1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro"

Transkript

1 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner Driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (832) (107) (1.177) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (2.634) (343) (4.201) (13.750) Minoritetetsinteresser Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 8,30 1,10 12,40 30,50 Finansielle hovedtall EBITDA millioner Investeringer millioner Langsiktig lån/egenkapital 2) 0,47 0,47 0,32 0,27 Kontantstrøm fra driften millioner kv kv kv kv kv 2002 * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Resultat per aksje i kroner 1.kv kv kv kv kv ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7, ) Langsiktige lån i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. Tallene for 2001 er justert for særlig stor likviditetsbeholdning. Norsk Hydros resultat etter skatt i første kvartal 2002 var millioner kroner (8,30 kroner per aksje), mot millioner kroner (12,40 kroner per aksje) i samme periode året før. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere olje- og gasspriser og lavere aluminiumpriser. Hydro overtok det tyske aluminiumselskapet VAW 15. mars 2002, og virksomhetene i VAW er dermed inkludert for de siste to uker av kvartalet. Ytterligere informasjon om VAW, herunder pro forma regnskapsinformasjon finnes på side 20. Hydros produksjon av olje og gass var noe høyere enn i fjor, særlig har produksjonen fra internasjonal aktivitet økt ved at feltene Girassol i Angola og Terra Nova i Canada ble satt i drift rundt siste årsskifte. Oljeproduksjonen i Norge har som forutsatt vært negativt påvirket av de produksjonsbegrensninger som er pålagt av norske myndigheter, og som utløper ved slutten av annet kvartal. Hydro har i kvartalet inngått avtale om å overta eierandeler fra Staten (SDØE) i viktige felt på norsk sokkel der Hydro er operatør. Avtalen vil få effekt i regnskapet og på rapportert produksjon først etter gjennomføring, som forventes ved halvårsskiftet. Resultatet i Hydro Agri var noe svakere enn tilsvarende kvartal året før. En betydelig prisnedgang på gjødselprodukter ble langt på vei motvirket av volumvekst, lavere gasspriser, kostnadsreduksjoner og andre forbedringstiltak. I resultatet for første kvartal er det gjort avsetninger for skatter med millioner kroner. Dette tilsvarer 55 prosent av resultat før skatt. I første kvartal 2001 var det lagt til grunn en skatt på 57 prosent. Alle sammenligningstall gjelder tilsvarende perioder i 2001, med mindre annet fremgår av teksten.

2 2 Norsk Hydros kvartalsrapport Omorganiseringer og integrasjonen av VAW har ført til visse endringer i segmentrapporteringen. De tre hovedområdene viser en noe endret inndeling i delsegmenter. Områder som ikke er definert som kjernevirksomhet er samlet i Øvrige virksomheter. Dette omfatter blant annet Petrokjemi, KFK og VAW Flexible Packaging. Tallene for tidligere perioder er omarbeidet for å vise sammenlignbar informasjon Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter (94) Konsernaktiviteter og elimineringer (93) Sum 1) ) Spesifikasjon finnes på side 17. EBITDA for første kvartal var millioner kroner ( millioner kroner). Alle de tre forretningsområdene viser reduksjon i EBITDA i forhold til tilsvarende periode i fjor. Tilbakegangen er størst innen Olje og Energi som viser en reduksjon i EBITDA på millioner kroner, i hovedsak som følge av lavere olje- og gasspriser og økte utforskingskostnader. Olje- og gassproduksjonen var noe høyere enn i første kvartal i fjor. Aluminium viser en nedgang i EBITDA på 531 millioner kroner som følge av lavere priser på aluminium og noe lavere volum. Agri viser en nedgang i EBITDA på 187 millioner kroner som følge av lavere marginer, som delvis oppveies av lavere faste kostnader. Resultat i tilknyttede selskaper var i første kvartal 108 millioner (201 millioner). Reduksjonen skyldes i hovedsak svakere resultater innenfor Agri og Aluminium som følge av lavere priser på gjødselprodukter og aluminium. Andre poster på 77 millioner kroner gjelder gevinst ved salg av Hydros eierandel i oljeselskapet Pelican AS i Norge. Kontantstrøm fra driften var på 6,3 milliarder kroner (9,6 milliarder kroner). Nedgangen skyldes lavere inntjening.

3 Norsk Hydros kvartalsrapport HYDRO OLJE OG ENERGI EBITDA Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Sum Driftsresultat Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Sum Produksjon av olje og gass (i fat oljeekvivalenter per dag) Oljepris (US dollar/fat) 21,10 26,30 24,20 Oljepris (kroner/fat) 188,20 232,90 217,20 Gjennomsnittlig kurs kroner/us dollar 8,90 8,86 8,98 Gasspris (kroner/sm 3 ) 1,07 1,33 1,21 Kostnadsført utforsking millioner kroner Hydro Olje og Energi består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. Energi og Oljemarkedsføring ble tidligere rapportert separat. EBITDA for Olje og Energi var millioner kroner i første kvartal Dette var en nedgang på millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2001, tilsvarende 26 prosent. Gjennomsnittlig råoljepris var i første kvartal 21,1 US dollar per fat, sammenlignet med 26,3 US dollar per fat i tilsvarende periode i fjor. Målt i norske kroner ble oljeprisen redusert med 19 prosent. Gjennomsnittlig realiserte gasspriser var 20 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor, og utgjorde 1,07 kroner per Sm 3. UTFORSKING OG PRODUKSJON EBITDA for Utforsking og Produksjon i første kvartal 2002 var millioner kroner, som er 24 prosent lavere enn i første kvartal Nedgangen skyldes i hovedsak lavere olje- og gasspriser, samt høyere kostnadsførte letekostnader internasjonalt. Hydros produksjon av olje og gass i første kvartal 2002 var fat oljeekvivalenter (oe) per dag, 5 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Oljeproduksjonen økte med 1 prosent, som i hovedsak skyldes produksjon fra de nye feltene Terra Nova i Canada og Girassol i Angola, som ble satt i drift henholdsvis i januar 2002 og desember I første kvartal utgjorde oljeproduksjonen utenfor Norge 13 prosent av selskapets samlede oljeproduksjon. Oljeproduksjonen fra norsk sokkel er redusert med 8 prosent i forhold til første kvartal i fjor, i hovedsak som følge av myndighetenes produksjonsbegrensninger. Disse produksjonsbegrensningene har medført omlag fat lavere oljeproduksjon per dag i første kvartal. Utforskingskostnader belastet resultatet dette kvartalet utgjør 714 millioner kroner, mot 280 millioner kroner i første kvartal i Økningen skyldes kostnadsføring av tidligere aktiverte leteutgifter og utgifter knyttet til anskaffelse av lisensrettigheter, og utgjorde omlag 400 millioner kroner. Dette er knyttet til ikkekommersielle funn i Mexicogolfen og kostnadsføring av tidligere aktiverte leteutgifter for Gjøa og Hebron. Leteaktiviteten internasjonalt har økt betydelig, mens aktiviteten på norsk sokkel var lavere dette kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Hydro inngikk 19. mars avtale med den norske stat om kjøp av eierandeler i 8 olje- og gasslisenser i viktige felt i Nordsjøen. Dette kjøpet vil øke eierandelene i de egenopererte feltene Oseberg, Tune og Grane til henholdsvis 34 prosent, 40 prosent og 38 prosent. Hydro skal betale 3,45 milliarder kroner for lisensandelene. Avtalen er betinget av godkjennelse fra norske myndigheter. Godkjennelse og gjennomføring av transaksjonen forventes ved halvårsskiftet Transaksjonen vil først få regnskapsmessig effekt fra overtakelsestidspunktet, og inngå i

4 4 Norsk Hydros kvartalsrapport Hydros rapporterte produksjon fra dette tidspunkt. Avtalen gjelder med økonomisk virkning fra 1. januar 2002 ved at Hydro godskrives netto kontantstrøm fra virksomheten fram til overtakelsen når det endelige investeringsbeløpet skal betales. De nye feltandelene er beregnet å gi Hydro en økning i reservene på norsk sokkel med i underkant av 10 prosent. Forventet økning i Hydros petroleumsproduksjon er anslått til fat oljeekvivalenter per dag fra tidspunkt for gjennomføring av transaksjonen. ENERGI OG OLJEMARKEDSFØRING EBITDA for Energi og Oljemarkedsføring for første kvartal 2002 var 482 millioner kroner (832 millioner kroner). Resultatet for første kvartal 2001 inkluderer gevinst på salg av overføringsnett med 179 millioner kroner. Driftsresultatet for Kraftforsyning og Markedsføring gikk ned med 53 millioner kroner. Kraftproduksjonen i første kvartal 2002 var 2,7 TWh, som er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens den gjennomsnittlige spotprisen for første kvartal 2002 var 16,6 øre/kwh. Dette er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet for Gassforsyning og Markedsføring viste en bedring på 51 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. En økning i omsatt volum i tillegg til en mer variert portefølje bidro til denne forbedringen. Lave raffineringsmarginer bidro til en nedgang i driftsresultatet for oljehandel og raffineringsvirksomheten på 148 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig raffineringsmargin for første kvartal 2002 var 1,30 US dollar per fat, mot 3,92 US dollar for samme periode i fjor. Resultatet for første kvartal omfatter en lagergevinst på omlag 75 millioner kroner, som gjenspeiler en økning i råoljeprisen på omlag 5 US dollar per fat siden begynnelsen av året. EBITDA for Oljemarkedsføring i første kvartal 2002 var 68 millioner kroner, en økning på 21 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Økningen i marginer i første kvartal 2002 sammenlignet med samme periode i fjor hadde en positiv påvirkning på resultatet, men ble delvis oppveiet av en nedgang i salgsvolum for bensin og gassolje viste en positiv lagergevinst på 34 millioner kroner sammenlignet med en negativ lagergevinst på 3 millioner kroner i samme periode i fjor. HYDRO ALUMINIUM EBITDA Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Elimineringer 14 (2) 33 Sum Driftsresultat Metall Valsede Produkter (14) Extrusion og Automotive 2 80 (278) Elimineringer 15 (2) 32 Sum Aluminiumspris LME (US dollar/tonn)

5 Norsk Hydros kvartalsrapport Hydro fullførte kjøpet av det tyske aluminiumselskapet VAW aluminium AG (VAW) 15. mars Resultatet for VAW er inkludert i Hydros konsoliderte resultat fra denne dato. Hovedtallene for VAW for første kvartal 2002 og 2001 er vist på side 21. Fra og med første kvartal 2002 omfatter forretningsområdet Aluminium alle aluminiumaktivitetene til Hydro og VAW, bortsett fra VAWs virksomhet Flexible Packaging, som inngår i "Øvrige virksomheter". Det nye forretningsområdet Aluminium dekker følgende delsegmenter: - Metall (Primærmetall og Metallprodukter) - Valsede Produkter - Extrusion og Automotive (inkludert Aluminium Nord-Amerika) Tidligere års finansiell informasjon er blitt omarbeidet i samsvar med den nye strukturen. EBITDA for Aluminium var 37 prosent lavere i første kvartal 2002 sammenlignet med første kvartal året før, hovedsakelig på grunn av svakere konjunkturer. Sammenlignet med fjerde kvartal 2001 viste imidlertid EBITDA for Aluminium en økning på millioner kroner. Økningen i EBITDA skyldtes en økning i underliggende resultater og en nedgang i engangseffekter. I fjerde kvartal var engangseffektene omlag 900 millioner kroner, hvorav 700 millioner kroner var knyttet til nedleggelse av primærproduksjon av magnesium i Porsgrunn inkluderer engangseffekter på tilsammen 140 millioner kroner, som hovedsakelig gjelder kostnader knyttet til det tidligere annonserte nedbemanningsprogrammet på 111 millioner kroner, og nedbemanningskostnader i forbindelse med nedleggelsen av anlegget i Porsgrunn på 59 millioner kroner. Uten disse engangseffektene viste EBITDA en forbedring i forhold til fjerde kvartal på omlag 450 millioner kroner inklusiv omlag 100 millioner kroner knyttet til ny virksomhet (VAW og Technal). Magnesium viser kostnadsreduksjoner på omlag 100 millioner kroner. I tillegg viser aluminavirksomheten og handelsvirksomheten, som hadde store tapsavsetninger på kunde-fordringer og kontrakter i fjerde kvartal, betydelig resultatforbedring. EBITDA for første kvartal 2002 inkluderer også finansinntekter på vel 50 millioner kroner. Driftsresultatet for perioden er belastet med avskrivninger på merverdier og uvanlig høy varekostnad, som følge av at VAWs varelager ble regnskapsført til estimert virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Økningen i varekostnader som følge av dette utgjør 65 millioner kroner for perioden 15. mars til 31. mars. Dette medfører at driftsresultatet fra VAWs virksomheter har tilnærmet ingen effekt på Hydros driftsresultat for første kvartal En tilsvarende merbelastning av varekostnad for andre kvartal forventes å utgjøre omlag 200 millioner kroner. Tilsvarende effekt er ikke forventet i senere perioder. METALL Metall omfatter det tidligere Aluminium Metall og Magnesiumvirksomheten i Hydro, i tillegg til virksomhetene Primærmetall og Metallprodukter i VAW. Virksomheten i Nord-Amerika hører nå til Extrusion og Automotive. EBITDA for Metall i første kvartal 2002 var 637 millioner kroner, en nedgang på 40 prosent sammenlignet med første kvartal året før. Lavere marginer, som hovedsakelig skyldes lavere produktpremier og redusert aluminiumpris på metallbørsen i London (LME), bidro til 95 prosent av nedgangen i EBITDA. Hydros realiserte LME-pris var US dollar for første kvartal 2002 (1.550 US dollar), en nedgang på 13 prosent. Volumene var også lavere i forhold til samme periode året før inkluderer kostnader knyttet til et nedbemanningsprogram på 84 millioner kroner og restruktureringskostnader i Magnesium på 59 millioner kroner. Magnesiumproduksjonen i Porsgrunn ble lagt ned i mars Tap på 130 millioner kroner i forbindelse med et prissikringsprogram i Aluminium ble belastet EBITDA i første kvartal 2001, mens 2002 inkluderer en gevinst på omlag 30 millioner kroner knyttet til avslutningen av dette programmet. VALSEDE PRODUKTER EBITDA for Valsede Produkter var lavere i første kvartal 2002 sammenlignet med samme periode året før, hovedsakelig på grunn av reduserte volumer og kostnader knyttet til omorganiseringen og integrasjonen av VAW. Disse negative effektene ble i noen grad oppveiet av høyere marginer. Ordreinngangen hos de europeiske valseverkene var på samme nivå som i første kvartal året før. Salgsvolumene ved de norske valseverkene var i første kvartal lavere enn året før, men ordreinngangen var stigende. Salgsvolumene til den europeiske folievirksomheten økte i første kvartal sammenlignet med året før, mens marginene var stabile. EXTRUSION OG AUTOMOTIVE EBITDA for Extrusion og Automotive var betydelig lavere i første kvartal sammenlignet med første kvartal 2001, men viste en økning sammenlignet med fjerde kvartal året før, som inkluderte engangskostnader på totalt 116 millioner kroner. I første kvartal 2002 var det tegn til at de generelle markedsforholdene for ekstruderte produkter i Europa har flatet ut, og det har vært en økning i ordreinngangen. Imidlertid var både marginene og volumene lavere sammenlignet med første kvartal året før. For byggsystemer er det fortsatt en økning i ordreinngangen.

6 6 Norsk Hydros kvartalsrapport Resultatene for Automotive og Nord-Amerika viste nedgang i første kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Automotive har opplevd reduserte priser og økte kostnader, det siste i hovedsak som følge av ny virksomhet. Disse negative effektene ble delvis oppveiet av høyere salgsvolumer. I januar 2002 fullførte Hydro kjøpet av Technal-gruppen, som har sitt hovedkontor i Toulouse, Frankrike. Dette kjøpet gjør Hydro til en stor aktør innen byggsystemer i Europa. Resultatet for Technal inngår i konsolidert resultat for første kvartal fra 26. januar HYDRO AGRI EBITDA Driftsresultat Plantenæring og Gass og Kjemikalier ble tidligere rapportert separat. Disse aktivitetene rapporteres nå samlet som Agri. KFK, som tidligere inngikk i Agri, inngår i Øvrige virksomheter fra 1. januar EBITDA for Hydro Agri ble millioner kroner i første kvartal, en reduksjon på 187 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i Svekkelsen i driftsresultat var på 48 millioner kroner. Resultatutviklingen er negativt influert av en sterk prisreduksjon på ammoniakk og urea, som har redusert EBITDA med 200 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor, da ammoniakkprisene lå på et meget høyt nivå. Ammoniakkprisen lå 58 prosent under tilsvarende kvartal i fjor, mens tilsvarende prisreduksjoner på urea og DAP var henholdsvis 12 og 4 prosent. Lavere gjødselpriser i Europa reduserte EBITDA med omlag 250 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Dette ble delvis kompensert gjennom lavere olje- og gasskostnader på 150 millioner og en positiv volumutvikling for gjødselsalg i Europa på 50 millioner kroner. Marginen for nitratprodukter sammenlignet med urea var i første kvartal på et tilfredsstillende nivå, men den lave ureaprisen påvirket prisnivået for nitrater negativt. Hydros salg av gjødsel i de europeiske markeder økte med 5 prosent sammenlignet med første kvartal Hydro styrket sin markedsandel i kvartalet på bekostning av importører. Forbruket av gjødsel er negativt influert av lave priser på korn og andre viktige landbruksprodukter. Hydros salgsvolumer til markeder utenfor Europa økte med 7 prosent i kvartalet. For andre kvartal forventes det høyere salg enn i fjor da værforholdene i Europa begrenset kundenes uttak av gjødsel. Faste kostnader i kvartalet viste en reduksjon på 100 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig som følge av forbedringsprogrammer i Porsgrunn og Immingham. Antall ansatte viste en nedgang i kvartalet på 237. Hydros markedsføringsavtale med det chilenske selskapet SQM har styrket Hydros markedsposisjon for spesialprodukter og bidrar til å realisere ytterlige skalafordeler innenfor den globale markedsorganisasjonen. Hydro annonserte 19. april at selskapet har undertegnet en avtale med det chilenske selskapet SQH som vil gi Hydro en eierandel på 49 prosent i et nytt holdingselskap som kontrollerer en betydelig minoritetspost i selskapet SQM. Investeringen på 28,5 millioner US dollar innebærer at Hydro Agri øker sitt engasjement i et av sine kjerneområder; spesialgjødsel til avansert landbruk. Hydros resultatutvikling innenfor industriproduktvirksomheten viste en positiv trend for alle produktgrupper og har et meget tilfredsstillende inntjeningsnivå.

7 Norsk Hydros kvartalsrapport ØVRIGE VIRKSOMHETER EBITDA Petrokjemi KFK Flexible Packaging Andre virksomheter 43 (91) 502 Sum Driftsresultat Petrokjemi (46) (4) (101) KFK (14) (90) (26) Flexible Packaging Andre virksomheter (35) (86) (214) Sum (94) (180) (341) Øvrige virksomheter består av Petrokjemi, KFK, VAW, Flexible Packaging, Industriforsikring og Hydro Business Partner. PETROKJEMI EBITDA for Petrokjemi viste en nedgang på 81 millioner kroner for årets første kvartal sammenlignet med samme periode året før. Det er i første rekke en reduksjon i S-PVC-prisen med omlag 22 prosent i forhold til i fjor som er årsak til resultatnedgangen. Dette er delvis oppveiet av reduserte råvarekostnader for våtgass og innkjøpt etylen i forhold til samme periode i fjor. Prisen på natronlut har svekket seg med 15 prosent i forhold til første kvartal i fjor. Resultatet fra tilknyttede selskaper er svekket med 30 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Prisen på S-PVC har økt noe mot slutten av første kvartal, og forventes fortsatt å øke noe i andre kvartal. Råvarekostnaden vil påvirkes av utviklingen i oljeprisen, og forventes å bli høyere enn i første kvartal. A/S KORN- OG FODERSTOFKOMPAGNIET KFK KFK oppnådde i første kvartal i år EBITDA på 80 millioner kroner, som er en økning på 78 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Forbedringen er knyttet til høyere marginer innen dyrefôrvirksomheten, samt reduserte kostnader som følge av nedbemanning. EBITDA var i første kvartal i fjor belastet med engangskostnader for nedbemanning på 38 millioner kroner. FLEXIBLE PACKAGING Flexible Packaging er en av de ledende produsentene innenfor sitt område i Europa og Asia. Markedsforholdene i Europa er stabile, og forholdene i Asia viser en bedring. Dette har ført til høyere ordreinngang i første kvartal 2002 sammenlignet med forrige kvartal. Bare resultatet for perioden 15. mars til 31. mars inngår i tallene ovenfor. I andre kvartal 2002 er det planlagt en vedlikeholdstans ved produksjonsanlegget på Rafnes som ventes å påvirke driftsresultatet negativt med omlag 50 millioner kroner.

8 8 Norsk Hydros kvartalsrapport FINANSIELLE FORHOLD Renteinntekter Utbytte, gevinst (tap) på verdipapirer, netto Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader (817) (944) (3.721) Aktiverte renter Valutagevinst (tap) (96) (365) (416) Annet (36) (43) (157) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (832) (1.177) (3.609) Finansposter, netto (246) (510) (762) Netto finanskostnader var i første kvartal 246 millioner kroner (510 millioner kroner). er belastet med valutatap på 96 millioner kroner (365 millioner kroner). Svekkelsen særlig av argentinske pesos, men også euro og US dollar har ført til valutatap på kundefordringer og på finansplasseringer i euro. Disse valutatapene har oversteget valutagevinst på lån. egenkapital inkludert minoritetsinteresser ville gitt et forholdstall på 0,49. Som følge av høye skattebetalinger, utbytte og oppgjør for SDØE-andeler som forventes i andre kvartal, vil soliditeten svekkes noe. SKATT Kontanter og bankinnskudd var ved utgangen av første kvartal på 12,9 milliarder kroner, en reduksjon på 14,2 milliarder kroner som i hovedsak skyldes kjøpet av VAW. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 38,3 milliarder kroner, en økning på 17,2 milliarder fra siste årsskifte. Netto rentebærende gjeld økte med 20,8 milliarder kroner som følge av kjøpet av VAW. Avsetning til betalbar og utsatt skatt for første kvartal utgjorde millioner kroner, som tilsvarer 55 prosent av resultat før skatt. I hovedsak er dette betalbar skatt. De tilsvarende tall for første kvartal 2001 var millioner kroner og 57 prosent. Den høye skatteprosenten i både 2002 og 2001 skyldes at olje- og gassvirksomheten i Norge, som utgjør en relativ stor del av inntjeningen, beskattes med en marginalskatt på 78 prosent. Hydros soliditetsmål, definert som langsiktige lån dividert på egenkapital inkludert minoritetsinteresser, var ved utgangen av kvartalet på 0,47. Hydros kortsiktige rentebærende gjeld økte med omlag 5 milliarder kroner gjennom overtakelse av VAW. Et solditetsmål basert på netto rentebærende gjeld i forhold til Oslo, 29. april 2002 Styret

9 Norsk Hydros kvartalsrapport RESULTATREGNSKAP Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Restruktureringskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatter (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (832) (107) (1.177) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (2.634) (343) (4.201) (13.750) Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 8,30 1,10 12,40 30,50 Veiet gjennomsnittlig antall aksjer ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7,7116.

10 10 Norsk Hydros kvartalsrapport BALANSE 31. mars mars desember 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Omløpsmidler Bygninger, maskiner, inventar o.l Andre anleggsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner per aksje 295,80 38,40 284,70 290,30 Antall utestående aksjer ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7,7116.

11 Norsk Hydros kvartalsrapport KONTANTSTRØMOPPSTILLING Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Kontantstrøm fra driften: Resultat etter skatt Justeringer: Avskrivninger Andre justeringer Netto kontantstrøm tilført fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar, o.l. (3.213) (417) (2.499) (14.348) Andre langsiktige investeringer (16.236) (2.105) (403) (1.663) Netto kjøp av kortsiktige investeringer (8) (1) (2) 42 Salg av bygninger, maskiner, inventar, o.l Salg av andre langsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter (18.774) (2.434) (2.519) (14.681) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (1.585) (205) (715) (2.865) Kjøp av egne aksjer (1.155) Salg av egne aksjer Betalt utbytte (2.470) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter (1.508) (195) (610) (5.990) Valutakurseffekter på kontantstrømmen (316) (41) (6) (119) Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (14.249) (1.847) Kontanter og bankinnskudd ved begynnelsen av perioden Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av perioden ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7,7116.

12 12 Norsk Hydros kvartalsrapport ENDRINGER I EGENKAPITAL Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Betalt utbytte - - (2.470) Netto omregningsdifferanser (989) (315) (793) Andre endringer som ikke resultatføres 262 (125) (131) Salg (kjøp) av egne aksjer - - (932) Egenkapital ved periodens slutt Alle tall er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) med mindre annet er oppgitt. Hydros regnskapsprinsipper fremgår av årsrapporten for De samme prinsipper er benyttet for delårsregnskapet, med unntak av de nye regnskapsprinsipper som er implementert 1. januar 2002 i samsvar med beskrivelse i årsrapporten og i denne rapport. Delårstall i denne rapporten er ikke revidert. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Hydro implementerte 1. januar 2002 Statement of Financial Accounting Standards No. 141 (SFAS 141), "Business Combinations" og Statement No. 142 (SFAS 142), "Goodwill and Other Intangible Assets". SFAS 141 krever at oppkjøpsmetoden benyttes for alle oppkjøpstransaksjoner som er initiert etter 30. juni Standarden regulerer også måling og regnskapsføring av immaterielle eiendeler og goodwill på oppkjøpstidspunktet, og utvider opplysningskravene for oppkjøp som gjennomføres etter 30. juni SFAS 142 medfører at goodwill ikke lenger avskrives, men vurderes for eventuell nedskrivning minst en gang per år. Hoveddelen av goodwill er tilordnet Extrusion og Automotive. Hydro tilordner og vurderer verdien av goodwill for hver sektor. I løpet av seks måneder fra implementering av standarden må første del av nedskrivningstesten gjennomføres. Denne testen, som innebærer vurdering av sektorens samlede balanseførte verdi i forhold til virkelig verdi, er igangsatt. Dersom denne testen indikerer at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi, kreves del to av testen gjennomført innen utgangen av Dette vil innebære tilordning av virkelig verdi til alle eiendeler og forpliktelser og måling av residual goodwillverdi for å fastsette eventuelt nedskrivningsbeløp. De vurderinger som hittil er gjennomført har ikke indikert vesentlige effekter ved implementering av standarden. Etter SFAS 142 skal immaterielle eiendeler avskrives over estimert økonomisk levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er tidsbegrenset og en kortere økonomisk levetid ikke kan estimeres, skal den immaterielle eiendelen ikke avskrives, men er gjenstand for årlig nedskrivningstest. Hydro har vurdert at varemerke identifisert ved kjøp av Technal i januar 2002 har ubegrenset økonomisk levetid. Balanseført verdi per 31. mars var 200 millioner kroner. For eksisterende immaterielle eiendeler er levetiden revurdert ved implementering av SFAS 142. Det er ikke gjort endringer av betydning. Tidligere perioder er i samsvar med standarden ikke omarbeidet. Tabellen nedenfor viser pro forma resultat før rentekostnader og skatter (EBIT), pro forma resultat etter skatt og pro forma resultat per aksje som om nåværende prinsipp hadde vært lagt til grunn fra 1. januar 2001.

13 Norsk Hydros kvartalsrapport Millioner kroner Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Avskrivning goodwill Proforma EBIT Resultat etter skatt Avskrivning goodwill (etter skatt) Proforma resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner) 12,40 30,50 Avskrivning goodwill per aksje 0,20 0,70 Proforma resultat per aksje 12,60 31,20 Hydro har følgende immaterielle eiendeler og goodwill, inkludert i Andre anleggsmidler: 31. mars mars 2001 Opprinnelig Av- og ned- Balanse- Opprinnelig Av- og ned- Balanse- Millioner kroner verdi skrivninger ført verdi verdi skrivninger ført verdi Immaterielle eiendeler med begrenset levetid (1.435) (730) 610 Immaterielle eiendeler med ubegrenset levetid Sum immaterielle eiendeler (1.435) (730) 610 Goodwill Goodwill i tilknyttede selskaper som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Extrusion og Millioner kroner Automotive Annet Sum Balanse 31. desember Justeringer: Tilgang i første kvartal Annet (12) (88) (100) Balanse 31. mars

14 14 Norsk Hydros kvartalsrapport EBITDA 1) OG AVSTEMMING TIL RESULTAT FØR SKATT OG MINORITETSINTERESSER Hydros styringsmodell som er basert på verdiskapende ledelse (VBM), gjør at Hydro fokuserer på kontantstrømbaserte resultatmål før og etter skatt for måling av resultatene på de enkelte forretningsområder og segmenter. EBITDA, som i Hydro defineres som resultat før skatt, rentekostnader og enkelte andre finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før rentekostnader og skatt. EBITDA er et resultatmål som, i tillegg til driftsresultat, renteinntekter og andre finansinntekter, også omfatter resultater fra tilknyttede selskaper og gevinster og tap ved avhendelse av virksomhet som klassifiseres som "Andre poster" i resultatregnskapet. Avskrivninger og nedskrivninger, inkludert amortisering av merverdier i tilknyttede selskaper, holdes utenfor. EBITDA er ikke en erstatning for driftsresultat og resultat før skatt i henhold til god regnskapsskikk som indikatorer for selskapets drift. Heller ikke er EBITDA en erstatning for kontantstrømoppstillingen etter god regnskapsskikk. EBITDA kan ha ulike definisjoner hos ulike selskaper. I tabellen nedenfor presenteres en oversikt over EBITDA per virksomhetsområde, samt en avstemming fra EBITDA til resultat før skatt og minoritetsinteresser. Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum EBITDA Avskrivninger 2) (2.967) (2.832) (12.534) Amortisering av merverdier for tilknyttede selskap (27) (35) (149) Rentekostnader (817) (944) (3.721) Aktiverte renter Valutagevinst (tap) (96) (365) (416) Annet (36) (43) (157) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Informasjon om EBITDA for segmentene innen hvert område og forklaringer til resultatutviklingen er tatt med i beskrivelsen av hvert område foran i denne rapporten. 1) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 2) Omfatter også nedskrivninger av anleggsmidler inkludert i restruktureringskostnader med 261 millioner kroner i 2001.

15 Norsk Hydros kvartalsrapport INFORMASJON OM SEGMENTENE DRIFTSINNTEKTER Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (4.901) (6.996) (25.225) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Elimineringer (1.958) (2.043) (7.108) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (2.482) (2.722) (10.032) Sum SALG TIL EKSTERNE KUNDER Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum

16 16 Norsk Hydros kvartalsrapport SALG TIL INTERNE KUNDER Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (4.901) (6.996) (25.225) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Elimineringer (1.958) (2.043) (7.108) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (2.492) (2.740) (10.106) Sum AVSKRIVNINGER Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum

17 Norsk Hydros kvartalsrapport DRIFTSRESULTAT Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter (14) Extrusion og Automotive 2 80 (278) Elimineringer 15 (2) 32 Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter (94) (180) (341) Konsernaktiviteter og elimineringer (93) (34) (53) Sum DRIFTSRESULTAT - EBIT - EBITDA FØRSTE KVARTAL 2002 Drifts- Tilknyttede Rente- Visse Andre Avskrivn. resultat selskaper inntekter finansielle poster EBIT og EBITDA Millioner kroner poster amort. Utforsking og Produksjon (1) Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter (14) (3) (15) Extrusion og Automotive (1) Elimineringer (1) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter (94) (11) (42) Konsernaktiviteter og elimineringer (93) Sum

18 18 Norsk Hydros kvartalsrapport EBITDA Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Elimineringer 14 (2) 33 Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum ) Investeringer i varige driftsmidler, immaterielle eiendeler, langsiktige verdipapirer, og lån til og investeringer i tilknyttede selskaper.

19 Norsk Hydros kvartalsrapport EBITDA KVARTALSVIS Millioner kroner 1. kv. 4. kv. 3. kv 2. kv 1. kv Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall 637 (226) Valsede Produkter Extrusion og Automotive 220 (107) Elimineringer (2) Hydro Aluminium 899 (302) Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum KVARTALSRESULTATER Millioner kroner 1. kv. 4. kv. 3. kv 2. kv 1. kv Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Resultat etter skatt Resultat i kroner per aksje 8,30 4,40 5,20 8,40 12, Millioner euro 1. kv. 4. kv. 3. kv 2. kv 1. kv Driftsinntekter 4.932, , , , ,2 Driftsresultat 625,4 355,5 584,6 770,5 926,5 EBITDA 1.113,6 915, , , ,6 Resultat etter skatt 276,4 143,6 164,4 276,9 402,6 Resultat i euro per aksje 1,1 0,6 0,6 1,1 1,5 Beløpene har blitt omregnet til euro for økt brukervennlighet ved å benytte følgende sluttkurs for kroner / euro: 7,7116 7,9667 8,1105 7,8716 8,0356

20 20 Norsk Hydros kvartalsrapport KJØP AV VAW VAW Hydro inngikk i januar 2002 avtale om å kjøpe VAW aluminium AG, et tysk konsern som er et av de ledende aluminiumselskaper i Europa. Overtakelse skjedde 15. mars VAW inngår i Hydros regnskap fra overtakelsestidspunktet. VAW har virksomheter i mer enn 20 land. Hoveddelen av aktivitetene ligger i EU, men VAW har også viktige aktiviteter i Nord-Amerika og Stillehavsregionen. Kjøpesummen for VAW inkludert direkte kjøpskostnader utgjorde millioner euro, tilsvarende omlag 14,9 milliarder kroner. I tillegg hadde VAW netto rentebærende gjeld på 754 millioner euro (5,9 milliarder kroner) og pensjonsforpliktelser tilsvarende omlag 410 millioner euro (3,2 milliarder kroner). Kjøpet er finansiert ved bruk av Hydros kontantbeholding. VAWs eiendeler og gjeld er regnskapsført til estimert virkelig verdi. Tilordning av kostpris er basert på foreløpige estimater for virkelig verdi av eiendeler og gjeld i VAW. Ved foreløpig tilordning av anskaffelseskost er identifiserte immaterielle eiendeler ikke tilordnet vesentlige beløp. Merverdiene er i hovedsak tilordnet varige driftsmidler. Det har ikke fremkommet goodwill i den foreløpige tilordningen. Som følge av at VAWs varelager er regnskapsført til virkelig verdi på kjøpstidspunktet er regnskapsført varekostnad uvanlig høy i første kvartal. Dette har medført en belastning på 65 millioner kroner for perioden 15. mars til 31. mars, og ytterligere 200 millioner kroner forventes belastet i andre kvartal Tilsvarende effekt er ikke forventet i senere perioder. Pro forma informasjon for første kvartal inkluderer ikke denne effekten, og viser dermed den underliggende inntjeningen. Millioner kroner Foreløpig allokering av kjøpesum: Kontanter og bankinnskudd 410 Andre omløpsmidler Bygninger, maskiner, inventar, o.l Andre anleggsmidler Kortsiktig gjeld (11.166) Langsiktig gjeld (8.606) Minoritetsinteresser (356) Estimert virkelig verdi av netto eiendeler i VAW Tilordning av anskaffelseskost kan bli endret senere. PRO FORMA REGNSKAPSTALL De følgende ureviderte pro forma regnskapstallene er blitt utarbeidet som om VAW ble kjøpt i begynnelsen av Millioner kroner (ikke revidert) Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Resultat Fortjeneste i kroner per aksje 8,60 12,70 31,60

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 Resultat (EBITDA) 2) 12 10 8 6 4 2 0 i milliarder kroner 1. kv 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 Resultat per aksje i kroner 12 9 6 3 KONSOLIDERT RESULTAT

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1997 1997 1996 2. kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 2.633 3.145 2.830 Driftsresultat 5.975

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.578 4.915 44.454 85.392 10.343 82.220

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 41.857 5.116 40.813 127.249 15.553 123.033

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Foreløpig årsresultat 2003

Foreløpig årsresultat 2003 47701 kv_4.03n 14.02.04 01:31 Side 1 Driftsresultat I milliarder kroner Resultat EBITDA I milliarder kroner Resultat per aksje I kroner 8 7 6 5 4 3 2 1 15 12 9 6 3 20 15 10 5 0 4k 02 1k 03 2k 03 3k 03

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer