Fjerde kvartal Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152."

Transkript

1 Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter Driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster - - (19) Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (1.036) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (3.769) (518) (1.703) (13.318) (1.830) (13.750) Minoritetsinteresser (28) (4) Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 13,10 1,80 4,40 34,40 4,70 30,50 Finansielle hovedtall EBITDA millioner Investeringer millioner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 2) 0,44 0,44 0,27 0,44 0,44 0,27 1) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. desember Benyttet kurs er 7, ) Netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. Resultat (EBITDA*) Resultat per aksje i kroner 12 i milliarder kroner kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2002 * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Alle sammenligningstall gjelder tilsvarende perioder i 2001, med mindre annet fremgår av teksten.

2 2 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydros resultat etter skatt i 2002 var millioner kroner (34,40 kroner per aksje), mot millioner kroner (30,50 kroner per aksje) i Fremgangen fra året før er særlig knyttet til en vesentlig økning av olje- og gassproduksjonen, økt omfang av Hydros aluminiumvirksomhet etter overtakelsen av VAW i første kvartal, urealiserte gevinster knyttet til kraftkontrakter, samt urealiserte valutagevinster knyttet til selskapets gjeld. Lavere olje- og gasspriser, vanskelige markedsforhold for aluminium og styrking av kursen på norske kroner har hatt negativ virkning på resultatet. I fjerde kvartal har Hydro et resultat etter skatt på millioner kroner (13,10 kroner per aksje), mot millioner kroner (4,40 per aksje) i tilsvarende periode i Driftsresultatet i fjerde kvartal utgjorde millioner kroner, mot millioner kroner i samme periode i fjor. Styret foreslår for Generalforsamlingen et utbytte på 10,50 kroner per aksje for 2002, mot 10 kroner for s RISKregulering for Norsk Hydro ASA er beregnet til 14,90 kroner per aksje. - Hydro har i 2002 oppnådd en avkastning på investert kapital på linje med etablerte mål for året, og soliditeten er sterk, til tross for betydelige oppkjøp, noe som gjenspeiler en høy kontantstrøm gjennom året. Det er oppnådd produktivitetsforbedringer i alle våre forretningsområder, og særlig innen olje- og gassvirksomheten bidrar produksjonsveksten vesentlig til selskapets lønnsomhet, sier generaldirektør Eivind Reiten. - Markedsforholdene for vår aluminiumvirksomhet har vært vanskelige, mens høy oljepris bidrar i sterk positiv retning. Det er betydelig usikkerhet knyttet til den internasjonale økonomiske utvikling fremover. Dette innebærer også stor usikkerhet med hensyn til prisutviklingen for Hydros hovedprodukter. Vi legger vekt på fortsatt innsats for å bedre Hydros konkurransekraft og opprettholde selskapets finansielle styrke, sier Reiten. I fjerde kvartal 2002 var Hydros olje- og gassproduksjon fat oe per dag. For året var produksjonen gjennomsnittlig fat oljeekvivalenter (oe) per dag, en økning på om lag 14 prosent fra For 2003 forventes en gjennomsnittlig produksjon på fat oe per dag. Hydros tilgang på nye olje- og gassreserver, inkludert kjøp og salg av feltandeler, tilsvarer 187 prosent av årets produksjon. Uten kjøp og salg var reserveerstatningsgraden 98 prosent. Utforskingsaktivitetene har i 2002 gitt skuffende resultater, og har belastet regnskapet med 3,4 milliarder kroner. Aluminiumvirksomheten økte betydelig tidlig i 2002 ved overtakelse av selskapene VAW og Technal, som begge i løpet av året ble fullt integrerte deler av Hydros forretningsvirksomhet. Arbeidet med å ta ut synergier etter integrasjonen, så vel som andre forbedringsprogrammer, går som planlagt. Markedsforholdene har vært vanskelige for metall og foredlede produkter. Den sterke kronekursen bidrar til betydelig svekkelse av konkurranseevnen for de norske produksjonsenhetene. I kombinasjon med lave aluminiumpriser gjør dette at resultatene for de norske enhetene er svake. Agrivirksomheten har opprettholdt inntjeningsnivået fra året før, til tross for svake gjødselmarkeder det meste av året, og negativ virkning av endrete valutakurser og høyere råstoffkostnader. Markedsandelene er økt i Europa. Salgsvolumet utenfor Europa har økt, og er nå større enn salget i det europeiske markedet. I løpet av 2002 har KFK avhendet vesentlige deler av sin virksomhet. I tillegg har Hydro inngått avtale om salg av enheten Flexible Packaging. Samlet er det inngått avtaler om avhendelser for vel 6 milliarder kroner av et mål for årene på 10 milliarder kroner. Avsetningen til skatter for 2002 er millioner kroner, som tilsvarer 60 prosent av resultat før skatt Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum 1)

3 Norsk Hydros foreløpig årsresultat Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium (90) Hydro Agri Øvrige virksomheter 13 (81) Konsernaktiviteter og elimineringer (24) (24) Sum 1) ) Spesifikasjon finnes på side 20. EBITDA for 2002 var millioner kroner ( millioner kroner). EBITDA for fjerde kvartal var millioner kroner (7.297 millioner kroner). Økningen i EBITDA for Olje og Energi på millioner skyldes i hovedsak høy produksjon av olje og gass i kvartalet, både som følge av høy produksjonsregularitet og høyt gassavtak i kvartalet. Oljeprisen målt i norske kroner var i fjerde kvartal om lag 11 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2001, mens den for året under ett var om lag 11 prosent lavere enn for Kostnadsreduksjoner har bidratt positivt. Aluminium viser en økning i EBITDA på millioner kroner, hovedsakelig som følge av at kjøp av VAW og Technal i første kvartal har tilført ny virksomhet. Aluminiummarkedene er imidlertid fremdeles svake. Vekslingskursen mellom norske kroner og US dollar har medført svekket konkurranseevne, spesielt for de norske virksomhetene. Integrasjonen av VAW og interne forbedringsprogrammer gjennomføres som planlagt, og realiserte kostnadsreduksjoner er i overkant av opprinnelig plan. Målet for kostnadsbesparelser ved utgangen av 2003 som følge av disse tiltakene er økt med 400 millioner kroner til 2,0 milliarder kroner. I tillegg kommer tiltakene i magnesiumvirksomheten som forventes å gi kostnadsbesparelser på 500 millioner kroner. Agri viser stabilt gode resultater, men påvirkes i betydelig grad av svekkelsen av US dollar i forhold til norske kroner. De internasjonale gjødselmarkedene var svake også i fjerde kvartal, men strammere forhold mellom tilbud og etterspørsel etter årsskiftet har medført økte priser på viktige produkter. Resultat i tilknyttede selskaper var i fjerde kvartal 484 millioner kroner, mot 265 millioner kroner i fjerde kvartal I fjerde kvartal har en reduksjon i valutatap knyttet til aluminavirksomheten i Brasil med 166 millioner kroner bidratt til resultatet. I fjerde kvartal 2001 var tilsvarende valutagevinst 177 millioner kroner. For året var resultatet i tilknyttede selskaper 33 millioner kroner i 2002, mot 566 millioner kroner i Valutatap knyttet til aluminavirksomheten i Brasil belaster resultatet med 460 millioner kroner, mot 185 millioner kroner i Hydro Energi har ansvaret for å sikre dekningen av elektrisk kraft til eget forbruk i Hydro, dekning av leveranseforpliktelser og å redusere konsekvensene av ugunstige prissvingninger. Dette styres gjennom produksjonstilpasninger og inngåelse av kontrakter i derivatmarkedet for kraft. Elektrisitetsprisene i Norge var unormalt høye mot slutten av 2002 som følge av lave vannreserver og høyt forbruk. For å kompensere for lave vannreserver og derved lavere forventet egenproduksjon av kraft i 2003, inngikk Hydro kjøpskontrakter i derivatmarkedet med forfall i De høye prisene ved utløpet av 2002 førte til en økning av verdien på Hydros kontraktsportefølje for kraft med urealisert resultateffekt for fjerde kvartal på om lag 900 millioner kroner. Om lag 300 millioner kroner av dette inngår i Hydro Energi og 600 millioner kroner under Konsernaktiviteter og Elimineringer. Verdien av kontraktsporteføljen for kraft vil endres i takt med endringer i markedsprisene og størrelse og sammensetning av kontraktsporteføljen til enhver tid. Elektrisitetsprisene har falt etter , og derved er verdien av disse kontraktene redusert. Verdireduksjonen forventes å belaste resultatet i kommende kvartaler. Investeringene i 2002 var 45,8 milliarder kroner. Kjøpet av VAW utgjorde 20,9 milliarder kroner. Investeringen i SDØE-andeler utgjorde 5,5 milliarder kroner, inklusive effekten av utsatt skatt på 2,1 milliarder kroner. CROGI (Cash Return on Gross Investment) i 2002 var 8,6 prosent, sammenlignet med 9,4 prosent for Olje og Energi oppnådde en CROGI på 11,9 prosent (13 prosent i 2001). For Aluminium var CROGI 7,1 prosent (5,7 prosent i 2001). Agri oppnådde en CROGI på 9,4 prosent (9,6 prosent i 2001). Basert på normaliserte priser 2) var CROGI 9 prosent i 2002, mot 8 prosent i CROGI basert på normaliserte priser for områdene i 2002 var henholdsvis 9,6 for Olje og Energi, 8,9 for Aluminium og 11,2 for Agri. 2) Se side 16.

4 4 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 HYDRO OLJE OG ENERGI EBITDA Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Sum Driftsresultat Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Sum Produksjon av olje og gass (i fat oljeekvivalenter per dag) Oljepris (US dollar/fat) 25,60 18,90 24,70 24,20 Oljepris (kroner/fat) 186,70 168,20 194,20 217,20 Gjennomsnittlig kurs kroner/us dollar 7,30 8,88 7,88 8,98 Gasspris (kroner/sm 3 ) 0,98 1,14 0,95 1,21 Kostnadsført utforsking millioner kroner Hydro Olje og Energi består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. EBITDA for Olje og Energi i fjerde kvartal 2002 var millioner kroner, en økning på 45 prosent sammenlignet med fjerde kvartal EBITDA i 2002 var millioner kroner, en reduksjon på 8 prosent i forhold til UTFORSKING OG PRODUKSJON EBITDA for Utforsking og Produksjon var i fjerde kvartal millioner kroner, 39 prosent høyere enn i fjerde kvartal Økningen skyldes i hovedsak økt produksjon av både olje og gass, og høyere oljepris målt i norske kroner. Oljeprisen uttrykt i norske kroner var i kvartalet om lag 11 prosent høyere enn i fjerde kvartal Driftsresultatet i fjerde kvartal var millioner kroner, mot millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet i fjerde kvartal er belastet med en nedskrivning på Valefeltet, som er en satellitt til Heimdalfeltet, med 174 millioner kroner. Nedskrivningen skyldes problemer med produksjonsegenskapene for den ene brønnen i feltet, noe som medfører at forventet mengde produsert gass er redusert. For året 2002 var EBITDA millioner kroner, 9 prosent lavere enn Driftsresultatet for 2002 var millioner kroner ( millioner kroner) Hydros produksjon av olje og gass i fjerde kvartal 2002 var i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter (oe) per dag, en økning på fat oe per dag sammenlignet med fjerde kvartal Oljeproduksjonen i fjerde kvartal var fat per dag, en økning på om lag 18 prosent. Økningen skyldes i hovedsak produksjon fra de nye feltene Terra Nova i Canada og Girassol i Angola, som ble satt i drift i henholdsvis januar 2002 og desember I tillegg har Hydro økt sin produksjon fra Osebergfeltene på grunn av høyere eierandel, som følge av kjøp av SDØE-andeler. SDØE-andelene har gitt en produksjon på fat i fjerde kvartal, tilsvarende fat for året. Produksjonsregulariteten har vært høy. Gassproduksjonen i kvartalet var fat oljeekvivalenter, omlag 25 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Gassavtaket fra kundene i kvartalet var høyere enn forventet på grunn av lave temperaturer på kontinentet. For året 2002 var Hydros produksjon av olje og gass i gjennomsnitt fat oe per dag, en økning på 14 prosent.

5 Norsk Hydros foreløpig årsresultat Gjennomsnittlig realisert råoljepris var i fjerde kvartal 25,6 US dollar per fat, sammenlignet med 18,9 US dollar per fat i tilsvarende periode året før. Uttrykt i norske kroner var realisert oljepris om lag 11 prosent høyere enn i fjerde kvartal For året var gjennomsnittlig realisert råoljepris 24,7 US dollar per fat, en økning på 2 prosent fra Målt i norske kroner var imidlertid råoljeprisen 11 prosent lavere enn for Gjennomsnittlig realiserte gasspriser var i fjerde kvartal 14 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2001, og utgjorde 0,98 kroner pr. Sm 3. Kostnadene (produksjonskostnader, avskrivninger og netto tariffer) for 2002 var 79 kroner per produsert fat mot 81 kroner i Hovedårsaken til reduksjonen var reduksjoner i totale kostnader, kombinert med økt produksjon, og reduserte enhetsavskrivninger, som følge av reserveoppgraderinger. Første januar 2003 ble operatørskapet på Tampen overført til Statoil. Dette innebar overføring av 535 ansatte. Som en ytterligere tilpasning til forventet aktivitetsnivå og færre fremtidige utbyggingsoppgaver på norsk sokkel, ble det i januar 2003 varslet omorganiserings- og nedbemanningstiltak som vil resultere i om lag 300 færre ansatte og innleide innen utgangen av Kostnadene knyttet til disse tiltakene vil bli belastet regnskapet for Utforskingskostnader var i kvartalet 424 millioner kroner, mot 460 millioner kroner i fjerde kvartal Det er i kvartalet gjort funn på Blokk 17 i Angola (Zenia) og i Norge på PL050 (Aurora) og PL073 (Tyrihans). I tillegg pågår vurdering av brønnresultater i Angola og Canada. Solsikke-brønnen på PL253 utenfor Midt- Norge viste seg å være tørr. Leteutgifter for 2002 beløper seg til millioner kroner millioner kroner er kostnadsført, om lag 2 milliarder kroner mer enn Økningen skyldes i hovedsak boring av tørre brønner internasjonalt, samt utgiftsføring av tidligere aktiverte anskaffelseskostnader for lisensrettigheter. I løpet av 2002 ble 30 brønner avsluttet, hvorav 11 resulterte i funn og 3 er fortsatt under vurdering. Hydros gjenværende olje- og gassreserver var millioner fat oljeekvivalenter (mfoe) ved utgangen av Ved utgangen av 2001 var gjenværende reserver mfoe. Hydros reserveerstatningsgrad for 2002 var 187 prosent, inklusive kjøp av SDØE-andeler på 186 mfoe. Uten kjøp og salg var reserveerstatningsgraden 98 prosent. Reservetilveksten skyldes modning av tekniske ressurser til påviste reserver i Norge, vesentlig Snøhvit, og i Libya, samt oppgradering for produserende felt. Forholdet mellom påviste reserver og dagens produksjonsnivå (reserve life) var ved utgangen av 2002 på 13 år, fordelt på olje med 9 år og gass med 26 år. ENERGI OG OLJEMARKEDSFØRING EBITDA for Energi og Oljemarkedsføring var 692 millioner kroner i fjerde kvartal 2002, sammenlignet med 257 millioner kroner i samme periode året før. EBITDA for 2002 var millioner kroner, som er 8 prosent høyere enn for EBITDA for 2001 inkluderer gevinst på salg av overføringsnett på 179 millioner kroner. Driftsresultatet for 2002 var millioner kroner, sammenlignet med millioner kroner i EBITDA og driftsresultatet for Kraftforsyning og Markedsføring økte med om lag 412 millioner kroner i fjerde kvartal 2002 sammenlignet med De norske kraftprisene steg til et rekordhøyt nivå i løpet av kvartalet. De rekordhøye kraftprisene var et resultat av svært lav magasinfylling som følge av en uvanlig tørr høst og høyere forbruk på grunn av kaldt vær. For å motvirke lav magasinfylling inngikk Hydro kjøpskontrakter i derivatmarkedet for kraft for levering i Gjennomsnittlig spotpris for kvartalet var 35,7 øre per kwh mot 17,0 øre per kwh i samme periode året før. Spotprisen ved utgangen av 2002 var 62,6 øre per kwh. Forwardprisen for 2003 steg vesentlig. Dette førte til en økning i markedsverdien av elkraftporteføljen med om lag 900 millioner kroner. En del av denne porteføljen består av salgskontrakter med andre enheter i Hydro. Derfor er bare deler av den urealiserte gevinsten regnskapsført i Energi. I fjerde kvartal 2002 gikk kraftproduksjonen ned med 11 prosent til 2,4 TWh sammenlignet med samme periode året før. Produksjonen i 2002 var noe høyere enn året før. Den høye prisstigningen i fjerde kvartal førte til at gjennomsnittsprisen for 2002 steg til et nivå som var om lag 8 prosent høyere enn i Prisen på elkraft ble kraftig redusert etter årsskiftet. EBITDA og driftsresultat for Gassforsyning og Markedsføring var negativt med 29 millioner kroner, mot et positivt resultat på 79 millioner kroner i samme periode året før. Gassforsyning og Markedsføring hadde svakere handelsresultater i fjerde kvartal. EBITDA og driftsresultatet for Oljehandel og Raffineringsvirksomheten økte med om lag 35 millioner kroner i fjerde kvartal 2002 sammenlignet med samme periode året før. Økningen skyldtes hovedsaklig bedre resultat fra oljehandel, som økte med 74 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Oppstartproblemer etter en planlagt vedlikeholdsstans av Scanraff-raffineriet på slutten av tredje kvartal påvirket resultatet for fjerde kvartal negativt. Hydros gjennomsnittlige raffineringsmargin i fjerde kvartal var 2,62 US dollar per fat, mot 2,56 US dollar i For hele året ble raffineringsmarginen redusert fra en uvanlig høy gjennomsnittsmargin på 3,76 US dollar i 2001 til 2,21 i 2002.

6 6 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 EBITDA for Oljemarkedsføring i fjerde kvartal 2002 var 76 millioner kroner, sammenlignet med 10 millioner kroner i samme periode året før. Økningen skyldtes høyere marginer, hovedsaklig på grunn av lavere lagertap. Lagertap utgjorde 15 millioner kroner i fjerde kvartal 2002, mot 173 millioner kroner i samme periode året før. Volumene var tilnærmet uendret sammenlignet med året før. EBITDA for 2002 var 323 millioner kroner, som er 208 millioner kroner høyere enn i Dette skyldtes hovedsaklig høyere marginer, inkludert en lagergevinst på 91 millioner kroner, mot et lagertap på 172 millioner kroner i HYDRO ALUMINIUM EBITDA Millioner kroner ) ) Metall 964 (349) Valsede Produkter Extrusion og Automotive 285 (91) Annet og elimineringer (17) Sum (302) Driftsresultat Millioner kroner ) ) Metall 425 (747) Valsede Produkter (187) 3 (295) 58 Extrusion og Automotive (29) (366) 14 (228) Annet og elimineringer (17) Sum 230 (997) Aluminiumpris LME (US dollar/tonn) USD/NOK, realisert 2) 7,62 9,04 8,34 8,90 Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) ) Presentasjonen av urealiserte gevinster og tap på LME-kontrakter er endret og inkluderes nå på Hydro Aluminium-nivå. Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende. 2) Forskjellen mellom realisert kurs og kurs på transaksjonstidspunktet er rapportert som valutagevinst/tap og er ikke inkludert i EBITDA. Fra og med første kvartal 2002 omfatter forretningsområdet Aluminium alle aluminium- og magnesiumaktivitetene til Hydro og VAW, bortsett fra VAWs virksomhet Flexible Packaging, som inngår i "Øvrige virksomheter". Forretningsområdet Aluminium består av følgende delsegmenter: - Metall (Primærmetall og Metallprodukter) - Valsede Produkter - Extrusion og Automotive (inkludert Aluminium Nord-Amerika) Tidligere års finansiell informasjon er blitt omarbeidet i samsvar med den nye strukturen. I løpet av første kvartal 2002 overtok Hydro VAW Aluminium AG og Technal. Begge selskapene er fullt integrert i Hydro Aluminium. Hydros konsoliderte resultat inkluderer resultatet for VAW fra 15. mars 2002 og resultatet for Technal fra 26. januar 2002.

7 Norsk Hydros foreløpig årsresultat EBITDA for fjerde kvartal 2002 var millioner kroner, sammenlignet med et tap på 302 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet for fjerde kvartal var 230 millioner kroner. I fjerde kvartal året før var driftsresultatet negativt med 997 millioner kroner. En stor del av økningen skyldtes bidragene fra VAW og Technal inkluderte imidlertid også tap knyttet til kundefordringer og aluminiumopsjoner, i tillegg til restruktureringskostnader ved nedleggelsen av magnesiumanlegget i Porsgrunn med 700 millioner kroner. Resultatet var negativt påvirket av en nedgang på om lag 20 prosent i realiserte aluminiumpriser i norske kroner sammenlignet med fjerde kvartal Faste kostnader økte med 125 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2001, blant annet som følge av avsetninger til miljøforpliktelser, høyere lønnskostnader og kostnader knyttet til prosjekter. EBITDA for 2002 var millioner kroner, en økning på millioner. EBITDA for nye virksomheter i 2002 var millioner kroner. Resultatet for Hydro Aluminium gjenspeilte vanskelige markedsforhold, noe som påvirket alle delsegmentene i Som svar på de økonomiske forholdene reduserte kundene lagerbeholdningene, noe som førte til lavere etterspørsel etter metallprodukter. Dette medførte overkapasitet i markedet, noe som presset både LME-prisen og produktmarginene. Kostnads- og bemanningsmål ble nådd i 2002 i forbindelse med forbedringsprogrammer som skal øke Hydro Aluminiums samlede effektivitet. Samlede kostnadsreduksjoner utgjorde 1 milliard kroner i Nedleggelsen av produksjon av primærmagnesium i Norge førte til kostnadsbesparelser på 430 millioner kroner i 2002, av en planlagt årlig besparelse på totalt 500 millioner kroner ved utgangen av I tillegg har forbedringsprogrammer annonsert i forbindelse med oppkjøpet av VAW for å realisere synergier i den nye organisasjonen, ført til resterende 560 millioner kroner i besparelse sammenlignet med kostnadsnivået for de sammenslåtte virksomhetene i Samlede kostnader knyttet til gjennomføringen av programmene i 2002 var 300 millioner kroner, hvorav 211 millioner kroner ble kostnadsført i 2002 (65 millioner kroner for fjerde kvartal). Resten av beløpet inngikk som forpliktelse i åpningsbalansen ved oppkjøpet av VAW. Resultatet var også negativt påvirket av ytterligere kostnader knyttet til VAW-integrasjonen på om lag 150 millioner kroner i 2002 (22 millioner kroner i fjerde kvartal). Nedbemanninger i 2002 omfattet 528 ansatte knyttet til magnesiumvirksomheten og 708 ansatte knyttet til andre nedbemanningstiltak. Hydro Aluminium økte sine mål for kostnadsbesparelser i fjerde kvartal. Målet for alle forbedringsprogrammene, inkludert magnesium, økte med 400 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner ved utgangen av 2003 sammenlignet med kostnadsnivået i de sammenslåtte virksomhetene i Samlede kostnader direkte knyttet til gjennomføring av forbedringsprogrammene antas å utgjøre millioner kroner, hvorav 990 millioner kroner har påløpt ved utgangen av Resultatet fra tilknyttede selskaper bidro i fjerde kvartal med 341 millioner kroner til EBITDA. Resultatet for 2002 var sterkt påvirket av urealiserte valutatap knyttet til lån i US dollar i den brasilianske aluminaprodusenten Alunorte. inkluderer reversering av 166 millioner kroner av tidligere regnskapsførte valutatap. For hele året var resultatet for tilknyttede selskaper negativt med 219 millioner kroner, mot et positivt resultat på 118 millioner kroner i Resultatet inkluderte valutatap med 460 millioner kroner for 2002 (159 millioner kroner). METALL Metall omfatter tidligere Aluminium Metallprodukter, som består av produksjon av primæraluminium, omsmeltevirksomhet i Europa og Magnesiummetall-virksomheten, i tillegg til virksomhetene primærmaterialer og metallprodukter i VAW. Tilsvarende virksomheter i USA inngår i delsegmentet Extrusion og Automotive. EBITDA for Metall i fjerde kvartal 2002 var 964 millioner kroner, inkludert om lag 442 millioner kroner fra VAWs virksomhet, mot et tap på 349 millioner kroner i fjerde kvartal 2001, inkludert restruktureringskostnader for Magnesium med 700 millioner kroner. EBITDA for 2002 var millioner kroner, sammenlignet med millioner i Driftsresultatet for fjerde kvartal var 425 millioner sammenlignet med et negativt driftsresultat på 747 millioner kroner i For 2002 var driftsresulatet mot 372 for Hydro realiserte en LME-pris på US dollar per tonn for fjerde kvartal 2002, mot US dollar per tonn i samme kvartal 2001, en nedgang på om lag 5 prosent. Målt i norske kroner ble LME-prisen redusert med om lag 20 prosent. Volumene økte i forbindelse med VAW-oppkjøpet, mens de tidligere Hydro-virksomhetene hadde et stabilt forretningsvolum. Produktmarginene økte, men var i fjerde kvartal fremdeles lavere enn i samme kvartal i På grunn av den sterke norske kronen og lav aluminiumpris var resultatet for de norske aluminiumverkene svake. Metall gjennomførte hoveddelen av en miljøundersøkelse og økte avsetningen til miljøforpliktelser med 65 millioner kroner. Høye kortsiktige kraftpriser i Norge i fjerde kvartal har ikke hatt vesentlig effekt for Hydro Aluminiums resultat. Metall har inngått langsiktige kraftavtaler og er lite påvirket av spotmarkedet.

8 8 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 Magnesiumvirksomheten utviklet seg positivt gjennom året. Markedet er imidlertid fremdeles under press. Hydro Aluminium har flere utvidelsesprosjekter som vil redusere kostnadene per tonn primærmetall som produseres. Første fase av utvidelsen av aluminiumverket på Sunndal startet produksjonen som planlagt i fjerde kvartal. Utgifter på 27 millioner kroner knyttet til oppstarten er kostnadsført. Andre utvidelsesprosjekter (primærkapasitet i Alouette, Canada, aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, anodefabrikk ved Aluchemie, og anodebrennovn i Årdal) går som planlagt med hensyn til framdrift og utgifter. VALSEDE PRODUKTER EBITDA for Valsede Produkter i fjerde kvartal 2002 var 47 millioner kroner, sammenlignet med 25 millioner kroner for tilsvarende periode året før. Virksomheter fra tidligere VAW-anlegg bidro med 50 millioner kroner i EBITDA i kvartalet. Driftsresultatet for fjerde kvartal var negativt med 187 millioner kroner. EBITDA for 2002 var 258 millioner kroner. Driftsresultatet for 2002 var negativt med 295 millioner kroner, mot positivt driftsresultat på 58 millioner kroner i Varelageret i VAW ble vurdert til virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Dette påvirket resultatet negativt med økte kostnader for solgte varer med om lag 125 millioner kroner i For fjerde kvartal isolert sett ga dette en positiv effekt på om lag 25 millioner kroner på grunn av en justering av beregnet markedsverdi fra første kvartal. Andre integrasjons- og nedbemanningskostnader som ble regnskapsført i 2002 utgjorde om lag 85 millioner kroner (8 millioner kroner i fjerde kvartal). EXTRUSION OG AUTOMOTIVE EBITDA for Extrusion og Automotive i fjerde kvartal 2002 var 285 millioner kroner, en økning på 376 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Justert for virksomhetene i Technal og VAW og for engangseffekter, økte EBITDA med 144 millioner kroner inkluderer engangseffekter på 18 millioner kroner, mot 194 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Driftsresultatet for fjerde kvartal var negativt med 29 millioner kroner, sammenlignet med et negativt resultat på 366 millioner kroner i samme kvartal i EBITDA for 2002 var millioner kroner, sammenlignet med 632 millioner kroner i Justert for nye enheter og engangseffekter, ble EBITDA redusert med om lag 16 millioner kroner. Dette skyldtes hovedsakelig svakere resultater i Nord-Amerika, mens Extrusion i Europa og Automotive bedret resultatene. Markedet er fortsatt svakt, både i Europa og i Nord-Amerika. Lav etterspørsel på begge kontinenter presser marginene, selv om marginene i USA har vært mer stabile, til tross for stadig mindre volumer. Bedrede resultater for den europeiske ekstruderingsvirksomheten skyldes høyere effektivitet og bedre produktivitet. Hydro Automotives virksomhet opplevde høyere volumer i fjerde kvartal enn i tredje kvartal, som ble delvis oppveid av høyere kostnader ved introduksjon av nye produkter. Valsede Produkter prises som metallverdi med tillegg av en margin. Produksjonsprosessen gjør det nødvendig med betydelig lagerhold av mellomprodukter tilsvarende to til tre måneders produksjon. Derfor vil marginene bli påvirket av endringer i lagerverdier i et marked med varierende metallpriser. I en situasjon med fallende priser vil dette føre til lagertap som gjenspeiles i segmentets margin. I fjerde kvartal utgjorde dette tapet om lag 94 millioner kroner og om lag 200 millioner kroner i hele Resultatet for fjerde kvartal var svakt på grunn av sesongsvingninger som påvirker volumet. Etter en nedgang i de første ni månedene i 2002, økte gjennomsnittsmarginen for valseverkene i fjerde kvartal. Salget av valsede produkter i 2002 økte med om lag seks prosent sammenlignet med året før. Produksjonssystemet består av to store valseverk og flere mindre verk. Valseverket i Holmestrand står overfor store utfordringer med høy pris på innkjøpt aluminiumskrap som er en viktig råvare, driftsproblemer og en sterk norsk krone.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015 Q2 2015 KVARTALSRAPPORT FOR DET Norske oljeselskap Trondheim, 15. JULI 2015 VIKTIGE HENDELSER I Q2 2015 1. april: Obligasjonseiermøtet godkjente i DETNOR02 visse endringer i vilkårene for obligasjonslånet.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer