Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&"

Transkript

1 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme& med&innspill&til&arbeidsplan&og&god&innsikt&i&sib&sitt&arbeid.& Vært&på&E#tjenesten&sitt&ting.&De&har&nå&forandret&navn&til&Kvarterets&informasjonstekniske&tjeneste,& eller&kitt.&gruppe#&&og&styrestrukturen&er&revidert&og&det&er&lagt&et&godt&grunnlag&for&videre&arbeid.& Hatt&arbeidsmøte&om&visjon&og&Helhusstrategi,&som&også&vil&være&tema&på&dorgeseminaret.& Vært& med& på& møte& med& Beer& enthusiast& om& nytt& tappetårn.& Dette& virker& gjennomførbart& og& vil& forhåpentligvis&være&på&plass&snart.& & EKSTERNANSVARLIG+ Har&denne&uken&sendt&ut&mail&til&alle&de&som&har&booket&rom&i&3etg&om&20&års&grense&etter&21.00.& Arbeider& med& å& finne& løsninger& med& arrangementene& som& dette& passer& dårlig& for.& Har& her& god& kommunikasjon&med&silje.&& Ellers&har&jeg&deltatt&på&Villamøte&i&tillegg&til& Musikkfest &som&skal&avvikles&07.06.&kvarteret&er&en&av& deres&sammarbeidspartnere&denne&dagen&og&vi&ser&på&muligheten&av&å&scene&i&tivoli&og&tegl&i&tillegg&til&& utescene&i&bakgården.&skal&møte&med&disse&igjen&neste&uke.& På&mandagen&avholdt&jeg&dorgemøte&med&Michael&fra&utdanning&i&Bergen&som&vil&feire&jubileet&deres& med&helhus&neste&semester.&her&vil&han&gjerne&ha&hjelp&fra&dorgene.&& Skal&i&dag&på&møte&med&Nabovarsel&for&å&se&på&muligheten&for&klubbkonsept&på&Sommerkvarteret.& Dette&skal&tas&videre&med&bookingansvarlig&for&SK&når&denne&personen&blir&satt&inn..&& & PRODUKSJONSANSVARLIG+ Foreligger&ikke.& & FRIVILLIGANSVARLIG+ Foreligger&ikke.& & DRIFTSANSVARLIG+ Snakket&med&Hansa&om&hansa&ipa,&hørt&med&skjenke&hva&de&synes&om&det.&

2 07#14& PR6ANSVARLIG+ Vært&på&arbeidsmøte&ang&den&nye&produksjonsgruppen,&og&arbeidsmøte&om&visjon&og&helhus.& Tinget&til&E#tjenesten&gikk&egentlig&ganske&fint,&og&vi&kom&til&enighet.& Undersøker&fortsatt&litt&ang&lift.&De&har&en&i&Bergen&som&er&tilsvarende&som&jeg&prøver&å&få&lånt&bort&for& testing.& & ØKONOMIANSVARLIG+ Foreligger&ikke.& & ADMINISTRASJONEN+ Jobber&med&månedsavslutning&og&bistår&Produksjonsansvarlig&med&dokumentoppsett&til&ny&arg.&Har& hatt&intervjuer&til&sk#ledelsen&sammen&med&styreleder.&&

3 Referat ekstraordinært E-ting V Oppmøtte: Stian Wiken, Ørjan Langbakk, Sigve Solvaag og Ørjan Polden Fra KvaSt : Marius Solberg og Alexander Hopland 1: Valg av ordstyrer og referent - Marius Solberg ordstyrer - Alexander Hopland referent 2: Godkjenning av dagsorden og innkallelse E-tinget godkjenner dagsorden og innkallelse med endringer ved akklamasjon 3: Godkjenning av referat fra forrige ting Godkjennes ved akklamasjon 8: Eventuelle endringsforslag til retningslinjer Punkt 1 - E-tjenesten skal være en god bakgrunn når man senere skal ut i arbeidslivet og aktiv deltakelse i gruppen skal bidra til å gjøre medlemmene attraktive på arbeidsmarkedet. Gruppen bør bygge på relevant og arbeidsrettet erfaring, og gjøre at de frivillige har noe å vise til i sin jobbsøking. Punkt 2 - Endres til: E-tjenesten ledes av et E-styre med 3 medlemmer som velges av E-tinget. E-styret består av følgende faste verv: Leder Driftsansvarlig Utviklingsansvarlig E-styret må i tillegg konstituere seg med andre funksjoner etter behov. E- styret utnevner selv en nestleder blant styremedlemmene som ikke er leder. Antall styremedlemmer kan endres ved behov, med godkjenning av Kvarterstyret uten endringer i retningslinjene. Alle E-styremedlemmer skal ha minst to ansvarsområder. Økonomiansvarlig skal legges under driftsansvarlig eller utviklingsansvarlig; dette skal velges på E-tinget. Punkt 3 Fjernes Punkt 4 Fjernes

4 Punkt 5 Fjerner leders/nestleders dobbeltstemme Punkt 6 E-styret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes ved full enighet i styret. Dersom det ikke oppnås konsensus skal det prøves på nytt på neste styremøte der en representant fra Kvarterstyret deltar. Oppnås det ikke konsensus da, skal saken avgjøres ved avstemming; representanten fra Kvarterstyret skal da ha stemmerett og saken skal avgjøres med simpelt flertall. Punkt 7 Endres til full enighet Punkt 8 Varamedlemmer Det kan velges varamedlemmer. Varamedlemmene skal være fra 0 til antall av styremedlemmer minus Leder. Vedtaksforslag: E-tinget vedtar forslaget til retningslinjer ved endringer Godkjennes ved avstemming: F: 4 M: 0 A: 0 6: Godkjenning av handlingsplan Vedtaksforslag E-tinget vedtar og godkjenner handlingsplan med endringen å legge til infoskjermer Godkjennes ved avstemming: F: 4 M: 0 A: 0 7: Eventuelle forhåndsmeldte saker Stillingsinstrukser Vedtaksforslag: E-tinget vedtar forslaget til stillingsinstrukser med endringer Godkjennes ved avstemming: F: 4 M: 0 A: 0 Forslag til navneendring Vedtaksforslag : E-tinget vedtar at E-tjenesten endrer navn til Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste med forkortning KITT

5 Godkjenning ved avstemming: F: 3 M: 0 A: 1 Endring av dokument: Vedtaksforslag: E-tinget vedtar at E-styret skal gjøre de nødvendige endringene i dokumentene fra tinget for at gruppens navn skal være korrekt i disse F:4 M:0 A:0 Gjennomføring av valg av ekstra styremedlemmer E-tinget vedtar å gjennomføre valg på manglende styremedlemmer ifølge endringer i retningslinjene tinget vedtar F:4 M:0 A:0 9: Valg (a) Valg av styremedlemmer Leder: Sigve Solvaag Velges ved akklamasjon Driftsansvarlig : Stian Wiken Velges ved akklamasjon Utviklingsansvarlig : Ørjan Langbakk Velges ved akklamasjon Økonomiansvarlig faller under utviklingsansvarlig. Velges ved akklamasjon (b) Valg av varamedlemmer til styret Vara: Ørjan Polden Velges ved akklamasjon ( c ) Andre valg Ingen

6 Retningslinjer for Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste Vedtatt av Kvarterstyret endringer foretatt endringer foretatt rettelser foretatt rettelser foretatt totalrevidert Formål Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste (KITT) er Det Akademiske Kvarters (Kvarteret) IT-kompetanseavdeling og er opprettet av Kvarterstyret og godkjent av Kvarterets Generalforsamling. KITTs formål er å være i takt med teknisk utvikling og gjøre Kvarteret synlig og nyskapende i digitale medier, samt skape effektivitet og brukervennlighet i interne systemer. KITT skal være en god bakgrunn når man senere skal ut i arbeidslivet og aktiv deltakelse i gruppen skal bidra til å gjøre medlemmene attraktive på arbeidsmarkedet. Gruppen bør bygge på relevant og arbeidsrettet erfaring, og gjøre at de frivillige har noe å vise til i sin jobbsøking. 2 Struktur og oppgaver KITT består av en utviklingsavdeling og en driftsavdeling. KITT ledes av KITTstyret. Utviklingsavdelingen skal utvikle og drifte relevante og brukervennlige nettbaserte tjenester for Kvarteret og skal legge grunnlag for Kvarterets digitale promotering utad. 1

7 Driftsavdelingen skal utvikle og drifte interne nettverkstjenester og kjerneprogramvare i bruk av Kvarteret. Driftsdelen skal også være Kvarterets servicepunkt ved IT-relaterte henvendelser. KITT har også ansvar for å være bindeledd mellom Kvarteret og eksterne leverandører av IT-tjenester. Medlemmer av KITT er de som til enhver tid er tilknyttet KITT, jamfør arbeidskontrakt. KITT opererer med to typer medlemsstatus: 1. KITT-styremedlemmer. 2. KITT-medlemmer. Alle medlemmer har stemmerett ved KITT-tinget. Arbeidsoppgaver settes i gruppens vedtatte handlingsplan eller formidles av Kvarterstyret. KITTs retningslinjer er underlagt Kvarterets til en hver tid gjeldende vedtekter. KITT er en arbeidsgruppe etter 8 i vedtektene og skal følge denne i sin virksomhet. KITT skal til enhver tid følge de retningslinjer for datatrafikk og -bruk satt av myndighetene og følge avtaler mellom Kvarteret og nettleverandør. 3KITT-tinget KITT-tinget er KITTs øverste organ og innebefatter alle medlemmer i KITT. KITT-ting skal avholdes i henhold til vedtektenes 8-4. Ordinært KITT-ting avholdes i slutten av hvert semester innen tidsfrist gitt av vedtektene. Ekstraordinært KITT-ting avholdes når KITT-styret eller 2/3 av KITTs medlemmer ønsker det. KITT-tinget er kun beslutningsdyktig når det foreligger en lovlig innkallelse og minst 2/3 av medlemmene er til stede. I særlige tilfeller kan Kvarterstyret likevel godkjenne KITT-tinget. Innkallelse til KITT-ting, ordinært og ekstraordinært, skjer ved KITT-styret og må offentliggjøres innen tidsfristen i vedtektenes 8-4c. Saker til dagsorden meldes leder innen 1 uke før KITT-tinget avholdes. Endelig dagsorden offentliggjøres senest 3 dager før KITT-tinget avholdes. Ordinært E-ting skal behandle følgende saker: 1. Valg av ordstyrer og referent. 2

8 2. Godgjenning av dagsorden og innkallelse. 3. Godkjenning av referat fra forrige KITT-ting. 4. Orientering om regnskap. 5. Godkjenning av handlingsplan. 6. Eventuelle forhåndsmeldte saker. 7. Eventuelle endringsforslag til retningslinjer. 8. Valg: (a) Valg av styremedlemmer: i. Eventuelt valg av leder. ii. Eventuelt valg av økonomiansvarlig. iii. Eventuelt valg av driftsansvarlig. iv. Eventuelt valg av utviklingsansvarlig. v. Eventuelt valg av økonomiansvarlig. vi. Eventuelt valg av andre styremedlemmer. (b) Valg av varamedlemmer til styret. (c) Andre valg. Ektraordinære KITT-ting kan behandle alle saker utenom sak 4 og 7. Valg av styremedlemmer til styret krever simpelt flertall. Alle valg må følge valgreglementet i vedtektenes 3. Styremedlemmer velges for 1 år. Minst halvparten av styret står på valg hvert ordinære KITT-ting. På ordinære KITT-ting skal styreverv som ikke var på valg foregående semester alltid på valg. Nominering må skje i henhold til vedtektenes 3-5. De nye styremedlemmene tiltrer ikke før: Ved valg på ordinært KITT-ting tiltrer nye styremedlemmer tidligst 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret, men først etter at Kvarterstyret har godkjent tinget. Ved valg på ekstraordinært KITT-ting tiltrer nye styremedlemmer umiddelbart etter at tinget er godkjent av Kvarterstyret. Nye styremedlemmer overtar da stemmeretten etter avtroppende styremedlem(mer). Alle registrerte medlemmer i KITT og som er til stede har stemmerett ved KITT-tinget. 3

9 4KITT-styret KITT ledes av et KITT-styre med som velges av KITT-tinget. KITT-styret består av følgende faste verv: Leder. Driftsansvarlig. Utviklingsansvarlig. KITT-styret må i tillegg konstituere seg med andre funksjoner etter behov. KITT-styret utnevner selv en nestleder blant styremedlemmene som ikke er leder. Antall styremedlemmer kan endres ved behov, med godkjenning av Kvarterstyret uten endringer i retningslinjene. Det kan også være løse varamedlemmer rangert ved valg. Antallet varamedlemmer kan høyst være det samme som antallet styremdlemmer utenom leder. Alle KITT-styremedlemmer skal ha minst to ansvarsområder. Økonomiansvarlig skal legges under driftsansvarlig eller utviklingsansvarlig; dette skal velges på KITT-tinget. Hvert ansvarsområde kan ikke tildeles flere styremedlemmer samtidig. Det skal foreligge stillingsinstrukser for samtlige styre-ansvarsområder og eventuelle ansvarsverv utenfor styret. Ingen styre- eller ansvarsverv kan endres eller opprettes uten at det foreligger stillingsinstruks. Stillingsinstrukser skal godkjennes av Kvarterstyrets før implementering. Det valgte styret skal godkjennes av Kvarterstyret i henhold til vedtektenes 8-4g. Med valg menes følgelig; innstilling til godkjenning av Kvarterstyret. KITT-styret er ansvarlig for å drive gruppen i henhold til retningslinjer, handlingsplan og arbeidsinstruks, samt Kvarterets vedtekter. KITT-styret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes ved full enighet i styret. Dersom det ikke oppnås konsensus skal det prøves på nytt på neste styremøte der en representant fra Kvarterstyret deltar. Oppnås det ikke konsensus da, skal saken avgjøres ved avstemming; representanten fra Kvarterstyret skal da ha stemmerett og saken skal avgjøres med simpelt flertall. 5KITT-medlemmer Medlemmene av KITT fungerer som deltakere i drift av en arbeidsgruppe ved Kvarteret, og deltar i organisasjonsarbeid knyttet til driften. Antallet medlem- 4

10 mer må være slik at gruppen blir drevet i henhold til KITTs formål. KITT-styret avgjør behovet for antall medlemmer. Rekruttering til KITT bør i hovedsak skje i begynnelsen av hvert semester. Rekruttering skal skje gjennom en søknadsprosess med intervju av aktuelle kandidater. Det må også gjennomføres rekruttering hvis medlemsantallet blir kritisk lavt. Alle studenter i Bergen som oppfyller de krav KITT-styret har vedtatt kan bli medlem av KITT. Alle medlemmer i KITT skal følge gjeldende stillingsinstrukser, arbeidskontrakter og handlingsplan. Ved unnlatelse av dette skal KITT-styret handle i forhold til gjeldende sanksjoner vedtatt av Kvarterstyret. Slike vedtak skal fattes ved full enighet i KITT-styret. En slik avgjørelse kan ankes inn for Kvarterstyret, deretter eventuelt gyldighetskontrolleres av Kontrollkomiteen. 6 Ansvar og plikter Medlemmer av KITT plikter å kjenne innholdet av og overholde gruppens handlingsplan og egne stillingsinstrukser. Medlemmer av KITT-styret plikter i tillegg å kjenne innholdet av og overholde KITTs retningslinjer samt Kvarterets vedtekter og innkjøpsrutiner. 7Økonomiogregnskap KITT-styret har ansvar for å utrede og budsjettere KITTs behov for driftsog investeringsmidler i samråd med Kvarterstyret og i samsvar med Kvarterets normale budsjettrunder. KITT-styret plikter å føre fortløpende kontroll med regnskapet i forhold til budsjett. Alle avvik skal rapporteres til Kvarterstyret. 8Godtgjørelseogrettigheter KITTs medlemmer har rett til enhver tid gjeldende interngoder vedtatt av Kvarterstyret. KITTs medlemmer har rett til å ta del i Kvarterets felles internarrangementer. 5

11 9Endringeravretningslinjene Retningslinjene kan med minimum 2/3 flertall endres på ordinært KITT-ting. Endringer skal godkjennes av Kvarterstyret. Endringer trer i kraft umiddelbart etter at slik godkjennelse foreligger, hvis ikke annet bestemmes. 10 Oppløsning Oppløsning kan kun gjennomføres av Generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 4-6n. 6

12 Leder Stillingsinstrukser Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste (KITT) Leder skal ha oversikt over arbeidet som blir gjort i gruppen, samt holde kontroll på at gruppene blir fulgt opp og fullført. Leder plikter å møte på GLEM, eller sende en representant fra styret. Leder skal sikre arbeidsflyt i etaten og sørge for at tildelte arbeidsoppgaver blir utført i henhold til instruks. Leder skal kalle inn KITT-medlemmer, KK og en representant for Kvarterstyret til ting en gang i semesteret. Dette skal finne sted etter Det Akademiske Kvarters Generalforsamling. Leder skal sørge for at man har jevnlige møter innad i arbeidsgruppene, og at man har fellesmøter etter behov. Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig skal ha oversikt og kontroll over etatens budsjett og hva som til blir brukt av økonomiske midler. Økonomiansvarlig skal, sammen med leder, sørge for at budsjettrammene overholdes. Økonomiansvarlig skal godkjenne fakturaer jevnlig. Økonomiansvarlig skal konsulteres før etaten går til innkjøp av utstyr. Personalansvarlig Personalansvarlig skal ha oversikt over, og ansvar for etatens medlemmer. Personalansvarlig skal organisere sosiale aktiviteter basert på medlemmenes ønsker og etatens budsjett. Personalansvarlig er ansvarlig for at etatens medlemslister og Personaldatabasen til enhver tid er oppdatert. Personalansvarlig er ansvarlig for rekruttering. Kompetanseansvarlig Kompetanseansvarlig skal sørge for at det blir avholdt kursing av medlemmer i løpet av semesteret. Kompetanseansvarlig skal utarbeide planer for videreutvikling av intern kompetanse. Kompetanseansvarlig skal ha oversikt over, og kunne dokumentere intern kompetanse. Driftsansvarlig Driftsansvarlig bestyrer gruppens driftsavdeling, som tar seg av vedlikehold av alt utstyr og informasjonsteknologi tilknyttet gruppens ansvarsområde.

13 Driftsansvarlig skal sørge for at gruppens implementerte informasjonssystemer fungerer til spesifisert stand og at de avvikles på forsvarlig vis når systemets levetid er over. Driftsansvarlig skal sørge for at der utføres rutinemessig vedlikehold og dokumentere dette. Utviklingsansvarlig Utviklingsansvarlig bestyrer gruppens utviklingsavdeling, som er ansvarlig for anskaffelse og utvikling av ny teknologi etter Det Akademiske Kvarters behov. Utviklingsansvarlig skal sørge for at utviklingsavdelingen fungerer konsistent og at deres arbeid blir dokumentert tilstrekkelig, slik at frafall og tap av informasjon ikke oppstår over tid. Utviklingsansvarlig skal sørge for kontinuerlig kommunikasjon og rapportering av utviklingsavdelingens prosjekter med prosjektbestillerne. Medlemmer Medlemmer skal til enhver tid utføre tildelte arbeidsoppgaver i henhold til instrukser samt overholde gitte frister for ferdigstilling. Medlemmene skal rapportere status på arbeidet til gruppeleder eller leder, og informere om dette på eventuelle fellesmøter. Medlemmer har et felles ansvar for å bidra til et godt sosialt miljø innad i gruppen. Medlemmer plikter å delta på kursing, samt bidra med kunnskap og videreutvikling innad i gruppen.

14 Kvarterets handlingsplan Handlingsplan for KITT Vår 2014 Spesielt relevante punkter fra Kvarterets handlingsplan for våren 2014: Kvarteret skal sørge for at arbeidet med å lage app blir realisert. Det skal rekrutteres personer i løpet av vårsemesteret som kan påbegynne dette. Omstrukturering og opprydning Det må tas en gjennomgang av alle systemer E-tjenesten og Webgruppen har levert og driftet til nå. Vi bør lage en oversikt over dette og finne ut hva som skal beholdes, hva som kan fjernes og hva som eventuelt mangler i tjenestetilbudet. Det bør være et mål å «strømlinjeforme» ting, og gruppen har full oversikt over hvilke tjenester som leveres til enhver tid. Rekruttering Gruppen skal ha som mål å være en attraktiv plass der man kan få opplæring og praksis innen kompetanseområder som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Som et ledd i dette skal det innføres en rekrutteringsform som innebærer en søknadsprosess med intervju av kandidater. Dette skal sikre at gruppen er kompetent til å drive nyskapning og utvikling som gir Kvarteret konkurransefortrinn. Vi bør komme i gang med den nye rekrutteringsformen så fort som mulig. For å få folk til å søke bør vi oppsøke forelesninger på alle de tre store IT-utdanningsstedene i Bergen: Informasjonsvitenskap og Informatikk ved UiB og Dataingeniør ved HiB. E-tjenesten har tidligere samarbeidet med fribyte om slik rekruttering vi må finne ut hva som er mest hensiktsmessig nå som arbeidsoppgavene er endret. Kurs Vi må finne ut hvordan det er mest hensiktsmessig å arrangere kurs for medlemmene. Kurstilbudet skal være en gulrot for rekrutteringen. Ved behov for midler til kurs, må vi søke disse fra Personalgruppen. Det skal leies inn kursholdere med fokus for nytenking og motivasjon for utvikling av hjemmeside, app og personaldatabasen. Samarbeid med andre grupper på Kvarteret Vi bør tilstrebe å opprettholde god kontakt med PR-etaten for å ikke miste den tilknytningen Webgruppen i dag har med dem. PR-etaten vil være en viktig samarbeidspartner for de tingene vi skal drive med fremover. I tillegg bør vi også være mer aktive opp mot resten av gruppene på Kvarteret og involvere oss i prosesser der IT spiller en rolle. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene som listes opp her er en overordnet oversikt og et slags minstemål for våren 2014.

15 Applikasjonsutvikling/-drift Videreutvikling og drift av bl.a.: Kvarterets nettside: Internwiki Ferdigstille den nye nettsiden Personaldatabasen Fullføre den nye personaldatabasen Interne netttjenester Utrede og teste fildelingsløsning for interne Infoskjermer Holde vedlike og oppdatere Kvarterets infoskjermer Nye utviklingsprosjekter for å styrke Kvarterets drift og promotering som f.eks. apps, widgets og andre tilleggstjenester. Samarbeide med PR-etaten på bl.a. grafisk og tekst. Rekruttere personer med grafikk/ux-kompetanse. Drift og brukerstøtte Bistå ved nettverks-, data- og andre problemer. Fullføre ny nettverksløsning og avklare videre ansvar for denne. Få på plass en fungerende og tilfredsstillende utskriftsløsning for skriveren/kopimaskinen på Villaen. Administrativt Være bindeledd mellom Kvarteret og eksterne leverandører som fribyte, Linticket og andre. Oppdatere/revidere dokumentet som beskriver ansvarsfordeling innen IT på Kvarteret. Hva videre? Ture frem som før.

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+

KVARTERSTYREMØTE+ 20#14& ORIENTERINGER& & LEDER+ Foreligger&ikke.& EKSTERNANSVARLIG+ 20#14 KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER LEDER+ Foreliggerikke. EKSTERNANSVARLIG+ Etter overstått muntlig eksamen på fredag har jeg sammen med Sandra jobbet mye med å få rombookingssystemetpåplass. HarringtogsnakketmedStudvestomåfåtilenartikkelideressistenummer.dessverrevarviganske

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 16-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig / Adm. leder KLR Orienteringer 1. LEDER Sendt ut innkalling til koordineringsmøte mellom UiB og DAK som avholdes

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke Sist endret 27.01.17 Menageriet Linjeforening for studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)...

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.&

Forberedt&saker&og&sendt&ut&innkalling&og&dagsorden&til&koordineringsmøte&med&rektor&og&SKiBAS.& 40#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har hatt møte med 3 representanter fra universitetsstyret samt studentrepresentantene om gjenoppbyggingavvillaen. ForberedtsakerogsendtutinnkallingogdagsordentilkoordineringsmøtemedrektorogSKiBAS.

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik

Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik Vedtekter For Frivilligsentralen i Narvik 1 Formål 1.1 Frivilligsentralen i Narvik har som formål å styrke den frivillige innsatsen i hele Narvik kommune gjennom å; Være et naturlig knutepunkt for alle

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

Uglen er den høye beskytter for Uglebo og inngår som symbol i foreningens logo.

Uglen er den høye beskytter for Uglebo og inngår som symbol i foreningens logo. Statutter for Uglebo Med endringer av generalforsamling 2015-12-01. Kapittel 1 1-1 Uglebo er fakultetskjelleren ved Det humanistiske fakultet (heretter: HF) ved Universitetet i Oslo (heretter: UiO). Foreningen

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

1.Lover for Trondheim kristelige studentlag

1.Lover for Trondheim kristelige studentlag 1.Lover for Trondheim kristelige studentlag Vedtatt på årsmøtet 7/11-79 med endringer av: 5/11-80, 20/10-82, 16/3-83, 21/3-84, 17/10-84, 20/3-85, 12/3-86, 15/10-87, 12/4-89, 15/11-89, 4/4-90, 27/4-92,

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE REFERAT

KVARTERSTYREMØTE REFERAT KVARTERSTYREMØTE REFERAT Møtenummer 01.11 Dato/Tid/Sted Innkalte Møtt fra RS 12.01.2011, kl. 16:15 i Stillhet Kvarterstyret, Administrativ leder Ingrid Nordgren Andre deltakere Fraværende Ordstyrer Referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT Revidert dato: 1. april 2016 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Hovedvedtekter. for Studentsamfunnet på Rena. Ikrafttredelse fra 30. Oktober 2013

Hovedvedtekter. for Studentsamfunnet på Rena. Ikrafttredelse fra 30. Oktober 2013 Hovedvedtekter for Studentsamfunnet på Rena Ikrafttredelse fra 30. Oktober 2013 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL...3 2 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETT...3 2.1 MEDLEMSRETT... 3 2.3 SANKSJONER OG Å MISTE MEDLEMSRETTEN...

Detaljer

Vedtekter for Menageriet. Sist endret

Vedtekter for Menageriet. Sist endret Vedtekter for Menageriet Sist endret 09.03.14 1 1: Formål 1.1 Foreningen Menageriet har som formål å være en programforening som arrangerer fester, foredrag og sammenkomster for studentene på Materialer,

Detaljer

NTNUI Roings vedtekter

NTNUI Roings vedtekter NTNUI Roings vedtekter Som vedtatt av årsmøtet 23. januar 2016 0 Historie NTNUI roing har siden grunnleggelsen av NTH i 1910 eksistert i mange former. Gruppa som den er i dag har sitt utspring i at den

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017

ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 ELSA Oslos vedtekter Sist endret under Generalforsamlingen i ELSA Oslo, vår 2017 Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1-1 Navn og struktur The European Law Students Association (ELSA) Oslo er

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene (Styrets sammendrag av statuttene med endringsforslag legges til grunn for behandling) Forslag 4.1 Endringsforslag til: 1 og 2 Endring til: «1

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer