Årsmelding Per Kristian Knutsen Adm.direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Per Kristian Knutsen Adm.direktør"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

2 Årsmelding 2012 Studentsamskipnaden i Bergen hadde også i 2012 et godt år. Vi dekker velferdsbehovene for studentene i Bergen på en god måte, og studentene i Bergen er godt fornøyd med våre tjenester. Vi gir studentene positive hverdagsopplevelser gjennom engasjerte medarbeidere og målrettede tilbud. Aktiviteten i SiB har vært stor gjennom hele året. Alle tilbudene i virksomheten er etterspurt, og kunnskapen om tjenestene våre blir bedre og bedre blant studentene. Vi ser at våre gode hjemmesider og aktiv bruk av sosiale medier har bidratt positivt til dette. Innenfor området for helse og veiledning vil vi særlig trekke frem at det i 2012 ble etablert fastlegetilbud for studentene. Dette omfatter tre legestillinger og tilbudet skal også sikre akuttilbud til studenter som ikke benytter legetjenesten som fastlege. SiB Kafé har vekst i omsetningen. Tilbudene til studentene er under stadig utvikling og spesielle tiltak, som eksamensmiddager, har gitt god effekt og tilfredshet blant studentene. På barnehagesiden ble utbyggingen på Fantoft gård barnehage sluttført. Det nye bygget har moderne og gode lokaler, og uteområdet har fått et betydelig løft. Det er fortsatt stor etterspørsel etter barnehageplass fra studentenes side, og utbyggingen på Fantoft har gitt en verdifull tilvekst i kapasiteten. Idrettstilbudet i SiB er fortsatt stort og etterspurt. Det arbeides for å få etablert et treningstilbud på Kronstad ifm. nytt høgskole-bygg. I tillegg vurderes alternativer for idretten etter at SiB-Sentrum legges ned i 2014 som følge av at man ikke lenger får disponere disse lokalene. I SiB Bolig er det brukt mye ressurser på å ferdigstille det store boligbyggeprosjektet på Grønneviksøren. Dette arbeidet har vært krevende, men bygget skal etter planen åpnes for studentene i høstsemesteret Anlegget, med 727 boenheter for studenter, vil være et viktig tilskudd til studentboligbyggingen i Bergen. SiBs datterselskap Studia A/S har som andre i bokbransjen krevende tider. Det arbeides målrettet og positivt for å tilpasse driften i Studia til de utfordringene som noe redusert omsetning gir. Samlet sett legger vi bak oss et godt år i SiB, med tilfredse studenter og gode økonomiske resultater. Våre engasjerte, kompetente og positive medarbeidere er avgjørende for denne gode utvikling. Per Kristian Knutsen Adm.direktør

3 SiB Kafe og SiB Catering SiB Kafe skal være tilgjengelig der studentene er, og alle medarbeidere skal bidra til at studentene får positive hverdagsopplevelser ved å bruke kafeene. I 2012 har SiB Kafe drevet 21 kafeer / kaffebarer, samt SiB Catering. Automatdriften er avviklet. Hovedfokus til SiB Kafe har vært å etablere en forutsigbar og bærekraftig drift. En sunn økonomi skal gi grunnlag for selektive tiltak, utvikling av nye tilbud og studentvennlige priser. I 2012 har SiB Kafe oppnådd et positivt økonomisk driftsresultat over budsjett, i hovedsak gjennom økt omsetning og lavt vareforbruk. Flere studenter enn noen gang bruker kafeene og dette gir det beste grunnlaget for utvikling og bærekraftig drift. I tillegg viser det at studentenes tillit og lojalitet til kafeene øker, og virksomhetens omdømme er stigende. Virksomheten har i 2012 gjennomført bla. eksamensmiddag til 50 % over til sammen 5 uker. Dette har vært mulig ved at deler av overskudd fra 2011 er tilbakeført. Studentene har virkelig satt pris på tiltaket. SiB Catering sine lokaler på Fantoft er totalrenovert og utvidet, og fremstår nå som et topp moderne kjøkken med tilhørende fasiliteter. Med denne investeringen er kapasiteten økt betydelig. Alle ansatte i virksomheten, studenter og institusjoner vil i felleskap jobbe videre med å utvikle et best mulig kafetilbud til studentene, samt sikre at SiB Catering består som en konkurransedyktig aktør. Ørjan Vågstøl Her er nøkkeltall for SiB Kafe 2012: Antall enheter 21 Antall årsverk (pr desember): 62 Omsetning: 71,5 mill Driftskostnader 64,6 mill Resultatgrad 4,38 % Resultat før skatt 3,1 mill Bildet: SiB gir overskuddet tilbake. Superfredag med 50 % på alle varer! Her fra Studentsenteret

4 SiB Idrett SiB idrett solgte i treningskort fordelt på to semester. Det er en nedgang på ca. 5 prosent fra året før og skyldes i hovedsak at vi selger færre kort til eksterne kunder enn tidligere. Det er grunn til å tro at dette henger sammen med sterk konkurranse fra lavprisaktører og underkapasitet i egne lokaler både med hensyn til gruppetrening og styrke/kondisjon. Det er fortsatt anleggene i sentrum samt Fantofthallen som er mest i bruk. Vi fikk i løpet av året melding om at SiB sentrum skal legges ned 1 juni 2014, og dette vil ytterligere forverre treningsmulighetene for studenter i sentrum av Bergen. Derfor arbeides det mye med å finne erstatningslokaler i sentrum samt utvidelser av lokalene våre på Fantoft og i Lehmkuhlhallen. Arbeidet med studenthytten på Kvamskogen er i rute og hytten åpnes som planlagt rundt 1 april Vi har tatt i bruk ett nytt idrettsadministrativt system som blant annet inneholder nye moduler som muligheter for avtalegiro og betaling på nett. Dette vil lette hverdagen for våre resepsjonister og redusere køene spesielt ved semesterstart. Avslutningsvis vil vi nevne at vi fortsatt arbeider med siktemål å realiserer et nytt idrettsbygg ved den nye Høgskolen i Bergen som skal stå ferdig i 2014 på Kronstad. Bildet øverst: En personlig trener (PT) motiverer deg til å ta i ekstra, her fra Vektertorget Bildet underst: SiB Hytten på Kvamskogen var under bygging i Her fra åpningen i 2013.

5 SiB Helse og veiledning SiB Helse og veiledning omfatter Studentenes psykiske helsetjeneste (SPH), SiB Rådgivning, Karrieresenteret og Tannhelsetjenesten for studenter. I tillegg har virksomhetsområdet ansvaret for Helsestasjon for studenter og for de økonomiske støtteordningene, Helsefondet og Legerefusjonsordningen. I meldingsåret etablerte vi også en egen legetjeneste for studenter. Studentaktivitetene er også budsjettmessig en del av SiB Helse og veiledning, og virksomhetsområdet har ansvar for å legge best mulig til rette for studentdemokratiet og de studentkulturelle aktivitetene forøvrig. Legene på Høyden Legene på Høyden ble åpnet 2. januar i meldingsåret. Legekontoret har tre fastleger, noe som utgjør en betydelig styrking av fastlegetilbudet til studenter i sentrum. Kontoret tilbyr også akutt timer til studenter som ikke har fastlege i Bergen. Legene på Høyden er et samarbeid mellom Bergen Kommune, UiB og SiB. Legerefusjonsordningen SiB refunderer legeutgifter som overstiger egenandelen på kr 350 og opp til taket folketrygden setter for frikort. I 2012 ble det refundert kr ,- til studenter i forbindelse med legebesøk. Helsefondet Det ble utbetalt kr ,- fra Helsefondet i Støtten gjaldt hovedsakelig fysioterapi- og kiropraktorbehandling. Totalt 463 studenter søkte støtte i meldingsåret. Helsestasjon for studenter Helsestasjonen på Engen foresto 4045 studentkonsultasjoner i Dette er en økning på vel 500 konsultasjoner fra Henvendelsesgrunnene var hovedsakelig knyttet til spørsmål om seksuelt overførbare infeksjoner og prevensjon. Tilbudet er et samarbeid mellom SiB, Bergen Kommune og Fylkesmannen i Hordaland / Helsedirektoratet.

6 Studentrådgivningen Studentrådgivningen tilbyr både individuelle samtaler og ulike typer grupper og kurs for å bidra til at studentene trives og mestrer sine studier. De hyppigste henvendelsesårsakene i 2012 var knyttet til eksamensangst, stressmestring, redusert arbeidskapasitet og studiemestring. I tillegg til kjerneoppgavene knyttet til veiledning, gruppe- og kurstilbud har avdelingen prioritert et ekstra fokus på studenter med sammensatte lærevansker. Vi har hatt egen tilbud for studenter med ADHD og Asperger og har også sett en økt pågang fra denne studentgruppen. Studentrådgivningen kunne også tilby 23 grupper for studenter dette året innen ulike områder. I meldingsåret hadde Studentrådgivningen gjennomsnittlig én til to ukers ventetid på individuelle veiledninger. Det ble satt opp ekstra grupper og kurs der det var stor pågang. På en skala fra 1 til 6 var snittskår på studentenes evaluering av kurs og grupper 5,4. I meldingsåret var det også oppstart for prosjektet innenfor studenter og rus. Prosjektet fikk navnet Lykkepromille, dette for å tydeliggjøre at fokuset er måtehold i en inkluderende studentkultur. Kunnskapsformidling står sentralt i prosjektet, nettsider, foredrag og nettverksbygging ble derfor prioritert første prosjektåret. Prosjektet er forlenget til mars Nøkkeltall Individuelle veiledninger 609 Antall deltakere gruppe 257 Antall deltakere på 1856 kurs/foredrag Antall årsverk 5,2 Bildet til venstre: Lykkepromilleprosjektet fokuserer på å redusere alkoholbruken blant studentene. Bildet til høyre: Studentrådgivningen kan hjelpe studenter med ulike utfordringer i hverdagen

7 Tannhelsetenesta for studentar Tannhelsetenesta for studentar vart åpna i mai 2007 og har som oppgåve å gje studentar i Bergen eit lett tilgjengeleg og rimeleg behandlingstilbod. Prisane ligg i snitt 10 % under takstane til den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland. Avdelinga hadde stor pågang i 2012, med ein auke på antal pasientar i behandling på ca 300. Dette har ført til noko lengre ventetid enn ynskjeleg delar av semesteret. Avdelinga auka i løpet av 2012 tilbodet om behandling på ettermiddags- og kveldstid. Åpningstidene er no frå 08:00 til 20:00 mandag, tirsdag og onsdag, og til kl 15:30 på torsdagar og fredagar. Den auka åpningstida har så langt ført til kortare ventetid på behandling. Det er gledeleg at stadig fleire studentar ser seg råd til å ta vare på eigen tannhelse. Fakta: Pasientar totalt i behandling 1613 Nye pasienter 1103 Inntekter på pasientbehandling ,- Antall Årsverk 4 Tannlege Siri jobber i flotte lokaler på Årstad!

8 Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) SPH tilbyr psykiske helsetjenester til studenter generelt og Studier Med Støtte (SMS) for studenter med moderat til alvorlig psykisk lidelse som har fått sin utdannelse avbrutt eller forstyrret. Nøkkeltall: Behandlere SPH 8.3 Behandlere SMS 1.5 Merkantil 1.6 Nye henvendelser SPH 1085 Henvist ekstern behandler 81 Gjennomførte individualsamtaler 5112 Gjennomførte gruppesamlinger 142 Tilbudet ved SPH skal være av type lavterskel, dvs. være lett tilgjengelig for studenter som trenger det. Oppfølging gis i hovedsak som individualsamtaler. I tillegg gis noe behandling i grupper. De fleste behandlingsløp er av kort varighet. SPH hadde i 2012 en økning i antall nye henvendelser på i overkant av 4% i forhold til året før. I tillegg til arbeid utført av de fast ansatte kjøpes det noe behandlingskapasitet. Ventetiden har vært noe kortere i 2012 enn året før. Det er et kontinuerlig fokus på å disponere våre ressurser slik at tjenesten gir god behandling og kort ventetid. Krav til faglighet og dokumentasjon er høy. Kontinuerlig faglig oppdatering prioriteres gjennom kurs, internundervisning og videreutdanninger slik at studenter møter godt kvalifisert personell. SPH holder til i Studentsenteret, med egen inngang fra baksiden ved Georg Johannessens plass.

9 Karrieresenteret Nøkkeltall 2012 Intervjutreningskurs 8 Jobbsøkerkurs 12 Sum deltakere kurs 213 Eksterne oppdrag/egne arrangement 47 Sum deltakere oppdrag/arrangement 2736 Individuelle veiledninger 809 Antall årsverk 5,4 Bildet over: Karrieresenteret har blant annet individuelle veiledninger av studenter. Karrieresenteret arbeider for å skape bedre kontakt mellom studenter og arbeidsliv og å bidra til å lette overgangen fra studier til arbeidsliv for studentene. Målet er å beholde mer av kompetansen i regionen gjennom å inspirere næringslivet til å ansette flere nyutdannede. I 2012 har Karrieresenteret gjennomført en rekke intervjutreningskurs og jobbsøkerkurs. Forespørselen etter individuell karriereveiledning øker nå særlig blant studenter som er tidlig i studiene. Stadig oftere er feilvalg og skifte av studier et tema i veiledning. I 2012 satset Karrieresenteret spesielt mot fakultetene på UiB, der målet var å øke kontakten og å få i stand et samarbeid om skreddersydde kurs for utvalgte faggrupper. Generelt var det en økning i 2012 når det gjaldt forespørsler om lokale kurs, deltakelse på karrieredager og andre arrangementer ute i fagmiljøene både på UiB, HiB og NHH. De ansatte på Karrieresenteret bidro totalt på 47 arrangement med til sammen vel 2000 deltakere i fjor. Det er som oftest studentorganisasjonene som inviterer Karrieresenteret til å delta på deres arrangementer. Karrieresenteret fortsatte også med egne veiledningsdager og intervjutreningskurs reservert for NHH-studenter, etter avtale med institusjonen. Karrieresenteret skal skape møteplasser for studenter og arbeidsliv. Den største møteplassen er Karrieredagen som den tverrfaglige studentorganisasjonen Springbrettet arrangerer i Grieghallen i oktober hvert år. Karrieresenteret bidrar med et karrieretorg med gjesteveiledere fra næringslivet, og dette er en sentral del av Karrieredagen. Ved semesterstart deltok Karrieresenteret med startforedraget «Hvordan lykkes som student» ved tre fakulteter, sammen med SPH og Studentrådgivningen. Vi hadde i år også et jobbsøkerkurs for internasjonale studenter. I samarbeid med Utenriksdepartementet arrangerte vi i mai en større informasjonsdag med fem FN-organisasjoner i Egget på Studentsenteret. Vårt traineeprogram Trainee Vest har etablert seg som en sterk merkevare i det regionale næringslivet, der vi nå har 16 medlemsbedrifter. I 2012 var det sju bedrifter som lyste ut 12 traineestillinger. Det kom inn 480 søknader til stillingene. I kull 5 er det 10 traineer med ulik fagbakgrunn, fra økonomi og administrasjon via arbeids- og organisasjonspsykologi til medievitenskap. Trainee Vest som har oppfølging av traineene gjennom et eget utviklingsprogram som også omfatter en mentorordning.

10 SiB Bolig Studentboligene har ansvar for bygging og drift av boliger for studenter i Bergen. Forvaltningen av eiendomsmassen skjer utelukkende ved hjelp av husleieinntekter. Husleienivået er meget lavt i forhold til det private alternativet. SiB Bolig har også i 2012 hatt stor fokus på byggingen av 727 boliger på Grønneviksøren. Prosjektet har vært meget krevende etter omfattende prosjekteringsfeil som har medført forsinkelser. Det er i tillegg gjennomført skisseprosjekt for rehabilitering og standardheving 1300 hybelenheter (HE) på Fantoft, og det arbeides med finansieringen for å kunne komme i gang med arbeidene. Flere prosjekter er under planlegging og SiB har målsetting om en dekningsgrad på 20% av studenttallet i Bergen innen Dette betyr at det må bygges totalt ca nye studenthybler. Det arbeides med omorganisering og kontinuerlig kvalitetsforbedringer på driftssiden og vedlikeholdssiden. Driftsresultatet er meget godt og utviklingen av avdelingen har medført optimalisering og forbedring av de fleste områder av kjernevirksomheten Nøkkeltall Boligmasse m2 Antall boenheter 3563 HE Planlagte prosjekter 1200 HE Under bygging 727 HE Antall årsverk 26,6 Omsetning 136,2 MNOK Driftskostnader 99,2 MNOK Bildet øverst til høyre: To av blokkene på Fantoft hvor SiB Bolig søker om rehabilitering og standardheving. Bilder over og til venstre: Rehabilitert hybel på Hatleberg

11 SiB Barnehage - gjør studentlivet enklere for småbarnsforeldre! Studentbarnehagenes satsing på kvalitet fortsatte i Våre interne brukerundersøkelser viser at SiB barnehage ligger i fremste rekke når det gjelder fornøyde foreldre. Det er gledelig å se at foreldrene er aller mest fornøyd med at de selv og barna blir tatt på alvor og møtes med respekt. Vi mener våre medarbeideres evne til å gi sensitiv og stimulerende omsorg er den viktigste kvalitetsfaktoren. Vi arbeider målrettet med kompetanseheving og hadde 6 Marte Meo terapeuter ferdig utdannet høsten pedagoger startet samtidig opp en ny gruppe som vil være ferdig utdannet høsten I høst startet også andre gruppe med assistenter på fylkesmannens assistentopplæringstilbud. Internt har barnehagene arbeidet med å bli lærende organisasjoner, og har latt dette komme til uttrykk i arbeidsmåter og i de ansattes medskaping. I barnehagene våre fortsetter utviklingsarbeidet med ulike prosjekter som bidrar til å skape entusiasme og økt kompetanse hos de ansatte og utviklende opplevelser for barna. Vi fortsatte arbeidet med å ruste opp bygg og anlegg, og fullførte et nytt barnehagebygg ved Fantoft Gård barnehage i august I Jekteviken er murvillaen pusset opp innvendig. SiB Barnehage hadde i 2012 et bokført overskudd på 1.6 mill. FAKTA OM SIB BARNEHAGE Antall barnehageplasser 465 Antall årsverk 118 Omsetning 74,5 mill Laveste 530 kr betalingssats Høyeste 2330 kr betalingssats Bildet over til venstre er fra den store barnehagedagen i 2012 med konsert på Studentsenteret. Det andre bildet er fra Blokksberg Barnehage! Flott utsikt ;)

12 Studentaktivitetene Velferdstinget Nøkkeltall Møter 9 Representanter 23 Behandlede saker 85 Medieoppslag 117 Budsjett Kr kr fordelt av semesteravg.: kr Velferdstinget Velferdstinget er det representative organet for studentene ved SiBs ni medlemsinstitusjoner, og består av til sammen 21 representanter valgt av de lokale studentdemokratiene. Velferdstinget hadde i 2012 ni møter. Alle møtene var vedtaksdyktige. Én av de viktigste sakene Velferdstinget behandler er fordelingen av semesteravgiften. Rundt to tredeler av semesteravgiften går til drift av virksomhetsområdet «helse og veiledning». Den resterende tredelen fordeles direkte av Velferdsstinget, og går i all hovedsak til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velger Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i SiB, inkludert leder som har dobbeltstemme. Velferdstingets utøvende organ hadde i 2012 en studentrepresentant honorert på fulltid, noe som reflekteres i antallet medieoppslag og en langt bedre organisering og gjennomføring av budsjettmøtet enn noe år tidligere. Velferdstinget vedtok i 2012 at SiB-kantinene skulle bruke overskuddet sitt på reduserte priser på middag i eksamensperiodene. Dette ble en kjempesuksess som skal videreføres. I tillegg klarte Velferdstinget å engasjere veldig mot forslaget til endring av samskipnadsloven, blant annet med leserinnlegg og lobbyvirksomhet. Kulturstyret Kulturstyret er Velferdstinget i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk, og bevilget kroner til studentkulturen i Bergen i I styret sitter det 13 faste medlemmer, hvorav 12 velges av Velferdstinget. I tillegg består styret av en representant for velferdsdirektøren i SiB. Styrets leder og nestleder mottar deltidskompensasjon for arbeidet. I løpet av de ni styremøtene i 2012 ble det behandlet 52 søknader om driftsstøtte, i tillegg til 32 søknader om prosjekt arrangerer jevnlig kurs for nye og eksisterende organisasjoner. I 2012 ble det arrangert søknadskrivekurs i januar, samt en kurshelg hvert semester. Videre tilbyr Kulturstyret kontor og øvingsr

13 Studvest Studvest er studentavisen i Bergen, og dekker alle utdanningsinstitusjonene som hører innunder SiB. Studvest ble utgitt 33 ganger i 2012, inkludert et eget faddernummer. I tillegg publiseres en egen nettavis på Studvest har et opplag på 8500 aviser som distribueres rundt til alle utdanningsinstitusjonene som ligger under SiB, samt flere kafeer, utesteder og treningssentre. Studvest.no hadde i unike besøkende i uke. Avisen har en stab på 26 journalister og 13 fotografer som alle jobber frivillig. Redaksjonen består av en ansvarlig redaktør, en kulturredaktør, en nyhetsredaktør og en fotoredaktør som mottar kompensasjon for tapt studietid. I tillegg mottar annonseansvarlig, flere typografer, en dataansvarlig og daglig leder honorar fra SiB. Studentradioen i Bergen Som hovedkonsesjonær er Studentradioen på luften hver eneste dag året rundt. Studentradioen sendte i 2012 rundt 50 timer ferskprodusert materiale i uken på nisjeradiofrekvensene FM 96,4, 106,1 og 107,8, samt på nettradio. Studentradioen drives av 150 frivillige medarbeidere, hovedsakelig fordelt på de syv emneredaksjonene kultur, musikk, samfunn, aktualitet, nyhet, nett og humor & underholdning. Organisasjonens to honorerte verv, ansvarlig redaktør og daglig leder, kompenseres med hvert sitt årsverk. I 2012 lanserte Studentradioen nye nettsider, og har etter det opplevd en jevn økning i besøkende der. Studentradioen fortsatte også den gode trenden med økende søkermasse. I tillegg hadde Studentradioen et historisk lavt frafall ved semesterskifte. Studentradioen har også gjennomført renovering av sekundærstudioet for å øke kapasiteten i takt med økningen av programmer og sendeflate. Studentradioen videreførte også i 2012 sitt sommerkurs for ungdom.

14 SiB nøkkeltall Konsernet SiB omsatte i 2012 for 456,8 millioner kroner, inkludert Studia. Per 31. desember 2012 hadde SiB 309 faste ansatte, tilsvarende 273 årsverk. I tillegg utgjør timeansatte totalt 20 årsverk. Studia AS er et aksjeselskap heleid av SiB. Studias omsetning var i 2012 kr. 78 millioner kroner. Studia hadde per 31. desember faste ansatte, tilsvarende 27 årsverk. Statsstøtte SiB mottar årlig et tilskudd fra staten og kommunen, avhengig av det antall studenter vi yter tjenester til. I 2012 var dette tilskuddet på kr ,- Semesteravgift Semesteravgiften bidrar til å finansiere SiBs rene velferdstilbud. I 2012 var semesteravgiften kr. 450,- Semesteravgiften utgjør 5,1 % av SiBs samlede inntekter. Bygging av studentboliger I tillegg kan SiB motta støtte til bygging av nye studentboliger. Staten finansierer inntil kr av byggekostnadene, men med en makspris på kr ,- per hybelenhet. Nøkkeltall Omsetning SiB Resultat SiB Omsetning Studia Resultat Studia Statstilskudd til velferdsarbeid Statstilskudd til studenthelsetjeneste (SPH) 383 millioner kroner 12 millioner kroner 78 millioner kroner - 2,4 millioner kroner 4,826 millioner kroner 2,145 millioner kroner Antall boenheter 3563 Antall barnehageplasser 465 Ansatte i SiB 309 Ansatte i Studia 30 Andel kvinner 73 % Andel menn 27 % Antall studenter i vårsemesteret Antall studenter i høstsemesteret Gjennomsnitt, studenttall Semesteravgiften 2012 kr. 450,-

15 Årsmelding datterselskap til SiB: Studia AS Fakta og nøkkeltall Studia Omsetning Studia: 82,9 mill Resultat Studia: -2,4 mill Ansatte Studia: 30, herav 6 menn og 24 kvinner Resultatregnskap Studia AS Hele 1000 kr Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat -877 Ordinært resultat før skatt Skattekostnad -912 Årsresultat Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene er finansiert ved: Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

16 Hovedtall for SiB og Studia Resultatregnskap SiB morselskap Studia AS SiB konsern*) Hele 1000 kr Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Balanse: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Eiendelene er finansiert ved: Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld *) Intern omsetning er eliminert

17 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2012 STUDIA - VIRKSOMHETENS ART Studia AS ble stiftet av Studentsamskipnaden i Bergen. Selskapet utgjør en del av den totale velferdsvirksomheten til Studentsamskipnaden i Bergen og har som hovedformål å sikre studenter, institutter, institusjoner, lærere, forskere og ansatte tilknyttet universitets-, høyskole- og forskningsmiljøene i Bergensområdet tilgang til fagbøker og studiemateriell. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om videre drift. Det er etter styrets oppfatning ikke forhold som tilsier noe annet. Selskapets opptjente egenkapital per var på 4,87 mill kr. Aksjekapitalen var på 3 mill. kr. GENERALFORSAMLING OG STYREMØTER Selskapets 20. ordinære generalforsamling ble holdt 2. mai Det har vært avholdt 10 styremøter og et styreseminar i ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Bedriften har felles arbeidsmiljøutvalg med Studentsamskipnaden i Bergen. Det har vært avholdt 4 møter i arbeidsmiljøutvalget i Bedriften er tilknyttet Arsana HMS-rådgivere og bedriftshelsetjeneste. Arbeidsmiljøet i bedriften anses som tilfredsstillende. Bedriften har avtale med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv (IA) Det legemeldte sykefravær har gått opp fra 3,0 % i 2011 til 3,18 % i Fravær 1-3 dager har gått opp fra 0,7 % i 2011 til 0,79 % i Fravær 4-16 dager har gått opp fra 0,35 % i 2011 til 0,72 % i Fravær over 16 dager har gått ned fra 1,92 % i 2011 til 1,67 % i Det har ikke vært rapportert ulykker eller skader på personer eller materiell i løpet av LIKESTILLING Kvinneandelen i bedriften er 79 % regnet av antall ansatte. I lederstillinger er det 7 kvinner og 2 menn, og i styret 2 kvinner og 3 menn. Både styret og selskapets daglige ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventninger til likestilling i virksomheten. MILJØRAPPORTERING Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

18 VIRKSOMHETEN I 2012 OG FREMTIDIG UTVIKLING Studia har i 2012 videreført sin posisjon som ledende fagbokleverandør til universitets- og høyskolemiljøene i Bergen. Samarbeidet med institusjonene, forelesere og pensumbesluttere er meget godt. Vi har en tett og god relasjon med studentene. Regnskapet for 2012 bærer preg av at priskonkurransen fra nettaktører er betydelig. I 2012 er omsetningen noe redusert. Dette er i tråd med trenden hos andre fysiske bokhandlere, spesielt fagbokhandlere. Omsetningssituasjonen har gjort det nødvendig å tilpasse kostnadsbasen gjennom ulike tiltak. Varelageret er vesentlig nedjustert, og Studia har i løpet av 2012 redusert årsverksinnsatsen fra ca. 32 årsverk til ca. 23 årsverk. Bemanningsreduksjonen har ikke berørt driften av våre seks butikker i Bergen. Det forventes en videre reduksjon i årsverksinnsats i Studia i 2013 og 2014, bla i forbindelse med sammenslåing av 3 filialer til ett utsalg i det nye høyskolebygget på Kronstad. I tillegg vil ulike tiltak for å redusere administrative kostnader og forenkle administrative prosesser bli satt i gang. Styret mener dette vil bidra til at Studia i årene som kommer vil ha god inntjening og samtidig fremdeles være den viktigste leverandøren av faglitteratur til studenter og utdanningsinstitusjoner i Bergen. Studia har et gjensidig forpliktende innkjøps- og IT samarbeid med Akademika. Gjennom Campus Import Group samarbeider vi med Akademika, Akademisk Kvarter og danske Campus Bookservice om import av bøker. Vi har bidratt aktivt i bransjepolitiske spørsmål for å sikre fremtidige rammebetingelser for campusbokhandelene. Studia har gjennom flere år investert i løsninger for å forberede selskapet til en digital fremtid med elektroniske læremidler. Vi hadde i 2011 ca e-bøker for salg via studia.no. Vi deltar aktivt i den felles norske e-bok løsningen i regi av Den norske Bokdatabasen AS. Studia har for de kommende år en målsetning om å opprettholde sin posisjon som fagbokleverandør sammen med fremtidige samarbeidspartnere. SENTRALE RISIKO- OG USIKKERHETSFAKTORER Studia står overfor risiko ved valutasvingninger: import og beregning utsalgspris. Andre usikkerhetsfaktorer er konkurranse og salgsutvikling av digitale læremidler og e-bøker på bekostning av tradisjonelle bøker. Den pågående omstillingen bidrar til at Studia er mindre utsatt for disse risikofaktorene.

19 RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Studias totalomsetning i 2012 var på kroner. Brutto årsresultatet før skatt var på kroner. Egenkapitalandelen var pr ,8 % mot 21,1 % i 2011., Annen egenkapital utgjorde pr kroner. Den frie egenkapitalen var pr var på kroner. Etter styrets oppfatning er selskapets finansielle stilling tilfredsstillende, og mener at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling. Igangsatte prosjekt for å bedre inntjeningen videreføres, i tillegg til ytterligere tiltak. Basert på dette forventer Styret positive resultater i årene fremover. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår at årsresultatet etter skatt på kroner dekkes av annen egenkapital.

20

21

22

23

24 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2011. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2011 Studentsamskipnaden i Bergen hadde nok et positivt år i 2011. Først og fremst fordi vi dekker velferdsbehovene

Detaljer

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen

Årsmelding 2014. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen Årsmelding 2014 Studentsamskipnaden i Bergen Du skal ha det godt som student i Bergen Administrerende direktør har ordet Gleder og utfordringer har fulgt oss i 2014. I begynnelsen av året gjennomførte

Detaljer

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland

Årsmelding 2013. Studentsamskipnaden i Bergen. Du skal ha det godt som student i Bergen. Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Årsmelding 2013 Studentsamskipnaden i Bergen Bildekollage av student Jin Sigve Mæland Du skal ha det godt som student i Bergen Adm.direktør har ordet Studentsamskipnaden i Bergen hadde et spennende år

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 HANDLINGSPLAN 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING SIDE 2 1. VISJON 2 2. HOVEDMÅLSETTING 2 3. RAMMEBETINGELSER 2 3.1. Lov om Studentsamskipnader 2 3.2. Økonomi 2 3.3. Miljø 3 3.4. Studentene 3 3.5. Institusjonene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 Studentsamskipnaden i Bergen

ÅRSMELDING 2010 Studentsamskipnaden i Bergen ÅRSMELDING 2010 Studentsamskipnaden i Bergen Kafé Barnehage Idrett Studia Helse og Veiledning Bolig Du skal ha det godt som student i Bergen! Årsmelding fra Studentsamskipnaden i Bergen Gjennom årsmelding

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 07/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 07/14 Tid: tysdag 9. september kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen

Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Bilde forside: Leveringsklar fisk fra selskapets første produksjon Foto: Dan K. Larssen Innhold Administrerende direktørs kommentar... 1 Styrets beretning... 3 Resultat... 5 Balanse... 6 Noter... 9 Erklæring...

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Ringerike 25.11.2015

Ringerike 25.11.2015 Ringerike 25.11.2015 Kort om Studentsamskipnaden Serviceorganisasjon for høyskolestudenter 5 Campus/lokasjoner 150 ansatte 9500 tilknyttede studenter Styrt av studenter og for studenter Overskudd utvikler

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer