Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur"

Transkript

1 Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur

2 HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår på Kvarteret og danner grunnlaget for denne handlingsplanen. Strategien ligger på kvarteret.no under offentlig filer. Kvarterstyret har vedtatt en 5- årsplan for arealutvikling, også denne ble vedtatt i Planen er så langt fraveket på flere punkter, men ligger framdeles til grunn for planlegging framover. Denne handlingsplanen angir hvilke overordnede mål Kvarteret skal jobbe mot høstmesteret Kvarterstyret og arbeidsgruppene skal utarbeide egne handlingsplaner som samsvarer med denne. 1. ØKONOMI, SPONSOR OG INVESTERINGER I løpet av høstsemesteret har det nye regnskapssystemet blitt implementert, noe som har redusert arbeidsmengden til økonomiansvarlig. Arbeidsmengden må fortsatt anses som betydelig, og for Kvarterstyret detaljerte handlingsplan ble det tidligere vedtatte målet om å skaffe 2 sponsorer moderert til at man skulle jobbe for å hente inn en, og heller legge mer fokus på å utarbeide en strategi for slikt arbeid. På forrige generalforsamling bled et vedtatt en investeringsstrategi som legger føringer på investeringer de kommende årene. Det har også blitt økt fokus på rutiner rundt fakturaflyt, og det er sentralt å opprettholde en god budsjettdisiplin. Kvarteret skal sørge for at alle økonomiansvarlige får god opplæring på de nye gruppebudsjettene. Det skal også innarbeides rutiner for fakturaflyt. Kvarteret skal i løpet av høsten starte arbeid med inngåelse av to sponsoravtaler. Disse skal komme Kvarteret til gode gjennom økonomisk og/eller materiell støtte. Kvarteret skal følge opp arbeidet til jubileumskomiteen. Særlig viktig er omfanget av markeringen og budsjett for denne.

3 2. GJESTEHÅNDTERING, BAR- OG RESTAURANTDRIFT Det følger av langsiktig strategi at Kvarteret skal ha tre faste skjenkepunkter. Halvtimen startet opp tidlig i vårsemesteret, og bør fortsatt følges opp. Fokuspunktet på høstsemesteret bør ligge på skjenkepunktet Grøndahls, som har behov for en klar identitet og profil. Videre skal produksjonsavdelingen, en ny arbeidsgruppe med ansvar for konsepter og vertskap, ha startet opp før høstsemesteret. Denne gruppen vil fylle en svært sentral funksjon for Kvarteret, og må følges tett opp. Gjestehåndtering skal være et fortsatt fokus høstsemesteret Kvarteret skal sørge for at Grøndahls får en klar identitet som også skiller seg fra andre skjenkepunkt på huset. Produksjonsavdelingen må følges tett opp, og Kvarteret skal sørge for at de får gode rutiner, faste arbeidsoppgaver og jobbe for at gruppen får nok medlemmer. Gjestehåndteringskurs skal fortsatt avholdes, og bør kontinuerlig forbedres gjennom tilbakemeldinger fra deltakere og vurdering av kursets innhold og omfang. 4. REKRUTTERING OG MEDLEMSPLEIE Høsten 2013 ble rekrutteringen gjennomført på en god måte, og i etterkant av denne er det blitt utarbeidet en rekrutteringsstrategi som skal ligge til grunn for videre rekrutteringsarbeid. Det er fortsatt mye rom for forbedring, men man er inne på et godt spor. Det er særdeles viktig at det fokuseres mye på rekruttering, og særlig ved begynnelsen av semesteret. Mange arbeidsgrupper har fått en voldosm økning i arbeidsmengde i løpet av en kort periode, og det er sentralt at arbeidsmengden til hvert enkelt medlem ikke blir for stor. Høstsemesteret 2014 skal det også jobbes for at frivillige på Kvarteret får flere goder i form av samarbeidsavtaler med aktører i bybildet. Kvarteret skal bruke rekrutteringsstrategi fra høsten 2013 som utgangspunkt for videre arbeid med rekruttering, og forbedre denne kontinuerlig.

4 Kvarteret skal legge inn og bruke statistikk i personaldatabasen. Statistikken skal brukes i rekrutteringsarbeid ved å for eksempel hente ut informasjon om hvilke perioder man rekrutterer flest frivillige, hvorvidt det er perioder der mange slutter osv. Det skal jobbes for å få minst 2 samarbeidsavtaler med bedrifter som kan gi fordeler og/eller goder for de frivillige ved Kvarteret. 5. KULTUR OG ARRANGØRER Antallet arrangører har økt markant fra år til år siden gjenåpningen i Vi har i realiteten nådd et metningspunkt i ukedagene, men i helgene er det fortsatt noe ledig kapasitet. Det må jobbes for å hente inn flere eksterne arrangører, som studentorganisasjoner, linjeforeninger o.l. Det er viktig å ha god kontakt med slike aktører, og særlig i forbindelse med fadderuken. Til slutt må Helhus fortsatt være et fokusområde, og det er viktig med god dialog mellom Kvarteret, driftsorganisasjonene og andre eventuelle arrangører. Kvarteret skal jobbe for at det i helgene er flere arrangement. For å oppnå dette skal Kvarteret selv hente inn eksterne arrangører. Dette vil være et av ansvarsområdene til produksjonsavdelingen. Kvarteret skal i etterkant av fadderuken ha en god dialog med fadderstyrer og relevante kontaktpersoner ved UiB. Målet er å oppsøke tilbakemeldinger på gjennomføringen av fadderuken og identifisere potensielle forbedringsområder. En helhuskomité bestående av medlemmer fra Kvarteret og Driftsorganisasjonene skal jobbe for å øke kvaliteten på våre helhus. Målet er at det skal være minst to delarrangørerer per helhus, og at omsetningen alltid overstiger disse lørdagene. 6. PROMOTERING OG IDENTITET Promoteringen til Kvarteret har bedret seg over en lengre periode, men har fortsatt potensiale til å bli bedre. Informasjonsflyten til gjester kan gjøres enda bedre, og det må fokuseres på økt kontakt med media. Enkelte tiltak som ble iverksatt i løpet av vårsemesteret 2014 har fungert svært bra og bør videreføres.

5 Kvarteret skal jobbe for at det utvikles en ny nettside. Dersom det ikke kan gjøres av de frivillige må det leies inn eksterne som kan gjøre dette. Det nye rombookingssystemet må synkroniseres med våre egne informasjonskanaler slik at alle bookinger automatisk blir lagt inn i kalenderen vår. Kvarteret skal utarbeide en medie- og kommunikasjonsplan som skal sørge for at Kvarteret og arrangementene her blir godt eksponert i media. 7. LEDELSE OG ORGANISASJON Det går frem av langsiktig strategi at det skal jobbes for at de frivillige får god opplæring og høy kompetanse innenfor sitt felt. Det skal også fokuseres på opplæring som går på tvers av arbeidsgrupper slik at de frivillige i større grad får et helhetlig perspektiv på organisasjonen. I løpet av høstsemesteret 2014 må det også utarbeides en ny langsiktig strategi, da den nåværende strategien gjelder frem til Kvarteret skal i større grad fokusere på kurs og kompetanseheving for de frivillige. Rent konkret skal det jobbes for flere formelle og uformelle kurs og møter med det formal å øke kompetansen til den enkelte. Det skal arrangeres seminar for samtlige styremedlemmer over en helg med det formål å bedre samarbeidet på tvers av organisasjonen og heve kompetansen. Kvarteret skal utarbeide ny langsiktig strategi som skal angi organisasjonens mål og fokusområder i tidsrommet

6 Lån til ASF I desember 2013 vedtok SKiBAS å lane Aktive Studenters Forening kroner. I samråd med kontrolkomiteen vurderte man det slik at lånet kunne utstedes uten å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. Dette var under forutsetning om at saken skulle legges frem som vedtakssak på kommende ordinære generalforsamling, der generalforsamlingen må ta stilling til om man ønsker å ettergodkjenne lånet. ASF hadde i november totalt kroner i ubetalte fakturaer, og kontantbeholdningen var tom. De alternativene ASF hadde på dette tidspunktet vår å låne penger eller å gå konkurs. Det Akademiske Kvarter var i den heldige posisjonen at vi har en solid egenkapital, og vi hadde dermed råd til å gi dem dette lånet. For å gi ASF en buffer slik at de opparbeide seg en solid kontantbeholdning kom vi frem til at et lån på kroner ville være nok. Det ble gitt en rekke forutsetninger for lånet. ASF har i samarbeid med Kvarterstyret utviklet organisasjonelle endringer, vedtektsendringer og økonomisk handlingsplan slik at de har et godt grunnlag for videre drift. Disse endringene ble vedtatt på deres generalforsamling. I tillegg skal ASF vedta en langsiktig strategi innen utgangen av Vi vil samarbeide tett med ASF videre - da særlig på den økonomiske fronten. Det har blitt arrangert møter der vår økonomiansvarlig blir oppdatert fortløpende om relevante forhold. Grunnen til at man valgte å ikke kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når denne saken kom opp var behovet for diskresjon. Som konsertarrangør er ASF avhengig av at det ikke dannes en oppfatning av at de ikke kan dekke egne utgifter. ASF måtte få betalt fakturaene sine så raskt som mulig, og å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ville gjort dette vanskelig. I tillegg ønsket vi å utarbeide en plan for hvordan man skulle unngå en liknende situasjon igjen, og å utarbeide nødvendige organisatoriske endringer i ASF i samarbeid med dem. Å kjøre en slik prosess samtidig som en ekstraordinær generalforsamling ville vært for tidkrevende og kunne slått svært uheldig ut for ASF. Det er blitt inngått en nedbetalingsavtale med ASF der de betaler halvparten av kulturstøtten hver måned. I snitt er dette beløpet beregnet til å være 7500 hver måned. Lånet skal være nedbetalt innen 5 år, og eventuell negative differanse fra planlagt nedbetaling skal dekkes av ASF. Lånet er rentefritt, men KPI- justeres ved inngangen til nytt kalenderår. ASF står også fritt til å når som helst foreta større nedbetalinger på lånesummen. I følge våre egne vedtekter skal lån godkjennes av generalforsamlingen. Kvarterstyret annerkjenner at denne situasjonen ideelt sett burde blitt en sak for generalforsamlingen før et eventuelt lån ble godkjent, men omstendighetene tatt i betraktning mente vi dette var den beste løsningen. ASF er en av Kvarteret sine viktigste samarbeidspartnere, og det er i alles interesse at dette problemet ble løst på mest mulig smidig måte. Vi vil på det sterkeste anbefale generalforsamlingen å ettergodkjenne dette lånet. VEDTAKSFORSLAG Generalforsamlingen ettergodkjenner lån til Aktive Studenters Forening på kroner under gjeldende forutsetninger for lånet Vedlegg: - Låneavtale - Nedbetalingsplan - Økonomisk handlingsplan - Vedtektsendringer

7 Revidering av organisasjonsstruktur INNLEDNING Formålet med revideringen av organisasjonsstrukturen til Det Akademiske Kvarter har primært vært å vurdere hvilke behov DAK har som organisasjon og hvorvidt eksisterende arbeidsgrupper dekker disse behovene. Dette innebærer en vurdering av arbeidsgruppenes ansvarsmengde, struktur, retningslinjer og stillingsinstrukser, og hvorvidt disse momentene er optimalt utformet for å håndtere de oppgaver som organisasjonen trenger utført av dem. I tillegg til overnevnte moment har vi også vurdert hvorvidt Kvarterets egne vedtekter legger gode, klare rammer for arbeidsgruppenes virksomhet og om de er tilpasset Kvarterets nåværende behov. Siden Kvarterets vedtekter nylig gikk igjennom en total revidering har vi utelukkende fokusert på vedtektene som omhandler arbeidsgrupper ved DAK. Selve revideringen er delt opp i tre deler. I den første delen vurderer hver arbeidsgruppe isolert sett, og hva Kvarterstyret mener bør endres i de respektive gruppene. Her er det viktig å merke at Kvarterstyret ikke vil fremme vedtaksforslag til generalforsamlingen om å gjøre endringer i arbeidsgruppene, dette er Kvarterstyrets vurdering. Vi ønsker simpelthen å orientere generalforsamlingen om vår vurdering, og komme med anbefalinger som arbeidsgruppene selv kan velge om de vil ta stilling til eller ikke. Den andre delen omhandler vedtekene til Det Akademiske Kvarter, spesifikt 8. Her vil Kvarterstyret foreslå en vedtektsendring som vi mener vil legge bedre rammer for arbeidsgruppenes daglige drift. Vårt mål har vært å imøtekomme DAK sine overordnede behov samtidig som at vi optimaliserer rammeverket til hver enkelt arbeidsgruppe. Den tredje delen omhandler arbeidsgruppenes retningslinjer. Vi har vurdert retningslinjene til samtlige grupper. Fremfor å ramse opp forbedringsområder i samtlige retningslinjer har vi kommet frem til en rekke elementer som Kvarterstyret mener må være med i alle arbeidsgruppene sine retningslinjer. Del 1: Samtaler med arbeidsgruppene PR- etaten Promotering, foto/video, tekster og presseskriv, grafisk arbeid, sosiale medier, markedsundersøkelser, rekruttering.

8 Etter samtale med leder og nestleder kom det frem at PR- etaten trenger bedre rutiner for utføring av arbeidsoppgaver. PR- etaten sitt samlede arbeid har definitivt hatt en økning i kvalitet i foregående år, men utførelsen av oppgavene trenger å bli langt mer strukturert og rutinepreget. I presseavdelingen ansees mye av problemet å være at den individuelle arbeidsmengden er liten, noe som kan føre til at man ikke blir engasjert i arbeidet. I tillegg gjør mange av medlemmene sine oppgaver alene, og dermed mister man noe av det sosiale elementet. Det foreslås derfor at man øker den individuelle arbeidsmengden noe ved å øke antall artikler og pressemeldinger som skrives, og/eller at antall medlemmer reduseres. For å ivareta det sosiale elementet, som er sentralt i frivillig arbeid, anbefales det at det arrangeres møter med jevne mellomrom der hele presseavdelingen samles og skriver tekster. I grafisk ansees arbeidsmengden å være passende, men også her bør man ivareta det sosiale elementet gjennom felles arbeidsøkter. For foto/video sin del ligger det største forbedringspotensialet i rutiner for publisering av bilder. Det tas mange bilder på huset, men de blir ofte publisert sent. I tillegg bør bilder fra aktivitet på huset være mer tilgjengelig på nettsidene våre og på sosiale medier. Romvesenet Mindre vedlikeholdsarbeid, prosjektering, arealplanlegging. Romvesenet forholder seg i dag ikke til eksisterende struktur, altså den gamle oppdelingenmed de tre undergruppene Hammerlauget, Prosjekteringskomiteen og Gallerikomiteen. Gruppen er preget av frivillige som ikke ønsker faste arbeidsoppgaver, og har til nå fungert bra som en rent prosjektbasert gruppe. Det vil være utfordrende og lite hensiktsmessig å gi Romvesenet rutinepregede oppgaver. Kvarteret sine behov innenfor de ansvarsområder som faller inn under denne gruppen tilsier at den, sammen med medlemmer av Kvarterstyret, bør identifisere forberdingsområder i bygningsmassen og utføre diverse forefallende arbeid. Gallerikomite utgår, da det ikke er lagt opp til utstillinger og gallerivirksomhet på Kvarteret i skrivende stund. Retningslinjene til gruppen bør legge opp til fleksibilitet. Siden gruppen er prosjektbasert bør det være flat struktur, men det må være en kontaktperson. Kontaktpersonen skal fungere som bindeledd mellom representant i Kvast og resten av gruppen, og ha oversikt over hva de holder på med. Videre bør ikke retningslinjene si så mye om hvordan gruppen skal arbeide, men ansvarsområdenes art legger opp til at det bør stilles krav til de som ønsker å bli medlem. Dette fordi arbeidet til Romvesenet krever god kjennskap til huset. Det anbefales at Romvesenet legges under økonomiansvarlig i Kvarterstyret. Dette fordi de jobber mye med prosjektering og innhenting av anbud, noe som blir en naturlig støttefunksjon for økonomiansvarlig i arbeid med budsjett og investeringsbudsjett. Rettsvesenet

9 Juridisk assistanse, lobbyvirksomhet. Rettsvesenet utfører sine oppgaver på en meget god måte og Kvarterstyret ser ikke noe umiddelbart forbedringspotensiale. Skjenkegruppen Bemanning og drift av faste skjenkepunkter, vareutvalg, kjøkkenvirksomhet. Skjenkegruppen har svært mange frivillige og en stor ansvarsmengde. Siden hvert av de 3 skjenkepunktene og kjøkkenet har såpass mange frivillige ansees det som fornuftig at gruppen er delt opp i undergrupper basert på skjenkepunkt (og kjøkken). Den største utfordringen til skjenkegruppen er for øyeblikket et høyt aktivitetsnivå som gjør at behovet for frivillige har økt. Det må være flere på jobb per skift, noe man for øyeblikket ikke har bemanning til. Denne problematikken gjelder i hovedsak for Stjernesalen. Her har skjenkegruppen selv kommet frem til en løsning der man har en person som tar overlappingsskift slik at man har bedre bemanning på travle tidspunkt. På lang sikt må man intensivere rekruttering slik at bemanningen blir bedre. Skjenkegruppen har i dag separate personalansvarlige for hvert skjenkepunkt. I dialog med skjenkegruppen har man kommet frem til at dette kan være problematisk da de forskjellige skjenkepunktene konkurrerer om frivillige som kan jobbe i mer enn et skjenkepunkt. Det anbefales at man i stedet har flere personalansvarlige som har ansvar for skiftlistene til samtlige skjenkepunkt. I stedet kan hver pers.ans. f.eks få ansvar for enkeltdager hver uke. Det samme gjelder til en viss grad sosialansvarlig, men her må Skjenkegruppen selv vurdere om man ønsker sterk gruppeidentitet eller om fokuset skal ligge på skjenkegruppen som helhet. Til slutt har skjenkegruppen storstyremøter for å vedta viktige saker. Det er for øyeblikket 14 personer med stemmerett, der man har et styre for hvert skjenkepunkt samt ev hovedstyre som har overordnet ansvar for skjenkegruppen. Slik det er lagt opp nå vil undergruppestyrene votere over saker som kun angår deres skjenkepunkt, mens det i storstyremøter voteres over saker som angår hele arbeidsgruppen. Votering over viktige saker bør i hovedsak være hovedstyret sitt ansvar, mens undergruppestyrene sitt fokus bør ligge på deres respektive undergrupper. Storstyremøter bør fortsatt eksisterere, men ikke som et vedtaksforum. Her bør fokuset ligge på dialog og koordinering. Hva gjelder kjøkkenet er deres største utfordring plassmangel. Det er desverre lite å gjøre med dette umiddelbart. Kraftetaten Lyd og lys på arrangement, vedlikehold av utstyrspark, behovsvurdering av utstyrspark.

10 Kraftetaten har en stor individuell arbeidsmengde, med lange skift. Videre har denne gruppen i varierende grad hatt bemanningsproblemer, noe som kan ha flere forklaringer. Lange skift og lang opplæringstid er utvilsomt mye av grunnen. Når det gjelder lengden på skift er det Kvarterstyret sinn oppfatning at man kan gjøre enkelte grep for å bedre denne situasjonen, men disse tiltakene innebærer stort sett innkjøp av utstyr. Noe utstyr kan kjøpes inn med det formål å lette på arbeidsmengden, noe vi akkurat har gjort i form av innkjøp av lift. Den andre typen innkjøp er utskiftning av eksisterende utstyrspark, noe som også vil redusere arbeidsmengde da kraftetaten bruker mye tid på reparasjon og vedlikehold av den eksisterende ustyrsparken, som er svært gammel. Selv om en viss mengde reperasjon er hensiktsmessig da det gir kunnskap om vedlikehold av utstyret, må ikke denne arbeidsmengden blir urimelig stor. Ut over dette må man være aktiv i rekruttering og ha fokus på god medlemspleie for å unngå frafall. Her har gruppen selv gjort enkelte grep som fleksibel arbeidstid i forbindelse med eksamensperioder, tett oppfølging og god opplæring. Videre mener Kraftetaten selv at de sliter med mye styringsdokumenter, og mange ansvarsområder for hvert styremedlem. Gruppen holder for øyebliket på med omstrukturering av styret selv, og Kvarterstyret kommer til å følge denne prosessen tett for å sørge for at Kvarteret sine behov blir ivaretatt. En del av omstruktureringsprosessen er å oppdatere stillingsinstruksene, og det anbefales sterkt å inkludere et avsnitt i stillingsinstruksene som beskriver det felles ansvaret og arbeidsoppgavene alle styremedlemmer ha Kvarteret Økonomiske Ressursgruppe (KØR) Økonomisk analyse, kontrollerfunksjon, sponsorarbeid, kjøpsrutiner ved investeringer. Må vurderes hvorvidt man ønsker KØR som gruppe, økonomiansvarlig må følge gruppen tett opp. Kvarterets økonomiske ressursgruppe har for øyeblikket ingen medlemmer. Denne gruppen har slitt lenge med å anskaffe og holde på medlemmer. Dette skyldes trolig mangel på konkrete arbeidsoppgaver og klart definerte ansvarsområder. Det anbefales at økonomiansvarlig i Kvarterstyret og i arbeidsgruppene sammen utarbeider en helhetlig vurdering av hva man trenger at denne gruppen skal gjøre, og at faste arbeidsoppgaver og rutiner vedtas før man begynner å rekruttere. I oppstartsfasen til gruppen vil det være nødvendig med tett oppfølging og fokus på det interne miljøet, siden gruppen må bygges opp helt fra bunnen av. Personalgruppen (PG) Rekruttering, personellhåndtering, kompetanseutvikling. Personalgruppen gikk nylig gjennom en omfattende omstrukturering. For øyeblikket er gruppen organisert slik at samtlige medlemmer er styremedlemmer, og det kreves at man må ha vært frivillig på Kvarteret i et semester for å bli medlem. Dette ansees som hensiktsmessig, da arbeidsoppgavene til PG i stor grad forutsetter en viss kjennskap til Kvarteret som organisasjon.

11 For øyeblikket utfører Personalgruppen sine oppgaver på en hensiktsmessig måte. Det er derimot ønskelig at gruppestrukturen klargjøres i større grad gjennom stillingsinstrukser og retningslinjer. Det bør også foretas en vurdering på antallet medlemmer av gruppen, da enkelte ansvarsområder potensielt kan kombineres. KITT xx xx Vaktetaten Vakthold, gjenglemte objekter. Vaktetaten har klart definerte ansvarsområder, og det er fra Kvarterstyre sin side en oppfatning og at medlemsantallet er tilfredstillende. Rutiner for opplæring og kursing er svært gode, og vaktetaten utfører oppgavene sine på en svært god måte. Vaktetaten er også særdeles flinke til å ivareta det sosiale miljøet. Kvarterstyret mener derimot at det ligger et forbedringspotensiale i kommunikasjon med driftsorganisasjoner, og da særlig konsertarrangører. Eventuelle problemer som oppstår bør i større grad løses gjennom dialog mellom vaktetaten og driftsorganisasjoner gjennom eksisterende forum. Vaktetaten har selv oppdatert sine stillingsinstrukser, da disse ikke har blitt revidert siden 2010 og inneholder flere feil og mangler. De nye stillingsinstruksene er blitt ferdigstilt, og instruksene i seg selv ser gode ut. Men hvert medlem av styret har skrevet stillingsinstruks til sitt eget verv. Leder av vaktetaten bør gå i gjennom de nye stillingsinstruksene sammen med driftsansvarlig, både for å vurdere instruksene i seg selv og for å sammenstille språket. I tillegg anbefales det å inkludere et avsnitt i stillingsinstruksene som beskriver det felles ansvaret og arbeidsoppgavene alle styremedlemmer har. Produksjonsavdelingen Bemanning av garderobe, mindre teknisk assistanse, konsepter, innhenting av arrangører, vertskap, pynting av fellesarealer Kvarterstyret har dette semesteret jobbet for å starte opp en produksjonsavdeling for å dekke flere behov i organisasjonen som ikke faller inn under eksisterende arbeidsgrupper. I hovedsak vil denne gruppen få overordnet ansvar for Kvarterets konsepter, og for å hente inn og være vertskap for eksterne arrangører. Gruppen vil i første omgang få en fleksibel struktur med kontaktpersoner i stedet for styre.

12 Annet Kvarterstyret har identifisert et spesifikt ansvarsområde som ikke dekkes av eksisterende arbeidsgrupper eller den planlagte produksjonsavdelingen, nemlig skjenking ved eksterne arrangement. Skjenkegruppen har for øyeblikket kapasitet til å ta på seg ansvaret for dette, og selv om de skulle ha det vil det være vanskelig å gjøre det til en del av gruppens ansvarsområder. Dette fordi antall eksterne arrangement og når de inntreffer er svært usikkert. Man vurderte å legge dette ansvaret inn under produksjonsavdelingen, men kom frem til at det både ville føre til overlapp mellom denne gruppen og skjenkegruppen, samt at det ville blitt for mye ansvar med tanke på eksisterende tiltenkte ansvarsområder. Den nåværende foreslåtte løsningen er å la driftsorganisasjonene bemanne skjenkepunkt ved eksterne arrangement. Det har blitt laget en rotasjonsordning der ulike driftsorganisasjoner har prioritet, og de kan da selv velge om de ønsker å bemanne skjenkepunktene eller ikke. Vi mener dette er en god løsning, da det fører til økte inntekter for driftsorganisasjonene samt redusert arbeidsmenge for de frivillig i skjenkegruppen. Dersom driftsorganisasjonene ikke ønsker dette, vil skjenkegruppen vurdere om de selv kan ta på seg denne oppgaven på individuell basis. Dersom det er eksterne arrangører som har betalt romleie er det derimot helt nødvendig at skjenkepunkt blir bemannet dersom leietaker ønsker dette. Ordningen med å la driftsorganisasjonene ha prioritet på bemanning kan fortsatt ivaretas, men dersom de ikke har anledning må skjenkegruppen ta seg av bemanningen. Del 2: Vedktekter 8-1 SAMMENSETNING Arbeidsgruppene består av frivillige som har skrevet arbeidskontrakt med Det Akademiske Kvarter. Arbeidsgruppene har et eget styre som gruppen sine medlemmer innstiller ved valg på ting. Styret skal minimum bestå av gruppeleder og økonomiansvarlig. Styret må godkjennes av Kvarterstyret. Formålet med 8-1 er å legge rammer for hvordan arbeidsgruppene skal organiseres og hvordan styrene blir valgt. Det går frem av denne paragrafen at arbeidsgruppene har stor grad av handlingsrom til å selv bestemme hvordan styret og arbeidsgruppen skal struktureres. Dette er noe sittende Kvarterstyre stiller seg bak, da hver arbeidsgruppe er unik og det er medlemmene selv som er i best stand til å vurdere optimal struktur for egen gruppe. Vår innvending dreier seg om at den nåværende paragrafen skjærer samtlige arbeidsgrupper under en kam. Etter en vurdering av samtlige arbeidsgrupper mener Kvarterstyret at arbeidsgruppene kan deles opp i 3 forskjellige kategorier. 1. Kjernedrift Hva: Store arbeidsgrupper med rutinepregede oppgaver. Hvem: Kraftetaten, Skjenkegruppen, Vaktetaten og PR- etaten.

13 Disse gruppene har mange medlemmer, og en stor økonomi. Derfor mener vi det burde vedtektsfestes at disse gruppene skal ha både gruppeleder og økonomiansvarlig. 2. Sekundærdrift Hva: Små til mellomstore grupper som både har rutinepregede og oppdragsbaserte oppgaver. Hvem: Rettsvesenet, KITT og Personalgruppen. Disse gruppene er ikke store nok til å forsvare en dedikert økonomiansvarlig, men vil fortsatt ha behov for en gruppeleder som kan ha administrativt ansvar for gruppen. 3. Støttefunksjoner Hva: Små grupper med stort sett oppdragsbaserte oppgaver. Hvem: KØR, Produksjonsavdelingen og Romvesenet. Disse gruppene har ikke behov for en sentralisert struktur, da de i hovedsak har en støttefunksjon for et eller flere medlemmer av Kvarterstyret. Vi mener at disse gruppene ikke trenger en leder, siden deres representant i Kvarterstyret i praksis er lederen. Man bør alikevel ha en kontaktperson i gruppen, som kan videreformidle informasjon til øvrige medlemmer og ivareta andre administrative funksjoner. For at ikke vedtektene skal bli hyppig endret ønsker Kvarterstyret å innføre denne oppdelingen i en instruks til arbeidsgruppene. Instrukser kan vedtas av kvarterstyret, og gir derfor stor grad av fleksibilitet med tanke på oppdelingen av arbeidsgruppene. For at en slik instruks ikke skal stride i mot vedtektene ønsker vi å fjerne setningen Styret skal minimum bestå av en gruppeleder og en økonomiansvarlig. fra 8-1 Foreslått endring 8-1 SAMMENSETNING Arbeidsgruppene består av frivillige som har skrevet arbeidskontrakt med Det Akademiske Kvarter. Arbeidsgruppene har et eget styre som gruppen sine medlemmer innstiller ved valg på ting. Krav til sammensetning fremgår av instruks. Styret i samtlige arbeidsgrupper må godkjennes av Kvarterstyret. Del 3: Retningslinjer Punkt g i 8-2 slår fast at alle arbeidsgrupper skal ha retningslinjer, men legger ingen føringer på utformingen og innholdet til disse. Igjen mener Kvarterstyret at hver arbeidsgruppe er unik, og at det derfor er nødvendig med stort spillerom rundt utforming av de respektive retningslinjene. Allikevel at det er enkelte momenter som samtlige arbeidsgrupper bør ha i sine retningslinjer. Både fordi en av funksjonene til retningslinjene er å være et veiledende dokument for medlemmer av arbeidsgruppene, og for å sikre at Kvarteret som organisasjon kan utføre sine oppgaver på best mulig måte. Siden behovene til Kvarteret er i stadig endring, bør man også her innføre denne endringen gjennom en instruks fremfor en vedtektsendring. Det vil bli utarbeidet en instruks til arbeidsgruppestyrene som vil gå mer i detalj på punkter som ikke er beskrevet i vedtektene, eller som konkretiserer eksisterende vedtekter. Denne instruksen vil altså dekke både styresammensetning, krav til retningslinjer og

14 potensielt andre momenter som fremtidige styrer mener det vil være hensiktsmessig å inkludere. Etter å ha vurdert retningslinjene til samtlige arbeidsgrupper mener vi følgende momenter må inkluderes: Avklaring av mandat. Det er viktig at gruppestyrene vet hva de har mandat til å beslutte og hva som må vedtas av Kvarterstyret. Dette for at arbeisgruppestyrene skal ha klare og trygge rammer å forholde seg til, både i det dalige arbeidet og i styrearbeid. At alle arbeidsgrupper har en handlingsplan hvert semester. Handlingsplanen må inneholde konkrete elementer som er målbare ved slutten av semesteret. Rent konkret bør man unngå formuleringer som det skal jobbes for mer x, da dette er vanskelig å måle og gir et svakere grunnlag for vurdering av gruppens arbeid. I stedet bør målsetningene formuleres som det skal gjøres minst 5 av ting x i løpet av semesteret. I tillegg må alle handlingsplaner ta utgangspunkt i Kvarterets handlingsplan og langsiktige strategi. Dette fremgår allerede av vedtektene, men er verdt å gjenta. Det må gå klart frem av retningslinjene hva som er arbeidsgruppens ansvarsområder og oppgaver, og hvilke krav som stilles av både medlemmer og styremedlemmer av gruppen. Plikter og rettigheter til medlemmene må være med. Videre må mandatet til ansvarsstillinger i arbeidsgruppen klargjøres. Oppløsning av gruppen må med, som en formalitet. Det må også stå hvem som er gruppens overordnede i Kvarterstyret. At det skal lages en semesterraport i forkant av generalforsamling inneværende semester. KONKLUSJON Flere av de individuelle arbeidsgruppene har forbedringsområder som de selv må vurdere hvordan de ønsker å håndtere. Når det gjelder struktur og retningslinjer ønsker vi stor grad av fleksibilitet og frihet for arbeidsgruppene i utformingen av disse. Formålet med den foreslåtte vedtektsendringen er nettopp dette, gjennom å mykne opp den allerede fleksible paragrafen om sammensetning. Når det gjelder retningslinjer ønsker vi at arbeidsgruppene selv skal få utforme disse i stor grad, men at samtlige arbeidsgrupper må inkludere enkelte elementer slik at man får gode og trygge rammer for deres daglige drift.

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme&

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Helsing frå valkomiteen

Helsing frå valkomiteen Det Akademiske Kvarter VALBLEKKE VÅREN 2015 Helsing frå valkomiteen «Kva for ein geometrisk figur er du, og kvifor?» Dette var eit av spørsmåla me stilte kandidatane som du finn i denne valblekka. Det

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 41. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 4. mai 2015, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er medlem

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE

KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT. Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE. PR-ansvarlig FRAVÆRENDE KVARTERSTYREMØTE 30-14 - REFERAT Kvarterstyret, ASF, RF, Samfunnet, Filmklubben, Immaturus, Adm. leder TIL STEDE PR-ansvarlig FRAVÆRENDE 02.12.2014 DATO 16:30 TID Kontoret STED Styreleder ORDSTYRER Adm.

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet

STILLINGSINSTRUKSER. Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet. Stillingsinstruks for Nestleder i Studentsamfunnet STILLINGSINSTRUKSER Stillingsinstruks for Leder i Studentsamfunnet Har det øverste ansvaret for Studentsamfunnet Er studentsamfunnets ansikt utad i alle sammenhenger Skal sørge for å tale studentenes sak

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 45-10 Orienteringer 1. LEDER 2. ØKONOMIANSVARLIG 3. EKSTERNANSVARLIG 4. INTERNANSVARLIG 5. PR-ANSVARLIG 6. PROSJEKTANSVARLIG 7. SKJENKEANSVARLIG 8. ADMINISTRASJONEN

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret.

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 23-09 2. juni 2009, kl 18:00 seminarrom B, studentsenteret. Til stede: Leder: Erik Oramas Internansvarlig: Stian Dahle Eksternansvarlig: Marte Lunde Tobro Økonomiansvarlig: Thomas

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur

Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur KORT OM BAKGRUNNEN FOR INNSTILLINGEN På den 34. generalforsamling (h11) ble det vedtatt at Kvarterstyret skulle vurdere sin egen organisasjonsstruktur.

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER

KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER 18#14% KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har redigert høringspapirer i etterkant av talerør. Har hjemmeeksamen for øyeblikket og er travelt opptatt med den. EKSTERNANSVARLIG Har denne uken jobbet mye

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.&

Skal&arrangere&kulturåpningen.&Alt&er&på&stell,&håper&på&en&god&gjennomføring.& 2513 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Harsammenmedstyretskrevetutkasttilhandlingsplan.Allemåleseigjennomdetteslikatvifåren raskogeffektivgjennomgangavdenne. Skalarrangerekulturåpningen.Alterpåstell,håperpåengodgjennomføring.

Detaljer

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./

Jobbet/med/seminarplanlegging/og/påskeplan./Har/også/forsøkt/å/se/noe/på/sommerkvarteret./ 03#12 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Sommerkvarteret Organisasjonsseminar Spritbar MikromandagHåkonsgaten Vindag Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Møtemedstudentimpulser. LagetforslagtilmøteplanforSKiBAS.

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09. 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas. PR: Bendik N. Støren. Økonomiansvarlig: Thomas Calder REFERAT KVARTERSTYREMØTE 24-09 09.06.2009, kl 17:00 NG1b. Til stede: Leder: Erik A. Oramas PR: Bendik N. Støren Økonomiansvarlig: Thomas Calder Skjenkeansvarlig: Sigrid S. Otterlei Internansvarlig: Stian

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 39-11 Oppfølging fra forrige møte - Orienteringer 1. LEDER Julekvarteret Har laget googledoc og satt opp skift for julekvarteret. Så langt få som har meldt seg til

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon.

Aksjonæravtale. Studentkulturhuset i Bergen AS - Forvaltningsselskapet. for. Det Akademiske Kvarter - Studentenes driftsorganisasjon. Aksjonæravtale Partene i denne avtalen er Det Akademiske Kvarter, UiB og SiB. UiB stiller eiendommen til disposisjon som fristasjon til SiB. Det Akademiske Kvarter skal drive huset. Formålet med avtalen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1

Deltatt1på1mediehåndteringskurs1med1Geelmuyden1Kiese1og1styret1i1Studentersamfunnet.1 08#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Prosjektoransvar ORIENTERINGER LEDER Deltattpåmøteistudentimpulser. DeltattpåmediehåndteringskursmedGeelmuydenKieseogstyretiStudentersamfunnet. OrientertRSomstyresituasjonenogkvastsønskervidere.

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 32-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 15.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 18-07 15.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Iselin Høle Økonomiansvarlig John Fjellseth Internansvarlig Jude Rezcek Eksternansvarlig Ingrid Solstrand (kom kl 16:29) Informasjonsansvarlig

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b. KVAST Erik A. Oramas REFERAT KVARTERSTYREMØTE 14-09 31.3.2009, kl 17:00 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012

Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 V e d t e k t e r f o r Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening,... avdeling

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$

Har$forfattet$og$sendt$inn$flere$ting$som$skal$behandles$i$Kvarterstyret.$Jobber$med$sammensetningen$ av$kvarterstyret.$ 13#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Tingskjer,mangeballeriluftenakkuratnå. VargjestpåStåOppJazz#jubileumetihelgen,detvarmagisk HarforfattetogsendtinnfleretingsomskalbehandlesiKvarterstyret.Jobbermedsammensetningen

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 20-07 29.05.2007, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 31-10 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 08.09.2010, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder, Jørgen Skjellevik Andre deltakere Fraværende Ordstyrer

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet REFERAT KVARTERSTYREMØTE 13-07 10.03.2007, kl 16:15 - Stillhet TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Iselin Høle John Fjellseth

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig

TIL STEDE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN ORIENTERINGER. KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig REFERAT KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.07, kl 16:15 Møterom; NG1B TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Eksternansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John Houth Fjellseth Ingrid Alexandra Solstrand Magnus

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

RAPPORT FRA EVALUERING AV SENTRALE TILLITSVERV 2014-2015

RAPPORT FRA EVALUERING AV SENTRALE TILLITSVERV 2014-2015 RAPPORT FRA EVALUERING AV SENTRALE TILLITSVERV 2014-2015 Presenteres til ANSAs 59. generalforsamling ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Protokoll fra CYB Generalforsamling Vår 2010

Protokoll fra CYB Generalforsamling Vår 2010 Protokoll fra CYB Generalforsamling Vår 2010 Referent: Arne Hassel Antall fremmøtte: 20 Sak 1: Godkjenning av innkalling Godkjent Sak 2: Godkjenning av agenda Arne Hassel: Burde startet med valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST IKKE TIL STEDE REFERAT KVARTERSTYREMØTE 39-08 02.12.2008, kl 16:15 NG1b TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Prosjektansvarlig Erik Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian

Detaljer

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene (Styrets sammendrag av statuttene med endringsforslag legges til grunn for behandling) Forslag 4.1 Endringsforslag til: 1 og 2 Endring til: «1

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer