NORSK HYDRO årsrapport Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer."

Transkript

1 NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

2 NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går til industriproduksjon, transport, lys og oppvarming, aluminium til bygg, transport og emballasje, mens gjødsel bidrar til å skaffe en voksende befolkning mat. Våre ansatte verden over utgjør et rikt mangfold av kulturer, kompetanse, idérikdom, ansvar og pågangsmot. De er nerven i Hydros tradisjoner for djerv nyskaping i møte med dagens og framtidens viktigste utfordringer. Framtiden tilhører dem som skaper virkelige verdier. KORT SAGT Olje og Energi Olje- og gassproduksjonen økte med fat til fat daglig som følge av voksende produksjon fra eksisterende felt og overtakelse av eierandeler fra staten på feltene Oseberg, Grane og Tune i Nordsjøen. Aluminium Overtakelsen av det ledende tyske aluminiumselskapet VAW og det franske byggsystemselskapet Technal løftet Hydro til en posisjon blant de tre største integrerte aluminiumselskapene i verden. Agri I strategisk partnerskap med det chilenske selskapet SQM etablerte vi et verdensomspennende markeds- og distribusjonssystem med et komplett produktspekter innenfor spesialgjødsel, som først og fremst brukes til dyrking av frukt og grønnsaker. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

3 innhold NORSK HYDRO 2002 Nøkkeltall 2 Generaldirektørens brev 6 Virksomhetsstyring og ledelsessystemer 8 Aksjonærforhold 11 OLJE OG ENERGI 14 ALUMINIUM 18 AGRI 22 ØVRIGE VIRKSOMHETER 26 STYRET 28 ÅRSBERETNING FOR 2002 fra styre og generaldirektør 30 SAMFUNN, MENNESKER OG MILJØ 36 Samfunn 40 Mennesker 42 Miljø 47 FINANSIELL INFORMASJON 52 Finansiell gjennomgang 52 Konsernregnskap US GAAP 86 Konsernregnskap N GAAP 88 Noter til konsernregnskapet 91 Regnskap Norsk Hydro ASA 126 Revisjonsberetning 133 Bedriftsforsamling 134 Operasjonelle data /Volumtabeller 135 Generell informasjon 139 ORGANISASJON OG LEDELSE 140 Norsk Hydro Kjøp av store virksomheter og avhendelser for om lag seks milliarder kroner gav Hydro en mer fokusert forretningsportefølje og et sterkt forhold mellom gjeld og egenkapital. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

4 NORSK HYDRO året 2002 Også i 2002 leverte vi det vi hadde lovet. Normalisert CROGI var ni prosent. Vår finansielle stilling er sterk. Ambisjonene for 2003 er høye. NØKKELTALL RESULTAT millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA 1) Årsresultat 2) FINANSIELLE HOVEDTALL Investeringer 3) millioner kroner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 4) 0,44 0,28 0,41 0,71 0,58 Kontantstrøm fra driften millioner kroner AVKASTNING CROGI % 5) 8,5 9,4 12,5 8,5 7,8 Normalisert CROGI % 6) KRONER PER AKSJE Resultat 2) 34,00 30,50 53,40 13,90 16,40 Utbytte 10,50 7) 10,00 9,50 8,00 7,50 RISK-beløp 14,90 8) 18,05 33,89 0,39 1,65 Egenkapital 294,10 290,30 274,00 227,30 210,80 Aksjekurs Oslo Børs 31. desember 310,50 376,00 373,00 336,00 257,00 Antall ansatte (gjennomsnitt for året) Personskader (H2) 9) 10,3 (7.0) 9,5 13,7 12,9 14,9 Sykefravær 2,6 (3,26) 10) 3,2 3,9 3,8 3,8 Klimagasser (1.000 tonn CO 2 -ekvivalenter) EBITDA: Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Se side 54 for nærmere definisjon. 2. Eksklusive akkumulert effekt av endrede regnskapsprinsipper. 3. Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler, pluss egenkapitalinvesteringer i og lån til tilknyttede selskaper. 4. Netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. 5. CROGI: Cash Return on Gross Investment. Se side 55 for nærmere definisjon. 6. Se side 55 for nærmere beskrivelse. 7. Foreslått utbytte, endelig utbytte fastsettes av generalforsamlingen. Aksjen handles eksklusive utbytte fra 8. mai Foreløpig beregning, gjelder beskatning i Norge. 9. Hyppigheten av totalt registrerte personskader per million arbeidstimer. Tall i parentes er eksklusive VAW. 10. Tall i parentes er eksklusive VAW. 2 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

5 Resultat (EBITDA*) milliarder kroner Resultat per aksje kroner * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Avkastning (CROGI*) prosent Totalt antall personskader per million arbeidede timer (H2) * Cash Return on Gross Investment Hydro-ansatte ekskl. VAW Hydro-ansatte Omsetning per virksomhetsområde Olje og Energi Aluminium Agri Øvrige Totalt klimagassutslipp millioner tonn CO 2 -ekvivalenter (CO 2 -e) Olje og energi Olje og energi Olje Aluminium og energi Aluminium 30 Aluminium Olje Agri og energi 25 Agri 20 Agri Aluminium ÿvrige ÿvrige 15 ÿvrige Agri 10 ÿvrige N 2 O SF 6 PFC CH 4 CO 2 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

6 NORSK HYDRO året 2002 OLJE OG ENERGI Hydro er et av verdens ledende oljeselskap offshore og er en viktig aktør i energiforsyningen til Europa. Olje- og gassproduksjonen i Norge, Angola, Canada, Libya og Russland økte i 2002 med 14 prosent til fat oljeekvivalenter per dag. På norsk sokkel er vi i 2003 operatør for 11 felt med en samlet daglig produksjon på om lag fat. Vi produserer elkraft fra fornybare energikilder i Norge. ALUMINIUM Med et samlet forretningsvolum på 2,8 millioner tonn er Hydro et av de tre store, integrerte aluminiumselskapene i verden. Gjennom overtakelsen av det tyske aluminiumselskapet VAW og den franske byggsystemleverandøren Technal i 2002, bedret vi markedsposisjonen blant annet innenfor metallproduksjon, valsing og byggsystemer. Samtidig styrket vi vår posisjon i USA og Asia, samt overfor bilindustrien. AGRI Gjennom å øke våre europeiske markedsandeler og salget utenfor Europa styrket vi i 2002 vår globale lederposisjon som leverandør av gjødsel. Vi er alene om å tilby plantenæring, så vel som agronomiske tjenester, på alle fem kontinenter. Med utgangspunkt i våre moderne produksjonsanlegg, deleide virksomheter og strategiske partnerskap betjener vi lokale og globale markeder. I tillegg til plantenæring produserer og markedsfører vi industrigasser og kjemikalier. 4 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

7 Hovedtall Resultat (EBITDA) millioner kroner * milliarder kroner Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 11,9 13,0 14,4 Antall ansatte Realisert oljepris 1) 194,20 217,20 246,40 Produksjon av olje og gass 2) ) Kroner per fat 2) fat oljeekvivalenter per dag Hovedtall Resultat (EBITDA) millioner kroner * milliarder kroner Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 7,1 5,7 10,8 Antall ansatte Aluminiumpris LME 1) Produksjon primæraluminium 2) ) Gjennomsnittspris i US-dollar/tonn 2) tonn Hovedtall Resultat (EBITDA) millioner kroner * milliarder kroner Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 9,4 9,6 7,8 Antall ansatte Ureapris fob Midtøsten 1) Produksjon av gjødsel 2) ) Gjennomsnittspris i US-dollar/tonn 2) tonn NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

8 NORSK HYDRO brev til aksjonærene GENERALDIREKTØR EIVIND REITEN: En usikker verdensøkonomi og svake finansmarkeder til tross: Vi nådde våre finansielle mål i Hydros utvikling er preget av stor dynamikk. 6

9 Gode prestasjoner og strategiske oppkjøp styrket Norsk Hydro i Grunnlaget for framtidig verdiskaping er forbedret i alle våre tre forretningsområder. Hydro er et vesentlig større og mer slagkraftig selskap enn for ett år siden. I årsrapporten i fjor lovet jeg å øke forbedringstakten. Jeg understreket at stadig bedre lønnsomhet kombinert med vekst innenfor kjerneområdene ville være avgjørende for å skape god avkastning. Samtidig påpekte jeg at våre ambisjoner krever en samordnet, langsiktig og målrettet innsats. I mitt andre brev til Hydros aksjonærer kan jeg fastslå at vi holder stø kurs og stor fart. Olje og Energi er inne i en periode med sterk vekst. Effektiv kostnadskontroll vil gi oss gode resultater selv om oljeprisene skulle falle. En av våre hovedutfordringer er å finne nye reserver. Her har vi ikke nådd våre mål. Etter kjøpet av VAW og Technal er Hydro Aluminium nummer én i Europa. Vi er markedsleder i metallprodukter og profiler og har en sterk stilling innenfor valsede produkter. Målene for kostnadsreduksjoner og samordningsgevinster er høye. Den vellykte snuoperasjonen har dessuten styrket Hydro Agris lederposisjon i en industri der restruktureringen ikke er ved veis ende. Vi møtte de finansielle målene for 2002 tross vanskelige markedsforhold for Aluminium. Lønnsomheten, målt som CROGI (kontantinntjening etter skatt i forhold til brutto investert kapital) normalisert for å reflektere gjennomsnittspriser over en konjunktursyklus, nådde ni prosent, toppen av vårt indikerte mål for Solid kontantinntjening gav oss finansiell kapasitet til store oppkjøp og investeringer for mer enn 45 milliarder kroner. Med det som bakgrunn er det særlig tilfredsstillende å kunne rapportere at vår soliditet fortsatt er sterkt, og at alle store Hydro-opererte investeringsprosjekter utvikler seg i tråd med planene. Forbedringene i 2002 er et resultat av dyktige fagfolks innsats. De representerer et levende mangfold som i 2002 ble styrket med nye medarbeidere. Måten de møter utfordringene i et krevende marked på, avtvinger respekt. Men vi er ikke i mål. Det er bare vi selv som setter grenser for egne prestasjoner. Den framgangen vi oppnådde i 2002, inspirerer oss til å ta nye skritt. Vi leverer fortsatt ikke tilstrekkelig avkastning på investert kapital. Vår innsats er konsentrert om kontinuerlig og systematisk forbedring også i vårt målrettede arbeid med å bedre sikkerheten. Oppkjøpte selskaper viste noe høyere skadefrekvens enn våre øvrige virksomheter, men også i disse selskapene oppnådde vi vesentlige forbedringer i Vi gjør store anstrengelser for å snu eller selge virksomheter som ikke leverer tilfredsstillende resultater. Der vi ikke finner andre utveier, kan nedleggelse bli aktuelt. Som aksjonær kan du være trygg på at vi vil vise både handlekraft og ansvarlighet i slike situasjoner. Vi har satt oss nye og ambisiøse mål og gjør alt vi kan for å nå dem. Eneste vei til å oppnå troverdighet og tillit er systematisk å levere det vi har satt oss fore og åpent kommunisere våre prestasjoner så vel som våre utfordringer. Med langsiktig og kontinuerlig oppmerksomhet skal vi møte de utfordringene økonomisk ustabilitet og politisk usikkerhet stiller oss overfor. EIVIND REITEN Generaldirektør NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

10 NORSK HYDRO virksomhetsstyring og ledelsessystemer For Norsk Hydro er god virksomhetsstyring ikke først og fremst et spørsmål om å overholde lover og regler. Sunne og åpne systemer og prinsipper for virksomhetsstyring bidrar til verdiskaping, bygger tillit og fremmer en etisk og bærekraftig forretningsførsel. Selskapslovgivning Hydro er registrert i Norge, og konsernets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning (Allmenaksjeloven). Loven er revidert i senere tid, blant annet med sikte på å presisere styrets funksjonsområde og ansvar. Verdipapirlovgivning og børsstandarder Hydro vil følge kravene som gjelder i de land der Hydro-aksjen er notert, og ellers løpende vurdere styringsstandarder som kan bidra til å bygge opp om selskapets utvikling. I 2001 gjennomførte vi en grundig prosess med sikte på å bringe vår styringsstruktur og våre styringsstandarder i pakt med god internasjonal praksis. I løpet av 2002 arbeidet vi videre med utvikling av styringsstandardene, et arbeid som fortsetter i Hydros hovednotering er på Oslo Børs (OSE). Noteringen er underlagt norsk verdipapirlovgivning med tillegg av anbefalinger gitt i rundskriv fra Oslo Børs. I 2002 ble selskapene spesielt anbefalt å arbeide med spørsmål knyttet til virksomhetsstyring. Vår aksje er også notert på New York Stock Exchange (NYSE). Vi har i 2002 og 2003 nøye fulgt utviklingen av amerikanske børsforskrifter som det amerikanske kredittilsynet, US Securities and Exchange Commission (SEC), har vedtatt eller sendt til høring med utgangspunkt i loven Sarbanes-Oxley Act. Det er også fremmet forslag til endringer i børsnoteringsreglene for NYSE. Hydro følger de regler som er vedtatt i USA, inkludert prosessorienterte regler som skal sikre integriteten i, og påliteligheten av, årsregnskapet for I overensstemmelse med denne lovgivningen vil generaldirektøren og konserndirektør for økonomi og finans skriftlig bekrefte at regnskapene gir et forsvarlig uttrykk for selskapets drift og finansielle stilling i forbindelse med at Hydros årsrapport avgis til SEC (Form 20F) i mars STYRINGSSTRUKTUR OG LEDELSE Generalforsamlingen Alle aksjonærer har rett å framsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen. I henhold til norsk selskapslovgivning kreves fysisk tilstedeværelse av aksjonærene eller deres fullmektiger for å kunne avgi stemme. Innehavere av aksjer gjennom depotaksjesertifikater (American Depository Shares, ADS) må bytte om sertifikatene til aksjer i henhold til Depotavtalen og registrere aksjene i Verdipapirsentralen hvis de ønsker å stemme for sine aksjer på generalforsamlingen. Den årlige generalforsamlingen holdes normalt i mai. Innkallingen sendes til alle aksjonærer individuelt eller til aksjonærenes depotbank. Generalforsamlingen velger aksjonærenes representanter til bedriftsforsamlingen og godkjenner årsregnskapet og styrets forslag til utbytte. Ifølge norsk lovgivning skal generalforsamlingen utnevne revisor etter forslag fra bedriftsforsamlingen og godkjenne godtgjørelsen til revisor. Valgkomiteen Ifølge vedtektene skal det utnevnes en valgkomité. Komiteen består av fire medlemmer: To som er valgt direkte blant aksjonærene, ett som velges av og blant de aksjonærvalgte representantene i bedriftsforsamlingen og formannen i bedriftsforsamlingen. Komiteen nominerer kandidater til bedriftsforsamlingen som skal velges av generalforsamlingen og kandidater til styret som skal velges av bedriftsforsamlingen. Komiteen arbeider med utgangspunkt i en instruks som er vedtatt av de aksjonærvalgte representantene i bedriftsforsamlingen. 8 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

11 MODELL FOR STYRING OG LEDELSE Hydros arbeid for å virkeliggjøre de strategier og mål styret fastsetter, foregår gjennom et integrert system som skal fremme gode og bærekraftige resultater og sikre nødvendig oversikt og kontroll. Ledelsesmodell Hydros ledelsesmodell fordeler i stor grad ansvar til de ulike forretningsaktivitetene. Samtidig beholder vi en felles tilnærming på områder av særlig betydning for Hydro som helhet. Hydros kjernevirksomhet er gruppert i tre forretningsområder: Olje og Energi, Aluminium og Agri. Forretningsområdene er ansvarlige for å utvikle sin strategi, virksomhet, organisasjon og kompetanse innenfor våre ledelsesprinsipper og styringsstandarder som gjelder i alle Hydros virksomheter verden over. Viktige ledelsesprosesser Hydro har to hovedprosesser som skal maksimere kort- og langsiktig verdiskaping for aksjonærer, kunder og ansatte. Portefølje, strategi og forretningsplan-prosessen tar for seg forretningsplanlegging og investering av kapital. Den er basert på filosofien om verdiskapende ledelse, med sterk vekt på å skape langsiktige verdier for aksjonærene. Den består av tre generelle prosesser: Utvikling av portefølje og forretningsstrategi, forretningsplanlegging og resultatstyring. Styring av de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene og mulighetene knyttet til våre aktiviteter er integrert i disse prosessene. Prosessen for å evaluere og utvikle Hydros menneskelige ressurser tar sikte på å utnytte potensialet i hver enkelt medarbeider og i organisasjonen, blant annet gjennom aktiv bruk av oppfølgingssystemer og avanserte personalverktøy. Den er basert på Hydros personalpolitikk og er en integrert del av vårt årlige program for styring av virksomheten. Virksomhetsstyring Ledelsesmodell Viktige ledelsesprosesser Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper Styringsstandarder for god atferd, personalpolitikk og grunnleggende prinsipper på områdene helse, miljø og sikkerhet, samfunnsansvar, risikostyring, regnskap, kommunikasjon og investorrelasjoner utgjør en plattform for alle aktiviteter i Hydro. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

12 Bedriftsforsamlingen Selskapets bedriftsforsamling har 21 medlemmer. 14 medlemmer velges av aksjonærene, sju (en tredel, i henhold til norsk lov) av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Bedriftsforsamlingen velger styre og innstiller til valg av revisor. Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingen avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, samt rasjonalisering eller omlegging av driften som vil føre til større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Bedriftsforsamlingen skal gi råd til generalforsamlingen om godkjenning av selskapets regnskap og fastsetting av utbytte etter forslag fra styret, og kan foreslå for generalforsamlingen å redusere det foreslåtte utbyttet. I 2002 møttes bedriftsforsamlingen fire ganger. En oversikt over medlemmene i bedriftsforsamlingen er gitt på side 134. Styret Styret har ni medlemmer. Tre (en tredel, i henhold til norsk lov) velges av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. En presentasjon av medlemmene i styret er gitt på side 28 og 29. Verken generaldirektøren eller andre medlemmer i konsernledelsen er medlemmer i styret. I tråd med norsk selskapslovgivning har styret ansvaret for den overordnede ledelsen av selskapet, mens generaldirektøren forestår den daglige ledelsen. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og virksomheten for øvrig og skal påse at det er etablert tilfredsstillende styringsog kontrollsystemer. Styrets instruks fra 2001 regulerer i større detalj styrets rolle i forhold til ledelsen og andre Styret Generaldirektøren Valgkomiteen Konsernledelsen Kompensasjonkomiteen Revisjonskomiteen Generalforsamlingen Bedriftsforsamlingen selskapsorganer. Generaldirektørens myndighetsområde og ansvar er definert nærmere for å gi styret anledning til å konsentrere seg om selskapets strategi og organisasjon, mens det utnevnes underkomiteer som forbereder og bearbeider saker som styret ellers har ansvar for. Styrets underkomiteer Styret har nedsatt en kompensasjonskomité og en revisjonskomité. Instrukser for begge komiteene er godkjent av styret. Kompensasjonskomiteen Kompensasjonskomiteen består av tre medlemmer som er valgt av og blant styret. Komiteen forbereder saker som gjelder generaldirektørens lønnsforhold, som vedtas av styret. I tillegg bistår komiteen generaldirektøren med vurdering og fastsettelse av kompensasjon til konsernledelsen. Komiteen hadde tre møter i Revisjonskomiteen Revisjonskomiteen består av tre medlemmer som velges av og blant styrets medlemmer. Komiteen arbeider med forberedelser knyttet til styrets kontrollfunksjon når det gjelder finansiell rapportering og oppfølging av ekstern revisjon. Komiteen hadde tre møter i Fra 28. februar 2003 er komiteen sammensatt av medlemmer som tilfredsstiller SECs krav til uavhengighet. Generaldirektøren Daglig leder (generaldirektøren) utgjør et formelt selskapsorgan i henhold til norsk aksjeselskapslovgivning. Generaldirektøren er ansvarlig for den daglige ledelsen av selskapet. I Hydro er funksjons- og ansvarsområdet nærmere definert i styreinstruksen. Konsernledelsen I henhold til styreinstruksen og særskilt instruks godkjent av styret, skal generaldirektøren ha en konsernledelse som skal bistå ved utøvelsen av den faglige ledelsen. Konsernledelsen består av konserndirektører for de tre kjerneområdene i tillegg til konserndirektør for økonomi og finans og konserndirektør for organisasjon og kompetanse. Medlemmene av konsernledelsen har et kollektivt ansvar for å fremme Hydros strategiske og økonomiske mål (i tillegg til andre mål) og å sikre selskapets eiendeler, organisasjon og omdømme. Konsernledelsen møtes minimum en gang i uken. 10 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

13 NORSK HYDRO aksjonærforhold Gjennom lønnsomhet og vekst skal Hydro skape verdier for aksjonærene, de ansatte og samfunnet. Selskapet stiller høye krav til lønnsomhet og finansiell styrke. Hydro skal utnytte og utvikle sine posisjoner innenfor kjerneområdene Olje og Energi, Aluminium og Agri. Avkastning og utbyttepolitikk Aksjonærenes langsiktige avkastning bør gjenspeile selskapets verdiskaping. Avkastningen vil dels komme til uttrykk som utbytte til aksjonærene, dels i form av kursstigning på aksjen. Utbyttet bør vise en jevn utvikling i takt med veksten i Hydros resultater, samtidig som det tas hensyn til muligheter for verdiskaping gjennom nye lønnsomme investeringer. Over tid forventes verdiskapingen i større grad å komme til uttrykk i kursstigningen enn gjennom utdeling av utbytte. Hydros styre anser det naturlig at utbyttet i gjennomsnitt over noen år utgjør omkring 30 prosent av selskapets nettoresultat. Tilbakekjøp av aksjer vil bli vurdert i lys av selskapets alternative investeringsmuligheter, finansielle situasjon og kursutviklingen på Hydro-aksjen. Basert på disse vurderingene vil styret eventuelt fremme forslag overfor Hydros generalforsamling om fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer. Det er inngått avtale med staten ved Næringsog handelsdepartementet om at hvis formålet med et eventuelt tilbakekjøp er å slette aksjene, vil staten som eier medvirke slik at statens eierandel forblir uendret. Avtalen gjelder for eventuelle vedtak om tilbakekjøp som fattes i 2003 og var et turbulent år i aksjemarkedet. Hovedindeksen på Oslo Børs falt med 31 prosent. Hydroaksjen falt til sammenlikning med 15 prosent målt i norske kroner, justert for utbetalt utbytte på 10 kroner per aksje. Kredittvurdering For å oppnå størst mulig verdiskaping over tid er det nødvendig med tilstrekkelige, disponible, finansielle ressurser. Kravet til finansiell beredskap forutsetter at selskapet opprettholder en posisjon som alltid gir tilgang til nødvendig lånekapital på attraktive vilkår. Standard & Poor s og Moodys har gitt Hydro vurderingene (rating) A og A2. Selskapets mål er å opprettholde denne posisjonen. Likviditet Hydro-aksjen er notert på Oslo Børs, New York Stock Exchange og på børser i fem andre land. En stadig økende andel av omsetningen i aksjen foregår på Oslo Børs. Hydro fant det hensiktsmessig å stryke aksjen fra notering i Nederland i Om lag 223 millioner Hydro-aksjer ble registrert omsatt på Oslo Børs i Hydro var den klart mest omsatte aksjen på Oslo Børs, med en andel av omsetningen på nærmere 17 prosent. Aksjonærstruktur og stemmerett Ved utgangen av 2002 hadde Hydro registrerte aksjonærer. Staten var størst med 43,8 prosent. Øvrige norske aksjonærer eide 20,1 prosent, mens 36,1 prosent var registrert i utenlandske aksjonærers eie. Fordeling av aksjer på aksjonærer per Antall aksjer Antall Andel av aksjonærer kapital ,4 % ,6 % ,9 % ,7 % ,4 % Over ,0 % Sum % NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

14 De 20 største aksjonærene per ) Aksjonær Antall Eieraksjer andel Nærings- og handelsdepartementet ,8 % Morgan Guaranty Trust Co of NY ,1 % Folketrygdfondet ,0 % State Street Bank & Trust Co ,7 % JPMorgan Chase Bank ,7 % Norsk Hydro ASA ,2 % JPMorgan Chase Bank ,7 % Euroclear Bank S.A./N.V. ('BA') ,6 % JPMorgan Chase Bank ,5 % JPMorgan Chase Bank ,1 % The Northern Trust Co ,9 % Vital Forsikring ASA ,9 % Boston Safe Dep & Trust (USA nom) ,8 % Fidelity Funds-Europ. Growth/SICAV ,7 % HSBC Bank PLC ,7 % Deutsche Bank Trust Co Americas ,7 % JPMorgan Chase Bank ,5 % Gjensidige Nor Spareforsikring ,5 % DnB Norge ,5 % Orkla ASA ,5 % 1) I henhold til Verdipapirsentralen (VPS) Norsk Hydro har én aksjeklasse, der hver aksje gir én stemme. Etter norsk lovgivning kan det bare stemmes for aksjer som er registrert på eiers navn. Selskapet eide ved årsskiftet vel 8,6 millioner egne aksjer. Disse aksjene ble kjøpt i 2000 og 2001 med sikte på mulige forretningstransaksjoner og aksjeplaner for de ansatte. Aksjeordninger for ansatte For å styrke oppmerksomheten om aksjonærverdier og selskapets overordnede mål har Hydro insentivordninger knyttet til utviklingen i aksjekursen i form av aksjeopsjoner for selskapets ledelse og tilbud om aksjekjøp på fordelaktige vilkår for ansatte. Ved inngangen til 2003 var om lag en firedel av de ansatte aksjonærer i selskapet. Informasjon til aksjemarkedet Vi prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker åpen dialog med både eksisterende aksjonærer og andre markedsaktører. Målet er at markedet til enhver tid skal ha tilstrekkelig informasjon til å sikre en riktigst mulig verdivurdering av aksjen. Informasjon som kan være vesentlig for prisdannelsen, gis i form av meldinger til Oslo Børs og pressemeldinger. All viktig informasjon om selskapet blir fortløpende lagt ut på våre internett-sider: Her er det også mulig for alle å registrere seg som abonnent på våre pressemeldinger. Vi legger fram resultater hvert kvartal og avholder jevnlig møter med investor-miljøene i Europa og USA. De fleste meglerhusene i Oslo og London publiserer analyser av Hydro-aksjen. RISK-regulering I henhold til norske skatteregler skal aksjonærer som er skattepliktige til Norge, opp- eller nedregulere sin kostpris for aksjene med RISK-beløp (Regulering av inngangsverdi med skattlagt kapital) ved beregning av salgsgevinst. RISK-beløpet beregnes årlig med utgangspunkt i endringen i Hydros tilbakeholdte skattlagte resultat fordelt på antall utestående aksjer. RISKbeløpet for 2001 ble 18,05 kroner per aksje, mens tilsvarende beløp for 2002 foreløpig er beregnet til 14,90 kroner per aksje. Det endelige RISK-beløpet for 2002 vil først foreligge etter 1. januar Aksjonærer som ikke er skattepliktige i Norge, berøres ikke av de norske RISK-reglene. Nøkkeltall Kroner Resultat per aksje 34,00 30,50 53,40 13,90 16,40 Utbytte per aksje 10,50 1) 10,00 9,50 8,00 7,50 Egenkapital per aksje 294,10 290,30 274,00 227,30 210,80 Aksjekurs ,50 376,00 373,00 336,00 257,00 RISK-beløp per aksje 3) 14,90 2) 18,05 33,89 0,39 1,65 Utenlandsandel per ,1 % 34,4 % 36,1 % 34,2 % 1) Foreslått utbytte 2) Foreløpig anslag 3) Per 1. januar året etter 12 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

15 Resultat per aksje kroner Hydros aksjekurs på Oslo Børs kroner Hydro Oslo Børs Hovedindeks Utbytte per aksje kroner Hydros aksjekurs på New York Stock Exchange US-dollar Hydro S&P 500 Fordeling av aksjer Norske private Den norske stat Storbritannia USA Andre Gjeldsgrad Netto rentebærende gjeld/egenkapital Norke private Norke private0,8 Den 0,7 norske stat Den norske stat Storbr 0,6 Storbr 0,5 USA0,4 USA 0,3 Andre 0,2 Andre 0,1 0, Finansiell kalender 2003 * 28. april 2003 Første kvartals resultat 7. mai 2003 Generalforsamling 8. mai 2003 Aksjen noteres eksklusive utbytte 21. juli 2003 Andre kvartals resultat 20. oktober 2003 Tredje kvartals resultat Børsnotert i sju land Hydros aksjer er notert på børser i sju land. Aksjens ticker-kode ved Oslo Børs og New York Stock Exchange er NHY. For oppdaterte aksjekurser og historiske kurser, se * Forbehold om mulige endringer NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

16 OLJE OG ENERGI 14 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

17 "... det er en enorm teknisk utfordring å øke utvinningsgraden." ANDREW GOULD, administrerende direktør i Schlumberger, New York Hydros ledende posisjon som operatør på dypt vann ble på ny bekreftet da Schlumberger, global teknologileverandør til oljeindustrien, i 2002 kjøpte rettighetene til Hydros avanserte "reservoarhule"- teknologi. Les mer på Hydro Olje og Energi øker oljeproduksjonen med nyskapende bruk av utforskingsteknologi og ansvarlig forvaltning av naturressurser. NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

18 OLJE OG ENERGI året 2002 Hydros daglige olje- og gassproduksjon økte i 2002 fra til fat oljeekvivalenter og har vokst med 75 prosent siden Målet for 2003 er fat. Gode finansielle resultater reflekterer den høye oljeprisen, men er også en følge av nitid arbeid for å øke produksjonen og trimme kostnadene. Vi bygger videre på vår kompetanse som ledende aktør på store havdyp. Ved siden av å finne og utvinne mer olje og gass er miljø, sikkerhet og kostnadsdisiplin viktige stikkord for våre ambisjoner. Hydro Olje og Energi består av disse sektorene: Drift og Utvinning Norge Leting og Utvikling Norge Utforsking og Produksjon Internasjonal Energi Oljemarkedsføring Teknologi og Prosjekter Hovedtall millioner kroner * Driftsinntekter * Driftsresultat * EBITDA * Brutto investert kapital * CROGI % 11,9 13,0 14,4 Antall ansatte Hydros oljeproduksjon utenfor norsk kontinentalsokkel øker. I 2002 var andelen ti prosent av den totale produksjonen, en økning fra fire prosent året før. Veksten skyldtes først og fremst produksjonsstarten på Girassol-feltet i Angola og Terra Nova i Canada. Også i Norge økte olje- og gassproduksjonen. Feltene Vale og Tune, med Hydro som operatør, ble satt i produksjon. Vi overtok dessuten eierandeler fra staten i åtte lisenser på Oseberg, Grane og Tune for 3,45 milliarder kroner. Kjøpet brakte Hydros eierandeler i disse feltene opp i henholdsvis 34, 38 og 40 prosent og bidro til å optimalisere sammensetningen av selskapets eierinteresser på norsk kontinentalsokkel. Til sammen ble det produsert om lag 1,3 millioner fat oljeekvivalenter daglig fra Hydro-opererte felt. Ved årsskiftet 2002/2003 ble operatøransvaret for feltene Snorre, Tordis, Vigdis og Visund på Tampen overført til Statoil. Operatørskiftet var i samsvar med avtalen som ble inngått i 1999, da Hydro kjøpte Saga Petroleum. I 2003 ventes produksjonen fra Hydro-opererte felt å utgjøre om lag fat oljeekvivalenter. Sammenlikninger av feltene på norsk og deler av britisk sokkel viser at Hydro er en av de mest effektive driftsoperatørene. Den posisjonen akter vi å beholde. Vi arbeider hardt med å tvinge kostnadene ned. I 2002 kostet hvert fat olje vi produserte 79 kroner, når vi ikke inkluderer utforskningskostnader. Vi har forpliktet oss til å redusere utslipp til Nordsjøen til et nivå som ikke gir miljøskadelige effekter i området rundt installasjonene. Leteboring og reserve-erstatning Hydros gjenværende olje- og gassreserver ved utgangen av 2002 var millioner fat oljeekvivalenter. I 2002 var reserveerstatningen 187 prosent, når kjøpet av andeler fra staten på norsk sokkel regnes med. Uten kjøp, salg og effektene av produksjonsdelingsavtaler på internasjonale felt var reserve-erstatningen 98 prosent. I 2003 ventes tilgangen på nye reserver å bli større enn produksjonen. De siste årene har stadig mer av vår utforskingsaktivitet foregått utenfor Norge, først og fremst i områder der Hydros kompetanse som ledende operatør på dypt vann kommer til nytte. Vi deltok i 2002 i 31 leteboringer, de fleste internasjonalt. Det ble gjort 12 interessante funn. I tillegg er to brønner under vurdering. Den boringen det var knyttet størst forhåpninger til, dypvannsblokken 34 i Angola der vi er teknisk assistent til operatøren Sonangol, traff ikke på olje. Ytterligere boring på blokk 34 er planlagt i Leteresultatene illustrerer at mulighetene for nye, store funn på norsk sokkel er mindre enn før. Men 16 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

19 også i årene framover er det forventninger om funn både i Nordsjøen, Norskehavet og den norske delen av Barentshavet. Internasjonalt er det, i tillegg til Angola, knyttet interesse til vår utforsking i Iran, Mexicogolfen og Canada. Det samme gjelder deltakelsen på Murzuk i Libya. Resultatene fra det pågående internasjonale leteprogrammet vil bli grundig evaluert før selskapet tar stilling til nye, store investeringer. Lete- og utviklingskostnadene målt som et gjennomsnitt over tre år og uten kjøp og salg av reserver, gikk opp fra 5,9 til nærmere 7,2 dollar per fat i Store utbyggingsoppgaver Hydro-opererte Grane er det største oljefeltet under utbygging på norsk sokkel. Produksjonen skal etter planen starte høsten Vår andel på 38 prosent ventes å gi nærmere fat olje hvert døgn når feltet er i full produksjon. Utbyggingen av det store norske gassfeltet Ormen Lange er det mest spennende prosjektet Hydro har stått overfor som operatør på norsk sokkel. Kompetansen som er bygd opp gjennom utviklingen av Troll Olje og andre utfordrende prosjekter, blir utfordret i enda mer krevende omgivelser Partnerne gav i 2002 sin tilslutning til Hydros planer om å føre gassen fra Ormen Lange i rør til land i Norge med sikte på å behandle den der før den distribueres videre til kundene i Europa. Etter at den første gassen er levert i 2007, forventes milliarder kubikkmeter gass å strømme gjennom rørene hvert år i alle fall fram mot Gass til et voksende marked Naturgass tegner til å bli den raskest voksende energibæreren i Europa framover. Konkurranseposisjonen for norsk gass er gunstig blant annet på grunn av nærheten til markedet. Hydros gassproduksjon vokser sterkt. Ormen Lange er det nest største gassfeltet på norsk kontinentalsokkel. Fra slutten av dette tiåret vil vi derfor ha store, nye gassmengder å tilby Europa. Vi har i en årrekke operert i de frie energimarkedene i Skandinavia og Storbritannia. Liberaliseringen av gassog elektrisitetsmarkedene på det europeiske kontinentet gir oss muligheter for å bygge videre på disse erfaringene. Derfor har vi bygd opp vår europeiske handelsvirksomhet for omsetning av egen og tredjeparts gass. Vi avsetter mer gass enn vi selv produserer og utvikler vår markedsposisjon med gass og elkraft som hovedelementer. Også vår omsetning av råolje skjer først og fremst i Europa. Framtid i vann, vind og hydrogen Ved selskapets vannkraftverk i Norge ble det i 2002 produsert 10,3 terrawattimer (TWh) elektrisk kraft. En pågående oppgradering av vårt kraftverk i Tyin vil fra høsten 2004 øke krafttilgangen med 200 gigawatttimer (GWh) i et normalår. Etterspørselen etter forurensingsfri og fornybar energi øker i Europa. For å bedre tilgangen deltar vi i utprøving av vindkraft. Vår eierandel i Havøygavlen vindmøllepark i Finnmark, som åpnet i 2002, er på 41,5 prosent. Vi bygger dessuten på 75 års erfaring med hydrogenproduksjon når vi i samarbeid med andre ledende aktører tester ut framtidens energiforsyning med pilotanlegg i Tyskland og Island. Driftsinntekter milliarder kroner Resultat (EBITDA) milliarder kroner NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT

20 ALUMINIUM 18 NORSK HYDRO ÅRSRAPPORT 2002

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/

Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsrapport / 2011 Innhold Til aksjonærene /01/ Årsberetning 2011 /02/ Årsregnskap Telenor Konsern Resultatregnskap /18/ Oppstilling av totalresultat /19/ Oppstillinglenav finansiell ve e stilling /20/

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer