Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020"

Transkript

1 Stokke kommune Strategi for bredbåndutbygging Vedtatt Stokke kommunestyre

2 Innhold INNLEDNING 3 1. BAKGRUNN 4 2. SITUASJONSBESKRIVELSE 4 3. FIBER ER FRAMTIDA MÅLSETTINGER FOR FIBERUTBYGGING STRATEGIER OG TILTAK Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) Legge trekkerør når det likevel graves Fiber langs Stor U Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Sikkerhet og stabilitet Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler PLANLAGTE NYE LINJER RØR OG FIBER KART 16 Stokke kommune

3 Innledning Stokke kommunes første bredbåndstrategi ble vedtatt i Denne ble revidert i I kommunestyresak 113/2012 ble det bedt om en ny revisjon av bredbåndstrategien. I revisjonsarbeidet har følgende vært involvert: Steinar Lien, kommunalsjef (sekretær) Hilde Hessevik, IT-leder Knut Terje Ellefsen, teknisk sjef Guro Josephson Berby, ingeniør Trondar Lien, rådgiver plan og utvikling Rune Holum, Gigafib Holding AS Rådmannen Stokke kommune Stokke kommune

4 Stokke kommune Bredbåndstrategi Bakgrunn Stokke kommune utarbeidet i 2001 det første strategidokument for bredbåndutvikling. Mandatet for utarbeiding av strategidokumentet var : Hvilken rolle skal Stokke kommune ha i utviklingen av bredbånd. Strategidokumentet ble revidert i Formannskapet fattet følgende vedtak den : 1. Følgende strategier, formulert i strategidokumentet , legges til grunn for Stokke kommunes medvirkning i utvikling av bredbånd: Gigafib - pkt. 3 under Gigafib side 11 i strategidokumentet utgår. Legge trekkerør når det likevel graves Fiber legges langs Stor-U til Fossnes Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler 2. Strategiene og tiltakene innarbeides og prioriteres i IKT-planen og vurderes i forbindelse med den årlige rullering av handlingsprogram og økonomiplan. I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 113/12 om omdisponering av midler til legging av trekkerør samtidig med bygging av gang- og sykkelvei langs Rv 512 (Raveien), ble det også bedt om at bredbåndstrategien ble revidert. 2. Situasjonsbeskrivelse Kommunen har siden 2005 gjennomført flere tiltak i tråd med den vedtatt bredbåndstrategien. Siden 2005 har det også skjedd en stor utbygging av fiber og en betydelig teknologisk utvikling innenfor trådløs kommunikasjon. Gigafib AS (nå Gigafib Holding As) ble etablert i Selskapet overtar fortløpende eierskapet til kommunens fiberinvesteringer, drifter nettet for kommunen og leier ut overskuddskapasitet på det private markedet. Stokke kommune

5 Begrepet bredbånd var vanlig å bruke tidligere og omfattet ulike former for teknologi i tillegg til fiberoptiske kabler. Blant annet benyttes fortsatt mange bedrifter og husstander kobberledninger til ADSL-løsninger for datakommunikasjon. I 2005 hadde ca % av husstandene i Stokke tilgang til internett via fiber eller annen kabelteknologi (f. eks ADSL). I 2009 ble det i et interkommunalt prosjekt etablert et privat trådløst tilbud (Direct Connect) slik at alle husstander i Stokke kunne få internett uavhengig av kabling på bakken. Denne trådløse teknologien har imidlertid begrenset hastighet sammenlignet med bakkekabler. Avtalen med Direct Connect går ut i De husstander som har inngått avtaler opprettholder tilbudet. Dette innebærer at alle innbyggere skal ha fått mulighet til å knytte seg til internett fra sine boliger, riktignok med noe ulik kvalitet. Bredbåndnett Bredbåndnettet deles vanligvis inn i to: stamnett (transportnettet) og aksessnettet. Aksessnettet vil i denne utredningen i tillegg bli delt i to: aksesslinjer og spredenettet. Transportnettet er hovedforbindelsene (kablene) som går mellom kommuner/regioner/landsdeler. I all hovedsak er dette fiberkabler. Aksessnettet er forgreininger fra stamnettet ut til bebygde områder og enkeltbygninger. Her brukes forskjellige teknologi (kobber, radio med mer) men det blir stadig mer vanlig med fiber også her, helt inn til den enkelte bruker. Aksesslinjer er forbindelsen mellom stamnettet og et satellittområde for eksempel et boligområde Spredenett er det nettverket som legges i for eksempel boligområde, i gater og til hver sluttbruker/bygning. Figur 3: Skjematisk framstilling av stamnett, aksessnett (aksesslinje og spredenett) Statlig politikk Regjeringen (Stoltenberg 2013) har hatt en målsetting om at 100 % av landets husstander skal få tilgang til bredbånd av grunnleggende god kvalitet, har avsatt midler til utbygging av bredbånd i områder som mangler dette. I 2014 ble det gjennom Post og teletilsynet utlyst 200 Stokke kommune

6 mill kr til utbygging eller forsterking av bredbånd i områder som ikke kan forvente en ren kommersiell utbygging. Kun fylkeskommuner og kommuner kunne søke om midler prosjekter. Det er uklart (pr aug. 2014) om tilskuddsordningen videreføres i Gigafib I 2003 ble Gigafib AS etablert. Selskapet eies av 8 kommuner i Tønsbergregionen samt SIV og Uninett AS. Kommunenes investeringer i fibernett overdras fortløpende som innskudd i Gigafib Holding AS. Stokke kommunens eierandel utgjorde i 2014 ca. 10 %. Selskapet skal etablere og drifte nettverk for tele- og datakommunikasjon og skal gi eierne rimelige bredbåndstilbud ev. utbytte. Det er opprettet et datterselskap Gigafib AS, som står for salg av overskuddskapasitet til andre enn eierne. LOS Bynett/Bynett, som (2014) eies av Telenor, har kjøpt retten til denne restkapasiteten. Gigafib Holding As står for begrenset fiberutbygging i egen regi, men er kommunenes utførende aktør når kommunene ønsker å investere i fibernett. Gigafib Holding AS er inne i fase hvor firmaets strategi og rolle er under vurdering. Det vurderes en mer drifts- og tjenestebasert rolle overfor eiernes it-systemer. Andre aktører Aktørene innenfor området består av infrastruktureiere og tjenesteleverandører. Ofte innehar noen aktører begge rollene. Noen aktuelle er Viken Fiber, Canal Digital, Telenor, Bynett, TDC, Broadnett. Det kan variere hvor vidt aktørene henvender seg til bedriftsmarkedet eller husholdninger. Status for kommunalt fibernett I 2014 har Stokke kommune/gigafib følgende fibernett i Stokke: Strekning Trekkerør/fiber Tilknytninger Tønsberg grense - Vear Melsom Stokke sentrum Sørby - Borgeskogen Borgeskogen - Vennerød Stokke sentrum Hvål vestre - Vårnes Stokke sentrum - Lågerødåsen Stokke sentrum Tassebekk Trekkerør med fiber Trekkerør med fiber og luftstrekk med fiber Vear skole, (OCC med egen fiber), Ekely barnehage, Trekanten b.hage, Tuften b.hage, Melsom skole, Rådhuset Soletunet, Bokemoa skole, Stokke u.skole, Ramsum skole, Frydenberg barnehage, Frydenberg bolig, Brann stasjonen, Engveien, Kommunale boliger i Eklunden, Ramsum skole, Barnebolig, Vennerød skole (høst 2014) Trekkerør med fiber Vårnes renseanlegg (høst 2014) Trekkerør med fiber Trekkerør med fiber Boligområdet i Lågerødåsen (Begrenset overskuddskapasitet) Utvikling siden 2005 Strategidokumentene utarbeidet i 2001 og 2005 har vært lagt til grunn for den praksis for utbygging kommune har hatt de siste årene. Stokke kommune

7 I perioden 2005 til 2014 har kommunen lagt fiber for egen del og deltatt ved legging av trekkerør/fiber langs flere av de prioriterte strekningene. I perioden har følgende kommunale lokasjoner fått fibertilknytning: Frydenberg barnehage, Barnas Hus, Tekniskdrift/brannstasjonen, Engveien Senter, Eikelunden bolig, Frydenberg bolig, Gamle Kongevei 65, Frydenbergsletta bolig. Vennerød skole (høst 2014) Vårnes renseanlegg (høst 2014) Siden 2005 har kommunen deltatt i følgende rør- og/eller fiberutbygging: Vennerød skole/fossnes - legging av rør sammen med g/s-veg Raveien sør (deler) legging av rør sammen med g/s-veg Raveien nord (deler) - legging av rør sammen med g/s-veg Domsbru/Sandskje/Storevar /Vårnes - legging av rør sammen med g/s-veg Sørby/Borgeskogen legging av rør og fiber sammen med g/s-veg Borgeskogen/Dalen - legging av rør sammen med g/s-veg Stokke kommune

8 Kommunalt fibernett pr 2014 Stokke kommune

9 Type datakommunikasjon til kommunale bygg/anlegg Type dataforbindelse Kommunale bygg/anlegg Fiberoptikk Radioforbindelse Leid linje/ XDSL Stokke rådhus Soletunet Vear skole Melsom skole Bokemoa skole Stokke ungdomsskole Ramsum skole Vennerød skole 1) Ekely barnehage Trekanten barnehage Tuften barnehage Frydenberg barnehage Elverhøy barnehage Feen barnehage Barnas Hus Brannstasjonen Vårnes renseanlegg 1) YME YME ved Engveien Senter Eikelunden bolig Frydenberg bolig Prestegårdstunet boliger Pikåsveien bolig Laholm nedre bolig Per Gyntsv. 38 bolig Vearhallen Stokkehallen Gamle Kongevei 65 Frydenbergsletta bolig 1) Får fiber i 2014 Fiber til bo- og næringsområder Bredbånd i form av fiber til eksisterende bo- og næringsområder vil være avhengig av at det finnes aktører som kan tilby infrastruktur fram til husveggen og som oftest i tillegg har et tjenestetilbud. Avstanden til stamlinjer av fiber vil være avgjørende og lønnsomhet ved slik privat utbygging vil være avgjørende. Selv om det har vært gjennomført noe fiberutbygging i kommunal regi, har det vært mest legging av trekkerør. Det er fortsatt en del «hull» i disse linjene før det kan trekkes fiber. De private tjenestetilbyderne har heller ikke stått for noen større utbygginger av aksessnett i boligområdene, slik at tilbudet til store deler av innbyggerne ikke er blitt særlig bedre de siste årene. Stokke kommune

10 3. Fiber er framtida Bruken av bredbåndstjenester har økt kraftig de seneste årene. Tidligere ble bredbåndet brukt til enkle tjenester som ikke krevde stor kapasitet. Dagens tjenester er stadig blitt mer omfattende og det er store datamengder som overføres over nettet. For noen år siden ble mange tjenester håndtert lokalt på hver enhet. F.eks. var IT-bruken for elever og lærere på skolene i Stokke håndtert og lagret lokalt på hver skole. Omfanget var beskjedent i forhold til hva det er i dag. Nå overføres store datamengder over nettet til servere i rådhuset. I tillegg blir stadig flere tjenester betjent av eksterne leverandører med internett som bærer. Det krever god kapasitet i nettet. Fiber er i en klasse for seg når det gjelder kapasitet. Fiber gir også en stabil bredbåndsforbindelse. Det er kostbart å etablere fiber. Det er derfor gunstig å utføre graving når annet gravearbeid skal utføres eller å samarbeide med andre fiberleverandører om graving. Når fiberen først er lagt er den rimelig i drift, i forhold til kapasiteten, sammenlignet med leide linjer og mobilt bredbånd. Mobile bredbånd er under stadig utbygging og får mange ganger høyere kapasitet enn tidligere versjoner. Tilgjengeligheten er derimot ofte begrenset til områder der det er kostnadssvarende for leverandørene å bygge ut. I grisgrendte strøk kan tilbudet om bredbånd og mobildekning være svært begrenset. For å bygge ut mobilt bredbånd er det avhengig av et godt utbygd fastnett fram til mobilmasta. Det er fiber som bygges ut i slike tilfeller nå, der det tidligere ikke har vært etablert fastnett. Rådhuset i Stokke er en av to hovednoder i fibernettet som eies og driftes av Gigafib. I dag mangler reservestrøm dersom strømmen skulle gå i rådhuset. Dette vil gå ut over kommunikasjonslinjene som er tilknyttet Stokke og i tillegg alle kommunens egne enheter og tilgang til alle fagsystemer. Andebu kommune, Lardal kommune og Vestfoldmuseene vil miste tilgang til Internett og systemer som driftes utenfor eget hus. Tjenester bl.a. innenfor helse og omsorg vil miste forbindelsen både for Stokke og for flere av de andre kommunene. Det gjelder f.eks helsenett/e-meldinger og mobil omsorg. Kommunene blir mer og mer avhengig av at IT-systemene fungerer til enhver tid. For å eliminere sjansen for nedetid både for Stokke kommunes egen drift og for kommuner vi samarbeider med er det stort behov for å etablere nødstrøm i rådhuset i Stokke. Stokke kommune

11 4. Målsettinger for fiberutbygging 1. Stamnett langs Stor U Kommuneplanen for legger vekt på utvikling langs aksen Stor U med blant annet næring, boliger, offentlig kommunikasjon og høyhastighet datakommunikasjon. Det må bygges en stamlinje med fiber langs Stor U. 2. Fiber til kommunale lokasjoner. Flere offentlige kontorer og servicevirksomheter har fibertilknytning. Det er et mål å bygge ut fiberoptiske kabler til alle kommunale avdelinger og lokasjoner som vil være tjent med dette. 3. Fiber i utbyggingsområder Fiberoptiske kabler er den mest framtidsrettede kommunikasjonsteknologien, og skal være standard ved nybygging og utvikling av utbyggingsområder. Nye utbyggingsområder må derfor tilrettelegges for fiberoptikk gjennom avtaler mellom utbygger og kommunen, eventuelt i samarbeid med andre aktører. Figur 5:Stor U. Utbyggingsmønster i Stokke 4. Stabile og sikre fibernett Fibernettene må være driftssikre. Ved utbygging av fiber bør det prioriteres å bygge redundante strukturer slik at dersom en linje brytes vil kommunikasjonen opprettholdes via en annen vei/linje. Øvrige driftssikkerhetstiltak må også prioriteres. 5. Strategier og tiltak For å nå målene er det nedenfor listet opp flere strategier for kommunens rolle i fiberutbyggingen. Kostnadstallene er anslåtte bruttokostnader dersom ikke annet er nevnt. Eventuelt samarbeid med andre aktører vil åpne for spleiselag og reduserte kommunale kostnader. Kostnadstallene omfatter kun investeringsutgifter. Driften forutsettes utført av Gigafib. Noen av strategiene kan også overlappe hverandre. 5.1 Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) 1) Gigafib Holding skal være kommunens driftsselskap og eier av kommunalt lagte trekkerør/fiberkabler og bredbåndutstyr både eksiterende og framtidig. 2) Gigafib skal tilbyeierne bredbåndskommunikasjon til gunstige priser. Stokke kommune

12 3) Dersom Gigafib selv ikke ønsker utvikle nettet og tilby tjenester, må Gigafib invitere andre aktører som kan videreutbygge nettet og tilby innholdstjenester til sluttbrukerne. 4) Gigafib må arbeide for å få et sammenhengende fibernett i regionen slik at flere aktører kan slippe til i et større nett/marked. Begrunnelse: Det uhensiktsmessig for en kommunal forvaltning å drifte og selge bredbånd i et kommersielt marked. Det er en gunstig løsning at dette håndteres av et offentlig eid selskap. Det er viktig at andre aktører slipper til for å utnytte de offentlige investeringene i stamlinjer. Flere aktører i nettverket vil øke valgmulighetene i tjenester og redusere prisene for sluttbruker. Tiltak Som medeier i Gigafib Holding AS medvirke til utforming av selskapets strategi i tråd med kommunens strategier på området. Ansvar Kommunens representanter 5.2 Legge trekkerør når det likevel graves Når det likevel skal graves ifm andre infrastrukturbehov (fortau, vann, avløp, vei, kabler) bekoster kommunen legging av trekkerør i prioriterte områder. Trekkerørene kan seinere utstyres med fiber i samarbeid med Gigafib. Begrunnelse: Det vil være kostnadseffektivt å legge trekkerør samtidig med at det graves til andre formål. Graveutgiftene kan deles på flere. Over tid kan det bidra til en hurtigere utbygging av bredbånd til sluttbrukere. Når det graves langs følgende veier legges trekkerør: Tiltak Lengde Standard 1000 kr. 1) Langs følgende nye gang-/sykkelveier: 1. Gang-/sykkelvei Dalen Vennerød skole 1,6 km Rør Gang-/sykkevei Sandskje Bogen 3,5 km Rør Gang-/sykkelvei Rørkollveien 2,0 km Rør Gang-/sykkelvei Skjærsnesveien 1,0 km Rør 2) Gang-/sykkelvei Solnesveien Melsomvik 1,0 km Rør Utbygger 6. Gang-/sykkelvei Vennerød - Holt 1,3 km Rør 600 Langs følgende eksisterende veier: 7. Raveien syd, Lindhjem og Gjennestad 1,5 km Rør Raveien nord, Ramsum skole - Lundskogen 1,5 km Rør Brunstadveien 1,0 km Rør 450 Stokke kommune

13 10. Sjuestokkveien 1,0 km Rør Vårnes - Melsomvik 1,8 km Rør 820 1) 2) Legging av rør (53,-/m) pluss gravekostnad (400,-/m). Fiber. kummer, rigg og drift er ikke inkludert Ev. spleiselag med Brunstad Hotellbygg AS 5.3 Fiber langs Stor U Det bygges en kommunal stamlinje med fiberoptisk kabel langs Stor-U. Fra Tønsberg grense til Arnadal krk. Store deler av denne linjen er allerede utbygd. Begrunnelse: Det er viktig å få en stamlinje gjennom Stokke som kan bidra til å tilrettelegge grunnlaget for en videre bredbåndutvikling i resten av kommunen. Langs Stor-U er ca 75 % av næringslivet lokalisert og 85 % av befolkningen bosatt. I tillegg finnes det meste av den kommunale servicen langs denne aksen. Bredbånd fram til Fossnes senter er viktig for sentrets utvikling og Arnadal-området forøvrig. Bredbånd langs Stor-U vil også ha regional betydning. Tiltak Lengde Standard 1000 kr 1) Utstyr 1. Dalen Vennerød skole (rør og fiber i 2,0 km Rør/fiber bakken til erstatning for luft trekk) 2. Vennerød skole Fossnes senter 1,6 km Fiber Rør og 3. Fossnes senter Arnadal kirke 1,1 km fiber 1) Rør og graving (453,-/m), Fiber/blåsing (42,-/m) pluss utstyr kummer mv Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Kommunale virksomheter og serviceenheter med behov for internkommunikasjon og kontakt med publikum/internett tilrettelegges med fiberoptiske kabler. Begrunnelse: Når det offentlige etterspør og bygger ut bredbånd vil dette ha positiv effekt også for næringsliv og innbyggere. (jf. statlige mål). Mer effektiv kommunikasjon både internt og eksternt. For eksempel administrasjon, forvaltning, søknader, service osv. Erstatter telefonabonnement med IP-telefoni, leide linjer Fjernstyring og overvåkning av tekniske installasjoner, alarmer osv. Stokke kommune

14 Tiltak Lengde Standard Kr ) Utstyr 1. Feen barnehage (Sandskje Feen) 2,0 km Rør/fiber Vearhallen (Fra fv303) 0,1 km Rør/fiber Elverhøy barnehage (Fossnes Elverhøy 1) ) 2,0 km Rør/fiber Yme produkter 0,1 km Rør/fiber Prestegårdstunet boliger 0,3 km Rør/fiber Per Gyntsv. 38 bolig 0,2 km Rør/fiber ) Rør og graving (453,-/m), Fiber/blåsing (42,-/m) pluss utstyr, kummer mv Tiltak Alle nye kommunale bygg (og ev. anlegg) skal tilrettelegges for fibertilknytning. (Kostnaden innarbeides i byggprosjektet.) Gjelder: Stokke U Nye Laholm/Pikås Teknisk drift Sundland Ansvar: Seksjon eiendom 5.5 Sikkerhet og stabilitet De aller fleste samfunnsfunksjoner er i dag avhengig av et stabilt og godt utbygd kommunikasjonsnett. Sikring av infrastruktur og installasjoner mot ulykker, uhell og ekstremvær blir stadig viktigere. Tiltak Nødstrøm i Stokke rådhus Finansiert tidligere som kriseberedskapstiltak Ansvar: Seksjon eiendom Tiltak Km Standard 1000 kr Utstyr Redundante fiberlinjer: Stokke Ravei Nord 1,5 Rør 700 Stokke Ravei Nord 3,6 Fiber Vårnes Melsomvik (ev sammen med ny avløp) 2,0 Rør/fiber 200 1) 100 1) Pluss gravekostnad delt med ny avløpsledning som bygges av Brunstad Hotellbygg AS 5.6 Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Utbyggere og eksterne planleggere skal informeres om kommunens bredbåndstrategi og om ev. krav og tilbud kommunen vil sette. Når det er mulig skal det samarbeides med andre aktører om deling av grøfter, trekkerør og kostnader. Stokke kommune

15 Begrunnelse: Reduserer kostnadene. Stimulerer til samarbeid, koordinering og tilrettelegging av bredbåndutviklingen. Tiltak Ansvar 1. Ved varsling av oppstart av reguleringsplaner skal kommunen melde Seksjon arealplan om eventuelle fiberbehov i området i henhold til strategidokumentet. og byggesak 2. Innarbeide krav til bredbånd i aktuelle utbyggingsavtaler. Seksjon arealplan og byggesak 3. Ved byggesøknader og byggemeldinger skal kommunens fiberbehov Seksjon arealplan vurderes og eventuelt samarbeid innledes. og byggesak 4. Ved melding om graving/anleggsarbeid skal kommunens fiberbehov Seksjon vurderes og eventuelt samarbeid innledes. kommunalteknikk 5.7 Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler Så langt det er mulig skal det benyttes utbyggingsavtaler for å oppnå den ønskede bredbåndutviklingen i kommunen. Dette innebærer at utbyggere forpliktes til å for eksempel å legge trekkerør/fiber, og at det avtales på hvilke vilkår dette gjøres blant annet når det gjelder tekniske krav og finansiering. Tiltak Innarbeide krav til fiberoptisk kabling i aktuelle utbyggingsavtaler i henhold til valgte strategier Ansvar Seksjon kommunalteknikk Stokke kommune

16 6. Planlagte nye linjer rør og fiber kart Stokke kommune

17 Stokke kommune

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Stokke formannskap 16. mars 2005 Tid 2005 Fiberoptikk kr VDSL/LMDS 2001 ADSL/ kabelmodem ISDN Analoge modem Båndbredde 56k 64/128k 2-6Mb 25-52Mb 2 Innhold INNLEDNING

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014 Leverandørkonferanse bredbånd 23. Mai 2014 Bredbåndsutbygging i Ogndal, Henning/øvre Sparbu og Gaulstad Vi jobber foreløpig med tre søknader om utbyggingsstøtte fra post og teletilsynet. Søknadsfrist er

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no Informasjonsmøte 1. februar 2010 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no AGENDA Orientering og status Tidsplaner Informasjon Valg av entreprenør Økonomi Rør for fremtidig trekking av fiber

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Fiber til alle i Sola

Fiber til alle i Sola Fiber til alle i Sola Fiberoptikk 2015 Trondheim 2-3 november 2015 Øystein Hauge, Daglig leder,sola Bredbånd (oystein.hauge@sola.kommune.no) (www.solabredband.no) 1 Fiber til alle i Sola Telecom Revy:

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett

Ekom og ekstremvær. Det verste kan skje, men. Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett Ekom og ekstremvær Det verste kan skje, men Fredrik W. Knudsen Seksjonssjef Seksjon for Sikkerhet og Beredskap i Nett 1 2 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på Nordvestlandet

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/258-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ENDRING OG OPPHEVING AV ELDRE REGULERINGSPLANER Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-14 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: Fra 1015 til 1200 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

relacom@micro trenching

relacom@micro trenching relacom@micro trenching Rask og miljøvennlignedgraving av fiberkabel i veigrunn Ny teknologi for framføring av fiber Jobb mer effektivt! Reduser kost! Relacom - en oversikt Verden største nettuavhengige

Detaljer

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen

Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer. Arne Quist Christensen Modernisering av telenettet Muligheter og utfordringer Arne Quist Christensen Agenda Kort om teknologiskiftet Fast- og mobilnettet Konsekvenser for kommunene 2 Teknologiskiftet opptar det norske folk.

Detaljer

BREDBÅND OG NETTVERKBYGGING I ET INTERKOMMUNALT PERSPEKTIV

BREDBÅND OG NETTVERKBYGGING I ET INTERKOMMUNALT PERSPEKTIV BREDBÅND OG NETTVERKBYGGING I ET INTERKOMMUNALT PERSPEKTIV november 2002 februar 2003 Av Frode Ramstad Johansen, Stiftelsen Østfoldforskning og Ulf Harry Evensen, Smaalensveven Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal.

Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal. Endelig versjon 10.12.13 UTBYGGINGSAVTALE Mellom Melinggarden Eiendom AS org nr. og Kvitsøy kommune, org nr 964 979 634 er det inngått slik avtale: 1. BAKGRUNN Melinggarden Eiendom AS (heretter Utbygger)

Detaljer

Utbyggingsavtaler i Øyer kommune

Utbyggingsavtaler i Øyer kommune Utbyggingsavtaler i Øyer kommune Vika 22.Oktober 2008 -Utfordringer og erfaringer Om Utbyggingsprogram og modell for felles finansiering av sentrumsring 1 Øyer kommune Sentral beliggenhet i Lillehammerregionen

Detaljer

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening NITO, FIBEROPTIKK 2015 Trondheim, 03.11.15 Bjørnar Volden Partner Nexia Management Consulting AS Om Nexia Management

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/1539-5 U Datert: 09.02.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOKEMOA.BOKEMOA.RJ Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: SVAR - SØKNAD OM Å FORTSATT GÅ PÅ BOKEMOA ETTER FLYTTING TIL

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste

Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Ulike aktører ulike krav til stedfesting KGrav gravemeldingstjeneste Bjørn Solberg, Markedskonsulent Geomatikk Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen 18.09.2015 Geomatikk AS 2015 1 Tjenester og

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Sissel Edvardsen, pers nr (Grunneier) Øivind Terje

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn

Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon - en grunnpilar i et moderne samfunn Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo Vår dato Vår referanse 15.10.2015 2015-758 Deres dato Deres referanse Innspill til ekomplanen investeringer i infrastruktur for elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429750 Kommunal forskrift for vann og avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret i Klepp kommune den 22. mars.2010 med hjemmel i Lov om kommunale

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Søknad Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Kort beskrivelse Trysil

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 12/858-2 U Datert: 07.06.12 Arkivkode:064 S.ansv: ORG.IT.HNH Til: Morten Wiik Sakstittel: BREDBÅND - MOBILDEKNING - GENERELT Innhold: SVAR - BREDBÅND OG 3G DEKNING DALENVEIEN - ASKERØD Lnr: 6195/12

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/374-1 Arkivnr.: L80 Saksbehandler: ingeniør, Atle Hermansen TILLEGGSAVTALE TIL UTBYGGINGSAVTALE MELLOM HARESTUA EIENDOM AS OG LUNNER KOMMUNE. Hjemmel: Plan og bygningsloven kap 17. Rådmannens

Detaljer

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0

Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Voss Fjellandsby Hytteigerlaget Fjellband 2.0 Tilbud på fiberbasert bredbånd og digital TV Bakgrunn På årsmøtet i VFHL 2012 ble temaet bredbånd i fjellandsbyen tatt opp igjen, og det var stor interesse

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Lars Sundt Jensen, pers nr (Utbygger) knyttet til

Detaljer

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling Innhold i denne orienteringen

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård?

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? LYNET INTERNETT Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres til en lavere pris enn dere betaler

Detaljer

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Prosjekttittel: Skriv inn tittel her. Søker: Navn på kommune, fylkeskommune, eventuelt regionråd Oppgi eventuelt organisasjonsnummer. Kapittelinndeling:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 08.10.2015 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

Saksnr Innhold Side 2/09 KOMMUNEPLAN 2009-2020. BEHANDLING AV INNSIGELSER

Saksnr Innhold Side 2/09 KOMMUNEPLAN 2009-2020. BEHANDLING AV INNSIGELSER STOKKE KOMMUNE KOMMUNEPLANUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.08.2009 Tidspunkt: 14.30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 06/1983-28 I Datert: 28.09.12 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: TILTAK.ADM.AOM Fra: ************************************************************ 13 Ofl 13 Sakstittel: PERSONALMAPPE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Telekommunikasjon. - Kompetanse og suksessfaktorer.

Telekommunikasjon. - Kompetanse og suksessfaktorer. Telekommunikasjon - Kompetanse og suksessfaktorer. Telekommunikasjon - en «samferdsels åren» til verden, og driver for vekst Faktum feb.2007; om Signal. Svak økonomi i selskapet Dårlig kontantstrøm! Eierne

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1456-1 Arkiv: L64 Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Dette skal jeg

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet

Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet Sårbarhet i telenettene Beredskaps- og øvingskonferansen 2012 Oslo 16. 17. februar Torstein Olsen Direktør Post- og teletilsynet 1 Når Dagmar feide over Nordvestlandet Antall mobilbasestasjoner ute på

Detaljer

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien?

PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? PACS 2005 Norsk Helsenett AS ble etablert 1.oktober 2004. Hva vil dette komme til å bety for radiologien? Mette Vestli, adm.direktør Norsk Helsenett AS mette.vestli@nhn.no Norsk helsenett - informasjon

Detaljer

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5 Dato: 22. januar 2009 Byrådsak 37/09 Byrådet Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen ANDH SARK-172-200800021-5 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok i forbindelse med behandling av Strategisk

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer