Årsmelding Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

2 Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i I begynnelsen av året gjennomførte SiB, sammen med de største samskipnadene i Norge, SHoT Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse. En nasjonal undersøkelse om studenter trivsel og mestring av studiene. Resultatene viste at de fleste studentene trives, men også at et ikke ubetydelig antall sliter spesielt jentene. Resultatene har lagt noen viktige prinsipper for vår satsning på helse og mestringstilbud til studentene i tiden fremover. Høsten 2014 åpnet HiB sin nye høyskole på Kronstad. Samtidig med nyåpningen av høyskolen åpnet vi også vår største SiB kafe, til stor glede for studentene skal vi tro de positive tilbakemeldingene fra studenter og ansatte ved HiB. Kjærkomment var også vårt nye treningssenter på Kronstad, som vi åpnet i august. Markedet for bøker er i endring og som følge av utfordringene i bokhandlerbransjen, valgte vi å avhende aksjene i Studia i mai Kjøper var Fagbokforlaget as og virksomheten vil videreføres som en del av Akademika-gruppen. Av utfordringer som har fulgt oss i 2014 har rettsaken om studentboligene på Grønneviksøren vært krevende. Ekstra frustrerende var det også da Tingretten dømte i vår disfavør, og vi tapte rettsaken. Vi mener Tingretten har gjort feil vurdering av sakens rettslige spørsmål og i tillegg lagt et uriktig faktum til grunn for sin avgjørelse. Det er direkte skremmende at retten heller ikke har tatt hensyn til studentenes trygghet og sikkerhet i dommen, og på grunnlag av dette har vi besluttet å anke har likevel vært et år preget av glede og positivitet, som da vi som første samskipnad i Norge ble miljøfyrtårnsertifisert. Og da vi ga overskuddet fra SiB Kafé tilbake til studentene i form av halv pris på middag i eksamenstiden. I løpet av 2014 har vi også revidert strategien for SiB frem mot år Her har vi etablert 8 målsettinger som skal være førende for hvordan vi utvikler vårt selskap i årene fremover slik at vi kan yte ennå bedre tjenester til våre studenter. Resultatet for 2014 viste et underskudd på 3,3 mill. kr som følge av kostnader i forbindelse med Grønneviksøren saken. Resultatet fra vår ordinære virksomhet utviklet seg positivt i 2014 og viste et overskudd på 22,0 mill.kr. Studentene gir oss i stor grad positive tilbakemeldinger, og mener tilbudene våre er viktige for deres trivsel. Det gir oss i SiB motivasjon til å stå på enda hardere for at studentene skal få en god studietid her i Bergen. Adm. Dir Per Kristian Knutsen

3 SiB Bolig SiB Bolig hadde ved utgangen av 2014 tilgjengelig 4396 hybelenheter til norske og internasjonale studenter i Bergen. Dekningsgraden er omlag 14 %. Dekningsgraden regnes ut fra antall studenter som betaler semesteravgift ved universitetet og høyskolene som er tilknyttet SiB. Grunnen til at dekningsgraden går ned i år er at det i inneværende år er kommet på plass en samarbeidsavtale med BI Bergen samtidig med at ingen nye hybelenheter er bygget i inneværende år. Rettsaken rundt sluttoppgjøret på Grønneviksøren har naturligvis preget organisasjonen, men vi har gjennom året fortsatt vårt møysommelige planarbeid inn mot nye prosjekter på aktuelle tomter i Bergen. Vi har under planlegging et stort antall mulige tomter og prosjekter som vi jobber med. Dette går både i reguleringsplaner men også direkte forhandling mot aktuelle utbyggere av boligprosjekter. Fokusområdene til SiB Bolig er å sørge for flere boliger til studentene i Bergen, men også å fornye og rehabilitere eksisterende boligmasse. Vi har et godt samarbeid med Bergen Kommune når det gjelder tomter og vi utforsker samarbeidsformer som vil gagne begge parter. Prøveordningen med Solheimslien der vi leier fra Bergen Kommune på en 3 års avtale der de disponerer noen leiligheter er blitt en suksess og vil bli prøvd videreført inn mot noen nye prosjekter i regi av Bergen Kommune. Hele kroner SiB - Bolig Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat* *Resultat før kostn. vedr. rettsak Grønneviksøren Nøkkeltall: Antall årsverk 33 31,9 Antall hybelhus/anlegg Antall HE herav familieboliger Beleggsprosent 92,2 91,7

4 SiB Kafé og SiB Catering SiB Kafé har som hovedmål å være tilgjengelig der studentene er. Våre medarbeidere jobber for at alle kafeer og kaffebarer er et foretrukkent spisested og sosialt møtested for studentene. I 2014 avviklet SiB Kafé drift på fem kafeer, og etablerte drift på den nye Høyskolen på Kronstad i det som er Norges største studentkafé. SiB Kafe har som mål at den enkelte avdeling skal være selvfinansierende. Overskudd fra fjoråret er som tidligere benyttet til å gjennomføre selektive tiltak, utvikle nye tilbud og videreføre studentvennlige priser. Omsetningen har vært i tråd med budsjett, og forbedrede innkjøpsbetingelser gjennom SiN Innkjøp har bidratt til å holde vareforbruket lavt. Flere studenter enn noen gang bruker kafeene og dette gir det beste grunnlaget for videre utvikling og bærekraftig drift. Innføring av Kaffeavtalen har vært en suksess, og slike tiltak øker studentenes lojalitet til kafeene, og bidrar positivt til virksomhetens omdømme. SiB Catering har levert et godt resultat som vil bidra til fortsatt økt studentvelferd. Hele kroner SiB - Kafé Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat Nøkkeltall: Antall årsverk 58,9 59,8 Antall avdelinger Antall solgte middager

5 SiB Trening SiB Trening solgte i treningskort fordelt på to semestre. Dette er en nedgang på noe over 1000 kort i forhold til 2013 og skyldes i all hovedsak at vi var i ferd ned å trappe ned kapasiteten på SiB sentrum treningssenter samt en betydelig underkapasitet spesielt i Bergen Sentrum. SiB sentrum treningssenter ble nedlagt i desember Vi etablerte imidlertid Kronstad Treningssenter i august i fjor og her er det et voksende antall medlemmer fra mnd. til mnd. Vi nærmer oss nå 1500 kunder her. Fjoråret var preget av mye arbeid med å øke kapasiteten innen virksomhetsområdet og vi fikk omregulert tomten på Fantoft slik at Fantofthallen kan utvides etter hvert. Prosessen med fase to på Kronstad er nå i gang slik at treningssenteret vil bli utvidet til 1500 m2 i løpet av våren Videre har vi arbeidet med å realisere et større senter i sentrum av Bergen og dette vil bli styrebehandlet i løpet av våren Økonomien for virksomhetsområdet ble betydelig forbedret sammenlignet med året før og vi ser nå en solid gevinst av innføringen av avtalegiro for eksterne kunder samtidig som studentmassen er relativt stabil. Hele kroner SiB - Trening Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat Nøkkeltall: Antall årsverk 26 32,3 Antall anlegg 6 6 Antall solgte treningskort

6 SiB Helse og veiledning SiB Helse og veiledning skal gi et bredt og helhetlig tilbud som bidrar til at studentene trives og mestrer sin studietilværelse. Tilbudsspekteret omfatter hjelp fra psykolog, rådgivning og karriereveiledning, legeog tannbehandling, samt helsestasjonstilbud. I tillegg til individuell hjelp kan studentene delta på et bredt utvalg av grupper, kurs og seminarer. Virksomhetsområdet har også ansvar for driften av Trainee Vest, Studier med støtte og Lykkepromille, alle tre prosjekter finansiert av eksterne midler. Studenter i Bergen kan også søke økonomisk støtte fra SiB Helsefond i forbindelse med ulike typer helseutgifter. Studentaktivitetene er budsjettmessig en del av SiB Helse og veiledning og virksomhetsområdet har ansvar for å legge best mulig til rette for studentdemokratiene, organisasjonsliv og studentkulturelle aktiviteter for øvrig. Pågangen til tilbud og tjenester er stadig økende, og vi har derfor hatt løpende fokus på å sikre god tilgjengelighet og kortest mulig ventetid. Dette løses først og fremst gjennom en kjerne av fast ansatte, men også ved kjøp av tjenester eksternt. Den faste staben på SPH ble styrket i Vi styrket også kapasiteten på tannlege- og legebehandling gjennom å bygge nye behandlingskontor i leide lokaler på Danmarksplass. Disse sto ferdig like over årsskiftet. Gjennomsnittlig ventetid på SPH var ca. 3 uker og maksimal ventetid var ca. 5 uker. Tannhelsetjenesten har i perioder hatt noe lengre ventetid, mens SiB Rådgivning og Karrieresenteret har stort sett kunnet gi hjelp innen et par uker. Det har også i 2014 vært satset forebyggende gjennom tilbud om God start foredrag for nye studenter. Her får studentene nyttige råd, sammen med informasjon om hvor hjelpen er å finne hvis de skulle trenge det. Opplegget er et samarbeid mellom Karrieresenteret, SPH og SiB Rådgivning. I dette arbeidet har vi hatt god kontakt og samarbeid med utdanningsinstitusjonene. SHoT 2014 (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) ble gjennomført i meldingsåret. Dette er en oppfølging av SHoT Dataene viser at studenter er en utsatt gruppe når det gjelder psykiske plager og andre mestringsutfordringer, og at utviklingen fra forrige undersøkelse har vært negativ. Betydningen av både å satse på forebyggende arbeid og sikre lav terskel for å få hjelp, tydeliggjøres i undersøkelsen. Totalt sett var 2014 et år preget av utvikling og stor aktivitet. Kompetente, engasjerte og fleksible medarbeidere har gjort det mulig å yte rask, god og adekvat hjelp til alle studenter som henvendte seg til virksomhetsområdet.

7 Hele kroner SiB - Helse og veiledning Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Finansresultat 5-43 Resultat Nøkkeltall: Antall årsverk 28,7 23,9 SPH: Totalt i behandling ca ca Konsultasjoner Nyhenvendelser Rådgivningen: Individuelle veiledninger Kurs- og gruppesamlinger Karrieresenteret: Individuelle veiledninger/dropin Kurs og andre arrangementer Tannhelsetjenesten: Totalt i behandling Nyhenvendelser Helsestasjon: Konsultasjoner

8 SiB Barnehage - gjør studentlivet enklere for småbarnsforeldre! SiB barnehage fortsetter arbeidet med å videreutvikle barnehagekvaliteten. Gjennom 2014 deltok alle ansatte i prosesser med å sette mål og strategier fram mot Stabile, kompetente og engasjerte medarbeidere er vårt største fortrinn. Over halvparten av de ansatte i virksomhetsområdet har førskolelærerutdanning eller tilsvarende. Mer enn hver femte ansatt er mann og alle barnehagene er øvingsbarnehager for høgskolen. I SiB Barnehage møter barnet anerkjennende voksne som: Ser og søker å forstå det enkelte barn. Lytter og bekrefter barnet Benevner barns initiativ, følelser og handlinger Viser glede og feirer barns mestring Følger og støtter barnet i lek og aktiviteter både som deltaker og impulsgiver I barnehagene våre fortsetter utviklingsarbeidet med ulike prosjekter som bidrar til å skape entusiasme og økt kompetanse hos de ansatte og utviklende opplevelser for barna. Vi arbeider målrettet med kompetanseheving. Marte Meo står sentralt i opplæringen og 10 nye pedagoger ble sertifisert som Marte Meo terapeuter høsten Rammesøknaden for nye familieboliger og utvidet barnehage i Jekteviken ble godkjent av kommunen, og et spennende kombibygg i massivtre vil stå ferdig til semesterstart Hele kroner SiB - Barnehager Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat Nøkkeltall: Antall årsverk 118,8 118,8 Antall barnehager 7 7 Antall plasser herav: Små barn (under 3 år) Store barn (over 3 år)

9 Nøkkeltall for SiB totalt Hele kroner SiB Driftsinntekt Inntektsført statstilskudd Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning/nedskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT* *Resultat før kostn. vedr. rettsak Grønneviksøren Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene er finansiert ved: Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld *) Intern omsetning er eliminert Nøkkeltall: Antall ansatte andel kvinner ca. 70 % ca. 70 % andel menn ca. 30 % ca. 30 % Statstilskudd: til velferdsarbeid kr kr til studenthelsetjenesten kr kr Antall studenter: vårsemesteret høstsemesteret Semesteravgiften vår 2014 kr 450 kr 450 Semesteravgiften høst 2014 kr 550 kr 450

10 Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år

Detaljer

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 OM SIO SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Orientering fra adm direktør

Orientering fra adm direktør Orientering fra adm direktør Styresak O 71/ 2014 Status VIA Travel Tvete AS / VIA Egencia Trøndelag Selskapet er inne i en spennende fase både når det gjelder kommunikasjon med kjeden om nytt avtaleverk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer