Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg"

Transkript

1 Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

2 Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken ble tatt i bruk i 2013 da NAV begynte å nekte foreldre pleiepenger/omsorgspenger etter operasjon av sine barn mellom 12 og 18 år. Begrunnelsen fra NAV var at skoliose ikke er kronisk, derav kronikersaken. Det er også en rekke andre problemstillinger når vi er i kontakt med det offentlige og andre helserelaterte tjenester som påvirker oss med skoliose. I diskusjoner i sosiale medier har flere av disse også blitt omtalt under kronikersaken, selv om problemstillingene ikke har noe å gjøre med om skoliose er kronisk eller ei. Skoliosegruppa forsøker her å redegjøre for de ulike kampsakene som er omtalt i forbindelse med kronikersaken.

3 Omsorgs-/pleiepenger

4 Omsorgspenger/pleiepenger Bakgrunn Siden 2013 har foreldre av skolioseopererte blitt nektet pleiepenger etter operasjon. Lovverket Folketrygdlovens kapittel 9 dreier seg om stønad ved barns og andre nærståendes sykdom. Under paragraf 5 som dreier seg om omsorgspenger står det at: Til en arbeidstaker som har omsorg for barn, ytes det omsorgspenger dersom han eller hun er borte fra arbeidet a) på grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon, Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. I tillegg sier paragraf 6 i samme loven at: Dersom en arbeidstaker har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det omsorgspenger etter reglene i første ledd med tillegg av 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager Dette innebærer at foreldre til kronisk syke kan få totalt 20 dager omsorgspenger per år hver.

5 Omsorgspenger/pleiepenger Forutsetningen for å få slike omsorgspenger er beskrevet i samme paragraf: For at arbeidstakeren skal få utvidet rett til omsorgspenger etter andre ledd, må Arbeids- og velferdsetaten ha godtatt at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. Det er denne siste setningen som er blitt tolket mye strengere de siste to årene. For pleiepenger sier loven i de neste paragrafene at det gis: Til et medlem som har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk i sykehus, ytes det pleiepenger hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Også andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger dersom det er nødvendig av hensyn til barnet. Pleiepenger tilstås når pleiebehovet strekker seg over mer enn sju kalenderdager. Det er et vilkår at det ikke ytes pleiepenger etter Pleiepenger etter denne bestemmelsen kan ikke gis begge foreldre samtidig. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet fyller 18 år.

6 Omsorgspenger/pleiepenger Det er skrevet en egen forskrift for å presisere hvilke diagnoser og tilstander som skal regnes som kroniske. Forskriften inneholder en liste som for tiden nevner 26 ulike diagnoser og ett generelt punkt, 27. Andre betydelige kroniske sykdommer og funksjonshemninger enn de som er nevnt ovenfor. Under punkt 27 hadde foreldre av skolioseopererte barn alltid fått innvilget omsorgspenger tidligere. Siden skoliose er ikke et eget punkt på listen, så det har i stor grad vært opp til legene i hvert enkelt tilfelle å fortelle NAV at skoliose er en tilstand som skal gå innunder det generelle punktet om kronisk sykdom. I 2013 innførte dog NAV ny, strengere praksis hvor de ikke lenger godtar at skoliose regnes som kronisk sykdom i denne sammenhengen. Skoliosegruppas kommentar Som vi har omtalt i nyhetsbrev til skoliosenettverket og på sosiale medier så har det vært en utfordrende kamp med å få NAV til å snu på dette punktet, selv med støtte fra skoliosebehandlerne i Norge. Til slutt kom saken opp i Stortingets spørretime og det ble da bekreftet at praksis skal endres igjen, slik at vi nå skal få tildelt omsorgs-/pleiepenger selv om barna er over 12 år.

7 Omsorgspenger/Pleiepenger Selv om vi nå igjen skal få omsorgs-/pleiepenger for å være hjemme med skoliosebarn etter operasjon, så er det fortsatt utydeligheter i lovverk og forskrifter når det gjelder vår diagnose. I stor grad handler vårt behov om rett til omsorgs- og pleiepenger i forbindelse med operasjon for barn over 12 år. Fordeler med å være inkludert på listen over kroniske tilstander er: Vi får omsorgs- og pleiepenger selv når barna er over 12 år (som mange jo er ved operasjon) Vi får omsorgspenger inntil 20 dager i stedet for 10 dager per år Problemstilling Det er liten tvil om at skoliose er kronisk per definisjon, men vi benytter muligheten til omsorgs- /pleiepenger i størst grad i forbindelse med operasjon. Fra NAV sin side argumenteres det for at operasjonen er et selvvalgt inngrep og ikke et symptom på en kronisk tilstand som krever akutt behandling eller tilsyn. En jurist vil kanskje være tilbøyelig til å være enig med NAV i denne tolkningen, men det er helt tydelig at det er et behov for å være hjemme med sine barn etter operasjon selv om de har passert 12 år.

8 Omsorgspenger/Pleiepenger Mulige løsninger Den generelle aldersgrensen for omsorgspenger kan heves til å gjelde etter at barnet passerer 12 år, men dette vil føre til at alle som har syke barn får denne rettigheten. Det vil trolig ikke bli gjennomslag for et slikt forslag. Skoliose kan legges til som kronisk tilstand i forskriften over diagnoser som skal gi omsorgspenger etter passerte 12 år. Dette vil sikre oss de nødvendige rettighetene, men det kan ikke uten tvil forsvares i dagens lovverk. Det vil trolig bli en for snill lov. Den vil trolig gi en spredningseffekt da vi erfarer at mange ulike instanser refererer til denne lista. Det vil også bli mer utfordrende for spesialistene å si at skoliose er ubetydelig i andre sammenheng, som feks forsikring. En generell rett til pleiepenger etter operasjoner eller andre behandliger som medfører at barn mellom 12 til 18 år i en periode ikke kan klare seg uten tilsyn vil kanskje være fornuftig. En fordel med dette er at vi unngår å stille skoliose i negativt lys ovenfor forsikringer eller andre ytelser, samtidig som vi sikrer vår rett til stønad etter operasjon. Vi fortsetter arbeidet - si gjerne fra til Skoliosegruppa dersom du ikke får pleiepenger!

9 Fri fysioterapi

10 Stønad til fysioterapi Bakgrunn Det ligger en forventning om at å komme på kronikerlista hos NAV vil gi oss rett til fri fysioterapi. Hva vi vet Folketrygdloven sier at undersøkelser og behandling hos fysioterapeut skal dekkes under visse forutsentninger. Hovedkravet er at behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/ /kapittel_5-1# 5-8) For å holde orden på hvem som har krav på stønad til fysioterapi er det laget en forskrift, Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.. Under kapittel 2 ser vi for eksempel at astma er nevnt, noe som vi kjenner til at våre medlemmer har fått innvilget stønad for. Scoliose er også nevnt i forbindelse med korsettbruk; Ved bruk av ramme- og kroppskorsett (ikke spilekorsett) og i 6 måneder etter avvikling. I forbindelse med operasjon har vi også dekning i denne forskriften under punkt B-2a) inngrep på rygghvirvelsøylen, også begrenset til 6 måneder. I øvrige tilfeller hvor det ikke er nylig operasjon eller korsettbehandling involvert, så må vi i dag dekke egenandeler selv, inntil frikort etter egenandeltak 2, som i 2014 er kr i løpet av et år.

11 Fysioterapi - videre arbeid Skoliosegruppas kommentar I forbindelse med diskusjon rundt kronikersaken så ser vi at mange medlemmer håper at det å få skoliose godkjent som kronisk diagnose også skal gi oss rett på stønad til fysioterapi. Det er ikke noen direkte sammenheng mellom disse to sakene, da de baserer seg på ulike deler av folketrygdloven. Dette er altså ingen automatisk gevinst for oss. Rett til fri fysioterapi er likevel noe skoliosegruppa og RiN jobber med da vi mener at dette vil: gjelde for mange av skoliosenettverkets medlemmer bidra til smertelindring og funksjonsevne være et alternativ eller supplement til korsett og operasjon Det burde uten tvil være innenfor stønadsordningen sine rammer: å være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne.

12 Øvrige ytelser og konsekvenser

13 Innvilgelse av forsikringer Påstand Å være diagnosert med skoliose gjør det vanskeligere å få uføreforsikring Hva vi vet Fra Finans Norge som bistår forsikringsbransjen i helsevurdering: Generelt er det slik at helsestatus på søknadstidspunktet og prognosen ved eventuell sykdom avgjør hvorvidt det kan innvilges forsikring eller ikke, hvorvidt man får en reservasjon i forsikringen eller må betale et pristillegg. Ved risikovurderingen skal hver enkel søker få en individuell behandling. Ved søknad om dødsrisikoforsikring (livsforsikring) vurderer man om sykdommen gir økt mortalitet. Når det gjelder uføredekning vil den enkelte vurderes med hensyn på funksjonalitet og evne til å kunne være i jobb. Skoliose er en meget sammensatt gruppe, der vurderingen kan variere fra forsikring på ordinære vilkår til avslag avhengig av den enkeltes helsetilstand. For forsikring er mortalitet og funksjonalitet avgjørende ikke om sykdommen er akutt eller kronisk. Fra et forsikringsselskap: Ikke alle kroniske sykdommer gir nødvendigvis avslag. Når det gjelder Skoliose er det avhengig av alvorlighetsgrad. I noen milde tilfeller kan vi tilby uføreforsikring uten reservasjon for skoliose, andre tilfeller får kunder reservasjon, og i alvorlige tilfeller der kunden har masse plager og sykemeldinger relatert til skoliosen, vil det bli avslag.

14 Innvilgelse av forsikringer Skoliosegruppas kommentar I følge våre undersøkelser så skal vi med skoliose behandles individuelt, med utgangspunkt i funksjon eller risiko for dødelighet, på samme måte som alle andre. At vi har en kronisk diagnose skal i seg selv ikke påvirke om man kan få forsikring, men hvis man har nedsatt funksjon eller komplikasjoner så kan det påvirke, på samme måte som andre skader og sykdommer. Vi kjenner også til at enkelte utvidede barneforsikringer gir utbetaling hvis barnet får skoliosediagnose. Vi kjenner dog til at forsikringsselskaper rådfører seg direkte med fagpersoner i helsevesenet, blant annet Rikshospitalet. Å innarbeide skoliose som kronisk tilstand i trygdevesenet kan dermed gi ulemper for forsinkringsinnvilgelse også. Videre arbeid Slik vi ser det handler ikke dette om hvorvidt diagnosen regnes som kronisk eller ei, og vil ikke påvirkes av arbeidet vårt med å få definert skoliose som kronisk i forhold til omsorgspenger. Vi må dog være litt obs på at forsikringsbransjen følger med på det som skjer. Hvis du i kontakt med et forsikringsselskap blir behandlet på en måte som ikke samsvarer med informasjonen vi har funnet, vil vi gjerne vite om det, slik at vi kan vurdere om vi skal sette i gang noen tiltak på dette området.

15 Tilrettelagt undervisning Påstand Å komme med på kronikerlista vil gjøre det enklere å få tilrettelagt undervisning Hva vi vet Loven er ganske generell når det gjelder tilrettelegging av arbeidsplass. Arbeidsplass omfatter også klasserommet for en elev, hvor skrivepult og stol helt klart er en del av tilbudet. Opplæringsloven kapittel 9a sier at Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Dette innebærer i følge lovens rettledning at arbeidsplassen skal være slik at den ikke gir eleven skader eller plager i skjelett, muskler eller sanseapparat, og at den ikke hindrer elevens læring. Aktuelle forhold her kan være den ergonomiske utformingen og tilpassingen av stolen og lesepulten. Dette gjelder både grunnskole og videregående skole. Alle har også rett til spesialundervisning i hht Opplæringsloven kapittel 5. Spesialundervisning er aktuelt når eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. For vår del kan det gjelde i forbindelse med at man har smerter/konsentrasjonsvansker ved lange økter i klasserom, eller av andre grunner ikke klarer å følge undervisning. Man avtaler et eventuelt opplegg med den lokale PPT-tjenesten.

16 Opptak etter særskilte vilkår på videregående skole Påstand Arbeidet med kronikerlista vil gjøre det enklere å komme inn på videregående på særskilt grunnlag Hva vi vet Inntak på særskilt grunnlag er ganske spesifikke. Kravene er: Rett til spesialundervisning (jfr. Opplæringslova 5-1, 1. ledd) På grunnlag av sakkyndig vurdering har særlig behov for et særskilt utdanningsprogram på VG 1, etter forskrift fastsatt av departementet. (jfr. Opplæringslova 3-1, 6.ledd) Søkeren må dessuten ha behov for spesialundervisning på grunn av vansker (for eksempel medisinske) som er alvorlig yrkeshemmende. Vanskene må være dokumenterte. Skoliosegruppas kommentar Arbeidet med å komme på lista over kroniske sykdommer i fbm. pleiepenger vil ikke påvirke rett til inntak videregående skole på særskilt grunnlag, slik som vi ser det. Denne ordningen baserer seg i stor grad på funksjonen til den det gjelder. Det man eventuelt kan jobbe for er å tydeliggjøre at en påvist medisinsk grunn (for eksempel smerter/konsentrasjonsproblemer som følge av sin tilstand) bør kvalifisere til opptak på særskilte vilkår.

17 Gratis tannbehandling Bakgrunn Enkelte av våre medlemmer har store plager og kostnader i fbm. tannbehandling som senvirkninger av gamle behandlingsmetoder. Håpet er at tannbehandling skal dekkes dersom vi kommer på kronikerlista. Hva vi vet HELFO har en ganske oversiktlig beskrivelse av hva som ligger til grunn for gratis tannbehandling. Tannskader som følge av skoliose eller andre typer behandling er ikke nevnt, så vi har ingen konkret støtte gjennom denne ordningen. De henviser til å be tannlegen vurdere dine rettigheter. NB:Tidligere var det et punkt som spesifikt ga stønad til de som er behandlet med Milwaukee- korsett, da dette ofte ga senskader i tenner. Det skal fortsatt være mulig å få, snakk med tannlegen. Skoliosegruppas kommentar Vi har ingen konkrete aktiviteter i forhold til denne problemstillingen i skrivende stund. Så vidt vi vet er det enkeltpersoner, spesielt relatert til enkelte eldre behandlingsmetoder, som sliter med dette. Vår oppfatning er at dette bør vurderes på individuell basis, da det ikke er vi med skoliose på generell basis har behov for.

18 Stønad til kjøretøy/transport Bakgrunn Påstand: Å stå på kronikerlista gir økt mulighet for å få trygdebil Hva vi vet I Folketrygdeloven omtales dette i kapittel 10. Medlemmet må sannsynliggjøre at han eller hun har et reelt og betydelig behov for transport. Funksjonshemmingen må være av en slik art at reise med buss, båt, tog, trikk e.l. ikke er mulig eller medfører slike belastninger av varig art at det ikke er rimelig å forlange det. Det kan ikke gis stønad til anskaffelse av kjøretøy dersom medlemmets behov for transport kan dekkes tilfredsstillende av vedkommendes familie, ved transportordning for funksjonshemmede eller på annen måte, eventuelt med andre former for offentlig støtte som for eksempel grunnstønad eller tilskudd etter skolelovgivningen e.l. Skoliosegruppas kommentar Slik vi forstår dette så er det mulig for våre medlemmer å få innvilget stønad til kjøretøy, men man må oppfylle ganske strenge krav. Å komme på kronikerlista har ingen direkte betydning.

19 Oppsummering Problemstilling Kronikersak? Status Prioritert i perioden* Pleiepenger år Ja, direkte berørt av kronikerlista Vi har foreløpig seier på dette området, men det må følges opp. Ja Stønad fysioterapi Nja, samme argumentasjon kan benyttes, men egen liste for fysioterapi Vi mener saken berører en stor del av skoliosenettverkets medlemmer og vi jobber med å finne rett instans å ta dette opp med. Ja Muligheter for forsikring I utgangspunktet, nei Hvorvidt man får innvilget forsikring og med hvilke forbehold er i følge våre kilder og undersøkelser en individuell vurdering. Nei Tilrettelagt undervisning Nei I utgangspunktet har vi lover og regler på vår side, da tilrettelegging er noe alle med behov har rett på. Nei * Med prioritert i perioden menes om skoliosegruppa jobber aktivt med problemstillingen i inneværende periode,

20 Oppsummering Problemstilling Kronikersak? Status Prioritert i perioden* VGS på særskilt grunnlag Nei De som har behov skal i utgangspunktet ha lover og regler på sin side, men det kan være behov for en presisering for å sikre at våre medlemmer får sine rettigheter. Nei Gratis tannbehandling Nei, en egen liste for denne stønaden Vi har ingen direkte støtte i gjeldende regler for å få dekket hele eller deler av behandlingen. Dette er noe vi mener at de som er berørte burde ha krav på. Nei Støtte til bil/transport Nei, gjelder for enkelte Det finnes allerede et regelverk for dette som burde dekke de av oss som har behovet, men reglene er ganske strenge - for alle Nei * Med prioritert i perioden menes om skoliosegruppa jobber aktivt med problemstillingen i inneværende periode,

21 ...å stå på kroniker lista åpner uante dører hos NAV Det å få skoliose inn som en diagnose på lista over kroniske sykdommer som gir rett til omsorgspenger for barn over 12 år er i seg selv et stort fremskritt. Denne endringen har dog ingen egentlig konsekvens for lover og regler på de andre områdene, men det vil trolig ha en praktisk effekt i kontakt med ulike saksbehandlere og fagpersoner. Det kan også ha negative følger i visse tilfeller - dette må vi være oppmerksomme på. Av denne grunn ber vi om at våre medlemmer justerer sine forventninger til hva kronikersaken i seg selv kan utrette. Dere skal i utgangspunktet ha mange av rettighetene dere etterspør allerede. Fortsett å melde fra til oss når dere blir urettferdig behandlet, det hjelper oss å prioritere vårt videre arbeid. - Skoliosegruppa i Ryggforeningen i Norge

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11

Økonomi. t Skatt 3 t Grunnstønad 5 t Forsikringer 6 t Hivfondet 8 t Økonomisk stønad 9 t Gjeldsordning 10 t Særskilte erstatningsordninger 11 Økonomi Økonomi t Mange kronisk syke opplever at deres diagnose får betydning for økonomien. Dette kan være fordi de må kjøpe legemidler eller hjelpemidler som de ellers ikke ville ha vært i behov av,

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

Bil og transport. Tema: Bil

Bil og transport. Tema: Bil Tekst: Hilde Jeanette Løberg Tema: Bil Bil og transport Ihra Lill Scharning (19) har bil men ikke lappen. Les om henne på side 24. Personer som har gangvansker Det gis ikke stønad til bil hvis du Det er

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2012 Torgeir Flateby, KFF, Storgata 10 B, 0155 Oslo. Tlf 22 82 35 80. flateby@kff.no Referat fra møte med U-dir 5. desember 2012 kl 12-15.00 Til stede Fra U-dir: Juridisk

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer