3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro"

Transkript

1 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter Driftsresultat Tilknyttede selskaper (356) (48) 17 (451) (61) Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (628) (85) (250) (2.573) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnad (2.701) (368) (4.213) (9.549) (1.300) (12.047) (13.750) Minoritetsinteresser 43 6 (35) Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 2,00 0,30 5,20 21,30 2,90 26,10 30,50 Finansielle hovedtall EBITDA millioner Investeringer millioner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 2) 0,43 0,43 0,24 0,43 0,43 0,24 0,28 Kontantstrøm fra driften millioner ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. september Benyttet kurs er 7, ) Netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. Resultat (EBITDA*) Resultat per aksje i kroner 12 i milliarder kroner kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2002 * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Alle sammenligningstall gjelder tilsvarende perioder i 2001, med mindre annet fremgår av teksten.

2 2 Norsk Hydros kvartalsrapport Norsk Hydros resultat etter skatt i tredje kvartal 2002 var 513 millioner kroner (2,00 kroner per aksje), mot millioner kroner (5,20 kroner per aksje) i samme periode året før. Driftsresultatet i tredje kvartal utgjorde millioner kroner, mot millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatsvekkelsen er særlig påvirket av høye utforskingskostnader i perioden. I tredje kvartal utgjorde utforskingskostnadene 1,3 milliarder kroner (295 millioner kroner), hvorav noe over 1,1 milliarder kroner er knyttet til aktivitet utenfor Norge. Alle forretningsområdene opplever svakere inntjening som følge av styrket norsk krone og svekket US dollar. Høye oljepriser og økt produksjon styrker resultatet, men valutaeffekter gjør at prisen på olje og gass er lavere målt i norske kroner. Agri opprettholder god inntjening på tross av fortsatt lave gjødselpriser, mens Aluminiums resultater er negativt påvirket av svakere markeder. Etter tre kvartaler har Hydro et resultat etter skatt på millioner kroner (21,30 kroner per aksje) mot millioner kroner (26,10 per aksje) i tilsvarende periode året før. Totalt sett er de resultater vi presenterer for tredje kvartal ikke tilfredsstillende, sier generaldirektør Eivind Reiten. Vi kan glede oss over vekst i produksjonen av olje og gass, men resultatet av våre internasjonale leteaktiviteter er skuffende. Resultatet er svekket av at markedet for alle deler av vår aluminiumvirksomhet har vært svakt. Integrasjonsog forbedringsprogrammet i Aluminium gjennomføres i samsvar med våre planer, og forsterkes ytterligere for å gjøre inntjeningen mer robust under vanskelige markedsforhold. Den positive utviklingen i Agri fortsetter, og spesielt veksten utenfor Europa har vært sterk i kvartalet. Jeg er fornøyd med at vi kort tid etter kjøpet av VAW og SDØE-andeler har gjenopprettet vår sterke finansielle stilling. Fremover forventer vi at olje og gassproduksjonen vil vise en fortsatt positiv utvikling. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til markedsutviklingen for våre industriprodukter, særlig gjelder dette aluminium, sier Reiten. Driftsresultatet for Olje og Energi var i tredje kvartal millioner kroner mot millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Hydros produksjon av olje og gass var i tredje kvartal i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter daglig, som er fat høyere enn i fjor. Produksjonen i fjerde kvartal forventes å bli om lag fat oljeekvivalenter daglig, og Hydro har oppjustert produksjonsmålet for gjennomsnittlig produksjon for 2002 til fat oljeekvivalenter per dag. Driftsresultatet for Aluminium var i tredje kvartal 412 millioner kroner, og er preget av at det har vært svakere markeder for bearbeidede produkter og en fortsatt svekkelse av metallprisene i kvartalet. Driftsresultatet for Agri var i tredje kvartal 436 millioner kroner, mot 207 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. Resultatet er negativt påvirket av fortsatt lave internasjonale gjødselpriser, mens ytterligere reduksjon i faste kostnader og økte salgsvolumer utenfor Europa har bidratt positivt. Avsetningen til skatter for tredje kvartal utgjorde millioner kroner, som tilsvarer 85 prosent av resultat før skatt. Den unormalt høye skatteprosenten skyldes kombinasjonen av store utforskingskostnader utenfor Norge og høy marginalskatt på inntjening fra norsk sokkel som utgjør en betydelig del av Hydros resultat før skatt.

3 Norsk Hydros kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium 412 (372) Hydro Agri 436 (6) Øvrige virksomheter 19 (58) Konsernaktiviteter og elimineringer (92) Sum 1) (146) Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium (475) Hydro Agri Øvrige virksomheter (7) (147) Konsernaktiviteter og elimineringer (177) 913 (24) Sum 1) ) Spesifikasjon finnes på side 21. EBITDA for tredje kvartal var millioner kroner (9.131 millioner kroner). EBITDA for de tre første kvartalene var millioner kroner ( millioner kroner). Inntjeningen i alle forretningsområdene påvirkes negativt av styrket norsk krone i forhold til US dollar. Reduksjonen i EBITDA for Olje og Energi på millioner kroner skyldes hovedsakelig høye utforskingskostnader utenfor Norge, og lavere vekslingskurs mellom norske kroner og US dollar. Resultatreduksjonen blir delvis motvirket av høyere olje- og gassproduksjon, vesentlig som følge av kjøp av statlige eierandeler i norske felt. Utforskingskostnader er belastet kvartalet med millioner kroner (295 millioner kroner). Hittil i år utgjør utforskingskostnader millioner kroner (940 millioner kroner). Hoveddelen av utforskingskostnadene er knyttet til den internasjonale leteaktiviteten. Agri viser bedrede resultater på tross av svekkede priser målt i norske kroner. Hydro Agris markedsandel i de europeiske gjødselmarkeder økte i forhold til tredje kvartal i fjor. Salgsvolumene til markeder utenfor Europa viste en meget positiv utvikling med fremgang i alle regioner. Den relative betydningen av gjødselvirksomheten utenfor Europa har fortsatt å øke, og hittil i år utgjør volumet i disse markedene 55 prosent av det totale salgsvolumet for gjødsel. Resultat i tilknyttede selskaper viste i tredje kvartal et tap på 356 millioner, mot en inntekt på 17 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig urealisert valutatap knyttet til aluminavirksomheten i Brasil. Kontantstrøm fra driften i de tre første kvartalene var på 19,8 milliarder kroner (22,9 milliarder kroner). Aluminium viser en økning i EBITDA på 301 millioner kroner, hovedsakelig som følge av at kjøp av VAW og Technal i første kvartal har tilført ny virksomhet. Integrasjon og igangsatte forbedringsprogrammer gjennomføres i samsvar med plan, og begynner å vise resultater. Markedet for aluminiumvirksomhetene er imidlertid fremdeles vanskelig, med ytterligere svekket aluminiumpris. Totalt sett gir dette et utilfredsstillende resultat for denne virksomheten.

4 4 Norsk Hydros kvartalsrapport HYDRO OLJE OG ENERGI EBITDA Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Sum Driftsresultat Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Sum Produksjon av olje og gass (i fat oljeekvivalenter per dag) Oljepris (US dollar/fat) 27,10 24,50 24,30 26,00 24,20 Oljepris (kroner/fat) 204,00 220,50 197,60 234,20 217,20 Gjennomsnittlig kurs kroner/us dollar 7,52 8,99 8,13 9,00 8,98 Gasspris (kroner/sm 3 ) 0,86 1,12 0,95 1,24 1,21 Kostnadsført utforsking millioner kroner Hydro Olje og Energi består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. EBITDA for Olje og Energi var i tredje kvartal millioner kroner. Dette var en nedgang på millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal 2001, tilsvarende 19 prosent. EBITDA i de tre første kvartalene 2002 var millioner kroner, en nedgang på 21 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. UTFORSKING OG PRODUKSJON EBITDA for Utforsking og Produksjon var i tredje kvartal millioner kroner, som er 23 prosent lavere enn i tredje kvartal EBITDA for de tre første kvartalene var millioner kroner ( millioner kroner). Nedgangen skyldes i hovedsak lavere oljepris målt i norske kroner, på grunn av at norske kroner har styrket seg i forhold til US dollar, og høyere utforskningskostnader utenfor Norge. Økt produksjon har bidratt i positiv retning. Driftsresultatet i tredje kvartal var millioner kroner, mot millioner kroner i tilsvarende periode i fjor fat oe høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. For de tre første kvartalene var produksjonen i gjennomsnitt fat oe per dag, fat oe høyere enn tilsvarende periode i fjor. Oljeproduksjonen økte med om lag 11 prosent i kvartalet isolert. Økningen skyldes i hovedsak økt produksjon fra Osebergfeltene i kvartalet på grunn av høyere eierandel som følge av kjøp av SDØE-andeler overtatt i mai SDØEandelene har gitt en produksjon på fat oe per dag i kvartalet. Økningen i årsproduksjon påvirkes også av produksjon fra de nye feltene Terra Nova i Canada og Girassol i Angola som ble satt i drift i henholdsvis januar 2002 og desember Vedlikeholdsstanser i kvartalet har gitt et bortfall av oljeproduksjon på om lag fat per dag. Gassproduksjonen var om lag 4 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Produksjonen av olje og gass i fjerde kvartal i år forventes å øke til om lag fat oe per dag. Økningen skyldes hovedsakelig færre vedlikeholdsstanser og økt gassavtak. Hydro hever derfor sitt produksjonsmål til fat oe per dag gjennomsnittlig for Hydros produksjon av olje og gass i tredje kvartal 2002 var i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter (oe) per dag, Gjennomsnittlig råoljepris var i tredje kvartal 27,1 US dollar per fat, sammenlignet med 24,5 US dollar per fat i

5 Norsk Hydros kvartalsrapport tilsvarende periode i fjor. Målt i norske kroner er oljeprisen redusert med 7 prosent. Gjennomsnittlig realiserte gasspriser var 23 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor, og utgjorde 0,86 kroner per Sm 3. Utforskingskostnader belastet resultatet dette kvartalet, utgjør millioner kroner, mot 295 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. For de tre første kvartalene utgjør utforskingskostnadene millioner kroner (940 millioner kroner). Etter boringen av den første tørre letebrønnen N Demba på blokk 34 i Angola er det utført nye tekniske evalueringer som har konkludert med at sannsynlighet for å gjøre vesentlige funn i denne blokken, er liten. Tidligere aktiverte utgifter til anskaffelse av lisensrettigheter på 480 millioner kroner er derfor kostnadsført i kvartalet. Den tredje letebrønnen i Mexicogolfen, Spa, er avsluttet uten at det er gjort funn. Denne brønnen belastet resultatet med om lag 300 millioner kroner inkludert tidligere aktiverte utgifter til anskaffelse av lisensrettigheter. En brønn på dansk sokkel, Svane, ga funn som nå ikke vurderes som drivverdig, og medfører en kostnadsføring på 140 millioner kroner. De resterende utforskingskostnadene i kvartalet er fordelt omtrent likt mellom aktivitet på norsk sokkel og internasjonalt. Totalt er det i løpet av de tre første kvartalene kostnadsført tidligere aktiverte utforskingsutgifter og utgifter til anskaffelse av lisensrettigheter med millioner kroner. Ved utgangen av tredje kvartal 2002 var gjenværende aktiverte utgifter til anskaffelse av lisensrettigheter om lag 150 millioner kroner. Det er i kvartalet gjort funn i Canada (Annapolis) og i Libya. På norsk sokkel var leteaktiviteten i kvartalet lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Salget av eierandelen i Varg/lisens 038 er godkjent av norske myndigheter. Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 48 millioner kroner i kvartalet. Forventede utbyggingsutgifter for Graneprosjektet er nedjustert med 1 milliard kroner sammenliknet med antatte utbyggingsutgifter på 16,8 milliarder kroner i Plan for utbygging og drift (PUD). Prosjektet er nå om lag 75 prosent ferdigstilt, og viser en meget god fremdrift. Hydro er operatør for Grane og har en eierandel på 38 prosent. ENERGI OG OLJEMARKEDSFØRING EBITDA for Energi og Oljemarkedsføring var 429 millioner kroner i tredje kvartal 2002, en økning på 92 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA for de tre første kvartalene i 2001 omfattet en gevinst på salg av eiendeler i norske strømnett på 179 millioner kroner. Justert for denne gevinsten viste EBITDA en nedgang på 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. EBITDA og driftsresultatet for Kraftforsyning og Markedsføring økte med om lag 95 millioner kroner i tredje kvartal 2002 sammenlignet med samme periode i fjor. I tredje kvartal 2002 økte kraftproduksjonen med 31 prosent til 2,4 TWh sammenlignet med tilsvarende periode året før, da produksjonen var uvanlig lav. Den gjennomsnittlige spotprisen for tredje kvartal var 14,8 øre per kwh, en nedgang på om lag 14 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Produksjonen i de tre første kvartalene var høyere enn i samme periode i fjor, mens prisen var betydelig lavere enn i tilsvarende periode året før. EBITDA og driftsresultatet for Gassforsyning og Markedsføring var om lag 40 millioner kroner lavere i tredje kvartal 2002 sammenlignet med samme periode året før. En driftsstans i fire uker i tredje kvartal 2002 av gassrørledningen Interconnector mellom Storbritannia og Belgia påvirket EBITDA negativt. EBITDA og driftsresultatet for oljehandel og raffineringsvirksomheten økte med om lag 55 millioner kroner i tredje kvartal 2002 sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldtes hovedsakelig en lagergevinst på 25 millioner kroner mot et lagertap på 68 millioner kroner i samme periode året før. Lavere raffineringsmarginer, redusert med 1 US dollar per fat, kombinert med lavere produksjon i tredje kvartal på grunn av seks ukers planlagt vedlikeholdsstans av Scanraff-raffineriet, påvirket EBITDA negativt. Raffineringsmarginen i de tre første kvartalene var 2 US dollar lavere enn det uvanlig høye nivået i EBITDA for Oljemarkedsføring i tredje kvartal 2002 var 112 millioner kroner sammenlignet med 21 millioner kroner i samme periode året før. Tredje kvartal 2002 inkluderer en lagergevinst på 58 millioner kroner, mens det i tredje kvartal 2001 var et lagertap på 65 millioner kroner.

6 6 Norsk Hydros kvartalsrapport HYDRO ALUMINIUM EBITDA Millioner kroner ) ) ) Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (22) (17) 269 (130) (17) Sum Driftsresultat Millioner kroner ) ) ) Metall 441 (163) Valsede Produkter (18) 18 (108) Extrusion og Automotive (228) Annet og elimineringer (23) (17) 268 (130) (17) Sum 412 (146) Realisert aluminiumpris (US dollar/tonn) USD/NOK, realisert 2) 8,03 9,19 8,60 9,11 8,90 Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) ) Presentasjonen av urealiserte gevinster og tap på LME-kontrakter er endret og inkluderes nå på Hydro Aluminium-nivå. Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende. 2) Forskjellen mellom realisert kurs og kurs på transaksjonstidspunktet er rapportert som valutagevinst/tap og er ikke inkludert i EBITDA. Fra og med første kvartal 2002 omfatter forretningsområdet Aluminium alle aluminium- og magnesiumaktivitetene til Hydro og VAW, bortsett fra VAWs virksomhet Flexible Packaging, som inngår i "Øvrige virksomheter". Det nye forretningsområdet Hydro Aluminium dekker følgende delsegmenter: - Metall (Primærmetall og Metallprodukter) - Valsede Produkter - Extrusion og Automotive (inkludert Aluminium Nord-Amerika) Tidligere års finansiell informasjon er blitt omarbeidet i samsvar med den nye strukturen. I løpet av første kvartal 2002 overtok Hydro både VAW Aluminium AG og Technal. Begge selskapene er fullt operasjonelt integrert i Hydro Aluminium. Hydros konsoliderte resultat inkluderer resultatet for VAW fra 15. mars 2002 og resultatet for Technal fra 26. januar EBITDA for tredje kvartal 2002 var 827 millioner kroner, en økning på om lag 57 prosent sammenlignet med samme periode året før. Økningen skyldtes hovedsakelig at VAW og Technal er inkludert. Tredje kvartal i fjor inkluderte tap knyttet til opsjoner på aluminium med 340 millioner kroner. Justert for nye enheter, tapet på aluminiumopsjonene og engangseffekter viser EBITDA en reduksjon på 65 prosent i tredje kvartal 2002, hovedsakelig på grunn av lavere realiserte aluminiumpriser og marginer målt i norske kroner og euro. Målt i norske kroner er realisert aluminiumpris om lag 20 prosent lavere enn i tredje kvartal i fjor. Faste kostnader er redusert med om lag 300 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. EBITDA for de tre første kvartalene av 2002 var millioner kroner, en økning på 6 prosent sammenlignet med samme periode året før. Driftsresultatet for tredje kvartal 2002 var 412 millioner kroner, en økning på 558 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før.

7 Norsk Hydros kvartalsrapport Det er igangsatt forbedringsprogrammer innenfor Aluminium for å realisere synergier fra integrasjonen med VAW, effektivisere driften og redusere administrasjonskostnadene. Disse programmene fører til betydelig nedbemanning og kostnadsreduksjoner som samlet forventes å utgjøre årlige kostnadsbesparelser på 1,6 milliarder kroner i forhold til nivået i 2001, og forventes å gi full effekt fra I tillegg gir nedleggelsen av produksjon av primærmagnesium i Norge en årlig reduksjon i driftskostnader på om lag 500 millioner kroner. Hittil i år er totalt 590 millioner kroner realisert. Av dette skyldtes 430 millioner kroner nedleggelsen av produksjon av primærmagnesium i Norge. Samlede kostnader direkte forbundet med disse tiltakene er estimert til om lag millioner kroner. Deler av dette er knyttet til nedbemanning i VAW i forbindelse med samordning og effektivisering av administrative funksjoner, som ble annonsert ved overtakelsen. Denne delen inngår som forpliktelse ved tilordning av anskaffelseskost for den oppkjøpte virksomheten, og vil ikke belaste resultatregnskapet for Kostnader på 235 millioner kroner er påløpt de tre første kvartalene i 2002, og 700 millioner kroner i I tredje kvartal 2002 er det påløpt 108 millioner kroner. Av dette er 19 millioner kroner belastet resultatet i kvartalet, mens 89 millioner kroner inngår som forpliktelse i åpningsbalansen ved kjøpet av VAW. En andel på 69 millioner kroner av tidligere avsetning for restrukturering knyttet til magnesiumproduksjonen er reversert i kvartalet som følge av reduserte kostnader til kontraktskanselleringer. Nedbemanninger i de tre første kvartalene omfatter 489 ansatte knyttet til magnesiumvirksomheten, og 575 personer knyttet til andre nedbemanningstiltak. I tillegg er andre kostnader knyttet til integrasjonen av de to selskapene på om lag 100 millioner kroner belastet regnskapet i de tre første kvartalene i Resultatet fra tilknyttede selskaper var negativt, hovedsakelig på grunn av ytterligere valutatap i kvartalet på 380 millioner kroner (125 millioner kroner) knyttet til lån i US dollar i den brasilianske aluminaprodusenten Alunorte, hvor Hydro har en minoritetsandel. I løpet av tredje kvartal ble verdien av brasilianske real redusert med om lag 26 prosent mot US dollar. Hydros del av valutatapet i de tre første kvartalene utgjorde 626 millioner kroner (238 millioner kroner). Tredje kvartal 2002 inkluderte engangseffekter på 145 millioner kroner som har påvirket EBITDA. Engangseffektene omfattet 90 millioner kroner knyttet til permanent nedleggelse av et pressverk og to kontorer i USA. Nedleggelsen av anlegget i USA vil redusere antall ansatte med 121. METALL Metall omfatter tidligere Aluminium Metallprodukter, som består av produksjon av primæraluminum, omsmeltevirksomhet i Europa og Magnesiummetall-virksomheten, i tillegg til virksomhetene primærmaterialer og metallprodukter fra VAW. Omsmeltevirksomhet og visse andre virksomheter i Nord- Amerika tilhører nå delsegmentet Extrusion og Automotive. EBITDA for Metall i tredje kvartal 2002 var 474 millioner kroner, en økning på 65 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. De tidligere VAW-virksomhetene bidro med om lag 469 millioner kroner i tredje kvartal. Resultatet for tilknyttede selskaper ble negativt påvirket av den tidligere nevnte valutaeffekten i Alunorte. Justert for engangseffekter og valutatap knyttet til Alunorte, var EBITDA for virksomheter i det tidligere Hydro Aluminium på samme nivå som tredje kvartal i fjor. EBITDA for de tre første kvartalene av 2002 var millioner kroner, sammenlignet med millioner kroner for samme periode året før. Hydro realiserte en LME-pris på US dollar per tonn i tredje kvartal mot US dollar per tonn i samme kvartal i fjor, en nedgang på 6 prosent. Målt i norske kroner var prisnedgangen om lag 20 prosent. Volumene økte i forbindelse med VAW-oppkjøpet, mens de tidligere Hydro-virksomhetene viste stabile volumer. Produktmarginene var fremdeles under fjorårets nivå, men høyere enn i andre kvartal. Utvidelsesprosjektene for aluminiumverket på Sunndalsøra i Norge, aluminaraffineriet Alunorte i Brasil og anodeprodusenten Aluchemie i Nederland, følger planlagt fremdrift og kostnadsramme. Hydro har besluttet å delta i utvidelsen av smelteverket Alouette i Canada, der Hydro har en eierandel på 20 prosent. Smelteverket skal utvide kapasiteten med tonn til tonn årlig. Arbeidet starter i fjerde kvartal 2002 og ferdigstilles i februar Etter utvidelsen vil Alouette være blant de kostnadsmessig mest effektive smelteverkene i verden. Hydro har vedtatt å investere om lag 560 millioner kroner for å modernisere og øke kapasiteten av anodebrennovn tre ved Hydro Aluminium Årdal Carbon i Norge. Kapasiteten vil øke med tonn forbakte anoder per år til om lag tonn. Anlegget vil stå ferdig våren 2004.

8 8 Norsk Hydros kvartalsrapport VALSEDE PRODUKTER EBITDA for Valsede Produkter i tredje kvartal var 101 millioner kroner, sammenlignet med 46 millioner kroner for tilsvarende periode året før. Virksomheter fra tidligere VAW-anlegg bidro med 119 millioner kroner i EBITDA i tredje kvartal Driftsresultatet i tredje kvartal 2002 var negativt med 18 millioner kroner. For de tre første kvartalene utgjorde EBITDA 211 millioner kroner (137 millioner kroner). For tidligere kvartaler i år er bidraget fra virksomheter i VAW redusert med effekten av at varelageret er vurdert til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, som utgjør om lag 123 millioner kroner. Valsede produkter prises som metallverdi med tillegg av en margin. Produksjonsprosessen gjør det nødvendig med betydelig lagerhold av mellomprodukter tilsvarende to til tre måneders metallforbruk. I et marked med varierende metallpriser, vil marginene bli påvirket av endringer i lagerverdier. I en situasjon med fallende metallpriser vil dette føre til lagertap. I tredje kvartal utgjorde dette tapet om lag 100 millioner kroner. EXTRUSION OG AUTOMOTIVE EBITDA for Extrusion og Automotive i tredje kvartal 2002 var 274 millioner kroner, en økning på 64 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Justert for virksomhetene i Technal og VAW og for engangseffekter, økte EBITDA med 75 millioner kroner. Tredje kvartal 2002 inkluderer engangseffekter på 103 millioner kroner, mot 27 millioner kroner i tredje kvartal året før. Av disse kostnadene er 90 millioner kroner knyttet til den permanente nedleggelsen av et pressverk i USA, nedbemanninger og nedleggelse av to kontorer. EBITDA for de tre første kvartalene utgjør 799 millioner kroner, mot 723 millioner i fjor. Markedet er spesielt vanskelig i Nord-Amerika, med lave volumer og press på marginene. Automotive opplever lave volumer som følge av lav etterspørsel for viktige bilmodeller i det europeiske markedet. Resultatet for den europeiske ekstruderingsvirksomheten var bedre enn i fjor, som var et spesielt vanskelig år. Volumene har økt som følge av økt markedsandel, og produktiviteten viser positiv utvikling. Markedsforholdene er fremdeles svake, med press på marginene, men markedsandelene er noe økt gjennom kvartalet. Produksjon og effektivitet viser en positiv utvikling ved de fleste verkene, men det er fremdeles betydelige problemer ved valseverket i Holmestrand, som gir tap ved denne enheten. HYDRO AGRI Millioner kroner EBITDA Driftsresultat Plantenæring og Gass og Kjemikalier ble tidligere rapportert separat. Disse aktivitetene rapporteres nå samlet som Agri. KFK, som tidligere inngikk i Agri, inngår i Øvrige virksomheter fra 1. januar EBITDA for Hydro Agri ble i årets tre første kvartaler millioner kroner, som er på samme nivå som i tilsvarende periode i fjor. For tredje kvartal var EBITDA 719 millioner kroner, tilnærmet uforandret sammenlignet med Resultat fra tilknyttede selskaper er belastet med 94 millioner kroner i engangskostnader i forbindelse med Farmland Hydro. Engangskostnader i tredje kvartal 2001 var 46 millioner kroner. Når man tar hensyn til at den norske kronen og euro har styrket seg mot US dollar sammenlignet med samme periode i fjor, viser EBITDA for kvartalet en betydelig underliggende forbedring. Driftsresultatet for tredje kvartal 2002 ble 436 millioner kroner, en forbedring på 229 millioner kroner i forhold til tredje kvartal Hittil i år er driftsresultatet millioner kroner, mot millioner kroner i Resultatet hittil i 2002 er negativt påvirket av fortsatt lave internasjonale gjødselpriser. Den samlede effekten av nedgangen i priser i US dollar beløper seg til 800 millioner kroner, mens prisnedgangen er enda større omregnet til euro

9 Norsk Hydros kvartalsrapport og norske kroner. Lavere variable kostnader kompenserer for 650 millioner kroner av dette, hovedsakelig gjennom lavere gasskostnader til de europeiske ammoniakkfabrikkene. Faste kostnader ble ytterligere redusert med 70 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret. Besparelsene hittil i år er 300 millioner kroner, dels som følge av ytterligere rasjonalisering, dels som følge av avhendelse av ikke-kjernevirksomheter med utilfredsstillende resultater. Tallene viser reell underliggende reduksjon. I tillegg kommer reduksjoner som følge av valutaeffekt ved omregning, slik at faste kostnader i regnskapet viser en reduksjon på 650 millioner kroner hittil i år. Prisnivået for hovedproduktene i Europa har hittil i år i gjennomsnitt vært 8 prosent lavere enn i fjor, uttrykt i US dollar, mens nivået i tredje kvartal var 5 prosent lavere enn tilsvarende kvartal i fjor. Ureaprisen er uforandret sammenlignet med fjoråret, men i tredje kvartal isolert var prisen 13 prosent høyere enn i fjor. Hittil i år har ammoniakkprisen i gjennomsnitt ligget 34 prosent under fjorårets pris, mens den mot slutten av tredje kvartal økte betydelig og i øyeblikket ligger 50 prosent over gjennomsnittsnivået hittil i år. En høyere ammoniakkpris har forholdsvis liten virkning på totalresultatet for Hydro Agri, men de indirekte effekter på urea- og nitratprisnivåer er viktig. Årsaken til økningen i ammoniakk- og ureapriser er vedvarende høye og stigende gasspriser i USA, produksjonsproblemer ved viktige ammoniakkanlegg hos konkurrenter, og en positiv prisutvikling for landbruksprodukter med påfølgende gunstig etterspørselseffekt for gjødsel. Forbruksutviklingen av gjødsel i Europa har vært svak de siste to årene, men reduksjonen i importvolumet har dempet dette noe for siste sesong. Kapasitetsutnyttelsen for nitratgjødsel er på et tilfredsstillende nivå, mens utnyttelsen for NPK-anleggene fremdeles er svak. Hydro Agri møter denne situasjonen ved å utvikle nye markeder utenfor Europa. Gjødselleveransene til de europeiske markedene var i tredje kvartal betydelig lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor, da salgsvolumene var forholdsvis høye. Hydro Agris salg til de europeiske markedene viste kun en mindre tilbakegang i forhold til i fjor fordi markedsandelen i kvartalet økte, hovedsaklig på bekostning av importvare. Hydro Agris salgsvolumer av gjødsel utenfor Europa viste en meget positiv utvikling også i tredje kvartal. Utviklingen i alle regioner (Latin-Amerika, Nord Amerika, Asia og Afrika) viste fremgang, men økningen var særlig stor i Afrika og Asia sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Salget av balansert gjødsel (NPK) til store markeder i Asia har hatt en spesielt positiv utvikling så langt i år. Hydros samlede salgsvolum av gjødsel globalt nådde for kvartalet 5,4 millioner tonn, som er det høyeste volum i tredje kvartal noensinne. Salgsvolumet hittil i år er 15,8 millioner tonn sammenlignet med 14,7 millioner tonn i Den relative betydning av gjødselvirksomheten utenfor Europa har fortsatt å øke, og hittil i år utgjør volumet utenfor Europa 55 prosent av det totale salgsvolum av gjødsel. Industrigass- og kjemivirksomheten har fortsatt fremgang og en meget tilfredsstillende inntjening. EBITDA er forbedret med 43 millioner kroner for kvartalet og med 153 millioner kroner hittil i år. I kvartalet viste industrigassvirksomheten i Skandinavia, miljøprodukter til vannbehandling og avgassrensing, og teknisk ammoniumnitrat, resultatfremgang. Etterspørselen er høy for miljøproduktene og gass for matvareproduksjon og transport. Nedstengning av anlegg som en del av restrukturering av kjemiindustrien i Europa, øker etterspørselen etter nitrogenbaserte kjemikalier. Hydro forventer i løpet av fjerde kvartal å undertegne en endelig avtale med Cargill om avhendelse av Hydros eierinteresser i fosfatselskapet Farmland Hydro. Et salg forventes ikke å gi regnskapsmessig gevinst eller tap av betydning.

10 10 Norsk Hydros kvartalsrapport ØVRIGE VIRKSOMHETER EBITDA Millioner kroner Petrokjemi KFK Flexible Packaging Andre virksomheter (47) 332 (114) Sum Driftsresultat Millioner kroner Petrokjemi (101) KFK (79) 92 (90) 6 (26) Flexible Packaging Andre virksomheter (14) (13) (32) (380) (214) Sum (7) (330) (341) Øvrige virksomheter består av Petrokjemi, A/S Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK), VAW Flexible Packaging, Pronova, Industriforsikring og Hydro Business Partner. PETROKJEMI I tredje kvartal 2002 ble EBITDA forbedret med 37 millioner kroner i forhold til tredje kvartal Både driftsresultat og resultater fra tilknyttede selskaper viste forbedring. Prisen på S-PVC har økt i tredje kvartal, og ligger om lag 20 prosent over prisen i tredje kvartal EBITDA for Petrokjemi viste en nedgang på 78 millioner kroner for årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor. Årsaken til resultatnedgangen er i første rekke en reduksjon i S-PVC prisen og prisen på natronlut med henholdsvis om lag 9 prosent og 46 prosent. Dette er delvis oppveid av reduserte råvarekostnader for våtgass og innkjøpt etylen. Resultatet fra tilknyttede selskaper er svekket med 30 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. A/S KORN- OG FODERSTOFKOMPAGNIET KFK siste kvartal og så langt i år hatt en betydelig resultatforbedring sammenlignet med fjoråret. KFK inngikk i tredje kvartal en avtale med et dansk konsortium bestående av åtte danske grovvarevirksomheter om avhendelse av KFKs danske fôr- og kornvirksomhet. I oktober ble det inngått avtale om avhendelse av KFKs virksomhet i Sverige. Avhendelsene forutsetter godkjennelse av konkurransemyndighetene, og forventes gjennomført i fjerde kvartal. KFK har i tilknytning til disse transaksjonene nedskrevet sine anleggsmidler med 154 millioner kroner, som er belastet driftresultatet i tredje kvartal. Den primære gjenstående aktivitet i KFK etter avhendelsene vil være fiskefôrvirksomheten i Biomar. Gjenværende del av KFK har som følge av transaksjonene endret navn til Treka AS. FLEXIBLE PACKAGING EBITDA for Flexible Packaging i tredje kvartal 2002 var 97 millioner kroner, som er på samme nivå som i andre kvartal. Virksomhetene i Flexible Packaging er inkludert fra 15. mars KFK hadde i tredje kvartal en EBITDA på 161 millioner kroner, en nedgang på 26 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. EBITDA for de første tre kvartaler i 2002 var 333 millioner kroner, en økning på 57 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Fiskefôrvirksomheten har både i

11 Norsk Hydros kvartalsrapport FINANSIELLE FORHOLD Millioner kroner Renteinntekter Utbytte, gevinst (tap) på verdipapirer, netto (95) (75) (136) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader (761) (902) (2.422) (2.789) (3.721) Aktiverte renter Valutagevinst (tap) (213) (416) Annet (59) (28) (126) (92) (157) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (628) (250) 294 (2.573) (3.609) Finansposter, netto (418) (514) (762) Netto finanskostnader var i tredje kvartal 418 millioner kroner (netto inntekt på 405 millioner kroner). Av reduksjonen på 823 millioner kroner er om lag 500 millioner kroner knyttet til lavere valutagevinster enn i fjor. Renteinntektene var 425 millioner kroner lavere på grunn av lavere kontantbeholdning, mens rentekostnadene er redusert med vel 100 millioner kroner, hovedsakelig som følge av lavere kurs på US dollar. Vekslingskursen mellom US dollar og norske kroner var ved utgangen av tredje kvartal 2002 på samme nivå som ved inngangen til kvartalet, mens euro, canadiske dollar og australske dollar er svekket i forhold til US dollar og norske kroner. Gevinster fra svekket euro og canadiske dollar i forhold til norske kroner oppveies av tap på styrket US dollar i forhold til euro og australske dollar. Aktiverte renter knyttet til anlegg under oppføring utgjorde i tredje kvartal 162 millioner kroner (153 millioner kroner). Kontanter og bankinnskudd var ved utgangen av tredje kvartal på 10,6 milliarder kroner, en økning på 3,5 milliarder kroner fra utgangen av forrige kvartal. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 32,8 milliarder kroner, mot 36,2 milliarder kroner ved inngangen til kvartalet. Hydros soliditet definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital inkludert minoritetsinteresser var ved utgangen av kvartalet på 0,43, mot 0,48 ved utgangen av forrige kvartal. Reduksjonen skyldes kontantinntjeningen i kvartalet. En vesentlig skattebetaling forfalt 1. oktober. Justert for denne utbetalingen ville forholdstallet vært 0,51, som er i samsvar med Hydros langsiktige mål på 0,5. SKATT Avsetning til betalbar og utsatt skatt for de tre første kvartalene i 2002 utgjorde millioner kroner som tilsvarer 64 prosent av resultat før skatt. I hovedsak er dette betalbar skatt. De tilsvarende tall for de tre første kvartalene i 2001 var millioner kroner og 65 prosent. Den høye skatteprosenten i både 2002 og 2001 skyldes at olje og gassvirksomheten i Norge, som utgjør en relativ stor del av inntjeningen, beskattes med en marginalskatt på 78 prosent. For tredje kvartal 2002 var skattekostnaden 85 prosent. Den høye skattekostnaden i kvartalet skyldes kombinasjonen av høy marginalskatt på inntjeningen fra norsk sokkel mens store utforskingskostnader knyttet til den internasjonale aktiviteten gir skattefradrag med en sats på knapt 30 prosent. I tillegg medfører det regnskapsmessige tapet for tilknyttede selskaper, hovedsakelig knyttet til Alunorte i Brasil, at skatteprosenten øker. Skattekostnaden for tredje kvartal inkluderer inntektsføring av skattefordeler på om lag 460 millioner kroner som følge av at Hydro forventer å kunne utnytte skattemessige fremførbare underskudd i løpet av de nærmeste årene knyttet til inntjening innen Agri-området. Oslo, 21.oktober 2002 Styret

12 12 Norsk Hydros kvartalsrapport RESULTATREGNSKAP Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Restruktureringskostnader (69) (9) - (10) (1) Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper (356) (48) 17 (451) (61) Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatter (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (628) (85) (250) (2.573) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (2.701) (368) (4.213) (9.549) (1.300) (12.047) (13.750) Minoritetsinteresser 43 6 (35) Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 2,00 0,30 5,20 21,30 2,90 26,10 30,50 Veid gjennomsnittlig antall aksjer ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. september Benyttet kurs er 7,3469.

13 Norsk Hydros kvartalsrapport BALANSE Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Omløpsmidler Bygninger, maskiner, inventar o.l Andre anleggsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner per aksje 288,10 39,20 287,90 290,30 Antall utestående aksjer ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. september Benyttet kurs er 7,3469.

14 14 Norsk Hydros kvartalsrapport KONTANTSTRØMOPPSTILLING Året Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Kontantstrøm fra driften: Resultat etter skatt Justeringer: Avskrivninger Andre justeringer Netto kontantstrøm tilført fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar o.l. (14.193) (1.932) (9.189) (14.348) Andre langsiktige investeringer (17.171) (2.337) (1.021) (1.663) Netto salg (kjøp) av kortsiktige investeringer (531) (72) Salg av bygninger, maskiner, inventar o.l Salg av andre langsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter (30.155) (4.104) (9.368) (14.681) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (3.785) (515) (899) (2.865) Kjøp av egne aksjer - - (1.155) (1.155) Salg av egne aksjer Betalt utbytte (2.576) (351) (2.470) (2.470) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter (5.716) (778) (3.927) (5.990) Valutakurseffekter på kontantstrømmen (490) (67) (110) (119) Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (16.577) (2.256) Kontanter og bankinnskudd ved begynnelsen av perioden Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av perioden ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 30. september Benyttet kurs er 7,3469.

15 Norsk Hydros kvartalsrapport ENDRINGER I EGENKAPITAL Året Millioner kroner Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Betalt utbytte (2.576) (2.470) (2.470) Netto omregningsdifferanser (5.364) (695) (793) Sikring av nettoinvestering og fremtidige kontantstrømmer Andre endringer som ikke resultatføres (26) 39 (356) Salg (kjøp) av egne aksjer 134 (1.017) (932) Egenkapital ved periodens slutt Alle tall er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) med mindre annet er oppgitt. Hydros regnskapsprinsipper fremgår av årsrapporten for De samme prinsipper er benyttet for delårsregnskapet, med unntak av de nye regnskapsprinsipper som er implementert 1. januar 2002 i samsvar med beskrivelse i årsrapporten og i denne rapport. Delårstall i denne rapporten er ikke revidert. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Hydro implementerte 1. januar 2002 Statement of Financial Accounting Standards No. 141 (SFAS 141), "Business Combinations" og Statement No. 142 (SFAS 142), "Goodwill and Other Intangible Assets". SFAS 141 krever at oppkjøpsmetoden benyttes for alle oppkjøpstransaksjoner som er initiert etter 30. juni Standarden regulerer også måling og regnskapsføring av immaterielle eiendeler og goodwill på oppkjøpstidspunktet, og utvider opplysningskravene for oppkjøp som gjennomføres etter 30. juni SFAS 142 medfører at goodwill ikke lenger avskrives, men vurderes for eventuell nedskrivning minst én gang per år. Hoveddelen av goodwill er tilordnet Extrusion og Automotive. Hydro tilordner og vurderer verdien av goodwill for hver sektor. I løpet av seks måneder fra implementering av standarden må første del av nedskrivningstesten gjennomføres. Denne testen innebærer at sektorens samlede balanseførte verdi vurderes i forhold til virkelig verdi. Dersom denne testen indikerer at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi, kreves del to av testen gjennomført innen utgangen av Dette innebærer tilordning av virkelig verdi til alle eiendeler og forpliktelser og måling av residual goodwillverdi for å fastsette eventuelt nedskrivningsbeløp. Andre del av testen, som fastsetter størrelsen av en eventuell nedskrivning, vil bli gjennomført i andre halvår Balanseført verdi av goodwill i Nord-Amerika er 681 millioner kroner. Dersom denne delen av testen eventuelt skulle resultere i nedskrivning av goodwill, antas dette i tilfelle å utgjøre et betydelig lavere beløp enn balanseført goodwill. Etter SFAS 142 skal immaterielle eiendeler avskrives over estimert økonomisk levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er tidsbegrenset og en kortere økonomisk levetid ikke kan estimeres, skal den immaterielle eiendelen ikke avskrives, men er gjenstand for årlig nedskrivningstest. Hydro har vurdert at varemerke identifisert ved kjøp av Technal i januar 2002 har ubegrenset økonomisk levetid. Balanseført verdi per 30. september var 197 millioner kroner. Tidligere perioder er i samsvar med standarden ikke omarbeidet. Tabellen nedenfor viser pro forma resultat før rentekostnader og skatter (EBIT), pro forma resultat etter skatt og pro forma resultat per aksje som om nåværende prinsipp hadde vært lagt til grunn fra 1. januar Første del av nedskrivningstesten er gjennomført, og indikerer behov for ytterligere analyse av Aluminium Nord-Amerika.

16 16 Norsk Hydros kvartalsrapport Millioner kroner Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Avskrivning goodwill Proforma EBIT Resultat etter skatt Avskrivning goodwill (etter skatt) Proforma resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner) 5,20 26,10 30,50 Avskrivning goodwill per aksje 0,20 0,50 0,60 Proforma resultat per aksje 5,40 26,60 31,10 Hydro har følgende immaterielle eiendeler og goodwill, inkludert i Andre anleggsmidler: Opprinnelig Av- og ned- Balanse- Opprinnelig Av- og ned- Balanse- Millioner kroner verdi skrivninger ført verdi verdi skrivninger ført verdi Immaterielle eiendeler med begrenset levetid (1.580) (749) 572 Immaterielle eiendeler med ubegrenset levetid Sum immaterielle eiendeler (1.580) (749) 572 Goodwill Goodwill i tilknyttede selskaper som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Extrusion og Millioner kroner Automotive Øvrige Sum Balanse 31. desember Justeringer: Tilgang i kvartalet Annet (174) (96) (270) Balanse 30. september

17 Norsk Hydros kvartalsrapport EBITDA 1) OG AVSTEMMING TIL RESULTAT FØR SKATT OG MINORITETSINTERESSER Hydros styringsmodell som er basert på verdiskapende ledelse (VBM), gjør at Hydro fokuserer på kontantstrømbaserte resultatmål før og etter skatt for måling av resultatene på de enkelte forretningsområder og segmenter. EBITDA, som i Hydro defineres som resultat før skatt, rentekostnader og enkelte andre finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før rentekostnader og skatt. EBITDA er et resultatmål som, i tillegg til driftsresultat, renteinntekter og andre finansinntekter, også omfatter resultater fra tilknyttede selskaper og gevinster og tap ved avhendelse av virksomhet som klassifiseres som "Andre poster" i resultatregnskapet. Avskrivninger og nedskrivninger, inkludert amortisering av merverdier i tilknyttede selskaper, holdes utenfor. EBITDA er ikke en erstatning for driftsresultat og resultat før skatt i henhold til god regnskapsskikk som indikatorer for selskapets drift. Heller ikke er EBITDA en erstatning for kontantstrømoppstillingen etter god regnskapsskikk. EBITDA kan ha ulike definisjoner hos ulike selskaper. I tabellen nedenfor presenteres en oversikt over EBITDA per virksomhetsområde, samt en avstemming fra EBITDA til resultat før skatt og minoritetsinteresser. Millioner kroner Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum EBITDA 1) Avskrivninger 2) (3.569) (3.278) (10.206) (9.171) (12.534) Amortisering av merverdier for tilknyttede selskap (122) (22) (300) (81) (149) Rentekostnader (761) (902) (2.422) (2.789) (3.721) Aktiverte renter Valutagevinst (tap) (213) (416) Annet (59) (28) (126) (92) (157) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Informasjon om EBITDA for segmentene innen hvert område og forklaringer til resultatutviklingen er tatt med i beskrivelsen av hvert område foran i denne rapporten. 1) EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 2) Omfatter også nedskrivninger av anleggsmidler inkludert i restruktureringskostnader med 261 millioner kroner i 2001.

18 18 Norsk Hydros kvartalsrapport INFORMASJON OM SEGMENTENE DRIFTSINNTEKTER Millioner kroner ) ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (6.862) (5.756) (17.597) (19.579) (25.225) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (4.057) (1.701) (10.096) (5.643) (7.107) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (2.373) (2.291) (7.272) (7.544) (10.032) Sum SALG TIL EKSTERNE KUNDER Millioner kroner ) ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (137) (71) 112 (123) 1 Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum ) Presentasjonen av urealiserte gevinster og tap på LME-kontrakter er endret og inkluderes nå samlet på Hydro Aluminium-nivå. Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende.

19 Norsk Hydros kvartalsrapport SALG TIL INTERNE KUNDER Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (6.862) (5.756) (17.597) (19.579) (25.225) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (3.920) (1.630) (10.208) (5.520) (7.108) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (2.383) (2.304) (7.301) (7.603) (10.106) Sum AVSKRIVNINGER Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer - (1) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum

20 20 Norsk Hydros kvartalsrapport DRIFTSRESULTAT Millioner kroner ) ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall 441 (163) Valsede Produkter (18) 18 (108) Extrusion og Automotive (228) Annet og elimineringer (23) (17) 268 (130) (17) Hydro Aluminium 412 (146) Hydro Agri Øvrige virksomheter (7) (329) (341) Konsernaktiviteter og elimineringer (92) (49) (177) (63) (53) Sum EBITDA Millioner kroner ) ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (22) (17) 269 (130) (17) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum ) Presentasjonen av urealiserte gevinster og tap på LME-kontrakter er endret og inkluderes nå samlet på Hydro Aluminium-nivå. Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende.

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 Resultat (EBITDA) 2) 12 10 8 6 4 2 0 i milliarder kroner 1. kv 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 Resultat per aksje i kroner 12 9 6 3 KONSOLIDERT RESULTAT

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 41.857 5.116 40.813 127.249 15.553 123.033

Detaljer

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1997 1997 1996 2. kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 2.633 3.145 2.830 Driftsresultat 5.975

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.578 4.915 44.454 85.392 10.343 82.220

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Foreløpig årsresultat 2003

Foreløpig årsresultat 2003 47701 kv_4.03n 14.02.04 01:31 Side 1 Driftsresultat I milliarder kroner Resultat EBITDA I milliarder kroner Resultat per aksje I kroner 8 7 6 5 4 3 2 1 15 12 9 6 3 20 15 10 5 0 4k 02 1k 03 2k 03 3k 03

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003 Første kvartal 2003 Norsk Hydro ASA 28. april 2003 2 Hovedpunkter første kvartal 2003 Resultatene bekrefter framgang i driften innen alle tre kjerneområder Rekordhøy olje og gassproduksjon Aluminiums forbedringsprogram

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer