I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid."

Transkript

1 // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/ Vår dato: Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser - Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi viser til høringsbrev mottatt 5.desember 2011 angående nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. Høringsfrist 1. mars I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. Generelle kommentarer til Ka 12 o 13 I retningslinjene anbefales det at tiltak knyttet til arbeid skal være en sentral del av behandlings- og oppfølgingstilbudet til mennesker med psykoselidelser med en gradering 2B. Skole, utdanning og arbeid er lite omtalt i kapitlene som omhandler utredning og behandling. Dette kan gi inntrykk av at inkludering av skole, utdanning og arbeid i behandlings- og oppfølgingstilbudet er et lite prioritert tiltak. Når man tar i betraktning viktigheten av å raskt komme i gang med arbeids- og utdanningsrettede tiltak for å motvirke sosial isolasjon og ekskludering fra samfunnet anbefaler vi at skole, utdanning og arbeid tydeliggjøres i kapittel 12 og 13 selv om dette har et eget kapittel (Kap.16). Ka 12 Utrednin I innledningen til kapitelet omtales viktigheten og nødvendigheten av en bred utredning fordi det kan være behov for flere tiltak fra ulike tjenestesteder. I innledningens tredje avsnitt omtales kartlegging av sosial og praktisk fungering, livssituasjon og sosialt nettverk. Her anbefaler vi at kartlegging av fungering i skole, utdanning og arbeid nevnes eksplisitt for å tydeliggjøre betydningen av deltagelse på disse områdene Anamnese Med henvisning til kommentaren over anbefaler vi at det under dette punktet også tas inn symptomenes konsekvenser i forhold til skole og utdanning sammen med interpersonlig, sosial og arbeidsmessig fungering. Eventuelt kunne man ta inn et eget underkapitel som omhandler kartlegging av skole, utdanning og arbeidssituasjon. Arbeids og Velferdsetaten Postadresse: Postboks 5, St. Olavs plass // 0130 OSLO Besøksadresse: Akersgata // Tel: // Faks: //

2 Ka. 13 Behandlin Det er bra at arbeidsrehabilitering og tilrettelegging av arbeid og skole er omhandlet under underkapitlene om Kognitiv trening (13.9) og Andre tiltak ved kognitive vansker (13.9.1). Spesielt er siste avsnitt under bra. Vi mener at man bør vurdere å legge dette avsnittet som et eget underkapittel (på samme måte som man har gjort med Fysisk aktivitet, trening og fysioterapi) slik at dette kommer tydeligere fram og ikke bare knyttes opp til kognitiv trening og kognitive vansker. Ka.14 Behandlin rehabiliterin o o fol in 14.9 Inntekt og forvaltning av økonomi Her omtales at en viktig oppgave for hjelpeapparatet er å utrede muligheter for bedret økonomi og rettigheter til bostøtte, trygd, sosialtjenester og andre kommunale ytelser. Vi foreslår at det i dette avsnittet også tas med utredning av muligheter for utdanning og arbeid. Slik det står nå kan det leses som om trygd og sosialtjenester er eneste mulighet til å få en bedret økonomi for denne pasientgruppen. Ka. 15 Samhandlin o ansvarsdelin 15.1 Psykoselidelser og utfordringer i samhandling Vi oppatter dette avsnittet som poengtert og godt NAV Overskriften på underkapitelet bør være: Arbeids- og velferdsetaten (NAV) Her er NAVs ansvarsområdet noe snevert beskrevet, da NAV ikke bare har et overordnet ansvar for gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken, herunder formidling av arbeid og sikring av inntekt ved arbeidsledighet, men også har et ansvar etter folketrygdloven om å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig (Folketrygdlovens 1-1). Ved psykoselidelser vil det ofte være aktuelt med et tett samarbeid med NAV, og NAV vil ofte komme inn både på tiltaks- og inntektssikringssiden Vi foreslår at første avsnitt byttes ut med følgende: Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken, og skal forvalte arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven og andre lover hvor oppgavene er lagt til etaten, og sikre rett ytelse til den enkelte. Etaten skal stimulere den

3 enkelte stønadsmottaker til arbeidsaktiviteter der dette er mulig, og gi råd og veiledning til arbeidsgivere og arbeidstakere for å forhindre sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. NAV har videre et ansvar etter folketrygdloven for å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall, og skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig (Folketrygdlovens 1-1). Vi foreslår også et nytt avsnitt 3: Alle som henvender seg til NAV kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til a få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til åfå en arbeidsevnevurdering (Lov om arbeids- og velferdslorvaltning, 14a). Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov, har rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan). NAV har ansvaret for at vurderingene blir gjennomført, og at aktivitetsplanene blir utarbeidet. For brukere som samtidig har krav på en individuell plan skal NAV legge til rette for at aktivitetsplanen og den individuelle planen så langt som mulig blir samordnet. Videre forslår vi at nåværende tredje avsnitt om kommunens ansvar flyttes til 15.2 Kommunens ansvarsområde Kap.16 Skole, utdanning og arbeid Individuell plassering og stotte (IPS) Boksen: la Arbeidsrettede tiltak i samsvar med IPS-modellen bør benyttes framfor andre tilnærminger. I NAV har vi valgt å oversette IPS til Individuell jobbstøtte (IPS), altså med IPS i parentes, dette i samråd med våre samarbeidspartnere i Helsedirektoratet. Vi skal sette i gang prøveprosjekter der dette er benevnelsen og det vil være uheldig med flere ulike navn nasjonalt Vilje Viser Vei Teksten er noe upresis. Her kommer et forslag til ny tekst: Vilje Viser Vei er betegnelsen på en rekke tiltak i forbindelse med NAV og helse sin felles innsats på området arbeid og psykisk helse. Tiltaket retter seg mot personer som har psykiske lidelser, og som trenger bistand til å komme seg ut i aktivitet eller arbeid. Vilje Viser Vei handler om integrasjon mellom behandling og arbeid/aktivitet og tar opp i seg prinsipper fra IPS-modellen. Målsettingen er å komme ut i ordinært arbeid helt eller delvis eller å

4 gjennomfore et utdanningslop. Er det behov for arbeidstrening, skal den primært foregå i ordinære bedrifter med tett, individuell oppfølging etter behov. De som er ansatt for å drifte disse plassene, har spesialkompetanse på feltet psykisk helsearbeid. Alle landets ftlker har Vilje Viser Vei-tiltaksplasser. Mer informasjon om spesialtiltak på området arbeid og psykisk helse finnes på Jobbmestrende oppfølging Vi ønsker at behandlingsperspektivet ved Jobbmestrende Oppfølging belyses tydeligere i tillegg til at det er et arbeidstiltak. Vi foreslår at teksten erstattes med folgende: Jobbmestrende oppfølging er et arbeidsrehabiliteringstiltak for personer som har alvorlige psykiske lidelser. Tiltaket er et samarbeid mellom helsevesenet og NAV og er basert på grunnprinsippene bak IPS. Målet er at flere personer med en alvorlig og langvarig psykisk lidelse skal kunne nyttiggjore seg sin arbeidsevne og komme i arbeid, og beholde tilknytningen til arbeidslivet. Det legges til rette for arbeidspraksis hos ordinære arbeidsgivere eller i en tiltaksbedrift. Oppfølgingen har to fokusområder: Tilrettelegging av arbeidsplassen og nødvendig støtte for å utfore arbeidet. Øke deltakernes forutsetninger for å mestre arbeidslivet gjennom å benytte metodikk fra behandlingsapparatet i arbeidsrehabiliteringen. Disse metodene er kognitiv trening (CRT) og elementer fra kognitiv atferdsterapi (CBT). Deltakerne har to ukentlige samtaler med sin arbeidskonsulent hvor henholdsvis CRT eller CBT benyttes og relateres opp mot mestring av arbeidssituasjoner. Deltakernes ønsker, kompetanse og tidligere arbeidserfaring legges til grunn for å bistå dem i å skaffe arbeid. Jobbmestrende Oppfølging er et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor resultatene først blir klare mot slutten av Det vil bli gjennomført et oppfølgingsstudie for å evaluere langtidseffekten av tiltaket. Dette vil være klart medio Foreløpige resultater er positive i forhold til at deltakere knytter seg til og fungerer i arbeidslivet Kvalifiseringsprogrammet Teksten er upresis og vi foreslår følgende som ny tekst: Kvalifiseringsprogrammet med tilhørende kvalifiseringsstonad retter seg mot personer i aldersgruppen år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og som har ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Dette handler i stor grad om personer som uten et slikt program ville vært avhengig av okonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre perioder. Formålet med kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstonaden er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Tilbudet skal gis personer som vurderes å ha mulighet til å

5 komme i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfolging, også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang. Kvalifiseringsprogrammet er en lovpalagt oppgave lbr kommunene. Programmet er regulert i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsfbrvaltningen. Forvaltningen av programmet er lagt til NAV kontorene hvor ordningen ble landsdekkende fra 1.januar Kartlegging av arbeidsevne et verktøy Underkapitelet er kort og upresist. Det omhandler i stor grad NAVs egne interne metoder for utredning og oppfølging. Og slik det er satt opp blir det feil. Vi forslår derfor at hele underkapitlet tas ut og at det erstattes med følgende underkapitel: Bistand og oppfølging fra NAV Alle som henvender seg til NAV kontoret, og som onsker eller trenger histand.får å komme i arheid, har rett til ùf2.i vurdert sitt histandsbehov. Brukere som har behov får en mer omfattende vurdering av sitt histandshehov. har rett til üa en arheidsevnevurdering (Lov om arheids- og velkrdsfbrvaltning, 14a). Brukere som har fatt fastslatt at de har et bistandsbehov, har rett til a delta i utarbeidelsen av en konkret plan.for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan). NAV har ansvaret for at vurderingene blir gjennomfbrt, og at aktivitetsplanene blir utarbeidet. For brukere som samtidig har krav på en individuell plan skal NAV legge til rette får at aktivitetsplanen og den individuelle planen så langt som mulig blir samordnet. Nar NAV foretar en arbeidsevnevurdering skal bruker fa vurdert sine muligheter for a komme i arbeid. Hva slags arbeid som skal være malet, behovet for bistand for a komme i arbeid, om og eventuelt hvor mye arbeidsevnen er nedsatt og hvilken bistand som kan være aktuell for brukeren, herunder hva NAV kan tilby av tiltak. M d hilse J im ys d A eids- og velferdsdirektør Ingrid Nikolic direktør Fagstab tjenester

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport

Rapport. Evaluering av Mestringsveier til arbeid. Andre delrapport - Åpen Rapport Evaluering av Mestringsveier til arbeid Andre delrapport Forfattere Sissel Steihaug, Halvdan Haugsba kken, Ha ld is H jo rt og Tonje Lo ssius Husum SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-0

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5

NOU. Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud. Norges offentlige utredninger 2010:5 NOU Norges offentlige utredninger 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering Et helhetlig hjelpemiddeltilbud Norges offentlige utredninger 2010 Seriensredaksjon: Departementenesservicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer