Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.&"

Transkript

1 07#14& KVARTERSTYREMØTE+ ORIENTERINGER& & LEDER+ Vært&med&på&arbeidsmøte&om&vertskapsgruppe.&Hyggelig&og&produktivt.& Var&med&på&Velferdstinget&sitt&oppstartsseminar&på&lørdag.&Mye&nyttig&informasjon&og&vi&fikk&komme& med&innspill&til&arbeidsplan&og&god&innsikt&i&sib&sitt&arbeid.& Vært&på&E#tjenesten&sitt&ting.&De&har&nå&forandret&navn&til&Kvarterets&informasjonstekniske&tjeneste,& eller&kitt.&gruppe#&&og&styrestrukturen&er&revidert&og&det&er&lagt&et&godt&grunnlag&for&videre&arbeid.& Hatt&arbeidsmøte&om&visjon&og&Helhusstrategi,&som&også&vil&være&tema&på&dorgeseminaret.& Vært& med& på& møte& med& Beer& enthusiast& om& nytt& tappetårn.& Dette& virker& gjennomførbart& og& vil& forhåpentligvis&være&på&plass&snart.& & EKSTERNANSVARLIG+ Har&denne&uken&sendt&ut&mail&til&alle&de&som&har&booket&rom&i&3etg&om&20&års&grense&etter&21.00.& Arbeider& med& å& finne& løsninger& med& arrangementene& som& dette& passer& dårlig& for.& Har& her& god& kommunikasjon&med&silje.&& Ellers&har&jeg&deltatt&på&Villamøte&i&tillegg&til& Musikkfest &som&skal&avvikles&07.06.&kvarteret&er&en&av& deres&sammarbeidspartnere&denne&dagen&og&vi&ser&på&muligheten&av&å&scene&i&tivoli&og&tegl&i&tillegg&til&& utescene&i&bakgården.&skal&møte&med&disse&igjen&neste&uke.& På&mandagen&avholdt&jeg&dorgemøte&med&Michael&fra&utdanning&i&Bergen&som&vil&feire&jubileet&deres& med&helhus&neste&semester.&her&vil&han&gjerne&ha&hjelp&fra&dorgene.&& Skal&i&dag&på&møte&med&Nabovarsel&for&å&se&på&muligheten&for&klubbkonsept&på&Sommerkvarteret.& Dette&skal&tas&videre&med&bookingansvarlig&for&SK&når&denne&personen&blir&satt&inn..&& & PRODUKSJONSANSVARLIG+ Foreligger&ikke.& & FRIVILLIGANSVARLIG+ Foreligger&ikke.& & DRIFTSANSVARLIG+ Snakket&med&Hansa&om&hansa&ipa,&hørt&med&skjenke&hva&de&synes&om&det.&

2 07#14& PR6ANSVARLIG+ Vært&på&arbeidsmøte&ang&den&nye&produksjonsgruppen,&og&arbeidsmøte&om&visjon&og&helhus.& Tinget&til&E#tjenesten&gikk&egentlig&ganske&fint,&og&vi&kom&til&enighet.& Undersøker&fortsatt&litt&ang&lift.&De&har&en&i&Bergen&som&er&tilsvarende&som&jeg&prøver&å&få&lånt&bort&for& testing.& & ØKONOMIANSVARLIG+ Foreligger&ikke.& & ADMINISTRASJONEN+ Jobber&med&månedsavslutning&og&bistår&Produksjonsansvarlig&med&dokumentoppsett&til&ny&arg.&Har& hatt&intervjuer&til&sk#ledelsen&sammen&med&styreleder.&&

3 Referat ekstraordinært E-ting V Oppmøtte: Stian Wiken, Ørjan Langbakk, Sigve Solvaag og Ørjan Polden Fra KvaSt : Marius Solberg og Alexander Hopland 1: Valg av ordstyrer og referent - Marius Solberg ordstyrer - Alexander Hopland referent 2: Godkjenning av dagsorden og innkallelse E-tinget godkjenner dagsorden og innkallelse med endringer ved akklamasjon 3: Godkjenning av referat fra forrige ting Godkjennes ved akklamasjon 8: Eventuelle endringsforslag til retningslinjer Punkt 1 - E-tjenesten skal være en god bakgrunn når man senere skal ut i arbeidslivet og aktiv deltakelse i gruppen skal bidra til å gjøre medlemmene attraktive på arbeidsmarkedet. Gruppen bør bygge på relevant og arbeidsrettet erfaring, og gjøre at de frivillige har noe å vise til i sin jobbsøking. Punkt 2 - Endres til: E-tjenesten ledes av et E-styre med 3 medlemmer som velges av E-tinget. E-styret består av følgende faste verv: Leder Driftsansvarlig Utviklingsansvarlig E-styret må i tillegg konstituere seg med andre funksjoner etter behov. E- styret utnevner selv en nestleder blant styremedlemmene som ikke er leder. Antall styremedlemmer kan endres ved behov, med godkjenning av Kvarterstyret uten endringer i retningslinjene. Alle E-styremedlemmer skal ha minst to ansvarsområder. Økonomiansvarlig skal legges under driftsansvarlig eller utviklingsansvarlig; dette skal velges på E-tinget. Punkt 3 Fjernes Punkt 4 Fjernes

4 Punkt 5 Fjerner leders/nestleders dobbeltstemme Punkt 6 E-styret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes ved full enighet i styret. Dersom det ikke oppnås konsensus skal det prøves på nytt på neste styremøte der en representant fra Kvarterstyret deltar. Oppnås det ikke konsensus da, skal saken avgjøres ved avstemming; representanten fra Kvarterstyret skal da ha stemmerett og saken skal avgjøres med simpelt flertall. Punkt 7 Endres til full enighet Punkt 8 Varamedlemmer Det kan velges varamedlemmer. Varamedlemmene skal være fra 0 til antall av styremedlemmer minus Leder. Vedtaksforslag: E-tinget vedtar forslaget til retningslinjer ved endringer Godkjennes ved avstemming: F: 4 M: 0 A: 0 6: Godkjenning av handlingsplan Vedtaksforslag E-tinget vedtar og godkjenner handlingsplan med endringen å legge til infoskjermer Godkjennes ved avstemming: F: 4 M: 0 A: 0 7: Eventuelle forhåndsmeldte saker Stillingsinstrukser Vedtaksforslag: E-tinget vedtar forslaget til stillingsinstrukser med endringer Godkjennes ved avstemming: F: 4 M: 0 A: 0 Forslag til navneendring Vedtaksforslag : E-tinget vedtar at E-tjenesten endrer navn til Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste med forkortning KITT

5 Godkjenning ved avstemming: F: 3 M: 0 A: 1 Endring av dokument: Vedtaksforslag: E-tinget vedtar at E-styret skal gjøre de nødvendige endringene i dokumentene fra tinget for at gruppens navn skal være korrekt i disse F:4 M:0 A:0 Gjennomføring av valg av ekstra styremedlemmer E-tinget vedtar å gjennomføre valg på manglende styremedlemmer ifølge endringer i retningslinjene tinget vedtar F:4 M:0 A:0 9: Valg (a) Valg av styremedlemmer Leder: Sigve Solvaag Velges ved akklamasjon Driftsansvarlig : Stian Wiken Velges ved akklamasjon Utviklingsansvarlig : Ørjan Langbakk Velges ved akklamasjon Økonomiansvarlig faller under utviklingsansvarlig. Velges ved akklamasjon (b) Valg av varamedlemmer til styret Vara: Ørjan Polden Velges ved akklamasjon ( c ) Andre valg Ingen

6 Retningslinjer for Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste Vedtatt av Kvarterstyret endringer foretatt endringer foretatt rettelser foretatt rettelser foretatt totalrevidert Formål Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste (KITT) er Det Akademiske Kvarters (Kvarteret) IT-kompetanseavdeling og er opprettet av Kvarterstyret og godkjent av Kvarterets Generalforsamling. KITTs formål er å være i takt med teknisk utvikling og gjøre Kvarteret synlig og nyskapende i digitale medier, samt skape effektivitet og brukervennlighet i interne systemer. KITT skal være en god bakgrunn når man senere skal ut i arbeidslivet og aktiv deltakelse i gruppen skal bidra til å gjøre medlemmene attraktive på arbeidsmarkedet. Gruppen bør bygge på relevant og arbeidsrettet erfaring, og gjøre at de frivillige har noe å vise til i sin jobbsøking. 2 Struktur og oppgaver KITT består av en utviklingsavdeling og en driftsavdeling. KITT ledes av KITTstyret. Utviklingsavdelingen skal utvikle og drifte relevante og brukervennlige nettbaserte tjenester for Kvarteret og skal legge grunnlag for Kvarterets digitale promotering utad. 1

7 Driftsavdelingen skal utvikle og drifte interne nettverkstjenester og kjerneprogramvare i bruk av Kvarteret. Driftsdelen skal også være Kvarterets servicepunkt ved IT-relaterte henvendelser. KITT har også ansvar for å være bindeledd mellom Kvarteret og eksterne leverandører av IT-tjenester. Medlemmer av KITT er de som til enhver tid er tilknyttet KITT, jamfør arbeidskontrakt. KITT opererer med to typer medlemsstatus: 1. KITT-styremedlemmer. 2. KITT-medlemmer. Alle medlemmer har stemmerett ved KITT-tinget. Arbeidsoppgaver settes i gruppens vedtatte handlingsplan eller formidles av Kvarterstyret. KITTs retningslinjer er underlagt Kvarterets til en hver tid gjeldende vedtekter. KITT er en arbeidsgruppe etter 8 i vedtektene og skal følge denne i sin virksomhet. KITT skal til enhver tid følge de retningslinjer for datatrafikk og -bruk satt av myndighetene og følge avtaler mellom Kvarteret og nettleverandør. 3KITT-tinget KITT-tinget er KITTs øverste organ og innebefatter alle medlemmer i KITT. KITT-ting skal avholdes i henhold til vedtektenes 8-4. Ordinært KITT-ting avholdes i slutten av hvert semester innen tidsfrist gitt av vedtektene. Ekstraordinært KITT-ting avholdes når KITT-styret eller 2/3 av KITTs medlemmer ønsker det. KITT-tinget er kun beslutningsdyktig når det foreligger en lovlig innkallelse og minst 2/3 av medlemmene er til stede. I særlige tilfeller kan Kvarterstyret likevel godkjenne KITT-tinget. Innkallelse til KITT-ting, ordinært og ekstraordinært, skjer ved KITT-styret og må offentliggjøres innen tidsfristen i vedtektenes 8-4c. Saker til dagsorden meldes leder innen 1 uke før KITT-tinget avholdes. Endelig dagsorden offentliggjøres senest 3 dager før KITT-tinget avholdes. Ordinært E-ting skal behandle følgende saker: 1. Valg av ordstyrer og referent. 2

8 2. Godgjenning av dagsorden og innkallelse. 3. Godkjenning av referat fra forrige KITT-ting. 4. Orientering om regnskap. 5. Godkjenning av handlingsplan. 6. Eventuelle forhåndsmeldte saker. 7. Eventuelle endringsforslag til retningslinjer. 8. Valg: (a) Valg av styremedlemmer: i. Eventuelt valg av leder. ii. Eventuelt valg av økonomiansvarlig. iii. Eventuelt valg av driftsansvarlig. iv. Eventuelt valg av utviklingsansvarlig. v. Eventuelt valg av økonomiansvarlig. vi. Eventuelt valg av andre styremedlemmer. (b) Valg av varamedlemmer til styret. (c) Andre valg. Ektraordinære KITT-ting kan behandle alle saker utenom sak 4 og 7. Valg av styremedlemmer til styret krever simpelt flertall. Alle valg må følge valgreglementet i vedtektenes 3. Styremedlemmer velges for 1 år. Minst halvparten av styret står på valg hvert ordinære KITT-ting. På ordinære KITT-ting skal styreverv som ikke var på valg foregående semester alltid på valg. Nominering må skje i henhold til vedtektenes 3-5. De nye styremedlemmene tiltrer ikke før: Ved valg på ordinært KITT-ting tiltrer nye styremedlemmer tidligst 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret, men først etter at Kvarterstyret har godkjent tinget. Ved valg på ekstraordinært KITT-ting tiltrer nye styremedlemmer umiddelbart etter at tinget er godkjent av Kvarterstyret. Nye styremedlemmer overtar da stemmeretten etter avtroppende styremedlem(mer). Alle registrerte medlemmer i KITT og som er til stede har stemmerett ved KITT-tinget. 3

9 4KITT-styret KITT ledes av et KITT-styre med som velges av KITT-tinget. KITT-styret består av følgende faste verv: Leder. Driftsansvarlig. Utviklingsansvarlig. KITT-styret må i tillegg konstituere seg med andre funksjoner etter behov. KITT-styret utnevner selv en nestleder blant styremedlemmene som ikke er leder. Antall styremedlemmer kan endres ved behov, med godkjenning av Kvarterstyret uten endringer i retningslinjene. Det kan også være løse varamedlemmer rangert ved valg. Antallet varamedlemmer kan høyst være det samme som antallet styremdlemmer utenom leder. Alle KITT-styremedlemmer skal ha minst to ansvarsområder. Økonomiansvarlig skal legges under driftsansvarlig eller utviklingsansvarlig; dette skal velges på KITT-tinget. Hvert ansvarsområde kan ikke tildeles flere styremedlemmer samtidig. Det skal foreligge stillingsinstrukser for samtlige styre-ansvarsområder og eventuelle ansvarsverv utenfor styret. Ingen styre- eller ansvarsverv kan endres eller opprettes uten at det foreligger stillingsinstruks. Stillingsinstrukser skal godkjennes av Kvarterstyrets før implementering. Det valgte styret skal godkjennes av Kvarterstyret i henhold til vedtektenes 8-4g. Med valg menes følgelig; innstilling til godkjenning av Kvarterstyret. KITT-styret er ansvarlig for å drive gruppen i henhold til retningslinjer, handlingsplan og arbeidsinstruks, samt Kvarterets vedtekter. KITT-styret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes ved full enighet i styret. Dersom det ikke oppnås konsensus skal det prøves på nytt på neste styremøte der en representant fra Kvarterstyret deltar. Oppnås det ikke konsensus da, skal saken avgjøres ved avstemming; representanten fra Kvarterstyret skal da ha stemmerett og saken skal avgjøres med simpelt flertall. 5KITT-medlemmer Medlemmene av KITT fungerer som deltakere i drift av en arbeidsgruppe ved Kvarteret, og deltar i organisasjonsarbeid knyttet til driften. Antallet medlem- 4

10 mer må være slik at gruppen blir drevet i henhold til KITTs formål. KITT-styret avgjør behovet for antall medlemmer. Rekruttering til KITT bør i hovedsak skje i begynnelsen av hvert semester. Rekruttering skal skje gjennom en søknadsprosess med intervju av aktuelle kandidater. Det må også gjennomføres rekruttering hvis medlemsantallet blir kritisk lavt. Alle studenter i Bergen som oppfyller de krav KITT-styret har vedtatt kan bli medlem av KITT. Alle medlemmer i KITT skal følge gjeldende stillingsinstrukser, arbeidskontrakter og handlingsplan. Ved unnlatelse av dette skal KITT-styret handle i forhold til gjeldende sanksjoner vedtatt av Kvarterstyret. Slike vedtak skal fattes ved full enighet i KITT-styret. En slik avgjørelse kan ankes inn for Kvarterstyret, deretter eventuelt gyldighetskontrolleres av Kontrollkomiteen. 6 Ansvar og plikter Medlemmer av KITT plikter å kjenne innholdet av og overholde gruppens handlingsplan og egne stillingsinstrukser. Medlemmer av KITT-styret plikter i tillegg å kjenne innholdet av og overholde KITTs retningslinjer samt Kvarterets vedtekter og innkjøpsrutiner. 7Økonomiogregnskap KITT-styret har ansvar for å utrede og budsjettere KITTs behov for driftsog investeringsmidler i samråd med Kvarterstyret og i samsvar med Kvarterets normale budsjettrunder. KITT-styret plikter å føre fortløpende kontroll med regnskapet i forhold til budsjett. Alle avvik skal rapporteres til Kvarterstyret. 8Godtgjørelseogrettigheter KITTs medlemmer har rett til enhver tid gjeldende interngoder vedtatt av Kvarterstyret. KITTs medlemmer har rett til å ta del i Kvarterets felles internarrangementer. 5

11 9Endringeravretningslinjene Retningslinjene kan med minimum 2/3 flertall endres på ordinært KITT-ting. Endringer skal godkjennes av Kvarterstyret. Endringer trer i kraft umiddelbart etter at slik godkjennelse foreligger, hvis ikke annet bestemmes. 10 Oppløsning Oppløsning kan kun gjennomføres av Generalforsamlingen i henhold til vedtektenes 4-6n. 6

12 Leder Stillingsinstrukser Kvarterets informasjonsteknologiske tjeneste (KITT) Leder skal ha oversikt over arbeidet som blir gjort i gruppen, samt holde kontroll på at gruppene blir fulgt opp og fullført. Leder plikter å møte på GLEM, eller sende en representant fra styret. Leder skal sikre arbeidsflyt i etaten og sørge for at tildelte arbeidsoppgaver blir utført i henhold til instruks. Leder skal kalle inn KITT-medlemmer, KK og en representant for Kvarterstyret til ting en gang i semesteret. Dette skal finne sted etter Det Akademiske Kvarters Generalforsamling. Leder skal sørge for at man har jevnlige møter innad i arbeidsgruppene, og at man har fellesmøter etter behov. Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig skal ha oversikt og kontroll over etatens budsjett og hva som til blir brukt av økonomiske midler. Økonomiansvarlig skal, sammen med leder, sørge for at budsjettrammene overholdes. Økonomiansvarlig skal godkjenne fakturaer jevnlig. Økonomiansvarlig skal konsulteres før etaten går til innkjøp av utstyr. Personalansvarlig Personalansvarlig skal ha oversikt over, og ansvar for etatens medlemmer. Personalansvarlig skal organisere sosiale aktiviteter basert på medlemmenes ønsker og etatens budsjett. Personalansvarlig er ansvarlig for at etatens medlemslister og Personaldatabasen til enhver tid er oppdatert. Personalansvarlig er ansvarlig for rekruttering. Kompetanseansvarlig Kompetanseansvarlig skal sørge for at det blir avholdt kursing av medlemmer i løpet av semesteret. Kompetanseansvarlig skal utarbeide planer for videreutvikling av intern kompetanse. Kompetanseansvarlig skal ha oversikt over, og kunne dokumentere intern kompetanse. Driftsansvarlig Driftsansvarlig bestyrer gruppens driftsavdeling, som tar seg av vedlikehold av alt utstyr og informasjonsteknologi tilknyttet gruppens ansvarsområde.

13 Driftsansvarlig skal sørge for at gruppens implementerte informasjonssystemer fungerer til spesifisert stand og at de avvikles på forsvarlig vis når systemets levetid er over. Driftsansvarlig skal sørge for at der utføres rutinemessig vedlikehold og dokumentere dette. Utviklingsansvarlig Utviklingsansvarlig bestyrer gruppens utviklingsavdeling, som er ansvarlig for anskaffelse og utvikling av ny teknologi etter Det Akademiske Kvarters behov. Utviklingsansvarlig skal sørge for at utviklingsavdelingen fungerer konsistent og at deres arbeid blir dokumentert tilstrekkelig, slik at frafall og tap av informasjon ikke oppstår over tid. Utviklingsansvarlig skal sørge for kontinuerlig kommunikasjon og rapportering av utviklingsavdelingens prosjekter med prosjektbestillerne. Medlemmer Medlemmer skal til enhver tid utføre tildelte arbeidsoppgaver i henhold til instrukser samt overholde gitte frister for ferdigstilling. Medlemmene skal rapportere status på arbeidet til gruppeleder eller leder, og informere om dette på eventuelle fellesmøter. Medlemmer har et felles ansvar for å bidra til et godt sosialt miljø innad i gruppen. Medlemmer plikter å delta på kursing, samt bidra med kunnskap og videreutvikling innad i gruppen.

14 Kvarterets handlingsplan Handlingsplan for KITT Vår 2014 Spesielt relevante punkter fra Kvarterets handlingsplan for våren 2014: Kvarteret skal sørge for at arbeidet med å lage app blir realisert. Det skal rekrutteres personer i løpet av vårsemesteret som kan påbegynne dette. Omstrukturering og opprydning Det må tas en gjennomgang av alle systemer E-tjenesten og Webgruppen har levert og driftet til nå. Vi bør lage en oversikt over dette og finne ut hva som skal beholdes, hva som kan fjernes og hva som eventuelt mangler i tjenestetilbudet. Det bør være et mål å «strømlinjeforme» ting, og gruppen har full oversikt over hvilke tjenester som leveres til enhver tid. Rekruttering Gruppen skal ha som mål å være en attraktiv plass der man kan få opplæring og praksis innen kompetanseområder som er etterspurt i arbeidsmarkedet. Som et ledd i dette skal det innføres en rekrutteringsform som innebærer en søknadsprosess med intervju av kandidater. Dette skal sikre at gruppen er kompetent til å drive nyskapning og utvikling som gir Kvarteret konkurransefortrinn. Vi bør komme i gang med den nye rekrutteringsformen så fort som mulig. For å få folk til å søke bør vi oppsøke forelesninger på alle de tre store IT-utdanningsstedene i Bergen: Informasjonsvitenskap og Informatikk ved UiB og Dataingeniør ved HiB. E-tjenesten har tidligere samarbeidet med fribyte om slik rekruttering vi må finne ut hva som er mest hensiktsmessig nå som arbeidsoppgavene er endret. Kurs Vi må finne ut hvordan det er mest hensiktsmessig å arrangere kurs for medlemmene. Kurstilbudet skal være en gulrot for rekrutteringen. Ved behov for midler til kurs, må vi søke disse fra Personalgruppen. Det skal leies inn kursholdere med fokus for nytenking og motivasjon for utvikling av hjemmeside, app og personaldatabasen. Samarbeid med andre grupper på Kvarteret Vi bør tilstrebe å opprettholde god kontakt med PR-etaten for å ikke miste den tilknytningen Webgruppen i dag har med dem. PR-etaten vil være en viktig samarbeidspartner for de tingene vi skal drive med fremover. I tillegg bør vi også være mer aktive opp mot resten av gruppene på Kvarteret og involvere oss i prosesser der IT spiller en rolle. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene som listes opp her er en overordnet oversikt og et slags minstemål for våren 2014.

15 Applikasjonsutvikling/-drift Videreutvikling og drift av bl.a.: Kvarterets nettside: Internwiki Ferdigstille den nye nettsiden Personaldatabasen Fullføre den nye personaldatabasen Interne netttjenester Utrede og teste fildelingsløsning for interne Infoskjermer Holde vedlike og oppdatere Kvarterets infoskjermer Nye utviklingsprosjekter for å styrke Kvarterets drift og promotering som f.eks. apps, widgets og andre tilleggstjenester. Samarbeide med PR-etaten på bl.a. grafisk og tekst. Rekruttere personer med grafikk/ux-kompetanse. Drift og brukerstøtte Bistå ved nettverks-, data- og andre problemer. Fullføre ny nettverksløsning og avklare videre ansvar for denne. Få på plass en fungerende og tilfredsstillende utskriftsløsning for skriveren/kopimaskinen på Villaen. Administrativt Være bindeledd mellom Kvarteret og eksterne leverandører som fribyte, Linticket og andre. Oppdatere/revidere dokumentet som beskriver ansvarsfordeling innen IT på Kvarteret. Hva videre? Ture frem som før.

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode

2. godkjenning av innkalling, saksliste og kjøreregler for møtet. 6. fastsettelse av arbeidsplan for kommende periode Sakspapirer, ordinært årsmøte 2013 Hausmania SA søndag 19. januar 2014, kl.17:00 på Humla Del I Saksliste Årsmøtet må behandle følgende: 1. valg av møteleder og møtereferent, pluss to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer