Strategi for bredbåndutbygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008"

Transkript

1 Strategi for bredbåndutbygging Stokke formannskap 16. mars 2005 Tid 2005 Fiberoptikk kr VDSL/LMDS 2001 ADSL/ kabelmodem ISDN Analoge modem Båndbredde 56k 64/128k 2-6Mb 25-52Mb

2 2

3 Innhold INNLEDNING 5 1. BAKGRUNN 7 2. SITUASJONSBESKRIVELSE 7 3. FRAMTIDIG UTVIKLING STOKKE KOMMUNENS MÅL OG UTFORDRINGER VEDTATTE STRATEGIER: Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) Legge trekkerør når det likevel graves Fiber langs Stor U og ADSL i resten av kommunen Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler STRATEGIDOKUMENTETS VIRKNING 17 VEDLEGG : IKKE-VALGTE STRATEGIER 19 A. Null-alternativet 19 B. Aksessnettlinjer fra egne stamlinjer til nye utbyggingsområder 19 C. Legge spredenett i nye utbyggingsområder 20 3

4 4

5 Innledning Stokke formannskap behandlet i møte den s Bredbåndstrategi Som bakgrunn for saken lå utredningen Strategi for bredbåndutbygging datert Bak utredningen sto en rådmannsoppnevnt gruppe med følgende medlemmer: Plansjef Steinar Lien (leder) IT-ansvarlig Hilde Hessevik Virksomhetsleder for arealplan og byggesak Tore Kopstad Næringssjef Inge Walla I tillegg har Lars Fremstad fra Larvik-IT vært trukket inn som fagkonsulent. Stokke formannskap fattet følgende vedtak: 1. Følgende strategier, formulert i strategidokumentet , legges til grunn for s medvirkning i utvikling av bredbånd: Gigafib - pkt. 3 under Gigafib side 11 i strategidokumentet utgår. Legge trekkerør når det likevel graves Fiber legges langs Stor-U til Fossnes Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler 2. Strategiene og tiltakene innarbeides og prioriteres i IKT-planen og vurderes i forbindelse med den årlige rullering av handlingsprogram og økonomiplan. Enstemmig vedtatt (7-0). Dette dokumentet er omarbeidet i henhold til formannskapets vedtak. Vedtatte strategier er gjengitt i kap 5. Strategier som ikke ble vedtatt er gjengitt i kap. 7 Vedlegg

6 6

7 Strategi for bredbåndutbygging Bakgrunn utarbeidet i 2001 et strategidokument for bredbåndutvikling i Det er behov for å foreta en gjennomgang av status og ev. oppdatering av kommunens politikk på området. Følgende mandat er gitt for arbeidet: Mandat Dette dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i følgende mandat: Hvilken rolle skal ha i utviklingen av bredbånd. Dette strategidokumentet avgrenser mandatet på følgende måte: Brukerne av bredbånd er definert til å være det offentlige, innbyggerne og næringslivet. Det forutsettes at strategien som legges opp vil være til nytte for alle 3 brukergruppene. Strategidokumentet omhandler i hovedsak infrastrukturen og ikke føringer for hvilke tjenester eller tjenestetilbydere som bør tilbys over bredbåndnettet. Bredbåndteknologien avgrenses her til å omfatte fiberoptisk kabel og ADSL (kobberledning) 2. Situasjonsbeskrivelse Bredbånd. Bredbånd er høyhastighet overføring av digitale datasignal gjennom radiosignaler eller kabler av forskjellig materialer. Til nå har en hastighet på minimum 2Mb/sek vært satt som krav til bredbånd. Etter hvert blir funksjonsbeskrivelser mer vanlig (for eksempel toveis video med tv-kvalitet.) Fiberoptisk kabel er den bredbåndsteknologien med best kapasitet og stabilitet. Det er mest vanlig å grave ned trekkerør for bredbåndfiber, men også eksisterende rør og tunneler, stolper/master eller undersjøiske trekk kan benyttes til fiberkabler. Radiosignaler, satellittsignaler, TV-kabler og elektrisitetslinjer kan også benyttes til bredbåndoverføringer. Disse overføringsteknologiene blir det ikke fokusert på i denne sammenhengen. 7

8 ADSL ADSL eller varianter av dette er det mest nærliggende alternativet til optisk fiber. ADSL benytter (Telenors) vanlige kobberlinjer og hastigheten har vært +/- 1Mb/sek avhengig av pris. ADSL har en begrensing over større avstander. ADSL2++ er en ny generasjon ADSL som kan gi opptil 20Mb/sek inntil 1 2 km fra en sentral. ADSL2++ kom på markedet i høsten Videreutvikling av ADSL (VDSL) antas å kunne gi opptil 50 Mb/sek i framtiden. Se figur 1. Figur 1: XDSL-kapasitet. (Kilde Teknisk ukeblad) ADSL får stadig større kapasitet og dekningsområde. I 2005 vil den 5. sentralen i Stokke (Løke) bli utbygd for ADSL. Da vil nærmere 90 % av Stokke ha et ADSL-tilbud av noe varierende kapasitet avhengig av avstanden fra en sentral. Se figur 2. (Borgeskogen har SHDSL-dekning, dvs lik kapasitet for både ned- og opplasting) Bredbåndnett Bredbåndnettet deles vanligvis inn i to: stamnett (transportnettet) og aksessnettet. Aksessnettet vil i denne utredningen i tillegg bli delt i to: aksesslinjer og spredenettet. Transportnettet er hovedforbindelsene (kablene) som går mellom kommuner/regioner/landsdeler. Aksessnettet er forgreininger fra stamnettet ut til bebygde områder og enkeltbygninger. Aksesslinjer er forbindelsen mellom stamnettet og et satellittområde for eksempel et boligområde som ligge et stykke unna stamlinjene. Spredenett er det nettverket som legges i for eksempel boligområde, i gater og til hver sluttbruker/bygning. (Se figur 3.) Figur 2: ADSL-dekning i Stokke

9 Figur 3: Skjematisk framstilling av stamnett, aksessnett (aksesslinje og spredenett) Aktører i bredbåndmarkedet. Kundene kan aktørene i bredbåndmarkedet deles i to: Infrastruktureiere den/de som eier kommunikasjonskablene/-utstyret og som kan tilby overføringskapasitet. Kommunenes selskap Gigafib (se under), BaneTele, Priority Telecom, Song, Skagerak Nett. Tjenestetilbydere den/de som kan tilby tjenester over kommunikasjonskanalene, for eksempel internett, telefon, TV. Telefonoperatørselskapet Tele2 er et eksempel på en tjenestetilbyder. En aktør kan også være både netteier og tjenestetilbyder slik som for eksempel Canal Digital. Statlig politikk I Stortingsmelding nr. 49 ( ) Breiband for kunnskap og vekst trekker opp følgende mål og prinsipper for den statlige bredbåndpolitikken: bredbånd til alle husstander, bedrifter og offentlige inst. i løpet 2007 legge til rette for effektiv konkurranse i utbygging og tjenester stimulere den offentlige etterspørselen etter bredbånd og tjenester medvirke til kompetanseutvikling vurdere tiltak i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for bredbåndutbygging. markedsaktørene skal stå for utbygging av infrastruktur og valg av teknologi kommuner og fylkeskommuner har viktige roller som planleggere og koordinatorer men kan også stå for utbygging av framføringsveier og bredbånd. Statens stimuleringstiltak HØYKOM er et tilskuddsprogram blant annet rettet mot distriktene og utdanning. HØYKOM-programmet er forlenget til

10 Gigafib I 2002 søkte 9K midler fra HØYKOM til 2 prosjekt hvor det ene var etablering av offentlig eid bredbåndselskap i midtre Vestfold. Dette var foranledningen til dannelsen av Gigafib. s bredbåndnett er overdratt til Gigafib Holding AS og utgjør kommunens eierandel (ca. 23 %) i Gigafib Holding AS. Gigafib Holding As kan eies av offentlige myndigheter, offentlige selskaper og institusjoner. Selskapet skal etablere og drifte nettverk for tele- og datakommunikasjon og skal gi eierne rimelige bredbåndstilbud ev. utbytte. Det er opprettet et datterselskap Gigafib AS, som står for salg av fiberkommunikasjon og konsulenttjenester til andre enn eierne. Andre aktører Flere aktører operer i Stokke eller gjennom Stokke som infrastruktureiere og/eller tjenestetilbydere: Blant andre Skagerak Nett, BaneTele, Canal Digital (tidl. Telenor Avidi), Priority, Song, Brunstad stevnested. Status for kommunalt nett I januar 2005 har /Gigafib følgende nett i Stokke: Strekning Trekkerør/fiber Tilknytninger Tønsberg grense - Vear Vear skole, (BCC med egen fiber), Ekely barnehage, Trekanten Trekkerør med Melsom Stokke sentrum b.hage, Tuften b.hage, Melsom skole, Rådhuset Soletunet, fiber - Sørby Bokemoa skole, Stokke u.skole, Ramsum skole. Stokke sentrum - Domsbru Sørby Borgeskogen Stokke sentrum - Lågerødåsen Stokke sentrum Tassebekk Se figur4. Trekkerør uten fiber Trekkerør uten fiber Trekkerør Trekkerør med fiber Ingen Ingen Ingen HiVe Larvik (Begrenset overskuddskapasitet) Behov/etterspørsel Utbygging av bredbånd vil i stor grad være avhengig av at det over bredbåndet kan tilbys produkter/tjenester som etterspørres av sluttbrukerne. 10 Figur 4:Trekkerør/fiber eid av Gigafib jan. 2005

11 3. Framtidig utvikling Selv om det i dag finnes få sluttbrukertjenester som i seg selv krever båndbredde utover 2 Mb/sek, vil tilbudet av tjenester som krever høyere overføringskapasitet øke rakst. Triple Play er allerede et vanlig tjeneste tilbud som byr sluttbrukeren internett, telefoni og TV over bredbånd. I framtida kan det forventes økt bruk av on-demand -tjenester som visning av film, henting av dataprogram eller bruk av dataprogram over nett. Innenfor offentlig service kreves høy kapasitet til for eksempel kartinformasjon, telemedisin, og mange samtidig brukere blant annet innenfor undervisning. Nærings- og arbeidsliv vil kunne trenge bredbånd til videomøter, dialog og presentasjon av konstruksjoner og tegninger m.v. Alle sluttbrukere vil totalt representere et behov for økt kapasitet i kommunikasjonsnettet. Regional utvikling Regionalt i Vestfold er det gode muligheter for at det kan bli et sammenhengende fibernett innen relativt kort tid. Kommunene, kommunale bredbåndselskap, høyskolen m.fl. vil i samarbeid kunne bygge et slikt nett. Dette vil kunne åpne for flere anvendelsesområder og flere tjenestetilbud. Mens dette strategidokumentet var under utarbeidning ble det etablert en fiberforbindelse mellom Høyskolen i Vestfold og Larvik. Pr. februar 2005 disponerer Gigafib fiberoptisk nett fra Horten til Larvik og på strekningen Tønsberg - Re - Hof. 4. ns mål og utfordringer Mål Kommuneplanen for legger vekt på utvikling langs aksen Stor U (figur 5), med blant annet næring, boliger, offentlig kommunikasjon og bredbånd. Det offentliges behov. Flere offentlige kontorer og servicevirksomheter har bredbåndtilknytning. Det er fortsatt en utfordring å bygge ut fiberoptiske kabler til en del kommunale institusjoner spesielt skoler. Dette er nærmere beskrevet i kap. 5C Utbyggingsområder Fiberoptiske kabler vil være en framtidsrettet kommunikasjonsteknologi, og fiber vil bli standard ved nybygging og utvikling av utbyggingsområder. Nye utbyggingsområder må derfor tilrettelegges for Figur 5:Stor U. Utbyggingsmønster i Stokke fiberoptikk gjennom avtaler mellom utbygger og kommunen, eventuelt i samarbeid med andre aktører. 11

12 Eksisterende bo- og næringsområder Bredbånd i form av fiber til eksisterende bo- og næringsområder vil være avhengig av at det finnes aktører som kan tilby infrastruktur fram til husveggen og som oftest i tillegg har et tjenestetilbud. Avstanden til stamlinjer av fiber vil også være avgjørende. Lønnsomhet ved slik utbygging vil stå sentralt. De fleste perifere boområder og næringsvirksomheter vil likevel kunne få et ADSL tilbud. Utvikling/strategi siden 2001 Strategidokumentet utarbeidet i 2001 er delvis lagt til grunn for den praksis kommune har hatt de siste 3-4 årene. Kommunen har deltatt ved graving langs enkelte av de prioriterte strekning og lagt rør for trekking av fiber. Prioriterte strekninger har til nå vært: Stor-U., Sentrum Lillevar, Melsomvik Storevar Lillevar, Raveien, Lillevar Feen. Kommunen har også i denne perioden gått inn som medeier i Gigafib. Gigafib har trukket fiber i kommunale rør for kommunens kostnad. Type tele-/datakommunikasjonsløsninger til kommunale bygg og anlegg januar Type dataforbindelse Kommunale bygg/anlegg Fiberoptikk Radioforbindelse Stokke rådhus Vear skole Melsom skole Bokemoa skole Stokke ungdomsskole Feen skole Ramsum skole Vennerød skole Ekely barnehage Trekanten barnehage Tuften barnehage Frydenberg barnehage Elverhøy barnehage Barnas Hus Brannstasjonen Vårnes renseanlegg YME YME service * Engveien Senter Eikelunden bolig Frydenberg bolig Prestegårdstunet boliger Pikåsveien bolig Laholm nedre bolig * Per Gyntsv. 38 bolig Vearhallen Stokkehallen * Fiber fra annen leverandør enn Gigafib Leid linje/ el. XDSL 12

13 5. Vedtatte strategier: Nedenfor er det listet opp flere strategier for kommunens rolle i bredbåndutviklingen. Desto flere strategipunkter som velges desto mer omfattende og aktiv blir kommunens rolle. Utfordringen blir å velge ut ett eller flere strategipunkter. Kostnadstallene er anslåtte bruttokostnader dersom ikke annet er nevnt. Eventuelt samarbeid med andre aktører vil åpne for spleiselag og reduserte kommunale kostnader. Kostnadstallene omfatter kun investeringsutgifter. Driften forutsettes utført av Gigafib. Noen av strategiene kan også overlappe hverandre, for eksempel bredbånd til Feen skole i pkt. D omfatter delvis den samme strekningen som trekkerør langs nye gang- og sykkelvei fra Sandskje til Bogen pkt. F. Det er anslått kostnader for de strategiene som innbærer tiltak med investeringer. Alle kostnader er oppgitt i 1000 kroner og inkludert mva. Kostnadene er stipulerte bruttokostnader dersom ikke annet er angitt. Kostnadsdekning av eventuelle samarbeidspartnere kommer til fratrekk. 5.1 Gigafib Holding/ Gigafib AS ( Gigafib ) 1) Gigafib skal være kommunens driftsselskap og eier av kommunalt lagte trekkerør/fiberkabler og bredbåndutstyr både eksiterende og framtidig. 2) Gigafib skal tilby eierne bredbåndskommunikasjon til gunstige priser. 3) Dersom Gigafib selv ikke ønsker utvikle nettet og tilby tjenester, må Gigafib invitere andre aktører som kan videreutbygge nettet og tilby innholdstjenester til sluttbrukerne. 4) Gigafib må arbeide for å få et sammenhengende fibernett i regionen slik at flere aktører kan slippe til i et større nett/marked. Begrunnelse: Det uhensiktsmessig for en kommunal forvaltning å drifte og selge bredbånd i et kommersielt marked. Det er en gunstig løsning at dette håndteres av et offentlig eid selskap. Det er viktig at andre aktører slipper til for å utnytte de offentlige investeringene i stamlinjer. Flere aktører i nettverket vil øke valgmulighetene i tjenester og redusere prisene for sluttbruker. Tiltak Som medeier og styremedlem medvirke til utforming av Gigafibs strategi i tråd med punkt B. Ansvar Kommunens representanter 13

14 5.2 Legge trekkerør når det likevel graves Når det likevel skal graves ifm andre infrastrukturbehov (fortau, vann, avløp, vei, kabler) bekoster kommunen legging av trekkerør i prioriterte områder. Trekkerørene kan seinere utstyres med fiber og/eller leies ut. Begrunnelse: Det vil være kostnadseffektivt å legge trekkerør samtidig med at det graves til andre formål. Graveutgiftene kan deles på flere. Over tid kan det bidra til en hurtigere utbygging av bredbånd til sluttbrukere. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. Langs følgende nye gang-/sykkelveier: 1. Gang-/sykkelvei Gryte Vennerød sk.- 0,6 km Rør 149 Pikås 2. Gang-/sykkelvei Raveien (nord) 3 km Rør Gang-/sykkelvei Raveien (sør) 2,5 km Rør Gang-/sykkelvei Solnes-Sandskje- Domsbru 3,5 km Rør Gang-/sykkevei Sandskje Bogen 3,5 km Rør Gang-/sykkelvei Rørkollveien 2 km Rør Langs følgende eksisterende veier: 0 7. Raveien midtre del (Lundskogen- Lindhjem) 4 km Rør 992 SUM I følgende områder: 8. Stokke sentrum? Rør 9. Fossnes senter? Rør 10.Melsomvik senter/ tettsted? Rør Vear senter/tettsted? Rør TOTALT Prioritering av ovennevnte veistrekninger må. følge prioriteringen av gang- og sykkelveiutbyggingen. 5.3 Fiber langs Stor U og ADSL i resten av kommunen Det bygges en kommunal stamlinje med fiberoptisk kabel langs Stor-U. Fra Tønsberg grense til Fossnes senter. Store deler av denne linjen er allerede utbygd. I øvrige deler av kommunen forutsettes det at tele- og dataselskapene vil kunne tilby ADSL-teknologi av god kvalitet. Begrunnelse: Det er viktig å få en stamlinje gjennom Stokke som kan bidra til å tilrettelegge grunnlaget for en videre bredbåndutvikling. 14

15 Langs Stor-U er ca 75 % av næringslivet lokalisert og 85 % av befolkningen bosatt. I tillegg finnes det meste av den kommunale servicen langs denne aksen. Bredbånd fram til Fossnes senter er viktig for sentrets utvikling og Arnadal-området forøvrig. Bredbånd langs Stor-U vil også ha regional betydning. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. 1. Fiber Sørby Borgeskogen 1 km Fiber Fiber og rør Borgeskogen Fossnes senter (aktuelt ifm planlagt graving av vann og avløp) 4,5 km Rør/fiber Sum Fiber til kommunale virksomheter og serviceenheter Kommunale virksomheter og serviceenheter med behov for kommunikasjon og kontakt med publikum/internett tilrettelegges med fiberoptiske kabler. Begrunnelse: Når det offentlige etterspør og bygger ut bredbånd vil dette ha positiv effekt også for næringsliv og innbyggere. (jf. statlige mål). Mer effektiv kommunikasjon både internt og eksternt. For eksempel administrasjon, forvaltning, søknader, service osv. Erstatter telefonabonnement med IP-telefoni. Fjernstyring og overvåkning av tekniske installasjoner, alarmer osv. Dagens radiolinjer leies av Priority Telecom. Overgang til egne fiberkabler vil være billigere på sikt, mer stabilt og har større kapasitet. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. 1. Vennerød skole (Grytekrysset skolen 1) ) 0,6 km Rør/fiber Feen skole (Sandskje Feen 2) ) 2 km Rør/fiber Vearhallen 0,1 km Rør/fiber Stokkehallen 0,1 km Rør/fiber Barnashus 0,2 km Rør/fiber Elverhøy barnehage (Fossnes Elverhøy 1) ) 2 km Rør/fiber Frydenberg barnehage 3) (Storgt. Frydenb.) 0,2 km Rør/fiber Brannstasjonen 3) 0,05 km Rør/fiber Yme produkter 3) 0,1 km Rør/fiber Engveien Senter 3) 0,1 km Rør/fiber Eikelunden bolig 3) 0,1 km Rør/fiber Frydenberg bolig 3) 0,1 km Rør/fiber

16 13. Prestegårdstunet boliger 0,3 km Rør/fiber Pikåsveien bolig 1) 0,5 km Rør/fiber Per Gyntsv. 38 bolig 3) 0,2 km Rør/fiber Vårnes renseanlegg 2) 2 km Rør/fiber Sum Tiltak 16. Alle nye kommunale bygg (og ev. anlegg) skal tilrettelegges med fiberkabler. (Kostnaden innarbeides i byggprosjektet.) 1) Forutsetter at fiber er lagt fram til Fossnes. 2) Forutsetter at fiber er lagt til Sandskje Ansvar: Virksomhet eiendom 3) Har bredbånd via radioforbindelse i dag 5.5 Samarbeide med andre aktører om utvikling av bredbånd Utbyggere og eksterne planleggere skal informeres om kommunens bredbåndstrategi og om ev. krav og tilbud kommunen vil sette. Når det er mulig skal det samarbeides med andre aktører om deling av grøfter, trekkerør og kostnader. Begrunnelse: Reduserer kostnadene. Stimulerer til samarbeid, koordinering og tilrettelegging av bredbåndutviklingen. Tiltak Ansvar 1. Ved varsling av oppstart av reguleringsplaner skal kommunen melde Leder for arealplan om eventuelle bredbåndbehov i området i henhold til og byggesak strategidokumentet. 2. Innarbeide krav til bredbånd i aktuelle utbyggingsavtaler. Leder for arealplan og byggesak 3. Ved byggesøknader og byggmeldinger skal kommunens Leder for arealplan bredbåndbehov vurderes og eventuelt samarbeid innledes. og byggesak 4. Ved melding om graving/anleggsarbeid skal kommunens Leder for teknisk bredbåndbehov vurderes og eventuelt samarbeid innledes. drift 5. Byggherrer gis tilrådning i forhold til tilrettelegging av bygninger og Leder for arealplan tomt for fiberkabling. Informasjonsmateriell utarbeides. og byggesak 5.6 Krav til bredbånd i utbyggingsavtaler Så langt det er mulig skal det benyttes utbyggingsavtaler for å oppnå den ønskede bredbåndutviklingen i kommunen. Dette innebærer at utbyggere forplikter seg til å for eksempel å legge trekkerør/fiber, og at det avtales på hvilke vilkår dette gjøres blant annet når det gjelder tekniske krav og finansiering. 16

17 Nedenfor skisseres en mal for krav til fiberoptisk nett i utbyggingsavtaler. De tekniske spesifikasjonen må vurderes i hvert enkelt prosjekt. Standard mal for utbyggingsavtale: 1. Utbygger legger trekkerør med fiberoptiske kabler for tele- og datakommunikasjon fra til via.. 2. Trekkerø og fiber skal leggs etter følgende tekniske krav: Det skal graves etter følgende standard. Det skal settes ned antall kummer av typen på følgende steder Trekkerør skal være av følgende standard. Fiberoptiske kabler skal være av typen og skal ha overføringskapasitet. I tillegg skal følgende installasjoner gjøres 3. Kostnadene til dette er avtalt til kr.. 4. Kostnaden finansieres slik. 5. Oppgjør skjer på følgende måte. 6. Rør/fiber overdras til når Tiltak Innarbeide krav til fiberoptisk nett i utbyggingsavtaler i henhold til valgte strategier og vedtatt investeringsbudsjett. Ansvar Arealplan og byggesak (Det foreligger en lovendringsforslag Ot.prp. nr , som vil regulere bruken av utbyggingsavtaler. Lovforslaget åpner for at kommunen kan inngå avtaler også for andre formål enn vei, vann og avløp.) 6. Strategidokumentets virkning Dette strategidokumentet har ingen selvstendig virkning uten at det har vært en politisk behandling og at det er gjort et valg av strategipunkter. Når dette er gjort vil de valgte bredbåndstrategiene bli en del av kommunens IKT-plan. Tiltak innarbeides i IKT-planens handlingsdel, som spilles inn i forbindelse med den årlige rulleringen av handlingsprogram og økonomiplan. 17

18 18

19 Vedlegg : Ikke-valgte strategier Utredningen av skisserte også nedenstående alternativer, men disse ble altså ikke vedtatt. A. Null-alternativet Ingen kommunal aktivitet for utviklingen av bredbånd. Begrunnelse: Datakommunikasjon er ikke en primæroppgave for kommunen. Med begrenset kommuneøkonomi er det ikke midler til å bidra til en utvikling av bredbånd. Utviklingen overlates til markedsaktørene. Dette vil likevel gi gode muligheter for rask internettforbindelse til store deler av Stokke (ADSL). Kommunens eget behov vil kunne kjøpes av de private markedsaktørene. Tiltak Salg av eierandeler i Gigafib (eller arbeide for salg av hele selskapet) Kr. (inntekt) -? mill. B. Aksessnettlinjer fra egne stamlinjer til nye utbyggingsområder finansierer 50 til 100% av trekkerør (akssessnettlinjer) fra stamlinje fram til utbyggingsområder som ligger perifert ift stamlinjen langs Stor-U. Spredenettet i utbyggingsområdet forutsettes utbygd av andre. Begrunnelse: Nye utbyggingsområder for boliger eller næring kan bli ulønnsomme å bygge ut med fiberkabler dersom avstanden til stamlinjen (Stor-U) er for stor. Kommuneplanen har åpnet for utbygging noen få steder utenfor Stor-U. Legging av fiber til perifere utbyggingsområder vil være gunstig for utbygde områder på veien fram. Tiltak Lengde Standard Kr. Utstyr kr. 1. Lågerødåsen (boligområde) Grimestadv. 2 km Fiber Tassebekk (næringsområde) Gml E18 4 km Rør/fiber Pikås (boligområde) 1) 0,5 km Rør/fiber Nedre Solnes (bybebyggelse) Fv555/Solnesv. 1 km Rør/fiber 434 SUM ) Forutsetter framføring av stamlinje til Fossnes senter. 19

20 C. Legge spredenett i nye utbyggingsområder I nye utbyggingsområder for boliger og næringsvirksomhet legges fiberkabel til husvegg. Kommunen dekker 50 % av utgiftene dersom utbygger eller en eller flere andre aktører bidrar med tilsvarende. Begrunnelse: Sikrer rask utbygging av bredbånd. Øker attraktiviteten av boområder og næringsområder. Tiltak Mengde Standard Kr.(50%) Boligområder: Boliger: Fiber/rør Utstyr kr* 1.Spredenett Bekkejordet (Vear) (43 da.) 50 Rør/fiber 547 * 2. Spredenett Stokke sentrum - v/meny (30 da) 100 Rør/fiber 547 * 3. Spredenett Stokke sentrum Syd (130 da.) 200 Rør/fiber * 4. Spredenett Lågerødåsen (130 da.) 130 Rør/fiber 711 * 5. Spredenett Søndre Gryte (90 da.) 100 Rør/fiber 547 * 6. Spredenett Midtre Gryte (85 da.) 100 Rør/fiber 547 * 7. Spredenett Pikås (95 da.) 140 Rør/fiber 766 * Blandingsområder: Bolig/ktr.: 8. Spredenett Nedre Solnes 100 Rør/fiber 547 * 9. Spredenett Stokke sentrum Øst 250 Rør/fiber * 10. Spredenett Fossnes senter 100 Rør/fiber 547 * Næringsområder: Bedrifter: 11. Spredenett Sundland ( da.200) 30? Rør/fiber 897 * 12. Spredenett Borgeskogen (nye 300 da.) 30? Rør/fiber * 13. Spredenett Tassebekk (20 da.) 2? Rør/fiber 963 * SUM * Det må bygges 1 distribusjonspunkt pr boligområde/ blandingsområde, hvert til kostnad ca kr 1 mill kr pr stk. Et distribusjonspunkt har kapasitet til å håndtere opp til ca 750 kunder forutsatt at disse ligger i geografisk nærhet til hverandre. Hver bolig må ha hjemmesentral til ca kr Det må installeres felles, sentralisert elektronikkutstyr for distribusjonspunktene, sum kostnader ca 1,75 mill kr. 20

Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020

Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020 Stokke kommune Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020 Vedtatt Stokke kommunestyre 22.09.2014 Innhold INNLEDNING 3 1. BAKGRUNN 4 2. SITUASJONSBESKRIVELSE 4 3. FIBER ER FRAMTIDA 10 4. MÅLSETTINGER FOR

Detaljer

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE BREDBÅNDSTRATEGI VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 22.08.2013, POLITISK SAK 72/13, ARKIVSAK 2013/1066 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging,

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Fiber til alle i Sola

Fiber til alle i Sola Fiber til alle i Sola Fiberoptikk 2015 Trondheim 2-3 november 2015 Øystein Hauge, Daglig leder,sola Bredbånd (oystein.hauge@sola.kommune.no) (www.solabredband.no) 1 Fiber til alle i Sola Telecom Revy:

Detaljer

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd er nyttig Økt konkurranseevne for næringslivet i hele landet Effektivisering

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no Informasjonsmøte 1. februar 2010 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no AGENDA Orientering og status Tidsplaner Informasjon Valg av entreprenør Økonomi Rør for fremtidig trekking av fiber

Detaljer

Fiberutbygging Leirfjord kommune Prosjektplan for utbygging av bredband til innbyggerne og næringsliv

Fiberutbygging Leirfjord kommune Prosjektplan for utbygging av bredband til innbyggerne og næringsliv Fiberutbygging Leirfjord kommune Prosjektplan for utbygging av bredband til innbyggerne og næringsliv 1 Dato utarbeidet 29 Mars 2017 Utarbeidet av Prosjektleder Infrastruktur Mads Are Moss Kontrollert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 29.09.2016 2009/5719-34114/2016 / 601 Saksbehandler: Kjell Pedersen-Rise Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VIDERE ARBEID MED DET DIGITALE AGDER 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

relacom@micro trenching

relacom@micro trenching relacom@micro trenching Rask og miljøvennlignedgraving av fiberkabel i veigrunn Ny teknologi for framføring av fiber Jobb mer effektivt! Reduser kost! Relacom - en oversikt Verden største nettuavhengige

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

G RETTE SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - UTVIDELSE AV FIBEROPTISK KABEL I VESTFOLD, GIGAFIB. Post- og teletilsynet Postboks LILLESAND

G RETTE SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - UTVIDELSE AV FIBEROPTISK KABEL I VESTFOLD, GIGAFIB. Post- og teletilsynet Postboks LILLESAND G RETTE Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 LILLESAND POST- OG TELETILSYNET SAKSNR b 2 9 DES. 2014 KODE 8 beh Oslo, 19. desember 2014 Ansvarlig partner: Svein J. Ruud Johansen Vår ref.: 301387-017 SØKNAD

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014 Leverandørkonferanse bredbånd 23. Mai 2014 Bredbåndsutbygging i Ogndal, Henning/øvre Sparbu og Gaulstad Vi jobber foreløpig med tre søknader om utbyggingsstøtte fra post og teletilsynet. Søknadsfrist er

Detaljer

TJENESTER I TANA

TJENESTER I TANA BEDRE MULIGHETER FOR TILGANG TIL DIGITALE TJENESTER I TANA 2014-2019 Utbygging av høyhastighets bredband og utbedring av mobilnettet i Tana kommune Prosjektet har som mål å gi innbyggerne i Tana kommune

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Dette skal jeg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Rekkefølgebestemmelser og offentlig teknisk infrastruktur: hvordan få til utbyggerfinansiering Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE. Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

91LAG GRUNNEIERAVTALE VEDRØRENDE UTNYTTELSE AV FIBEROPTISKE KABLER. Gnr./bnr.: X/X i X kommune. Grunneier: X. Mellom

91LAG GRUNNEIERAVTALE VEDRØRENDE UTNYTTELSE AV FIBEROPTISKE KABLER. Gnr./bnr.: X/X i X kommune. Grunneier: X. Mellom 91LAG GRUNNEIERAVTALE VEDRØRENDE UTNYTTELSE AV FIBEROPTISKE KABLER Gnr./bnr.: X/X i X kommune Grunneier: X Mellom Gigafib Holding AS, org.nr. 985 615 691 Postboks 298, 3101 Tønsberg (heretter "Gigafib")

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/3318-1 Saksbehandler: Ronny Vaagen Saksframlegg Bredbåndsutbygging til private - strategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer

Fylkeskommunes rolle i bredbåndsutbygging i Hedmark

Fylkeskommunes rolle i bredbåndsutbygging i Hedmark Saknr. 15/2115-1 Saksbehandler: Børge Federley Fylkeskommunes rolle i bredbåndsutbygging i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Jan Helge Høgvoll Optical Networks, Technology, Telenor Norge Kursdagene NTNU 2010, Trondheim Agenda Innhold Markedssituasjonen for fiber

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 08.06.2015 Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 141/15 Bordsak 12/11068 Ny

Detaljer

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold

Digital plandialog. Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold. Trøndelagskartdagan 29.01.2009. Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Digital plandialog Felles løsning for 12 kommuner i Vestfold Trøndelagskartdagan Jon Arne Trollvik 12kommunesamarbeidet i Vestfold Innhold 12kommunesamarbeidet i Vestfold Presentasjon av Digital plandialog

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING

HLK 2017 GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING GRAVING OG KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S 10 2 2 GRAVING

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

INNLEDNING. Tilpassede kurs og kurs hos kunde krever minst 3 deltagere.

INNLEDNING. Tilpassede kurs og kurs hos kunde krever minst 3 deltagere. Kurs Fiberoptikk INNLEDNING FOSS AS har mer enn 20 års erfaring med kurs innen fiberoptikk. Vi holder standard kurs på 1 eller 2 dager, men kan også holde skreddersydde kurs tilpasset den enkelte kundes

Detaljer

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet

Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet ABNE miljøsatsning Tema: Aktive byggeiere eier det digitale bredbåndet - til glede for leietaker og miljøet. (og selvfølgelig også for gårdeier.) Det digitale bredbåndet: For oss i ABNE er dette nå kun

Detaljer

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Journalpost:16/76924 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Sammendrag Nordland fylkeskommune

Detaljer

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer:

TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006. VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: TEKNA/ NORVAR-kurs om Vann, avløp og nye rettsregler 2006 Gardermoen, 30. november 2006 VA-sektorens veg- og kabelutfordringer: Kabler, ledninger for gass, fjernvarme og VA i offentlig veg: Hjertesukk

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. STOKKE KOMMUNE Formannskap Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: Fra 1015 til 1200 Til stede på møtet: Medlemmer: Nils Ingar Aabol Kristin S. Kihle Clas J. Hirsch Elisabeth

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JULI 2016 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT S

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Bredbånd mer enn internett på Hadeland

Bredbånd mer enn internett på Hadeland Bredbånd mer enn internett på Hadeland IBM har vært med på å gjøre det mulig Hjernen i systemet: - Hadeland Energi sine hovednoder gjør bredbånd tilgjengelig for private, bedrifter og offentlig virksomhet

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Organisasjonsenhet: Side 1 09/1539-5 U Datert: 09.02.10 Arkivkode:***** ****************************** S.ansv: BOKEMOA.BOKEMOA.RJ Sakstittel: ELEVMAPPE Innhold: SVAR - SØKNAD OM Å FORTSATT GÅ PÅ BOKEMOA ETTER FLYTTING TIL

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård?

Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? LYNET INTERNETT Er du interessert i å få fiberbredbånd til deres gård? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres til en lavere pris enn dere betaler

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei UTBYGGINGSAVTAOE Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune ønsker å benytte

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer?

Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? LYNET INTERNETT Er du interessert i ekte fiberbredbånd til deres gård uten investeringer? VI GIR DEG EKTE FIBERBREDBÅND Lynet Internett leverer ekte fiberbredbånd helt frem til gården deres uten investeringer

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth

Detaljer

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats

Altibox Brukerveiledning Egeninnsats Altibox Brukerveiledning Egeninnsats ALT DU TRENGER Å VITE OM GRAVING OG KABLING Gjør egeninnsatsen i 7 trinn: 1 Finn 2 Planlegg 3 Bor 4 Trekk 5 Grav 6 Legg 7 Meld ut hvor du vil plassere hjemmesentralen.

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser

RETNINGSLINJER og søknadsskjema. - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser Retningslinjer for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser. 1 RETNINGSLINJER og søknadsskjema - for tiltak/graving i kommunale gater, veier og plasser KOMMUNALTEKNIKK Vedtatt av Hovedutvalg

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre. Saksnr Utvalg Møtedato 17/55 Formannskapet

Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre. Saksnr Utvalg Møtedato 17/55 Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 13.11.2017 Referanse: 29025/2017 Arkiv: N64 Vår saksbehandler: Gro Svarstad Bredbåndsutbygging i Trysil kommune Omfanget av kommende anbudsutlysning og vegen videre Saksnr

Detaljer

Å BLI FIBERKUNDE HOS TROLLFJORD BREDBÅND

Å BLI FIBERKUNDE HOS TROLLFJORD BREDBÅND Å BLI FIBERKUNDE HOS TROLLFJORD BREDBÅND 1 FREMFØRING AV FIBER Trollfjord Bredbånd bygger fibernett frem til sluttkunde ved å benytte eksisterende stolper for luftkabel, eller graving der dette ikke er

Detaljer

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune

OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS. i Hå kommune OVERVANNSHÅNDTERING I PRAKSIS i Hå kommune VA Yngre 25.4.2017, Kristiansand Eirik Sør-Reime Hå kommune : Hå ligger ca 4 mil sør for Stavanger Størrelse 256 km2 18.600 innbyggere 6 tettsteder 365 km avløpsledninger

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab

Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering. Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Samle virkemidler strukturering av boligarbeidet Organisering og effektivisering Sandnes kommune Sidsel Haugen, rådmannens nærstab Boligsituasjon i Sandnes Mål om 700 nye boliger pr år - ca 550 siste ti

Detaljer

Villmarksnett. Graving og kabling av kundefiber

Villmarksnett. Graving og kabling av kundefiber Villmarksnett Hattfjelldal kommune Graving og kabling av kundefiber Brukerveiledning For gjør det selv -løsning. Legging av fiberslange fra koblingspunkt/kum kan enten bestilles utført/kjøpes av en entreprenør,

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Birkelund Hva er en utbyggingsavtale Kortversjon: Kommunen

Detaljer

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET»

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» j.. m. _ "L I : l =:2i.f ans:.f ~f..._.._..._...,.n_._...» AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» Del A: Områderegulering/ Vann- og avløpsplan 1. Avtaleparter Parter i avtalen er: 1. Rissa kommune

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr

UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom. Drammen kommune ( DK ), org. nr og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr UTBYGGINGSAVTALE FOR SUNDLAND mellom Drammen kommune ( DK ), org. nr. 939 214 895 og Rom Eiendom AS ( Rom ), org.nr. 980 374 505 Forslag 2.12.2014, rev. 18.5.2015 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Altibox Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling ALT DU TRENGER Å VITE OM INSTALLASJON 2 GJØR EGENINNSATSEN I 7 TRINN: 1 2 3 4 5 6 7 Finn ut hvor du vil plassere hjemmesentralen. Mer informasjon

Detaljer

Graving og kabling Brukerveiledning

Graving og kabling Brukerveiledning Graving og kabling Brukerveiledning 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres 2 Graving av grøft og legging av utvendig kabel 3 Boring og trekking av rør inn i huset 4 Plassering av hjemmesentral

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker Arkiv: FA - L80, TI - &01 Arkivsak: 17/8179-1 Saksbehandler: Karl Ludvig Sørensen Dato: 10.05.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 Utbyggingsavtale

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer