Innspill til høringsdokument - Strategiplan SSHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill til høringsdokument - Strategiplan SSHF 2015-2017"

Transkript

1 Sørlandet sykehus HF Fagavdelingen Postboks Kristiansand Deres ref: 14/ Vår ref: Vår dato: Innspill til høringsdokument - Strategiplan SSHF Vi viser til e-post av 5. september angående høringsbrev for Strategiplan for Sørlandet sykehus HF. Omverdensanalyse 2014 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet tar for seg utvikling, trender og konsekvenser frem til Analysen påpeker blant annet følgende om de kommende årene: Andelen unge og unge voksne med lavinntekt er økende, mens andelen eldre synker. Innvandrere er overrepresentert i lavinntektsgruppen, og innvandrerbarn utgjør en stadig større andel av barn i lavinntektshusholdninger. Lavinntekt henger nært sammen med yrkesaktivitet, og hovedstrategien for å bekjempe lavinntekt er å hjelpe flest mulig inn i betalt arbeid. Store regionale forskjeller i levekårsutfordringer og barnefattigdom gjør at organisering og samordning av de statlige og kommunale oppfølgingstjenestene kan bli utfordrende i de aktuelle NAV-kontorene. Dette gir også her større behov for samarbeid mellom NAV og andre berørte sektorer. Det har ikke vært påvist noen økning av psykiske lidelser i befolkningen. Likevel har Norge, i likhet med de fleste europeiske land, hatt økning i psykiske lidelser som årsak til sykepenger og uførepensjon. Det er sannsynlig at psykiske lidelser fortsatt vil øke som årsak til trygdebruk. Særlig blant unge er denne sykdomsgruppen helt dominerende. Sammenlignet med andre OECD-land har Norge relativt sett lav yrkesdeltakelse blant personer med psykiske lidelser. Tiltak for denne gruppen krever ofte et omfattende samarbeid med den psykiske helsetjenesten. Helsegevinsten av å være i arbeid er for de fleste mennesker betydelig. Forskning viser at deltakelse i arbeidslivet gir redusert behandlingsbehov. Arbeidsperspektivet bør i større grad løftes inn i behandlingsrommet for å redusere sykefraværet og forebygge utstøtelse fra arbeidslivet. Helseforetak og NAV må bygge på hverandres kunnskap og erfaring, for å etablere og videreutvikle gode tilbud. Målet med samarbeidet bør være å utvikle tilbud som gjør at tiltak på arbeidsplassen får en tettere kobling til behandlingslinjen/ forløpet. Kombinasjon av behandling og arbeid/utdanning parallelt har vist god effekt med hensyn til bedring i funksjons- og arbeidsevne. Sørlandet sykehus HF, NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder inngikk i 2010 samarbeidsavtale med mål om utvikling av helhetlige helse- og velferdstilbud. Avtalen gjelder for perioden og fornyes neste år. Samarbeidet skal bidra til at eksisterende faglige og økonomiske ressurser utnyttes optimalt, samt styrking av levekårene. Det ble etablert et felles arbeidsutvalg som møtes 2 ganger i halvåret. Samarbeidet har resultert i utvikling av flere konkrete tilbud som kombinerer behandling og NAV AUST-AGDER // Postadresse: Postboks 1853 Stoa // 4858 ARENDAL Besøksadresse: Holthes vei 4 // 4848 Arendal Tel: // Faks: //

2 arbeid/arbeidsrettede tiltak, se vedlagte handlingsplan. Blant annet har vi gode erfaringer med samarbeid rettet inn mot felles brukere innenfor arbeid og psykisk helse/rus. Samarbeidet er forankret i underavtaler mellom SSHF og NAV Aust-Agder. Arbeidsutvalget vurderer fortløpende behov for å utvide samarbeidet til andre felt. Aktuelle områder kan være tiltak som bidrar til forebygging av arbeidsuførhet ved diffuse plager og overvekt. Flere overlever kreft, men mange blir varig arbeidsuføre. Dette kan således være et område med behov for økt samarbeid. Samarbeidsavtalen mellom SSHF og NAV er i tråd med oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Oppfølgingsplanen har som formål å styrke innsatsen for å inkludere personer med psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer i studier og arbeidsliv, samt redusere frafall fra skole og utstøting fra arbeidslivet. For å bidra til dette, har Arbeid- og velferdsdirektoratet sammen med Helsedirektoratet fått i oppdrag å ta initiativ til samarbeidsavtaler mellom regionale helseforetak/ helseforetak. Ønsket er at det i 2015 inngås samarbeidsavtaler mellom helseforetak og NAV i samtlige fylker. Videre er det foreslått at avtalene omfatter hele spesialisthelsetjenesten, og ikke bare psykisk helse. På denne bakgrunn mener vi at Strategiplan SSHF bør omhandle samarbeid med NAV, eksempelvis i forbindelse med punktene: Samhandling Folkehelse og forebygging Helhetlige og sammenhengende pasientforløp Tjenesteutvikling Vi foreslår videre at handlingsplan for SSHF, NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder omtales i strategiplanens oversikt over handlingsplaner pkt Med vennlig hilsen (sign.) Hilde Høynes direktør (sign.) Anne Midtlien avdelingsdirektør Vedlegg: Handlingsplan for SSHF, NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder 2

3 Handlingsplan for Sørlandet sykehus HF, NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder Bakgrunn Samarbeidsavtale mellom Sørlandet sykehus HF, NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder. Formål Samarbeidet skal bidra til at eksisterende faglige og økonomiske ressurser utnyttes optimalt slik at felles brukere/pasienter i Agder-fylkene får et helse- og velferdstilbud som i størst mulig grad er tilpasset den enkeltes behov og i henhold til nasjonale føringer. Samarbeidet skal bidra til redusert sykefravær, samt understøtte målsettingen om flere i arbeid og færre på trygd. Representanter i arbeidsutvalget o Gro Lohne, konsulent klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling SSHF o Bente Sandvik Kile, Samhandlingskoordinator SSHF o Harald Meberg, rådgiver medisinsk klinikk SSHF o Oddgeir Tjomsland, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder o Kjetil Drangsholt, koordinerende rådgivende overlege NAV Vest-Agder o Inger Anderssen, koordinator for Raskere tilbake NAV Vest-Agder o Anne Midtlien, leder NAV Aust-Agder Arbeid og helse o Vidar Thorbjørnsen, koordinator for Raskere tilbake NAV Aust-Agder o Øivind Svensen, avdelingsdirektør NAV Aust-Agder Områder som arbeidsutvalget jobber med i perioden er o Tilbud til felles brukere/pasienter med psykiske lidelser/rus og sammensatte lidelser, med fokus på effekter av samtidighet mellom behandling og arbeid/aktivitet o Kompetanseutveksling/kompetanseoverføring mellom SSHF og NAV o Bedre samarbeid og økt tilgjengelighet o Samordning av Raskere tilbake-tilbudene i NAV og SSHF, inkl. felles informasjon til fastleger og andre o Program for sykehusleger i forbindelse med ny sykefraværsmodell med vekt på arbeidsrettet brukeropplæring o Obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for leger innen 1. januar 2014 må alle leger som ønsker adgang til å sykmelde gjennomføre obligatorisk opplæring o Konsekvensene av samhandlingsreformen for NAV og SSHF o Felles informasjonstiltak NAV/SSHF Vedlagte tabell side 2 gir nærmere informasjon om ansvar og status for aktuelle samarbeidsområder/tilbud. Oversikten oppdateres etter hvert møte i arbeidsutvalget. NAV Aust-Agder er fram til høsten 2014 ansvarlig for møteinnkallinger og referater etc. Vedtatt i arbeidsutvalget Side 1 av 3

4 Område Hvem/ansvar Status Program for sykehusleger NAV v/koordinerende overleger i Gjennomført samarbeid med organisasjonsdirektør SSHF Obligatorisk opplæring for leger som skal sykmelde (frist for godkjent opplæring 1. januar 2014) NAV v/koordinerende overlege Kjetil Drangsholt Gjennomført Raskere tilbake helse/ rehabiliteringstilbud for sykmeldte arbeidstakere: - Oppdatere felles informasjon til fastlegene - Utveksle informasjon om status/ventetider HEART tilbud for unge mellom år med psykiske problemer Mestringsveier til arbeid tilbud til unge mellom år med rusproblemer Utvidet praktisk samarbeid om felles pasienter/arbeidssøkere år med psykiske problemer Faste samarbeidsmøter med mål om å utvikle samarbeidet mellom fastleger, sykehusleger/ssa og NAV Jobbmestrende oppfølging tilbud med arbeidspraksis og kognitiv trening til bruker med psykoseproblematikk Faste samarbeidsmøter for å bedre samhandling og få til større parallellitet i oppfølgingen Felles tilbud til unge mellom år med alvorlige psykiske problemer/rus - basert på erfaringer fra «Jobbresept» i Rogaland. Rutiner for spesialisterklæringer fra SSHF Koordinator for Raskere tilbake ved SSHF i samarbeid med koordinatorer for Raskere tilbake NAV Aust-Agder og NAV Vest-Agder NAV Aust-Agder i samarbeid med Sørlandet sjukehus/dps Aust-Agder NAV Aust-Agder i samarbeid med Sørlandet sykehus/ara Aust-Agder NAV Aust-Agder/NAV Grimstad i samarbeid med Sørlandet sykehus/ DPS Aust-Agder Poliklinikk Vest NAV Aust-Agder og praksiskonsulent Sørlandet sykehus Arendal NAV Vest-Agder/ NAV Kristiansand i samarbeid med Sørlandet Sykehus/DPS Solvang NAV Vest-Agder og DPS Lister, Strømme og Solvang NAV Vest-Agder og DPS Solvang SSHF har iverksatt gjennomgang av rutiner for spesialisterklæringer. Det utarbeides foretaksovergripende og ensartede regler for postmottak, journalføring og oppgjør. Avtale er etablert, oppstart Side 2 av 3

5 Mulige nye samarbeidsområder Mulige samarbeidsarenaer: AFR overvekt og «vondter» generelt. Arbeidsutvalget utreder/vurderer. Oppdatert etter møte i arbeidsutvalget (dato): Side 3 av 3

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 // Rapport 2 // 2014 Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 NAV Juni 2014 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo Rapporten er tilgjengelig

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER

SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Helsenettverk Lister Samhandling innen helse- og omsorg SØKNAD OM ETABLERING AV RASK PSYKISK HELSEHJELP I LISTER Bakgrunn for søknaden 1.0 Lover, planer og avtaler Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Evaluering og rullering av Tiltaksplan mot fattigdom 2007... 2 2.1. Tiltak fra forrige planperiode med kommentarer... 2 3. Formålet med en strategiplan mot fattigdom... 4 4.

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Landets kommuner Deres ref: Vår ref: 08/18250 Vår dato: 21.01.2013 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2013 Innledning Arbeids-

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Til fylkestinget Fra fylkesordfører

Til fylkestinget Fra fylkesordfører Til fylkestinget Fra fylkesordfører Spørsmål fra Svein Abrahamsen (venstre): Jeg har følgende spørsmål til fylkesordføreren til fylkestingsmøtet den 21. april 2015, jf. reglementet for ansvar og myndighet

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid.

I vårt høringssvar har vi spesielt sett på forslag og tiltak knyttet til arbeid. // Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref: Vår ref: 11/12441-3 Vår dato: 29.02.12 Høring: IS-1957 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer