NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003"

Transkript

1 NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter Driftsresultat Tilknyttede selskaper (203) (95) 33 Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster (1.881) (227) 142 (1.841) (223) Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (-tap) (227) (27) (1.286) (156) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad (988) (121) (4.214) (5.262) (637) (6.848) (13.278) Minoritetsinteresser 30 4 (4) Resultat før effekt av endring i regnskapsprinsipper Endring i regnskapsprinsipper Resultat etter skatt Resultat per aksje før effekt av endring i regnskapsprinsipper (i kroner og euro) 9,00 1,10 11,00 17,50 2,10 19,30 34,00 Resultat per aksje (i kroner og euro) 9,00 1,10 11,00 18,60 2,30 19,30 34,00 Finansielle hovedtall EBITDA 2) millioner Investeringer millioner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 3) 0,32 0,32 0,48 0,32 0,32 0,48 0,44 1) Presentasjon i euro framkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. juni Benyttet kurs er 8, ) EBITDA: Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Se side 19. 3) Netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. Resultat (EBITDA) 2) Resultat per aksje i kroner 12 i milliarder kroner kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2003 Alle sammenligningstall gjelder tilsvarende perioder i 2002, med mindre annet framgår av teksten. Enkelte poster i tidligere år er reklassifisert for å være sammenlignbare med regnskapet for 2003.

2 2 Norsk Hydros kvartalsrapport Norsk Hydros resultat etter skatt i andre kvartal 2003 var millioner kroner (9,00 kroner per aksje), mot millioner kroner (11,00 kroner per aksje) i samme periode året før. Driftsresultatet i andre kvartal utgjorde millioner kroner, en nedgang på 9 prosent i forhold til Første halvår har gitt et resultat etter skatt, men før endring i regnskapsprinsipper, på millioner kroner (17,50 kroner per aksje), mot millioner kroner (19,30 kroner per aksje) i tilsvarende periode i fjor. Resultatet for andre kvartal og første halvår i 2002 inkluderte valutaeffekter med henholdsvis 2,5 milliarder kroner og 2,4 milliarder kroner. Dette skyldes en vesentlig svekkelse av US-dollar mot norske kroner og euro, som medførte gevinster på Hydros nettogjeld i US-dollar. Resultatet for andre kvartal 2003 er påvirket av at den viktige inntektsvalutaen for alle tre forretningsområder, US-dollar, har hatt lavere verdi mot norske kroner enn i tilsvarende periode i fjor. Kvartalsresultatet bekrefter en fortsatt god driftsmessig utvikling i alle Hydros tre kjerneområder. Olje- og gassproduksjonen og viktige utbyggingsprosjekter utvikler seg i henhold til plan. Innenfor aluminium er det gledelig å se at forbedringsprogrammene er i rute og at utgiftene knyttet til disse er lavere enn tidligere antatt. Aluminiummarkedet er fortsatt krevende, og vi baserer oss ikke på særlig hjelp fra markedene i inneværende år. Lønnsomhet prioriteres fortsatt høyere enn vekst, sier generaldirektør Eivind Reiten. Forberedelsene til etablering av landbruksvirksomheten som eget, børsnotert selskap er godt i gang, og vi tar sikte på notering av Agri på Oslo Børs i løpet av første halvår Hydrokonsernet vil etter dette konsentrere seg fullt ut om utvikling av Olje og Energi og Aluminium, sier Reiten. Hydro oppnådde i kvartalet en gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på fat oljeekvivalenter per dag, som er på samme nivå som andre kvartal i fjor. Oljeprisene har vært gode, gjennomsnittlig 25,5 US-dollar per fat, men lavere enn i andre kvartal i fjor målt i norske kroner. Utforskingsaktiviteten har vært lavere enn i fjor. Hydro ligger fortsatt godt an til å nå målet for olje- og gassproduksjon for året på fat oe per dag. Hydro Agri leverer gode resultater i et marked preget av høye priser for nitrogengjødsel. Høye energikostnader og svakere USdollar i forhold til norske kroner og euro bidro imidlertid til å motvirke effekten av en positiv prisutvikling. Agri styrket sine markedsposisjoner ytterligere i Europa og Latin-Amerika, og står godt rustet for den nye gjødselsesongen i Europa. Norsk Hydros styre vedtok i juni å starte forberedelser med sikte på å etablere Hydro Agri som et eget børsnotert selskap med hovedkontor i Oslo. Arbeidet med å samle de virksomheter som i dag inngår i forretningsområdet Hydro Agri i en ny separat selskapsstruktur, er innledet. Med sine markedsposisjoner, produksjonsanlegg og sin kommersielle og teknologiske bransjekompetanse vil det nye selskapet innta en ledende posisjon innenfor den globale gjødselindustrien. Alternative løsninger for gjennomføring av utskillelse og børsnotering av det nye selskap er under vurdering. Arbeidet med børsnoteringen er høyt prioritert, og prosessen forventes gjennomført i løpet av første halvår I første halvår er det gjort avsetning til skatt på millioner kroner, tilsvarende 54 prosent av resultat før skatt. Skattekostnaden er sterkt påvirket av virkningene av endringer i skattereglene for fremtidige utgifter til fjerning av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel etter fullført produksjon. Resultat før skatt inneholder på grunn av denne endringen en negativ engangseffekt på millioner kroner som inngår i Andre poster og har ikke kontanteffekt. Som følge av denne skatteendringen inkluderer skattekostnaden en positiv engangseffekt på millioner kroner. Justert for disse effektene utgjorde skattekostnaden 64 prosent av resultat før skatt for første halvår og 61 prosent for andre kvartal Investeringene i andre kvartal 2003 var millioner kroner, hvorav vel halvparten gjelder investeringer i olje og gassvirksomheten. Kontantstrøm fra driften i første halvår 2003 var 12,4 milliarder kroner (9,8 milliarder kroner). Økningen i forhold til i fjor skyldes hovedsakelig økt inntjening fra olje- og gassvirksomheten og aluminiumvirksomheten. Forbedringsprogrammene i Hydros aluminiumvirksomhet viser en god utvikling, og forventede utgifter knyttet til disse forbedringstiltakene er nedjustert med 170 millioner kroner. Markedsforholdene er fremdeles krevende, spesielt innenfor ekstrudering og leveranser til bilindustrien. Virksomheten har gjort viktige investeringer for fortsatt å forbedre sin relative kostnadsposisjon innenfor primærproduksjon, blant annet i Sunndal og Alouette i Canada, og har nylig inngått en langsiktig alumina-avtale med Comalco.

3 Norsk Hydros kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter (101) Konsernaktiviteter og elimineringer (118) 134 (2.207) ) 21 Sum 1) (1.881) Første halvår 2003 Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter (106) Konsernaktiviteter og elimineringer (976) 435 (2.190) ) (517) Sum 1) (1.841) ) Spesifikasjon finnes på side 24. 2) Inkluderer kostnadsført forventet tilskudd fra staten vedrørende fjerningsforpliktelse på millioner kroner, som ikke har kontanteffekt. (Se side 13). EBITDA for andre kvartal var millioner kroner (9.125 millioner kroner). For første halvår utgjør EBITDA millioner kroner, en økning på 15 prosent sammenlignet med første halvår Sum netto periodisert pensjonskostnad for første halvår 2003 var millioner kroner, sammenlignet med 647 millioner kroner i samme periode året før. I første halvår 2003 inngår en engangseffekt knyttet til tap ved frikjøp fra pensjonsforpliktelser i visse norske pensjonsordninger med om lag 200 millioner kroner. Økningen i pensjonskostnad i 2003 kan for øvrig knyttes til økning i pensjonsforpliktelsene og reduksjon i midlene i løpet av Resultat i tilknyttede selskaper i andre kvartal var 392 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 203 millioner kroner i andre kvartal Resultatet er påvirket av urealisert valutagevinst i aluminavirksomheten i Brasil med 170 millioner kroner, mot et valutatap på 241 millioner kroner i andre kvartal Justert for dette er forbedringen 184 millioner kroner, som i hovedsak skyldes bedrede resultater for tilknyttede selskaper i Agri, som følge av økte gjødselpriser. andel av fjerningsutgifter gjennom tilskudd når fjerningen ble gjennomført, gir de nye reglene skattefradrag for utgifter til fjerning. I andre kvartal har derfor Hydro kostnadsført millioner kroner uten kontanteffekt. Dette representerte forventet tilskudd fra staten som beregnet andel av avsatte fjerningsforpliktelser, og er regnskapsført som fordring. Andre poster inneholder i andre kvartal også en gevinst på 326 millioner kroner ved salg av eierandeler i kraftverk i Sundsfjord med oppgjør i aksjer i kjøpende kraftselskap. Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA vedtok 7. mai 2003 en fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne aksjer med sikte på senere sletting, som gjelder i de kommende 18 måneder. Fullmakten gjelder kjøp av inntil aksjer i markedet. På bakgrunn av en avtale med den norske stat, som er Hydros største aksjonær, vil en proporsjonal andel av statens aksjer overtas og slettes, slik at statens eierandel vil bli uforandret etter slike kjøp og påfølgende sletting. Samlet vil inntil 5 millioner aksjer kunne bli slettet, tilsvarende 1,9 prosent av antallet utestående aksjer. Beslutning om eventuell sletting må gjøres i senere generalforsamling, og må ha to tredels tilslutning. Andre poster preges av regnskapsmessige virkninger av Stortingets vedtak i juni som innebærer en omfattende endring i regelverket knyttet til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen. Mens ordningen tidligere innbar at staten dekket en

4 4 Norsk Hydros kvartalsrapport HYDRO OLJE OG ENERGI Driftsresultat Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (2) - (24) - 26 Sum EBITDA Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (2) - (24) - 26 Sum Produksjon av olje og gass (i fat oljeekvivalenter per dag) Oljepris (USD/fat) 25,50 24,37 28,72 22,84 24,70 Oljepris (NOK/fat) 178,50 198,36 202,00 193,79 194,20 Gjennomsnittlig kurs USD/NOK 7,00 8,14 7,03 8,48 7,88 Gasspris (NOK/Sm 3 ) 1,03 0,89 1,01 0,98 0,95 Kostnadsført utforsking millioner kroner Hydro Olje og Energi består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. Fra 1. januar 2003 er gassrørledninger på norsk sokkel samlet i et felles selskap, Gassled. Hydros transportaktivitet for gass inngår fra og med første kvartal 2003 i delsegmentet Energi og Oljemarkedsføring, mens det tidligere var en del av Utforsking og Produksjon. Denne virksomheten hadde i 2002 en omsetning på millioner kroner, et driftsresultat på 970 millioner kroner og EBITDA på millioner kroner. Alle historiske tall er omarbeidet for å bli sammenliknbare. Driftsresultatet for Olje og Energi i andre kvartal 2003 var millioner kroner, omtrent på samme nivå som andre kvartal For første halvår var driftsresultatet millioner kroner, en økning på 33 prosent fra tilsvarende periode i Hydros realiserte råoljepris lå i andre kvartal i gjennomsnitt på 25,5 US-dollar per fat, sammenlignet med 24,4 US-dollar per fat i tilsvarende periode i fjor. Uttrykt i norske kroner var oljeprisen om lag 10 prosent lavere enn i andre kvartal Oljeprisen for første halvår 2003 ligger høyere enn tilsvarende periode i fjor, målt både i US-dollar og i norske kroner. Den realiserte prisen for Hydros gassvolumer som i det alt vesentligste selges under langsiktige kontrakter med oljerelaterte priser, utgjorde i andre kvartal gjennomsnittlig 1,03 kroner per Sm 3, 15 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. For første halvår samlet var Hydros realiserte gasspris på linje med fjoråret. Prisene i det nordiske markedet for elektrisk kraft viste store svingninger i løpet av andre kvartal Spotprisen lå i gjennomsnitt på 0,23 kroner per KWh, sammenlignet med 0,12 kroner i tilsvarende periode i fjor. Prisene for fremtidig levering av elektrisk kraft fram til 2006 (forward-prisene) steg med om lag 10 prosent i løpet av andre kvartal. Magasinfyllingen i Norge og Sverige bedret seg i løpet av kvartalet, men er fortsatt om lag 15 prosent under det normale nivå. EBITDA for Olje og Energi for andre kvartal var millioner kroner, om lag uendret fra tilsvarende periode i For første halvår var EBITDA millioner kroner, en økning på om lag 25 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

5 Norsk Hydros kvartalsrapport UTFORSKING OG PRODUKSJON Driftsresultatet for Utforsking og Produksjon var i andre kvartal millioner kroner, omtrent på samme nivå som andre kvartal I andre kvartal i 2003 var produksjonen av olje og gass på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor. Lavere utforskingskostnader i perioden mer enn oppveies av lavere oljepris, målt i norske kroner. Driftresultatet for første halvår var 41 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Det er en økning i produksjonen av både olje og gass i første halvår 2003 sammenlignet med samme periode i fjor. Hydros produksjon av olje og gass i andre kvartal 2003 var i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter (oe) per dag, på linje med andre kvartal Oljeproduksjonen (inkludert NGL og kondensat) i andre kvartal var fat per dag, fat per dag lavere enn samme periode i fjor. Planlagte vedlikeholdsstanser har gitt et bortfall av oljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) på om lag fat per dag i kvartalet. Gassproduksjonen i andre kvartal har vært 8 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Sammenlignet med første kvartal i år er gassalget betydelig lavere, som følge av normalt lavere forbruk av gass på kontinentet i sommer sesongen. Kostnadene (produksjonskostnader, avskrivninger og netto tariffer) for andre kvartal 2003 var 82,1 kroner per produsert fat mot 83,2 kroner i tilsvarende periode i I forhold til første kvartal i år viser andre kvartal noe høyere kostnader per produsert fat. Det skyldes i hovedsak høyere belastning av vedlikeholdskostnader og økte avskrivninger som følge av lavere produksjon fra felt med lave enhetsavskrivninger. For første halvår var kostnader per fat 79,9 kroner. Utforskingskostnader belastet resultatet i andre kvartal med 416 millioner kroner, mot 936 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Det er i kvartalet gjort et funn på Lorien-prospektet i Mexicogolfen. Funnet blir nå vurdert. I Canada og Norge er det boret to ikke-kommersielle brønner (Tuckamore i Flemish Pass-området på Grand Banks, EL 1051, og J10-brønnen, PL 195 på norsk sokkel). Brønnutgiftene er derfor kostnadsført i kvartalet. Det er en letebrønn under boring på norsk sokkel, samt en letebrønn i Iran. Leteaktiviteten har samlet sett vært lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. EBITDA i andre kvartal var millioner kroner (5.311 millioner kroner). For første halvår var EBITDA millioner kroner ( millioner kroner), en økning på 27 prosent. Utbyggingsprosjektene Grane og Fram Vest, hvor Hydro er operatør, har fortsatt god framdrift og forventes igangsatt i henhold til planen, som forutsetter produksjonsstart i oktober Kostnadene for begge prosjektene er klart innenfor de vedtatte budsjetter, henholdsvis 1 milliard kroner og 0,7 milliard kroner under opprinnelig budsjett. For Ormen Lange-prosjektet forventes innlevering av Plan for Utbygging og Drift (PUD) i fjerde kvartal Det er inngått avtale om salg av Hydros andel i Gjøa-feltet til Gaz de France. Salget er forventet å gi en skattefri gevinst på om lag 230 millioner kroner, som vil bli regnskapsført når den endelige myndighetsgodkjennelsen foreligger. Dette er forventet å finne sted i løpet av andre halvår Forhold som påvirker utviklingen de nærmeste måneder: I tredje kvartal 2003 forventes det en oljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) på om lag samme nivå som i andre kvartal. Planlagte vedlikeholdsstanser ventes å gi et produksjonsbortfall på i underkant av fat per dag i kvartalet. Gassproduksjonen vil ventelig ligge noe lavere i tredje kvartal enn i andre kvartal på grunn av normale sesongmessige variasjoner i forbruket og en forventet høyere pris knyttet til de langsiktige gasskontraktene. Basert på utviklingen i første halvår og utsiktene for resten av året opprettholdes Hydros produksjonsmål på fat oljeekvivalenter per dag for Aktiviteter knyttet til leting i annet halvår vil i henhold til plan øke noe i forhold til første halvår. ENERGI OG OLJEMARKEDSFØRING Driftsresultatet for Energi og Oljemarkedsføring var i andre kvartal 2003 på 547 millioner kroner, sammenlignet med 617 millioner kroner i andre kvartal Driftsresultatet for første halvår 2003 var millioner kroner, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet for Kraftforsyning og Markedsføring gikk ned med 19 millioner kroner i andre kvartal 2003 sammenlignet med samme periode i Kraftproduksjonen i andre kvartal 2003 var på 1,6 TWh, en reduksjon på 40 prosent sammenlignet med tilsvarende periode året før. Inntektsreduksjonen er i stor grad oppveid av høyere priser og inntekt fra andre handelsaktiviteter. Driftsresultatet fra gassaktivitetene bedret seg med 62 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Om lag 20 millioner kroner av forbedringen kommer fra Gassforsyning og Markedsføring, mens resten er knyttet til Gass Infrastruktur. Resultatforbedringen i Gass Infrastruktur skyldes hovedsakelig reduserte avskrivninger, som følge av forlenget lisensperiode for en del gassrørledninger da Gassled ble opprettet i januar Driftsresultatet fra Oljehandel og Raffinering for andre kvartal 2003 var på samme nivå som i tilsvarende periode i Resultatet for handel med råolje forbedret seg sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens resultatet for raffinering og raffinerte produkter var svakere. I resultatet for raffineringsaktivite-

6 6 Norsk Hydros kvartalsrapport tene i andre kvartal inngår det et lagertap på 59 millioner kroner, sammenlignet med en lagergevinst på 2 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet for Oljemarkedsføring var negativt med 97 millioner kroner i andre kvartal 2003, sammenlignet med et positivt driftsresultat på 17 millioner kroner for tilsvarende periode året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte salgsmarginer og lagertap som en følge av redusert oljepris mot slutten av kvartalet. Resultatet for andre kvartal 2003 inkluderer et lagertap på 113 millioner kroner, sammenlignet med en lagergevinst på 21 millioner kroner i samme periode i fjor. Hydros andel av resultatet i markedsføringsselskapet Hydro Texaco var i andre kvartal 2003 på 21 millioner kroner, sammenlignet med 19 millioner kroner i tilsvarende periode året før. EBITDA for Energi og Oljemarkedsføring var millioner kroner i andre kvartal 2003, sammenlignet med 844 millioner kroner i samme periode i fjor. I andre kvartal har Hydro overført sine eierinteresser i Sundsfjord Kraft ANS, en nordnorsk kraftprodusent, mot 20,2 prosent av aksjene i SKS Produksjon AS, noe som har gitt en gevinst på 326 millioner kroner. Ved overføringen ble det gitt konsesjon som ikke medfører hjemfallsrett. HYDRO ALUMINIUM Driftsresultat Metall Valsede Produkter 53 (76) 53 (90) (295) Extrusion og Automotive (10) Annet og elimineringer (21) Sum EBITDA Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (20) Sum ) ) 2002 Aluminiumpris LME (USD/tonn) USD/NOK, realisert 1) 7,33 8,51 7,29 8,77 8,21 Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) ) 1) Forskjellen mellom realisert kurs og spotkurs på transaksjonstidspunktet er rapportert som valutagevinst/-tap og er ikke inkludert i EBITDA. 2) Tallene er endret slik at de inkluderer prissikring. Forretningsområdet Aluminium består av følgende delsegmenter: Metall (Primærmetall og Metallprodukter) Valsede Produkter Extrusion og Automotive (inkludert Aluminium Nord-Amerika) I første kvartal 2002 kjøpte Hydro VAW og Technal. Begge selskapene er nå fullt ut integrert i Hydro Aluminiums virksomhet. Hydros konsoliderte resultater inkluderer resultatet for VAW fra 15. mars 2002 og resultatet for Technal fra 26. januar Samlede leveranser av primærmetall i den vestlige verden økte

7 Norsk Hydros kvartalsrapport med anslagsvis 4 prosent i andre kvartal 2003, samtidig som rapporterte lagernivåer er noe redusert fra utgangen av Veksten var drevet av økt aktivitet i Sørøst-Asia, mens leveransene i Europa og Nord-Amerika fortsatt var under press. Etterspørselen var spesielt svak i segmentet Extrusion og Automotive, noe som førte til press på volumer og marginer. Det europeiske markedet for Valsede Produkter var mer stabilt enn markedet i Nord-Amerika, hvor en lavere etterspørsel og svakere US-dollar hadde negativ innvirkning på marginene for eksport fra europeiske fabrikker. Den gjennomsnittlige markedsprisen på aluminium (LME, 3 måneders gjennomsnitt) var på US dollar per tonn i andre kvartal 2003, på nivå med andre kvartal For lettere å kunne forstå Hydro Aluminiums underliggende resultater har enkelte poster, omtalt som engangseffekter, blitt holdt utenfor driftsresultatet og EBITDA i omtalen nedenfor. Se omtale om bruk av resultatmål som ikke er definert i god regnskapsskikk på side 19. Hydro Aluminiums driftsresultat var i kvartalet 564 millioner kroner, sammenlignet med 711 millioner kroner for tilsvarende periode i Justert for engangseffekter i andre kvartal 2003 og 2002, ble driftsresultatet redusert med 348 millioner kroner, hovedsakelig som følge av endringer i valutakursen mellom US-dollar og norske kroner. Den realiserte aluminiumprisen økte med om lag fire prosent til US-dollar per tonn, inkludert effekten av prissikring. Målt i norske kroner sank imidlertid den realiserte aluminiumprisen med om lag 10 prosent. I 2001 og 2002 iverksatte Hydro Aluminium forbedringsprogrammer med mål om å redusere årlige kostnader med 2,5 milliarder kroner sammenlignet med det samlede kostnadsnivået for de sammenslåtte virksomhetene VAW og Hydro Aluminium i 2001, med full effekt i Programmene er i rute, med besparelser på om lag 300 millioner kroner i andre kvartal 2003 og om lag 600 millioner kroner i første halvår. Samlede besparelser utgjør om lag 1,6 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal Kostnader for implementering av forbedringsprogrammene utgjorde 16 millioner kroner i kvartalet. Samlede kostnader til programmene har utviklet seg positivt og forventes å bli om lag 170 millioner kroner lavere enn opprinnelig antatt. Netto engangseffekter som ble belastet i andre kvartal 2003 utgjorde 105 millioner kroner, mens belastede engangseffekter i første halvår utgjorde 122 millioner kroner. Engangseffekter av betydning i andre kvartal omfatter en avsetning til tap på fordring med 140 millioner kroner. Dette ble delvis oppveid av reduksjon av en miljøavsetning med 59 millioner kroner som følge av nye miljøundersøkelser for en nedlagt industrieiendom. I tillegg er det belastet 24 millioner kroner knyttet til forbedringsprogrammet for Aluminium, og kostnader knyttet til forbedringsprogrammene i Holmestrand. Tapsavsetningen er beskrevet under Extrusion og Automotive. Resultatet for Metall inkluderer netto positive engangseffekter på 25 millioner kroner i andre kvartal og 18 millioner kroner for første halvår. Resultatet for Extrusion og Automotive inkluderer engangseffekter med om lag 135 millioner kroner både for andre kvartal og for første halvår 2003, inkludert tap på utlån tidligere omtalt. Resultatet for Valsede Produkter inkluderer resten av engangskostnadene for perioden som omtalt over. Engangseffekter i 2002 belastet andre kvartal med 306 millioner kroner og 549 millioner kroner for første halvår. Kostnadene var hovedsakelig knyttet til bemanningsreduksjoner knyttet til forbedringsprogrammet som er omtalt ovenfor, og høyere varekostnad for varer solgt fra VAWs lager som ble verdsatt til markedsverdi på oppkjøpstidspunktet. Resultatet for Metall inkluderer 101 millioner kroner av disse kostnadene i andre kvartal 2002 og 271 millioner kroner i første halvår. Resultatet for Valsede Produkter inkluderer 162 millioner kroner i andre kvartal og 210 millioner kroner for første halvåret, mens resten er knyttet til Automotive og Extrusion. Driftsresultatet i første halvår av 2003 økte i forhold til samme periode i fjor på grunn av at VAW inngikk for hele perioden i 2003, og i tillegg lavere engangseffekter og restruktureringskostnader. Justert for ny virksomhet og engangseffekter ble driftsresultatet redusert med om lag 553 millioner kroner. Resultatsvikten for sammenlignbar virksomhet reflekterer et betydelig fall i marginer på grunn av reduserte aluminiumpriser målt i norske kroner med om lag 15 prosent i forhold til samme periode i fjor. Den negative effekten ble delvis oppveid av høyere salgsvolumer og kostnadsreduksjoner. EBITDA for andre kvartal 2003 var på millioner kroner, en økning på 327 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA ble i kvartalet påvirket av urealiserte valutagevinster på 170 millioner kroner på lån i US-dollar i det tilknyttede selskapet Alunorte i Brasil. Tilsvarende urealiserte valutatap i andre kvartal 2002 var på 241 millioner kroner. Tilsvarende omfatter første halvår 2003 en urealisert gevinst på 226 millioner kroner, og første halvår 2002 urealiserte tap på 245 millioner kroner. Justert for engangseffekter og valutaeffekter knyttet til Alunorte ble EBITDA redusert med 285 millioner kroner i andre kvartal. For første halvår 2003 var EBITDA høyere enn i samme periode i fjor, noe som hovedsakelig skyldes at VAW inngikk i hele perioden i 2003 og lavere engangseffekter og restruktureringskostnader. Justert for ny virksomhet, engangseffekter og valutaeffekter knyttet til Alunorte ble EBITDA redusert med om lag 482 millioner kroner.

8 8 Norsk Hydros kvartalsrapport Europeiske markedsindikatorer er fortsatt svake. Dette forventes å medføre lav etterspørsel etter aluminium for resten av året, og fortsatt ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Høye kostnader på elektrisitet og alumina har ført til nedstengning av tonn produksjonskapasitet årlig i det nordvestlige USA. Det er også varslet ytterligere kapasitetskutt på årstonn i resten av verden. Dette reduserer forventningen til samlet netto kapasitetsøkning for METALL Metall omfatter primærproduksjon og omsmeltevirksomhet innenfor aluminium og magnesium. Tilsvarende virksomheter i USA inngår i delsegmentet Extrusion og Automotive. Driftsresultatet for andre kvartal var på 542 millioner kroner, sammenlignet med 568 millioner kroner for andre kvartal i Justert for engangseffekter ble driftsresultatet redusert med 152 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen skyldtes hovedsakelig styrkingen av den norske kronen mot US-dollar, som hadde en negativ innvirkning på marginene. Høyere volumer, bedre handelsresultater og positiv effekt av prissikring for verket i Sunndal oppveide delvis de reduserte marginene. Hydro realiserte en aluminiumpris på US dollar per tonn i andre kvartal 2003, sammenlignet med US dollar per tonn i samme periode i fjor. I forbindelse med utvidelsen av metallverket i Sunndal ble deler av salget for den nye produksjonskapasiteten sikret ved å inngå LME-futures og valutaterminkontrakter for US-dollar i perioden 2003 til Dette sikrer en aluminiumpris på om lag kroner per tonn. Om lag tonn av produksjonen er sikret for Dette påvirket resultatet positivt med om lag 112 millioner kroner i andre kvartal Effekten av en nedgang i den realiserte US-dollarkursen fra 8,51 kroner i andre kvartal 2002 til 7,33 kroner i andre kvartal 2003 var imidlertid større enn den positive effekten av en høyere realisert aluminiumpris inkludert prissikring. Leveransene av primærmetall fra Hydro Aluminium økte med 5 prosent i andre kvartal 2003 sammenlignet med samme periode i fjor. Produktmarginene økte i andre kvartal 2003 sammenlignet med samme periode i fjor, spesielt for pressbolt. Leveransene av pressbolt økte med om lag 17 prosent, et resultat av økt markedsandel i et flatt marked. Realisert resultat for handelsvirksomheten var uvanlig godt, og økte med om lag 90 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i Dette skyldtes hovedsakelig bedre resultater i handelen med alumina på grunnlag av lange posisjoner i et stramt aluminamarked. Høyere aktivitetsnivå i fysisk handelsvirksomhet bidro også positivt. I første halvår 2003 var driftsresultatet på millioner kroner (824 millioner kroner). Justert for engangseffekter og VAWs virksomhet i første kvartal 2003 gikk driftsresultatet ned med 303 millioner kroner. Den negative marginutviklingen sto for en reduksjon i resultatet med om lag 760 millioner kroner. Effekten av en lavere realisert valutakurs NOK / US-dollar var betydelig høyere enn effekten av høyere realisert aluminiumpris og produktmarginer målt i US-dollar. Andre driftsforbedringer, inkludert høyere salgsvolumer, reduserte kostnader og bedre handelsresultater, bidro positivt med 460 millioner kroner. EBITDA for Metall i andre kvartal 2003 var millioner kroner, 57 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Justert for engangseffekter og valutaeffekter for Alunorte, ble EBITDA redusert med 126 millioner kroner. For første halvår 2003 var EBITDA også høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Justert for VAWs aktiviteter i første kvartal 2003, engangseffekter og valutaeffekter for Alunorte ble EBITDA redusert med 263 millioner kroner. Hydro Aluminiums utvidelsesprosjekter følger alle planlagt framdrift og kostnadsramme. I utvidelsesprosjektet ved aluminiumverket i Sunndal settes det nå celler i produksjon i den andre av tre seksjoner. Hydro Aluminiums aluminabalanse ble styrket gjennom en langsiktig forsyningskontrakt inngått i juni 2003 med Comalco Aluminium Limited, et heleid datterselskap av Rio Tinto. Leveransene vil starte i 2005, og innebærer levering av tonn alumina årlig fra Comalco til Hydros australske smeltevirksomhet. Volumet øker til tonn årlig fra 2006 til Dette vil bedre Hydro Aluminiums konkurranseposisjon ved å sikre langsiktig tilgang på alumina til langsiktige priser i bransjen. VALSEDE PRODUKTER Driftsresultatet for andre kvartal 2003 var på 53 millioner kroner, en forbedring på 129 millioner kroner i forhold til tapet i samme periode i fjor. Justert for engangseffekter var driftsresultatet for første kvartal 49 millioner kroner, en nedgang på om lag 35 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i Lavere marginer og høyere faste kostnader ble ikke fullt ut oppveid av effekten av høyere volumer. Det er fortsatt vanskelige markedsforhold med et forbruk på omtrent samme nivå i Europa og noe lavere i USA i forhold til andre kvartal En svakere US dollar i forhold til euro og noe overkapasitet i Europa har ført til prispress. For Hydros Valsede Produkter gikk prisene ned med 2 prosent av marginen over prisen på aluminium metall. De variable kostnadene var lavere, men ikke nok til å kompensere for reduserte

9 Norsk Hydros kvartalsrapport priser. I tillegg ble resultatet belastet med et lagertap på 72 millioner kroner som følge av fallende metallpriser. Leveransene økte med om lag fire prosent. Forbedringsprogrammet i Holmestrand følger planlagt framdrift, og det forventes en årlig reduksjon i faste kostnader på om lag 80 millioner kroner. Bemanningen vil reduseres med 80 personer, tilsvarende 16 prosent av den samlede arbeidsstokken. For første halvår 2003 bedret driftsresultatet seg med 143 millioner kroner. Justert for engangseffekter var driftsresultatet på 58 millioner kroner (120 millioner kroner). Høyere salgsvolumer i 2003 var ikke tilstrekkelig til å veie opp for fallende marginer og høyere kostnader. Et lagertap på 89 millioner kroner bidro til lavere marginer. EBITDA for Valsede Produkter for andre kvartal 2003 var på 215 millioner kroner, sammenlignet med 82 millioner kroner for året før. Justert for engangseffekter var EBITDA på 211 millioner kroner, en nedgang på om lag 35 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal EBITDA for første halvår 2003 økte med 273 millioner kroner. Justert for engangseffekter var EBITDA 388 millioner kroner (320 millioner kroner). Resultat for det tidligere VAW utgjorde et positivt avvik på om lag 112 millioner kroner til EBITDA i 2003 sammenlignet med 2002, siden selskapet ikke var konsolidert for hele fjoråret. EXTRUSION OG AUTOMOTIVE Driftsresultatet i Extrusion og Automotive i andre kvartal var negativt med 10 millioner kroner, sammenlignet med et positivt driftsresultat på 55 millioner kroner i samme periode i Justert for engangseffekter økte driftsresultatet i andre kvartal med om lag 26 millioner kroner. Den største engangseffekten i andre kvartal var en avsetning for tap på fordring med 140 millioner kroner (20 millioner US-dollar) som er nevnt ovenfor. I 1998 ga Hydro Aluminium et ansvarlig lån på 20 millioner US-dollar til Goldendale Aluminium Inc., en produsent av primæraluminium i USA, i forbindelse med en oppgradering av produksjonsanlegget og en utvidelse av den daværende leieproduksjonsavtalen med Hydro. Høye energikostnader i forbindelse med energikrisen i USA i den senere tid førte til at Goldendales anlegg ikke lenger var konkurransedyktig, og det ble derfor stengt. Goldendale misligholdt sin pantesikrede gjeld. Det er usikkert om og når anlegget kan bli konkuransedyktig og gjenåpnes. Samlet har leieproduksjonsavtalen med Goldendale bidratt positivt til Hydro Aluminiums resultater, og var et ledd i å bygge opp en tilstedeværelse i Nord-Amerika. Volumer som tidligere var tilgjengelige gjennom leieproduksjonsavtalen er nå fullt ut kompensert gjennom metall fra andre kilder. Dårlige markedsforhold legger fortsatt press på marginer og volumer for alle aktiviteter. Med unntak av bygg- og anleggsindustrien har markedet for ekstruderte produkter i Europa stabilisert seg på et forholdsvis lavt nivå, mens markedsforholdene fortsatt er svake i Nord-Amerika. I bygg- og anleggsektoren har etterspørselen i Tyskland gått ned med om lag 20 prosent sammenlignet med Bilsalget har falt på begge kontinenter sammenlignet med Marginene for Extrusion i Europa var uendret uttrykt i euro, men ga et positivt avvik uttrykt i norske kroner. Dette mer enn veide opp for effekten av lavere marginer i Automotive og i den nordamerikanske ekstruderingsvirksomheten. Volumene var om lag uendret fra 2002 på grunn av at endringene utlignet hverandre mellom de ulike aktivitetene. Salgsvolumet for ekstruderte produkter i Europa var på omtrent samme nivå. Hydro Byggesystemer har kompensert for lavere etterspørsel i Tyskland gjennom økte volumer i andre europeiske markeder. Automotive har økt salgsvolumet som følge av nye kontrakter, mens volumene i virksomheten i Nord-Amerika ble redusert. Kostnadene økte noe i andre kvartal. Økninger i kapasitetskostnader på grunn av oppstart av nye produksjonslinjer og omsmelteanlegg ble stort sett oppveid av besparelser i salgsog administrasjonskostnader, som er oppnådd gjennom forbedringsprogrammer, og lavere faste kostnader på grunn av nedlagte aktiviteter i I tillegg ble resultatene positivt påvirket av en gevinst på salg av eiendom på 38 millioner kroner. For første halvår 2003 var driftsresultatet 11 millioner kroner høyere enn i første halvår Justert for VAW og Technal i første kvartal 2003 og engangseffekter, økte driftsresultatet med 86 millioner kroner. Økningen reflekterer høyere volumer knyttet til oppstart av leveranser knyttet til nye kontrakter i Automotive, og en gevinst på salg av eiendom, delvis oppveid av lavere marginer. Den reduserte marginen skyldtes hovedsakelig prispress på bilprodukter. EBITDA for Extrusion og Automotive for andre kvartal 2003 var 300 millioner kroner, sammenlignet med 331 millioner kroner i andre kvartal Justert for engangseffekter økte EBITDA med om lag 60 millioner kroner. For første halvår 2003 økte EBITDA, justert for VAW og Technal for første kvartal 2003 og engangseffekter, med 109 millioner kroner.

10 10 Norsk Hydros kvartalsrapport HYDRO AGRI Driftsresultat EBITDA Salgsvolum gjødselprodukter inkludert tredje parts produkter (1.000 tonn) 1) Europa Utenfor Europa Totalt Hydros egenproduserte produkter fra Europa ) Salgsvolum inkluderer gjødselprodukter og nitrogenprodukter for teknisk bruk. Hydro Agris driftsresultat på 622 millioner kroner i andre kvartal er en forbedring på 18 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal Driftsresultatet for første halvår 2003 var millioner kroner, 133 millioner kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Den positive utviklingen i markedet for nitrogengjødsel fortsatte i andre kvartal. Den publiserte prisen på urea økte til 136 US-dollar fra 100 US-dollar i andre kvartal i fjor, på grunn av økt forbruk og produksjonskutt hos produsenter av urea og ammoniakk i USA. Kuttene er en følge av høye priser på gass i Nord- Amerika. Ammoniakkprisen gikk opp 76 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Økte priser på ammoniakk og urea har også hatt positiv innvirkning på det europeiske nitratmarkedet. Permanente kapasitetsnedleggelser i Irland, Tyskland, Spania og Frankrike mer enn kompenserte for en antatt markedsnedgang på 2 prosent for nitrogen i gjødselsesongen 2002/2003, og bidro til bedre markedsbalanse og prisnivå i Europa. Samlet ga økte USD-priser en bedring i driftsresultatet på 660 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Dette ble delvis oppveid av høyere priser på olje og gass i Europa, som økte kostnadene med 390 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor. I tillegg har styrkingen av den norske kronen og euro i forhold til US-dollar hatt en negativ effekt på inntjeningen. Hydro Agris samlede salgsvolum i andre kvartal var 8 prosent lavere enn i andre kvartal i fjor. Nedgangen reflekterer i hovedsak avviklingen av lavmarginvirksomheten i fosfatgjødselmarkedet i forbindelse med avhendelsen av Farmland Hydro i fjor. Det samlede volumet i første halvår 2003 var på nivå med første halvår i fjor, mens nitrogengjødselvolumet økte med om lag 4 prosent. I Europa falt totalmarkedet for gjødsel med om lag 2 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. For gjødselsesongen sett under ett har Hydro Agri styrket sin markedsposisjon i Europa. Kombinasjonen av kapasitetsnedleggelser hos andre aktører i bransjen og redusert import er hovedårsakene til Agris økte markedsandel. Bedre marginer i markeder utenfor Europa bedret driftsresultatet med 56 prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor, til tross for en reduksjon i volum på 10 prosent. Mer enn halvparten av volumreduksjonen skyldes den strategiske beslutningen om å avvikle produksjonen av fosfatgjødsel. En midlertidig svakere markedssituasjon i deler av Afrika på grunn av ustabile politiske forhold bidro også til volumnedgangen. Gjødselsalget i Latin- Amerika har fortsatt den positive utviklingen siden oppkjøpet av Adubos Trevo i Nord-Amerika viste gode resultater med høye volumer til gode marginer, basert på importerte produkter. Industriproduktsegmentet (Hydro Gases and Chemicals) leverte et tilfredsstillende andre kvartal med et driftsresultat på 121 millioner kroner (150 millioner kroner). EBITDA var på 172 millioner kroner (239 millioner kroner). Den sterke økningen i kostnader for nitrogenråstoffer førte til et midlertidig press på marginer ettersom eksterne salgskontrakter prisjusteres med tidsforskyvning. Salgsvolumet for teknisk nitrat økte, til tross for et generelt svakt marked innen gruvevirksomhet. Salget av nitrogenkjemikalier økte også selv om vekstraten har avtatt som følge av den generelle økonomiske utviklingen i Europa. Salgsvolumene for industrigasser og karbondioksid var på nivå med fjoråret. Produktivitetsforbedringene i Agri har fortsatt i andre kvartal. Driftskapital målt som antall driftskapital-dager gikk ned med 14 prosent i forhold til andre kvartal i fjor. Produksjonen av gjødsel var på nivå med andre kvartal i fjor, til tross for en ikke planlagt stans på grunn av brann ved anlegget i Sluiskil i Nederland ved

11 Norsk Hydros kvartalsrapport slutten av første kvartal. Den direkte økonomiske effekten av brannen var begrenset, ettersom mesteparten av tapet var forsikret. Produksjonen er nå tilbake på normalt nivå. Faste kostnader per tonn gikk ned med 4 prosent i det europeiske produksjonssystemet i løpet av første halvår av 2003, sammenlignet med i fjor. Samlede faste kostnader viste en liten nominell reduksjon. EBITDA for andre kvartal 2003 var millioner kroner (1.198 millioner kroner). Resultatet reflekterer en bedring i de underliggende forretningsresultatene, siden EBITDA for tilsvarende periode i fjor inkluderte netto gevinst ved avhendelser med 166 millioner kroner. Positiv prisutvikling tilsvarende 756 millioner kroner ble delvis utlignet av negative valutaeffekter på 235 millioner kroner og energikostnader som økte med 390 millioner kroner. Den negative volumeffekten for kvartalet tilsvarte 57 millioner kroner. EBITDA for første halvår av 2003 var millioner kroner (2.581 millioner kroner). Resultatet for de to første kvartalene ble sterkt påvirket av negative endringer i valutakurser (605 millioner kroner) og energipriser (685 millioner kroner) sammenlignet med første halvår av Prisene bedret seg i forhold til i fjor, men positive priseffekter (1.129 millioner kroner) var ikke tilstrekkelig til å kompensere fullt ut for negative valutaeffekter og økte energipriser. I tillegg ble første halvår i fjor påvirket positivt av en netto gevinst ved avhendelser på 166 millioner kroner. Faktorer som påvirker framtidsutsiktene på kort sikt: Den underliggende markedssituasjonen for nitrogengjødsel er positiv. Den globale markedsbalansen for nitrogenprodukter har bedret seg, og lagernivået i distribusjonsnettet i Europa er lavere enn i fjor. Ved begynnelsen av den nye gjødselsesongen i Europa er prisnivået for nitrater vesentlig høyere enn i fjor. På grunn av normale sesongvariasjoner forventes imidlertid prisene i tredje kvartal å ligge under de som ble realisert i andre kvartal. Energiprisene vil fortsatt ha negativ innvirkning på Agris resultater i tredje kvartal. Energikostnadene for Hydros naturgassbaserte ammoniakkfabrikker i Europa reflekterer prisen på fyringsolje med et tidsetterslep på 4-5 måneder. Dette betyr at energikostnadene i tredje kvartal vil reflektere de høye oljeprisene i første kvartal 2003, noe som gjør at forventede energikostnader i tredje kvartal vil være om lag millioner kroner høyere enn i tredje kvartal i fjor. For tredje kvartal ventes negative valutaeffekter på EBITDA sammenlignet med tredje kvartal 2002 i størrelsesorden 150 millioner kroner dersom kursene for Hydros viktigste valutaer holder seg uendret fra utgangen av juni.

12 12 Norsk Hydros kvartalsrapport ØVRIGE VIRKSOMHETER Driftsresultat Petrokjemi (33) (35) Andre virksomheter (137) 55 (143) 7 48 Sum (101) 68 (106) (26) 13 EBITDA Petrokjemi Andre virksomheter Sum Øvrige virksomheter består av Petrokjemi, Treka (Tidligere A/S Korn- og Foderstof Kompagniet, KFK), Flexible Packaging, Hydro Pronova, Industriforsikring og Hydro Business Partner. med avtalen fastsettes i august Det ventes ikke vesentlige justeringer fra gjennomgangen. Basert på foreløpig beregnet salgssum gir transaksjonen ingen resultateffekt av betydning. PETROKJEMI KONSERNAKTIVITETER OG ELIMINERINGER Driftsresultatet for Petrokjemi var på 36 millioner kroner i andre kvartal i 2003, en økning på 23 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultatet for andre kvartal 2002 ble negativt påvirket av en planlagt vedlikeholdsstans ved anlegget på Rafnes, med 50 millioner kroner. I første halvår 2003 bedret driftsresultatet seg med 70 millioner kroner, mens EBITDA bedret seg med 94 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig en økning i prisen på S-PVC sammenlignet med i fjor, som delvis ble oppveid av høyere kostnader på innsatsvarer til etylen-crackeren og for innkjøpt etylen. Prisen på lut gikk ned sammenlignet med første halvår av Resultatet fra tilknyttede selskaper var om lag 27 millioner kroner høyere sammenlignet med samme periode året før, hovedsakelig på grunn av høyere produktpriser. TREKA AS Trekas hovedvirksomhet, fiskefôrprodusenten Biomar, er sterkt påvirket av det vanskelige markedet for lakseoppdrett. Dette har medført avsetninger for tap på kundefordringer med om lag 170 millioner kroner i kvartalet. FLEXIBLE PACKAGING Salget av Flexible Packaging, som ble avtalt i første kvartal, ble gjennomført 30. april Endelig salgssum skal i samsvar Driftsresultatet for andre kvartal 2003 var negativt med 118 millioner kroner. For første halvår var driftsresultatet negativt med 976 millioner kroner. Resultatet er sterkt påvirket av økningen i kostnader knyttet til pensjon, inklusiv arbeidsgiveravgift for pensjon. I tillegg kommer effekten av eliminering av urealiserte gevinster og tap knyttet til kraftderivater. Kostnader knyttet til pensjon og tilhørende arbeidsgiveravgift belastet Konsernaktiviteter og Elimineringer i første halvår 2003, utgjorde 700 millioner kroner, mot 29 millioner kroner i første halvår Økningen i 2003 inkluderer en engangseffekt på om lag 230 millioner kroner, inklusiv arbeidsgiveravgift knyttet til tap som har oppstått ved frikjøp fra pensjonsforpliktelser i forbindelse med reduksjon av antall medlemmer i visse pensjonsordninger i Norge. Reduksjonen i antall medlemmer er knyttet til både nedbemanninger og førtidspensjoneringer. Dette har medført at Hydro har resultatført en forholdsmessig andel av ikke resultatført netto tap knyttet til disse ordningene. Kostnadsøkningen i 2003 kan for øvrig knyttes til økning i pensjonsforpliktelsene og reduksjon i midlene i løpet av I juni 2003 ble reglene for skattemessig behandling av utgifter til fjerning av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel endret. Inntil da var utgiftene til fjerning ikke fradragsberettiget ved beregning av skattepliktig inntekt. I stedet dekket staten en andel av fjerningsutgiftene gjennom et særskilt fjerningstilskudd for hver lisens, som ble beregnet ut fra den gjennomsnittlige skattesatsen for de deltakende selskapene over lisensperioden. Disse reglene ble endret 27. juni De nye reglene gir fradragsrett i skattepliktig inntekt for fjerningsutgiftene. Endringen

13 Norsk Hydros kvartalsrapport medførte at Hydro i andre kvartal kostnadsførte estimert fjerningstilskudd fra staten. Dette utgjør millioner kroner, og er belastet Andre poster. Denne kostnaden har ingen kontanteffekt, og påvirker derfor ikke EBITDA. Fradragsretten for fjerningsutgifter som nå er innført, representerer en skattefordel og utgjør 78 prosent av regnskapsført fjerningsforpliktelse. Denne skattefordelen på millioner kroner er regnskapsført som utsatt skattefordel i balansen, og er inkludert i periodens skattekostnad som et positivt engangsbeløp. Nettoeffekten av denne endringen i periodens resultat utgjør 173 millioner kroner. Hydro Energi er ansvarlig for å sikre dekningen av elektrisk kraft til eget forbruk i Hydro. Hydro Energi har inngått kraftkontrakter i markedet og salgskontrakter med andre enheter i konsernet. Disse kontraktene verdsettes til markedsverdi i Hydro Energi. For andre enheter i Hydro anses de interne kraftkontraktene som ordinære kjøpekontrakter som ikke vurderes til markedsverdi. I løpet av andre kvartal økte estimert markedsverdi på interne kraftkontrakter med 156 millioner kroner på grunn av økning i forward-prisen på elektrisitet. Dette representerer et urealisert tap for Hydro Energi, men dette tapet er utlignet av urealiserte gevinster på eksterne kontrakter. Eliminering av det urealiserte tapet i Hydro Energi utgjør en positiv effekt på driftsresultatet i Konsernaktiviteter og Elimineringer med 156 millioner kroner. For første halvdel av 2003 er den samlede effekten for Konsernaktiviteter og Elimineringer negativ med om lag 150 millioner kroner. Kontraktene har inntil 10 års løpetid, og resultateffekten knyttet til verdiendringer av kontraktene vil kunne være betydelige og påvirke resultatet i framtidige perioder. Verdiendringer vil oppstå som følge av endringer i forward-prisen for elektrisitet, og endringer i kontraktsporteføljen. FINANSIELLE FORHOLD Renteinntekter Utbytte, gevinst (tap) på verdipapirer, netto 168 (154) 177 (41) (130) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader (708) (844) (1.448) (1.661) (3.189) Aktiverte renter Valutagevinst (-tap) (151) Annet (21) (31) (49) (67) (163) Rentekostnader og valutagevinst (-tap) (227) (1.286) Finansposter, netto (483)

14 14 Norsk Hydros kvartalsrapport Netto finansposter for andre kvartal var på 152 millioner kroner, inkludert valutagevinster på 318 millioner kroner. Svekkelsen av US-dollar i løpet av kvartalet i forhold til euro (4,5 prosent), australske dollar (10 prosent) og canadiske dollar (8 prosent) har medført gevinster knyttet til Hydros nettogjeld i US-dollar. Valutagevinsten ble imidlertid delvis oppveid av mindre tap grunnet endringer i ulike valutaer i forhold til norske kroner. Andre kvartal 2002 inkluderte valutagevinster med om lag 2,5 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av vesentlig svekkelse av US-dollar mot norske kroner og euro, som medførte gevinster på Hydros nettogjeld i US-dollar. I første halvår 2003 medførte endrede valutakurser tap på 151 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av en svekkelse av norske kroner som førte til tap på gjeld i US-dollar, canadiske dollar og euro. Valutatapene ble imidlertid i stor grad oppveid av gevinster på gjeld i US-dollar i forhold til euro, canadiske dollar og australske dollar grunnet svekkelsen av US-dollar. Netto rentekostnader i andre kvartal var på 313 millioner kroner, sammenlignet med 147 millioner kroner i første kvartal Første kvartal inkluderer en renteinntekt knyttet til en skattesak med 148 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av andre kvartal 2003 var på 27,3 milliarder kroner, sammenlignet med 28,5 milliarder ved utgangen av første kvartal. Hydros soliditet, definert som netto rentebærende gjeld delt på egenkapital inkludert minoritetsinteresser var 0,32 ved slutten av andre kvartal 2003, sammenlignet med 0,34 ved slutten av første kvartal. SKATT Avsetning til betalbar og utsatt skatt for første halvår utgjorde millioner kroner som tilsvarer 54 prosent av resultat før skatt. De tilsvarende tall for første halvår 2002 var millioner kroner og 58 prosent. Skatteprosenten for første halvår 2003 er sterkt påvirket av effekten av endrede regler for skattemessig behandling av fjerningsutgifter på olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Resultat før skatt inkluderer en negativ engangseffekt på millioner kroner, mens skattekostnaden inkluderer en positiv engangseffekt på millioner kroner. Justert for disse effektene var skattekostnaden 64 prosent av resultat før skatt for første halvår og 61 prosent for andre kvartal. I andre kvartal 2002 ga Høyesterett i Norge Norsk Hydro ASA medhold i skattesak vedrørende fradrag for tap på aksjer i Norsk Hydro Canada Inc ved salg i 1990 til Norsk Hydro Danmark AS. Dommen medførte at Hydro fikk tilbakebetalt tidligere innbetalt skatt på 420 millioner kroner. I tillegg fikk Hydro en skattefri rentekompensasjon på 130 millioner kroner. Den samlede effekten på 550 millioner kroner ble inntektsført i andre kvartal Uten denne effekten ville skatteprosenten for første halvår 2002 vært om lag 62 prosent. Den høye skatteprosenten i både 2003 og 2002 skyldes at olje og gassvirksomheten i Norge, som utgjør en relativ stor del av inntjeningen, har en marginalskatt på 78 prosent. Oslo, 21. juli 2003 Styret

15 Norsk Hydros kvartalsrapport R ESULTATREGNSKAP Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Restruktureringskostnader (10) Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper (203) (95) 33 Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster (1.881) (227) 142 (1.841) (223) Resultat før rentekostnader og skatter (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (-tap) (227) (27) (1.286) (156) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad (988) (121) (4.214) (5.262) (637) (6.848) (13.278) Minoritetsinteresser 30 4 (4) Resultat før effekt av endring i regnskapsprinsipper Endring i regnskapsprinsipper Resultat etter skatt Resultat per aksje før effekt av endring i regnskapsprinsipper (i kroner og euro) 9,00 1,10 11,00 17,50 2,10 19,30 34,00 Resultat per aksje (i kroner og euro) 9,00 1,10 11,00 18,60 2,30 19,30 34,00 Veid gjennomsnittlig antall aksjer ) Presentasjon i euro framkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. juni Benyttet kurs er 8,2559.

16 16 Norsk Hydros kvartalsrapport BALANSE Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Omløpsmidler Bygninger, maskiner, inventar o.l Andre anleggsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner per aksje 323,20 39,10 287,10 294,10 Antall utestående aksjer ) Presentasjon i euro framkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. juni Benyttet kurs er 8,2559.

17 Norsk Hydros kvartalsrapport KONTANTSTRØMOPPSTILLING Første halvår Året Millioner NOK EUR 1) NOK NOK Kontantstrøm fra driften: Resultat etter skatt Justeringer: Avskrivninger Andre justeringer (1.845) (892) Netto kontantstrøm tilført fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar o.l. (6.883) (834) (8.193) (19.573) Andre langsiktige investeringer (217) (26) (16.869) (18.104) Netto salg (kjøp) av kortsiktige investeringer (26) (1.154) Salg av bygninger, maskiner, inventar o.l Salg av andre langsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter (1.831) (222) (23.743) (36.446) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (2.551) (309) (3.469) (4.196) Salg av egne aksjer Betalt utbytte (2.711) (328) (2.576) (2.576) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter (5.037) (610) (5.492) (5.995) Valutakurseffekter på kontantstrømmen (529) (527) Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (20.000) (21.183) Kontanter og bankinnskudd ved begynnelsen av perioden Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av perioden ) Presentasjon i euro framkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. juni Benyttet kurs er 8,2559.

18 18 Norsk Hydros kvartalsrapport ENDRINGER I EGENKAPITAL Første halvår Året Millioner kroner Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Betalt utbytte (2.711) (2.576) (2.576) Netto omregningsdifferanser (4.936) (7.207) Sikring av nettoinvestering og framtidige kontantstrømmer (514) Andre endringer som ikke resultatføres (19) (9) (354) Salg (kjøp) av egne aksjer Egenkapital ved periodens slutt Alle tall er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) med mindre annet er oppgitt. Hydros regnskapsprinsipper framgår av årsrapporten for De samme prinsipper er benyttet for delårsregnskapet, med unntak av de nye regnskapsprinsippene som er implementert 1. januar 2003 i samsvar med beskrivelse i årsrapporten og i denne rapport. Delårstall i denne rapporten er ikke revidert. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER Ny regnskapsstandard for fjerning og nedstengning (FAS 143) er implementert per 1. januar Standarden medfører at neddiskontert verdi av framtidige fjerningsforpliktelser balanseføres i den perioden de oppstår, noe som for olje- og gassinstallasjoner betyr ved produksjonsstart. Fjerningsutgiftene avskrives som en del av eiendelens anskaffelseskost. Endringer i neddiskontert verdi av forpliktelsen resultatføres. Implementeringseffekten per 1. januar 2003 er inkludert i første kvartal 2003 med en positiv resultateffekt på 310 millioner kroner etter skatt. Resultateffekten er inkludert i posten Effekt av endring i regnskapsprinsipper. Endringen medfører en økning av balanseført verdi av varige driftsmidler med millioner kroner. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er økt med millioner kroner, mens akkumulerte avskrivninger er økt med 831 millioner kroner. I tillegg er avsetninger til fjerning og nedstengning økt med millioner kroner til millioner kroner, og utsatt skatteforpliktelse er økt med 465 millioner kroner. Statens andel av fjerningsutgiftene ble inntil 27. juni 2003 dekket gjennom tilskudd. Dette var hensyntatt som langsiktig fordring med millioner kroner. 27. juni 2003 ble reglene for skattemessig behandling av utgifter til fjerning av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel endret. Se omtale side 12. Tidligere perioder er i samsvar med FAS 143 ikke omarbeidet. Tabellen nedenfor viser proforma resultat etter skatt, proforma resultat per aksje og fjerningsforpliktelse som om FAS 143 hadde vært lagt til grunn fra 1. januar FORPLIKTELSER TIL FJERNING AV VARIGE DRIFTSMIDLER Millioner kroner Resultat etter skatt Endring avskrivninger (etter skatt) (3) (6) (25) Proforma resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner) 11,00 19,30 34,00 Endring avskrivninger (etter skatt) per aksje Proforma resultat per aksje (i kroner) 11,00 19,30 34,00 Proforma forpliktelser til fjerning av varige driftsmidler

19 Norsk Hydros kvartalsrapport Hydro Energi har endret regnskapsmessig behandling for en del energikontrakter i samsvar med EITF 02-3, som endrer regnskapsføring av gevinster og tap på energikontrakter. Fra 1. januar 2003 krever denne standarden at energikontrakter som ikke er derivater, regnskapsføres til det laveste av kostpris og virkelig verdi, mens tidligere regulering krevde at en del av disse kontraktene ble vurdert til virkelig verdi. Endringen i regnskapsmessig behandling medførte en kostnadsføring på 29 millioner kroner etter skatt, som inngår i Endring i regnskapsprinsipper. Konsolidering av Variable Interest Entities I januar 2003 utgav FASB Interpretation 46 Consolidation of Variable Interest Entities (FIN 46), som omhandler konsolideringsplikt for visse enheter (variable interest entities) der konsolideringsplikt på grunnlag av ordinære kriterier som kontroll over majoriteten av stemmeberettigede eierandeler, ikke foreligger. Slike enheter har tidligere blitt referert til som foretak med avgrenset formål (special purpose entities). FIN 46 gir regler for å avgjøre hvilke enheter som omfattes av bestemmelsen, og i tilfelle hvilken interessent som har størst andel i eierrettigheter og plikter, og således skal konsolidere enheten. FIN 46 gjelder for nye enheter som opprettes etter 31. januar 2003, og for eksisterende enheter i tredje kvartal FIN 46 har ikke medført konsolidering av enheter som ikke ville blitt konsolidert under de tidligere reglene. Hydro vurderer om noen av selskapets eksisterende avtaler eller investeringer omfattes av bestemmelsen. Resultatet av evalueringen kan bli at ingen av Hydros investeringer og avtaler omfattes av FIN 46. Dersom noen enheter omfattes av reglene, kan disse bli inkludert i Hydros konsernregnskap. BRUK AV RESULTATMÅL SOM IKKE ER DEFINERT I GOD REGNSKAPSSKIKK The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) har med virkning fra 28. mars 2003 vedtatt regler for bruk av resultatmål som ikke er definert i god regnskapsskikk. Resultatmål som ikke er definert i god regnskapsskikk omfatter i følge reglene finansielle måltall som enten omfatter elementer som ikke inngår i det nærmest sammenlignbare resultatmålet som er beskrevet i god regnskapsskikk, eller som utelater elementer som inngår i sammenlignbart resultatmål etter god regnskapsskikk. EBITDA er et slikt finansielt måltall. Hydro refererer til resultatmål som ikke er definert i god regnskapsskikk, herunder EBITDA, i sin omtale av periodens resultat. Hydros ledelse benytter jevnlig disse måltallene til å vurderer resultater av virksomheten, både i absolutte termer, og utviklingen fra periode til periode. Ledelsen mener at disse resultatmålene gir en bedre forståelse av de underliggende resultater for segmentene, både for ledelsen og for investorer. Finansiering og skatter styres for konsernet samlet. Resultat etter skatt og visse andre resultatmål omtales derfor bare for konsernet samlet. Hydros styringsmodell som er basert på verdiskapende ledelse (VBM), gjør at Hydro fokuserer på kontantstrømbaserte resultatmål. EBITDA, som i Hydro defineres som resultat før skatt, rentekostnader og enkelte andre finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før rentekostnader og skatt. EBITDA er et resultatmål som, i tillegg til driftsresultat, renteinntekter og andre finansinntekter, også omfatter resultater fra tilknyttede selskaper og gevinster og tap ved avhendelse av virksomhet som klassifiseres som "Andre poster" i resultatregnskapet. Avskrivninger og nedskrivninger, inkludert amortisering av merverdier i tilknyttede selskaper, holdes utenfor. EBITDA kan ha ulike definisjoner hos ulike selskaper. EBITDA er ikke en erstatning for driftsresultat og resultat før skatt i henhold til god regnskapsskikk som indikatorer for selskapets drift. Heller ikke er EBITDA en erstatning for kontantstrømoppstillingen etter god regnskapsskikk. I tabellen nedenfor presenteres en oversikt over EBITDA per virksomhetsområde, samt en avstemming fra EBITDA til resultat etter skatt. En avstemming av EBITDA til driftsresultat for forretningsområder og del-segmenter presenteres på side 24.

20 20 Norsk Hydros kvartalsrapport AVSTEMMING TIL RESULTAT ETTER SKATT Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (517) Sum EBITDA 1) Avskrivninger (3.524) (3.670) (7.146) (6.637) (13.912) Amortisering av merverdier i tilknyttede selskaper (37) (151) (66) (178) (235) Andre poster uten kontanteffekt 2) (2.207) - (2.207) - - Rentekostnader (708) (844) (1.448) (1.661) (3.189) Aktiverte renter Valutagevinst (-tap) (151) Annet (21) (31) (49) (67) (163) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (988) (4.214) (5.262) (6.848) (13.278) Minoritetsinteresser 30 (4) Resultat før effekt av endring i regnskapsprinsipper Endring i regnskapsprinsipper Resultat etter skatt ) EBITDA: Ernings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 2) Beløpet gjelder kostnadsføring av forventet tilskudd fra staten vedrørende fjerningsforpliktelser. Informasjon om EBITDA for delsegmentene innen hvert område og forklaringer til resultatutviklingen er tatt med i beskrivelsen av hvert område foran i denne rapporten. ENGANGSEFFEKTER Hydros identifiserer enkelte poster som engangseffekter i omtalen av resultatene. Disse postene anses av ledelsen å være av en natur som gjør at de ikke representerer forventede trender eller resultat av ordinære forretningsaktiviteter, eller at de forekommer svært sjelden. Generelt oppstår slike poster som konsekvens av svært omfattende programmer, inkludert større snuoperasjoner, andre betydelige endringer i forretningsvirksomheten eller andre større hendelser eller transaksjoner som forventes å være sjeldne i den normale virksomheten. Engangseffekter omfatter blant annet følgende: Kostnader knyttet til vesentlige forbedringsprogammer. Omfanget av kostnadene knyttet til vesentlige forbedringsprogrammer vil variere fra periode til periode, og kan i enkelte perioder være uvesentlige. Slike kostnader omtales likevel som engangseffekter i diskusjonen for å gi leseren bedre mulighet til å forstå de samlede effektene av slike programmer. Vesentlige endringer i eiendeler eller forpliktelser knyttet til sjeldent forekommende hendelser eller vesentlige og unormale verdiendringer Vesentlige gevinster eller tap knyttet til sjeldent forekommende hendelser eller transaksjoner Hydro justerer resultater presentert i samsvar med god regnskapsskikk for disse postene. Dette gjøres ikke for mindre omfattende programmer med sikte på kostnadsreduksjoner, effektiviseringstiltak, og utvidelse av forretningsvirksomheten anses som en del av den ordinære virksomheten, og reduserer ikke investorenes forståelse av de underliggende resultater.

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 41.857 5.116 40.813 127.249 15.553 123.033

Detaljer

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 Resultat (EBITDA) 2) 12 10 8 6 4 2 0 i milliarder kroner 1. kv 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 Resultat per aksje i kroner 12 9 6 3 KONSOLIDERT RESULTAT

Detaljer

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

Foreløpig årsresultat 2003

Foreløpig årsresultat 2003 47701 kv_4.03n 14.02.04 01:31 Side 1 Driftsresultat I milliarder kroner Resultat EBITDA I milliarder kroner Resultat per aksje I kroner 8 7 6 5 4 3 2 1 15 12 9 6 3 20 15 10 5 0 4k 02 1k 03 2k 03 3k 03

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003 Første kvartal 2003 Norsk Hydro ASA 28. april 2003 2 Hovedpunkter første kvartal 2003 Resultatene bekrefter framgang i driften innen alle tre kjerneområder Rekordhøy olje og gassproduksjon Aluminiums forbedringsprogram

Detaljer

Resultat før finansposter og skatt

Resultat før finansposter og skatt Beste resultat noensinne fra Hydro Oslo (2007-07-24): Konsolidert resultat (IFRS) Andre Første Andre Første Første kvartal kvartal kvartal halvår halvår År Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1997 1997 1996 2. kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 2.633 3.145 2.830 Driftsresultat 5.975

Detaljer

Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016.

Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016. Pressemelding 27. oktober 2016 Tredje kvartal 2016 Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016. Tredje kvartal var

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007 Pressemelding 3. juli 27 SOLIDE LEVERANSER Statoil oppnådde et resultat i andre kvartal 27 på 11, milliarder kroner, sammenlignet med 9,8 milliarder kroner i andre kvartal 26. Resultatet for første halvår

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium

Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium Hydros kapitalmarkedsdag sterkere oppstrømsfokus og strategisk skift i Aluminium Oslo (2005-12-15): Norsk Hydro ASA venter rekordhøy inntjening i 2005 som følge av høye oljepriser og bedre priser på aluminium,

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA

St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA St.prp. nr. 33 (2003 2004) Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 28. november 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NSG Norske Skogindustrier

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer