Strategi for bredbåndutbygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008"

Transkript

1 Strategi for bredbåndutbygging Stokke formannskap 16. mars 2005 Tid 2005 Fiberoptikk kr VDSL/LMDS 2001 ADSL/ kabelmodem ISDN Analoge modem Båndbredde 56k 64/128k 2-6Mb 25-52Mb

2 2

3 Innhold INNLEDNING 5 1. BAKGRUNN 7 2. SITUASJONSBESKRIVELSE 7 3. FRAMTIDIG UTVIKLING STOKKE KOMMUNENS MÅL OG UTFORDRINGER VEDTATTE STRATEGIER: Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) Legge trekkerør når det likevel graves Fiber langs Stor U og ADSL i resten av kommunen Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler STRATEGIDOKUMENTETS VIRKNING 17 VEDLEGG : IKKE-VALGTE STRATEGIER 19 A. Null-alternativet 19 B. Aksessnettlinjer fra egne stamlinjer til nye utbyggingsområder 19 C. Legge spredenett i nye utbyggingsområder 20 3

4 4

5 Innledning Stokke formannskap behandlet i møte den s Bredbåndstrategi Som bakgrunn for saken lå utredningen Strategi for bredbåndutbygging datert Bak utredningen sto en rådmannsoppnevnt gruppe med følgende medlemmer: Plansjef Steinar Lien (leder) IT-ansvarlig Hilde Hessevik Virksomhetsleder for arealplan og byggesak Tore Kopstad Næringssjef Inge Walla I tillegg har Lars Fremstad fra Larvik-IT vært trukket inn som fagkonsulent. Stokke formannskap fattet følgende vedtak: 1. Følgende strategier, formulert i strategidokumentet , legges til grunn for s medvirkning i utvikling av bredbånd: Gigafib - pkt. 3 under Gigafib side 11 i strategidokumentet utgår. Legge trekkerør når det likevel graves Fiber legges langs Stor-U til Fossnes Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler 2. Strategiene og tiltakene innarbeides og prioriteres i IKT-planen og vurderes i forbindelse med den årlige rullering av handlingsprogram og økonomiplan. Enstemmig vedtatt (7-0). Dette dokumentet er omarbeidet i henhold til formannskapets vedtak. Vedtatte strategier er gjengitt i kap 5. Strategier som ikke ble vedtatt er gjengitt i kap. 7 Vedlegg

6 6

7 Strategi for bredbåndutbygging Bakgrunn utarbeidet i 2001 et strategidokument for bredbåndutvikling i Det er behov for å foreta en gjennomgang av status og ev. oppdatering av kommunens politikk på området. Følgende mandat er gitt for arbeidet: Mandat Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i følgende mandat: Hvilken rolle skal ha i utviklingen av bredbånd. Dette strategidokumentet avgrenser mandatet på følgende måte: Brukerne av bredbånd er definert til å være det offentlige, innbyggerne og næringslivet. Det forutsettes at strategien som legges opp vil være til nytte for alle 3 brukergruppene. Strategidokumentet omhandler i hovedsak infrastrukturen og ikke føringer for hvilke tjenester eller tjenestetilbydere som bør tilbys over bredbåndnettet. Bredbåndteknologien avgrenses her til å omfatte fiberoptisk kabel og ADSL (kobberledning) 2. Situasjonsbeskrivelse Bredbånd. Bredbånd er høyhastighet overføring av digitale datasignal gjennom radiosignaler eller kabler av forskjellig materialer. Til nå har en hastighet på minimum 2Mb/sek vært satt som krav til bredbånd. Etter hvert blir funksjonsbeskrivelser mer vanlig (for eksempel toveis video med tv-kvalitet.) Fiberoptisk kabel er den bredbåndsteknologien med best kapasitet og stabilitet. Det er mest vanlig å grave ned trekkerør for bredbåndfiber, men også eksisterende rør og tunneler, stolper/master eller undersjøiske trekk kan benyttes til fiberkabler. Radiosignaler, satellittsignaler, TV-kabler og elektrisitetslinjer kan også benyttes til bredbåndoverføringer. Disse overføringsteknologiene blir det ikke fokusert på i denne sammenhengen. 7

8 ADSL ADSL eller varianter av dette er det mest nærliggende alternativet til optisk fiber. ADSL benytter (Telenors) vanlige kobberlinjer og hastigheten har vært +/- 1Mb/sek avhengig av pris. ADSL har en begrensing over større avstander. ADSL2++ er en ny generasjon ADSL som kan gi opptil 20Mb/sek inntil 1 2 km fra en sentral. ADSL2++ kom på markedet i høsten Videreutvikling av ADSL (VDSL) antas å kunne gi opptil 50 Mb/sek i framtiden. Se figur 1. Figur 1: XDSL-kapasitet. (Kilde Teknisk ukeblad) ADSL får stadig større kapasitet og dekningsområde. I 2005 vil den 5. sentralen i Stokke (Løke) bli utbygd for ADSL. Da vil nærmere 90 % av Stokke ha et ADSL-tilbud av noe varierende kapasitet avhengig av avstanden fra en sentral. Se figur 2. (Borgeskogen har SHDSL-dekning, dvs lik kapasitet for både ned- og opplasting) Bredbåndnett Bredbåndnettet deles vanligvis inn i to: stamnett (transportnettet) og aksessnettet. Aksessnettet vil i denne utredningen i tillegg bli delt i to: aksesslinjer og spredenettet. Transportnettet er hovedforbindelsene (kablene) som går mellom kommuner/regioner/landsdeler. Aksessnettet er forgreininger fra stamnettet ut til bebygde områder og enkeltbygninger. Aksesslinjer er forbindelsen mellom stamnettet og et satellittområde for eksempel et boligområde som ligge et stykke unna stamlinjene. Spredenett er det nettverket som legges i for eksempel boligområde, i gater og til hver sluttbruker/bygning. (Se figur 3.) Figur 2: ADSL-dekning i Stokke

9 Figur 3: Skjematisk framstilling av stamnett, aksessnett (aksesslinje og spredenett) Aktører i bredbåndmarkedet. Kundene kan aktørene i bredbåndmarkedet deles i to: Infrastruktureiere den/de som eier kommunikasjonskablene/-utstyret og som kan tilby overføringskapasitet. Kommunenes selskap Gigafib (se under), BaneTele, Priority Telecom, Song, Skagerak Nett. Tjenestetilbydere den/de som kan tilby tjenester over kommunikasjonskanalene, for eksempel internett, telefon, TV. Telefonoperatørselskapet Tele2 er et eksempel på en tjenestetilbyder. En aktør kan også være både netteier og tjenestetilbyder slik som for eksempel Canal Digital. Statlig politikk I Stortingsmelding nr. 49 ( ) Breiband for kunnskap og vekst trekker opp følgende mål og prinsipper for den statlige bredbåndpolitikken: bredbånd til alle husstander, bedrifter og offentlige inst. i løpet 2007 legge til rette for effektiv konkurranse i utbygging og tjenester stimulere den offentlige etterspørselen etter bredbånd og tjenester medvirke til kompetanseutvikling vurdere tiltak i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for bredbåndutbygging. markedsaktørene skal stå for utbygging av infrastruktur og valg av teknologi kommuner og fylkeskommuner har viktige roller som planleggere og koordinatorer men kan også stå for utbygging av framføringsveier og bredbånd. Statens stimuleringstiltak HØYKOM er et tilskuddsprogram blant annet rettet mot distriktene og utdanning. HØYKOM-programmet er forlenget til

10 Gigafib I 2002 søkte 9K midler fra HØYKOM til 2 prosjekt hvor det ene var etablering av offentlig eid bredbåndselskap i midtre Vestfold. Dette var foranledningen til dannelsen av Gigafib. s bredbåndnett er overdratt til Gigafib Holding AS og utgjør kommunens eierandel (ca. 23 %) i Gigafib Holding AS. Gigafib Holding As kan eies av offentlige myndigheter, offentlige selskaper og institusjoner. Selskapet skal etablere og drifte nettverk for tele- og datakommunikasjon og skal gi eierne rimelige bredbåndstilbud ev. utbytte. Det er opprettet et datterselskap Gigafib AS, som står for salg av fiberkommunikasjon og konsulenttjenester til andre enn eierne. Andre aktører Flere aktører operer i Stokke eller gjennom Stokke som infrastruktureiere og/eller tjenestetilbydere: Blant andre Skagerak Nett, BaneTele, Canal Digital (tidl. Telenor Avidi), Priority, Song, Brunstad stevnested. Status for kommunalt nett I januar 2005 har /Gigafib følgende nett i Stokke: Strekning Trekkerør/fiber Tilknytninger Tønsberg grense - Vear Vear skole, (BCC med egen fiber), Ekely barnehage, Trekanten Trekkerør med Melsom Stokke sentrum b.hage, Tuften b.hage, Melsom skole, Rådhuset Soletunet, fiber - Sørby Bokemoa skole, Stokke u.skole, Ramsum skole. Stokke sentrum - Domsbru Sørby Borgeskogen Stokke sentrum - Lågerødåsen Stokke sentrum Tassebekk Se figur4. Trekkerør uten fiber Trekkerør uten fiber Trekkerør Trekkerør med fiber Ingen Ingen Ingen HiVe Larvik (Begrenset overskuddskapasitet) Behov/etterspørsel Utbygging av bredbånd vil i stor grad være avhengig av at det over bredbåndet kan tilbys produkter/tjenester som etterspørres av sluttbrukerne. 10 Figur 4:Trekkerør/fiber eid av Gigafib jan. 2005

11 3. Framtidig utvikling Selv om det i dag finnes få sluttbrukertjenester som i seg selv krever båndbredde utover 2 Mb/sek, vil tilbudet av tjenester som krever høyere overføringskapasitet øke rakst. Triple Play er allerede et vanlig tjeneste tilbud som byr sluttbrukeren internett, telefoni og TV over bredbånd. I framtida kan det forventes økt bruk av on-demand -tjenester som visning av film, henting av dataprogram eller bruk av dataprogram over nett. Innenfor offentlig service kreves høy kapasitet til for eksempel kartinformasjon, telemedisin, og mange samtidig brukere blant annet innenfor undervisning. Nærings- og arbeidsliv vil kunne trenge bredbånd til videomøter, dialog og presentasjon av konstruksjoner og tegninger m.v. Alle sluttbrukere vil totalt representere et behov for økt kapasitet i kommunikasjonsnettet. Regional utvikling Regionalt i Vestfold er det gode muligheter for at det kan bli et sammenhengende fibernett innen relativt kort tid. Kommunene, kommunale bredbåndselskap, høyskolen m.fl. vil i samarbeid kunne bygge et slikt nett. Dette vil kunne åpne for flere anvendelsesområder og flere tjenestetilbud. Mens dette strategidokumentet var under utarbeidning ble det etablert en fiberforbindelse mellom Høyskolen i Vestfold og Larvik. Pr. februar 2005 disponerer Gigafib fiberoptisk nett fra Horten til Larvik og på strekningen Tønsberg - Re - Hof. 4. ns mål og utfordringer Mål Kommuneplanen for legger vekt på utvikling langs aksen Stor U (figur 5), med blant annet næring, boliger, offentlig kommunikasjon og bredbånd. Det offentliges behov. Flere offentlige kontorer og servicevirksomheter har bredbåndtilknytning. Det er fortsatt en utfordring å bygge ut fiberoptiske kabler til en del kommunale institusjoner spesielt skoler. Dette er nærmere beskrevet i kap. 5C Utbyggingsområder Fiberoptiske kabler vil være en framtidsrettet kommunikasjonsteknologi, og fiber vil bli standard ved nybygging og utvikling av utbyggingsområder. Nye utbyggingsområder må derfor tilrettelegges for Figur 5:Stor U. Utbyggingsmønster i Stokke fiberoptikk gjennom avtaler mellom utbygger og kommunen, eventuelt i samarbeid med andre aktører. 11

12 Eksisterende bo- og næringsområder Bredbånd i form av fiber til eksisterende bo- og næringsområder vil være avhengig av at det finnes aktører som kan tilby infrastruktur fram til husveggen og som oftest i tillegg har et tjenestetilbud. Avstanden til stamlinjer av fiber vil også være avgjørende. Lønnsomhet ved slik utbygging vil stå sentralt. De fleste perifere boområder og næringsvirksomheter vil likevel kunne få et ADSL tilbud. Utvikling/strategi siden 2001 Strategidokumentet utarbeidet i 2001 er delvis lagt til grunn for den praksis kommune har hatt de siste 3-4 årene. Kommunen har deltatt ved graving langs enkelte av de prioriterte strekning og lagt rør for trekking av fiber. Prioriterte strekninger har til nå vært: Stor-U., Sentrum Lillevar, Melsomvik Storevar Lillevar, Raveien, Lillevar Feen. Kommunen har også i denne perioden gått inn som medeier i Gigafib. Gigafib har trukket fiber i kommunale rør for kommunens kostnad. Type tele-/datakommunikasjonsløsninger til kommunale bygg og anlegg januar Type dataforbindelse Kommunale bygg/anlegg Fiberoptikk Radioforbindelse Stokke rådhus Vear skole Melsom skole Bokemoa skole Stokke ungdomsskole Feen skole Ramsum skole Vennerød skole Ekely barnehage Trekanten barnehage Tuften barnehage Frydenberg barnehage Elverhøy barnehage Barnas Hus Brannstasjonen Vårnes renseanlegg YME YME service * Engveien Senter Eikelunden bolig Frydenberg bolig Prestegårdstunet boliger Pikåsveien bolig Laholm nedre bolig * Per Gyntsv. 38 bolig Vearhallen Stokkehallen * Fiber fra annen leverandør enn Gigafib Leid linje/ el. XDSL 12

13 5. Vedtatte strategier: Nedenfor er det listet opp flere strategier for kommunens rolle i bredbåndutviklingen. Desto flere strategipunkter som velges desto mer omfattende og aktiv blir kommunens rolle. Utfordringen blir å velge ut ett eller flere strategipunkter. Kostnadstallene er anslåtte bruttokostnader dersom ikke annet er nevnt. Eventuelt samarbeid med andre aktører vil åpne for spleiselag og reduserte kommunale kostnader. Kostnadstallene omfatter kun investeringsutgifter. Driften forutsettes utført av Gigafib. Noen av strategiene kan også overlappe hverandre, for eksempel bredbånd til Feen skole i pkt. D omfatter delvis den samme strekningen som trekkerør langs nye gang- og sykkelvei fra Sandskje til Bogen pkt. F. Det er anslått kostnader for de strategiene som innbærer tiltak med investeringer. Alle kostnader er oppgitt i 1000 kroner og inkludert mva. Kostnadene er stipulerte bruttokostnader dersom ikke annet er angitt. Kostnadsdekning av eventuelle samarbeidspartnere kommer til fratrekk. 5.1 Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) 1) Gigafib skal være kommunens driftsselskap og eier av kommunalt lagte trekkerør/fiberkabler og bredbåndutstyr både eksiterende og framtidig. 2) Gigafib skal tilby eierne bredbåndskommunikasjon til gunstige priser. 3) Dersom Gigafib selv ikke ønsker utvikle nettet og tilby tjenester, må Gigafib invitere andre aktører som kan videreutbygge nettet og tilby innholdstjenester til sluttbrukerne. 4) Gigafib må arbeide for å få et sammenhengende fibernett i regionen slik at flere aktører kan slippe til i et større nett/marked. Begrunnelse: Det uhensiktsmessig for en kommunal forvaltning å drifte og selge bredbånd i et kommersielt marked. Det er en gunstig løsning at dette håndteres av et offentlig eid selskap. Det er viktig at andre aktører slipper til for å utnytte de offentlige investeringene i stamlinjer. Flere aktører i nettverket vil øke valgmulighetene i tjenester og redusere prisene for sluttbruker. Tiltak Som medeier og styremedlem medvirke til utforming av Gigafibs strategi i tråd med punkt B. Ansvar Kommunens representanter 13

14 5.2 Legge trekkerør når det likevel graves Når det likevel skal graves ifm andre infrastrukturbehov (fortau, vann, avløp, vei, kabler) bekoster kommunen legging av trekkerør i prioriterte områder. Trekkerørene kan seinere utstyres med fiber og/eller leies ut. Begrunnelse: Det vil være kostnadseffektivt å legge trekkerør samtidig med at det graves til andre formål. Graveutgiftene kan deles på flere. Over tid kan det bidra til en hurtigere utbygging av bredbånd til sluttbrukere. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. Langs følgende nye gang-/sykkelveier: 1. Gang-/sykkelvei Gryte Vennerød sk.- 0,6 km Rør 149 Pikås 2. Gang-/sykkelvei Raveien (nord) 3 km Rør Gang-/sykkelvei Raveien (sør) 2,5 km Rør Gang-/sykkelvei Solnes-Sandskje- Domsbru 3,5 km Rør Gang-/sykkevei Sandskje Bogen 3,5 km Rør Gang-/sykkelvei Rørkollveien 2 km Rør Langs følgende eksisterende veier: 0 7. Raveien midtre del (Lundskogen- Lindhjem) 4 km Rør 992 SUM I følgende områder: 8. Stokke sentrum? Rør 9. Fossnes senter? Rør 10.Melsomvik senter/ tettsted? Rør Vear senter/tettsted? Rør TOTALT Prioritering av ovennevnte veistrekninger må. følge prioriteringen av gang- og sykkelveiutbyggingen. 5.3 Fiber langs Stor U og ADSL i resten av kommunen Det bygges en kommunal stamlinje med fiberoptisk kabel langs Stor-U. Fra Tønsberg grense til Fossnes senter. Store deler av denne linjen er allerede utbygd. I øvrige deler av kommunen forutsettes det at tele- og dataselskapene vil kunne tilby ADSL-teknologi av god kvalitet. Begrunnelse: Det er viktig å få en stamlinje gjennom Stokke som kan bidra til å tilrettelegge grunnlaget for en videre bredbåndutvikling. 14

15 Langs Stor-U er ca 75 % av næringslivet lokalisert og 85 % av befolkningen bosatt. I tillegg finnes det meste av den kommunale servicen langs denne aksen. Bredbånd fram til Fossnes senter er viktig for sentrets utvikling og Arnadal-området forøvrig. Bredbånd langs Stor-U vil også ha regional betydning. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. 1. Fiber Sørby Borgeskogen 1 km Fiber Fiber og rør Borgeskogen Fossnes senter (aktuelt ifm planlagt graving av vann og avløp) 4,5 km Rør/fiber Sum Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Kommunale virksomheter og serviceenheter med behov for kommunikasjon og kontakt med publikum/internett tilrettelegges med fiberoptiske kabler. Begrunnelse: Når det offentlige etterspør og bygger ut bredbånd vil dette ha positiv effekt også for næringsliv og innbyggere. (jf. statlige mål). Mer effektiv kommunikasjon både internt og eksternt. For eksempel administrasjon, forvaltning, søknader, service osv. Erstatter telefonabonnement med IP-telefoni. Fjernstyring og overvåkning av tekniske installasjoner, alarmer osv. Dagens radiolinjer leies av Priority Telecom. Overgang til egne fiberkabler vil være billigere på sikt, mer stabilt og har større kapasitet. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. 1. Vennerød skole (Grytekrysset skolen 1) ) 0,6 km Rør/fiber Feen skole (Sandskje Feen 2) ) 2 km Rør/fiber Vearhallen 0,1 km Rør/fiber Stokkehallen 0,1 km Rør/fiber Barnashus 0,2 km Rør/fiber Elverhøy barnehage (Fossnes Elverhøy 1) ) 2 km Rør/fiber Frydenberg barnehage 3) (Storgt. Frydenb.) 0,2 km Rør/fiber Brannstasjonen 3) 0,05 km Rør/fiber Yme produkter 3) 0,1 km Rør/fiber Engveien Senter 3) 0,1 km Rør/fiber Eikelunden bolig 3) 0,1 km Rør/fiber Frydenberg bolig 3) 0,1 km Rør/fiber

16 13. Prestegårdstunet boliger 0,3 km Rør/fiber Pikåsveien bolig 1) 0,5 km Rør/fiber Per Gyntsv. 38 bolig 3) 0,2 km Rør/fiber Vårnes renseanlegg 2) 2 km Rør/fiber Sum Tiltak 16. Alle nye kommunale bygg (og ev. anlegg) skal tilrettelegges med fiberkabler. (Kostnaden innarbeides i byggprosjektet.) 1) Forutsetter at fiber er lagt fram til Fossnes. 2) Forutsetter at fiber er lagt til Sandskje Ansvar: Virksomhet eiendom 3) Har bredbånd via radioforbindelse i dag 5.5 Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Utbyggere og eksterne planleggere skal informeres om kommunens bredbåndstrategi og om ev. krav og tilbud kommunen vil sette. Når det er mulig skal det samarbeides med andre aktører om deling av grøfter, trekkerør og kostnader. Begrunnelse: Reduserer kostnadene. Stimulerer til samarbeid, koordinering og tilrettelegging av bredbåndutviklingen. Tiltak Ansvar 1. Ved varsling av oppstart av reguleringsplaner skal kommunen melde Leder for arealplan om eventuelle bredbåndbehov i området i henhold til og byggesak strategidokumentet. 2. Innarbeide krav til bredbånd i aktuelle utbyggingsavtaler. Leder for arealplan og byggesak 3. Ved byggesøknader og byggmeldinger skal kommunens Leder for arealplan bredbåndbehov vurderes og eventuelt samarbeid innledes. og byggesak 4. Ved melding om graving/anleggsarbeid skal kommunens Leder for teknisk bredbåndbehov vurderes og eventuelt samarbeid innledes. drift 5. Byggherrer gis tilrådning i forhold til tilrettelegging av bygninger og Leder for arealplan tomt for fiberkabling. Informasjonsmateriell utarbeides. og byggesak 5.6 Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler Så langt det er mulig skal det benyttes utbyggingsavtaler for å oppnå den ønskede bredbåndutviklingen i kommunen. Dette innebærer at utbyggere forplikter seg til å for eksempel å legge trekkerør/fiber, og at det avtales på hvilke vilkår dette gjøres blant annet når det gjelder tekniske krav og finansiering. 16

17 Nedenfor skisseres en mal for krav til fiberoptisk nett i utbyggingsavtaler. De tekniske spesifikasjonen må vurderes i hvert enkelt prosjekt. Standard mal for utbyggingsavtale: 1. Utbygger legger trekkerør med fiberoptiske kabler for tele- og datakommunikasjon fra til via.. 2. Trekkerø og fiber skal leggs etter følgende tekniske krav: Det skal graves etter følgende standard. Det skal settes ned antall kummer av typen på følgende steder Trekkerør skal være av følgende standard. Fiberoptiske kabler skal være av typen og skal ha overføringskapasitet. I tillegg skal følgende installasjoner gjøres 3. Kostnadene til dette er avtalt til kr.. 4. Kostnaden finansieres slik. 5. Oppgjør skjer på følgende måte. 6. Rør/fiber overdras til når Tiltak Innarbeide krav til fiberoptisk nett i utbyggingsavtaler i henhold til valgte strategier og vedtatt investeringsbudsjett. Ansvar Arealplan og byggesak (Det foreligger en lovendringsforslag Ot.prp. nr , som vil regulere bruken av utbyggingsavtaler. Lovforslaget åpner for at kommunen kan inngå avtaler også for andre formål enn vei, vann og avløp.) 6. Strategidokumentets virkning Dette strategidokumentet har ingen selvstendig virkning uten at det har vært en politisk behandling og at det er gjort et valg av strategipunkter. Når dette er gjort vil de valgte bredbåndstrategiene bli en del av kommunens IKT-plan. Tiltak innarbeides i IKT-planens handlingsdel, som spilles inn i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsprogram og økonomiplan. 17

18 18

19 Vedlegg : Ikke-valgte strategier Utredningen av skisserte også nedenstående alternativer, men disse ble altså ikke vedtatt. A. Null-alternativet Ingen kommunal aktivitet for utviklingen av bredbånd. Begrunnelse: Datakommunikasjon er ikke en primæroppgave for kommunen. Med begrenset kommuneøkonomi er det ikke midler til å bidra til en utvikling av bredbånd. Utviklingen overlates til markedsaktørene. Dette vil likevel gi gode muligheter for rask internettforbindelse til store deler av Stokke (ADSL). Kommunens eget behov vil kunne kjøpes av de private markedsaktørene. Tiltak Salg av eierandeler i Gigafib (eller arbeide for salg av hele selskapet) Kr. (inntekt) -? mill. B. Aksessnettlinjer fra egne stamlinjer til nye utbyggingsområder finansierer 50 til 100% av trekkerør (akssessnettlinjer) fra stamlinje fram til utbyggingsområder som ligger perifert ift stamlinjen langs Stor-U. Spredenettet i utbyggingsområdet forutsettes utbygd av andre. Begrunnelse: Nye utbyggingsområder for boliger eller næring kan bli ulønnsomme å bygge ut med fiberkabler dersom avstanden til stamlinjen (Stor-U) er for stor. Kommuneplanen har åpnet for utbygging noen få steder utenfor Stor-U. Legging av fiber til perifere utbyggingsområder vil være gunstig for utbygde områder på veien fram. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. 1. Lågerødåsen (boligområde) Grimestadv. 2 km Fiber Tassebekk (næringsområde) Gml E18 4 km Rør/fiber Pikås (boligområde) 1) 0,5 km Rør/fiber Nedre Solnes (bybebyggelse) Fv555/Solnesv. 1 km Rør/fiber 434 SUM ) Forutsetter framføring av stamlinje til Fossnes senter. 19

20 C. Legge spredenett i nye utbyggingsområder I nye utbyggingsområder for boliger og næringsvirksomhet legges fiberkabel til husvegg. Kommunen dekker 50 % av utgiftene dersom utbygger eller en eller flere andre aktører bidrar med tilsvarende. Begrunnelse: Sikrer rask utbygging av bredbånd. Øker attraktiviteten av boområder og næringsområder. Tiltak Mengde Standard Kr.(50%) Boligområder: Boliger: Fiber/rør Utstyr kr* 1.Spredenett Bekkejordet (Vear) (43 da.) 50 Rør/fiber 547 * 2. Spredenett Stokke sentrum - v/meny (30 da) 100 Rør/fiber 547 * 3. Spredenett Stokke sentrum Syd (130 da.) 200 Rør/fiber * 4. Spredenett Lågerødåsen (130 da.) 130 Rør/fiber 711 * 5. Spredenett Søndre Gryte (90 da.) 100 Rør/fiber 547 * 6. Spredenett Midtre Gryte (85 da.) 100 Rør/fiber 547 * 7. Spredenett Pikås (95 da.) 140 Rør/fiber 766 * Blandingsområder: Bolig/ktr.: 8. Spredenett Nedre Solnes 100 Rør/fiber 547 * 9. Spredenett Stokke sentrum Øst 250 Rør/fiber * 10. Spredenett Fossnes senter 100 Rør/fiber 547 * Næringsområder: Bedrifter: 11. Spredenett Sundland ( da.200) 30? Rør/fiber 897 * 12. Spredenett Borgeskogen (nye 300 da.) 30? Rør/fiber * 13. Spredenett Tassebekk (20 da.) 2? Rør/fiber 963 * SUM * Det må bygges 1 distribusjonspunkt pr boligområde/ blandingsområde, hvert til kostnad ca kr 1 mill kr pr stk. Et distribusjonspunkt har kapasitet til å håndtere opp til ca 750 kunder forutsatt at disse ligger i geografisk nærhet til hverandre. Hver bolig må ha hjemmesentral til ca kr Det må installeres felles, sentralisert elektronikkutstyr for distribusjonspunktene, sum kostnader ca 1,75 mill kr. 20

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002)

Brunstad Conference Center--- Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) Rambøll Norge AS Brunstad Conference Center--- Stiftelsen Brunstad stevnested Konferansehotell ved BCC Forholdet til St. meld. Nr. 23 (2001-2002) (Rev. 2) 2009-05-08 Forord I forbindelse med planer om

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer