formannskap 16. mars 2005 Tid 2005 Fiberoptikk kr VDSL/LMDS 2001 ADSL/ kabelmodem ISDN Analoge modem Båndbredde 56k 64/128k 2-6Mb 25-52Mb 2 Innhold INNLEDNING

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Bredbånd på Hvaler. Hvaler kommune. Forprosjekt juni 2001 februar 2002. av Frode Ramstad Johansen

Bredbånd på Hvaler. Hvaler kommune. Forprosjekt juni 2001 februar 2002. av Frode Ramstad Johansen Hvaler kommune Forprosjekt juni 2001 februar 2002 av Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning OR.03.02 Februar 2002 Rapportnr: OR.03.02 ISBN nr: 82-7520-449-6 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 19.10.2006 kl. 14.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002)

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) Rambøll Norge AS Brunstad Conference Center--- Stiftelsen Brunstad stevnested Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) (Rev. 2) 2009-05-08 Forord I forbindelse med planer om

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer