Fjerde kvartal Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152."

Transkript

1 Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter Driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster - - (19) Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (1.036) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (3.769) (518) (1.703) (13.318) (1.830) (13.750) Minoritetsinteresser (28) (4) Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 13,10 1,80 4,40 34,40 4,70 30,50 Finansielle hovedtall EBITDA millioner Investeringer millioner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 2) 0,44 0,44 0,27 0,44 0,44 0,27 1) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. desember Benyttet kurs er 7, ) Netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. Resultat (EBITDA*) Resultat per aksje i kroner 12 i milliarder kroner kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2002 * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Alle sammenligningstall gjelder tilsvarende perioder i 2001, med mindre annet fremgår av teksten.

2 2 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydros resultat etter skatt i 2002 var millioner kroner (34,40 kroner per aksje), mot millioner kroner (30,50 kroner per aksje) i Fremgangen fra året før er særlig knyttet til en vesentlig økning av olje- og gassproduksjonen, økt omfang av Hydros aluminiumvirksomhet etter overtakelsen av VAW i første kvartal, urealiserte gevinster knyttet til kraftkontrakter, samt urealiserte valutagevinster knyttet til selskapets gjeld. Lavere olje- og gasspriser, vanskelige markedsforhold for aluminium og styrking av kursen på norske kroner har hatt negativ virkning på resultatet. I fjerde kvartal har Hydro et resultat etter skatt på millioner kroner (13,10 kroner per aksje), mot millioner kroner (4,40 per aksje) i tilsvarende periode i Driftsresultatet i fjerde kvartal utgjorde millioner kroner, mot millioner kroner i samme periode i fjor. Styret foreslår for Generalforsamlingen et utbytte på 10,50 kroner per aksje for 2002, mot 10 kroner for s RISKregulering for Norsk Hydro ASA er beregnet til 14,90 kroner per aksje. - Hydro har i 2002 oppnådd en avkastning på investert kapital på linje med etablerte mål for året, og soliditeten er sterk, til tross for betydelige oppkjøp, noe som gjenspeiler en høy kontantstrøm gjennom året. Det er oppnådd produktivitetsforbedringer i alle våre forretningsområder, og særlig innen olje- og gassvirksomheten bidrar produksjonsveksten vesentlig til selskapets lønnsomhet, sier generaldirektør Eivind Reiten. - Markedsforholdene for vår aluminiumvirksomhet har vært vanskelige, mens høy oljepris bidrar i sterk positiv retning. Det er betydelig usikkerhet knyttet til den internasjonale økonomiske utvikling fremover. Dette innebærer også stor usikkerhet med hensyn til prisutviklingen for Hydros hovedprodukter. Vi legger vekt på fortsatt innsats for å bedre Hydros konkurransekraft og opprettholde selskapets finansielle styrke, sier Reiten. I fjerde kvartal 2002 var Hydros olje- og gassproduksjon fat oe per dag. For året var produksjonen gjennomsnittlig fat oljeekvivalenter (oe) per dag, en økning på om lag 14 prosent fra For 2003 forventes en gjennomsnittlig produksjon på fat oe per dag. Hydros tilgang på nye olje- og gassreserver, inkludert kjøp og salg av feltandeler, tilsvarer 187 prosent av årets produksjon. Uten kjøp og salg var reserveerstatningsgraden 98 prosent. Utforskingsaktivitetene har i 2002 gitt skuffende resultater, og har belastet regnskapet med 3,4 milliarder kroner. Aluminiumvirksomheten økte betydelig tidlig i 2002 ved overtakelse av selskapene VAW og Technal, som begge i løpet av året ble fullt integrerte deler av Hydros forretningsvirksomhet. Arbeidet med å ta ut synergier etter integrasjonen, så vel som andre forbedringsprogrammer, går som planlagt. Markedsforholdene har vært vanskelige for metall og foredlede produkter. Den sterke kronekursen bidrar til betydelig svekkelse av konkurranseevnen for de norske produksjonsenhetene. I kombinasjon med lave aluminiumpriser gjør dette at resultatene for de norske enhetene er svake. Agrivirksomheten har opprettholdt inntjeningsnivået fra året før, til tross for svake gjødselmarkeder det meste av året, og negativ virkning av endrete valutakurser og høyere råstoffkostnader. Markedsandelene er økt i Europa. Salgsvolumet utenfor Europa har økt, og er nå større enn salget i det europeiske markedet. I løpet av 2002 har KFK avhendet vesentlige deler av sin virksomhet. I tillegg har Hydro inngått avtale om salg av enheten Flexible Packaging. Samlet er det inngått avtaler om avhendelser for vel 6 milliarder kroner av et mål for årene på 10 milliarder kroner. Avsetningen til skatter for 2002 er millioner kroner, som tilsvarer 60 prosent av resultat før skatt Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum 1)

3 Norsk Hydros foreløpig årsresultat Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium (90) Hydro Agri Øvrige virksomheter 13 (81) Konsernaktiviteter og elimineringer (24) (24) Sum 1) ) Spesifikasjon finnes på side 20. EBITDA for 2002 var millioner kroner ( millioner kroner). EBITDA for fjerde kvartal var millioner kroner (7.297 millioner kroner). Økningen i EBITDA for Olje og Energi på millioner skyldes i hovedsak høy produksjon av olje og gass i kvartalet, både som følge av høy produksjonsregularitet og høyt gassavtak i kvartalet. Oljeprisen målt i norske kroner var i fjerde kvartal om lag 11 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2001, mens den for året under ett var om lag 11 prosent lavere enn for Kostnadsreduksjoner har bidratt positivt. Aluminium viser en økning i EBITDA på millioner kroner, hovedsakelig som følge av at kjøp av VAW og Technal i første kvartal har tilført ny virksomhet. Aluminiummarkedene er imidlertid fremdeles svake. Vekslingskursen mellom norske kroner og US dollar har medført svekket konkurranseevne, spesielt for de norske virksomhetene. Integrasjonen av VAW og interne forbedringsprogrammer gjennomføres som planlagt, og realiserte kostnadsreduksjoner er i overkant av opprinnelig plan. Målet for kostnadsbesparelser ved utgangen av 2003 som følge av disse tiltakene er økt med 400 millioner kroner til 2,0 milliarder kroner. I tillegg kommer tiltakene i magnesiumvirksomheten som forventes å gi kostnadsbesparelser på 500 millioner kroner. Agri viser stabilt gode resultater, men påvirkes i betydelig grad av svekkelsen av US dollar i forhold til norske kroner. De internasjonale gjødselmarkedene var svake også i fjerde kvartal, men strammere forhold mellom tilbud og etterspørsel etter årsskiftet har medført økte priser på viktige produkter. Resultat i tilknyttede selskaper var i fjerde kvartal 484 millioner kroner, mot 265 millioner kroner i fjerde kvartal I fjerde kvartal har en reduksjon i valutatap knyttet til aluminavirksomheten i Brasil med 166 millioner kroner bidratt til resultatet. I fjerde kvartal 2001 var tilsvarende valutagevinst 177 millioner kroner. For året var resultatet i tilknyttede selskaper 33 millioner kroner i 2002, mot 566 millioner kroner i Valutatap knyttet til aluminavirksomheten i Brasil belaster resultatet med 460 millioner kroner, mot 185 millioner kroner i Hydro Energi har ansvaret for å sikre dekningen av elektrisk kraft til eget forbruk i Hydro, dekning av leveranseforpliktelser og å redusere konsekvensene av ugunstige prissvingninger. Dette styres gjennom produksjonstilpasninger og inngåelse av kontrakter i derivatmarkedet for kraft. Elektrisitetsprisene i Norge var unormalt høye mot slutten av 2002 som følge av lave vannreserver og høyt forbruk. For å kompensere for lave vannreserver og derved lavere forventet egenproduksjon av kraft i 2003, inngikk Hydro kjøpskontrakter i derivatmarkedet med forfall i De høye prisene ved utløpet av 2002 førte til en økning av verdien på Hydros kontraktsportefølje for kraft med urealisert resultateffekt for fjerde kvartal på om lag 900 millioner kroner. Om lag 300 millioner kroner av dette inngår i Hydro Energi og 600 millioner kroner under Konsernaktiviteter og Elimineringer. Verdien av kontraktsporteføljen for kraft vil endres i takt med endringer i markedsprisene og størrelse og sammensetning av kontraktsporteføljen til enhver tid. Elektrisitetsprisene har falt etter , og derved er verdien av disse kontraktene redusert. Verdireduksjonen forventes å belaste resultatet i kommende kvartaler. Investeringene i 2002 var 45,8 milliarder kroner. Kjøpet av VAW utgjorde 20,9 milliarder kroner. Investeringen i SDØE-andeler utgjorde 5,5 milliarder kroner, inklusive effekten av utsatt skatt på 2,1 milliarder kroner. CROGI (Cash Return on Gross Investment) i 2002 var 8,6 prosent, sammenlignet med 9,4 prosent for Olje og Energi oppnådde en CROGI på 11,9 prosent (13 prosent i 2001). For Aluminium var CROGI 7,1 prosent (5,7 prosent i 2001). Agri oppnådde en CROGI på 9,4 prosent (9,6 prosent i 2001). Basert på normaliserte priser 2) var CROGI 9 prosent i 2002, mot 8 prosent i CROGI basert på normaliserte priser for områdene i 2002 var henholdsvis 9,6 for Olje og Energi, 8,9 for Aluminium og 11,2 for Agri. 2) Se side 16.

4 4 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 HYDRO OLJE OG ENERGI EBITDA Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Sum Driftsresultat Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Sum Produksjon av olje og gass (i fat oljeekvivalenter per dag) Oljepris (US dollar/fat) 25,60 18,90 24,70 24,20 Oljepris (kroner/fat) 186,70 168,20 194,20 217,20 Gjennomsnittlig kurs kroner/us dollar 7,30 8,88 7,88 8,98 Gasspris (kroner/sm 3 ) 0,98 1,14 0,95 1,21 Kostnadsført utforsking millioner kroner Hydro Olje og Energi består av delsegmentene Utforsking og Produksjon og Energi og Oljemarkedsføring. EBITDA for Olje og Energi i fjerde kvartal 2002 var millioner kroner, en økning på 45 prosent sammenlignet med fjerde kvartal EBITDA i 2002 var millioner kroner, en reduksjon på 8 prosent i forhold til UTFORSKING OG PRODUKSJON EBITDA for Utforsking og Produksjon var i fjerde kvartal millioner kroner, 39 prosent høyere enn i fjerde kvartal Økningen skyldes i hovedsak økt produksjon av både olje og gass, og høyere oljepris målt i norske kroner. Oljeprisen uttrykt i norske kroner var i kvartalet om lag 11 prosent høyere enn i fjerde kvartal Driftsresultatet i fjerde kvartal var millioner kroner, mot millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet i fjerde kvartal er belastet med en nedskrivning på Valefeltet, som er en satellitt til Heimdalfeltet, med 174 millioner kroner. Nedskrivningen skyldes problemer med produksjonsegenskapene for den ene brønnen i feltet, noe som medfører at forventet mengde produsert gass er redusert. For året 2002 var EBITDA millioner kroner, 9 prosent lavere enn Driftsresultatet for 2002 var millioner kroner ( millioner kroner) Hydros produksjon av olje og gass i fjerde kvartal 2002 var i gjennomsnitt fat oljeekvivalenter (oe) per dag, en økning på fat oe per dag sammenlignet med fjerde kvartal Oljeproduksjonen i fjerde kvartal var fat per dag, en økning på om lag 18 prosent. Økningen skyldes i hovedsak produksjon fra de nye feltene Terra Nova i Canada og Girassol i Angola, som ble satt i drift i henholdsvis januar 2002 og desember I tillegg har Hydro økt sin produksjon fra Osebergfeltene på grunn av høyere eierandel, som følge av kjøp av SDØE-andeler. SDØE-andelene har gitt en produksjon på fat i fjerde kvartal, tilsvarende fat for året. Produksjonsregulariteten har vært høy. Gassproduksjonen i kvartalet var fat oljeekvivalenter, omlag 25 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Gassavtaket fra kundene i kvartalet var høyere enn forventet på grunn av lave temperaturer på kontinentet. For året 2002 var Hydros produksjon av olje og gass i gjennomsnitt fat oe per dag, en økning på 14 prosent.

5 Norsk Hydros foreløpig årsresultat Gjennomsnittlig realisert råoljepris var i fjerde kvartal 25,6 US dollar per fat, sammenlignet med 18,9 US dollar per fat i tilsvarende periode året før. Uttrykt i norske kroner var realisert oljepris om lag 11 prosent høyere enn i fjerde kvartal For året var gjennomsnittlig realisert råoljepris 24,7 US dollar per fat, en økning på 2 prosent fra Målt i norske kroner var imidlertid råoljeprisen 11 prosent lavere enn for Gjennomsnittlig realiserte gasspriser var i fjerde kvartal 14 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2001, og utgjorde 0,98 kroner pr. Sm 3. Kostnadene (produksjonskostnader, avskrivninger og netto tariffer) for 2002 var 79 kroner per produsert fat mot 81 kroner i Hovedårsaken til reduksjonen var reduksjoner i totale kostnader, kombinert med økt produksjon, og reduserte enhetsavskrivninger, som følge av reserveoppgraderinger. Første januar 2003 ble operatørskapet på Tampen overført til Statoil. Dette innebar overføring av 535 ansatte. Som en ytterligere tilpasning til forventet aktivitetsnivå og færre fremtidige utbyggingsoppgaver på norsk sokkel, ble det i januar 2003 varslet omorganiserings- og nedbemanningstiltak som vil resultere i om lag 300 færre ansatte og innleide innen utgangen av Kostnadene knyttet til disse tiltakene vil bli belastet regnskapet for Utforskingskostnader var i kvartalet 424 millioner kroner, mot 460 millioner kroner i fjerde kvartal Det er i kvartalet gjort funn på Blokk 17 i Angola (Zenia) og i Norge på PL050 (Aurora) og PL073 (Tyrihans). I tillegg pågår vurdering av brønnresultater i Angola og Canada. Solsikke-brønnen på PL253 utenfor Midt- Norge viste seg å være tørr. Leteutgifter for 2002 beløper seg til millioner kroner millioner kroner er kostnadsført, om lag 2 milliarder kroner mer enn Økningen skyldes i hovedsak boring av tørre brønner internasjonalt, samt utgiftsføring av tidligere aktiverte anskaffelseskostnader for lisensrettigheter. I løpet av 2002 ble 30 brønner avsluttet, hvorav 11 resulterte i funn og 3 er fortsatt under vurdering. Hydros gjenværende olje- og gassreserver var millioner fat oljeekvivalenter (mfoe) ved utgangen av Ved utgangen av 2001 var gjenværende reserver mfoe. Hydros reserveerstatningsgrad for 2002 var 187 prosent, inklusive kjøp av SDØE-andeler på 186 mfoe. Uten kjøp og salg var reserveerstatningsgraden 98 prosent. Reservetilveksten skyldes modning av tekniske ressurser til påviste reserver i Norge, vesentlig Snøhvit, og i Libya, samt oppgradering for produserende felt. Forholdet mellom påviste reserver og dagens produksjonsnivå (reserve life) var ved utgangen av 2002 på 13 år, fordelt på olje med 9 år og gass med 26 år. ENERGI OG OLJEMARKEDSFØRING EBITDA for Energi og Oljemarkedsføring var 692 millioner kroner i fjerde kvartal 2002, sammenlignet med 257 millioner kroner i samme periode året før. EBITDA for 2002 var millioner kroner, som er 8 prosent høyere enn for EBITDA for 2001 inkluderer gevinst på salg av overføringsnett på 179 millioner kroner. Driftsresultatet for 2002 var millioner kroner, sammenlignet med millioner kroner i EBITDA og driftsresultatet for Kraftforsyning og Markedsføring økte med om lag 412 millioner kroner i fjerde kvartal 2002 sammenlignet med De norske kraftprisene steg til et rekordhøyt nivå i løpet av kvartalet. De rekordhøye kraftprisene var et resultat av svært lav magasinfylling som følge av en uvanlig tørr høst og høyere forbruk på grunn av kaldt vær. For å motvirke lav magasinfylling inngikk Hydro kjøpskontrakter i derivatmarkedet for kraft for levering i Gjennomsnittlig spotpris for kvartalet var 35,7 øre per kwh mot 17,0 øre per kwh i samme periode året før. Spotprisen ved utgangen av 2002 var 62,6 øre per kwh. Forwardprisen for 2003 steg vesentlig. Dette førte til en økning i markedsverdien av elkraftporteføljen med om lag 900 millioner kroner. En del av denne porteføljen består av salgskontrakter med andre enheter i Hydro. Derfor er bare deler av den urealiserte gevinsten regnskapsført i Energi. I fjerde kvartal 2002 gikk kraftproduksjonen ned med 11 prosent til 2,4 TWh sammenlignet med samme periode året før. Produksjonen i 2002 var noe høyere enn året før. Den høye prisstigningen i fjerde kvartal førte til at gjennomsnittsprisen for 2002 steg til et nivå som var om lag 8 prosent høyere enn i Prisen på elkraft ble kraftig redusert etter årsskiftet. EBITDA og driftsresultat for Gassforsyning og Markedsføring var negativt med 29 millioner kroner, mot et positivt resultat på 79 millioner kroner i samme periode året før. Gassforsyning og Markedsføring hadde svakere handelsresultater i fjerde kvartal. EBITDA og driftsresultatet for Oljehandel og Raffineringsvirksomheten økte med om lag 35 millioner kroner i fjerde kvartal 2002 sammenlignet med samme periode året før. Økningen skyldtes hovedsaklig bedre resultat fra oljehandel, som økte med 74 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Oppstartproblemer etter en planlagt vedlikeholdsstans av Scanraff-raffineriet på slutten av tredje kvartal påvirket resultatet for fjerde kvartal negativt. Hydros gjennomsnittlige raffineringsmargin i fjerde kvartal var 2,62 US dollar per fat, mot 2,56 US dollar i For hele året ble raffineringsmarginen redusert fra en uvanlig høy gjennomsnittsmargin på 3,76 US dollar i 2001 til 2,21 i 2002.

6 6 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 EBITDA for Oljemarkedsføring i fjerde kvartal 2002 var 76 millioner kroner, sammenlignet med 10 millioner kroner i samme periode året før. Økningen skyldtes høyere marginer, hovedsaklig på grunn av lavere lagertap. Lagertap utgjorde 15 millioner kroner i fjerde kvartal 2002, mot 173 millioner kroner i samme periode året før. Volumene var tilnærmet uendret sammenlignet med året før. EBITDA for 2002 var 323 millioner kroner, som er 208 millioner kroner høyere enn i Dette skyldtes hovedsaklig høyere marginer, inkludert en lagergevinst på 91 millioner kroner, mot et lagertap på 172 millioner kroner i HYDRO ALUMINIUM EBITDA Millioner kroner ) ) Metall 964 (349) Valsede Produkter Extrusion og Automotive 285 (91) Annet og elimineringer (17) Sum (302) Driftsresultat Millioner kroner ) ) Metall 425 (747) Valsede Produkter (187) 3 (295) 58 Extrusion og Automotive (29) (366) 14 (228) Annet og elimineringer (17) Sum 230 (997) Aluminiumpris LME (US dollar/tonn) USD/NOK, realisert 2) 7,62 9,04 8,34 8,90 Produksjon av primæraluminium (1.000 tonn) ) Presentasjonen av urealiserte gevinster og tap på LME-kontrakter er endret og inkluderes nå på Hydro Aluminium-nivå. Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende. 2) Forskjellen mellom realisert kurs og kurs på transaksjonstidspunktet er rapportert som valutagevinst/tap og er ikke inkludert i EBITDA. Fra og med første kvartal 2002 omfatter forretningsområdet Aluminium alle aluminium- og magnesiumaktivitetene til Hydro og VAW, bortsett fra VAWs virksomhet Flexible Packaging, som inngår i "Øvrige virksomheter". Forretningsområdet Aluminium består av følgende delsegmenter: - Metall (Primærmetall og Metallprodukter) - Valsede Produkter - Extrusion og Automotive (inkludert Aluminium Nord-Amerika) Tidligere års finansiell informasjon er blitt omarbeidet i samsvar med den nye strukturen. I løpet av første kvartal 2002 overtok Hydro VAW Aluminium AG og Technal. Begge selskapene er fullt integrert i Hydro Aluminium. Hydros konsoliderte resultat inkluderer resultatet for VAW fra 15. mars 2002 og resultatet for Technal fra 26. januar 2002.

7 Norsk Hydros foreløpig årsresultat EBITDA for fjerde kvartal 2002 var millioner kroner, sammenlignet med et tap på 302 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet for fjerde kvartal var 230 millioner kroner. I fjerde kvartal året før var driftsresultatet negativt med 997 millioner kroner. En stor del av økningen skyldtes bidragene fra VAW og Technal inkluderte imidlertid også tap knyttet til kundefordringer og aluminiumopsjoner, i tillegg til restruktureringskostnader ved nedleggelsen av magnesiumanlegget i Porsgrunn med 700 millioner kroner. Resultatet var negativt påvirket av en nedgang på om lag 20 prosent i realiserte aluminiumpriser i norske kroner sammenlignet med fjerde kvartal Faste kostnader økte med 125 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2001, blant annet som følge av avsetninger til miljøforpliktelser, høyere lønnskostnader og kostnader knyttet til prosjekter. EBITDA for 2002 var millioner kroner, en økning på millioner. EBITDA for nye virksomheter i 2002 var millioner kroner. Resultatet for Hydro Aluminium gjenspeilte vanskelige markedsforhold, noe som påvirket alle delsegmentene i Som svar på de økonomiske forholdene reduserte kundene lagerbeholdningene, noe som førte til lavere etterspørsel etter metallprodukter. Dette medførte overkapasitet i markedet, noe som presset både LME-prisen og produktmarginene. Kostnads- og bemanningsmål ble nådd i 2002 i forbindelse med forbedringsprogrammer som skal øke Hydro Aluminiums samlede effektivitet. Samlede kostnadsreduksjoner utgjorde 1 milliard kroner i Nedleggelsen av produksjon av primærmagnesium i Norge førte til kostnadsbesparelser på 430 millioner kroner i 2002, av en planlagt årlig besparelse på totalt 500 millioner kroner ved utgangen av I tillegg har forbedringsprogrammer annonsert i forbindelse med oppkjøpet av VAW for å realisere synergier i den nye organisasjonen, ført til resterende 560 millioner kroner i besparelse sammenlignet med kostnadsnivået for de sammenslåtte virksomhetene i Samlede kostnader knyttet til gjennomføringen av programmene i 2002 var 300 millioner kroner, hvorav 211 millioner kroner ble kostnadsført i 2002 (65 millioner kroner for fjerde kvartal). Resten av beløpet inngikk som forpliktelse i åpningsbalansen ved oppkjøpet av VAW. Resultatet var også negativt påvirket av ytterligere kostnader knyttet til VAW-integrasjonen på om lag 150 millioner kroner i 2002 (22 millioner kroner i fjerde kvartal). Nedbemanninger i 2002 omfattet 528 ansatte knyttet til magnesiumvirksomheten og 708 ansatte knyttet til andre nedbemanningstiltak. Hydro Aluminium økte sine mål for kostnadsbesparelser i fjerde kvartal. Målet for alle forbedringsprogrammene, inkludert magnesium, økte med 400 millioner kroner til 2,5 milliarder kroner ved utgangen av 2003 sammenlignet med kostnadsnivået i de sammenslåtte virksomhetene i Samlede kostnader direkte knyttet til gjennomføring av forbedringsprogrammene antas å utgjøre millioner kroner, hvorav 990 millioner kroner har påløpt ved utgangen av Resultatet fra tilknyttede selskaper bidro i fjerde kvartal med 341 millioner kroner til EBITDA. Resultatet for 2002 var sterkt påvirket av urealiserte valutatap knyttet til lån i US dollar i den brasilianske aluminaprodusenten Alunorte. inkluderer reversering av 166 millioner kroner av tidligere regnskapsførte valutatap. For hele året var resultatet for tilknyttede selskaper negativt med 219 millioner kroner, mot et positivt resultat på 118 millioner kroner i Resultatet inkluderte valutatap med 460 millioner kroner for 2002 (159 millioner kroner). METALL Metall omfatter tidligere Aluminium Metallprodukter, som består av produksjon av primæraluminium, omsmeltevirksomhet i Europa og Magnesiummetall-virksomheten, i tillegg til virksomhetene primærmaterialer og metallprodukter i VAW. Tilsvarende virksomheter i USA inngår i delsegmentet Extrusion og Automotive. EBITDA for Metall i fjerde kvartal 2002 var 964 millioner kroner, inkludert om lag 442 millioner kroner fra VAWs virksomhet, mot et tap på 349 millioner kroner i fjerde kvartal 2001, inkludert restruktureringskostnader for Magnesium med 700 millioner kroner. EBITDA for 2002 var millioner kroner, sammenlignet med millioner i Driftsresultatet for fjerde kvartal var 425 millioner sammenlignet med et negativt driftsresultat på 747 millioner kroner i For 2002 var driftsresulatet mot 372 for Hydro realiserte en LME-pris på US dollar per tonn for fjerde kvartal 2002, mot US dollar per tonn i samme kvartal 2001, en nedgang på om lag 5 prosent. Målt i norske kroner ble LME-prisen redusert med om lag 20 prosent. Volumene økte i forbindelse med VAW-oppkjøpet, mens de tidligere Hydro-virksomhetene hadde et stabilt forretningsvolum. Produktmarginene økte, men var i fjerde kvartal fremdeles lavere enn i samme kvartal i På grunn av den sterke norske kronen og lav aluminiumpris var resultatet for de norske aluminiumverkene svake. Metall gjennomførte hoveddelen av en miljøundersøkelse og økte avsetningen til miljøforpliktelser med 65 millioner kroner. Høye kortsiktige kraftpriser i Norge i fjerde kvartal har ikke hatt vesentlig effekt for Hydro Aluminiums resultat. Metall har inngått langsiktige kraftavtaler og er lite påvirket av spotmarkedet.

8 8 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 Magnesiumvirksomheten utviklet seg positivt gjennom året. Markedet er imidlertid fremdeles under press. Hydro Aluminium har flere utvidelsesprosjekter som vil redusere kostnadene per tonn primærmetall som produseres. Første fase av utvidelsen av aluminiumverket på Sunndal startet produksjonen som planlagt i fjerde kvartal. Utgifter på 27 millioner kroner knyttet til oppstarten er kostnadsført. Andre utvidelsesprosjekter (primærkapasitet i Alouette, Canada, aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, anodefabrikk ved Aluchemie, og anodebrennovn i Årdal) går som planlagt med hensyn til framdrift og utgifter. VALSEDE PRODUKTER EBITDA for Valsede Produkter i fjerde kvartal 2002 var 47 millioner kroner, sammenlignet med 25 millioner kroner for tilsvarende periode året før. Virksomheter fra tidligere VAW-anlegg bidro med 50 millioner kroner i EBITDA i kvartalet. Driftsresultatet for fjerde kvartal var negativt med 187 millioner kroner. EBITDA for 2002 var 258 millioner kroner. Driftsresultatet for 2002 var negativt med 295 millioner kroner, mot positivt driftsresultat på 58 millioner kroner i Varelageret i VAW ble vurdert til virkelig verdi på kjøpstidspunktet. Dette påvirket resultatet negativt med økte kostnader for solgte varer med om lag 125 millioner kroner i For fjerde kvartal isolert sett ga dette en positiv effekt på om lag 25 millioner kroner på grunn av en justering av beregnet markedsverdi fra første kvartal. Andre integrasjons- og nedbemanningskostnader som ble regnskapsført i 2002 utgjorde om lag 85 millioner kroner (8 millioner kroner i fjerde kvartal). EXTRUSION OG AUTOMOTIVE EBITDA for Extrusion og Automotive i fjerde kvartal 2002 var 285 millioner kroner, en økning på 376 millioner kroner sammenlignet med samme periode året før. Justert for virksomhetene i Technal og VAW og for engangseffekter, økte EBITDA med 144 millioner kroner inkluderer engangseffekter på 18 millioner kroner, mot 194 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Driftsresultatet for fjerde kvartal var negativt med 29 millioner kroner, sammenlignet med et negativt resultat på 366 millioner kroner i samme kvartal i EBITDA for 2002 var millioner kroner, sammenlignet med 632 millioner kroner i Justert for nye enheter og engangseffekter, ble EBITDA redusert med om lag 16 millioner kroner. Dette skyldtes hovedsakelig svakere resultater i Nord-Amerika, mens Extrusion i Europa og Automotive bedret resultatene. Markedet er fortsatt svakt, både i Europa og i Nord-Amerika. Lav etterspørsel på begge kontinenter presser marginene, selv om marginene i USA har vært mer stabile, til tross for stadig mindre volumer. Bedrede resultater for den europeiske ekstruderingsvirksomheten skyldes høyere effektivitet og bedre produktivitet. Hydro Automotives virksomhet opplevde høyere volumer i fjerde kvartal enn i tredje kvartal, som ble delvis oppveid av høyere kostnader ved introduksjon av nye produkter. Valsede Produkter prises som metallverdi med tillegg av en margin. Produksjonsprosessen gjør det nødvendig med betydelig lagerhold av mellomprodukter tilsvarende to til tre måneders produksjon. Derfor vil marginene bli påvirket av endringer i lagerverdier i et marked med varierende metallpriser. I en situasjon med fallende priser vil dette føre til lagertap som gjenspeiles i segmentets margin. I fjerde kvartal utgjorde dette tapet om lag 94 millioner kroner og om lag 200 millioner kroner i hele Resultatet for fjerde kvartal var svakt på grunn av sesongsvingninger som påvirker volumet. Etter en nedgang i de første ni månedene i 2002, økte gjennomsnittsmarginen for valseverkene i fjerde kvartal. Salget av valsede produkter i 2002 økte med om lag seks prosent sammenlignet med året før. Produksjonssystemet består av to store valseverk og flere mindre verk. Valseverket i Holmestrand står overfor store utfordringer med høy pris på innkjøpt aluminiumskrap som er en viktig råvare, driftsproblemer og en sterk norsk krone.

9 Norsk Hydros foreløpig årsresultat HYDRO AGRI Millioner kroner EBITDA Driftsresultat EBITDA for fjerde kvartal 2002 var 645 millioner kroner (1.099 millioner kroner). Driftsresultatet for fjerde kvartal var 209 millioner kroner, sammenlignet med 646 millioner kroner i Hovedårsakene til nedgangen var økningen i kronekursen mot US dollar og euro, som estimeres til 300 millioner kroner, høyere olje- og gasskostnader med 90 millioner kroner og lavere salgsvolumer med 100 millioner kroner. Disse negative effektene ble delvis oppveiet av høyere priser og lavere faste kostnader. Hydros markedsandel i Europa økte i løpet av kvartalet, hovedsakelig som et resultat av bedre kundeforhold og lavere import. Prisene i Europa steg mot slutten av kvartalet, som et resultat av strammere balanse mellom tilbud og etterspørsel og høyere ureapriser. Hydro Agri oppnådde en EBITDA i 2002 på millioner kroner (4.402 millioner kroner). Nedgangen skyldtes en svekkelse av US dollar og euro mot den norske kronen. EBITDA målt i US dollar var uendret på om lag 500 millioner US dollar. Resultatet for 2002 var sterkt påvirket av svekkelsen av US dollar og euro mot den norske kronen. Anslått effekt av valutaendringene i 2002 er en nedgang i driftsresultat og EBITDA på om lag 700 millioner kroner. Når man tar hensyn til valutaendringene, anslås det at EBITDA økte med 250 millioner kroner. De viktigste elementene som har en positiv effekt på EBITDA er høyere volumer til markeder utenfor Europa; 100 millioner kroner; lavere oljeog gasskostnader; 400 millioner kroner; høyere fortjeneste på industriprodukter; 100 millioner kroner; lavere faste kostnader justert for valutaeffekter; 350 millioner kroner; og lavere engangskostnader; 400 millioner kroner. De viktigste negative elementene var; lavere priser og marginer; 700 millioner kroner; lavere resultat fra tilknyttede selskaper; 180 millioner kroner og lavere renteinntekter på fordringer; 180 millioner kroner. Driftsresultatet for 2002 var millioner kroner, sammenlignet med millioner kroner i Driftsresultatet viste en forbedring, som følge av lavere avskrivninger i 2002 og nedskrivning av eiendeler i Den globale gjødselindustrien opplevde fortsatt vanskelige markedsforhold i fjerde kvartal, som var preget av lave internasjonale priser på nitrogenprodukter som urea, og høye priser på innsatsvarer, spesielt i USA. For europeiske aktiviteter er svekkelsen av euro en viktig negativ faktor. På slutten av året var det stram balanse mellom forsyning og etterspørsel, og prisene har steget. I 2002 var gjødselprisene i Europa på alle viktige nitrogenprodukter sterkt påvirket av den lave internasjonale ureaprisen. Nitratprisen gikk ned med 7 prosent målt i US dollar, mens prisen på balansert gjødsel (NPK) viste en mindre reduksjon. Hydro fikk en større markedsandel som følge av at andelen importvarer gikk ned med om lag 16 prosent. Hydro Agri beholdt stort sett sine salgsvolumer i Europa i et år med vanskelige markedsforhold. Utenfor Europa økte salget i alle hovedsegmentene i Salgsvolumene økte fra 10,0 millioner tonn gjødsel i 2001 til 11,3 millioner tonn i Virksomheten utenfor Europa utgjør 54 prosent av Hydro Agris samlede gjødselvolum. Både i Latin- Amerika, Afrika, Asia og Nord-Amerika økte Hydro Agris markedsposisjon innenfor hovedsegmentene. Den strategiske samarbeids- og markedsføringsavtalen med den chilenske produsenten av spesialgjødsel, SQM, bidro positivt til framgangen i virksomheten i alle regioner. Salget av eierandelen i fosfatselskapet Farmland Hydro i Florida var ytterligere et skritt for å styrke fokus på kjernevirksomheten. Industrisegmentet (Hydro Gass og Kjemikalier) viste et klart bedre resultat i 2002, mot et tilfredsstillende nivå i EBITDA økte til nærmere 800 millioner kroner, en underliggende forbedring på over 100 millioner kroner sammenlignet med Tekniske nitrater, nitrogenkjemikalier og industrigasser viste resultatfremgang og volumene økte i alle hovedsegmentene. Faste kostnader i Hydro Agri ble redusert med 355 millioner kroner i 2002 sammenlignet med 2001, justert for effekten av valutaendringer. En tredel av besparelsene var et resultat av salg av ikke-kjernevirksomheter med utilfredsstillende resultater. Besparelser i fjerde kvartal beløp seg til 60 millioner kroner, hvorav 40 millioner kroner kom fra avhendelser. Netto driftskapital ble redusert med millioner kroner, som delvis skyldtes lavere lagerbeholdning og reduserte kundekreditter, og delvis svekkelsen av US dollar. Det ble gjort investeringer for millioner kroner i 2002.

10 10 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 ØVRIGE VIRKSOMHETER EBITDA Millioner kroner Petrokjemi Flexible Packaging Andre virksomheter Sum Driftsresultat Millioner kroner Petrokjemi (64) (145) (35) (101) Flexible Packaging (3) Andre virksomheter (35) (240) Sum 20 (12) 13 (341) Øvrige virksomheter består av Petrokjemi, Treka AS (tidligere A/S Korn- og Foderstof Kompagniet, KFK), VAW Flexible Packaging, Pronova, Industriforsikring og Hydro Business Partner. gjort nedskrivninger av eiendeler med samlet om lag 150 millioner i tredje kvartal. Gjenværende virksomhet i Treka er i hovedsak fiskefôrprodusenten Biomar. PETROKJEMI FLEXIBLE PACKAGING EBITDA i 2002 var NOK 320 millioner, sammenlignet med 363 millioner kroner i Dette innebærer en reduksjon, til tross for at EBITDA i 2001 inkluderte engangskostnader på om lag 225 millioner kroner og en gevinst på 59 millioner kroner ved salg av Singapore Polymers Corporation. Nedgangen i resultatet skyldtes i hovedsak en reduksjon i prisen på S-PVC og natronlut. I tillegg medførte en vedlikeholdsstans ved anleggene på Rafnes om lag 60 millioner kroner i kostnader og tapt volum. Lavere råvarekostnader for våtgass og innkjøpt etylen bidro i positiv retning. EBITDA i fjerde kvartal var 35 millioner kroner, mot null i fjerde kvartal 2001, som inkluderte engangskostnader på om lag 130 millioner kroner og gevinst på 59 millioner kroner. Resultatnedgangen skyldtes først og fremst en reduksjon i prisen på natronlut og høyere råvarekostnader for våtgass og innkjøpt klor. TREKA AS (tidligere A/S KORN- OG FODERSTOFKOM- PAGNIET KFK) Etter salget av fôr- og kornvirksomheten skiftet A/S Korn og Foderstofkompagniet navn til Treka AS. Avhendelsen av den danske fôr - og kornvirksomheten ble gjennomført i fjerde kvartal. Salget av fôr- og kornvirksomheten i Sverige ble godkjent av de svenske myndighetene i fjerde kvartal, og transaksjonen ble gjennomført i januar Det var ikke vesentlige resultateffekter av disse transaksjonene ved gjennomføringen, etter at det ble Virksomheten til Flexible Packaging er inkludert i Hydros resultat fra 15. mars I løpet av fjerde kvartal ble det undertegnet en avtale om avhendelse av virksomheten til Alcan. Transaksjonen er betinget av nødvendige myndighetsgodkjennelser. Transaksjonen ventes ikke å gi vesentlig gevinst eller tap, med unntak av mulige valutaeffekter på salgstidspunktet. Valutakurser ved utgangen av desember gir et urealisert valutatap på 150 millioner kroner. EBITDA for Flexible Packaging i fjerde kvartal 2002 var 58 millioner kroner, som var noe lavere enn i tredje kvartal. EBITDA for 2002 var 265 millioner kroner. KONSERNAKTIVITETER OG ELIMINERINGER Hydro Energi har kjøpskontrakter på elkraft som inngås primært for å sikre kraftforsyningen til de ulike virksomhetsområdene i Hydro. Energi har derfor salgskontrakter overfor øvrige enheter i konsernet. I den grad disse kontraktene er derivater, blir de vurdert til markedsverdi i Energi. Ved utgangen av 2002 medførte unormalt høye elektrisitetspriser i Norge urealiserte gevinster på eksterne kjøpskontrakter et tap på interne salgskontrakter på elkraft vurdert til markedsverdi. For kjøpende enheter anses kraftkontraktene som ordinære kjøpskontrakter som ikke vurderes til markedsverdi. Elimineringen av effekten av markedsverdivurdering av interne kontrakter utgjør for fjerde kvartal en positiv effekt på driftsresultatet og EBITDA med om lag 600 millioner

11 Norsk Hydros foreløpig årsresultat kroner, og er inkludert i konsernelimineringer. Det har ikke vært vesentlige tilsvarende effekter i tidligere perioder. Verdien av kontraktsporteføljen for kraft vil endres i samsvar med endringer i markedsprisene og størrelse og sammensetning av kontraktsporteføljen til enhver tid. Elektrisitetsprisene har falt etter , og derved er verdien av disse kontraktene redusert. FINANSIELLE FORHOLD Millioner kroner Renteinntekter Utbytte, gevinst (tap) på verdipapirer, netto 6 38 (130) 72 Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader (767) (932) (3.189) (3.721) Aktiverte renter Valutagevinst (tap) 857 (203) (416) Annet (37) (65) (163) (157) Rentekostnader og valutagevinst (tap) 223 (1.036) 517 (3.609) Finansposter, netto 557 (248) (762) Netto finansinntekter for 2002 var millioner kroner, inkludert en valutagevinst på millioner kroner. I løpet av året ble kursen på US dollar og andre nært tilknyttede valutaer, blant annet kanadisk dollar, betydelig svekket mot både norske kroner, euro og australske dollar. Dette førte til gevinster på lån og valuta-terminkontrakter, men også valutatap på fordringer. Hydro startet året med en uvanlig høy kontantbeholdning som var den viktigste kilden til finansiering av VAW-oppkjøpet tidlig i året. Renteinntektene ble derfor lavere i 2002 enn i foregående år. Netto finansinntekter for fjerde kvartal 2002 var 557 millioner kroner, inkludert en valutagevinst på 856 millioner kroner. Utviklingen med en svekkelse av US dollar var den samme i kvartalet som for året som helhet. En mer normal kontantsituasjon enn i 2001 resulterte også i lavere renteinntekter. SKATT Avsetning til betalbar og utsatt skatt for 2002 utgjorde millioner kroner, som tilsvarer 60 prosent av resultat før skatt. I hovedsak er dette betalbar skatt. De tilsvarende tall for 2001 var millioner kroner og 64 prosent. Høyesterett har i en enstemmig dom av 7. februar.2003 gitt Norsk Hydro ASA medhold i den skattemessige behandling av konsernbidrag for inntektsåret Hydro vil få tilbakebetalt 177 milloner kroner i skatt og 148 millioner kroner i renter, som vil bli inntektsført i første kvartal Netto rentebærende gjeld ved slutten av 2002 var 34 milliarder kroner, en økning på 13 milliarder kroner fra slutten av Ingen nye lån ble tatt opp, men noen av VAWs lån fra tiden før oppkjøpet ble beholdt. Oslo, 10. februar 2003 Styret Hydros soliditetsmål, definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital pluss minoritetsinteresser, var ved utgangen av 2002 på 0,44. Forholdet er positivt påvirket av utviklingen i valuta, men også av høy kontantstrøm. Soliditetsmålet har gjennom året vært i henhold til, eller bedre enn, selskapets langsiktige mål på 0,5, til tross for store oppkjøp.

12 12 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 R ESULTATREGNSKAP Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Restruktureringskostnader (10) (1) 961 Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster - - (19) Resultat før rentekostnader og skatter (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (1.036) (3.609) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Skattekostnader (3.769) (518) (1.703) (13.318) (1.830) (13.750) Minoritetsinteresser (28) (4) Resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner og euro) 13,10 1,80 4,40 34,40 4,70 30,50 Veiet gjennomsnittlig antall aksjer ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. desember Benyttet kurs er 7,2754.

13 Norsk Hydros foreløpig årsresultat BALANSE Millioner NOK EURO 1) NOK EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Omløpsmidler Bygninger, maskiner, inventar o.l Andre anleggsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner per aksje 294,40 40,50 290,30 Antall utestående aksjer ) Presentasjon i euro fremkommer som regnskapstall i norske kroner omregnet med kurs per 31. desember Benyttet kurs er 7,2754.

14 14 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 ENDRINGER I EGENKAPITAL Millioner kroner Egenkapital ved periodens begynnelse 74, Periodens resultat 8, Betalt utbytte (2,576) (2.470) Netto omregningsdifferanser (7,221) (793) Sikring av nettoinvestering og fremtidige kontantstrømmer 2, Andre endringer som ikke resultatføres (354) (356) Salg (kjøp) av egne aksjer 134 (932) Egenkapital ved periodens slutt 75, Alle tall er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) med mindre annet er oppgitt. Hydros regnskapsprinsipper fremgår av årsrapporten for De samme prinsipper er benyttet for delårsregnskapet, med unntak av de nye regnskapsprinsipper som er implementert 1. januar 2002 i samsvar med beskrivelse i årsrapporten og i denne rapport. Delårstall og tall for året 2002 i denne rapporten er ikke revidert. GOODWILL OG IMMATERIELLE EIENDELER Hydro implementerte 1. januar 2002 Statement of Financial Accounting Standards No. 141 (SFAS 141), "Business Combinations" og Statement No. 142 (SFAS 142), "Goodwill and Other Intangible Assets". SFAS 141 regulerer måling og regnskapsføring av immaterielle eiendeler og goodwill på kjøpstidspunktet, og utvider opplysningskravene for oppkjøp som gjennomføres etter 30. juni SFAS 142 medfører at goodwill ikke lenger avskrives, men vurderes for eventuell nedskrivning minst en gang per år. Hoveddelen av goodwill er tilordnet Nord-Amerika sektor innenfor delsegmentet Extrusion og Automotive. Hydro tilordner og vurderer verdien av goodwill for hver sektor. Første del av nedskrivningstesten kreves gjennomført innen 30 juni 2002, og del to innen utgangen av Denne testen innebærer at sektorens samlede balanseførte verdi vurderes i forhold til virkelig verdi. Dersom denne testen indikerer at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi, gjennomføres del to av testen for å fastsette eventuelt nedskrivningsbeløp. Hydro har avsluttet nedskrivningstesten på overgangstidspunktet 1. januar 2002 for Nord-Amerika, i tillegg til årlig nedskrivningstest i fjerde kvartal Disse testene medførte ikke nedskrivning. Hydro har nedskrevet goodwill med 52 millioner kroner i Øvrige virksomheter knyttet til KFKs salg av fôr og kornvirksomheten. Etter SFAS 142 skal immaterielle eiendeler avskrives over estimert økonomisk levetid. Dersom eiendelens levetid ikke er tidsbegrenset og en kortere økonomisk levetid ikke kan estimeres, skal den immaterielle eiendelen ikke avskrives, men er gjenstand for årlig nedskrivningstest. Hydro har revurdert varemerker identifisert ved kjøp av Technal i Extrusion og Automotive i januar Disse vurderes å ha en økonomisk levetid på 20 år.

15 Norsk Hydros foreløpig årsresultat Millioner kroner Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Avskrivning goodwill Proforma EBIT Resultat etter skatt Avskrivning goodwill (etter skatt) Proforma resultat etter skatt Resultat per aksje (i kroner) 4,40 30,50 Avskrivning goodwill per aksje 0,20 0,60 Proforma resultat per aksje 4,60 31,10 Hydro har følgende immaterielle eiendeler og goodwill, inkludert i Andre anleggsmidler: Opprinnelig Av- og ned- Balanse- Opprinnelig Av- og ned- Balanse- Millioner kroner verdi skrivninger ført verdi verdi skrivninger ført verdi Immaterielle eiendeler med begrenset levetid (1.605) (1.354) 535 Immaterielle eiendeler med ubegrenset levetid Sum immaterielle eiendeler (1.605) (1.354) 535 Goodwill Goodwill i tilknyttede selskaper som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Extrusion og Millioner kroner Automotive Øvrige Sum Balanse 31. desember Justeringer: Tilgang Nedskrivning - (52) (52) Omregningseffekter (255) (20) (275) Annet 37 (80) (43) Balanse 31. desember

16 16 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 EBITDA* OG AVSTEMMING TIL RESULTAT FØR SKATT OG MINORITETSINTERESSER Hydros styringsmodell som er basert på verdiskapende ledelse (VBM), gjør at Hydro fokuserer på kontantstrømbaserte resultatmål før og etter skatt for måling av resultatene på de enkelte forretningsområder og segmenter. EBITDA, som i Hydro defineres som resultat før skatt, rentekostnader og enkelte andre finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før rentekostnader og skatt. EBITDA er et resultatmål som, i tillegg til driftsresultat, renteinntekter og andre finansinntekter, også omfatter resultater fra tilknyttede selskaper og gevinster og tap ved avhendelse av virksomhet som klassifiseres som "Andre poster" i resultatregnskapet. Avskrivninger og nedskrivninger, inkludert amortisering av merverdier i tilknyttede selskaper, holdes utenfor. Hydro har også innført CROGI (Cash Return On Gross Investment) som avkastningsmål på årsbasis. CROGI er definert som brutto kontantstrøm etter skatt (Gross Cash Flow) dividert på gjennomsnittlig brutto investert kapital (Gross Investment). Brutto kontantstrøm etter skatt er definert som EBITDA minus skatt, mens brutto investert kapital er definert som totale eiendeler 1) pluss akkumulerte av- og nedskrivninger minus kortsiktig rentefri gjeld. 2) CROGI (Cash Return on Gross Investment) for Hydro i 2002 var 8,6% sammenlignet med 9,4% for Basert på normaliserte priser var CROGI i %, og 8% for De normaliserte prisene som benyttes er: oljepris 18 USD per fat, aluminiumspris (LME) USD per tonn, gjødselpris CAN 27, 113 USD per tonn og valutakurs 8,00 NOK per USD og 7,60 NOK per EURO. EBITDA er ikke en erstatning for driftsresultat og resultat før skatt i henhold til god regnskapsskikk som indikatorer for selskapets drift. Heller ikke er EBITDA en erstatning for kontantstrømoppstillingen etter god regnskapsskikk. EBITDA kan ha ulike definisjoner hos ulike selskaper. I tabellen nedenfor presenteres en oversikt over EBITDA per virksomhetsområde, samt en avstemming fra EBITDA til resultat før skatt og minoritetsinteresser. Millioner kroner Hydro Olje og Energi Hydro Aluminium (302) Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum EBITDA Avskrivninger 3) (3.706) (3.102) (13.912) (12,534) Amortisering av merverdier for tilknyttede selskap 65 (329) (235) (149) Rentekostnader (767) (932) (3.189) (3.721) Aktiverte renter Valutagevinst (tap) 857 (203) (416) Annet (37) (65) (163) (157) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Informasjon om EBITDA for delsegmentene innen hvert område og forklaringer til resultatutviklingen er tatt med i beskrivelsen av hvert område foran i denne rapporten. * EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 1) Utsatt skatt inngår ikke i brutto investert kapital. 2) Utsatt skatteforpliktelser trekkes ikke fra i brutto investert kapital. 3) Omfatter også nedskrivninger av anleggsmidler inkludert i restruktureringskostnader med 261 millioner kroner for 2001.

17 Norsk Hydros foreløpig årsresultat INFORMASJON OM SEGMENTENE DRIFTSINNTEKTER Millioner kroner ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (4.451) (5.646) (22.048) (25.225) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (3.534) (1.464) (13.630) (7.107) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (1.701) (2.488) (8.973) (10.032) Sum SALG TIL EKSTERNE KUNDER Millioner kroner ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum ) Presentasjonen av urealiserte gevinster og tap på LME-kontrakter er endret og inkluderes nå samlet på Hydro Aluminium-nivå. Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende.

18 18 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 SALG TIL INTERNE KUNDER Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (4.477) (5.646) (22.074) (25.225) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (3.584) (1.588) (13.792) (7.108) Hydro Aluminium 175 (81) Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (2.298) (2.503) (9.599) (10.106) Sum AVSKRIVNINGER Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall 284 (146) Valsede Produkter Extrusion og Automotive Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum

19 Norsk Hydros foreløpig årsresultat DRIFTSRESULTAT Millioner kroner ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall 425 (747) Valsede Produkter (187) 3 (295) 58 Extrusion og Automotive (29) (366) 14 (228) Annet og elimineringer (17) Hydro Aluminium 230 (997) Hydro Agri Øvrige virksomheter 20 (12) 13 (341) Konsernaktiviteter og eliminering (24) (53) Sum EBITDA Millioner kroner ) ) Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall 964 (349) Valsede Produkter Extrusion og Automotive 285 (91) Annet og elimineringer (17) Hydro Aluminium (302) Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum ) Presentasjonen av urealiserte gevinster og tap på LME-kontrakter er endret og inkluderes nå samlet på Hydro Aluminium-nivå. Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende.

20 20 Norsk Hydros foreløpig årsresultat 2002 DRIFTSRESULTAT EBIT EBITDA FJERDE KVARTAL 2002 Drifts- Tilknyttede Rente- Visse Andre Avskrivn. resultat selskaper inntekter finansielle poster EBIT og EBITDA Millioner kroner poster amort. Utforsking og Produksjon (4) Energi og Oljemarkedsføring (5) Elimineringer Hydro Olje og Energi (9) Metall Valsede Produkter (187) 46 (1) 5 - (137) Extrusion og Automotive (29) 56 6 (3) Annet og elimineringer (1) Hydro Aluminium Hydro Agri (2) Øvrige virksomheter (6) Konsernaktiviteter og elimineringer (4) Sum DRIFTSRESULTAT EBIT EBITDA ÅRET 2002 Drifts- Tilknyttede Rente- Visse Andre Avskrivn. resultat selskaper inntekter finansielle poster EBIT og EBITDA Millioner kroner poster amort. Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring (6) Elimineringer Hydro Olje og Energi (1) Metall (275) Valsede Produkter (295) (278) Extrusion og Automotive (10) Annet og elimineringer Hydro Aluminium (219) Hydro Agri Øvrige virksomheter (271) - (68) Konsernaktiviteter og elimineringer (24) (24) Sum (130)

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 Resultat (EBITDA) 2) 12 10 8 6 4 2 0 i milliarder kroner 1. kv 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 Resultat per aksje i kroner 12 9 6 3 KONSOLIDERT RESULTAT

Detaljer

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.578 4.915 44.454 85.392 10.343 82.220

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Foreløpig årsresultat 2003

Foreløpig årsresultat 2003 47701 kv_4.03n 14.02.04 01:31 Side 1 Driftsresultat I milliarder kroner Resultat EBITDA I milliarder kroner Resultat per aksje I kroner 8 7 6 5 4 3 2 1 15 12 9 6 3 20 15 10 5 0 4k 02 1k 03 2k 03 3k 03

Detaljer

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 3. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 41.857 5.116 40.813 127.249 15.553 123.033

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003

Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003 Første kvartal 2003 Norsk Hydro ASA 28. april 2003 2 Hovedpunkter første kvartal 2003 Resultatene bekrefter framgang i driften innen alle tre kjerneområder Rekordhøy olje og gassproduksjon Aluminiums forbedringsprogram

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003.

Det forventes at den positive utvikling i driftsresultatet og totalresultatet for Gyldendal ASA vil fortsette i 2003. FORELØPIG REGNSKAP 2002. Driftsinntekter 453,9 441,6 1 453,6 1 437,8 Resultat 48,6 27,5 79,6 46,0 Nedskrivning / tap i tilknyttet selskap -8,0 0,0-8,0 0,0 Avskrivning goodwill m.m. -4,7-5,3-18,7-19,8 Finansposter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007 Pressemelding 3. juli 27 SOLIDE LEVERANSER Statoil oppnådde et resultat i andre kvartal 27 på 11, milliarder kroner, sammenlignet med 9,8 milliarder kroner i andre kvartal 26. Resultatet for første halvår

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1997 1997 1996 2. kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 2.633 3.145 2.830 Driftsresultat 5.975

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer