SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG skedsmokommune"

Transkript

1 I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr /2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato Hovedutvalg for teknisk sektor Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: Uttalelse som foreslått i konklusjonen sendes som kommunens svar på høringsutkastet

2 D 1. Bakgrunn 1.1. Vedlegg: Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, høringsutkast oktober Faktaopplysninger Akershus fylkeskommune har utarbeidet et høringsutkast: Strategi for innfartsparkering, i Akershus og Oslo. Forslag til strategi er utarbeidet i samarbeid med Jernbaneverket, Ruter AS, Statens vegvesen, Oslo Kommune og Akershus fylkeskommune. Kommunene l Akershus har vært involvert i arbeidet, men kun vært representert med en kontaktperson i et arbeidsmøte. Formålet med strategiarbeidet er å få på plass prinsipper for videre utvikling av innfartsparkeringstilbudet. Strategien foreslår også overordnede målsettinger for innfartsparkering, som ofte benevnes som park and ride / parker og reis (P+R). I nordøstkorridoren finnes det i dag 3250 registrerte parkeringsplasser. Gjennomsnittlig belegg er på 80 %. Av kollektive arbeidsreiser som går over grensen mellom Akershus og Oslo er andelen som benytter en innfartsparkeringsplass på 10%. For reisende med tog er andelen 18% og for buss er andelen 3%. l forslag til strategi vurderes mål og utfordringer, en strategi for å utvide tilbudet og avklare ansvarsfordelingen skisseres. Bemerkninger til høringen skal rettes til Akershus fylkeskommune innen 15. februar Viktige hensyn/ krav til løsning Et felles overordnet mål er at transportveksten skal løses gjennom gange, sykkel og kollektive transportmidler. Dette er også nedfelt i Oslopakke 3. Her gjelder det å gjøre transportsystemet best tilgjengelig for flest mulig. Utfordringene ligger i at opptil 90% av de som i dag bruker innfartsparkering er daglige arbeidspendlere til/fra Oslo. Det må satses på mer bruk av sykkel og god tilgjengelighet spesielt for de som kan gå/sykle, slik at innfartsparkeringsbehovet også avlastes og kapasitet frigis primært til de som bor i «bilavstand». For øvrig, en sykkelplass tar vesentlig mindre plass enn en bil. Strategien foreslår derfor også å utvikle tilbudet for økt bruk av sykkel. Det må vurderes mer konkret hvilke geografiske områder et innfartsparkeringsanlegg skal betjene, og det må sees på potensialet for økt bussmating. En ting som også vurderes er hvem som skal ha ansvar for parkeringsplassen. Det ligger an til at det må være et samarbeid mellom alle parter. Det vurderes om det skal lages eget p-selskap, eller om kommunene skal ha ansvaret. Deres innstilling er at hver etat har ansvaret for sine plasser. Det betyr at jernbaneverket har ansvar for de langs jernbane og AFK/SVV har ansvar langs fylkesveier, riksveier. Det foreslås at Ruter skal ivareta informasjonsbehovet om P+R-tilbudet på tvers av kommuner og etater. 2

3 3. Vurdering Skedsmo kommune har innfartsparkering ved 3 jernbanestasjoner i dag (Strømmen, Lillestrøm og Leirsund). Det er også en innfartsparkering/pendlerparkering ved Olavsgård. Skedsmo kommune mangler innfartsparkering på Skedsmokorset, dette bør utredes, selv om vi ser at det arealmessig kan bli en utfordring. I sammenheng med ny bygging på Husebyjordet er det avsatt plass til ny buss terminal. Det er ikke avsatt egen plass til innfartsparkering, det kan imidlertid skje ved å bygge garasje under/ved terminalen. innfartsparkering ved Leirsund jernbanestasjon må også sees i forbindelse med Skedsmokorset. Det er et aktuelt (og billigere) supplement til innfartsparkeringstilbudet på Skedsmokorset. Parkeringen ved Strømmen stasjon er i dag for liten. Fortettingen som forventes i Strømmen, samt ved ny bebyggelse på Bråtejordet, vil være så nært til stasjonen at vi forventer ikke større press på parkeringsplassen. Et annet problem her kan være personer som arbeider i Strømmen benytter disse plassene. Fra desember 2014 vil det være tog med 15 minutters frekvens fra Strømmen mot Oslo. Dette vil medføre mer bruk av stasjonen. Vi har i samtaler med Ruter foreslått en ny buss ring for å bringe passasjerer fra Skjetten området til toget. Dette vil kunne bli realisert når ny Bråtevei over Bràtejordet er ferdigstilt. I Strømmen stasjon Det er også en del beboere som velger å kjøre fra Strømmen til innfartsparkeringen ved Lillestrøm, fordi det her er flere og raskere forbindelse mot Oslo. En styrking av innfartsparkeringstilbudet på Strømmen vil derfor ikke bare bedre tilgjengeligheten fra Strømmen, men også avlaste Lillestrøm. 3

4 Det samme gjelder parkeringen ved Leirsund. Det er allerede påbegynt et arbeid med å utvide med noen plasser i 2014/15. Dette er på langt nær nok. På grunn av ny soneinndeling for takster har beboere fra Frogner begynt å bruke denne parkeringen Jernbaneverket vurdere å utvide parkeringen ytterligere til et nærliggende område, men så langt har de ikke utarbeidet reguleringsplan for dette området. Denne stasjon er også et viktig supplement for beboere på Skedsmokorset. Leirsund stasjon Hvam bussterminal Det er ingen planer for utvidelse av innfartsparkeringen ved Lillestrøm. Sett ut fra Skedsmo kommunes ønsker er det heller ingen ønsker om å få denne utvidet. Vi ønsker ikke tilrettelegging for at flere privatbiler trekkes inn til sentrum, biler som bare har som formål å benytte innfartsparkeringen. En undersøkelse Jernbaneverket gjennomførte viste at 30% av brukerne her er personer som har sin arbeidsplass i Lillestrøm. Det er rimeligere å kjøpe et billig månedskort og parkere på innfartsparkeringen enn å kjøpe annen parkeringsplass i Lillestrøm. Dette er generelt et problem ved flere stasjoner i regionen. Jernbaneverket/Ruter ser etter en løsning som kan bedre dette forholdet. Det er ved alle stasjoner sett et behov for å bedre kapasiteten for syklende. Dette gjøres ved å bedre tilbudet kvalitetsmessig samt utvide antall sykkelparkeringer. Det er blant annet planer om å bygge et sykkelhotell på sydsiden av Lillestrøm stasjon. Dette for å bygge opp under behovet for å avlaste billeveranser til stasjonen. Det må derfor satses på å få flere til å gå og sykle til stasjonene. Dette absolutt også i samsvar med våre egne strategier og planer. Parkeringsplassen ved Olavsgård benyttes ofte av passasjerer som bruker ekspressruter. Dette gjelder også flybussen. Denne er meget mye brukt, men det er små muligheter for utvidelse her. 4

5 V at 5. Konklusjon Oppsummering: Skedsmo kommune må satse på aktiv bruk av innfartsparkeringene ved Strømmen og Leirsund. Samtidig bør det sees på løsning for beboere ved Skedsmokorset. Dette kan være bussforbindelse mot Leirsund i sammenheng med innfartsparkering ved Skedsmokorset. Strømmen stasjon har muligheter for å utvide kapasiteten, det må vurderes. Innfartsparkeringen ved Leirsund stasjon bør utvides til også å bruke arealet nordvest for stasjonsområde. Det er stort press på plassene ved denne stasjonen, og den planlagte utvidelse er ikke tilstrekkelig. Mulig at Ruter bør vurdere takstsonene på nytt. Det er et plassproblem også ved Frogner stasjon, så det er mulig dette er ett bevist valg. Vi mener at den satsingensom ligger i strategidokumentetpå å få flere til å gå og sykle til stasjonen, er meget riktig og sammenfaller med bla vår sykkel- og gåstrategi. Forslaget til ansvarsfordeling for parkeringsplassen slik det foreslås i forslaget til strategi, virker fornuftig. På bakgrunn av dette tilrådes følgende uttalelse fra Skedsmo kommune: Satsingen på å få flere til å sykle og gå til stasjonene er en riktig og god strategi som støttes av og bygges opp under også lokalt i Skedsmo kommune. Skedsmo kommune ber om at innfartsparkeringene ved Strømmen og Leirsund prioriteres ved at de rustes opp og at kapasiteten økes. Det bes også om at det vurderes en løsning som kan tilgodese beboere ved Skedsmokorset slik at de også får en enkel og god kollektivløsning (innfartsparkering og bussmating til Leirsund). Lillestrøm stasjon er tilstrekkelig forsynt med innfartsparkering pt. Behov for ytterligere utnyttelse av knutepunktet Lillestrøm løses ved økning av gående/syklende samt mating ved buss. Ansvarsfordelingen for parkeringsplassene, som foreslås i høringsutkastet bifalles. Skedsmo kommune den 20. januar 2014 for rådmannen Tor Inge Guttelvik Kommunaldirektør Dokumentet er elektronisk godkjent 5

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Vedlegg 3: Skisser til pilotanlegg

Vedlegg 3: Skisser til pilotanlegg Vedlegg 3: Skisser til pilotanlegg I dette vedlegget konkretiserer vi mulige grensesnitt mellom elbiler og kollektivtransport i form av skisser til pilotanlegg. I hovedrapportens kapittel 7 og 8 har vi

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Februar 2010 Rev.23/9.-10

Februar 2010 Rev.23/9.-10 Februar 2010 Rev.23/9.-10 2 Innhold 1. Generelt, bakgrunn og begrensninger... 4 1.1 Bakgrunn for arbeid med parkeringsplan / mandat / bestilling... 4 1.1.1. Kommunestyrets bestilling i sak PS 08/207...

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag

Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Parkeringsutvalgets generalforsamlingsforslag Innledning Parkeringsutvalget har gjennomført en utredning og utarbeidet en rapport som beskriver dagens parkeringssituasjon i Solsletta borettslag. Rapporten

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer