BARNEOMBUDET. Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNEOMBUDET. Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn"

Transkript

1 BARNEOMBUDET Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Tone Viljugrein 9. desember 2015 Høring om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn Barneombudet viser til høringen med forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9. Barneombudet har i lengre tid etterlyst endringer i pleiepengeordningen, blant annet gjennom henvendelser til Arbeids- og sosialdepartementet. Barneombudet mottar med ujevne mellomrom henvendelser fra foreldre som mottar pleiepenger for å ta vare på sitt alvorlig syke barn. De henvender seg til oss fordi de opplever at NAV endrer vedtaket selv om tilstanden har vært uforandret over lengre tid. Konsekvensen blir at disse familiene og barna det gjelder går en svært usikker økonomisk tid i møte. Barneombudet setter derfor pris på at departementet nå har kommet med forslag til endringer i reglene for rett til pleiepenger. Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Videre skal vi av eget tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser og behov i samband med planlegging og utredning på alle felter. Barneombudets mandat er begrenset til personer under 18 år. Barneombudet skrev i sin høringsuttalelse om NOU 11: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorgen (Kaasa-utvalget), at vi ikke kunne se at forslagene ville gi en økonomisk trygghet og bedring av hverdagen for pårørende med store pleie- og omsorgsoppgaver for barn. Når det gjelder forslagene i departementets høringsnotat denne gangen, tror vi imidlertid at de i hovedsak vil kunne gi en større forutsigbarhet og mindre vilkårlighet når NAV skal behandle søknader om pleiepenger. Barneombudet har imidlertid kommentarer og innspill til noen av de foreslåtte endringene. Postadresse: Besøksadresse: E-post: Postboks 8889 Youngstorget Karl Johansgate OSLO 0154 OSLO Tlf Inngang fra Dronningens gate Org.nr.:

2 Et sammendrag av Barneombudets innspill: - Barneombudet støtter intensjonen om en forenkling og etablering av en felles bestemmelse om pleiepenger. - Barneombudet støtter kravet om legeerklæring fra spesialisthelsetjenesten. Vi støtter også kravet om at det må en utvidet legeerklæring til ved behov for pleiepenger utover åtte uker, jf. forslaget i kapittel 8 i høringsnotatet. - Barneombudet støtter forslaget om å inkludere varig syke barn i pleiepengeordningen. - Barneombudet støtter forslaget om en øvre aldersgrense i alle pleiepengesaker, men mener stønaden må kunne ytes til etter at barnet er myndig, og helt til det har fylt 20 år. - Barneombudet støtter i utgangspunktet forslaget om dagkonto, men ikke det absolutte taket på 1300 dager eller 5 år. Det må være pleiebehovet og vurderingen av barnets beste som er styrende for hvor lenge pleiepenger skal tildeles. Vi mener forslaget om dagkonto ikke er godt nok gjennomarbeidet. - Barneombudet støtter forslaget om at graderingsmuligheten av pleiepenger senkes til 20 pst., slik som ved sykepenger. Hvis det blir Arbeids- og velferdsetaten som skal vurdere og fastsette graderingen, må hensynet til og vurderingen av barnets beste være et grunnleggende hensyn. - Barneombudet støtter forslaget om at begge foreldrene kan motta pleiepenger samtidig. Dagens pleiepengeregelverk Pleiepenger ytes i dag til foreldre med omsorg for barn etter to forskjellige lovbestemmelser i folketrygdloven, henholdsvis 9-10 og Folketrygdens 9-10 gir rett til pleiepenger til den som har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus og trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til barnet fyller 18 år. Pleiepenger etter 9-11 ytes når barn under 18 år har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Det ytes også pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen på 18 år hvis den som har omsorgen for en psykisk utviklingshemmet person som har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade. Pleiepenger ytes i dag så lenge pleiebehovet varer og lovens vilkår for øvrig er oppfylt. Dagens regelverk er komplisert og medfører negativ forskjellsbehandling Barneombudet synes det er et godt utgangspunkt at departementet er så tydelig på at dagens regelverk oppleves som komplisert. Det er også et godt utgangspunkt at departementet er innforstått med at skjønnsvilkårene, om at hver enkelt sak skal vurderes konkret i praksis, likevel betyr en forskjellsbehandling, selv om sentralisering av saksbehandling i Arbeids- og velferdsetaten til to fylkesenheter har avhjulpet dette jfr. høringsnotatet. Departementet skriver i høringsnotatet at dagens pleiepengeregelverk oppleves som komplisert. Det gjør at regelverket kan være vanskelig å forstå for den enkelte og utfordrende for etaten å saksbehandle. Å oppnå likebehandling i pleiepengesaker har vært et problem. Dette er særlig knyttet til vilkår som «livstruende eller annen svært alvorlig sykdom» og at en «varig» sykdom må være «ustabil» for å utløse rett til pleiepenger. 2

3 Med dette forslaget, har departementet som mål å forenkle regelverket. Et enklere og mer forståelig regelverk vil bidra til likebehandling, forutsigbarhet og økt rettsikkerhet. Departementet mener at Staten fortsatt skal dekke mer midlertidig bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsfravær som følge av pleieoppgaver overfor syke barn. Staten skal imidlertid ikke tildele pleiepenger for å utføre pleieoppgaver eller være kompensasjon for manglende kommunale tilbud. Det er kommunen som har et lovpålagt ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Departementet skriver: «En ny pleiepengeordning skal gi midlertidig inntektskompensasjon til foreldre med syke barn som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, samtidig som det skal gi insentiv til deltakelse i arbeidslivet». Departementet er gjennomgående tydelige på at pleiepenger ikke skal være en varig utbetaling for å utføre langvarige pleieoppgaver, men en midlertidig ytelse for yrkesaktive som er midlertidig borte fra arbeidet for å pleie syke barn. I tillegg er departementet tydelige på at det ønsker å inkludere flere syke barn i pleiepengeordningen. Barneombudets innledende bemerkninger om prinsippet om barnets beste Prinsippet om hensynet til barnets beste er nedfelt i barnekonvensjonen artikkel 3, nr. 1. Ved siden av å gi barnet en selvstendig rett til å få sitt beste vurdert og vektet som et grunnleggende hensyn når ulike interesser blir veid opp mot hverandre, understreker barnekomiteen (FNS barnekomité) at barnets beste også består av to andre elementer. Relevant her er særlig at barnets beste også er å regne som en prosedyreregel. At det er en prosedyreregel betyr blant annet at når det skal fattes et vedtak som vil få virkninger for barn, må beslutningsprosessen inkludere en vurdering av mulige konsekvenser for barnet. Beslutningstakerne må vise at barnets beste har blitt tatt hensyn til, og de må forklare hva de har funnet å være barnets beste og hvilke kriterier dette er basert på. Der hvor også andre hensyn gjør seg gjeldende, må beslutningstakerne tydeliggjøre hvordan barnets interesser har blitt veid opp mot eventuelle andre hensyn 1. Dette må innebære at et departement som foreslår lovendringer som berører barn, plikter å kartlegge barnets behov, og da selvfølgelig på gruppenivå. Videre må det framkomme hvilke konsekvenser, positive og negative, en eventuell lovendring vil få for barn. Til slutt må departementet synliggjøre at de har gjort en vurdering av barnets beste, og også hvilken vekt dette hensynet har fått. Der hvor departementet også har måttet ivareta andre hensyn, må det eventuelt komme fram hvordan barns interesser har blitt veid opp mot andre hensyn. Når Arbeid- og sosialdepartementet legger frem dette forslaget om endringer i reglene om pleiepenger ved syke barn, en endring som så åpenbart vil få konsekvenser for barn, er de også forpliktet til å foreta en vurdering av barnets beste. Departementet må vise hvordan hensynet til barnets beste har blitt tillagt vekt og hvordan hensynet har blitt veid opp mot andre behov. Barneombudet kan ikke se at dette har blitt gjort i det foreliggende lovforslaget. Departementets forslag til ny pleiepengeordning fra folketrygden ved syke barn 7.3 En regel for alle tilfeller 1 FNs barnekomité Generell kommentar nr.14 (2013) om barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn (art.3, para.1) 3

4 Departementet foreslår å etablere én regel for pleiepenger og ikke lenger ha dagens tosporede system med henholdsvis 9-10 og I dag er det slik at det er én regel for pleiepenger i forbindelse med pleie på institusjon eller hjemmepleie i etterkant av en sykehusbehandling inntil barnet er 12 år ( 9-10), og én regel i forbindelse med hjemmepleie eller pleie på institusjon ved «livstruende eller svært alvorlig sykdom» inntil barnet er 18 år (9-11). Her er det også flere vilkår som overlapper hverandre. Både 9-10 og 9-11 gjelder for eksempel for både hjemmepleie og pleie, og tilsyn på institusjon. I tillegg skaper enkelte vilkår det departementet omtaler som vakumsituasjoner». Vakumsituasjoner, slik vi forstår det, betyr i denne sammenheng at det alvorlig syke og pleietrengende barnet befinner seg i en tilstand hvor det ikke gis rett til pleiepenger verken etter 9-10 eller Departementet foreslår derfor at det av forenklingshensyn bør etableres én bestemmelse som skal gjelde for alle pleiepengetilfeller. Departementet foreslår derfor å oppheve dagens 9-10 og 9-11, og innføre en felles bestemmelse i I utgangspunktet støtter Barneombudet en forenkling og etablering av en felles bestemmelse. Vi har imidlertid kommentarer til praktiseringen av en slik bestemmelse, noe vi vil kommentere på nedenfor Sykdomsvilkåret og kravet om legeerklæring jf. kapittel 8 i høringsnotatet Departementet er av den oppfatning at dagens krav til kvalifisert sykdom etter 9-10 er for strengt. Skjønnvilkåret «livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade» er vanskelig og gir avgrensningsproblemer. Sykdomsvilkåret er utfordrende for etaten å saksbehandle. Departementet foreslår en forenkling av vilkåret om at det er tilstrekkelig at barnet er sykt og ikke har en kvalifisert sykdom som forutsetter en skjønnsmessig vurdering. Med sykdom menes fysisk og psykisk sykdom eller skade. Barneombudet stiller seg likevel spørrende til hva det i praksis vil komme til å bety når det i høringsnotatet står at «det vil være tilstrekkelig at barnet er sykt og ikke har en kvalifisert sykdom som forutsetter en skjønnsmessig vurdering». Vi synes det er fint at det tilstrebes en forenkling av vilkåret, men er likevel bekymret for om en slik endring kan gå på bekostning av ytelsen til foreldre med alvorlig syke og pleietrengende barn hvis kravet til kvalifisert sykdom oppheves helt. Barneombudet støtter derfor kravet om legeerklæring fra spesialisthelsetjenesten og at det må en utvidet legeerklæring til ved behov for pleiepenger utover åtte uker, jf. forslaget i kapittel 8 i høringsnotatet. Når NAV skal behandle søknaden, må de blant annet kunne vurdere om det er til barnets beste at foreldrene innvilges pleiepenger, eller om barnets beste er at det blir tatt hånd om og pleiet av andre, og kanskje på andre arenaer. I denne sammenheng må legeerklæringen være et nødvendig grunnlag Varig sykdom Departementet ønsker å innføre en endring når det gjelder sykdommer som er varig. Slik det er i dag, gir i utgangspunktet ikke varig sykdom hos barnet en rett til pleiepenger. Dette står ikke direkte i lovteksten, men framkommer av 9-11 andre ledd ved at retten til pleiepenger i 4

5 varige tilfeller er begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil, er progredierende eller i startfasen, jfr. høringsnotatet. I høringsnotatet heter det at «varig», eksempelvis når en sykdom er i en varig tilstand, byr på vanskelige vurderinger for etaten. Like fullt blir det vanskelig å forstå og urimelig for foreldre som har hatt pleiepenger en periode, og som ved ny søknad får avslag fordi barnets tilstand nå anses å være varig. Dette er også problemstillinger Barneombudet er godt kjent med, og som vi har tilbakevendende henvendelser om. Barneombudet støtter departementets forslag om å inkludere varig syke barn i pleiepengeordningen. Vi deler departementets syn på at dette vil fjerne et krevende skjønnsmessig begrep Aldersgrense Aldersgrensen for rett til pleiepenger etter dagens 9-10 er 12 år. Unntak her er dersom barnet lider av kronisk sykdom eller funksjonshemming, hvor aldersgrensen er 18 år. Det betyr at foreldre til barn over 12 år som er innlagt på sykehus i utgangspunktet ikke har rett til pleiepenger. Aldersgrensen etter 9-11 er 18 år. Unntak fra 18 årsgrensen er gitt for foreldre som har omsorg for psykisk utviklingshemmede som har en livstruende eller alvorlig sykdom. Barneombudet ser at et barn mellom 12 og 18 år, innlagt i helseinstitusjon eller behandlet poliklinisk i sykehus, også vil kunne ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av alvorlig sykdom eller skade. Det er derfor svært strengt å ha en aldersgrense på 12 år her. Barneombudet støtter departementets forslag om en øvre aldersgrense i alle pleiepengesaker, men mener stønaden må kunne ytes til etter at barnet er myndig og helt til det har fylt 20 år. Dette vil øke sjansen for at barnet har avsluttet videregående skole og være i samsvar med barneloven hvor det er en del av foreldreansvaret å forsørge barnet til det har gjennomført videregående skolegang. Barneombudet støtter departementets forslag om en øvre aldersgrense i alle pleiepengesaker, men mener stønaden må kunne ytes til etter at barnet er myndig, og helt til det har fylt 20 år. 7.6 Kompensasjonsnivå og lengde på ytelse Departementet mener det er grunn for å videreføre dagens regler om at pleiepenger beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger fra trygden, jfr. folketrygdloven Det foreslås imidlertid endringer i kompensasjonsnivået, noe som vil medføre at foreldre som i dag får pleiepenger i mer enn ett år, nå vil få en lavere utbetaling etter det første året. Hittil har det ikke vært noen tidsbegrensning på muligheten til å motta pleiepenger. Foreldre har kunnet få pleiepenger så lenge det har vært behov for kontinuerlig tilsyn og pleie og de øvrige vilkårene er oppfylt. Det har derfor vært mulig for noen å motta pleiepenger med 100 pst kompensasjon over flere år. Med det foreliggende forslaget ønsker departementet å endre på dette. Departementet ønsker å gjeninnføre pleiepenger som en kortvarig ytelse, slik det var da sykepenger for pleie av alvorlig syke barn ble innført i Da var maksimalperioden på ett år. Ordningen den gang var ment som en midlertidig ytelse til yrkesaktive som pleiet alvorlig syke barn i begrensede, kritiske faser. Siden den gang har ordningen stadig blitt utvidet med flere unntaksbestemmelser, og selv om den aldri var ment å være en langvarig ytelse, kan én i 5

6 teorien får full lønn til barnet er 18 år (eller enda lenger hvis barnet er psykisk funksjonshemmet), i følge høringsnotatet fra departementet. Departementet foreslår at pleiepenger med 100 pst av grunnlaget skal ytes i 260 dager, mens pleiepenger med 66 pst av grunnlaget skal kunne ytes i1040 dager fordelt på fire år (4x260). Det understrekes gjentatte ganger i høringsnotatet at perioden man kan motta en ytelse som pleiepenger ikke må være for lang, og at den nå skal være tidsbegrenset. Dette begrunnes blant annet med at hvis det skal være en reell mulighet for foreldrene til å kunne returnere til arbeidslivet, er det viktig at begrense perioden foreldrene står utenfor arbeidslivet. Departementet foreslår derfor å begrense perioden foreldre kan motta pleiepenger til 1300 dager, eller 5 år, per barn. Barneombudet har ikke tatt stilling til kompensasjonsnivået, men har kommentarer på innføring av dagkonto. Dagkonto Det foreslås en dagkontomodell som i praksis vil si at foreldre kan ta ut pleiepengedager ut fra behov for konto med dager. Det vil bety at hvis pleiepengene tas ut sammenhengende, vil det utgjøre ett år med 100 pst kompensasjon og fire år med 66 pst kompensasjon. For mange derimot, hvor barnets tilstand og pleiebehov varierer, vil dagene kunne spres utover flere år. Departementet mener at en dagkonto skal følge barnet fordi det er det syke barnet som utløser rett til pleiepenger. Har foreldre flere syke barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, vil foreldrene ha dagkonto tilsvarende antall syke barn. Og skulle barnet få nye omsorgspersoner, for eksempel komme i fosterhjem, vil barnet fortsatt ha dagkontoen knyttet til seg. I utgangspunktet synes Barneombudet at forslaget om en konto som foreldrene kan disponere etter barnets tilstand og pleiebehov, høres ut som en god ordning. Dette vil også lette saksbehandlingen på de ulike NAV-kontorene. Imidlertid er det momenter her som vi ikke synes er godt nok gjennomarbeidet. Vi forstår departementets behov for å gjeninnføre pleiepenger som en midlertidig ytelse, men mener det må være pleiebehovet og vurderingen av barnets beste som er styrende for hvor lenge pleiepenger skal tildeles. Vi mener derfor det er problematisk å sette et absolutt tak på fem år sammenhengende eller til sammen 1300 dager. Hvis lovforslaget med 1300 dager eller 5 sammenhengende år vedtas, vil det i praksis bety at et tenkt barn, som har en alvorlig pleietrengende sykdom i sine fem første leveår, vil miste muligheten til å bli pleiet av sine foreldre på et senere tidspunkt - hvis dagkontoen er oppbrukt? Et barn kan bli alvorlig sykt og pleietrengende, kanskje av en helt annen sykdom, mange år senere, for eksempel i tenårene. Skal da foreldrene ikke kunne motta pleiepenger for å pleie barnet hvis barnets dagkonto ble oppbrukt i barnets første leveår? Det fremkommer ikke av høringsnotatet hva departementet mener skal være alternativet der dagkontoen er oppbrukt og ingen andre kan ivareta barnets pleiebehov. Barneombudet mener dette er en problemstilling departementet må ta høyde for når de skal endre reglene om rett til pleiepenger. I tillegg til det tenkte tilfellet over, gjelder denne problemstillingen også for en håndfull andre barn hvis foreldre mottar pleiepenger utover fem år 2. Hvem skal sikre stønad til foreldre og pleie av barnet når dagkontoen er oppbrukt og ikke et kommunalt omsorgstilbud er tilgjengelig? 2 I følge høringsnotatet er det veldig få som tar ut pleiepenger sammenhengende over mange år. 6

7 Omsorgslønn er et alternativ, men dette er en ordning med store forskjeller mellom kommunene når det gjelder utmåling, og ordningen oppleves å være uforutsigbar og lite rettferdig 3. Det er lite trolig at Helse- og omsorgsdepartementets forslag om omsorgsstønad og ny pårørendebestemmelse vil påvirke dette i særlig grad da dette i hovedsak er en videreføring av gjeldende rett 4. Barneombudet støtter i utgangspunktet forslaget om dagkonto, men ikke det absolutte taket på 1300 dager eller 5 år. Vi mener forslaget i sin nåværende form ikke er godt nok gjennomarbeidet. Barneombudet mener det må være pleiebehovet og vurderingen av barnets beste som er styrende for hvor lenge pleiepenger skal tildeles. 7.7 Gradering Pleiepenger kan etter graderingsbestemmelsen i folketrygdloven 9-11 a, ytes fra 100 pst til 50 pst. Det betyr at det hittil ikke har vært mulig å gi pleiepenger med en lavere prosentsats enn 50. Retten til pleiepenger faller som hovedregel bort hvis barnet har tilsyn av andre mer enn 50 pst. Dette har det vært reist en del kritikk mot, står det i høringsnotatet. Barneombudet er av dem som har vært kritiske til denne ordningen. Da Kaasa-utvalgets høring om pårørendeomsorgen var på høring i 2012, var Barneombudet av instansene som støttet at ytelsen kunne gis gradert fra pst. Barneombudet støtter derfor departementets forslag om at graderingsmuligheten av pleiepenger senkes til 20 pst., slik som ved sykepenger. Det vil gjøre det lettere for foreldre til barn med store pleiebehov få opprettholde muligheten til å arbeide noe ved siden av, og kanskje også, slik det også står i høringsnotatet, virker det motiverende for å returnere til full arbeidsdeltagelse etter endt pleiepengeperiode. Hvis Arbeids- og velferdsetaten skal vurdere og fastsette en gradering, slik det foreslås i høringsnotatet, må hensynet til og vurderingen av barnets beste være et grunnleggende hensyn. Dernest må foreldrenes ønske og mulighet til å jobbe gradert, være avgjørende for hva som blir utfallet av søknaden. Barneombudet har ingen kommentarer til øvrige underpunkter til punkt Pleiepenger til begge foreldrene I tråd med departementets forslag om én felles bestemmelse om pleiepenger, mener departementet det er hensiktsmessig å videreføre dagens regel i 9-11 om at begge foreldre kan motta pleiepenger samtidig dersom det er behov for det. Det innebærer at også at 9-10 tilfeller vil kunne motta pleiepenger til begge foreldre etter ny ordning. Barneombudet støtter forslaget om at begge foreldrene kan motta pleiepenger samtidig Fast team med kontaktperson i Arbeids- og velferdsetaten for foreldre som mottar pleiepenger Barneombudet vil knytte en anmerkning til det som står under punkt 11.3 om fast team med kontaktperson i Arbeids- og velferdsetaten for foreldre som mottar pleiepenger. Barneombudet mener det må være en god løsning for barnet og familiene at det er etablert en landsdekkende ordning med et fast team på kontaktpersoner for foreldre som mottar 3 Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte), Fotnote 3. 7

8 pleiepenger. Å ha tilgang til et team med kvalifiserte medarbeidere som kan gi informasjon, råd og veiledning, må gjøre både kontakten og søknadsprosessen lettere for alle parter. I tillegg synes Barneombudet at pilotprosjektet i Sør-Trøndelag, hvor formålet er å legge til rette for og teste en ordning med kontaktperson ved de lokale NAV-kontorene for foreldre med alvorlig syke barn, høres ut som et fornuftig tiltak. Vi er derfor spente på hva utfallet av evalueringen viser. Barneombudet har ikke tatt stilling til øvrige foreslåtte endringer i høringsnotatet. Anne Lindboe barneombud Tone Viljugrein seniorrådgiver Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 8

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMO-15/15106-3 103018/15 11.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.12.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2015/6038 Dato: 17.12.2015 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - forslag om ny pleiepengeordning Verdal formannskap behandlet

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt og inkludert BARNEOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00391-2 Tone Viljugrein 008;O;H 1.8.2012 Høring - NOU 2011:17 Fra usynlig til verdsatt

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Utsendt: 11. september 2015 Høringsfrist: 15. desember

Detaljer

Østfold. Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo

Østfold. Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo Østfold Arbeids- og sosialdepartementet Velferdspolitisk avdeling Postboks 8019 DEP 0030 Oslo 14.12.2015 Høringsuttalelse om forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET E-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Barneombudets

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringsuttalelse til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Byrådssak 433/15 Høringsuttalelse til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 INKV ESARK-03-201500090-157 Hva saken gjelder: Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 BARNEOMBUDET Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 Høring - utkast til lov om

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01538-2 Hilde Rakvaag 9. mars 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01538-2 Hilde Rakvaag 9. mars 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01538-2 Hilde Rakvaag 9. mars

Detaljer

Høringsfråsegn om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9

Høringsfråsegn om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 FISH Pb. 71 11.12.2015 6781 Stryn post@iahp.no Det Kongelige Arbeids og Sosialdepartement Velferdspolitisk Avdeling Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo postmottak@asd.dep.no Høringsfråsegn om forslag til endringar

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Utsendt: 14. september 2015 Høringsfrist: 15. desember

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Anders Cameron 29. april 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Anders Cameron 29. april 2014 BARNEOMBUDET Justis- og beredskapsdepartementet, innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@jd.dep.no Sendes også på e-post til: tonje.falch-nevand@jd.dep.no Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Høringssvar - Forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar - Forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 // Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8090 Dep 0030 OSLO Deresref: 15/2989 Vårref: 15/5197 Vårdato: 15.12.2015 Høringssvar - Forslag om endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 12/4319-2 Dato: 08.05.12

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 12/4319-2 Dato: 08.05.12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 12/4319-2 Dato: 08.05.12 HØRING NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger.

1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Høringsnotat FORSKRIFT OM GRADERING AV PLEIEPENGER 1. Innledning Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om gradering av pleiepenger. Stortinget vedtok nye regler

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato NP/JLOB Pleiepenger Kristiansand

Deres ref. Vår ref. Dato NP/JLOB Pleiepenger Kristiansand Til Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato NP/ Pleiepenger Kristiansand 11.12.15 Innspill til høringsnotat: Forslag til endring i reglene om rett til pleiepenger

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Dato: 29.08.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201201023-/INJ 201104551-11

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 Høring - Forslag om å utvide

Detaljer

noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Postmottak ASD Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn

noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Postmottak ASD Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 23. november 2015 12:21 Til: Postmottak ASD Emne: Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn Referanse: 15/2989 Høyring om forslag

Detaljer

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorganet.

Det vil etter formannskapets møte bli avviklet møte i klageorganet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.12.2015 Tid: 09:00 Det vil

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

BARNEOMBUDET. Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet, Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 11/00969-2 Anders Prydz Cameron 008;O;AS/MIN 27.9.2011 Høring

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Ane Gjerde 5. desember 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/ Ane Gjerde 5. desember 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 Høring - Forslag om å utvide

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013 Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO BARNEOMBUDET E-post: post@mfa.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013 Høringsuttalelse- utredning om

Detaljer

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver Dato: 9. januar 2009 Byrådsak 38/09 Byrådet Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver SANO SARK-03-200801218-121

Detaljer

Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn

Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn Høringssvar høst 2015 til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger for ME-syke barn Ref https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--utkast-til-endringer-i-regleneom-rett-til-pleiepenger-ved-syke-barn-etter-folketrygdloven-kapittel-9/id2439102

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 "NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG - FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT"

HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG - FRA USYNLIG TIL VERDSATT OG INKLUDERT SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201201535 Arkivkode E: F02 &13 Saksbehandler Katharina Hovland Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 28.08.12 127/12 HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:17 "NÅR SANT SKAL SIES OM PÅRØRENDEOMSORG

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Dato: 27.10.2016 Deres ref: Vår ref (saksnr): Arkivkode: 201603663-9 354 HØRINGSSVAR:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Innst. S. nr. 127. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:20 (2005-2006)

Innst. S. nr. 127. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Dokument nr. 8:20 (2005-2006) Innst. S. nr. 127 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument nr. 8:20 (2005-2006) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert

Morgendagens omsorg fra usynlig til verdsatt og inkludert fra usynlig til verdsatt og inkludert Gerd Juel Homstvedt Såstaholm, Täby Kommunene har ansvaret Kommunen skal tilby nødvendige helseog omsorgstjenester Kommunen avgjør selv hvordan tjenesten skal organiseres

Detaljer

noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Høringssvar pleiepenger.

noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Høringssvar pleiepenger. Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 10. desember 2015 23:33 Til: Postmottak ASD Emne: Nytt høyringssvar til 15/2989 Vedlegg: Høringssvar pleiepenger.pdf Referanse: 15/2989 Høyring: Høyring om forslag til

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 17/ Anders Prydz Cameron 15. august 2017

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 17/ Anders Prydz Cameron 15. august 2017 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 17/00603-2 Anders Prydz Cameron 15. august 2017 Høringsbrev - forslag til endringer

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.12.2015 Tid:

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63373-13 Arkivkode: 008 Dato: 05.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Kravet til sykdom og nedsatt arbeidsevne Oslo, 1. november 2016 Høringssvar fra Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8. juli 2016, og benytter med dette anledningen til å komme

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Høring forslag til endring i avklaringspenger

Høring forslag til endring i avklaringspenger Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo postmottak@asd.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 16/2407- HH 1. november 2016 Høring forslag til endring i avklaringspenger Vi viser til departementets

Detaljer

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert Kari Fjugstad Giske og Vidar Lerheim Giske Hovstad 5419 Fitjar Til Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo postmottak@hod.dep.no Fitjar, 14.8.12 Høringsuttalelse - NOU 2011:17 Når sant

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Prop. 48 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven mv. ( pleiepenger ved pleie av syke barn)

Prop. 48 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven mv. ( pleiepenger ved pleie av syke barn) Prop. 48 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven mv. ( pleiepenger ved pleie av syke barn) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Lovforslagets

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00329-2 Morten Hendis 008;O;SKB 4.3.2013 Høring - Forslag til endring i barnehageloven( om politiattest

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/ Tone Viljugrein 5. januar 2017

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/ Tone Viljugrein 5. januar 2017 BARNEOMBUDET Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) Postboks 8128 Dep 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00995-9 Tone Viljugrein 5. januar 2017 Oversendelse av sak til Helsetilsynet Barneombudet

Detaljer

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015

Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Samarbeid med pårørende Dalane seminar 4. desember 2015 Alice Kjellevold Professor, Institutt for helsefag Universitetet i Stavanger uis.no 07.12.2015 Samarbeid med pårørende rettslig regulering Hovedpunkter

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder

BARNEOMBUDET. Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder BARNEOMBUDET Helsedirektoratet v/ Gabrielle Welle-Strand gwe@helsedir.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 08/21 10/01695 Tone Viljugrein 21.12.2010 Høringssvar Utkast til nasjonal retningslinje

Detaljer

11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / 11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 27 FEB2009 Deres ref.: 200806068-/GJS Vår ref 08/17937

Detaljer

Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S ( )

Innst. 218 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:55 S ( ) Innst. 218 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:55 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. - Fra usynlig til verdsatt og inkludert.

NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. - Fra usynlig til verdsatt og inkludert. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres referanse: 201201023-/INJ Vår referanse: Eva I. Holt Dato 2.7..2012 NOU 2011: 17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg. - Fra usynlig til

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Telemark - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Telemark - NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørendeomsorg - Fra usynlig til verdsatt og inkludert Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Ingvild Møller Ludviksen, 35586345 iml@fmte.no Vår dato 15.08.2012 Deres dato Vår referanse 2012/3751 Deres referanse Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse

Detaljer

Vi viser til høringsnotat med høringsfrist 20. februar 2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Vi viser til høringsnotat med høringsfrist 20. februar 2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet. / / Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Vår ref: 15/6487 Deres ref: 15/4150 Vår dato: 19.2.2016 Høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger

Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0300 Oslo Deres ref: 12/4366 Vår ref: 12/9557 / T. Kvalvaag Vår dato: 01.02.2013 Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser

Detaljer

Høring - Forenklinger i foreldrepengeordningen

Høring - Forenklinger i foreldrepengeordningen / / Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Var ref: 17/1741 Deres ref: 17/1067 Vår dato: 24.5.2017 Høring - Forenklinger i foreldrepengeordningen Viser til oversendelse av høringsnotat

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar NOU 2010: 3 "Drap i Norge i perioden 2004-2009"

BARNEOMBUDET. Høringssvar NOU 2010: 3 Drap i Norge i perioden 2004-2009 BARNEOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/01208-3 Tone Viljugrein 008;O;KRI 18.10.2010 Høringssvar NOU 2010: 3 "Drap i Norge

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: X66 &13 Arkivsaksnr.: 13/15281-2 Dato: 22.01.14 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER 2 - OM MAKSIMAL STØNADSPERIODE INNSTILLING

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene

BARNEOMBUDET. Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene BARNEOMBUDET Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 12/00371-2 Morten Hendis 008;O;SKB 23.4.2012 Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00452-2 Thomas Wrigglesworth 008;O;KFM 5.4.2013 Høringssvar

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m.

Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven oppnevning av kontaktperson m.m. v2.2-18.03.2013 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 13/5822-8 Saksbehandler: Nina Cecilie Dybhavn Dato: 21.10.2013 Høring om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Frambu, 4. mars 2009 Deres ref.: 200806068-/GJS Vår ref.: 2009/15 U-41 LBH E-post til postmottak@aid.dep.no Innledning Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/ Tone Viljugrein 008;O;H

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/ Tone Viljugrein 008;O;H BARNEOMBUDET Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/01804-2 Tone Viljugrein 008;O;H 18.01.2011 Høring - forslag til ny kommunal helse-

Detaljer

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap)

(ingen endringer i 15-1 Formål og 15-2 Forutgående medlemskap) 9. Forslag til nye lovbestemmelser Bestemmelser om formål står i 15-1 generelle vilkår står i 15-2 til 15-4 overgangsstønad står i 15-5 til 15-9 stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som er i

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Vår ref. Deres ref. Dato Ingvild Heggstad 12/14644/223

Detaljer

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009

-- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 MOTTATT 17 MAR2009 Helsedirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep ARBEIDS- OG 0030 OSLO Deres ref.: Z u 15' J 6 :;:'1 -.)/Ami -- behandler: ERJ/TEI KR INKLUDERINGSDEKRTERIEW ef.: 09/701 Dat 11.03.2009

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Høring: NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21500822 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/2961-9 Vår

Detaljer

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven

Prop. 8 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i kontantstøtteloven Prop. 8 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 4. november 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRINGER I FOLKETRYGDLOVEN KAPITTEL 11 OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har følgende synspunkter: Generelt LHL mener dagens AAP ordning

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 08/ Kari Jevne 008;O;BO

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 08/ Kari Jevne 008;O;BO BARNEOMBUDET Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO a,oo8 o --3'O Deres ref: Vår ref: Saksbeh : Arkivkode: Dato: 08/00407-2 Kari Jevne 008;O;BO 04.04..2008 Høringssvar : Forslag

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/00012-2 Anders Prydz Cameron 8. februar 2016 Høring - endringer i utlendingslovgivningen

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø

Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø. Universitetssykehuset Nord-Norge v/direktør, Postboks 100 Langnes, 9038 Tromsø Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Nils Aadnesen 77 64 20 64 02.05.2013 2012/49-257 755 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune v/ Byråd for helse og omsorg, pb 6900, 9299 Tromsø Øvrige kommuner

Detaljer

Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2563 17/00143 22.09.2017 Høringsuttalelse endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas

Detaljer

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt

Postmottak KD. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler / Gun Aamodt Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 24.01.2018 10.11.2017 17/02119-2 Gun Aamodt Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 17/5228-1 62 24142228 forskning

Detaljer

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Arkivsak 201005350-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 07.12.2010 37/10 Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov Fylkesrådmannens

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo,

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 5.1.2016 Deres ref.: 15/3265 HØRING ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN VILKÅR FOR TVANGSRETUR AV BARN MED LANG OPPHOLDSTID

Detaljer

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor.

16/8357. Departementets vurderinger nedenfor må ses i sammenheng med avgrensningene ovenfor. Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Deres ref Vår ref 16/8357 Dato 19.05.2017 Bruk av robot i undervisningen Kunnskapsdepartementet mottok 6. desember 2017 brev fra Utdanningsdirektoratet.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00919-2 Hilde Rakvaag 1. oktober 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00919-2 Hilde Rakvaag 1. oktober 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: Postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00919-2 Hilde Rakvaag 1. oktober

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

tjenestepensjonsordning for hvem? Uførepensjon fra Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand

tjenestepensjonsordning for hvem? Uførepensjon fra Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand Uførepensjon fra tjenestepensjonsordning for hvem? Pensjonsforum 19. mai 2008 Kristin Diserud Mildal, Storebrand kristin.diserud.mildal@storebrand.no, 92400103 Uførepensjons fra en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Knatten barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: knattenbarnehage@gmail.com Innsendt av: Helen Espeland

Detaljer

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Familie- og kulturkomiteen Stortinget Familie-kultur@stortinget.no Vår saksbehandler: age Vår dato: 22.04.13 Vår ref: Høringer 2013 Deres ref.: Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Landsgruppen

Detaljer

Vi viser til høringsbrev av 20. november 2015 med forslag til endringer i grunnlaget for fastsettelse av sykepenger mv.

Vi viser til høringsbrev av 20. november 2015 med forslag til endringer i grunnlaget for fastsettelse av sykepenger mv. REGNSKAP NORGE Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo 23 35 69 00 post@regnskapnorge.no regnskapnorge.no Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Deres ref: 15/4150 Vår

Detaljer