1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro"

Transkript

1 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner Driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (832) (107) (1.177) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (2.634) (343) (4.201) (13.750) Minoritetetsinteresser Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 8,30 1,10 12,40 30,50 Finansielle hovedtall EBITDA millioner Investeringer millioner Langsiktig lån/egenkapital 2) 0,47 0,47 0,32 0,27 Kontantstrøm fra driften millioner kv kv kv kv kv 2002 * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Resultat per aksje i kroner 1.kv kv kv kv kv ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7, ) Langsiktige lån i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. Tallene for 2001 er justert for særlig stor likviditetsbeholdning. Norsk Hydros resultat etter skatt i første kvartal 2002 var millioner kroner (8,30 kroner per aksje), mot millioner kroner (12,40 kroner per aksje) i samme periode året før. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak lavere olje- og gasspriser og lavere aluminiumpriser. Hydro overtok det tyske aluminiumselskapet VAW 15. mars 2002, og virksomhetene i VAW er dermed inkludert for de siste to uker av kvartalet. Ytterligere informasjon om VAW, herunder pro forma regnskapsinformasjon finnes på side 20. Hydros produksjon av olje og gass var noe høyere enn i fjor, særlig har produksjonen fra internasjonal aktivitet økt ved at feltene Girassol i Angola og Terra Nova i Canada ble satt i drift rundt siste årsskifte. Oljeproduksjonen i Norge har som forutsatt vært negativt påvirket av de produksjonsbegrensninger som er pålagt av norske myndigheter, og som utløper ved slutten av annet kvartal. Hydro har i kvartalet inngått avtale om å overta eierandeler fra Staten (SDØE) i viktige felt på norsk sokkel der Hydro er operatør. Avtalen vil få effekt i regnskapet og på rapportert produksjon først etter gjennomføring, som forventes ved halvårsskiftet. Resultatet i Hydro Agri var noe svakere enn tilsvarende kvartal året før. En betydelig prisnedgang på gjødselprodukter ble langt på vei motvirket av volumvekst, lavere gasspriser, kostnadsreduksjoner og andre forbedringstiltak. I resultatet for første kvartal er det gjort avsetninger for skatter med millioner kroner. Dette tilsvarer 55 prosent av resultat før skatt. I første kvartal 2001 var det lagt til grunn en skatt på 57 prosent. Alle sammenligningstall gjelder tilsvarende perioder i 2001, med mindre annet fremgår av teksten.

2 2 Norsk Hydros kvartalsrapport Omorganiseringer og integrasjonen av VAW har ført til visse endringer i segmentrapporteringen. De tre hovedområdene viser en noe endret inndeling i delsegmenter. Områder som ikke er definert som kjernevirksomhet er samlet i Øvrige virksomheter. Dette omfatter blant annet Petrokjemi, KFK og VAW Flexible Packaging. Tallene for tidligere perioder er omarbeidet for å vise sammenlignbar informasjon Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter (94) Konsernaktiviteter og elimineringer (93) Sum 1) ) Spesifikasjon finnes på side 17. EBITDA for første kvartal var millioner kroner ( millioner kroner). Alle de tre forretningsområdene viser reduksjon i EBITDA i forhold til tilsvarende periode i fjor. Tilbakegangen er størst innen Olje og Energi som viser en reduksjon i EBITDA på millioner kroner, i hovedsak som følge av lavere olje- og gasspriser og økte utforskingskostnader. Olje- og gassproduksjonen var noe høyere enn i første kvartal i fjor. Aluminium viser en nedgang i EBITDA på 531 millioner kroner som følge av lavere priser på aluminium og noe lavere volum. Agri viser en nedgang i EBITDA på 187 millioner kroner som følge av lavere marginer, som delvis oppveies av lavere faste kostnader. Resultat i tilknyttede selskaper var i første kvartal 108 millioner (201 millioner). Reduksjonen skyldes i hovedsak svakere resultater innenfor Agri og Aluminium som følge av lavere priser på gjødselprodukter og aluminium. Andre poster på 77 millioner kroner gjelder gevinst ved salg av Hydros eierandel i oljeselskapet Pelican AS i Norge. Kontantstrøm fra driften var på 6,3 milliarder kroner (9,6 milliarder kroner). Nedgangen skyldes lavere inntjening.

3 Norsk Hydros kvartalsrapport HYDRO OLJE OG ENERGI EBITDA Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Sum Driftsresultat Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Sum Produksjon av olje og gass (i fat oljeekvivalenter per dag) Oljepris (US dollar/fat) 21,10 26,30 24,20 Oljepris (kroner/fat) 188,20 232,90 217,20 Gjennomsnittlig kurs kroner/us dollar 8,90 8,86 8,98 Gasspris (kroner/sm 3 ) 1,07 1,33 1,21 Kostnadsført utforsking millioner kroner Hydro Olje og Energi består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. Energi og Oljemarkedsføring ble tidligere rapportert separat. EBITDA for Olje og Energi var millioner kroner i første kvartal Dette var en nedgang på millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2001, tilsvarende 26 prosent. Gjennomsnittlig råoljepris var i første kvartal 21,1 US dollar per fat, sammenlignet med 26,3 US dollar per fat i tilsvarende periode i fjor. Målt i norske kroner ble oljeprisen redusert med 19 prosent. Gjennomsnittlig realiserte gasspriser var 20 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor, og utgjorde 1,07 kroner per Sm 3. UTFORSKING OG PRODUKSJON EBITDA for Utforsking og Produksjon i første kvartal 2002 var millioner kroner, som er 24 prosent lavere enn i første kvartal Nedgangen skyldes i hovedsak lavere olje- og gasspriser, samt høyere kostnadsførte letekostnader internasjonalt. Hydros produksjon av olje og gass i første kvartal 2002 var fat oljeekvivalenter (oe) per dag, 5 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Oljeproduksjonen økte med 1 prosent, som i hovedsak skyldes produksjon fra de nye feltene Terra Nova i Canada og Girassol i Angola, som ble satt i drift henholdsvis i januar 2002 og desember I første kvartal utgjorde oljeproduksjonen utenfor Norge 13 prosent av selskapets samlede oljeproduksjon. Oljeproduksjonen fra norsk sokkel er redusert med 8 prosent i forhold til første kvartal i fjor, i hovedsak som følge av myndighetenes produksjonsbegrensninger. Disse produksjonsbegrensningene har medført omlag fat lavere oljeproduksjon per dag i første kvartal. Utforskingskostnader belastet resultatet dette kvartalet utgjør 714 millioner kroner, mot 280 millioner kroner i første kvartal i Økningen skyldes kostnadsføring av tidligere aktiverte leteutgifter og utgifter knyttet til anskaffelse av lisensrettigheter, og utgjorde omlag 400 millioner kroner. Dette er knyttet til ikkekommersielle funn i Mexicogolfen og kostnadsføring av tidligere aktiverte leteutgifter for Gjøa og Hebron. Leteaktiviteten internasjonalt har økt betydelig, mens aktiviteten på norsk sokkel var lavere dette kvartalet sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Hydro inngikk 19. mars avtale med den norske stat om kjøp av eierandeler i 8 olje- og gasslisenser i viktige felt i Nordsjøen. Dette kjøpet vil øke eierandelene i de egenopererte feltene Oseberg, Tune og Grane til henholdsvis 34 prosent, 40 prosent og 38 prosent. Hydro skal betale 3,45 milliarder kroner for lisensandelene. Avtalen er betinget av godkjennelse fra norske myndigheter. Godkjennelse og gjennomføring av transaksjonen forventes ved halvårsskiftet Transaksjonen vil først få regnskapsmessig effekt fra overtakelsestidspunktet, og inngå i

4 4 Norsk Hydros kvartalsrapport Hydros rapporterte produksjon fra dette tidspunkt. Avtalen gjelder med økonomisk virkning fra 1. januar 2002 ved at Hydro godskrives netto kontantstrøm fra virksomheten fram til overtakelsen når det endelige investeringsbeløpet skal betales. De nye feltandelene er beregnet å gi Hydro en økning i reservene på norsk sokkel med i underkant av 10 prosent. Forventet økning i Hydros petroleumsproduksjon er anslått til fat oljeekvivalenter per dag fra tidspunkt for gjennomføring av transaksjonen. ENERGI OG OLJEMARKEDSFØRING EBITDA for Energi og Oljemarkedsføring for første kvartal 2002 var 482 millioner kroner (832 millioner kroner). Resultatet for første kvartal 2001 inkluderer gevinst på salg av overføringsnett med 179 millioner kroner. Driftsresultatet for Kraftforsyning og Markedsføring gikk ned med 53 millioner kroner. Kraftproduksjonen i første kvartal 2002 var 2,7 TWh, som er en nedgang på 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, mens den gjennomsnittlige spotprisen for første kvartal 2002 var 16,6 øre/kwh. Dette er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet for Gassforsyning og Markedsføring viste en bedring på 51 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. En økning i omsatt volum i tillegg til en mer variert portefølje bidro til denne forbedringen. Lave raffineringsmarginer bidro til en nedgang i driftsresultatet for oljehandel og raffineringsvirksomheten på 148 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig raffineringsmargin for første kvartal 2002 var 1,30 US dollar per fat, mot 3,92 US dollar for samme periode i fjor. Resultatet for første kvartal omfatter en lagergevinst på omlag 75 millioner kroner, som gjenspeiler en økning i råoljeprisen på omlag 5 US dollar per fat siden begynnelsen av året. EBITDA for Oljemarkedsføring i første kvartal 2002 var 68 millioner kroner, en økning på 21 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Økningen i marginer i første kvartal 2002 sammenlignet med samme periode i fjor hadde en positiv påvirkning på resultatet, men ble delvis oppveiet av en nedgang i salgsvolum for bensin og gassolje viste en positiv lagergevinst på 34 millioner kroner sammenlignet med en negativ lagergevinst på 3 millioner kroner i samme periode i fjor. HYDRO ALUMINIUM EBITDA Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Elimineringer 14 (2) 33 Sum Driftsresultat Metall Valsede Produkter (14) Extrusion og Automotive 2 80 (278) Elimineringer 15 (2) 32 Sum Aluminiumspris LME (US dollar/tonn)

5 Norsk Hydros kvartalsrapport Hydro fullførte kjøpet av det tyske aluminiumselskapet VAW aluminium AG (VAW) 15. mars Resultatet for VAW er inkludert i Hydros konsoliderte resultat fra denne dato. Hovedtallene for VAW for første kvartal 2002 og 2001 er vist på side 21. Fra og med første kvartal 2002 omfatter forretningsområdet Aluminium alle aluminiumaktivitetene til Hydro og VAW, bortsett fra VAWs virksomhet Flexible Packaging, som inngår i "Øvrige virksomheter". Det nye forretningsområdet Aluminium dekker følgende delsegmenter: - Metall (Primærmetall og Metallprodukter) - Valsede Produkter - Extrusion og Automotive (inkludert Aluminium Nord-Amerika) Tidligere års finansiell informasjon er blitt omarbeidet i samsvar med den nye strukturen. EBITDA for Aluminium var 37 prosent lavere i første kvartal 2002 sammenlignet med første kvartal året før, hovedsakelig på grunn av svakere konjunkturer. Sammenlignet med fjerde kvartal 2001 viste imidlertid EBITDA for Aluminium en økning på millioner kroner. Økningen i EBITDA skyldtes en økning i underliggende resultater og en nedgang i engangseffekter. I fjerde kvartal var engangseffektene omlag 900 millioner kroner, hvorav 700 millioner kroner var knyttet til nedleggelse av primærproduksjon av magnesium i Porsgrunn inkluderer engangseffekter på tilsammen 140 millioner kroner, som hovedsakelig gjelder kostnader knyttet til det tidligere annonserte nedbemanningsprogrammet på 111 millioner kroner, og nedbemanningskostnader i forbindelse med nedleggelsen av anlegget i Porsgrunn på 59 millioner kroner. Uten disse engangseffektene viste EBITDA en forbedring i forhold til fjerde kvartal på omlag 450 millioner kroner inklusiv omlag 100 millioner kroner knyttet til ny virksomhet (VAW og Technal). Magnesium viser kostnadsreduksjoner på omlag 100 millioner kroner. I tillegg viser aluminavirksomheten og handelsvirksomheten, som hadde store tapsavsetninger på kunde-fordringer og kontrakter i fjerde kvartal, betydelig resultatforbedring. EBITDA for første kvartal 2002 inkluderer også finansinntekter på vel 50 millioner kroner. Driftsresultatet for perioden er belastet med avskrivninger på merverdier og uvanlig høy varekostnad, som følge av at VAWs varelager ble regnskapsført til estimert virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Økningen i varekostnader som følge av dette utgjør 65 millioner kroner for perioden 15. mars til 31. mars. Dette medfører at driftsresultatet fra VAWs virksomheter har tilnærmet ingen effekt på Hydros driftsresultat for første kvartal En tilsvarende merbelastning av varekostnad for andre kvartal forventes å utgjøre omlag 200 millioner kroner. Tilsvarende effekt er ikke forventet i senere perioder. METALL Metall omfatter det tidligere Aluminium Metall og Magnesiumvirksomheten i Hydro, i tillegg til virksomhetene Primærmetall og Metallprodukter i VAW. Virksomheten i Nord-Amerika hører nå til Extrusion og Automotive. EBITDA for Metall i første kvartal 2002 var 637 millioner kroner, en nedgang på 40 prosent sammenlignet med første kvartal året før. Lavere marginer, som hovedsakelig skyldes lavere produktpremier og redusert aluminiumpris på metallbørsen i London (LME), bidro til 95 prosent av nedgangen i EBITDA. Hydros realiserte LME-pris var US dollar for første kvartal 2002 (1.550 US dollar), en nedgang på 13 prosent. Volumene var også lavere i forhold til samme periode året før inkluderer kostnader knyttet til et nedbemanningsprogram på 84 millioner kroner og restruktureringskostnader i Magnesium på 59 millioner kroner. Magnesiumproduksjonen i Porsgrunn ble lagt ned i mars Tap på 130 millioner kroner i forbindelse med et prissikringsprogram i Aluminium ble belastet EBITDA i første kvartal 2001, mens 2002 inkluderer en gevinst på omlag 30 millioner kroner knyttet til avslutningen av dette programmet. VALSEDE PRODUKTER EBITDA for Valsede Produkter var lavere i første kvartal 2002 sammenlignet med samme periode året før, hovedsakelig på grunn av reduserte volumer og kostnader knyttet til omorganiseringen og integrasjonen av VAW. Disse negative effektene ble i noen grad oppveiet av høyere marginer. Ordreinngangen hos de europeiske valseverkene var på samme nivå som i første kvartal året før. Salgsvolumene ved de norske valseverkene var i første kvartal lavere enn året før, men ordreinngangen var stigende. Salgsvolumene til den europeiske folievirksomheten økte i første kvartal sammenlignet med året før, mens marginene var stabile. EXTRUSION OG AUTOMOTIVE EBITDA for Extrusion og Automotive var betydelig lavere i første kvartal sammenlignet med første kvartal 2001, men viste en økning sammenlignet med fjerde kvartal året før, som inkluderte engangskostnader på totalt 116 millioner kroner. I første kvartal 2002 var det tegn til at de generelle markedsforholdene for ekstruderte produkter i Europa har flatet ut, og det har vært en økning i ordreinngangen. Imidlertid var både marginene og volumene lavere sammenlignet med første kvartal året før. For byggsystemer er det fortsatt en økning i ordreinngangen.

6 6 Norsk Hydros kvartalsrapport Resultatene for Automotive og Nord-Amerika viste nedgang i første kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Automotive har opplevd reduserte priser og økte kostnader, det siste i hovedsak som følge av ny virksomhet. Disse negative effektene ble delvis oppveiet av høyere salgsvolumer. I januar 2002 fullførte Hydro kjøpet av Technal-gruppen, som har sitt hovedkontor i Toulouse, Frankrike. Dette kjøpet gjør Hydro til en stor aktør innen byggsystemer i Europa. Resultatet for Technal inngår i konsolidert resultat for første kvartal fra 26. januar HYDRO AGRI EBITDA Driftsresultat Plantenæring og Gass og Kjemikalier ble tidligere rapportert separat. Disse aktivitetene rapporteres nå samlet som Agri. KFK, som tidligere inngikk i Agri, inngår i Øvrige virksomheter fra 1. januar EBITDA for Hydro Agri ble millioner kroner i første kvartal, en reduksjon på 187 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i Svekkelsen i driftsresultat var på 48 millioner kroner. Resultatutviklingen er negativt influert av en sterk prisreduksjon på ammoniakk og urea, som har redusert EBITDA med 200 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor, da ammoniakkprisene lå på et meget høyt nivå. Ammoniakkprisen lå 58 prosent under tilsvarende kvartal i fjor, mens tilsvarende prisreduksjoner på urea og DAP var henholdsvis 12 og 4 prosent. Lavere gjødselpriser i Europa reduserte EBITDA med omlag 250 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. Dette ble delvis kompensert gjennom lavere olje- og gasskostnader på 150 millioner og en positiv volumutvikling for gjødselsalg i Europa på 50 millioner kroner. Marginen for nitratprodukter sammenlignet med urea var i første kvartal på et tilfredsstillende nivå, men den lave ureaprisen påvirket prisnivået for nitrater negativt. Hydros salg av gjødsel i de europeiske markeder økte med 5 prosent sammenlignet med første kvartal Hydro styrket sin markedsandel i kvartalet på bekostning av importører. Forbruket av gjødsel er negativt influert av lave priser på korn og andre viktige landbruksprodukter. Hydros salgsvolumer til markeder utenfor Europa økte med 7 prosent i kvartalet. For andre kvartal forventes det høyere salg enn i fjor da værforholdene i Europa begrenset kundenes uttak av gjødsel. Faste kostnader i kvartalet viste en reduksjon på 100 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig som følge av forbedringsprogrammer i Porsgrunn og Immingham. Antall ansatte viste en nedgang i kvartalet på 237. Hydros markedsføringsavtale med det chilenske selskapet SQM har styrket Hydros markedsposisjon for spesialprodukter og bidrar til å realisere ytterlige skalafordeler innenfor den globale markedsorganisasjonen. Hydro annonserte 19. april at selskapet har undertegnet en avtale med det chilenske selskapet SQH som vil gi Hydro en eierandel på 49 prosent i et nytt holdingselskap som kontrollerer en betydelig minoritetspost i selskapet SQM. Investeringen på 28,5 millioner US dollar innebærer at Hydro Agri øker sitt engasjement i et av sine kjerneområder; spesialgjødsel til avansert landbruk. Hydros resultatutvikling innenfor industriproduktvirksomheten viste en positiv trend for alle produktgrupper og har et meget tilfredsstillende inntjeningsnivå.

7 Norsk Hydros kvartalsrapport ØVRIGE VIRKSOMHETER EBITDA Petrokjemi KFK Flexible Packaging Andre virksomheter 43 (91) 502 Sum Driftsresultat Petrokjemi (46) (4) (101) KFK (14) (90) (26) Flexible Packaging Andre virksomheter (35) (86) (214) Sum (94) (180) (341) Øvrige virksomheter består av Petrokjemi, KFK, VAW, Flexible Packaging, Industriforsikring og Hydro Business Partner. PETROKJEMI EBITDA for Petrokjemi viste en nedgang på 81 millioner kroner for årets første kvartal sammenlignet med samme periode året før. Det er i første rekke en reduksjon i S-PVC-prisen med omlag 22 prosent i forhold til i fjor som er årsak til resultatnedgangen. Dette er delvis oppveiet av reduserte råvarekostnader for våtgass og innkjøpt etylen i forhold til samme periode i fjor. Prisen på natronlut har svekket seg med 15 prosent i forhold til første kvartal i fjor. Resultatet fra tilknyttede selskaper er svekket med 30 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Prisen på S-PVC har økt noe mot slutten av første kvartal, og forventes fortsatt å øke noe i andre kvartal. Råvarekostnaden vil påvirkes av utviklingen i oljeprisen, og forventes å bli høyere enn i første kvartal. A/S KORN- OG FODERSTOFKOMPAGNIET KFK KFK oppnådde i første kvartal i år EBITDA på 80 millioner kroner, som er en økning på 78 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Forbedringen er knyttet til høyere marginer innen dyrefôrvirksomheten, samt reduserte kostnader som følge av nedbemanning. EBITDA var i første kvartal i fjor belastet med engangskostnader for nedbemanning på 38 millioner kroner. FLEXIBLE PACKAGING Flexible Packaging er en av de ledende produsentene innenfor sitt område i Europa og Asia. Markedsforholdene i Europa er stabile, og forholdene i Asia viser en bedring. Dette har ført til høyere ordreinngang i første kvartal 2002 sammenlignet med forrige kvartal. Bare resultatet for perioden 15. mars til 31. mars inngår i tallene ovenfor. I andre kvartal 2002 er det planlagt en vedlikeholdstans ved produksjonsanlegget på Rafnes som ventes å påvirke driftsresultatet negativt med omlag 50 millioner kroner.

8 8 Norsk Hydros kvartalsrapport FINANSIELLE FORHOLD Renteinntekter Utbytte, gevinst (tap) på verdipapirer, netto Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader (817) (944) (3.721) Aktiverte renter Valutagevinst (tap) (96) (365) (416) Annet (36) (43) (157) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (832) (1.177) (3.609) Finansposter, netto (246) (510) (762) Netto finanskostnader var i første kvartal 246 millioner kroner (510 millioner kroner). er belastet med valutatap på 96 millioner kroner (365 millioner kroner). Svekkelsen særlig av argentinske pesos, men også euro og US dollar har ført til valutatap på kundefordringer og på finansplasseringer i euro. Disse valutatapene har oversteget valutagevinst på lån. egenkapital inkludert minoritetsinteresser ville gitt et forholdstall på 0,49. Som følge av høye skattebetalinger, utbytte og oppgjør for SDØE-andeler som forventes i andre kvartal, vil soliditeten svekkes noe. SKATT Kontanter og bankinnskudd var ved utgangen av første kvartal på 12,9 milliarder kroner, en reduksjon på 14,2 milliarder kroner som i hovedsak skyldes kjøpet av VAW. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 38,3 milliarder kroner, en økning på 17,2 milliarder fra siste årsskifte. Netto rentebærende gjeld økte med 20,8 milliarder kroner som følge av kjøpet av VAW. Avsetning til betalbar og utsatt skatt for første kvartal utgjorde millioner kroner, som tilsvarer 55 prosent av resultat før skatt. I hovedsak er dette betalbar skatt. De tilsvarende tall for første kvartal 2001 var millioner kroner og 57 prosent. Den høye skatteprosenten i både 2002 og 2001 skyldes at olje- og gassvirksomheten i Norge, som utgjør en relativ stor del av inntjeningen, beskattes med en marginalskatt på 78 prosent. Hydros soliditetsmål, definert som langsiktige lån dividert på egenkapital inkludert minoritetsinteresser, var ved utgangen av kvartalet på 0,47. Hydros kortsiktige rentebærende gjeld økte med omlag 5 milliarder kroner gjennom overtakelse av VAW. Et solditetsmål basert på netto rentebærende gjeld i forhold til Oslo, 29. april 2002 Styret

9 Norsk Hydros kvartalsrapport RESULTATREGNSKAP Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Restruktureringskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatter (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (832) (107) (1.177) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (2.634) (343) (4.201) (13.750) Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 8,30 1,10 12,40 30,50 Veiet gjennomsnittlig antall aksjer ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7,7116.

10 10 Norsk Hydros kvartalsrapport BALANSE 31. mars mars desember 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Omløpsmidler Bygninger, maskiner, inventar o.l Andre anleggsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner per aksje 295,80 38,40 284,70 290,30 Antall utestående aksjer ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7,7116.

11 Norsk Hydros kvartalsrapport KONTANTSTRØMOPPSTILLING Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Kontantstrøm fra driften: Resultat etter skatt Justeringer: Avskrivninger Andre justeringer Netto kontantstrøm tilført fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar, o.l. (3.213) (417) (2.499) (14.348) Andre langsiktige investeringer (16.236) (2.105) (403) (1.663) Netto kjøp av kortsiktige investeringer (8) (1) (2) 42 Salg av bygninger, maskiner, inventar, o.l Salg av andre langsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter (18.774) (2.434) (2.519) (14.681) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (1.585) (205) (715) (2.865) Kjøp av egne aksjer (1.155) Salg av egne aksjer Betalt utbytte (2.470) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter (1.508) (195) (610) (5.990) Valutakurseffekter på kontantstrømmen (316) (41) (6) (119) Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (14.249) (1.847) Kontanter og bankinnskudd ved begynnelsen av perioden Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av perioden ) Presentasjon i EURO fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. mars Benyttet kurs er 7,7116.

12 12 Norsk Hydros kvartalsrapport ENDRINGER I EGENKAPITAL Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Betalt utbytte - - (2.470) Netto omregningsdifferanser (989) (315) (793) Andre endringer som ikke resultatføres 262 (125) (131) Salg (kjøp) av egne aksjer - - (932) Egenkapital ved periodens slutt Alle tall er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) med mindre annet er oppgitt. Hydros regnskapsprinsipper fremgår av årsrapporten for De samme prinsipper er benyttet for delårsregnskapet, med unntak av de nye regnskapsprinsipper som er implementert 1. januar 2002 i samsvar med beskrivelse i årsrapporten og i denne rapport. Delårstall i denne rapporten er ikke revidert. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Hydro implementerte 1. januar 2002 Statement of Financial Accounting Standards No. 141 (SFAS 141), "Business Combinations" og Statement No. 142 (SFAS 142), "Goodwill and Other Intangible Assets". SFAS 141 krever at oppkjøpsmetoden benyttes for alle oppkjøpstransaksjoner som er initiert etter 30. juni Standarden regulerer også måling og regnskapsføring av immaterielle eiendeler og goodwill på oppkjøpstidspunktet, og utvider opplysningskravene for oppkjøp som gjennomføres etter 30. juni SFAS 142 medfører at goodwill ikke lenger avskrives, men vurderes for eventuell nedskrivning minst en gang per år. Hoveddelen av goodwill er tilordnet Extrusion og Automotive. Hydro tilordner og vurderer verdien av goodwill for hver sektor. I løpet av seks måneder fra implementering av standarden må første del av nedskrivningstesten gjennomføres. Denne testen, som innebærer vurdering av sektorens samlede balanseførte verdi i forhold til virkelig verdi, er igangsatt. Dersom denne testen indikerer at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi, kreves del to av testen gjennomført innen utgangen av Dette vil innebære tilordning av virkelig verdi til alle eiendeler og forpliktelser og måling av residual goodwillverdi for å fastsette eventuelt nedskrivningsbeløp. De vurderinger som hittil er gjennomført har ikke indikert vesentlige effekter ved implementering av standarden. Etter SFAS 142 skal immaterielle eiendeler avskrives over estimert økonomisk levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er tidsbegrenset og en kortere økonomisk levetid ikke kan estimeres, skal den immaterielle eiendelen ikke avskrives, men er gjenstand for årlig nedskrivningstest. Hydro har vurdert at varemerke identifisert ved kjøp av Technal i januar 2002 har ubegrenset økonomisk levetid. Balanseført verdi per 31. mars var 200 millioner kroner. For eksisterende immaterielle eiendeler er levetiden revurdert ved implementering av SFAS 142. Det er ikke gjort endringer av betydning. Tidligere perioder er i samsvar med standarden ikke omarbeidet. Tabellen nedenfor viser pro forma resultat før rentekostnader og skatter (EBIT), pro forma resultat etter skatt og pro forma resultat per aksje som om nåværende prinsipp hadde vært lagt til grunn fra 1. januar 2001.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

NORECO. Andre kvartal 2012

NORECO. Andre kvartal 2012 NORECO Andre kvartal 2012 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal.

Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal. Pressemelding 8. mai 2012 Resultat for første kvartal 2012 Statoils driftsresultat for første kvartal 2012 var på 57,9 milliarder kroner, en økning på 14 % sammenlignet med 50,8 milliarder kroner i første

Detaljer

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper

Årsregnskap 2004. Norske regnskapsprinsipper Årsregnskap 2004 Norske regnskapsprinsipper Innhold Statoilkonsernet NGAAP 1 Noter 6 Statoil ASA NGAAP 35 Noter 39 Revisjonsberetning 56 Innstilling fra bedriftsforsamlingen 56 Suksess gjennom samarbeid

Detaljer

PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA

PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA PROSPEKT i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA Ved gjennomgang av Prospektet, bør det foretas en grundig vurdering av forholdene beskrevet under overskriften Risikofaktorer som begynner på side 13.

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103

Innhold. Side. Resultatregnskap 101 Balanse per 31. desember 102 Kontantstrømoppstilling 103 Resultatene: Årsregnskap 2012 Årsregnskap Innhold Side Innhold Side Cermaq-gruppen Cermaq ASA Resultatregnskap 57 Totaltresultat 58 Balanse per 31. desember 59 Kontantstrømoppstilling 60 Endring i egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015 Q2 2015 KVARTALSRAPPORT FOR DET Norske oljeselskap Trondheim, 15. JULI 2015 VIKTIGE HENDELSER I Q2 2015 1. april: Obligasjonseiermøtet godkjente i DETNOR02 visse endringer i vilkårene for obligasjonslånet.

Detaljer