Bredbåndstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bredbåndstrategi 2011-12"

Transkript

1 Bredbåndstrategi Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april Innledning Definisjoner og avgrensninger Status utbygd kapasitet og infrastruktur Mål og tiltak Kommunens politiske mål Kommunale tiltak Statlig bredbåndspolitikk Regional bredbåndspolitikk Rolleavklaring mellom involverte parter i utbygging Forvaltning av kommunal anleggsstøtte Tekniske krav ved utbygging Avgrensning opp mot IKT-satsingen i INVEST-samarbeidet Framtidige utfordringer Etterspørsel av overføringskapasitet Helhetlig planlegging Tilrettelegging og samordning Økonomiske virkemidler... 11

2 1. Innledning Steinkjer kommune bestilte våren 2010 en kartlegging av manglende bredbåndsdekning i kommunen. Formannskapet behandlet materiellet fra kartleggingen i mai 2010 (sak 10/2483) og plasserte det politiske ansvaret for bredbåndspolitikken hos hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. Side 2 av 17 Administrasjonen utarbeidet et notat med bakgrunnsdata for bredbåndsstrategi for hovedutvalget i desember Dette notatet utgjør hovedgrunnlaget for bredbåndsstrategien for Steinkjer , som nå er utarbeidet. Ved politisk behandling av årsbudsjett 2011 og økonomiplan bevilget kommunestyret 1 mill kr i 2011 til kommunal medfinansiering i bygdefiberprosjekter. Bredbåndsstrategien omfatter retningslinjer for nærmere disponering av disse midlene. Dette er første gang det utarbeides et strategidokument i Steinkjer. Det er usikkerhet knyttet til hvilken rolle kommunen bør ta på dette feltet (jfr. kapittel 9). I tillegg skjer det raske endringer i teknologi både innen infrastruktur og innen de produkter og tjenester som tilbys og etterspørres via nettet. Tidsperspektivet er derfor avgrenset til ett år, hvorpå effekten av tilakene bør evalueres og strategien tas opp til ny gjennomgang. 2. Definisjoner og avgrensninger Strategidokumentet omhandler i hovedsak infrastruktur og legger ingen føringer for valg av tjenester og tilbydere. Steinkjer kommune vil samarbeide med alle potensielle private utbyggere i markedet på like vilkår. Statlige minimumskrav til bredbåndsdekning er pr i dag ADSL eller tilsvarende, med en kapasitet på minimum 640 kb/s nedstrøms og 128 kb/s oppstrøms (via kobberledning). For mange brukere vil dette ikke være tilstrekkelig overføringskapasitet for å oppfylle nåværende behov for bruk av internett. Dette gjelder typisk: - Bedrifter inkl. landbruksforetak - Privatpersoner som benytter hjemmekontor i egen husstand - Familier med barn i skolealder, hvor flere datamaskiner er tilkoblet internett samtidig i forbindelse med både leksearbeid og fritidsbruk I enkelte områder av kommunen som har høyere overføringskapasitet enn 640 kb/s opplever abonnenter både dårlig stabilitet på overføringen (hyppige utkoblinger) og redusert kapasitet i perioder av døgnet med stor internettrafikk. Dette skyldes lav kvalitet på telefonlinjer, dårlig mobildekning (ved bruk av mobilt bredbånd) og antall abonnenter tilkoblet samme telefonlinje (mange som deler på marginal overføringskapasitet).

3 I enkelte sammenhenger defineres bredbånd som høyhastighets overføring av digitale datasignaler eller kabler med en minimums hastighet på 2 Mb/s, som harmonerer bedre med det behov for overføringskapasitet som brukerne har pr. i dag. Side 3 av 17

4 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur Størstedelen av befolkningen i Steinkjer kommune har bredbåndsdekning tilsvarende ADSL med minimum 640/128 kb/s. En kartlegging i 2010 viser at 280 lokasjoner pr. i dag ikke kan få tilbud om bredbånd på etterspørsel. Som det fremgår av kartvedlegg 2, peker enkelte områder seg ut som særlig utfordrende hvor mange husstander mangler tilbud, men det er spredte tilfeller av manglende dekning i hele kommunen. Til de fleste av husstandene dette gjelder, kan bredbåndsutbygging kun la seg gjennomføre ved en fiberutbygging gjennom realisering av bygdefiberprosjekter (se nærmere omtale av lokalt initiativ side 5 og NTE side 6). Side 4 av 17 Fiberbredbånd, som pekes på som den beste tekniske løsningen både i dag og i framtida, er utbygd i alle kommersielt lønnsomme områder i kommunen (Steinkjer sentrum, Sparbu, Mære og Vellamelen). Foreløpige opplysninger fra NTE-bredbånd tilsier at det kan dreie seg om husstander som pr i dag ikke har tilbud om fiberbredbånd i Steinkjer. Private utbyggere signaliserer at nyinvesteringer i radioløsninger er svært lite aktuelt, med unntak av områder som er særlig vanskelig tigjengelig, og da under forutsetning av at utbyggingen i stor grad finansieres av det offentlige. Steinkjer kommune er eier av et separat bredbåndsnett for våre kommunale lokasjoner, se vedlegg 1. Det kommunale nettet kombinerer av fiber- og radiolinkløsninger. Kommunen gir eksterne brukere tilgang til det kommunale nettet gjennom avtaleregulert leie eller salg av enten trekkrør eller fibre. I henhold til formannskapsvedtak , skal kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere å; selv gå inn som abonnent for sine anlegg i de bredbåndsløsninger som bygges ut i ulike områder i kommunen. Dette vil kreve både reforhandling av eksisterende avtaler og nedleggelse av hele, eller deler av, det kommunale bredbåndsnettet, til fordel for å leie plass på utbyggers fibernett. Det er pr i dag ikke foretatt noen vurdering av hvilke kostnader og konsekvenser en slik omlegging vil få for Steinkjer kommune. I tillegg til eierinteressene i eget kommunalt bredbåndsnett, eier Steinkjer kommune infrastruktur i form av trekkrør for fiberkabel i flere områder som ennå ikke er utbygd. Trekkrørene er lagt ned i forbindelse med VVA-anlegg og stilles åpent til rådeighet for alle aktuelle utbyggere av fiberbredbånd. Nord-Trøndelag Fylkeskommune eier også trekkrør lagt ned ved asfaltering av fylkesveier i Steinkjer de siste årene, som kan benyttes i framtidige utbyggingsprosjekter.

5 4. Mål og tiltak Mål og tiltak nevnt her omfatter alle aspekter ved formannskapsvedtak fra mai 2010 (sak 10/2483), samt utfordringene det pekes på i notat med bakgrunnsdata fra desember Kommunens politiske mål a) Steinkjer kommune skal bidra til å oppfylle statlig og regional bredbåndspolitikk (spesifisert i egne avsnitt nedenfor) Side 5 av 17 b) Steinkjer kommune har som mål at alle innbyggere og virksomheter i kommunen skal ha tilbud om bredbånd tilsvarende 640/128 kbit/s på forespørsel c) Steinkjer kommune har som langsiktig mål at alle innbyggere og virksomheter i kommunen skal ha tilgang til raskt bredbånd tilsvarende minimum 8 mbit/s via fiber og 2 mbit/s via radio) d) Steinkjer kommune skal ha klare føringer for hvor langt kommunen skal strekke seg for å tilrettelegge for utbyggingsinteresser 4.2. Kommunale tiltak a) Kommunen skal utarbeide en oversikt over framtidig utbyggingsbehov og hvilke utbyggingsløsninger som bør velges i ulike deler av kommunen b) Kommunen skal kostnadsberegne konsekvenser av å tilgjengeliggjøre det kommunale bredbåndsnettet for videre utbygging i regi av private aktører og lokale eiere av bygdefiberprosjekter, samt foreta nødvendig reforhandling av eksisterende avtaler c) Kommunen skal hvert år vurdere å bevilge støttebeløp til kommunal medfinansiering i bygdefiberprosjekt d) Kommunen skal hvert år vurdere å søke Nord-Trøndelag Fylkeskommune om tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging, så lenge slik tilskuddsordning finnes e) Kommunen skal bidra til at tilskuddsordning for bredbåndsutbygging opprettholdes, gjennom å dokumentere framtidig behov for tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging overfor regionale og statlige myndigheter f) Det skal legges trekkrør for fiberkabel ved all kommunal anleggsvirksomhet, som innebærer graveaktivitet, i områder der innbyggere eller virksomheter mangler slik infrastruktur g) Kommunale trekkrør skal dokumenteres i samme systemer som annen kommunal infrastruktur h) Kommunen skal vurdere økonomiske virkemidler for å stimulere til bredbåndsutbygging. Aktuelle virkemidler er blant annet endringer i skatte- og avgiftsnivå, eller samordning av innkjøp for å redusere utbyggingskostnader

6 i) Kommunen skal vurdere behov for bredbåndsutbygging ved all saksbehandling vedrørende prioritering av vedlikehold på fylkesveier i Steinkjer og ved løpende kontakt med både Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Statens Vegvesen j) Så lenge NTE bygdefiber driver sin prosjektvirksomhet, skal kommunen reservere personalressurs tilsvarende 20 % stilling til å støtte opp under bygdefiberprosjekt Side 6 av Statlig bredbåndspolitikk Nasjonal bredbåndspolitikk bygger på tanken om at bredbånd er en grunnleggende infrastruktur i samfunnet, på lik linje med vei, vann og elektrisitet. Markedsaktørene skal stå for bygging av infrastrukturen mens myndighetenes oppgave er å legge til rette for kostnadseffektiv utbygging, virksom konkurranse og å stimulere etterspørselen ved å være en krevende kjøper av bredbåndstjenester. I tillegg vurderer myndighetene særskilte tiltak innrettet mot områder hvor man helt klart ser at det ikke vil komme noe markedsbasert bredbåndstilbud. Bredbåndsteknologiene er i rask og kontinuerlig utvikling. På grunn av den usikkerhet dette gir i forhold til utvikling av kapasitet og behov for bredbånd, har Regjeringen ikke definert noen spesifikk nedre grense for overføringskapasitet. Isteden har Regjeringen en bruksorientert tilnærming der bredbånd defineres som toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og levende bilder og som må kunne bære nye tjenester og tillate at flere bruker nettet samtidig Regional bredbåndspolitikk Nord-Trøndelag Fylkeskommune har et langsiktig mål om at alle deler av fylket skal ha tilgang til raskt bredbånd (minimum 8 mbit/s via fiber og 2 mbit/s via radio). Ved tildeling av støtte til utbyggingsprosjekter, prioriteres områder som ikke har tilbud om bredbånd tilsvarende 640/128 kbit/s. Dernest prioriteres å øke kapasiteten i områder som har minimum bredbåndsdekning, men ellers ikke vil bli utbygd av kommersielle aktører. 5 Rolleavklaring mellom involverte parter i utbygging Mange ulike aktører er involvert i bredbåndsutbygging i ikke-kommersielt lønnsomme områder i Nord-Trøndelag. De viktigste aktørene er lokale grupper, kommunen, NTFK og private utbyggere. Lokalt initiativ Utbyggingsprosjekter drives ofte frem gjennom etterspørsel fra lokalsamfunn og lokale ildsjeler. Disse lokale kreftene kan gå inn som eiere av utbyggingsprosjekter, med økonomisk støtte fra sin kommune og fylkeskommune. Foreløpig er lokalmiljøene i vårt område kun engasjert i utbygging av fiberbredbånd i samarbeid med NTE. Andre utbyggingsløsninger enn fiberbredbånd kan bli aktuelle i framtida (f.eks. radiolink til Gaulstad). Lokalsamfunnene legger ned betydelig dugnadsinnsats i bygdefiberprosjekter. I tillegg betaler hver husstand innenfor prosjektområdene en forhøyet egenandel i størrelsesorden kr for

7 tilkobling, sammenlignet med kommersielt lønnsomme områder. Dette gir en totalkostnad på ca kr pr husstand for bredbåndsoppkobling, i tillegg til dugnad graving. Steinkjer kommune Steinkjer kommune har valgt å legge trekkrør for fiberkabel ved anleggsvirksomhet innen VVA, med økonomisk støtte fra NTFK. Side 7 av 17 Steinkjer støtter lokale interessenter i deres utbyggingsplaner, gjennom avsatt personellressurs til kontaktperson for NTEs bygdefiberprosjekt. Steinkjer kommune skal tildele totalt 1 mill kr i utbyggingsstøtte i 2011 til lokale prosjekter. Kommunen kan velge å gå inn som eiere i utbyggingsprosjekter. Det er ingen eksempler på dette i Steinkjer, men Namsskogan og Verdal har valgt å bygge ut bredbånd til henholdsvis hele og deler av kommunen. For å oppnå kommunens mål om bredbåndsdekning til alle husstander og virksomheter, vil det trolig bli nødvendig med utbygging i kommunal regi. Det kan gjelde: - Totalutbygging av enkeltområder (f.eks. Gaulstad) - Utbygging til enkelthusstander, som ligger særlig vanskelig til for utbygging av fiberbredbånd og derfor faller utenfor lokalt bygdefiberprosjekt i sitt område - Utbygging som knytter sammen nærliggende områder som har gjennomført bygdefiberprosjekt Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag får hvert år tildelt statlig støtte til utbyggingsprosjekter, som fordeles av NTFK. For 2011er den statlige støtten drøye 9 mill kr. Midlene kan tildeles utbyggingsprosjekter i regi av både lokale- og kommunale eiere. Steinkjer kommune har fått tildelt kr i NTFK har vedtatt å legge trekkrør for fiberkabel ved asfaltering av fylkesveier. Oversikt over prosjekter finnes i fylkeskommunens budsjett 2011 og økonomiplan side NTFK er eier av NTE, som er en svært aktiv privat utbygger av fiberbredbånd. NTE NTE-bredbånd er foreløpig den eneste utbygger av fiberbredbånd i vårt område. I tillegg til kommersielle utbyggingsprosjekter i regi av NTE bredbånd, har NTE etablert NTE bygdefiber for å stimulere til fibernettutbygging i ikke-kommersielle områder. Oppstart av bygdefiberprosjekter forutsetter at både lokale interessenter, kommunen og fylkeskommunen bidrar med finansiering. Foreløpig er ingen prosjekter iverksatt i Steinkjer, men flere prosjekter er under planlegging, hvorav to-tre kan bli realisert i Øvrige private utbyggere Steinkjer kommune vil samarbeide med alle potensielle private utbyggere i markedet på like vilkår.

8 6 Forvaltning av kommunal anleggsstøtte Steinkjer kommune yter anleggstilskudd til bredbåndsutbygging. Nett som etableres må i utgangspunktet være åpne, dvs. tillate konkurranse på tjenester og innhold. Prosjektene skal være initiert av lokalsamfunn i Steinkjer. Alle utbyggingsløsninger skal ha samme rett til tilskudd (dvs. der fiberbredbånd er uaktuelt, vil vi støtte annen utbygging). Støtte gis ikke til tilkobling til eksisterende infrastruktur eller drift. Prosjekter som fullfinansieres via andre kanaler er ikke berettiget kommunalt anleggstilskudd. Prosjekter skal ikke overkompenseres med tilskuddsmidler, slik at de representerer ekstra inntjening for kommersielle utbyggere Side 8 av 17 Målet med tilskuddet er at alle innbyggere og virksomheter i Steinkjer kommune skal ha tilgang til minimumsløsning for bredbånd (640/128 kbit/s). Når alle har fått et tilbud om bredbånd, skal midlene prioriteres til å øke kapasiteten i områder som ellers ikke vil bli utbygd av kommersielle aktører. Søknaden skal inneholde - Navn på søker inkludert søkers organisasjonsnummer eller personnummer - Kart over prosjektområdet og antall husstander/ bedrifter/ offentlige bygg det omfatter - Dekningsanalyse for prosjektområdet - Budsjett og finansieringsplan for prosjektet Tildelingskriterier a) Prosjekter som omfatter mange lokasjoner som mangler bredbåndstilgang prioriteres først b) Prosjekter som omfatter større geografiske områder prioriteres framfor mindre prosjektområder c) Omfanget av lokal dugnadsinnsats skal være en del av vurderingen d) Størrelsen på forhøyet egenandel for abonnenter innenfor prosjektområdet skal være en del av vurderingen e) Omfang av annen kommunal støtte (dvs. legging av trekkrør for fiberkabel ved anleggsvirksomhet o.l.) skal være en del av vurderingen f) Støttebeløpet utmåles etter prosjektets totalkostnad og antall berørte husstander i prosjektområdet g) Anleggstilskuddet skal være utløsende for gjennomføring av prosjektene h) Prosjekter som støttes skal benytte kostnadseffektive teknologiske løsninger for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler Saksbehandling i bredbåndssaker Steinkjer kommune har så langt som mulig harmonisert forvaltningen av den kommunale anleggsstøtten med de regler og rutiner NTFK benytter for sin tilskuddsordning. Både kommunal anleggsstøtte og tilskuddsmidler fra NTFK representerer finansieringskilder på bredbåndsprosjekter i vårt område. Begge parter har felles interesse i å holde høy utbyggingstakt og å få pengestøtten til å rekke lengst mulig. Steinkjer kommune har dessuten god oversikt over potensielle prosjekter og er i stand til å tilføre saksbehandlingen lokalkunnskap som NTFK ikke besitter. Det er derfor inngått en uformell avtale med NTFK om samarbeid i søknadsbehandlingen. Steinkjer kommune opererer derfor

9 heller ikke med egen søknadsfrist for kommunale midler For NTFK skal kontakte Steinkjer kommune og innhente vår uttalelse vedrørende prosjektsøknader de får inn fra aktører i Steinkjer, før de gir sin innstilling. Gjennom denne kontakten, vil kommunen og NTFK i fellesskap kunne sikre at prosjekter gis nødvendig total offentlig støtte til å kunne realiseres, samtidig som de områdene som har størst behov og samtidig viser tilstrekkelig initiativ og gjennomføringsevne blir prioritert først. Side 9 av 17 7 Tekniske krav ved utbygging Steinkjer kommune har foretatt en innledende vurdering av saksbehandling på gravetillatelser og hvilke krav som stilles til utbyggingsløsninger. Kommunen stiller følgende tekniske krav: Når det skal graves i veg for trekkrør er det flere ting som må sjekkes. Er dreneringen i orden, er veggrøftene i orden på strekingen. Det må også vurderes om det kan være aktuelt med trekkrør for andre installasjoner i forbindelse med graving, for eksempel gatelys. Vegeier kan pålegge eventuelt andre ledningseiere i vegen å flytte sine anlegg i veien. Ved graving for plassering av varerør for trekking av kabel i veg stiller kommunen følgende krav: a) Varerøret plasseres i vegens skulder b) Minimum overdekning av varerøret er 60 cm. For hver 20. meter måles kabelplasseringen inn både i x-, y- og z-retning. Nøyaktighetskrav +/- 20 cm. c) Plassering av eventuelle trekkummer avtales med kommunen på forhånd. Koordinater og høyde på trekk-kum bestemmes med et nøyaktighetskrav på +/- 20 cm d) Målingene i punktene 2 og 3 utføres av graveentreprenøren og dataene leveres tjenesteenhet kommunen ved enhet VTP når anlegget er ferdig 8 Avgrensning opp mot IKT-satsingen i INVEST-samarbeidet INVEST-kommunene arbeider med en felles strategi for framtidig utvikling av IKT-feltet. Satsingen inkluderer både det kommunale tjenestetilbudet i samarbeidende kommunene og innbyggerne.

10 Side 10 av 17 9 Framtidige utfordringer Følgende punkter er forsøkt tatt høyde for i lista med kommunale tiltak (kapittel 4): Etterspørsel av overføringskapasitet Kapasitetsetterspørsel vil i stor grad være avhengig av at de produkter og tjenester som til enhver tid tilbys over bredbåndet og etterspørres av sluttbrukerne. Utviklingen pr. i dag går i retning av tyngre nettjenester. Dette drives fram av at en stor andel av befolkningen allerede har tilgang til fiberbredbånd med tilnærmet ubegrenset kapasitet. Både sentrale fagmiljø og mange bredbåndsabonnenter blant kommunens innbyggere og næringsdrivende er svært tydelige på at 640/128 kbit/s ikke er tilfredsstillende overføringskapasitet. Helhetlig planlegging Kommunen mangler en helhetlig oversikt over framtidig utbyggingsbehov og hvilke utbyggingsløsninger som bør velges i ulike deler av kommunen. Dette gjør det vanskelig å fremme Steinkjers behov for tildeling av nødvendige statlige tilskuddsmidler overfor fylkeskommunen. Kommunen overlater i stor grad initiativet til å søke fylkeskommunen om statlige tilskuddsmidler for bygdefiberprosjekter til lokale prosjektdrivere. Prioriteringen blir da av svært lokal art og utbyggingen fragmentert, fordi lokalsamfunnene ikke ønsker å koordinere utbygging i for store områder. Tilrettelegging og samordning Kommunen har hatt problemer med å definere sin rolle i forhold til andre aktører (jfr. kapittel 5). Satsing på lokalt initiativ og dugnadsinnsats alene vil ikke gi bredbåndsdekning til alle i Steinkjer, fordi

11 de områdene med størst behov er mest ulønnsomme å bygge ut, samtidig som lokalmiljøene på disse stedene er små og har begrensede ressurser. Større kommunalt engasjement kan bety både bedre teknisk tilrettelegging for utbygging, tettere samarbeid med utbyggere og å ta ansvar for prosjektering. Det finnes eksempler på kommuner som har tatt en sterkere utbyggerrolle (Verdal, Namsskogan m.fl.). Flere vurderinger og beslutninger må gjøres før Steinkjer kommune kan innta en slik rolle. For eksempel mangler Steinkjer klare føringer for hvor langt kommunen skal strekke seg for å tilrettelegge for utbyggingsinteresser. Et viktig spørsmål det bør tas stilling til er hvilke økonomiske og sikkerhetsmessige ulemper det kan medføre å åpne kommunens interne bredbåndsnett for private utbyggere og bygdefiberprosjekter som ønsker tilgang. Side 11 av 17 Økonomiske virkemidler For å nå målet om bredbåndstilgang til alle husstander og virksomheter i Steinkjer kommune er det behov for betydelige investeringer over en periode på 5-10 år. Tilpasninger for å åpne kommunaleid bredbåndsinfrastruktur for videre utbygging representerer også en potensiell framtidig kostnadsøkning for kommunen. Den norske regjering hevder at de har realisert målet om full bredbåndsdekning. Med mindre regjeringen setter seg nye mål med hensyn til å øke overføringskapasiteten ut over minimumskravet, vil vi trolig se en nedtrapping av den statlige støtten til utbyggingsprosjekter. Dette vil medføre vesentlig lavere utbyggingspotensial i vår region.

12 Vedlegg 1: oversikt Steinkjers kommunale bredbåndsnett

13

14

15

16

17 Vedlegg 2: Kartlegging manglende bredbåndsdekning i Steinkjer kommune

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015

Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover. Telefonitjenester og bredbånd. 29. mai 2015 Leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester for tiden fremover Telefonitjenester og bredbånd 29. mai 2015 Sammendrag (Nkom) gir i denne rapporten sin vurdering og anbefaling når det gjelder

Detaljer

Utbygging av fiberbredbånd i Sorta

Utbygging av fiberbredbånd i Sorta Utbygging av fiberbredbånd i Sorta Sluttrapport fra Sorte bygdefiber ei arbeidsgruppe i Sorte Grendelag, Stjørdal 14.01.2015 1 Første gravetak med dugnadsgraving i Dalan. Jan Morten Rømo bak spakene. Foto:

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020

Stokke kommune. Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020 Stokke kommune Strategi for bredbåndutbygging 2014-2020 Vedtatt Stokke kommunestyre 22.09.2014 Innhold INNLEDNING 3 1. BAKGRUNN 4 2. SITUASJONSBESKRIVELSE 4 3. FIBER ER FRAMTIDA 10 4. MÅLSETTINGER FOR

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008

Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Strategi for bredbåndutbygging 2005-2008 Stokke formannskap 16. mars 2005 Tid 2005 Fiberoptikk kr VDSL/LMDS 2001 ADSL/ kabelmodem ISDN Analoge modem Båndbredde 56k 64/128k 2-6Mb 25-52Mb 2 Innhold INNLEDNING

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 «Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - 2015» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke

Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM. STEP Senter for innovasjonsforskning. Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STF38 A03885 Åpen RAPPORT Bredt bånd i tynn tråd? Evaluering av HØYKOM Håkon Finne, Anders Ekeland og Yngve Seierstad Stokke STEP Senter for innovasjonsforskning Januar 2004 STEP RAPPORT 02-2004 TITTEL

Detaljer

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport

Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten. Sluttrapport Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten Sluttrapport 3. mai 2001 Forord Den Rådgivende gruppe for den digitale allemannsretten ble oppnevnt av Kommunal- og Regionaldepartementet den 10 november

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Sluttrapport HØYKOM I

Sluttrapport HØYKOM I Sluttrapport HØYKOM I Boks 2700 St. Hanshaugen N-0131 OSLO Telefon 22 03 70 00 Side 1 av 71 Prosjekt/seksjonsnummer: 1172/240 Prosjekttittel: Høyforbruk forbrukerbehov som utgangspunkt for offentlig etterspørsel

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Fremtidsrettet bredbåndsscenario

Fremtidsrettet bredbåndsscenario Øystein Bøhn Hagen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Norvald Stol, ITEM Biveileder(e): Jannicke Husevåg, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Innhold. Side Sammendrag..4

Innhold. Side Sammendrag..4 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomgått fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren. Hensikten har vært å vurdere om tilskuddsordninger

Detaljer

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski

Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Strategi og tiltak for etablering av ladeinfrastruktur i Ski Vedtatt av kommunestyret 18. juni 2014 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Tidshorisont 3 1.3 Forankring 4 1.4 Status i Ski 4 2 Lading og

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer