Årsmelding Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen

2 Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år i 2013, preget av både utfordringer og gleder. I mars 2013 oppnådde SiB den høyeste kundetilfredshetsmålingen som noensinne har vært målt for en samskipnad, med en KTI på 71. Det er gledelig å få bekreftet at SiB har en så stor betydning for studentenes trivsel som student i Bergen. Samtidig pekte undersøkelsen på flere områder vi må forbedre oss på, og dette tar vi med oss i det videre arbeidet for å forbedre de tjenester vi leverer til studentene. I april 2013 åpnet endelig studentenes egen hytte på Kvamskogen, SiB Hytten. En topp moderne hytte med 32 sengeplasser og badstue, beliggende midt i et flott turområde som studentene kan benytte både sommer som vinter. Hytten ble populær allerede fra åpningen med høyt belegg spesielt i helgene. Semesterstarten i august ble for SiB en travel måned. I forkant av semesterstarten ble det jobbet aktivt for å forebygge de skadelige effektene av alkohol og rus, som tidligere har vært oppfattet som en utfordring for de nye studentene. I 2013 ble alle fadderne kurset rundt en bevisstgjøring av alkoholkonsum og «lykkepromille», og et omfattende samarbeid med alle studiestedene ble initiert, ført an av SiBs prosjektleder for prosjekt Lykkepromille. Etter semesterstarten konkluderte både ledelse på studiestedene og politiet at det i 2013 hadde vært en mye roligere fadderuke enn tidligere år. Til semesterstart åpnet Grønneviksøren Studentboliger og endelig sto 727 nye hybelenheter klar for spente studenter. Innflyttingen av de aller fleste studentene skjedde i løpet av to dager, og forløp uten problemer og lange køer, og de ansatte fra SiB Bolig gjorde en formidabel jobb. SiB har besluttet at hele bedriften skal sertifiseres som miljøfyrtårn, og blir i så måte den første samskipnaden med en slik sertifisering. Arbeidet med å miljøfyrtårnsertifisere SiB ble startet opp i 2013, og vårt mål er at sertifiseringen skal realiseres i første halvdel av Samlet sett legger vi bak oss et godt år i SiB, med tilfredse studenter og gode økonomiske resultater. Våre engasjerte, kompetente og positive medarbeidere er avgjørende for denne gode utvikling. Vi ser frem til et spennende tid fremover, ikke minst ønsker vi de om lag 2000 studentene ved BI Bergen velkommen fra høsten Per Kristian Knutsen Adm.direktør

3 SiB Kafe og SiB Catering SiB Kafé har som hovedmål å være tilgjengelig der studentene er. Våre medarbeidere ønsker å bidra til at studentene får positive hverdagsopplevelser når de velger å bruke kaféene som spisested. I 2013 har SiB Kafé hatt drift på 19 kaféer, 4 kaffebarer og SiB Catering. Hovedfokuset til SiB Kafé har vært å få en stabil og selvfinansierende drift på den enkelte driftsenhet. Overskuddet fra driften er benyttet til å gjennomføre selektive tiltak, utvikle nye tilbud og videreføre studentvennlige priser. I 2013 oppnådde SiB Kafé et positivt økonomisk driftsresultat litt under budsjett. Selv om den store omsetningsveksten uteble, har forbedrede innkjøpsbetingelser gjennom SiN Innkjøp SA, bidratt til et lavt vareforbruk. Flere studenter enn noen gang bruker kaféene og dette gir det beste grunnlaget for videre utvikling og bærekraftig drift. Gjennom tiltak som «Eksamensmiddag», der studentene i to uker i eksamenstiden sin får 50 % på all middag, øker studentenes tillit og lojalitet til kaféene, og virksomhetens omdømme er stigende. SiB Kafé vil i felleskap med studentene jobbe videre med å utvikle et best mulig kafètilbud.

4 SiB Trening I 2013 solgte SiB Trening treningskort fordelt på 2 semestre, en nedgang på 3 % fra året før. Kortsalget til eksterne kunder har økt. Nedgangen tror vi skyldes manglende kapasitet i egne lokaler og en økning i antall lavprissentre. Studentene er svært fornøyd med SiB Trening viser kundetilfredsmåling fra mars Det som trekker ned er manglende kapasitet, det er rett og slett flere som ønsker å trene enn hva våre lokaliteter i dag tillater. En utfordring som vi vil jobbe videre med i 2014/2015. I 2013 ble det innført gjestetreningsordning på landsbasis sammen med åtte andre studentsamskipnader. Det betyr at studenter tilknyttet SiB Trening kan trene gratis hos andre samskipnader i ferier ol. I april 2013 åpnet den nye SiB Hytten på Kvamskogen. Hytten er svært populær blant studentene,og har siden åpningen vært utleid nesten hver helg. I 2014 åpner vi et nytt treningssenter på Kronstad. Treningssenteret åpner i leide lokaler ved HiB. Men vårt mål er å bygget et eget treningssenter på den nye campusen i løpet av en 5-10 årsperiode.

5 SiB Bolig SiB Bolig hadde ved utgangen av 2013 tilgjengelig 4396 hybelenheter til norske og internasjonale studenter i Bergen, noe som gir en dekningsgrad på omlag 16 %. Dekningsgraden regnes ut fra antall studentene som betaler semesteravgift ved universitetet og høyskolene som er tilknyttet SiB. I 2013 ble endelig studentboligene på Grønneviksøren ble ferdigstilt og 727 studenter flyttet inn til studiestart i august. Dette er det største enkeltløftet med hensyn til antall boliger SiB har gjennomført, etter bygging av Fantoft Studentboliger på begynnelsen av 1970 tallet. Det var knyttet stor spenning rundt konsekvensene av et så stort utbud av boliger i markedet, spesielt, om det ville medføre redusert etterspørsel etter øvrige studentboliger. Dette skjedde ikke. Den logistiske utfordringen ved en så stor innflytting på få dager var nøye planlagt og forløp uten problemer. SiB Bolig skal også i fortsettelsen jobbe hardt for å bygge studentboliger, samt å fornye og rehabilitere eksisterende boligmasse. Vi har et godt samarbeid med Bergen Kommune når det gjelder tomter og vi utforsker samarbeidsformer som vil gagne begge parter. I 2014 legger vi opp til å starte byggingen av familieboliger og barnehage i Jekteviken. I 2015 håper vi å starte byggingen av Fosswinckelsgate. Vi har også signert en intensjonsavtale om studentboliger på Reperbanen i Fjøsangerveien. Og skal vi nå vårt mål om 20 % dekningsgrad er vi avhengig av å bygge større prosjekter som Grønneviksøren 2.

6 SiB Barnehage Vårt mål er at alle barn i SiBs barnehager skal oppleve sensitiv og stimulerende omsorg i barnehagen. Alle ansatte har i 2013 deltatt på kurs og fagdager om de stille barna, risikofylt lek og lærende organisasjoner. I barnehagene fortsetter utviklingsarbeidet med prosjekter som bidrar til å skape entusiasme og økt kompetanse hos de ansatte og utviklende opplevelser for barna. SiB Barnehage har en svært høy kundetilfredshet og et lavt sykefravær på 8,7 %. Stabile, kompetente og engasjerte medarbeidere mener vi er hovedgrunnen til de gode resultatene. I 2013 infridde vi vårt interne mål om over 50 % ansatte med førskolelærerutdanning eller tilsvarende. Flere enn hver femte ansatt er mann og alle barnehagene er nå øvingsbarnehager for Høgskolen i Bergen. Veiledningsmetoden Marte Meo står sentralt i opplæringen av de ansatte, og i 2014 vil ytterligere 10 nye pedagoger vil bli sertifiserte Marte Meo-terapeuter. Reguleringsplanen for nye familieboliger og utvidet barnehage i Jekteviken ble godkjent av Bergen kommune og Fylkeskommunen i 2013, og prosjekteringen av et kombibygg med studentboliger og barnehage i massivtre er igangsatt.

7 SiB Helse og veiledning SiB Helse og veiledning har et bredt og helhetlig tilbud innen følgende områder: psykisk helsetjeneste, rådgivning, karriereveiledning og tannbehandling. I tillegg har virksomhetsområdet tilbud om helsestasjons- og legetjenester, samt ansvar for administrasjon og saksbehandling knyttet til de økonomiske støtteordningene. I tillegg til individuell hjelp tilbys et stort utvalg av grupper og kurs. Sammen med høy kvalitet, legges det stor vekt på å sikre god tilgjengelighet og kort ventetid til de ulike tjenestene. Dette representerer også et av våre viktigste fokusområder i årene fremover, da tilstrømningen til de ulike tilbudene er stadig økende. Studentaktivitetene, herunder Velferdstinget, Kulturstyret og studentmediene, er også budsjettmessig en del av SiB Helse og veiledning. Under følger rapporter for avdelingene som hører inn under virksomhetsområdet SiB Helse og veiledning.

8 Legene på Høyden Legene på Høyden har etter to års drift etablert seg som et svært viktig tilbud for studentene. Kontoret består av 3 fastleger, som også tilbyr akutt timer til studenter som ikke har fastlege i Bergen. Tilbudet er et samarbeid mellom Bergen Kommune, UiB og SiB. Helsestasjon for studenter Helsestasjonen på Engen gir veiledning, hjelp og behandling i spørsmål knyttet til prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. I 2013 foresto helsestasjonen totalt 4570 studentkonsultasjoner. Tilbudet er et samarbeid mellom SiB, Bergen Kommune og Fylkesmannen i Hordaland / Helsedirektoratet. Legerefusjonsordningen Studenter får refundert utgifter til lege etter egenandelen på kr 350 og opp til taket Folketrygden setter for frikort. I 2013 ble det refundert kr til studenter i forbindelse med legebesøk. Helsefondet Studenter kan søke støtte fra Helsefondet til ulike typer behandlingsutgifter. I 2013 ble det utbetalt kr fra fondet. Støtten gjaldt i hovedsak fysioterapi- og kiropraktorbehandling. Studier med støtte (SMS) Studier med støtte er et tilbud til studenter med mer alvorlige psykiatriske diagnoser og er helfinansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Deltakerne får gjennom dette tilbudet hjelp og støtte til å realisere sine studiemål. I 2013 deltok 39 studenter i SMS. I oktober 2013 ble SMS med i et toårig EU prosjekt, som har som mål å utvikle samarbeid og verktøy basert på ressurser og behov i flere land i Europa.

9 Karrieresenteret Karrieresenteret skal lette overgangen mellom studier og arbeidsliv for Studentene, samt bedre kontakten mellom studenter og arbeidsliv. Målet er å beholde mer av kompetansen i regionen gjennom å inspirere næringslivet til å ansette flere nyutdannede. Karrieresenterets virksomhet består av faste basistilbud på Studentsenteret og aktiviteter i studentmiljøene. Vi arrangerer kurs i jobbsøkerprosessen, intervjutrening, hvordan skrive CV og søknad og presentasjonsteknikk. Foredrag og spesialkurs for enkeltfag eller et fakultet utgjør også en stor del av virksomheten. I 2013 bidro vi på 48 slike arrangementer. Karrieresenteret holder også individuell karriereveiledning og daglige «drop in-timer» der studentene får hjelp med CV og søknad. Bytte av studier var i 2013 et av de vanligste temaene som ble tatt opp på karriereveiledning. Nesten 1200 studenter fikk veiledning i fjor. I semesterstarten bidro Karrieresenteret til foredraget «God start» for de nye studentene ved UiB og HiB, samt holdt et eget jobbsøkerkurs for internasjonale studenter. Traineeprogrammet Trainee Vest som Karrieresenteret startet i 2008, rekrutterte 14 traineer i I alt 13 bedrifter lyste ut 17 traineestillinger, og det kom inn 750 søknader. Trainee Vest følger opp traineene gjennom et eget mentor- og utviklingsprogram.

10 SiB Rådgivning SiB Rådgivning har ulike gruppe- og kurstilbud, samt individuell rådgivning for studenter. I 2013 lagde vi et web-kurs for sib.no innenfor studiemestring. Alle tilbudene er gratis og vi har som mål å bidra til at studentene mestrer studiehverdagen. Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2010 viste at mange studenter sliter med depresjon. På bakgrunn av dette startet vi i 2013 et lavterskels depresjonsmestringskurs (KiD kurset). Kursene vil være en del av vårt faste kursprogram fremover. SiB Rådgiving og UiB har samarbeidet om et forskningsprosjekt tilknyttet ulike måter å hjelpe studenter med sterk eksamensangst. Hovedfunnene ble publisert høsten 2013 i Nordic Psychology (Vol.65, Nn. 3, ). Prosjekt Lykkepromille under SiB Rådgivning har som mål å redusere alkoholens skadevirkninger og plass i studenttilværelsen. Erfaringene fra fadderuken 2013 viser at arbeidet har hatt svært god effekt. I 2014 fyller SiB Rådgiving 40 år. Vi planlegger da en konferanse om Identitet. Her ser vi nærmere på hvilke utfordringer neste generasjon studenter har - og hvordan vi best mulig kan imøtekomme behovene deres.

11 SiB Tannlege SiB Tannleges klinikk har som hovedfokus å gi studenter et behandlingstilbud preget av høy kvalitet, god tilgjengelighet og rimelige priser. Prisene i 2013 lå i snitt 10 % under takstene i den offentlige tannhelsetjenesten, det betyr at tilbudet vårt er et av de rimeligste i landet. Dette ses som svært viktig med tanke på at flest mulig studenter skal se seg råd til å ta vare på tannhelsen sin. Tall fra vår kundetilfredshetsmåling i 2013 viste også at studentene er svært fornøyd med tannhelsetilbudet til SiB. Klinikken har 7 ansatte, fordelt på to behandlingskontor: 4 tannleger, 1 tannpleier og 2 tannhelsesekretærer. I tillegg til vanlig åpningstid på hverdager har klinikken hatt ettermiddags- og kveldsåpent to dager i uken. Dette har gitt en tilgjengelighet som studentene har satt stor pris på. Pågangen i 2013 var svært stor, og dette, sammen med noe sykefravær, har gitt lengre ventetid enn ønskelig i perioder. Det vil være behov for å vurdere en styrking av ressursene på tannhelsetjenesten i tiden fremover, for å sikre god tilgjengelighet og kortere ventetid.

12 SiB Psykiske helsetjeneste SiB Psykisk Helsetjeneste (SPH) tilbyr psykiske helsetjenester til studentene som trenger det. Tilbudet er lett tilgjengelig med kort ventetid. Oppfølging gis i hovedsak som individuelle samtaler, men også behandling i grupper. De fleste behandlingsløp er av kortere varighet. Ved behov for ytterligere oppfølging, henvises studentene videre til offentlig spesialisthelsetjeneste eller andre egnede tilbud. SPH hadde i 2013 en økning i antall nye henvendelser på ca. 11 % i forhold til året før. Dette medfører økt press på ressursene. Det har derfor i 2013 vært kjøpt mer behandlingskapasitet eksternt. Gjennomsnittlig ventetid har i 2013 vært i overkant av 3 uker, men med store variasjoner gjennom året og maksimal ventetid på ca. 5 uker. Det er et kontinuerlig fokus på å disponere ressurser slik at tjenesten gir god behandling og kort ventetid. Studentene skal møte godt kvalifisert personell ved SPH. Gjennom internundervisning, kursdeltagelser og videreutdanninger prøver vi å sikre et faglig oppdatert personale i forhold til krav og forventninger. I 2014 skal SPH styrkes med ytterligere 1 årsverk for å imøtekomme behovet fra studentene.

13 Studia AS (datterselskap) Studia AS ble stiftet av Studentsamskipnaden i Bergen og har som hovedformål å sikre studenter, institutter, institusjoner, lærere, forskere og ansatte tilknyttet universitets-, høyskole- og forskningsmiljøene i Bergensområdet tilgang til fagbøker og studiemateriell. Studia har i 2013 videreført sin posisjon som ledende fagbokleverandør til universitets- og høyskolemiljøene i Bergen. Samarbeidet med institusjonene, forelesere og pensumbesluttere er meget godt. Vi har en tett og god relasjon med studentene. Regnskapet for 2013 bærer preg av en kraftig omstillingsprosess i selskapet. Omsetningen er redusert ved at engrossalg er avviklet, og betydelig priskonkurranse fra nettaktører. Nedgang i salg er i tråd med trenden hos andre fysiske bokhandlere, spesielt fagbokhandeler. Omsetningssituasjonen har gjort det nødvendig å tilpasse kostnadsbasen gjennom ulike tiltak for å sikre lønnsom og rasjonell drift. Varelageret er vesentlig nedjustert, og Studia har i løpet av 2013 redusert årsverksinnsatsen ytterligere ved naturlig avgang fra 23 årsverk pr til 18 årsverk pr Bemanningsreduksjonen har ikke berørt driften av våre seks butikker i Bergen. Vår egenimport ble outsourcet til wholesaleren Bertrams i Storbritannia. Samme dato skiftet vi ut vårt ERP system M3 med Visma CS Web. Dette har redusert administrative kostnader og forenklet administrative prosesser ved at flere at disse er blitt automatiserte. I desember implementerte vi en ny nettløsning for studia.no, fullt integrert med Visma CS Web. Den underliggende driften gikk i pluss i Underskuddet skyldes skifte av ERP system. Gammelt system, M3, er nedskrevet i sin helhet i 2013, og nytt system har generert økte avskrivninger. Det forventes en videre reduksjon i årsverksinnsats i 2014 og I august 2014 vil 3 butikker slås sammen til 1 i det nye høyskolebygget på Kronstad. Vi vil da ha 4 bokhandeler, tilknyttet UiB, HiB, NHH og BI Bergen. Den pågående og kontinuerlige omstillingen bidrar til at Studia er mindre utsatt for disse risikofaktorene.

14 Hovedtall SiB og Studia

15 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør

Forord. Kirsten Ahlsen Direktør Tannhelsetjenesten Forord Tannhelsetjenesten i Akershus ønsker å fremstå som en organisasjon preget av profesjonalitet, respekt og åpenhet. Vi legger vekt å være en synlig og ledende aktør i utviklingen

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer