Februar 2010 Rev.23/9.-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar 2010 Rev.23/9.-10"

Transkript

1 Februar 2010 Rev.23/9.-10

2 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/ Formannskapets bestilling i sak 09/ Kommunestyrets bestilling i sak 09/ Andre forhold som nødvendiggjør en gjennomgang Vedtak første gangs behandling i formannskapet Organisering av arbeidet og saksgang Prosjektgruppe Avgrensing geografisk og tematisk Definisjoner og hjemmel for håndhevingingen Definisjoner Hjemmel for parkeringsordningen Parkeringspolitikk Tilgjengelighet: Soneparkering på Sørsileiret Å bygge nye parkeringsplasser Å utnytte eksisterende plasser maksimalt Dagens ordning og bidrag til beslutningsgrunnlag Grunnlag for valg av løsninger Årskort Presentasjon og endringsforslag Fremkommelighet Miljø Trafikksikkerhet: Kundevennlighet og kundeorientering: Grupper som har behov for parkering i Steinkjer De som bor i sentrum Alle typer besøkende Vareleverandører Ambulerende tjenester og håndverkere Studenter og andre som har arbeidsdagen i sentrum Forhold som påvirker bruken av transportmidler og kollektivtrafikk Hvilke forhold påvirker valg av transportmiddel Kollektivtilbud og prissetting Parkeringstilbud og pris på dette Tilgang til privat kjøretøy og privat økonomi Avstand til arbeidsplass, butikker bruk av kollektiv transport Sykkelsatsing Påvirkning av valg for brukere av Steinkjer Andre tilslektede tema Generelt og om framtidsvyer Dampsaga P-hus Frikjøp fra dekning av areal til parkeringsplasser Leiepris i oppdragsøyemed og over noen tid Informasjonsbrosjyre... 41

3 Videre arbeid / framtidsvyer Konklusjon Prinsipper for den videre driften av parkeringsordningen:... 42

4 4 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger Kommuneplanen er det overordna dokumentet i arbeidet med å bestemme kommunens parkeringspolitikk. I gjeldende kommuneplan for Steinkjer heter det Parkeringsordningen videreføres. Arbeid med å revidere parkeringsplanen er påbegynt. I planen vil det bli reist prinsippielle spørsmål i forhold til bl.a. tilgjenglighet, miljø, kollektivtransport og parkeringsavgift. Retningslinjene til Kommuneplanens arealdel, vedtatt , fastslår at det skal være tilstrekkelig manøvrerings- og parkeringsareal for biler. For virksomheter med publikumsbesøk er det videre krav om minimum 5% av plassene dimensjonert for forflytningshemmede. Retningslinjene fastslår også at det skal legges vekt på en restriktiv holdning til bruk av areal på bakkeplan innen bykjernen kun til parkering. Løsning med parkering i underetasje eller parkeringshus skal tilstrebes. Samtidig med parkeringsplanen fremmes en sak om Steinkjer kommunes vedtekt vedrørende frikjøp. Vedtaket innarbeides som vedlegg til parkeringsplanen. 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207 Nåværende parkeringsordning og trafikale forhold gir næringsdrivende i sentrum utfordringer. Reguleringen av trafikken i sentrum kan også oppleves som lite hensiktsmessig for alle som beveger seg i sentrum det være seg beboere, handlende eller tilreisende. Parkeringsordningen, antall parkeringsplasser og trafikkmønster bør i størst mulig grad fremme aktivitet og støtte opp under næringsvirksomhet i gamle sentrum, samt tilstrebe mest mulig like konkurranseforhold mellom bydelene. Kommunestyret ber på bakgrunn av ovennevnte rådmannen foreta en gjennomgang av parkeringsordningen inklusive en vurdering av avgiftsnivå, parkerings- og trafikkmønsteret i gamle sentrum. En sak om parkeringsordningen og trafikkmønsteret i gamle sentrum legges frem til politisk behandling sammen med gjennomgangen av gebyrsituasjonen i kommunen. Krav til universell utforming, jf Antidiskrimineringsloven, skal ivaretas Formannskapets bestilling i sak 09/36 Det er for formannskapet viktig å bidra til aktivitet i sentrum. Av samme grunn er det også riktig å ha et reglement som styrer bruken av arealer. Denne saken var på høring i 2005 og de næringsdrivende i sentrum har etter den tid organisert seg i ny form. Det ønskes nå gode medvikningsprosesser ved forestående revisjon av kommunedelplan for sentrum. Formannskapet ber om at det i dialogen med de næringsdrivende om sentrumsplan og framtidig sentrumsutvikling også ses på trafikkmønster og parkeringsordningen, jf. kommunestyrets sak 08/207, og også reglement for bruk av arealer i sentrum, jf. denne saken. Saken sendes med andre ord tilbake og formannskapet ber om at denne saken, samt sak om trafikkmønstret og parkeringsordningen, fremmes når ovennevnte prosess er gått med de næringsdrivende i sentrum.

5 Kommunestyrets bestilling i sak 09/131 Både i hovedutvalg for teknisk, miljø- og naturforvaltning og i formannskapet ble foreliggende sak sett på som en prisregulering som er tilpasset dagens prisnivå. Både hovedutvalget og formannskapet drøftet ulike sammenhenger og bad om at en sak om krav til antall parkeringsplasser knyttet til ulike arealformål fremmes. På bakgrunn av dette samt nye innspill fra næringsaktører i Steinkjer ber kommunestyret om at disse sakene ses i sammenheng, og at sakene vedr. parkering/parkeringsordningen fremmes samlet for politisk behandling. Kommunestyret forutsetter at dette arbeidet skjer i god dialog med næringslivet i Steinkjer. Saken sendes på denne bakgrunn tilbake til rådmannen Andre forhold som nødvendiggjør en gjennomgang Med jevne mellomrom fremmes det krav og ønsker om flere parkeringsplasser. Henvendelser fra næringsliv og publikum blir således et område som må gjennomgås og drøftes på fritt grunnlag med jevne mellomrom. Trafikksikkerhetsmelding: årskort bevirker søketrafikk og trafikkfarlige situasjoner. Skal lukkes gjennom parkeringsplan. Årskortordningen er et system som undergraver formålet med parkeringsordningen tilgjengelighet og kundefokus Vedtak første gangs behandling i formannskapet Saken sendes tilbake til rådmannen som bes om å legge parkeringsplanen ut på nytt offentlig ettersyn, samt at den sendes for uttalelse til politiet og kommunens trafikksikkerhetsutvalg i tillegg til høringsorganene i listet opp i siste utleggingsvedtak. Ordningen rundt prinsippet og praktisering av gratis første del av parkeringstiden vurderes spesielt på nytt. 1.2 Organisering av arbeidet og saksgang Prosjektgruppe Det er lagt stor vekt på samarbeid mellom aktørene i Steinkjer sentrum. Prosjektgruppa har bestått av Ida Vesterhus fra Sentrumsforeningen, Olav Hougen fra Gårdeierforeningen, Leif Hjulstad fra Næringsforum og Lars-Eirik Havdal, Per Stølan og prosjektleder Kristin Undersaker fra Steinkjer kommune. Kommunens representanter i prosjektgruppa har fungert som arbeidsgruppe. Fotografering og telling er gjennomført av trafikkbetjentene. Parkeringsplanen legges fram for politisk behandling til Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning, og sluttbehandles i Kommunestyret. 1.3 Avgrensing geografisk og tematisk Planen omhandler det offentlige parkeringstilbudet i Steinkjer sentrum. Foruten eksisterende parkeringssone i sentrum, omhandler parkeringsplanen også Sørsileiret. Gjennom planen blir det foreslått å utvide parkeringssonen til også å omfatte Sørsileiret, noe som innebærer et generelt parkeringsforbud også her.

6 6 På Guldbergaunet er det også sone med parkeringsforbud. Dette omhandles ikke i planen. Det skal imidlertid legges vekt på at Guldbergaunetområdet presenteres i brosjyre. Nordsileiret utenom parkeringssonen, og andre tilstøtende områder, for eksempel sentrumsnære boligområder, er ikke tatt inn i planen. Det er uttrykt ønske om at de fire økonomigatene innlemmes i parkeringsplanen. Disse gatestubbene i Steinkjer sentrum er ikke regulert til offentlig trafikkformål. Det er ønskelig at dette vurderes på nytt ved kommende ny reguleringsplan for Sørsia bydel. Hoøya, Paradisbukta og Steinkjer skistadion har parkeringsordning. Disse omhandles ikke i planen. Forslag kr.10,- pr. time og betaling med kr. 20,- gir hel dag Forslag makstid 3timer og kr.10,- pr. time

7 7 Forslag makstid 1 time og kr.10,- pr time Forslag gratis langtidsparkering Kartet illustrerer parkeringsplasser i Steinkjer sentrum med planens forslag til avgift og parkeringstid. Parkeringsplanen omhandler ikke leiepriser for trafikkareal og grøntareal utover parkeringsareal.

8 8 2. Definisjoner og hjemmel for håndhevingingen 2.1 Definisjoner Parkeringssone er område fra der skilt 376 Parkeringssone er satt opp, til skilt 378 Slutt på parkeringssone. Reguleringen gjelder uavhengig av kjøreretning eller vegside. Eksempel på soneskilt: Eksempel på utforming av skilt 376. I sonen gjelder et generelt parkeringsforbud. Eksempel på utforming av skilt 376. I sonen er det i tiden forbudt å parkere for lengre tidsrom enn 1 time Eksempel på utforming av skilt 378 Slutt på parkeringssone Eksempel på utforming av skilt 378 Slutt på parkeringssone Parkering er enhver hensetting av kjøretøyet selv om føreren ikke forlater det. Kortest mulig stans for av- eller pålessing og kortest mulig stans for av- eller påstigning er ikke parkering. Parkeringsavgift er det beløpet som betales for å parkere bilen lovlig på avgiftsbelagt parkeringsplass. Størrelsen på parkeringsavgiften fastsettes av kommunestyret, og skal være trafikkalt begrunnet. Gebyr er sanksjonen som gis ved stans eller parkering i strid Vegtrafikklovens bestemmelser om stans og parkering, og der det ikke er avgiftsparkeringsplass. Tilleggsavgift er sanksjonen for å ha stått utover den tiden det betales for på en avgiftsplass, eller om det ikke er betalt i det hele tatt. Tilleggsavgift blir også ilagt dersom billetten ikke er kontrollerbar eller dersom bilen står utenfor oppmerket avgiftsplass. Tilfredsstillende trafikale forhold: Måloppnåelse med hensyn til fremkommelighet, tilgjengelighet, trafikksikkerhet, miljø og kundevennlighet. 2.2 Hjemmel for parkeringsordningen Steinkjer kommune forvalter en statlig myndighet som kommunen, etter søknad, har fått

9 9 delegert fra Vegdirektoratet. Steinkjer kommune skal utøve politiets myndighet etter Vegtrafikklovens 31a om gebyr for parkeringsovertredelser og 37 om fjerning og forvaring av kjøretøy, samt forestå klagebehandling og innkreving. Politimyndigheten ble tildelt fra 1. april 1983, og i 1984 ble det innført permanent parkeringsordning i Steinkjer kommune, men følgende begrunnelse: Handelsnæringa i sentrum var dårlig tilgjengelig fordi nærliggende parkeringsplasser ble opptatt før butikkåpning av folk som hadde arbeidet i sentrum. Det var kaotiske og farlige trafikkforhold i sentrum. Revisjoner av ordningen har etter hvert medført avgiftsfri lørdag og progressiv takst med kostbar parkeringstid etter 3 timer på sentrale plasser. I 2001 ble tjenesten parkering momsbelagt. Utøvelsen av myndighet skal sikre en reell oppdagelsesrisiko hvis du parkerer feil, innenfor hele kommunen som har fått tildelt myndigheten, og gjennom hele døgnet.

10 10 3. Parkeringspolitikk Å ha en parkeringsordning er ikke noe mål i seg selv. Parkeringsordningen med håndheving av forskrifter og trafikkregler skal være et virkemiddel for å nå de mål som næringslivet og Steinkjer kommune i fellesskap setter for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø, tilgjengelighet og kundevennlighet. 3.1 Tilgjengelighet: Avgiftssystemet skal sikre tilgjengelighet og maksimal utnyttelse av parkeringsplassene. Å bygge nye parkeringsplasser kan være ett virkemiddel for tilgjengelighet, å utnytte eksisterende plasser maksimalt er et annet Soneparkering på Sørsileiret På reguleringskartet er rene grå flater regulert til offentlig trafikkområde, for eksempel kjøreveg, gangog sykkelveg eller parkeringsplass. På Sørsileiret er store areal regulert til forretningsdrift. REGULERINGSBESTEMMELSER: Parkeringsdekning. Innen de ulike områder må det opparbeides tilstrekkelig manøvrerings- og parkeringsareal for den virksomhet som arealene nyttes til. For ulike arealformål settes følgende minimumskrav til parkeringsdekning: Forretning, kontor, service: 1 plass pr 50 m2 bruksareal. Industri, verksted: 1 plass pr. 100 m2 bruksareal. Lager: 1 plass pr 200 m2 bruksareal. For annen virksomhet vises til kommunens vedtekt til Pbl Parkeringsdekning kan frikjøpes i hht. kommunens vedtekt til Pbl Innen områder som nyttes til virksomheter med publikumsbesøk skal minimum 5% av parkeringsplassene skal dimensjoneres for bevegelseshemmete. Disse plassene bør ligge nærmest mulig inngang. Når parkeringsplanen foreslår å innføre parkeringsforbud i sone på Sørsileiret er det fordi det har vært en betydelig endring i trafikkmønsteret, spesielt i Fyrgata ved legesenter og apotek, og i Molovegen ved Jæktbyen. Det er stor trafikk på Sørsileiret, og personbiler som villparkerer forringer områdets trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet. Havneansvarlige ønsker en oppstramming og sterkere regulering av Hamnegata og Fyrgata for å sikre tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Fordelen av sonereguleringen er fremtredende for disse to områdene.

11 11 Innenfor den sonen som defineres av soneskiltene 376 og 378 gjelder soneskiltets regulering alle offentlige veger og plasser, og private veger og plasser som er åpne for alminnelig ferdsel. Av hensyn til trafikantene må det gå fram, ved skilting, og gjerne visuelt gjennom utforming av arealet og merking, hvor hen kjøretøyet kan parkeres. En endring av parkeringssonen vil være et forhold som innebærer markedsføring og informasjon Å bygge nye parkeringsplasser Skråparkering i Kongens gate er et virkemiddel som er foreslått for å øke tilgjengeligheten her. Det har vært utredet to forskjellige alternativ. Disse bør utredes og vurderes ved kommende ny reguleringsplan for Sørsia bydel. Ved kommende ny reguleringsplan bør det også utredes og vurderes bygging av parkeringsplasser nedenfor kapellet. Reguleringsplanen for stasjonsområdet er under arbeid. Har blir det foreslått å fortsatt legge godt til rette for NSB, god og trafikksikker plass for bussene, å legge til rette for næring gjennom å bygge bro over jernbanen, og en stor økning i sentrumsnære parkeringsplasser ved skysstasjonen. Forslag om parkeringsplasser i mer enn ett plan i sørenden av Terminalplassen legges fram gjennom reguleringsplanen. Ved Hamnegata er det regulert ca. 10 offentlige parkeringsplasser. Disse vil måtte opparbeides hvis det blir utbygging på tilstøtende tomteareal. For å motvirke feilparkering utenfor post i butikk vil bygging av lastelomme / parkeringslomme utenfor Lothar Larsen være et mulig tiltak. Bygging av nye parkeringsplasser utenfor Rådhuset, vis a vis Lothar Larsen og Sportshytta bør vurderes. Dette, samt bygging av plassper utenfor Malmo, bør utredes og vurderes ved kommende ny reguleringsplan for Sørsia bydel. E6 er lagt utenfor gamle sentrum, fartsgrensa er satt ned, og Ogndalsvegen er blitt fylkesveg Å utnytte eksisterende plasser maksimalt En regulering av avgiften på parkeringsplassene skal gjøres ut ifra trafikale hensyn, gjerne for i størst mulig grad å nå vedtatte tilgjengelighetsmål. Avgiftsparkering er med andre ord et trafikkreguleringsmiddel og skal være trafikalt begrunnet. Det er ikke en "skatt". Rene økonomiske hensyn ligger utenfor formålet med loven. Hele området som omfattes av parkeringsplanen skal være maksimalt tilgjengelig for kunder og besøkende ved at de finner ledig parkeringsplass nært bestemmelsesstedet. Tilgjengelighetsmål kan formuleres som følgende: i makstimen ikke over 95% fullt. Gjennomsnittlig (regnet over en periode på 4timer) ikke over 85% fullt. Hvis parkeringsplassene har for lavt belegg over tid så bør tiltak settes inn for å stimulere til bruk.

12 Dagens ordning og bidrag til beslutningsgrunnlag For presentasjon av parkeringsplassene med bilde og regulering, se punkt Parkeringsplassen som den er trafikkregulert i dag presenteres sammen med et eventuelt endringsforslag. Avgiftsplassene i sentrum benevnes i dag som rød sone, brun sone og grønn sone. I RØD SONE der det gjelder en maksimal parkeringstid på 1 time. Den først halvtimen er i gebyrregulativ for 2010 vedtatt å skulle koste kr. 5, og det skal koste kr. 13 for å stå parkert én time. BRUN SONE med progressiv takst, kr. 13,- for første time og kr. 15,- for andre og tredje time, med andre ord billig parkering for de første 3 timene slik at besøkende i alle kategorier, hos frisør eller i møte, skal finne parkering i rimelig nærhet til bestemmelsessteder. I GRØNN SONE koster parkering kr.13,- pr. time, og kr.18,- pr. døgn. Parkeringsplanen kommer med innpill, og eventuelle endringsforslag i forhold til nåsituasjon, på bakgrunn drøftinger i prosjektgruppen og arbeidsgruppen, på bakgrunn av telling som trafikkbetjentene har gjort, på bakgrunn av erfaringer Steinkjer kommune som kundebehandler har gjort, samt på bakgrunn av drøfting i møter med trafikkbetjentene. Endringsforslag er arbeidet fram på bakgrunn av ønsker fra næringslivet, opparbeidet erfaring og kunnskapsutveksling, og forventning og krav om kontinuerlig forbedring. Kommunestyret har vedtatt hva det skal koste for parkering mot avgift for 2010, kr.5,- for første halvtime og kr.13,- pr. time. Leverandøren av de fleste billettautomatene vi har i Steinkjer avkrefter at det er mulig å programmere maskinen til å ha forskjellige satser på 1. og 2. halvtime. Derfor vil det bli tatt utgangspunkt i kostnad pr. time i parkeringsplanen Grunnlag for valg av løsninger Ordningen i dag knytter avgift til tiden på hverdager, og gratis lørdag og søndag. Det er reist spørsmål om avgift på lørdag. For å sikre tilgjengelighet bør kontroll på lørdager intensiveres utover dagens nivå. Det foreslås ikke å innføre avgift på lørdag på nytt. Ved å sette tilgjengelighetsmål og kreve en god drifting for å nå disse målene, kan det bli stilt krav om hyppigere endringer i avgift og regulert maksimal parkeringstid. Dette innebærer også at maksimal parkeringstid og avgift kan tilpasses åpningstider. En ordning som medfører hyppigere endringer enn i dag stiller krav til at kunden leser underskilt. Systemet med rød, grønn og brun sone kan synes enkelt, men bevisstheten om sonene er størst for de som jobber innenfor fagområdet. For publikum er det gjerne snakk om hvor lenge kan vi stå, hva koster det, er det lett tilgjengelig og er det sikkert at jeg ikke får bot. Utfordringen er å utnytte de muligheter for tilgjengelighet som reguleringsmulighetene gir. Fargesonesystemet, kombinert med årskort gir ikke god nok fleksibilitet og utskiftning av biler, og med det for liten tilgjengelighet. Både Steinkjer kommune og næringslivet bør bli flinkere til å markedsføre og informere om de nærliggende plassene der kunden kan stå parkert hele dagen og nyte sentrum uten begrensning av noe slag. Med strenge begrensninger i Kongens gate, Skolegata, Kirkegata og Ogndalsvegen, vil Angels plass, Rismelen og Sørsileiret sør ved undergangen være typiske slike plasser.

13 13 I løpet av 2009 er det avklart at det kreves online-system for betaling med kredittkort. Steinkjer kommune har, pr. januar 2010, 10 betalingsautomater med kortterminal. Noen ganger kan det være ønskelig å utnytte tomteareal til avgiftsparkering, og med det bruke eiendom til nytte for allmennheten. Avgiftsnivået bør speile standarden på plassen, og det vil være opp til den enkelte kunden å bestemme om plassen og prisen tilfredsstiller de krav vedkommende stiller. Utredninger og undersøkelser og 1. gangs behandling før ny høring I tiden som gikk under 1. gangs behandling har det vært søkt å finne gode løsninger for skilting av prosjektgruppas forslag. Det har ikke vært mulig å finne akseptable forslag innenfor gjeldende skiltnormaler, som jo er bindende for skiltmyndigheten. Det legges vekt på et enhetlig og forståelig skiltsystem som i seg selv motvirker risikoen for feilparkeringer og sanksjoner. Arbeidsgruppa har jobbet videre etter utredning om muligheter for skilting innenfor regelverket, og etter bestillinger gjennom vedtak. Vedtak om utredning av prinsippet med gratis første del av parkeringstiden: Det er et ønske fra de som driver næring at parkeringsplassene skal være godt tilgjengelig og så billige som mulig (gratis). Det er et faktum at billig parkering over lang tid medfører at bilene blir stående, og det oppnås ikke utskifting og tilgjengelighet på plassene. Et prinsipp du kan ha er lik betaling hele tida og for alle. Et annet prinsipp kan være dyr første time, og deretter billig for å stå lenge.gjennom planen er det valgt et prinsipp med billig/gratis første del, så dyrere hvis du skal stå lenger. Dette medfører utskifting på plassene, noe som fremmer tilgjengelighet til sentrum. Vedtak om utredning av prinsippet med praktisering av gratis første del av parkeringstiden: Etter samråd med Statens vegvesen, Vegkontoret og Vegdirektoratet, er det ikke funnet skiltforslag som er lovlig og forståelig for å regulere gratis første del av parkeringen, og deretter avgift, og gratis parkering med makstid på lørdag. Skiltnormalene, som er bindende for skiltmyndigheten, 2 ulike reguleringer på samme plass. Arbeidsgruppa utreder ikke praktisering av gratis første del av parkeringstiden for kunder og kontroll ettersom skiltforslag ikke godkjennes. Arbeidsgruppa fremmer forslag om innføring av flere gratis korttids parkeringsplasser, maks 20 minutter og av kontrollhensyn med urskive. Med dette vil behovet for gratis parkering ved raske ærender og god utskifting imøtekommes, også i Kongens gate. 5 plasser i Elvegata utenfor apoteket og Steinkjeravisa 2 plasser i Svein Jarls gate ved Thoresen 3 plasser i Ogndalsvegen nybygde utenfor Anna Johansen Disse plassene vil kunne imøtekomme behovet for raske ærender, også i Kongens gate.

14 Årskort I de senere årene er det kommet et godt system som kan erstatte årskortene Easypark. Med Easypark bestiller du parkering via mobiltelefonen, og du får melding i god tid før parkeringstiden går ut. Du betaler for faktisk medgått parkeringstid fordi du avslutter parkeringen når du kommer til bilen. Hvis det er tvil om bilen skal brukes i løpet av dagen, må den parkeres på gratis eller billig langtidsparkering, ellers blir ordningen kostbar. Betalingssystem like enkelt som dagens årskort er ønskelig. Easypark gir ikke de fordelaktige prisene som kan se ut til å medføre at brukeren okkuperer attraktive kundeparkeringsplasser og står der hele dagen. Det legges opp til en fleksibel overgang slik at brukerne har tid til lå sette seg inn i hva det nye systemet vil bety for dem. For å gjøre Steinkjer sentrum maksimalt tilgjengelig for besøkende og kunder, er det viktig med utskifting på parkeringsplassene, noe årskortordningen motvirker. De som oppholder seg på samme arbeidsplass størstedelen av arbeidstida forventes å skulle gå fra mer perifer parkeringsplass. Det er et poeng at det tar 10 minutter å gå fra Mellomvegen på Nordsia til Statoil på sørsia, så det er ikke snakk om tid og avstander i Steinkjer. Ved å sikre tilgjengelighet finner kundene alltid en parkeringsplass. Kirkegata, O2, Svein Jarls gate og Skolegata er attraktive besøksmål og handelsgater, på samme vis som Kongens gate. Tidsbegrensning og avgift, noe som vil medføre begrensning i bruk av årskort og Easypark, skal sikre maksimal tilgjengelighet Presentasjon og endringsforslag En summering gir ca offentlige parkeringsplasser i Steinkjer sentrum. Dette er inkludert regulerte plasser i Hamnegata og ved Jæktbyn. I det følgende presenteres plasser innenfor dagens RØD SONE med rød ramme, BRUN SONE med brun ramme osv. Blå ramme representerer gratisplasser. Kongens gate Sørsia nåsituasjon Kongen gate er rød sone der det er anledning til å parkere maksimalt 1 time. I Kongens gate på Sørsia er det 37 parkeringsplasser, 2 av disse er HC-plasser. Telling og beleggsprosent: 19-51% 20-54% 23-62% 14-38%

15 15 Kongens gate er regulert med offentlige parkeringsplasser på offentlig trafikkareal. Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 1 time. Økt tilgjengelighet gjennom maksimalt antall utskiftinger søkes å oppnås ved å unnlate å dispensere fra maksimaltid i Kongens gate. Intensiv informasjon gir kunden gode forutsetninger for valg. Det er viktig med dokumentasjon i form av tellinger. Oppfatningen om at Kongens gate er full det meste av tiden, dokumenteres ikke ved den tellingen som er gjennomført i forbindelse med parkeringsplanen.

16 16 Ogndalsvegen nåsituasjon I Ogndalsvegen mellom fra Grandkrysset til Skolegata er det 9 parkeringsplasser med maksimaltid 1 time, og mot avgift. Telling og beleggsprosent: Ikke registrert på grunn av anlegg Det er regulert inn offentlige parkeringsplasser i Ogndalsvegen mellom Kongens gate og Skolegata. Endringsforslag: nybygde 3 parkeringsplasser: maksimal parkeringstid 20 minutter, ingen avgift og med urskive. Ellers kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer. Kongens gate Nordsia nåsituasjon I Kongens gate på Nordsia er det 12 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 3-25% 3-25% 9-75% 6-50% Kongens gate Nordsia, regulert til offentlig trafikkareal, herunder arealer til parkering Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 1 time.

17 17 O2 nåsituasjon O2 har 14 parkeringsplasser i brun sone. Telling og beleggsprosent: 12-86% 13-93% 12-86% % O2-plassen utenfor Ogndalsvegen 2 er ikke regulert til offentlig parkering. Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer. O2 er en parkeringsplass der det bør være ledige plasser for besøkende til O2-huset. Møtedeltakere som antar å ha behov for mer tid enn 3 timer, må velge annen parkering. Grand nåsituasjon Utenfor Grand er det 13 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: % 12-92% 11-85% 9-69% I Ogndalsvegen utenfor Grand er det regulert inn offentlige parkeringsplasser. Endringsforslag: progressiv takst som i dag, men kr. 13,- for første time slik Kommunestyret har bestemt. Grand hotell har en regulering på offentlige plasser utenfor hotellet som de syns fungerer godt for dem. Det er viktig å fokusere på å beholde gode ordninger, gjerne å skreddersy reguleringen, men det krever større fleksibilitet enn fargesonesystemet gir.

18 18 Rådhuset nåsituasjon Rådhuset har 33 parkeringsplasser med maksimaltid 3 timer, og med avgift. I tillegg er det 7 HC-plasser, to av disse med maksimaltid 2 timer. Telling og beleggsprosent: Ikke registrert på grunn av anlegg i telleperioden Offentlig trafikkareal mellom Rådhuset og Meierigården har innregulert offentlig parkering Endringsforslag: parkering forbudt over 3 timer og avgift kr. 10,- pr. time. Parkeringsplassen skifter navn til HiNT-aksen. Rådhuset er nettopp endret med maksimaltid 3 timer, og med avgift Kirkegata nåsituasjon Kirkegata har 8 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 8-100% 8-100% 8-100% 8-100% Kirkegata har innregulerte offentlige parkeringsplasser Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer.

19 19 Parkgata nåsituasjon Parkgata har 7 parkeringsplasser Telling og beleggsprosent: 5-63% 3-38% 4-50% 4-50% Det offentlige trafikkarealet i Parkgata er blant annet regulert til offentlig parkering Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer. Angels plass nåsituasjon Angels plass har 48 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 9-19% 13-27% 22-46% 25-52% Angels plass er regulert til offentlig parkering og benyttes til formålet Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Rismelen nåsituasjon

20 20 Rismelen har 28 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 10-36% 9-32% 10-36% 10-36% Rismelen er regulert til offentlig parkering Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Skolegata nord nåsituasjon Skolegata nord har 10 parkeringsplasser Telling og beleggsprosent: 8-80% 7-70% 7-70% 6-60% Areal i Skolegata nord er regulert til offentlige langsgående gateparkeringsplasser. Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer.

21 21 Svein Jarlsgate nåsituasjon Svein Jarlsgate har 15 parkeringsplasser ved Gjensidigebygget, og vis a vis Steinkjer eldresenter. Telling og beleggsprosent: 4-27% 6-40% 4-27% 2-13% Svein Jarlsgate der det er regulert langsgående, offentlige gateparkeringsplasser Endringsforslag: 2 plasser uten avgift og med maksimal parkeringstid 20 minutter, noe som også krever urskive. Ellers avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer. Gjelder i handelsgata ved Gjensidigebygget. Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Gjelder vis a vis Steinkjer eldresenter. Byingeniør Gregussons gate nåsituasjon Byingeniør Gregussons gate har 22 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 13-59% 17-77% 14-64% 13-59% Bying. Gregussons gate har regulert offentlige parkeringsplasser. Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer.

22 22 Brannstasjon nåsituasjon Brannstasjon har 30 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosen: 3-10% 2-7% 6-20% 2-7% Regulert offentlig trafikkareal ved brannstasjonen Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer. Skippergata nåsituasjon Skippergata har 9 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 2-22% 3-33% 3-33% 2-22% Endringsforslag: avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer. Ølvegata nåsituasjon

23 23 Ølvegata har 14 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 3-21% 2-14% 2-14% 2-14% Endringsforslag:avgift kr. 10,- pr. time og maksimal parkeringstid 3 timer. Rosenvinges plass nåsituasjon Rosenvinges plass har 22 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 4-18% 2-9% 4-18% 3_14% Rosenvinges plass har 22 parkeringsplasser som er regulert som offentlig tilbud. Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Kristoffer Updal

24 24 Kristoffer Updal har 25 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 8-32% 8-32% 5-20% 4-16% Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Kapellet nåsituasjon Ikke med i reguleringsplan eller bebyggelsesplan Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Amfi - nåsituasjon

25 25 Amfi er tatt i bruk, parkeringsautomat montert september Forslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn.

26 26 Skolegata sør: nåsituasjon Skolegata Sør har 32 plasser. Telling og beleggsprosent: 16-50% 25-78% 25-78% Skolegata ved HiNT er regulert til offentlig parkering. Tidligere brun sone, med få parkerte bilder. Omskilting til grønn sone har gitt godt belegg. Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Teleplassen nåsituasjon Teleplassen har 62 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 9-15% 16-26% 13-21% 20-32%. Teleplassen er regulert til offentlig parkering og benyttes til formålet. I dag er plassen avgiftsbelagt. Endringsforslag: Gratis langtidsparkering

27 27 Strandvegen nord Strandvegen nord har 19 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 17-89% 20-mer enn fullt 11-58% 10-53% Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Lønnseth plass Lønseth plass benyttes i dag til 50 offentlige parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 38-76% 36-72% % 39-78% Lønseth plass er ikke regulert til offentlig parkering. Utbygging vil utløse krav om ca. 40 offentlige parkeringsplasser Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn.

28 28 Strandvegen sør med Terminalplassen Strandvegen Sør ved Terminalplassen og Terminalplassen har 54 plasser Tellinger og beleggsprosent: 31-57% 30-56% 31-57% 29-54% Terminalplassen er regulert til offentlig trafikkformål, men ikke til parkering. Deler av plassen benyttes til parkering i dag. Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn. Sørsileieret sør ved undergangen nåsituasjon Sørsileiret nord for undergangen har 63 P- plasser. Tellinger og beleggsprosent: 4-6% 5-8% 4-6% 4-6% Sørsileiret nord ved undergangen er regulert til offentlig parkering. Endringsforslag: gratis langtidsparkering Kalv Arnesson nåsituasjon

29 29 Kalv Arnessons gate har 12 parkeringsplasser. Telling og beleggsprosent: 3-25% 2-17% 2-17% 2-17% Endringsforslag: avgift kr. 10,- for første time og kr.10,- for andre time. Betaling med kr.20,- utløser en parkeringstid på inntil ett døgn.

30 30 GRATISPLASSER REGULERINGER TIL OFFENTLIG PARKERING Elvegata har 6 parkeringsplasser hvorav 1 er reservert for forflytningshemmede. De plassene som ikke er reservert har en maks parkeringstid på 15 minutter og uten avgift.. Endringsforslag: Ingen avgift og maks 20 minutter parkeringstid. Bogavegen vest v/biblioteket har 16 parkeringsplasser. Dampsaga P-hus har til sammen 231 P- plasser Ingen forslag om endringer ved biblioteket. Ingen forslag om endringer i og ved Dampsaga P-hus så lenge prosessen for eventuell bygging av hotell pågår. Ca. 45 plasser Mellom Meierigården og bensinstasjonen Statoil på Sørsia er det regulert et område til offentlig parkering. Dette vil kunne realiseres når leiekontrakt med DH eiendom utløper.

31 31 Ca. 75 plasser regulert til offentlig parkering leies ut til Jernbaneverket til bruk som pendlerparkering. Ca. 70 parkeringsplasser ved Sannanblokkene er gratis langtidsplasser som er opptatt fra ca om morgenen Endringsforslag: avgift med kr. 10 for første time og kr. 10 for andre time. Betaling med kr. 20,- utløser parkering for inntil et døgn på de 70 plassene ved Sannanblokkene. På pendlerparkeringen foreslås ingen endring Mellom Namdalsvegen og Sannanblokkene i Strandvegen. Ca. 100 plasser Ikke forslag om endring. Steinkjer barneskole, besøkendeparkering parkering forbudt over 2 timer Ingen forslag om endring

32 32 Jæktbyen offentlige parkeringsplasser er etablert Endringsforslag: plassen skiltes med offentlige parkeringsskilt

33 33 Hamnegata T1 er område regulert til offentlige parkeringsplasser. Realisering blir aktuelt hvis tilstøtende private tomteareal bygges ut. Mølletomta Gratis langtidsparkering. Endringsforslag: ingen. Følges opp med telling Sirkustomta, regulert til bensinstasjon og offentlig trafikkareal / parkering parkeringsplasser realiseres ved utbygging. Ikke realisert Generelt for alle parkeringsplasser: Det foreslås å avvikle årskortordningen. En eventuell videreføring av årskortordning skal innebære at det betales så tilnærmet den reelle prisen for parkeringen som det er mulig å beregne. Det gis med andre ord ikke rabatt. Det skal jobbes for en fleksibel overgang fra dagens ordning med årskort. 20 minutter gratis parkering krever at det innføres parkeringsskive, og at det skiltes med påbud om å bruke denne for å angi det tidspunkt kjøretøyet parkeres. Parkeringsskiven skal plasseres godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Hva skjer med Faktor:P?

Hva skjer med Faktor:P? 012011 Nr 1 September 2011 5. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fremtidsrettet P-hus 6 Parkeringsrevolusjon? 11 EMV Hva skjer med Faktor:P? NorBill serie 3080 EMV Nå med EMV kortleser

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Sykehusparkering et stridens eple. Kommunal parkeringsdrift. Parkeringspolitikk. Service i fokus. Nr 1 Mars/april 2009 03. Årgang

Sykehusparkering et stridens eple. Kommunal parkeringsdrift. Parkeringspolitikk. Service i fokus. Nr 1 Mars/april 2009 03. Årgang 012009 Nr 1 Mars/april 2009 03. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Kommunal parkeringsdrift 6 Parkeringspolitikk 10 Service i fokus Sykehusparkering et stridens eple EPA-kongress i Wien

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 21.08.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 21.08.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke?

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke? 02 Nr 2 November 2007 01. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Innlegg: 8 Innlegg: 10 HC-parkering El-biler Skråblikk: Oslos P-plan Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen?

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Oslo kommune Trafikketaten

Oslo kommune Trafikketaten Oslo kommune Trafikketaten Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Innhold Forord av direktør Jon Fodstad 3 Organisasjonsstruktur 4 Hva gjør Trafikketaten? 5 Trafikketatens arbeidsområder 6 Trafikksikkerhet

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer