Bredbåndstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bredbåndstrategi 2011-12"

Transkript

1 Bredbåndstrategi Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april Innledning Definisjoner og avgrensninger Status utbygd kapasitet og infrastruktur Mål og tiltak Kommunens politiske mål Kommunale tiltak Statlig bredbåndspolitikk Regional bredbåndspolitikk Rolleavklaring mellom involverte parter i utbygging Forvaltning av kommunal anleggsstøtte Tekniske krav ved utbygging Avgrensning opp mot IKT-satsingen i INVEST-samarbeidet Framtidige utfordringer Etterspørsel av overføringskapasitet Helhetlig planlegging Tilrettelegging og samordning Økonomiske virkemidler... 11

2 1. Innledning Steinkjer kommune bestilte våren 2010 en kartlegging av manglende bredbåndsdekning i kommunen. Formannskapet behandlet materiellet fra kartleggingen i mai 2010 (sak 10/2483) og plasserte det politiske ansvaret for bredbåndspolitikken hos hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning. Side 2 av 17 Administrasjonen utarbeidet et notat med bakgrunnsdata for bredbåndsstrategi for hovedutvalget i desember Dette notatet utgjør hovedgrunnlaget for bredbåndsstrategien for Steinkjer , som nå er utarbeidet. Ved politisk behandling av årsbudsjett 2011 og økonomiplan bevilget kommunestyret 1 mill kr i 2011 til kommunal medfinansiering i bygdefiberprosjekter. Bredbåndsstrategien omfatter retningslinjer for nærmere disponering av disse midlene. Dette er første gang det utarbeides et strategidokument i Steinkjer. Det er usikkerhet knyttet til hvilken rolle kommunen bør ta på dette feltet (jfr. kapittel 9). I tillegg skjer det raske endringer i teknologi både innen infrastruktur og innen de produkter og tjenester som tilbys og etterspørres via nettet. Tidsperspektivet er derfor avgrenset til ett år, hvorpå effekten av tilakene bør evalueres og strategien tas opp til ny gjennomgang. 2. Definisjoner og avgrensninger Strategidokumentet omhandler i hovedsak infrastruktur og legger ingen føringer for valg av tjenester og tilbydere. Steinkjer kommune vil samarbeide med alle potensielle private utbyggere i markedet på like vilkår. Statlige minimumskrav til bredbåndsdekning er pr i dag ADSL eller tilsvarende, med en kapasitet på minimum 640 kb/s nedstrøms og 128 kb/s oppstrøms (via kobberledning). For mange brukere vil dette ikke være tilstrekkelig overføringskapasitet for å oppfylle nåværende behov for bruk av internett. Dette gjelder typisk: - Bedrifter inkl. landbruksforetak - Privatpersoner som benytter hjemmekontor i egen husstand - Familier med barn i skolealder, hvor flere datamaskiner er tilkoblet internett samtidig i forbindelse med både leksearbeid og fritidsbruk I enkelte områder av kommunen som har høyere overføringskapasitet enn 640 kb/s opplever abonnenter både dårlig stabilitet på overføringen (hyppige utkoblinger) og redusert kapasitet i perioder av døgnet med stor internettrafikk. Dette skyldes lav kvalitet på telefonlinjer, dårlig mobildekning (ved bruk av mobilt bredbånd) og antall abonnenter tilkoblet samme telefonlinje (mange som deler på marginal overføringskapasitet).

3 I enkelte sammenhenger defineres bredbånd som høyhastighets overføring av digitale datasignaler eller kabler med en minimums hastighet på 2 Mb/s, som harmonerer bedre med det behov for overføringskapasitet som brukerne har pr. i dag. Side 3 av 17

4 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur Størstedelen av befolkningen i Steinkjer kommune har bredbåndsdekning tilsvarende ADSL med minimum 640/128 kb/s. En kartlegging i 2010 viser at 280 lokasjoner pr. i dag ikke kan få tilbud om bredbånd på etterspørsel. Som det fremgår av kartvedlegg 2, peker enkelte områder seg ut som særlig utfordrende hvor mange husstander mangler tilbud, men det er spredte tilfeller av manglende dekning i hele kommunen. Til de fleste av husstandene dette gjelder, kan bredbåndsutbygging kun la seg gjennomføre ved en fiberutbygging gjennom realisering av bygdefiberprosjekter (se nærmere omtale av lokalt initiativ side 5 og NTE side 6). Side 4 av 17 Fiberbredbånd, som pekes på som den beste tekniske løsningen både i dag og i framtida, er utbygd i alle kommersielt lønnsomme områder i kommunen (Steinkjer sentrum, Sparbu, Mære og Vellamelen). Foreløpige opplysninger fra NTE-bredbånd tilsier at det kan dreie seg om husstander som pr i dag ikke har tilbud om fiberbredbånd i Steinkjer. Private utbyggere signaliserer at nyinvesteringer i radioløsninger er svært lite aktuelt, med unntak av områder som er særlig vanskelig tigjengelig, og da under forutsetning av at utbyggingen i stor grad finansieres av det offentlige. Steinkjer kommune er eier av et separat bredbåndsnett for våre kommunale lokasjoner, se vedlegg 1. Det kommunale nettet kombinerer av fiber- og radiolinkløsninger. Kommunen gir eksterne brukere tilgang til det kommunale nettet gjennom avtaleregulert leie eller salg av enten trekkrør eller fibre. I henhold til formannskapsvedtak , skal kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere å; selv gå inn som abonnent for sine anlegg i de bredbåndsløsninger som bygges ut i ulike områder i kommunen. Dette vil kreve både reforhandling av eksisterende avtaler og nedleggelse av hele, eller deler av, det kommunale bredbåndsnettet, til fordel for å leie plass på utbyggers fibernett. Det er pr i dag ikke foretatt noen vurdering av hvilke kostnader og konsekvenser en slik omlegging vil få for Steinkjer kommune. I tillegg til eierinteressene i eget kommunalt bredbåndsnett, eier Steinkjer kommune infrastruktur i form av trekkrør for fiberkabel i flere områder som ennå ikke er utbygd. Trekkrørene er lagt ned i forbindelse med VVA-anlegg og stilles åpent til rådeighet for alle aktuelle utbyggere av fiberbredbånd. Nord-Trøndelag Fylkeskommune eier også trekkrør lagt ned ved asfaltering av fylkesveier i Steinkjer de siste årene, som kan benyttes i framtidige utbyggingsprosjekter.

5 4. Mål og tiltak Mål og tiltak nevnt her omfatter alle aspekter ved formannskapsvedtak fra mai 2010 (sak 10/2483), samt utfordringene det pekes på i notat med bakgrunnsdata fra desember Kommunens politiske mål a) Steinkjer kommune skal bidra til å oppfylle statlig og regional bredbåndspolitikk (spesifisert i egne avsnitt nedenfor) Side 5 av 17 b) Steinkjer kommune har som mål at alle innbyggere og virksomheter i kommunen skal ha tilbud om bredbånd tilsvarende 640/128 kbit/s på forespørsel c) Steinkjer kommune har som langsiktig mål at alle innbyggere og virksomheter i kommunen skal ha tilgang til raskt bredbånd tilsvarende minimum 8 mbit/s via fiber og 2 mbit/s via radio) d) Steinkjer kommune skal ha klare føringer for hvor langt kommunen skal strekke seg for å tilrettelegge for utbyggingsinteresser 4.2. Kommunale tiltak a) Kommunen skal utarbeide en oversikt over framtidig utbyggingsbehov og hvilke utbyggingsløsninger som bør velges i ulike deler av kommunen b) Kommunen skal kostnadsberegne konsekvenser av å tilgjengeliggjøre det kommunale bredbåndsnettet for videre utbygging i regi av private aktører og lokale eiere av bygdefiberprosjekter, samt foreta nødvendig reforhandling av eksisterende avtaler c) Kommunen skal hvert år vurdere å bevilge støttebeløp til kommunal medfinansiering i bygdefiberprosjekt d) Kommunen skal hvert år vurdere å søke Nord-Trøndelag Fylkeskommune om tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging, så lenge slik tilskuddsordning finnes e) Kommunen skal bidra til at tilskuddsordning for bredbåndsutbygging opprettholdes, gjennom å dokumentere framtidig behov for tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging overfor regionale og statlige myndigheter f) Det skal legges trekkrør for fiberkabel ved all kommunal anleggsvirksomhet, som innebærer graveaktivitet, i områder der innbyggere eller virksomheter mangler slik infrastruktur g) Kommunale trekkrør skal dokumenteres i samme systemer som annen kommunal infrastruktur h) Kommunen skal vurdere økonomiske virkemidler for å stimulere til bredbåndsutbygging. Aktuelle virkemidler er blant annet endringer i skatte- og avgiftsnivå, eller samordning av innkjøp for å redusere utbyggingskostnader

6 i) Kommunen skal vurdere behov for bredbåndsutbygging ved all saksbehandling vedrørende prioritering av vedlikehold på fylkesveier i Steinkjer og ved løpende kontakt med både Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Statens Vegvesen j) Så lenge NTE bygdefiber driver sin prosjektvirksomhet, skal kommunen reservere personalressurs tilsvarende 20 % stilling til å støtte opp under bygdefiberprosjekt Side 6 av Statlig bredbåndspolitikk Nasjonal bredbåndspolitikk bygger på tanken om at bredbånd er en grunnleggende infrastruktur i samfunnet, på lik linje med vei, vann og elektrisitet. Markedsaktørene skal stå for bygging av infrastrukturen mens myndighetenes oppgave er å legge til rette for kostnadseffektiv utbygging, virksom konkurranse og å stimulere etterspørselen ved å være en krevende kjøper av bredbåndstjenester. I tillegg vurderer myndighetene særskilte tiltak innrettet mot områder hvor man helt klart ser at det ikke vil komme noe markedsbasert bredbåndstilbud. Bredbåndsteknologiene er i rask og kontinuerlig utvikling. På grunn av den usikkerhet dette gir i forhold til utvikling av kapasitet og behov for bredbånd, har Regjeringen ikke definert noen spesifikk nedre grense for overføringskapasitet. Isteden har Regjeringen en bruksorientert tilnærming der bredbånd defineres som toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og levende bilder og som må kunne bære nye tjenester og tillate at flere bruker nettet samtidig Regional bredbåndspolitikk Nord-Trøndelag Fylkeskommune har et langsiktig mål om at alle deler av fylket skal ha tilgang til raskt bredbånd (minimum 8 mbit/s via fiber og 2 mbit/s via radio). Ved tildeling av støtte til utbyggingsprosjekter, prioriteres områder som ikke har tilbud om bredbånd tilsvarende 640/128 kbit/s. Dernest prioriteres å øke kapasiteten i områder som har minimum bredbåndsdekning, men ellers ikke vil bli utbygd av kommersielle aktører. 5 Rolleavklaring mellom involverte parter i utbygging Mange ulike aktører er involvert i bredbåndsutbygging i ikke-kommersielt lønnsomme områder i Nord-Trøndelag. De viktigste aktørene er lokale grupper, kommunen, NTFK og private utbyggere. Lokalt initiativ Utbyggingsprosjekter drives ofte frem gjennom etterspørsel fra lokalsamfunn og lokale ildsjeler. Disse lokale kreftene kan gå inn som eiere av utbyggingsprosjekter, med økonomisk støtte fra sin kommune og fylkeskommune. Foreløpig er lokalmiljøene i vårt område kun engasjert i utbygging av fiberbredbånd i samarbeid med NTE. Andre utbyggingsløsninger enn fiberbredbånd kan bli aktuelle i framtida (f.eks. radiolink til Gaulstad). Lokalsamfunnene legger ned betydelig dugnadsinnsats i bygdefiberprosjekter. I tillegg betaler hver husstand innenfor prosjektområdene en forhøyet egenandel i størrelsesorden kr for

7 tilkobling, sammenlignet med kommersielt lønnsomme områder. Dette gir en totalkostnad på ca kr pr husstand for bredbåndsoppkobling, i tillegg til dugnad graving. Steinkjer kommune Steinkjer kommune har valgt å legge trekkrør for fiberkabel ved anleggsvirksomhet innen VVA, med økonomisk støtte fra NTFK. Side 7 av 17 Steinkjer støtter lokale interessenter i deres utbyggingsplaner, gjennom avsatt personellressurs til kontaktperson for NTEs bygdefiberprosjekt. Steinkjer kommune skal tildele totalt 1 mill kr i utbyggingsstøtte i 2011 til lokale prosjekter. Kommunen kan velge å gå inn som eiere i utbyggingsprosjekter. Det er ingen eksempler på dette i Steinkjer, men Namsskogan og Verdal har valgt å bygge ut bredbånd til henholdsvis hele og deler av kommunen. For å oppnå kommunens mål om bredbåndsdekning til alle husstander og virksomheter, vil det trolig bli nødvendig med utbygging i kommunal regi. Det kan gjelde: - Totalutbygging av enkeltområder (f.eks. Gaulstad) - Utbygging til enkelthusstander, som ligger særlig vanskelig til for utbygging av fiberbredbånd og derfor faller utenfor lokalt bygdefiberprosjekt i sitt område - Utbygging som knytter sammen nærliggende områder som har gjennomført bygdefiberprosjekt Nord-Trøndelag Fylkeskommune Nord-Trøndelag får hvert år tildelt statlig støtte til utbyggingsprosjekter, som fordeles av NTFK. For 2011er den statlige støtten drøye 9 mill kr. Midlene kan tildeles utbyggingsprosjekter i regi av både lokale- og kommunale eiere. Steinkjer kommune har fått tildelt kr i NTFK har vedtatt å legge trekkrør for fiberkabel ved asfaltering av fylkesveier. Oversikt over prosjekter finnes i fylkeskommunens budsjett 2011 og økonomiplan side NTFK er eier av NTE, som er en svært aktiv privat utbygger av fiberbredbånd. NTE NTE-bredbånd er foreløpig den eneste utbygger av fiberbredbånd i vårt område. I tillegg til kommersielle utbyggingsprosjekter i regi av NTE bredbånd, har NTE etablert NTE bygdefiber for å stimulere til fibernettutbygging i ikke-kommersielle områder. Oppstart av bygdefiberprosjekter forutsetter at både lokale interessenter, kommunen og fylkeskommunen bidrar med finansiering. Foreløpig er ingen prosjekter iverksatt i Steinkjer, men flere prosjekter er under planlegging, hvorav to-tre kan bli realisert i Øvrige private utbyggere Steinkjer kommune vil samarbeide med alle potensielle private utbyggere i markedet på like vilkår.

8 6 Forvaltning av kommunal anleggsstøtte Steinkjer kommune yter anleggstilskudd til bredbåndsutbygging. Nett som etableres må i utgangspunktet være åpne, dvs. tillate konkurranse på tjenester og innhold. Prosjektene skal være initiert av lokalsamfunn i Steinkjer. Alle utbyggingsløsninger skal ha samme rett til tilskudd (dvs. der fiberbredbånd er uaktuelt, vil vi støtte annen utbygging). Støtte gis ikke til tilkobling til eksisterende infrastruktur eller drift. Prosjekter som fullfinansieres via andre kanaler er ikke berettiget kommunalt anleggstilskudd. Prosjekter skal ikke overkompenseres med tilskuddsmidler, slik at de representerer ekstra inntjening for kommersielle utbyggere Side 8 av 17 Målet med tilskuddet er at alle innbyggere og virksomheter i Steinkjer kommune skal ha tilgang til minimumsløsning for bredbånd (640/128 kbit/s). Når alle har fått et tilbud om bredbånd, skal midlene prioriteres til å øke kapasiteten i områder som ellers ikke vil bli utbygd av kommersielle aktører. Søknaden skal inneholde - Navn på søker inkludert søkers organisasjonsnummer eller personnummer - Kart over prosjektområdet og antall husstander/ bedrifter/ offentlige bygg det omfatter - Dekningsanalyse for prosjektområdet - Budsjett og finansieringsplan for prosjektet Tildelingskriterier a) Prosjekter som omfatter mange lokasjoner som mangler bredbåndstilgang prioriteres først b) Prosjekter som omfatter større geografiske områder prioriteres framfor mindre prosjektområder c) Omfanget av lokal dugnadsinnsats skal være en del av vurderingen d) Størrelsen på forhøyet egenandel for abonnenter innenfor prosjektområdet skal være en del av vurderingen e) Omfang av annen kommunal støtte (dvs. legging av trekkrør for fiberkabel ved anleggsvirksomhet o.l.) skal være en del av vurderingen f) Støttebeløpet utmåles etter prosjektets totalkostnad og antall berørte husstander i prosjektområdet g) Anleggstilskuddet skal være utløsende for gjennomføring av prosjektene h) Prosjekter som støttes skal benytte kostnadseffektive teknologiske løsninger for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler Saksbehandling i bredbåndssaker Steinkjer kommune har så langt som mulig harmonisert forvaltningen av den kommunale anleggsstøtten med de regler og rutiner NTFK benytter for sin tilskuddsordning. Både kommunal anleggsstøtte og tilskuddsmidler fra NTFK representerer finansieringskilder på bredbåndsprosjekter i vårt område. Begge parter har felles interesse i å holde høy utbyggingstakt og å få pengestøtten til å rekke lengst mulig. Steinkjer kommune har dessuten god oversikt over potensielle prosjekter og er i stand til å tilføre saksbehandlingen lokalkunnskap som NTFK ikke besitter. Det er derfor inngått en uformell avtale med NTFK om samarbeid i søknadsbehandlingen. Steinkjer kommune opererer derfor

9 heller ikke med egen søknadsfrist for kommunale midler For NTFK skal kontakte Steinkjer kommune og innhente vår uttalelse vedrørende prosjektsøknader de får inn fra aktører i Steinkjer, før de gir sin innstilling. Gjennom denne kontakten, vil kommunen og NTFK i fellesskap kunne sikre at prosjekter gis nødvendig total offentlig støtte til å kunne realiseres, samtidig som de områdene som har størst behov og samtidig viser tilstrekkelig initiativ og gjennomføringsevne blir prioritert først. Side 9 av 17 7 Tekniske krav ved utbygging Steinkjer kommune har foretatt en innledende vurdering av saksbehandling på gravetillatelser og hvilke krav som stilles til utbyggingsløsninger. Kommunen stiller følgende tekniske krav: Når det skal graves i veg for trekkrør er det flere ting som må sjekkes. Er dreneringen i orden, er veggrøftene i orden på strekingen. Det må også vurderes om det kan være aktuelt med trekkrør for andre installasjoner i forbindelse med graving, for eksempel gatelys. Vegeier kan pålegge eventuelt andre ledningseiere i vegen å flytte sine anlegg i veien. Ved graving for plassering av varerør for trekking av kabel i veg stiller kommunen følgende krav: a) Varerøret plasseres i vegens skulder b) Minimum overdekning av varerøret er 60 cm. For hver 20. meter måles kabelplasseringen inn både i x-, y- og z-retning. Nøyaktighetskrav +/- 20 cm. c) Plassering av eventuelle trekkummer avtales med kommunen på forhånd. Koordinater og høyde på trekk-kum bestemmes med et nøyaktighetskrav på +/- 20 cm d) Målingene i punktene 2 og 3 utføres av graveentreprenøren og dataene leveres tjenesteenhet kommunen ved enhet VTP når anlegget er ferdig 8 Avgrensning opp mot IKT-satsingen i INVEST-samarbeidet INVEST-kommunene arbeider med en felles strategi for framtidig utvikling av IKT-feltet. Satsingen inkluderer både det kommunale tjenestetilbudet i samarbeidende kommunene og innbyggerne.

10 Side 10 av 17 9 Framtidige utfordringer Følgende punkter er forsøkt tatt høyde for i lista med kommunale tiltak (kapittel 4): Etterspørsel av overføringskapasitet Kapasitetsetterspørsel vil i stor grad være avhengig av at de produkter og tjenester som til enhver tid tilbys over bredbåndet og etterspørres av sluttbrukerne. Utviklingen pr. i dag går i retning av tyngre nettjenester. Dette drives fram av at en stor andel av befolkningen allerede har tilgang til fiberbredbånd med tilnærmet ubegrenset kapasitet. Både sentrale fagmiljø og mange bredbåndsabonnenter blant kommunens innbyggere og næringsdrivende er svært tydelige på at 640/128 kbit/s ikke er tilfredsstillende overføringskapasitet. Helhetlig planlegging Kommunen mangler en helhetlig oversikt over framtidig utbyggingsbehov og hvilke utbyggingsløsninger som bør velges i ulike deler av kommunen. Dette gjør det vanskelig å fremme Steinkjers behov for tildeling av nødvendige statlige tilskuddsmidler overfor fylkeskommunen. Kommunen overlater i stor grad initiativet til å søke fylkeskommunen om statlige tilskuddsmidler for bygdefiberprosjekter til lokale prosjektdrivere. Prioriteringen blir da av svært lokal art og utbyggingen fragmentert, fordi lokalsamfunnene ikke ønsker å koordinere utbygging i for store områder. Tilrettelegging og samordning Kommunen har hatt problemer med å definere sin rolle i forhold til andre aktører (jfr. kapittel 5). Satsing på lokalt initiativ og dugnadsinnsats alene vil ikke gi bredbåndsdekning til alle i Steinkjer, fordi

11 de områdene med størst behov er mest ulønnsomme å bygge ut, samtidig som lokalmiljøene på disse stedene er små og har begrensede ressurser. Større kommunalt engasjement kan bety både bedre teknisk tilrettelegging for utbygging, tettere samarbeid med utbyggere og å ta ansvar for prosjektering. Det finnes eksempler på kommuner som har tatt en sterkere utbyggerrolle (Verdal, Namsskogan m.fl.). Flere vurderinger og beslutninger må gjøres før Steinkjer kommune kan innta en slik rolle. For eksempel mangler Steinkjer klare føringer for hvor langt kommunen skal strekke seg for å tilrettelegge for utbyggingsinteresser. Et viktig spørsmål det bør tas stilling til er hvilke økonomiske og sikkerhetsmessige ulemper det kan medføre å åpne kommunens interne bredbåndsnett for private utbyggere og bygdefiberprosjekter som ønsker tilgang. Side 11 av 17 Økonomiske virkemidler For å nå målet om bredbåndstilgang til alle husstander og virksomheter i Steinkjer kommune er det behov for betydelige investeringer over en periode på 5-10 år. Tilpasninger for å åpne kommunaleid bredbåndsinfrastruktur for videre utbygging representerer også en potensiell framtidig kostnadsøkning for kommunen. Den norske regjering hevder at de har realisert målet om full bredbåndsdekning. Med mindre regjeringen setter seg nye mål med hensyn til å øke overføringskapasiteten ut over minimumskravet, vil vi trolig se en nedtrapping av den statlige støtten til utbyggingsprosjekter. Dette vil medføre vesentlig lavere utbyggingspotensial i vår region.

12 Vedlegg 1: oversikt Steinkjers kommunale bredbåndsnett

13

14

15

16

17 Vedlegg 2: Kartlegging manglende bredbåndsdekning i Steinkjer kommune

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

BREDBÅNDSTRATEGI. Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE BREDBÅNDSTRATEGI VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 22.08.2013, POLITISK SAK 72/13, ARKIVSAK 2013/1066 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging,

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/3318-1 Saksbehandler: Ronny Vaagen Saksframlegg Bredbåndsutbygging til private - strategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014

Leverandørkonferanse bredbånd. 23. Mai 2014 Leverandørkonferanse bredbånd 23. Mai 2014 Bredbåndsutbygging i Ogndal, Henning/øvre Sparbu og Gaulstad Vi jobber foreløpig med tre søknader om utbyggingsstøtte fra post og teletilsynet. Søknadsfrist er

Detaljer

1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark basert på fylkesmodellen slik den er framstilt i saksutredningen.

1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark basert på fylkesmodellen slik den er framstilt i saksutredningen. Saknr. 13/6288-6 Saksbehandler: Espen Køhn Bredbåndsutbygging i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1) Det settes i gang et bredbåndsprosjekt i Hedmark

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Bredbåndsutbygging Hedmark

Bredbåndsutbygging Hedmark Saknr. 15/9116-1 Saksbehandler: Espen Køhn Bredbåndsutbygging Hedmark 2016-2018 Innstilling til vedtak: Bredbåndsutbygging er et viktig virkemiddel for å sikre utvikling i hele Hedmark. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 Arkivsaksnr: 2016/2838 Klassering: 635 Saksbehandler: Grete Waaseth SØKNAD TIL NKOM OM NASJONAL STØTTE TIL BREDBÅNDSUTBYGGING 2016

Detaljer

!"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010

!#  Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler. Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 !"# " Underlag for søknad om interkommunale næringsfondsmidler Versjon 2.0 pr. 17.9.2010 NUMEDAL SEPTEMBER 2010 Innhold 1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 1.1 BAKGRUNN...3 Nasjonal bredbåndspolitikk...3

Detaljer

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Journalpost:16/76924 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon Sammendrag Nordland fylkeskommune

Detaljer

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 «Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - 2015» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda.

Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. Søknad Søknads nr Søknads år 2015 Arkivsak Støtteordning Bredbåndsutbygging Nasjonal tilskuddsordning PROSJEKTNAVN Utbygging av bredbånd i Skaun kommune, områdene Venn, Aunbygda og Råbygda. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 08.06.2015 Tid: 08:45 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 141/15 Bordsak 12/11068 Ny

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD

Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen. NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd nytter Regjeringens bredbåndsmelding og oppfølgingen NORTIBs høstseminar 29. oktober 2003 Statssekretær Oluf Ulseth, NHD Bredbånd er nyttig Økt konkurranseevne for næringslivet i hele landet Effektivisering

Detaljer

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013

Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Mal for søknadsskjema - tilskuddsordning for bredbånd 2013 Prosjekttittel: Skriv inn tittel her. Søker: Navn på kommune, fylkeskommune, eventuelt regionråd Oppgi eventuelt organisasjonsnummer. Kapittelinndeling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/09 09/53 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FORMANNSKAPET 2009 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker 14.30 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/53 GODKJENNING

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord

Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Søknad Søknadsnr. 2015-0164 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging- Trysil 2015/2016 - Område Nord Kort beskrivelse Trysil

Detaljer

Kan dere lese gjennom dette og gi innspill på om noe er feil, utelatt eller glemt.

Kan dere lese gjennom dette og gi innspill på om noe er feil, utelatt eller glemt. Fra: Lennarth Kvernmo Sendt: 8. desember 2016 11:40 Til: ronnyjenssen@icloud.com; 'Stian Solberg' Emne: Referat fra gårsdagens møte om bredbånd i Øvre Bardu. Hei Kan dere lese gjennom dette og gi innspill

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Innst. 119 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 119 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 119 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:20 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen. Utbygging av digital og mobilkommunikasjon i Tana Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: N60 Arkivsaksnr: 2013/487-3 Saksbehandler: Bill Sørensen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 04.04.2013 Kommunestyret 18.04.2013 Utbygging av digital

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging Torgeir Alvestad Sjefingeniør

Tilskudd for bredbåndsutbygging Torgeir Alvestad Sjefingeniør Tilskudd for bredbåndsutbygging 2016 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen Lokal

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike

Moderne. bredbåndsnett. i Hole og Ringerike Moderne bredbåndsnett i Hole og Ringerike Lysveien Den nye Europaveien i Norge heter ikke E18. Den har ikke 100 kilometer i timen som fartsgrense. Den nye Europaveien har en konstant fartsgrense på over

Detaljer

Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet

Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet Nye regulatoriske rammebetingelser i fibermarkedet Hva slags kommersiell og strategisk betydning får dette for lokale fiberutbyggere? Finn Terje Schøyen og Jan Morten Ruud Nexia Management Consulting AS

Detaljer

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER

RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER RAPPORT KYSTUTVIKLINGSMIDLER FORVALTNING AV MIDLER I FORBINDELSE MED TILDELING AV LAKSEKONSESJONER 2009 Foto: Steinar Johansen REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010-2012 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, REGIONAL

Detaljer

Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene

Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene Resultater av arbeid med bredbånd i fylkeskommunene Utarbeidet for Kommunalog regionaldepartementet, Regionalpolitisk avdeling Februar 2013 Dokumenthistorikk Tittel Resultater av arbeid med bredbånd i

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering

Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering Bredbåndsinfrastruktur og gevinstrealisering i Kongsbergregionen! " # $ St.meld. nr. 25 (2008-2009) To hovedutfordringer vedr. bredbånd: At folk og bedrifter tar bredbåndet i bruk Høyere kapasitet i nettet

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2015. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 «Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - 2015» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag - Erfaringer, teknologivalg og veien videre

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag - Erfaringer, teknologivalg og veien videre 2016-10-20 - Skaun kommune Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag - Erfaringer, teknologivalg og veien videre Pål M. Dahlø ekoordinator/prosjektleder digital infrastruktur Sør-Trøndelag Fylkeskommune Enhet

Detaljer

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge

Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Telekommunikasjon: Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Arne Quist Christensen Divisjonsdirektør for Network Engineering Telenor Norge Muligheter og utfordringer for ekomsektoren Dette skal jeg

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Oppsummering Formålet med denne anskaffelsen er å inngå avtale om karlegging av bredbåndsdekningen i Norge per 30.06.2016. Tidsfrister for leveransen er beskrevet i punkt

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Forslaget gjelder ny forskrift for tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Det er satt av

Detaljer

Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Målsetting, kriterier og søknadsopplegg

Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Målsetting, kriterier og søknadsopplegg Ny tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Målsetting, kriterier og søknadsopplegg Kjell Hansteen Post- og teletilsynet Bredbånds og næringsmuligheter KSBedrift, Oslo 22/1/20134 Nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

Skjema for t illeggsinformasjon Vedlegg til søknad om t ilskudd til bredbånd sutbygging

Skjema for t illeggsinformasjon Vedlegg til søknad om t ilskudd til bredbånd sutbygging Skjema for t illeggsinformasjon Vedlegg til søknad om t ilskudd til bredbånd sutbygging - 2016 «Tilskuddsordni ng for bredbåndsutbygging - 2016» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening

Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening NITO, FIBEROPTIKK 2015 Trondheim, 03.11.15 Bjørnar Volden Partner Nexia Management Consulting AS Om Nexia Management

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Strategisk telekommunikasjonsanalyse av situasjonen i kommunene Bindal, Høylandet,Leka,Nærøyog Vikna

Strategisk telekommunikasjonsanalyse av situasjonen i kommunene Bindal, Høylandet,Leka,Nærøyog Vikna Strategisk telekommunikasjonsanalyse av situasjonen i kommunene Bindal, Høylandet,Leka,Nærøyog Vikna Utført for RIPYN Enanalysemedfokuspå bredbåndog mobildekning AvJosteinBråVardehaug,RIPYN Med bidragfra

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Til: FAD v/ Nils Gulbrandsen og Halvor Ødegaard Vår ref.: FAD09_2km Fra: Nexia v/ Hallvard Berg og Harald Wium Lie Dato: 24 august 2009 Kopi til:

Til: FAD v/ Nils Gulbrandsen og Halvor Ødegaard Vår ref.: FAD09_2km Fra: Nexia v/ Hallvard Berg og Harald Wium Lie Dato: 24 august 2009 Kopi til: Notat Til: FAD v/ Nils Gulbrandsen og Halvor Ødegaard Vår ref.: FAD09_2km Fra: Nexia v/ Hallvard Berg og Harald Wium Lie Dato: 24 august 2009 Kopi til: Tittel: 100/100 Mbit/s tilknytningspunkter innen

Detaljer

Gjennomføring Torgeir Alvestad Sjefingeniør

Gjennomføring Torgeir Alvestad Sjefingeniør Gjennomføring 2016 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Oversikt Erfaringer fra 2015-tildelingen Søknadsprosess 2016 Endringer i vekting av kriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsvurdering/karaktersetting Utbetaling

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING

1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1. SAK NR 12 SØKNAD FRA LANGØY UTVIKLING 1.1. Forslag til vedtak Styret vedtar å bevilge kr 200.000 som tilskudd til reguleringsarbeid for å utvikle broforbindelse til Langøy. 1.2. Vurdering av daglig

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /65 Formannskapet

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning /65 Formannskapet MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 01.11.2016 16/65 Formannskapet 17.11.2016 16/175 Arkivsaksnr: 2016/6121 Klassering: Saksbehandler: Gunvor Aursjø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 074/12 Fylkestinget 11.06.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 074/12 Fylkestinget 11.06.2012 Journalpost.: 12/3336 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 074/12 Fylkestinget 11.06.2012 Status for bredbåndsutbyggingen i Nordland Sammendrag Arbeidet med å få på plass en organisering

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Møtested: Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 09:00. Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Møtested: Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 09:00. Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 08.10.2015 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som

Detaljer

NOTAT. Som en del av fellesprosjektet forpliktet fibergruppa seg til å gjennomføre dugnadsinnsats på følgende områder:

NOTAT. Som en del av fellesprosjektet forpliktet fibergruppa seg til å gjennomføre dugnadsinnsats på følgende områder: NOTAT Til: Nordøy Grendelag Fra: Per Haug, Helge Holthe Kopi: Arbeidsgruppa og Rodeledere for Fiber te Våja Dato: 2014-04-02 Emne: Status for bredbåndsutbygging på Kjerknesvågen Historikk Grendelaget på

Detaljer

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling Innhold i denne orienteringen

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik og Ketil Kjenseth

Detaljer

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no

Informasjonsmøte 1. februar 2010. Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no Informasjonsmøte 1. februar 2010 Østre Grimsøy Vann- og Avløpslag ØGVA BA www.ogv.no AGENDA Orientering og status Tidsplaner Informasjon Valg av entreprenør Økonomi Rør for fremtidig trekking av fiber

Detaljer

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009

MAI. Saksn, Hordaland fylkeskommune - tilskudd til lokalt folkehelsearbeid 2009 Helsedirektoratet Hordaland fylkeskommune! Postboks 7900 i,,, 3 o,,,^ 5020 BERGEN -KP.r.o(oo U3^ Dn ArKivnr. MAI m^ Saksn, Deres ref.:. Saksbehandler: Vår ref.: HUM 09/2432 15.04.2009 Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925

Saksframlegg. Trondheim kommune. REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Saksframlegg REGIONALE FORSKNINGSFOND - UTTALELSE TIL UTREDNING Arkivsaksnr.: 04/39925 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Norges forskningsråds utredning om opprettelse

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme.

Horten kommune forplikter seg til å betale anleggsbidrag på 1,5 mill kroner til Skagerak Varme. Horten kommune Vår ref. 09/27758 09/4462-1 / FA-D11 Saksbehandler: Sven-Erik Petersen Kunstisbane i Lystlunden - anleggsbidrag til fjernvarmesentral Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for kultur, oppvekst

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Det er satt ned en prosjektgruppe i kommuneadministrasjonen og etablert kontakt med både brukere og relevante fagmiljø.

Det er satt ned en prosjektgruppe i kommuneadministrasjonen og etablert kontakt med både brukere og relevante fagmiljø. Søknad Søknadsnr. 2016-0021 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Bredbåndsutbygging - Nasjonal tilskuddsordning Bredbåndsutbygging i Steinkjer kommune 2016 Kort b eskrivelse Innbyggere i

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2014/906-5

Frosta kommune Arkivsak: 2014/906-5 Frosta kommune Arkivsak: 2014/906-5 Arkiv: L64 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 26.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.03.2014 Kommunestyret 25.03.2014 Strategi

Detaljer

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010

Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 Infrastruktur i veggrunn Innspill til forskrift til vegloven 32 fra eierne av infrastruktur i veggrunn Mai 2010 1 Status i dag Offentlig veggrunn er en viktig ressurs for fremføring av all annen infrastruktur.

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL

UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING AV PROSJEKT OG KOMMUNAL EGENANDEL SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200502595 : E: 233 : Ståle Strøm Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 10.12.2008 68/08 UNIVERSELL UTFORMING GODKJENNING

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler

Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune. Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler Bygging av hurtigladestasjon for elbil i Overhalla Kommune Søknad om investeringsstøtte til realisering av infrastruktur for lading av elbiler September 2013 B A K G R U N N 2 Handlingsplan for elektrifisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lisbeth Friberg Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 16/3029 UTBYGGINGSAVTALER OG INFRASTRUKTURFOND Rådmannens forslag til vedtak: 1. Sigdal kommune gjør et nytt vedtak om

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT M ål for forprosjektet: Prosjektet ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Fagdag om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg

Fagdag om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg Fagdag om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg Øynaparken 13.09.2016 PROGRAM FAGDAG OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG OG KULTURBYGG Øynaparken Inderøy - tirsdag 13.september2016 09.00 Velkommen

Detaljer

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og

stat, fylkeskommune og kommune Forpliktende samarbeid mellom transportutvikling i byregionene for bærekraftig areal- og Forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommune for bærekraftig areal- og transportutvikling i byregionene Ragnar Evensen, Teknisk Direktør Eksempel fra Kristiansandsregionen Areal- og transportprosjektet

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1456-1 Arkiv: L64 Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Namsos Kommune. Ny organisering av vegprosjektet Fv 17 Steinkjer Namsos samt ny Fv 720 til Malm.

Namsos Kommune. Ny organisering av vegprosjektet Fv 17 Steinkjer Namsos samt ny Fv 720 til Malm. Kommune Saksmappe: 2008/10552-12 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Ny organisering av vegprosjektet Fv 17 Steinkjer samt ny Fv 720 til Malm. Utvalg Utvalgssak Møtedato formannskap kommunestyre

Detaljer

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004

Rundskriv Q-06/2004. Skjønnsmidler til barnehager 2004 Rundskriv Q-06/2004 Skjønnsmidler til barnehager 2004 1 1 Innledning I april 2003 la regjeringen frem St.meld. nr. 24 (2002-2003) Barnehagetilbud til alle økonomi, mangfold og valgfrihet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer