Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur"

Transkript

1 Innstilling til revidering av organisasjonsstruktur KORT OM BAKGRUNNEN FOR INNSTILLINGEN På den 34. generalforsamling (h11) ble det vedtatt at Kvarterstyret skulle vurdere sin egen organisasjonsstruktur. Dette ble vurdert vårsemesteret 2012, og ble framlagt for Generalforsamlingen på den 35. generalforsamling (v12). På bakgrunn av denne ble det avdekket et behov for et videre arbeid med organisasjonsstrukturen og at dette burde ses i sammenheng med en revisjon av organisasjonens statutter. På den 35. generalforsamling fattes følgende vedtak: Kvarterstyret plikter å ta på seg ansvaret for å nedsette et bredt utvalg som skal se på Kvarterets organisasjonsstruktur, og avlevere en innstilling til revidering av denne. Utvalget skal vurdere sammenslåing av arbeidsgrupper, styrets rolle og forholdet mellom de ulike nivåene i organisasjonen. Innstillingen fra utvalget skal leveres innen 1. oktober. Ansvaret for dette ligger på Kvarterstyret. INNSTILLINGEN EN OPPSUMMERING Det innstilles ikke til sammenslåing av arbeidsgrupper. Det er heller ingen forslag om å endre arbeidsgruppestrukturen. Arbeidsgruppesammensetningen må til enhver tid gjenspeile oppgavene til Kvarteret, og må vurderes jevnlig. Det innstilles til at Kvarterstyret sin rolle skal være politisk. Med dette menes at styret i liten grad bør ha oppgaver som er relatert til de daglige løsningene på huset, men heller ha fokus på strategi, ivaretakelse av langtidsstrategier og handlingsplaner, synlighet utad og jobbe for å gjøre Kvarteret aktuelt og kjent for studentene i Bergen. Det innstilles ikke til noen hel eller delvis fjerning av overordnet/underordnet- forholdet mellom Kvarterstyret og arbeidsgruppene. Kvarterstyret skal fortsatt være den daglige ledelse og ha instruksjonsmyndighet over arbeidsgruppen. Arbeidsgruppene skal fortsatt være selvstyrte i det daglige. Dette innebærer ingen realitetsendring i forhold til praksis på Kvarteret per i dag. Det innstilles til at Representantskapet slik vi har kjent det fram til i dag, erstattes av en kontrollkomité. Komiteen skal være kontroll- og ankeorgan for organisasjonen. De ulike forslagene er videre redegjort for i det følgende.

2 KORT OM PROSESSEN Det ble avholdt åpen idémyldring 22. mai På dette møtet ble det primært diskutert prosess og framgangsmåte. Mange påpekte at det måtte legges opp til en prosess der alle kunne få delta. Andre påpekte at vanligvis var det veldig få som hadde interesse for denne typen arbeid. Det ble også påpekt at en komité med veldig mange medlemmer trolig vil være ineffektiv. Det ble skissert ulike sammensetninger. Enkelte foreslo en stor komité med et arbeidsutvalg. Andre forslo en liten komité. Atter andre foreslo en modell der komiteen ikke skulle defineres i forkant, men mer oppstå som en naturlig del av deltakelsen i allmøter(heretter omtalt som allmøte- modellen). Allmøte- modellen forutsatte rombookinger og faste helger/dager der allmøtene skulle foregå utover høstsemesteret. Det ble satt opp en foreslått kalender og rom ble booket i juni. Utover dette ble det ikke gjort mer arbeid før i august. Kvarterstyret diskuterte prosessen på nytt på styremøtet 22. august Ved semesterstart hadde arbeidet blitt nedprioritert til fordel for andre oppgaver som var relatert direkte til driften. Det ble raskt konstatert at det var knapt med tid til fristen. Styret veide intensjonen om en bredt forankret prosess mot behovet for effektivitet. Behovet for effektivitet ble funnet å være mest tungtveiende, da fristen var så lang tid før Generalforsamlingen at hensynet til deltakelse ville bli ivaretatt i denne tiden. Styret valgte derfor å gå bort fra allmøte- modellen. Det var enighet om å sette ned et mindre utvalg personer som skulle gjennomføre arbeidet og skrive en innstilling til fristen. I komiteen ble det satt én person fra arbeidsgrupper, to person fra Kvarterstyret, én fra representantskapet og én fra driftsorganisasjon og én ekstern. I tillegg kom det til et medlem underveis. Den eksterne måtte trekke seg ved oppstart på grunn av stor arbeidsmengde i andre verv. Det ble raskt konkludert med at utfordringen ikke lå i selve oppbygningen (piler og bokser) men i rolle- og arbeidsfordelingen. Store deler av tiden gikk dermed til å se på forbedringer i statutter og forhold rundt andre styringsdokumenter som handlingsplaner og retningslinjer. REDEGJØRELSE Arbeidsgruppene Når det gjelder arbeidsgruppene var det enighet i komiteen om at sammenslåing og endring ikke var et mål i seg selv. Organisasjonen og arbeidsgruppene må være tilpasset Kvarterets behov til enhver tid. Dette er en løpende vurdering som Kvarterstyret må ta. Som nevnt over gjennomførte Kvarterstyret en vurdering av organisasjonsstrukturen våren 2012, og arbeidsgruppesammensetningen ble vurdert som ledd i denne. På bakgrunn av denne ble det foreslått å opprette en PR- gruppe ved å slå sammen info- og expo- etaten, og det ble foreslått å legge Geriatrisk Avdeling under Personalgruppen på 35. Generalforsamling (v12). Begge forslagene ble vedtatt.

3 Det var enighet i komiteen om at organisasjonen høsten 2012 hadde en naturlig sammensetning av ni arbeidsgrupper basert på en logisk fordeling av Kvarterets ansvarsområder. Skjenkegruppen til oppgave å drifte kafeen og de faste skjenkepunktene. Vaktetaten til oppgave å ivareta nødvendig vakthold. Kraftetaten til oppgave å drifte teknisk utstyrspark. PR- etaten til oppgave å gjøre PR- arbeid for Kvarteret. Personalgruppen til oppgave å drive rekruttering og medlemspleie. Rettsvesenet til oppgave å juridisk rådgivning. Kvarteres økonomiske rådgivningsgruppe til oppgave å gi økonomisk rådgivning. E- tjenesten til oppgave å drifte Kvarterets IKT- tjenester. Romvesenet til oppgave å ivareta vedlikehold, utsmykking og prosjektering av om- og utbygging. Komiteen ser det ikke som hensiktsmessig å gjøre større endringer når det kommer til dagens sammensetning av organisasjonens arbeidsgrupper. En kommende endring kan potensielt være å opprette en vertskapsgruppe som vil ha som mål å pleie samholdet med våre arrangører utenom dorgene. I Kvarterets strategiske handlingsplan fokuseres det på at vi i løpet av denne perioden skal øke arrangementsfrekvensen. Ansvaret for arrangørpleie ligger i dag ene og alene på eksternansvarlig, og det er over en lengre periode vært klart at det er et større arbeide enn det en person, som i tillegg er student, har muligheten til å gjennomføre. Det ble i vår opprettet en produksjonsansvarligstilling og en konseptansvarligstilling for å bøte på denne arbeidsbyrden. Det er foreløpig for tidlig å si noe om effekten av disse stillingene. Komiteen anbefaler Kvarterstyret å vurdere muligheten for å opprette en midlertidig vertskapsgruppe, og samtidig vurdere om denne skal overta hele eller deler av arbeidsoppgavene til Romvesenet. Dette kan løses ved at Kvarterstyret oppretter en midlertidig arbeidsgruppe, jf. statuttenes 5.4 annet avsnitt. Komiteens innstilling er at det ikke foretas sammenslåinger av arbeidsgrupper høsten Kvarterstyret For Kvarterstyrets del ble det fort avklart at rollen til styret var noe uklar og med tvetydige forventninger. Statuttene er uklare og tidvis selvmotsigende. I strategien for Kvarteret som ble vedtatt av generalforsamlingen høsten 2011 står det at arbeidsgruppene skal overta mer av den daglige ledelse. Samtidig opplever styret stadig en forventning om å være et daglig driftsstyre og ha inngående kjennskap til all virksomhet og umiddelbart effekt i virksomheten. Dette kom blant annet til uttrykk på generalforsamlingen våren 2012, da det var foreslått at styremedlemmene skulle være ledere i arbeidsgruppene. Kvarterstyret bruker i dag mye av sin tid på oppgaver relatert direkte til den daglige driften, og som i stor grad ligger innenfor ansvarsområdet til de faste arbeidsgruppene. Den langsiktige strategien for Kvarteret legger derfor opp til at ansvaret for den daglige driften skal i større grad overføres til arbeidsgruppene.

4 Strategien legger videre opp til at Kvarteret skal være en ledende aktør i Bergens kulturliv og et samarbeidspunkt for aktører som ønsker å nå ut til unge i Bergen, at utdanningsinstitusjonene skal oppfatte Kvarteret som referansepunktet for studentkulturen i Bergen og at Kvarteret skal være studentenes førstevalg og en aktiv tilrettelegger for at tilbudet skal favne så bredt som mulig. Dette er Kvarterets ambisjoner som Generalforsamlingen har vedtatt. Dersom det skal være mulig å virkeliggjøre disse ambisjonene, må styret i større grad ta en politisk rolle. Styret skal altså drive langsiktig strategi, synlighet og være en aktiv og kontaktsøkende aktør i studentmiljøet og kulturlivet i Bergen. Enkelte medlemmer i komiteen påpeker at det er viktig at avstanden mellom arbeidsgruppene og styret ikke blir for stort. Det er viktig at Kvarterstyret er synlige på huset, deltar og viser interesse for virksomheten og arbeidet som gjøres. Det er enighet om dette i komiteen. Et kvarterstyre kan fort miste sin legitimitet internt i sin egen organisasjon dersom de utelukkende driver med usynlig arbeid og kun har fokus utad. Det må her finnes en balansegang. Det siste året har flere aktører jobbet for at todelingen av virksomheten mellom Kvarterstyret og arbeidsgruppene bør viskes mer ut. Dette skjedde blant annet på 34. generalforsamling (v12) der det ble foreslått at kvarterstyremedlemmene skal være ledere i arbeidsgruppene. Komiteen er ikke enig i dette. Dersom Kvarteret skal realisere sitt potensial og de målsetningene som settes i langtidsstrategien, så må styrets tid frigis mest mulig til dette. Dersom styret skal reduseres til et driftsstyre, så vil ikke Kvarteret ha mulighet for gjøre noe mer enn å pleie og ivareta de studentene og studentorganisasjonene som allerede er tilknyttet huset. Komiteens innstilling er at Kvarterstyret ikke bør være et driftsstyre, men beholde den noe overordnede karakteren som styret har i dag. Det bør i større grad gjøres klart hva som er rollen til styret og til arbeidsgruppene, dette ved at statuttene blir mer entydige. Representantskapet Komiteen har kort fortalt konkludert med at representantskapet en uklar og delvis utdatert rolle og en noe utdatert sammensetning. Representantskapet ble kritisert i Kvarterstyrets vurdering av organisasjonsstrukturen våren Mye av kritikken gikk på situasjonen det semesteret, og kan ikke ukritisk legges til grunn for den videre prosessen i denne omgang. For komiteen har det vært viktig å stille tre spørsmål i riktig rekkefølge; (1) er det behov for representantskapet, (2) hvis ikke, er det da noe annet det er behov for i stedet og (3) hvem skal være representert i representantskapet eller dette eventuelle noe annet. Navnet representantskap er i seg selv ikke intuitivt, og bare det å endre navn til kontrollkomité vil trolig være en forbedring. Men problemene med dagens representantskap strekker seg lenger enn navnet, for det er i stor grad et organ som bærer preg av å ha vært i en årelang identitetskrise. Det kan blant annet vises til beskrivelsen av Representantskapet i Kvarteret- boken som ble utgitt for over 10 år siden.

5 Representantskap har eksistert siden før åpningen av Kvarteret i 1995, og før Kvarterstyret ble opprettet i 1995 var det Representantskapet som var den øverste ledelsen. Representantskapet består i dag grovt fortalt av representanter fra de organisasjonene som stiftet Kvarteret i 1995, samt andre som har kommet til i ettertid. Representantskapet har utvilsomt spilt en sentral rolle i å etablere organisasjonen og som konflikthåndterende organ i utfordrende tider. I dag er Kvarteret derimot trygt forankret som organisasjon og studentkulturhus, og etter komiteen sin mening er det på tide å kutte navlestrengen. Utfordringen i forbindelse med rolle og identitet, er at dagens representantskap har vist antydning til å være et semipolitisk organ som er overordnet Kvarterstyret. Det er uheldig dersom organets primære funksjon skal være kontroll. Et kontrollorgan er ikke overordnet et styre hierarkisk sett, men har en egenart i det å være et kontrollorgan. Når representantskapet framstår som et politisk organ med en egen agenda, blandes rollene. Dette har ført til at representantskapet som skal kontrollere virksomheten til Kvarterstyret har endt opp som en politisk opposisjon. Dette er uheldig, fordi en organisasjon som Kvarteret er ikke tjent med å ha mer enn ett politisk organ. Det er Kvarterstyret som er gitt det politiske mandatet i statuttenes 4.2. Det øverste beslutningsorganet på Kvarteret er Generalforsamlingen. Denne er sammensatt av SiB- studentene, og er således bredt forankret i studentmassen. Generalforsamlingen vedtar Kvarterets politikk, og Generalforsamlingen velger styret som skal utøve denne politikken. Det er i Kvarterets interesse at de ulike utdanningsinstitusjonene er involvert i Kvarterets virksomhet. Men denne interessen må ivaretas av Kvarterstyret på mer daglig basis. Kvarteret har som mål å være studentkulturhuset for alle studenter i Bergen. Dette er en målsetning som Kvarterstyret må jobbe for å ivareta ved å jevnlig ha kontakt med alle utdanningsinstitusjonene i Bergen. At enkelte læresteder har medlemmer i representantskapet bidrar ikke til å realisere dette målet. På tallet var kampen for et studenthus en felles kampsak for flere læresteder og organisasjoner, og det var naturlig at stifterne hadde representanter i representantskapet i Den gang var representasjonen trolig relevant. I dag er forholdene annerledes etter komiteens mening. Kvarteret har eksistert i 17 år, og har etablert seg som en selvstendig organisasjon. Den felles velferdspolitiske arenaen for studentparlamenter og studentpolitiske organer, er i dag Velferdstinget, og her er alle SiB- lærestedene representert. Komiteen mener derfor at dagens sammensetning er utdatert. Det er i dag unaturlig at UiB, NHH og HiB skal ha medlemmer i representantskapet når ikke de andre SiB- lærestedene har det samme. Det er også unaturlig at driftsorganisasjonene har representanter når hensynet til disse er ivaretatt gjennom statutter og egne avtaler. Derimot er det ikke unatulig at Kulturstyret og Velferdstinget har representanter der som interesseorgan for hhv. kulturarrangørene og SiB- lærestedene. Komiteen mener derfor at disse fortsatt skal kunne ha representanter i en eventuell kontrollkomité.

6 Representantskapet har også andre funksjoner som trolig vil kunne bli bedre ivaretatt av andre. For eksempel vil det være mer praktisk at Kvarterstyret som det politiske organet med ansvar for den daglige ledelsen og som har oversikt, er det organet som planlegger og kaller inn til Generalforsamling. Det praktiske som å sette dato, frister, booke rom, informere de interne og promotere generalforsamlingen utad vil bedre kunne ivaretas av Kvarterstyret som sitter nærmere løsningene og som møtes ukentlig. Selve innstillingen av saker til Generalforsamlingen bør gjennomføres av kontrollkomiteen. Dette fordi Kvarterstyret selv ofte fremmer saker for generalforsamlingen, og også har faste saker som semesterrapporter. Da er det mer habilt at en nøytral kontrollkomité tar seg av dette. Denne innstillingen bør være en ren kontroll av sakers eventuelle strid med statutter, handlingsplaner osv. Kontrollkomiteen bør ikke foreta en politisk vurdering av sakene, da den da tar en opposisjonsrolle som den ikke skal ha. Representantskapet har også en kompetanserolle og en fadderordning. Dette er roller som det høres flott ut å ha, men som har vist seg å fungere med veldig varierende karakter. Det er ikke klart hva representantskapet har kompetanse på. Det er uklart om organet har erfaring fra bardrift, kunnskap om statutter eller erfaring fra organisasjonsliv. Et organ får ikke kunnskap om driften ved Kvarteret kun ved å ha navnet kompetanseorgan. For de representantene som i dag er valgt av Kvarterets generalforsamling er dette løst ved at det stilles krav til ansiennitet for å stille til valg (statuttenes 2.7.3). For de eksterne representantene stilles det ingen krav til kompetanse eller ansiennitet. Arbeidsgruppene kan derfor ende opp med en fadder som overhode ikke har forkunnskap om Kvarteret eller gruppen. Denne kompetanseoppgaven kan praktisk løses ved at kontrollkomiteen har som oppgave å sørge for opplæring som ordstyrer, referent og gjennomføring av ting i samsvar med retningslinjene. Den mer faglige kompetansen ligger i dag i medlemsmassen i arbeidsgruppene. Komiteen har med bakgrunn i de overnevnte avsnitt konkludert med at det (1) ikke er behov for et representantskap, men (2) det er fortsatt behov for et kontrollorgan og (3) representantene bør representere alle SiB- studentene og således velges av vår egen generalforsamling og/eller via Velferdstinget. Komiteen innstiller derfor til at dagens representantskap gjøres om til en ren kontrollkomité. Mer om dette i neste punkt. Potensiell Kontrollkomité Komiteen ser for seg følgende organisering av kontrollkomiteen. Det tas utgangspunkt i representantskapets nåværende rolle på bakgrunn av dagens statutter. Dette må således ses som et arbeidsutkast til den parallelle statuttrevisjonskomiteen som har frist 12. oktober. I henhold til dagens statutter er Representantskapets arbeidsoppgaver ( 3): Vedtakssaker:

7 - Klageinstans i strid om tolkning av statutter og vedtak - Klageinstans ved spørsmål om lovligheten av vedtak i Kvarterets organer og spørsmål om jurisdiksjon. - Kan i ankesaker vedta å ekskludere enkeltmedlemmer av Kvarteret ved grove tillitsbrudd. Rådgivningssaker: - Påse at Kvarteret drives i tråd med statutter og handlingsplaner - Bidra til at det er kontinuitet i Kvarterets drift - Gi råd til Kvarteret - Bidra til å skape en informert debatt om Kvarterets og styrets drift. - Behandle klager ved konflikter om Kvarterets drift - Drive utredningsarbeid for Kvarteret som helhet. I tillegg har representantskapet ansvaret for gjennomføringen av generalforsamlingene, og er valgstyre for disse. Kontrollkomiteens tre hovedfunksjoner: - Klageorgan og ankeinstans i klagesaker. Kontrollkomiteen skal beholde RS sitt mandat som høyeste instans i interne klagesaker og konflikter. Alle skal kunne påklage avgjørelser fattet av arbeidsgruppestyrene og Kvarterstyret og få disse behandlet av kontrollkomiteen. - Kontrollkomité. Kontrollkomiteens andre oppgave er å overse at vedtak fattet av Kvarterstyret er i tråd med gjeldende statutter. Komiteen skal også informeres og ha uttalelsesrett i større økonomiske saker og investeringer, og vedtak som medfører vesentlig endring av driften. Disse oppgavene medfører at komiteen plikter å holde seg løpende oppdatert om Kvarterets drift. Kontrollkomiteen skal også ha godkjennelsesmyndighet av supplering av Kvarterstyremedlemmer mellom generalforsamlinger etter innstilling fra Kvarterstyret. - Opprette valgkomité som innstiller kandidater til GF. Ansvaret for generalforsamlingen vil bli delt i tre. Kvarterstyret overtar den administrative rollen, dvs. gjennomføring og sende ut innkalling. Kontrollkomiteen kontrollerer sakene som sendes inn, og oppretter en valgkomité bestående av tre medlemmer som gjennomfører intervjuer og kommer med innstillingen til valg av kandidater. Denne komiteen skal bestå av habile medlemmer. Bakgrunnen for oppnevnelsen av en egen valgkomité kommer av at det ikke er ønskelig at KvaSt eller kontrollkomiteen selv gjennomfører disse selv da de i stor grad vil være inhabile. Sammensetning: Komiteen skal bestå av 4-6 GF- valgte personer og 1 oppnevnt fra Velferdstinget (for å opprettholde utdanningsinstitusjonenes interesser ved Kvarteret). Komiteen konstituerer seg selv, og leder skal ha dobbeltstemme. Bakgrunnen for at vi har valgt å kutte ned antallet medlemmer kommer av det faktum at dagens RS ikke er fleksibel, for å gjennomføre møter kreves det lang innkallingstid, og vi tror at en færre antall medlemmer fører til at komiteens arbeidstid vil fremstå som mer effektiv og fleksibel enn det den gjør i dag. AVSLUTNING

8 Komiteen har brukt mye tid på å lese og tolke statutter. Det er avdekket mye tvetydighet og motsigelser i disse. Dette oversendes statuttrevisjonskomiteen som et utkast. I forholdet mellom arbeidsgruppene og Kvarterstyret mener komiteen det ikke er behov for å endre nevneverdig på dagens tilstand. Det som derimot er meget nødvendig er at rollene til de ulike organene gjøres klarere. Dette er også i samsvar med strategien for Det er i hovedsak i representantskapet det foreslås endringer. Representantskapet har vært et tilbakevendende tema i lang tid, og komiteen tror en navneendring, rolleavgrensning og endret sammensetning vil gjøre at Kvarteret får et mer effektivt kontrollorgan som faktisk kan ivareta den viktige rollen som representantskapet skal ha.

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret

Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Semesterrapport høst 2013, Kvarteret Årets semesterrapport tar utgangspunkt i handlingsplan som ble vedtatt på GF, og kvarterstyret sin handlingsplan for høstsemesteret 2013. I rapporten søker vi å gi

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 33. ordinære Generalforsamling Onsdag 25. mai 2011 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Kl. 16.35: Det Akademiske Kvarters 33. ordinære generalforsamling åpnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena

VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena VEDTEKTER ved Studentsamfunnet på Rena 1 Navn Organisasjonens offisielle navn er Studentsamfunnet på Rena 2 Formål Ivareta og fremme de kulturelle, idrettslige og sosiale aktiviteter i studentmiljøet på

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling

Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Protokoll for Det Akademiske Kvarters 31. ordinære Generalforsamling Mandag 10. mai 2010 Klokken 16.00 Tivoli, Det Akademiske Kvarter 1 1. Valg av ordstyrer og referent Generalforsamlingen velger Pål Andreas

Detaljer

Gjeldende ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Gjeldende ordlyd:

Gjeldende ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Forslag til ny ordlyd: Gjeldende ordlyd: Statuttendringsforslag 1 Forslag: Endring i 21 Generalforsamlingen velger referent som protokollfører forhandlinger og vedtak. Referat skal innen en måned sendes ut til landsstyrene og alle deltagere på

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2016 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.& 26#13& KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER & LEDER Sittet%i%garderobe%og%billettbord%på%studentkampen,%og%hjalp%til%med%diverse%andre%ting.%Veldig%godt% fornøyd&med&dette&arrangementet.& Har$finskrevet$handlingsplan$for$høsten$basert$på$tilbakemeldinger$fra$førsteutkastet.&

Detaljer

Vedtekter for Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Narvik Studentersamfunn 1. Om foreningen 1-1. Foreningens fulle navn er: Narvik Studentersamfunn med NSS som forkortet form. 1-2. Narvik Studentersamfunn er en forening som skal ivareta et

Detaljer

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn 1 1. Om foreningen 1-1. Foreningens fulle navn er: Narvik Studentersamfunn med NSS som forkortet form. 1-2. Narvik Studentersamfunn er en forening som skal

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015 2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b

Dagsorden for ordinært møte i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Dagsorden for ordinært møte 13-08 i Det Akademiske Kvarters Representantskap 12. November 2008 kl 18.15 Møtelokale: Nygårdsgaten 1b Rekonstruert av Espen Lehn-Nilsen 28. Januar fordi det aldri kom noen

Detaljer

NYTT STUDENTDEMOKRATI Høringssvar første høringsrunde

NYTT STUDENTDEMOKRATI Høringssvar første høringsrunde NYTT STUDENTDEMOKRATI 2017 Høringssvar første høringsrunde Generell tilbakemelding på kapittel 1. Innledning/premisser og 2. Kriterier Høringsdokumentet er et godt strukturert arbeid, med gode formuleringer

Detaljer

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn 1 1. Foreningens grunnpillarer 1-1. Foreningens fulle navn er: Foreningen Narvik Studentersamfunn. 1-2. Foreningen omtales i dagligtale som Narvik Studentersamfunn

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret HØSTSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS

VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS SAKSNUMMER: 1/11 VALG AV ORDSTYRER, REFERENT, TELLEKORPS A) Valg av ordstyrer Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Lars Røed Hansen B) Valg av referent Inter-styret innstiller overfor Årsmøtet: Anneli

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2017 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2014 en langsiktig strategi for perioden 2015-2017. Denne ligger til grunn for alt arbeidet som foregår

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT.

RETNINGSLINJER FOR VSAiT. 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. RETNINGSLINJER FOR VSAiT 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT sin offisielle logo: 3: FORMÅL VSAiT

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag»

Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag. Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Til: Econa Trøndelag, årsmøte 7.mars 2017 Fra: Styret i Econa Trøndelag Forslag til endringer Vedtekter for Econa Trøndelag» Vedtekter for Econa Trøndelag (Sist revidert 02.06.15) 1 Navn Lokalavdelingens

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer