Rapport 3. kvartal 1995

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 3. kvartal 1995"

Transkript

1 Rapport 3. kvartal 1995

2 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto kursgevinster/-tap(-) på verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, honorarer og andre personalkostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån (note 2) Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Periodens overskudd Balanse Millioner kroner Kontanter og innskudd i finansinstitusjoner Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sum innskudd og kortsiktige plasseringer Brutto utlån (note 3) Tapsavsetninger Netto utlån Andre fordringer Overtatte eiendommer Anleggsmidler Sum eiendeler Lån og innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Periodens overskudd Sum gjeld og egenkapital

3 Drift BNbank-konsernet oppnådde et driftsresultat etter tap på utlån på 27 (35) millioner kroner i tredje kvartal Netto renteinntekter ble 56 (59) millioner kroner i tredje kvartal, som tilsvarer 0,92 % (0,96 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Fortsatt kort plasseringshorisont på bankens egenkapital sammen med lavere pengemarkedsrenter i tredje kvartal, er hovedårsaken til denne utviklingen. Verdipapirresultatet ble -1 (0) million kroner i tredje kvartal og kursreserven var 1 million kroner pr. 30. september Driftskostnadene inklusive ordinære avskrivinger var 32 (32) millioner kroner i kvartalet. I forhold til GFK utgjorde driftskostnadene 0,51 % (0,52 %) i tredje kvartal omregnet til årsbasis. Avgiften til Forretningsbankenes Sikringsfond er 9 millioner kroner i kvartalet og utgjør dermed 31 % av bankens driftskostnader. Overskuddet i årets tre første kvartaler ble 74 (136) millioner kroner etter beregnet skattekostnad på 30 (46) millioner kroner. Dette gir en fortjeneste pr. aksje på kr. 7,63 (13,89). Innlånsvirksomheten Innskuddsvekst Innskudd fra kunder har økt med 331 millioner kroner i tredje kvartal og utgjør millioner kroner pr. 30. september Av dette utgjør innskudd på BNkonto millioner kroner. Bankens sterke markedsposisjon i forhold til konkurrerende spareprodukter og fortsatt høy markedsaktivitet, antas å være hovedårsaken til innskuddsveksten. Innskudd fra kunder utgjør 26 % av total rentebærende gjeld, mens lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer står for 71 % ved utgangen av tredje kvartal. Tilsvarende andeler var henholdsvis 24 % og 72 % pr. 30. juni I tredje kvartal har både pengemarkeds- og obligasjonsrentene gjennomgående vært noe lavere enn i andre kvartal. Differansen mellom BNkonto-renten og markedsrenten på bankens obligasjonslån med forfall i 2002, var 2,2 prosentenheter pr. 30. september 1995, en reduksjon på 0,8 prosentenheter siden 30. juni Utlånsvirksomheten Hard konkurranse Det har vært små endringer i standardvilkårene for lån med flytende rente blant de store aktørene i boliglånsmarkedet i tredje kvartal. Av samlet utlånsmasse har 25 % flytende rente pr. 30. september 1995, det samme som ved utgangen av forrige kvartal. Banken har erfart en tiltagende interesse for fastrentelån blant bankens kunder i tredje kvartal. Soliditet Kapitaldekning på 13,8 % Bankens risikovektede balanse var millioner kroner pr. 30. september 1995, en økning på 31 millioner kroner siden 30. juni Bankens ansvarlige kapital, inklusive 50 % av driftsresultat etter tap på utlån, utgjorde millioner kroner ved utgangen av perioden som tilsvarer en kapitaldekning på 13,8 %, det samme som ved utgangen av andre kvartal. Kjernekapitaldekningen var 11,6 % ved utgangen av september Banken vil innfri et ansvarlig lån på 300 millioner kroner i desember Bankens kapitaldekning eksklusive dette lånet ville vært 12,0 % pr. 30. september Aksjonærforhold Oversikt over de 10 største aksjonærene pr. 30. september 1995 er vist i note 4. De 10 største aksjonærene eide 44 % av aksjekapitalen ved utgangen av tredje kvartal 1995 som er uendret siden 30. juni Utenlandske aksjonærers eierandel har vært stabil gjennom kvartalet og utgjorde 14 % pr. 30. september Aksjekursen har variert mellom 144 kroner og 162 kroner i kvartalet og aksjen ble omsatt for 152 kroner ved utgangen av september. Det ble omsatt 2,4 millioner aksjer i tredje kvartal. BNforvaltning Forvaltningskapitalen i fondene var 488 millioner kroner pr. 30. september 1995, en økning på 38 millioner kroner siden utgangen av andre kvartal. Selskapets resultatregnskap viser et akkumulert underskudd på 2 millioner kroner hittil i år. Brutto utlån var millioner kroner ved utgangen av september Dette tilsvarer en reduksjon på 127 millioner kroner siden 30. juni Både utbetalinger av nye lån og ekstraordinære innfrielser har vært lavere i de tre første kvartalene av 1995 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

4 Utsiktene for resten av året Konkurransen i markedet for spareprodukter blir stadig skjerpet, men det antas at innskuddsveksten vil fortsette. I utlånsmarkedet vil konkurransen fortsatt være sterk med press på marginene. Dersom utflatingen av rentekurven fortsetter, vil bankens konkurranseposisjon styrkes. Bankens konsentrasjon om få og sentrale tjenester innskudd og pantelån er med på å opprettholde bankens profil som lavkostprodusent. Styret forventer at dette sammen med arbeidet for å øke kjennskapen til banken og dens tjenester, over tid vil resultere i økende forretningsvolum og dermed bedre inntjening. Banklovkommisjonen arbeider med en innstilling angående fremtidig sikringsfondsordning, herunder nye regler for beregning av sikringsfondsavgift. Forslagene til nye regler vil gi lavere sikringsfondsavgift for banken, men både størrelse på antatt reduksjon og iverksettelsestidspunkt er fortsatt ikke avgjort. Styret vurderer forholdet mellom konsernets soliditet og relevante risiki betryggende hensett bankens virksomhetskonsept. Om markedsforholdene ikke endrer seg vesentlig frem til regnskapsavslutning for 1995, fastholder styret at det vesentligste av årets overskudd vil bli foreslått utbetalt til aksjonærene. Note 1 Resultat/nøkkeltall Resultat Millioner kroner 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto kursgevinster/-tap(-) på verdipapirer Andre driftsinntekter Lønn, honorarer og andre personalkostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Periodens overskudd Gjennomsnittlig forvaltningskapital Nøkkeltall Egenkapitalrentabilitet annualisert (%) 4,10 5,16 6,42 7,11 6,25 Rentenetto annualisert (%) 0,92 0,96 0,97 1,18 1,15 Kostnadsfaktor annualisert (%) 0,51 0,52 0,49 0,50 0,44 Kostnadsprosent i perioden (%) Utlånsvekst i perioden (%) -0,6-1,5 0,4-2,0 1,8 Innskuddsvekst i perioden (%) 6,4 3,9 6,1-3,5 9,1 Kapitaldekning inkl. 50 % av periodens overskudd (%) 13,8 13,8 13,4 13,7 13,3 Kjernekapitaldekning inkl. 50 % av periodens overskudd (%) 11,6 11,6 11,2 11,4 11,1 Fortjeneste pr. aksje (kr.) 2,02 2,52 3,09 3,38 2,96 Definisjoner Egenkapitalrentabilitet: Periodens overskudd i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Rentenetto: Netto renteinntekter i prosent av GFK. Kostnadsfaktor: Andre driftskostnader med fradrag for kostnader ved overtatte eiendommer i prosent av GFK. Kostnadsprosent: Andre driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og andre driftsinntekter eksklusive kursgevinster/-tap på verdipapirer.

5 Note 2 Tap på utlån Millioner kroner 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Konstaterte tap Endring i spesifiserte tapsavsetninger Inngang på tidligere konstaterte tap Tap på utlån Netto ikke inntektsførte renter Lån misligholdt mer enn 3 måneder pr (tall pr ) Millioner kroner Brutto Nedskrevet Netto utestående utestående Hovedstol på lån misligholdt mer enn 3 måneder 208 (390) 28 (66) 180 (324) Note 3 Utlånsmassens bevegelse Millioner kroner 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv Brutto utlån ved periodens begynnelse Periodens utbetalinger Periodens avdrag Periodens innfrielser Brutto utlån ved periodens utgang Utbetalinger, avdrag og innfrielser i tredje kvartal 1995 fordelt på sektor Millioner kroner Næring Bolig Offentlig Totalt Brutto utlån pr Periodens utbetalinger Periodens avdrag Periodens innfrielser Brutto utlån pr Andel i prosent pr Andel i prosent pr Note 4 Bankens 10 største aksjonærer pr. 30. september 1995 Antall aksjer % Den Nordenfjelske Bykredittforening ,00 Folketrygdfondet ,49 Orkla AS ,30 Aksjefondet Avanse ,39 Fokus Bank AS ,22 Uni Storebrand Livsforsikring AS ,13 Gjensidige Livsforsikring ,81 Aksjefondet Avanse Kapital ,76 Vital Forsikring AS ,70 DnB Investeringsselskap ,69 Andre ,51 Sum ,00

6 Bolig- og Næringsbanken AS Postadresse Hovedkontor: 7005 Trondheim Besøksadresse: Munkegt. 21 Tlf.: Telefax: Postadresse Oslokontor: Pb. 282 Sentrum 0103 Oslo Besøksadresse: Dronningens gt. 40 Tlf.: Telefax: Bolig- og Næringsbanken Forvaltning AS Pb Trondheim Besøksadresse: Søndregt. 14 Tlf.: Telefax: web adresse: bennett.no/home

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer