Årsmelding Per Kristian Knutsen Adm.direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Per Kristian Knutsen Adm.direktør"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

2 Årsmelding 2012 Studentsamskipnaden i Bergen hadde også i 2012 et godt år. Vi dekker velferdsbehovene for studentene i Bergen på en god måte, og studentene i Bergen er godt fornøyd med våre tjenester. Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser gjennom engasjerte medarbeidere og målrettede tilbud. Aktiviteten i SiB har vært stor gjennom hele året. Alle tilbudene i virksomheten er etterspurt, og kunnskapen om tjenestene våre blir bedre og bedre blant studentene. Vi ser at våre gode hjemmesider og aktiv bruk av sosiale medier har bidratt positivt til dette. Innenfor området for helse og veiledning vil vi særlig trekke frem at det i 2012 ble etablert fastlegetilbud for studentene. Dette omfatter tre legestillinger og tilbudet skal også sikre akuttilbud til studenter som ikke benytter legetjenesten som fastlege. SiB Kafé har vekst i omsetningen. Tilbudene til studentene er under stadig utvikling og spesielle tiltak, som eksamensmiddager, har gitt god effekt og tilfredshet blant studentene. På barnehagesiden ble utbyggingen på Fantoft gård barnehage sluttført. Det nye bygget har moderne og gode lokaler, og uteområdet har fått et betydelig løft. Det er fortsatt stor etterspørsel etter barnehageplass fra studentenes side, og utbyggingen på Fantoft har gitt en verdifull tilvekst i kapasiteten. Idrettstilbudet i SiB er fortsatt stort og etterspurt. Det arbeides for å få etablert et treningstilbud på Kronstad ifm. nytt høgskole-bygg. I tillegg vurderes alternativer for idretten etter at SiB-Sentrum legges ned i 2014 som følge av at man ikke lenger får disponere disse lokalene. I SiB Bolig er det brukt mye ressurser på å ferdigstille det store boligbyggeprosjektet på Grønneviksøren. Dette arbeidet har vært krevende, men bygget skal etter planen åpnes for studentene i høstsemesteret Anlegget, med 727 boenheter for studenter, vil være et viktig tilskudd til studentboligbyggingen i Bergen. SiBs datterselskap Studia A/S har som andre i bokbransjen krevende tider. Det arbeides målrettet og positivt for å tilpasse driften i Studia til de utfordringene som noe redusert omsetning gir. Samlet sett legger vi bak oss et godt år i SiB, med tilfredse studenter og gode økonomiske resultater. Våre engasjerte, kompetente og positive medarbeidere er avgjørende for denne gode utvikling. Per Kristian Knutsen Adm.direktør

3 SiB Kafe og SiB Catering SiB Kafe skal være tilgjengelig der studentene er, og alle medarbeidere skal bidra til at studentene får positive hverdagsopplevelser ved å bruke kafeene. I 2012 har SiB Kafe drevet 21 kafeer / kaffebarer, samt SiB Catering. Automatdriften er avviklet. Hovedfokus til SiB Kafe har vært å etablere en forutsigbar og bærekraftig drift. En sunn økonomi skal gi grunnlag for selektive tiltak, utvikling av nye tilbud og studentvennlige priser. I 2012 har SiB Kafe oppnådd et positivt økonomisk driftsresultat over budsjett, i hovedsak gjennom økt omsetning og lavt vareforbruk. Flere studenter enn noen gang bruker kafeene og dette gir det beste grunnlaget for utvikling og bærekraftig drift. I tillegg viser det at studentenes tillit og lojalitet til kafeene øker, og virksomhetens omdømme er stigende. Virksomheten har i 2012 gjennomført bla. eksamensmiddag til 50 % over til sammen 5 uker. Dette har vært mulig ved at deler av overskudd fra 2011 er tilbakeført. Studentene har virkelig satt pris på tiltaket. SiB Catering sine lokaler på Fantoft er totalrenovert og utvidet, og fremstår nå som et topp moderne kjøkken med tilhørende fasiliteter. Med denne investeringen er kapasiteten økt betydelig. Alle ansatte i virksomheten, studenter og institusjoner vil i felleskap jobbe videre med å utvikle et best mulig kafetilbud til studentene, samt sikre at SiB Catering består som en konkurransedyktig aktør. Ørjan Vågstøl Her er nøkkeltall for SiB Kafe 2012: Antall enheter 21 Antall årsverk (pr desember): 62 Omsetning: 71,5 mill Driftskostnader 64,6 mill Resultatgrad 4,38 % Resultat før skatt 3,1 mill Bildet: SiB gir overskuddet tilbake. Superfredag med 50 % på alle varer! Her fra Studentsenteret

4 SiB Idrett SiB idrett solgte i treningskort fordelt på to semester. Det er en nedgang på ca. 5 prosent fra året før og skyldes i hovedsak at vi selger færre kort til eksterne kunder enn tidligere. Det er grunn til å tro at dette henger sammen med sterk konkurranse fra lavprisaktører og underkapasitet i egne lokaler både med hensyn til gruppetrening og styrke/kondisjon. Det er fortsatt anleggene i sentrum samt Fantofthallen som er mest i bruk. Vi fikk i løpet av året melding om at SiB sentrum skal legges ned 1 juni 2014, og dette vil ytterligere forverre treningsmulighetene for studenter i sentrum av Bergen. Derfor arbeides det mye med å finne erstatningslokaler i sentrum samt utvidelser av lokalene våre på Fantoft og i Lehmkuhlhallen. Arbeidet med studenthytten på Kvamskogen er i rute og hytten åpnes som planlagt rundt 1 april Vi har tatt i bruk ett nytt idrettsadministrativt system som blant annet inneholder nye moduler som muligheter for avtalegiro og betaling på nett. Dette vil lette hverdagen for våre resepsjonister og redusere køene spesielt ved semesterstart. Avslutningsvis vil vi nevne at vi fortsatt arbeider med siktemål å realiserer et nytt idrettsbygg ved den nye Høgskolen i Bergen som skal stå ferdig i 2014 på Kronstad. Bildet øverst: En personlig trener (PT) motiverer deg til å ta i ekstra, her fra Vektertorget Bildet underst: SiB Hytten på Kvamskogen var under bygging i Her fra åpningen i 2013.

5 SiB Helse og veiledning SiB Helse og veiledning omfatter Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH), SiB Rådgivning, Karrieresenteret og Tannhelsetjenesten for studenter. I tillegg har virksomhetsområdet ansvaret for Helsestasjon for studenter og for de økonomiske støtteordningene, Helsefondet og Legerefusjonsordningen. I meldingsåret etablerte vi også en egen legetjeneste for studenter. Studentaktivitetene er også budsjettmessig en del av SiB Helse og veiledning, og virksomhetsområdet har ansvar for å legge best mulig til rette for studentdemokratiet og de studentkulturelle aktivitetene forøvrig. Legene på Høyden Legene på Høyden ble åpnet 2. januar i meldingsåret. Legekontoret har tre fastleger, noe som utgjør en betydelig styrking av fastlegetilbudet til studenter i sentrum. Kontoret tilbyr også akutt timer til studenter som ikke har fastlege i Bergen. Legene på Høyden er et samarbeid mellom Bergen Kommune, UiB og SiB. Legerefusjonsordningen SiB refunderer legeutgifter som overstiger egenandelen på kr 350 og opp til taket folketrygden setter for frikort. I 2012 ble det refundert kr ,- til studenter i forbindelse med legebesøk. Helsefondet Det ble utbetalt kr ,- fra Helsefondet i Støtten gjaldt hovedsakelig fysioterapi- og kiropraktorbehandling. Totalt 463 studenter søkte støtte i meldingsåret. Helsestasjon for studenter Helsestasjonen på Engen foresto 4045 studentkonsultasjoner i Dette er en økning på vel 500 konsultasjoner fra Henvendelsesgrunnene var hovedsakelig knyttet til spørsmål om seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon. Tilbudet er et samarbeid mellom SiB, Bergen Kommune og Fylkesmannen i Hordaland / Helsedirektoratet.

6 Studentrådgivningen Studentrådgivningen tilbyr både individuelle samtaler og ulike typer grupper og kurs for å bidra til at studentene trives og mestrer sine studier. De hyppigste henvendelsesårsakene i 2012 var knyttet til eksamensangst, stressmestring, redusert arbeidskapasitet og studiemestring. I tillegg til kjerneoppgavene knyttet til veiledning, gruppe- og kurstilbud har avdelingen prioritert et ekstra fokus på studenter med sammensatte lærevansker. Vi har hatt egen tilbud for studenter med ADHD og Asperger og har også sett en økt pågang fra denne studentgruppen. Studentrådgivningen kunne også tilby 23 grupper for studenter dette året innen ulike områder. I meldingsåret hadde Studentrådgivningen gjennomsnittlig én til to ukers ventetid på individuelle veiledninger. Det ble satt opp ekstra grupper og kurs der det var stor pågang. På en skala fra 1 til 6 var snittskår på studentenes evaluering av kurs og grupper 5,4. I meldingsåret var det også oppstart for prosjektet innenfor studenter og rus. Prosjektet fikk navnet Lykkepromille, dette for å tydeliggjøre at fokuset er måtehold i en inkluderende studentkultur. Kunnskapsformidling står sentralt i prosjektet, nettsider, foredrag og nettverksbygging ble derfor prioritert første prosjektåret. Prosjektet er forlenget til mars Nøkkeltall Individuelle veiledninger 609 Antall deltakere gruppe 257 Antall deltakere på 1856 kurs/foredrag Antall årsverk 5,2 Bildet til venstre: Lykkepromilleprosjektet fokuserer på å redusere alkoholbruken blant studentene. Bildet til høyre: Studentrådgivningen kan hjelpe studenter med ulike utfordringer i hverdagen

7 Tannhelsetenesta for studentar Tannhelsetenesta for studentar vart åpna i mai 2007 og har som oppgåve å gje studentar i Bergen eit lett tilgjengeleg og rimeleg behandlingstilbod. Prisane ligg i snitt 10 % under takstane til den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland. Avdelinga hadde stor pågang i 2012, med ein auke på antal pasientar i behandling på ca 300. Dette har ført til noko lengre ventetid enn ynskjeleg delar av semesteret. Avdelinga auka i løpet av 2012 tilbodet om behandling på ettermiddags- og kveldstid. Åpningstidene er no frå 08:00 til 20:00 mandag, tirsdag og onsdag, og til kl 15:30 på torsdagar og fredagar. Den auka åpningstida har så langt ført til kortare ventetid på behandling. Det er gledeleg at stadig fleire studentar ser seg råd til å ta vare på eigen tannhelse. Fakta: Pasientar totalt i behandling 1613 Nye pasienter 1103 Inntekter på pasientbehandling ,- Antall Årsverk 4 Tannlege Siri jobber i flotte lokaler på Årstad!

8 Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) SPH tilbyr psykiske helsetjenester til studenter generelt og Studier Med Støtte (SMS) for studenter med moderat til alvorlig psykisk lidelse som har fått sin utdannelse avbrutt eller forstyrret. Nøkkeltall: Behandlere SPH 8.3 Behandlere SMS 1.5 Merkantil 1.6 Nye henvendelser SPH 1085 Henvist ekstern behandler 81 Gjennomførte individualsamtaler 5112 Gjennomførte gruppesamlinger 142 Tilbudet ved SPH skal være av type lavterskel, dvs. være lett tilgjengelig for studenter som trenger det. Oppfølging gis i hovedsak som individualsamtaler. I tillegg gis noe behandling i grupper. De fleste behandlingsløp er av kort varighet. SPH hadde i 2012 en økning i antall nye henvendelser på i overkant av 4% i forhold til året før. I tillegg til arbeid utført av de fast ansatte kjøpes det noe behandlingskapasitet. Ventetiden har vært noe kortere i 2012 enn året før. Det er et kontinuerlig fokus på å disponere våre ressurser slik at tjenesten gir god behandling og kort ventetid. Krav til faglighet og dokumentasjon er høy. Kontinuerlig faglig oppdatering prioriteres gjennom kurs, internundervisning og videreutdanninger slik at studenter møter godt kvalifisert personell. SPH holder til i Studentsenteret, med egen inngang fra baksiden ved Georg Johannessens plass.

9 Karrieresenteret Nøkkeltall 2012 Intervjutreningskurs 8 Jobbsøkerkurs 12 Sum deltakere kurs 213 Eksterne oppdrag/egne arrangement 47 Sum deltakere oppdrag/arrangement 2736 Individuelle veiledninger 809 Antall årsverk 5,4 Bildet over: Karrieresenteret har blant annet individuelle veiledninger av studenter. Karrieresenteret arbeider for å skape bedre kontakt mellom studenter og arbeidsliv og å bidra til å lette overgangen fra studier til arbeidsliv for studentene. Målet er å beholde mer av kompetansen i regionen gjennom å inspirere næringslivet til å ansette flere nyutdannede. I 2012 har Karrieresenteret gjennomført en rekke intervjutreningskurs og jobbsøkerkurs. Forespørselen etter individuell karriereveiledning øker nå særlig blant studenter som er tidlig i studiene. Stadig oftere er feilvalg og skifte av studier et tema i veiledning. I 2012 satset Karrieresenteret spesielt mot fakultetene på UiB, der målet var å øke kontakten og å få i stand et samarbeid om skreddersydde kurs for utvalgte faggrupper. Generelt var det en økning i 2012 når det gjaldt forespørsler om lokale kurs, deltakelse på karrieredager og andre arrangementer ute i fagmiljøene både på UiB, HiB og NHH. De ansatte på Karrieresenteret bidro totalt på 47 arrangement med til sammen vel 2000 deltakere i fjor. Det er som oftest studentorganisasjonene som inviterer Karrieresenteret til å delta på deres arrangementer. Karrieresenteret fortsatte også med egne veiledningsdager og intervjutreningskurs reservert for NHH-studenter, etter avtale med institusjonen. Karrieresenteret skal skape møteplasser for studenter og arbeidsliv. Den største møteplassen er Karrieredagen som den tverrfaglige studentorganisasjonen Springbrettet arrangerer i Grieghallen i oktober hvert år. Karrieresenteret bidrar med et karrieretorg med gjesteveiledere fra næringslivet, og dette er en sentral del av Karrieredagen. Ved semesterstart deltok Karrieresenteret med startforedraget «Hvordan lykkes som student» ved tre fakulteter, sammen med SPH og Studentrådgivningen. Vi hadde i år også et jobbsøkerkurs for internasjonale studenter. I samarbeid med Utenriksdepartementet arrangerte vi i mai en større informasjonsdag med fem FN-organisasjoner i Egget på Studentsenteret. Vårt traineeprogram Trainee Vest har etablert seg som en sterk merkevare i det regionale næringslivet, der vi nå har 16 medlemsbedrifter. I 2012 var det sju bedrifter som lyste ut 12 traineestillinger. Det kom inn 480 søknader til stillingene. I kull 5 er det 10 traineer med ulik fagbakgrunn, fra økonomi og administrasjon via arbeids- og organisasjonspsykologi til medievitenskap. Trainee Vest som har oppfølging av traineene gjennom et eget utviklingsprogram som også omfatter en mentorordning.

10 SiB Bolig Studentboligene har ansvar for bygging og drift av boliger for studenter i Bergen. Forvaltningen av eiendomsmassen skjer utelukkende ved hjelp av husleieinntekter. Husleienivået er meget lavt i forhold til det private alternativet. SiB Bolig har også i 2012 hatt stor fokus på byggingen av 727 boliger på Grønneviksøren. Prosjektet har vært meget krevende etter omfattende prosjekteringsfeil som har medført forsinkelser. Det er i tillegg gjennomført skisseprosjekt for rehabilitering og standardheving 1300 hybelenheter (HE) på Fantoft, og det arbeides med finansieringen for å kunne komme i gang med arbeidene. Flere prosjekter er under planlegging og SiB har målsetting om en dekningsgrad på 20% av studenttallet i Bergen innen Dette betyr at det må bygges totalt ca nye studenthybler. Det arbeides med omorganisering og kontinuerlig kvalitetsforbedringer på driftssiden og vedlikeholdssiden. Driftsresultatet er meget godt og utviklingen av avdelingen har medført optimalisering og forbedring av de fleste områder av kjernevirksomheten Nøkkeltall Boligmasse m2 Antall boenheter 3563 HE Planlagte prosjekter 1200 HE Under bygging 727 HE Antall årsverk 26,6 Omsetning 136,2 MNOK Driftskostnader 99,2 MNOK Bildet øverst til høyre: To av blokkene på Fantoft hvor SiB Bolig søker om rehabilitering og standardheving. Bilder over og til venstre: Rehabilitert hybel på Hatleberg

11 SiB Barnehage - gjør studentlivet enklere for småbarnsforeldre! Studentbarnehagenes satsing på kvalitet fortsatte i Våre interne brukerundersøkelser viser at SiB barnehage ligger i fremste rekke når det gjelder fornøyde foreldre. Det er gledelig å se at foreldrene er aller mest fornøyd med at de selv og barna blir tatt på alvor og møtes med respekt. Vi mener våre medarbeideres evne til å gi sensitiv og stimulerende omsorg er den viktigste kvalitetsfaktoren. Vi arbeider målrettet med kompetanseheving og hadde 6 Marte Meo terapeuter ferdig utdannet høsten pedagoger startet samtidig opp en ny gruppe som vil være ferdig utdannet høsten I høst startet også andre gruppe med assistenter på fylkesmannens assistentopplæringstilbud. Internt har barnehagene arbeidet med å bli lærende organisasjoner, og har latt dette komme til uttrykk i arbeidsmåter og i de ansattes medskaping. I barnehagene våre fortsetter utviklingsarbeidet med ulike prosjekter som bidrar til å skape entusiasme og økt kompetanse hos de ansatte og utviklende opplevelser for barna. Vi fortsatte arbeidet med å ruste opp bygg og anlegg, og fullførte et nytt barnehagebygg ved Fantoft Gård barnehage i august I Jekteviken er murvillaen pusset opp innvendig. SiB Barnehage hadde i 2012 et bokført overskudd på 1.6 mill. FAKTA OM SIB BARNEHAGE Antall barnehageplasser 465 Antall årsverk 118 Omsetning 74,5 mill Laveste 530 kr betalingssats Høyeste 2330 kr betalingssats Bildet over til venstre er fra den store barnehagedagen i 2012 med konsert på Studentsenteret. Det andre bildet er fra Blokksberg Barnehage! Flott utsikt ;)

12 Studentaktivitetene Velferdstinget Nøkkeltall Møter 9 Representanter 23 Behandlede saker 85 Medieoppslag 117 Budsjett Kr kr fordelt av semesteravg.: kr Velferdstinget Velferdstinget er det representative organet for studentene ved SiBs ni medlemsinstitusjoner, og består av til sammen 21 representanter valgt av de lokale studentdemokratiene. Velferdstinget hadde i 2012 ni møter. Alle møtene var vedtaksdyktige. Én av de viktigste sakene Velferdstinget behandler er fordelingen av semesteravgiften. Rundt to tredeler av semesteravgiften går til drift av virksomhetsområdet «helse og veiledning». Den resterende tredelen fordeles direkte av Velferdsstinget, og går i all hovedsak til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i SiB, inkludert leder som har dobbeltstemme. Velferdstingets utøvende organ hadde i 2012 en studentrepresentant honorert på fulltid, noe som reflekteres i antallet medieoppslag og en langt bedre organisering og gjennomføring av budsjettmøtet enn noe år tidligere. Velferdstinget vedtok i 2012 at SiB-kantinene skulle bruke overskuddet sitt på reduserte priser på middag i eksamensperiodene. Dette ble en kjempesuksess som skal videreføres. I tillegg klarte Velferdstinget å engasjere veldig mot forslaget til endring av samskipnadsloven, blant annet med leserinnlegg og lobbyvirksomhet. Kulturstyret Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk, og bevilget kroner til studentkulturen i Bergen i I styret sitter det 13 faste medlemmer, hvorav 12 velges av Velferdstinget. I tillegg består styret av en representant for velferdsdirektøren i SiB. Styrets leder og nestleder mottar deltidskompensasjon for arbeidet. I løpet av de ni styremøtene i 2012 ble det behandlet 52 søknader om driftsstøtte, i tillegg til 32 søknader om prosjekt arrangerer jevnlig kurs for nye og eksisterende organisasjoner. I 2012 ble det arrangert søknadskrivekurs i januar, samt en kurshelg hvert semester. Videre tilbyr Kulturstyret kontor og øvingsr

13 Studvest Studvest er studentavisen i Bergen, og dekker alle utdanningsinstitusjonene som hører innunder SiB. Studvest ble utgitt 33 ganger i 2012, inkludert et eget faddernummer. I tillegg publiseres en egen nettavis på Studvest har et opplag på 8500 aviser som distribueres rundt til alle utdanningsinstitusjonene som ligger under SiB, samt flere kafeer, utesteder og treningssentre. Studvest.no hadde i unike besøkende i uke. Avisen har en stab på 26 journalister og 13 fotografer som alle jobber frivillig. Redaksjonen består av en ansvarlig redaktør, en kulturredaktør, en nyhetsredaktør og en fotoredaktør som mottar kompensasjon for tapt studietid. I tillegg mottar annonseansvarlig, flere typografer, en dataansvarlig og daglig leder honorar fra SiB. Studentradioen i Bergen Som hovedkonsesjonær er Studentradioen på luften hver eneste dag året rundt. Studentradioen sendte i 2012 rundt 50 timer ferskprodusert materiale i uken på nisjeradiofrekvensene FM 96,4, 106,1 og 107,8, samt på nettradio. Studentradioen drives av 150 frivillige medarbeidere, hovedsakelig fordelt på de syv emneredaksjonene kultur, musikk, samfunn, aktualitet, nyhet, nett og humor & underholdning. Organisasjonens to honorerte verv, ansvarlig redaktør og daglig leder, kompenseres med hvert sitt årsverk. I 2012 lanserte Studentradioen nye nettsider, og har etter det opplevd en jevn økning i besøkende der. Studentradioen fortsatte også den gode trenden med økende søkermasse. I tillegg hadde Studentradioen et historisk lavt frafall ved semesterskifte. Studentradioen har også gjennomført renovering av sekundærstudioet for å øke kapasiteten i takt med økningen av programmer og sendeflate. Studentradioen videreførte også i 2012 sitt sommerkurs for ungdom.

14 SiB nøkkeltall Konsernet SiB omsatte i 2012 for 456,8 millioner kroner, inkludert Studia. Per 31. desember 2012 hadde SiB 309 faste ansatte, tilsvarende 273 årsverk. I tillegg utgjør timeansatte totalt 20 årsverk. Studia AS er et aksjeselskap heleid av SiB. Studias omsetning var i 2012 kr. 78 millioner kroner. Studia hadde per 31. desember faste ansatte, tilsvarende 27 årsverk. Statsstøtte SiB mottar årlig et tilskudd fra staten og kommunen, avhengig av det antall studenter vi yter tjenester til. I 2012 var dette tilskuddet på kr ,- Semesteravgift Semesteravgiften bidrar til å finansiere SiBs rene velferdstilbud. I 2012 var semesteravgiften kr. 450,- Semesteravgiften utgjør 5,1 % av SiBs samlede inntekter. Bygging av studentboliger I tillegg kan SiB motta støtte til bygging av nye studentboliger. Staten finansierer inntil kr av byggekostnadene, men med en makspris på kr ,- per hybelenhet. Nøkkeltall Omsetning SiB Resultat SiB Omsetning Studia Resultat Studia Statstilskudd til velferdsarbeid Statstilskudd til studenthelsetjeneste (SPH) 383 millioner kroner 12 millioner kroner 78 millioner kroner - 2,4 millioner kroner 4,826 millioner kroner 2,145 millioner kroner Antall boenheter 3563 Antall barnehageplasser 465 Ansatte i SiB 309 Ansatte i Studia 30 Andel kvinner 73 % Andel menn 27 % Antall studenter i vårsemesteret Antall studenter i høstsemesteret Gjennomsnitt, studenttall Semesteravgiften 2012 kr. 450,-

15 Årsmelding datterselskap til SiB: Studia AS Fakta og nøkkeltall Studia Omsetning Studia: 82,9 mill Resultat Studia: -2,4 mill Ansatte Studia: 30, herav 6 menn og 24 kvinner Resultatregnskap Studia AS Hele 1000 kr Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat -877 Ordinært resultat før skatt Skattekostnad -912 Årsresultat Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene er finansiert ved: Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

16 Hovedtall for SiB og Studia Resultatregnskap SiB morselskap Studia AS SiB konsern*) Hele 1000 kr Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene er finansiert ved: Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld *) Intern omsetning er eliminert

17 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2012 STUDIA - VIRKSOMHETENS ART Studia AS ble stiftet av Studentsamskipnaden i Bergen. Selskapet utgjør en del av den totale velferdsvirksomheten til Studentsamskipnaden i Bergen og har som hovedformål å sikre studenter, institutter, institusjoner, lærere, forskere og ansatte tilknyttet universitets-, høyskole- og forskningsmiljøene i Bergensområdet tilgang til fagbøker og studiemateriell. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om videre drift. Det er etter styrets oppfatning ikke forhold som tilsier noe annet. Selskapets opptjente egenkapital per var på 4,87 mill kr. Aksjekapitalen var på 3 mill. kr. GENERALFORSAMLING OG STYREMØTER Selskapets 20. ordinære generalforsamling ble holdt 2. mai Det har vært avholdt 10 styremøter og et styreseminar i ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Bedriften har felles arbeidsmiljøutvalg med Studentsamskipnaden i Bergen. Det har vært avholdt 4 møter i arbeidsmiljøutvalget i Bedriften er tilknyttet Arsana HMS-rådgivere og bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som tilfredsstillende. Bedriften har avtale med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) Det legemeldte sykefravær har gått opp fra 3,0 % i 2011 til 3,18 % i Fravær 1-3 dager har gått opp fra 0,7 % i 2011 til 0,79 % i Fravær 4-16 dager har gått opp fra 0,35 % i 2011 til 0,72 % i Fravær over 16 dager har gått ned fra 1,92 % i 2011 til 1,67 % i Det har ikke vært rapportert ulykker eller skader på personer eller materiell i løpet av LIKESTILLING Kvinneandelen i bedriften er 79 % regnet av antall ansatte. I lederstillinger er det 7 kvinner og 2 menn, og i styret 2 kvinner og 3 menn. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger til likestilling i virksomheten. MILJØRAPPORTERING Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

18 VIRKSOMHETEN I 2012 OG FREMTIDIG UTVIKLING Studia har i 2012 videreført sin posisjon som ledende fagbokleverandør til universitets- og høyskolemiljøene i Bergen. Samarbeidet med institusjonene, forelesere og pensumbesluttere er meget godt. Vi har en tett og god relasjon med studentene. Regnskapet for 2012 bærer preg av at priskonkurransen fra nettaktører er betydelig. I 2012 er omsetningen noe redusert. Dette er i tråd med trenden hos andre fysiske bokhandlere, spesielt fagbokhandlere. Omsetningssituasjonen har gjort det nødvendig å tilpasse kostnadsbasen gjennom ulike tiltak. Varelageret er vesentlig nedjustert, og Studia har i løpet av 2012 redusert årsverksinnsatsen fra ca. 32 årsverk til ca. 23 årsverk. Bemanningsreduksjonen har ikke berørt driften av våre seks butikker i Bergen. Det forventes en videre reduksjon i årsverksinnsats i Studia i 2013 og 2014, bla i forbindelse med sammenslåing av 3 filialer til ett utsalg i det nye høyskolebygget på Kronstad. I tillegg vil ulike tiltak for å redusere administrative kostnader og forenkle administrative prosesser bli satt i gang. Styret mener dette vil bidra til at Studia i årene som kommer vil ha god inntjening og samtidig fremdeles være den viktigste leverandøren av faglitteratur til studenter og utdanningsinstitusjoner i Bergen. Studia har et gjensidig forpliktende innkjøps- og IT samarbeid med Akademika. Gjennom Campus Import Group samarbeider vi med Akademika, Akademisk Kvarter og danske Campus Bookservice om import av bøker. Vi har bidratt aktivt i bransjepolitiske spørsmål for å sikre fremtidige rammebetingelser for campusbokhandelene. Studia har gjennom flere år investert i løsninger for å forberede selskapet til en digital fremtid med elektroniske læremidler. Vi hadde i 2011 ca e-bøker for salg via studia.no. Vi deltar aktivt i den felles norske e-bok løsningen i regi av Den norske Bokdatabasen AS. Studia har for de kommende år en målsetning om å opprettholde sin posisjon som fagbokleverandør sammen med fremtidige samarbeidspartnere. SENTRALE RISIKO- OG USIKKERHETSFAKTORER Studia står overfor risiko ved valutasvingninger: import og beregning utsalgspris. Andre usikkerhetsfaktorer er konkurranse og salgsutvikling av digitale læremidler og e-bøker på bekostning av tradisjonelle bøker. Den pågående omstillingen bidrar til at Studia er mindre utsatt for disse risikofaktorene.

19 RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Studias totalomsetning i 2012 var på kroner. Brutto årsresultatet før skatt var på kroner. Egenkapitalandelen var pr ,8 % mot 21,1 % i 2011., Annen egenkapital utgjorde pr kroner. Den frie egenkapitalen var pr var på kroner. Etter styrets oppfatning er selskapets finansielle stilling tilfredsstillende, og mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling. Igangsatte prosjekt for å bedre inntjeningen videreføres, i tillegg til ytterligere tiltak. Basert på dette forventer Styret positive resultater i årene fremover. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår at årsresultatet etter skatt på kroner dekkes av annen egenkapital.

20

21

22

23

24 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1

Årsrapport for 2011. SiTo Årsr apport 2011 1 Årsrapport for 2011 SiTo Årsr apport 2011 1 2 SiTo Årsr apport 2011 Innholdsfortegnelse Direktørens innlegg... 4 Styrets beretning....7 Organisering av virksomheten....16 Organisasjonsplan.... 17 Nøkkeltall....19

Detaljer

VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002

VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002 VELFERD I STUDIETIDEN Studentsamskipnaden i Oslo, årsrapport 2002 HOVEDOPPGAVER INNHOLD HVA GÅR SEMESTERAVGIFTEN TIL? Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i

Detaljer

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1

KAPITTEL. SiTo Årsr apport 2012 1 KAPITTEL SiTo Årsr apport 2012 1 Årsrapport for 2012 INNHOLD Direktørens innlegg...3 Styrets beretning....5 Organisering av virksomheten....12 Organisasjonsplan....13 Organisasjonskart....14 Nøkkeltall....15

Detaljer

Studentsamskipnaden i Tromsø

Studentsamskipnaden i Tromsø 2 Innhold Styrets årsberetning Styrets sammensetning Organisering av virksomheten Organisasjonsplan Nøkkeltall 1972-2008 Direktørens oppsummering Studentboligene Studentbarnehagene Studentkantinene Studentidrettshallen

Detaljer

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene

Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001. Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo årsrapport 2001 Livet rundt studiene Studentsamskipnaden i Oslo tilbyr tjenester til alle studentene ved Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole,

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014

STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 OM SIO SiO utvikler og tilbyr studentspesifikke tjenester med utgangspunkt i visjonen, «Vi vil skape en bedre hverdag for alle studenter». Gjennom et gjensidig forpliktende

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall årsrapport 2008 Innhold 5 7 8 9 10 13 16 18 19 20 22 24 26 28 29 Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer