Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)"

Transkript

1 Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter Driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (1.177) (1.247) (3.905) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Betalbar og utsatt skatt (4.201) (3.470) (16.178) Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Resultat i kroner per aksje 12,40 9,40 53,40 Finansielle hovedtall EBITDA millioner kroner Investeringer millioner kroner Langsiktig gjeld/egenkapital 1) 0,32 0,73 0,39 Kontantstrøm fra driften millioner kroner Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner 1. kv kv kv kv kv 2001 * Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization Resultat per aksje i kroner 20 1) Langsiktige lån i forhold til egenkapital inkludert minoritetsinteresser. Tallet for 2000 og første kvartal 2001 er justert for særlig stor likviditetsbeholdning. 0 1.kv kv kv kv kv 2001 SOLID RESULTATUTVIKLING I FØRSTE KVARTAL Med et resultat etter skatt på millioner kroner i første kvartal 2001 fortsetter Norsk Hydro den positive resultatutviklingen fra i fjor. Forbedringen fra millioner kroner i første kvartal ) reflekterer fortsatt høye olje- og gasspriser, høy US dollarkurs og en betydelig resultatfremgang for Agri. Driftsresultatet for første kvartal ble millioner kroner som er 716 millioner kroner høyere enn første kvartal 2000, og også 672 millioner kroner høyere enn fjerde kvartal i fjor justert for den positive engangeffekten knyttet til pensjon på 470 millioner kroner i fjerde kvartal Resultat per aksje utgjorde 12,40 kroner i første kvartal (2000: 9,40 kroner). " Også i første kvartal 2001 er det flere gledelige trekk i resultatutviklingen", sier generaldirektør Egil Myklebust." Igjen er det Agri som relativt sett har den største fremgangen med nær en fordobling av driftsresultatet til 919 millioner kroner. Forbedringsprogrammet "Hydro Agri Turnaround" ligger foran plan, og ambisjonene vil bli ytterligere skjerpet. Olje og Energi viderefører sitt høye resultatnivå fra 2000 drevet av fortsatt høye olje- og gasspriser, men det er også verdt å merke seg at energidivisjonen i første kvartal oppnådde et driftsresultat på mer enn en halv milliard kroner. For Lettmetallområdet ble resultatet betydelig forbedret i forhold til fjerde kvartal 2000, selv om det er lavere enn første kvartal i fjor som var preget av ekstraordinært høyt resultat fra handelsvirksomheten. Vi er tilfredse med resultatutviklingen, men opplever økt usikkerhet i noen av våre viktigste markeder knyttet til den økonomiske utviklingen i USA og Europa, blandt annet gjelder dette vår aktivitet overfor bilindustrien. Vi fortsetter med stor kraft arbeidet for å nå våre ambisiøse mål om kostnadsreduksjoner og produktivitetsforbedringer. Hydros soliditet er ytterligere forbedret og gir et godt grunnlag for videre verdiskaping", understreker Egil Myklebust. 1) Alle sammenligningstall gjelder første kvartal 2000, med mindre annet fremgår av teksten.

2 2 Norsk Hydros kvartalsrapport Tilknytt. selsk. Drifts- renter og visse Andre Avskrivninger Millioner kroner resultat finansposter poster og amortiseringer EBITDA Hydro Olje og Energi Hydro Lettmetall Hydro Agri Petrokjemi og øvrige virksomheter (94) (27) Konsernaktiviteter og elimineringer (33) Sum 1) ) Spesifikasjon finnes på side 14. EBITDA for første kvartal 2001 økte med 10 % til millioner kroner. Resultatet i tilknyttede selskaper var i første kvartal i år 201 millioner kroner, en økning på 21 %. Fremgangen skyldes bedre inntjening for tilknyttede selskaper innen Agri. EBITDA inkluderer renteinntekter på 635 millioner kroner, hovedsakelig på kontantbeholdningen som ved utgangen av kvartalet var 28,3 milliarder kroner. Andre poster på 179 millioner kroner gjelder gevinst ved salg av den vesentligste delen av Hydros kraftledninger og nettanlegg i Norge. HYDRO OLJE OG ENERGI EBITDA Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer Sum Driftsresultat Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer Sum Produksjon av olje og gass (i fat oljeekvivalenter per dag) Oljepris (US dollar/fat) 26,30 26,50 28,00 Oljepris (kroner/fat) 232,90 217,80 246,40 Gasspris (kroner/sm 3 ) 1,33 0,79 0,98 Utforskingskostnader (millioner kroner)

3 Norsk Hydros kvartalsrapport UTFORSKING OG PRODUKSJON EBITDA for Utforsking og Produksjon i første kvartal 2001 var millioner kroner som er 10 % høyere enn i første kvartal Økningen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser målt i norske kroner. Hydros produksjon av olje og gass i første kvartal 2001 var fat oljeekvivalenter (oe) per dag, omlag 4 % lavere enn tilsvarende periode i fjor. Gassproduksjonen var omlag 11 % lavere enn første kvartal i fjor som følge av salg av den britiske porteføljen i tredje kvartal Den høye gassprisen i kvartalet har motivert kjøperne til å utnytte den avtaksmessige fleksibiliteten i kontraktene, og produksjonen er derfor noe lavere enn forventet. Avskrivninger, inklusiv avsetning til fjerning og nedstengning i første kvartal 2001 var drøyt 16 % lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Nedgangen skyldes reduserte avskrivninger på merverdier knyttet til oppkjøpet av Saga Petroleum, lavere avsetninger til fjerning samt effekten av en noe lavere produksjon. Gjennomsnittlig råoljepris var i første kvartal 26,3 US dollar per fat, sammenlignet med 26,5 US dollar per fat i samme periode i fjor. På grunn av høyere dollarkurs økte oljeprisen målt i norske kroner med omlag 7 %. Gjennomsnittlig realiserte gasspriser var 69 % høyere enn i tilsvarende periode i fjor og utgjorde 1,33 kroner/sm 3. Hydro har kjøpt salgsopsjoner for å sikre deler av oljeproduksjonen frem til utgangen av 2002 mot vesentlig fall i oljeprisen. Dette har medført en resultatbelastning i kvartalet på 87 millioner kroner. Utforskingsaktiviteten økte med 41 % i forhold til tilsvarende kvartal i fjor, mens kostnadene som er belastet resultatet økte med omlag 20 % til 280 millioner i første kvartal Det er i første kvartal gjort et interessant funn i Libya hvor Repsol er operatør og Hydro har en eierinteresse på 20 %. Det er ventet at avtale om produksjonsdeling for blokk 34 i Angola vil bli signert i løpet av andre kvartal Planlagte vedlikeholdsstanser på installasjoner i Nordsjøen for andre kvartal 2001 ventes å medføre et bortfall av olje- og gassproduksjon i kvartalet på omlag fat oe per dag (2000: fat oe per dag). Stortingets energi- og miljøkomité avga 4. april sin innstilling om eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE. I innstillingen ble det tilrådt å selge SDØE andeler tilsvarende 21,5 % av SDØE's verdi hvor omlag 15 % tilbys Statoil og 6,5 % Hydro og andre. ENERGI EBITDA for Energi i første kvartal 2001 var 776 millioner kroner (2000: 479 millioner kroner). Resultatet i første kvartal 2001 inkluderer gevinst ved salg av kraftledninger og nettanlegg på 179 millioner kroner. Gode raffineringsmarginer sammen med lagergevinster bidro til en forbedring av resultat for oljehandel og raffineringsvirksomheten på i alt 116 millioner kroner. Resultatet fra elektrisitetsvirksomheten i Norden viste en økning på 82 millioner. Produksjonen var 2 % lavere, men en kraftig økning i elektrisitetsprisene bidro til resultatfremgangen. Ved inngangen til året var Hydros vann- og snømagasiner over normalt nivå mens tilsiget har vært lavere enn normalt i første kvartal. Det er ventet en nedgang i produksjonsvolumet i de neste kvartalene i forhold til fjoråret, mens produksjonen på årsbasis fremdeles forventes å ligge noe over et normalår som er på omlag 8,5 TWh. Resultatet fra gass- og elektrisitethandelvirksomheten i Europa var lavere som følge av begrensede arbitrasjemuligheter for gass mellom Storbritannia og kontinentet, samt økte kostnader knyttet til oppbygging av organisasjonen. Liberaliseringen av elektrisitets- og gassmarkedet på kontinentet gir grunnlag for betydelig økning av aktiviteten i tiden fremover. OLJEMARKEDSFØRING EBITDA for Oljemarkedsføring i første kvartal 2001 var 56 millioner kroner, en reduksjon på 42 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen skyldes lavere realiserte marginer enn i første kvartal 2000 da stigende oljepris bidro til betydelige lagergevinster.

4 4 Norsk Hydros kvartalsrapport HYDRO LETTMETALL EBITDA Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall Elimineringer (2) (14) (33) Sum Driftsresultat Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall (47) 25 (143) Elimineringer (2) (13) (33) Sum ALUMINIUM METALL EBITDA for Aluminium Metall for første kvartal 2001 var millioner kroner, en nedgang på 21 %. Reduksjonen skyldes hovedsakelig at handelvirksomheten i fjor ga ekstraordinært gode resultater. Aksjeutbytte og gevinst ved salg av teknologi er inkludert i EBITDA med omlag 130 millioner kroner for første kvartal I forhold til fjerde kvartal 2000 bidro økt salg, noe høyere margin og bortfall av engangskostnader knyttet til pensjon til resultatforbedringen i EBITDA på 805 millioner kroner. Aluminiumsprisen på metallbørsen i London (LME) for første kvartal 2001 var US dollar per tonn, 90 US dollar lavere enn i tilsvarende periode året før, men 35 US dollar høyere enn i fjerde kvartal Den realiserte LME-prisen for Hydro var US dollar per tonn for første kvartal Aluminiummetallvirksomheten viste i første kvartal en marginforbedring på 17 % i forhold til tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig som følge av høyere kurs på US dollar og noe høyere produktpremier. Resultatet fra handelsvirksomheten viste forbedring sammenlignet med fjerde kvartal, men en betydelig nedgang i forhold til første kvartal Dette skyldtes lavere aktivitet i metallmarkedene, særlig i USA, i tillegg til bortfall av en overskuddsposisjon på alumina. I tilknytning til Hydros prissikringsprogram for perioden 2001 til 2003 er det inngått opsjoner (collar options) som regnskapsføres til markedsverdi inkluderer et urealisert tap på 130 millioner kroner på dette opsjonsprogrammet. Det er inngått avtale om økning av eierandelen i den slovakiske produsenten av primæraluminium, Slovalco, og Hydro vil eie 20 % av kapitalen og 40 % av de stemmeberettigede aksjene. Dette styrker den betydningsfulle rollen Slovalco har som leverandør av metallprodukter gjennom Hydros markedsapparat i Europa. Svekkelsen i den makroøkonomiske utviklingen, særlig i USA, har medført lavere etterspørsel etter aluminium. Den globale lageroppbyggingen har likevel vært beskjeden som følge av at nesten 1,4 millioner tonn av produksjonskapasiteten i USA er koblet ut på grunn av kraftmangel. ALUMINIUM EXTRUSION Aluminium Extrusion hadde i første kvartal en EBITDA på 281 millioner kroner, en reduksjon på omlag 10 %. I første kvartal 2000 var Hydro Aluminum Wells inkludert fra og med mars. For generell ekstrudering i Europa har det i kvartalet vært pressede marginer, særlig i Sør Europa. Ordretilgangen er svakere også for byggsystemer. I USA er markedet for ekstruderte produkter på et betydelig lavere nivå enn for ett år siden, men nedgangen ser nå ut til å ha flatet ut. Virksomheten som produserer komponenter til varmevekslere har hatt lavere marginer i første kvartal Dette skyldes svakere etterspørsel fra bilprodusentene i USA som har redusert sine lagre. Hydro Aluminum Wells viser nå en positiv utvikling som følge av tiltak som er satt i verk for å redusere kostnadene.

5 Norsk Hydros kvartalsrapport ØVRIGE LETTMETALL EBITDA for Aluminium Valsede Produkter var i første kvartal på omlag samme nivå som i fjor. Produksjonen var noe høyere i første kvartal 2001, men ordretilgangen ble noe svekket. Det er høyere realiserte marginer både for valsede og overflatebehandlede produkter i år. EBITDA for Automotive Structures var betydelig lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Vanskelig markedssituasjon i USA er hovedforklaringen på de svake resultatene, men også lavere volumer i Europa og høyere prosjektkostnader bidrar negativt. Magnesium hadde lavere EBITDA i første kvartal. Fortsatt prispress i markedet fra kinesiske produsenter er hovedårsaken til dette. I tillegg til ren-magnesium finner nå også legert magnesium for bruk i støperier veien fra Kina til markeder i Europa. Den trinnvise oppstarten av Norandas anlegg i Canada har ført til press på prisene også i det nord-amerikanske markedet. HYDRO AGRI EBITDA Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK Elimineringer Sum Driftsresultat Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK (90) (8) (44) Elimineringer Sum PLANTENÆRING EBITDA for Plantenæring økte i første kvartal med 85 % til millioner kroner. Marginforbedringen utgjorde omlag 695 millioner kroner, mens omlag 170 millioner skyldes besparelser i faste kostnader. Fjorårets EBITDA var belastet med restruktureringskostnader på 135 millioner kroner. Prisforbedringene i markedet skyldtes hovedsakelig en strammere markedsbalanse for nitratprodukter i Europa. Den nedbørsrike våren i Vest-Europa medførte at volumene i første kvartal var omlag en tredjedel lavere enn i fjor. Hydro har opprettholdt samme markedsandel i forhold til den vest-europeiske industrien, mens importvolumet har økt noe, spesielt for urea. Det ventes at importen blir noe redusert i andre kvartal og at bare en del av det tapte volumet kan hentes inn igjen dersom værforholdene blir bedre. Prisøkningen på gjødsel i Europa er understøttet av en sterk utvikling i ammoniakkprisen som lå 22 % høyere enn tilsvarende kvartal i fjor. Dette mer enn kompenserte for en høyere olje- og gasskostnad ved Hydros ammoniakkfabrikker, som var omtrent 300 millioner kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Disse kostnadene forventes å falle gradvis gjennom året som følge av lavere oljepriser i løpet av det siste halve året. De internasjonale prisene for urea og ammoniakk økte til henholdsvis 123 US dollar og 186 US dollar i første kvartal 2001 sammenlignet med 100 US dollar og 152 US dollar i tilsvarende periode i fjor. Prisene på begge produkter falt gjennom kvartalet. På grunn av høye gasspriser har marginale produsenter av ammoniakk i USA foretatt midlertidig nedstenging av produksjonskapasitet. Det nedre nivå for ammoniakkprisen den nærmeste tiden vil sannsynligvis bestemmes av amerikanske gasspriser. Utbruddet av munn- og klovsyke har gjennomgående hatt liten effekt på gjødselleveransene i første kvartal. I Storbritannia ble aktivitetsnivået på gårdene redusert som følge av sykdomsutbruddet, men som i resten av Europa, var det først og fremst værforholdene som bidro til at leveransene var lave.

6 6 Norsk Hydros kvartalsrapport Faste kostnader for gjødselvirksomheten ble redusert med ytterligere 170 millioner kroner i første kvartal, slik at samlede besparelser nå er millioner kroner i forhold til 1998-nivå. Bemanningen er redusert med omlag personer eller nesten 30 % fra aktivitet innen verkstedsindustrien. Salget av miljøproduktene Nutriox og Reduktan økte med 10 %. A /S KORN- OG FODERSTOFKOMPAGNIET - KFK GASS OG KJEMIKALIER EBITDA for første kvartal ble 150 millioner kroner (2000: 185 millioner kroner). Det lavere resultatet skyldtes i hovedsak interne overføringer og avhendelser. Korrigert for disse effektene var det underliggende resultatet på nivå med i fjor. Høye ammoniakk- og naturgasspriser reduserte marginene for nitrogenprodukter. Industrigassvirksomheten i Europa forbedret seg sammenlignet med fjoråret. Dette skyldtes hovedsakelig økt EBITDA for KFK ble i første kvartal 2 millioner kroner (2000: 69 millioner kroner). Nedgangen skyldes i hovedsak kostnader på 38 millioner kroner i forbindelse med nedbemanning. Videre er marginene på animalske fórblandinger redusert som en følge av konkurransesituasjonen samt høyere råvare- og energipriser. Innenfor kornhandel er volumet gått ned sammenlignet med i fjor, mens marginene har steget. Det tidligere annonserte restruktureringsprogrammet er igangsatt, og mesteparten av de planlagte tiltakene forventes å være fullført ved utgangen av første halvår i år. PETROKJEMI EBITDA Driftsresultat (4) EBITDA for Petrokjemi viste en nedgang på 166 millioner kroner for første kvartal. Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i S-PVC prisen med omlag 24 %. I tillegg var råvarekostnader for våtgass og innkjøpt etylen omlag 15 % høyere. Noretyl, hvor Hydros eierandel ble redusert til 50 % med virkning fra 1. januar 2001, rapporteres nå som et tilknyttet selskap. Sammenlignet med 2000 vil dette medføre lavere driftsresultat, mens resultatet fra tilknyttede selskaper vil øke. Prisen på S-PVC har økt noe ved inngangen til andre kvartal. ØVRIGE VIRKSOMHETER EBITDA (95) Driftsresultat (90) 85 (20) Øvrige virksomheter omfatter Pronova, Industriforsikring, Hydro Business Partner og Teknologi og Prosjekter. Hydro Business Partner ble flyttet over fra Konsernaktiviteter til Øvrige virksomheter med virkning fra 1. januar Tidligere perioders tall er omarbeidet tilsvarende. EBITDA for øvrige aktiviteter var negativ med 95 millioner kroner (2000: 163 millioner kroner). Hovedårsaken til reduksjonen er at Hydro Seafood ble solgt i fjerde kvartal I tillegg var resultatet av verdipapirporteføljen i Industriforsikring svakere enn i første kvartal i fjor som følge av svekkelsen i aksjemarkedet.

7 Norsk Hydros kvartalsrapport FINANSIELLE FORHOLD Renteinntekter Utbytte, gevinst (tap) på verdipapirer, netto 32 (7) (56) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader (944) (1.027) (4.045) Aktiverte renter Valutagevinst (-tap) (365) (266) (655) Annet (43) (96) (234) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (1.177) (1.247) (3.905) Finanskostnader, netto (510) (983) (2.158) Netto finanskostnader var i første kvartal 510 millioner kroner (2000: 983 millioner kroner). er belastet med valutatap på 365 millioner kroner (2000: 266 millioner kroner) hovedsakelig som følge av høyere kurs på US dollar. Aktiverte renter knyttet til anlegg under oppføring utgjorde i første kvartal 175 millioner kroner (2000: 142 millioner kroner). SKATT Avsetning til betalbar og utsatt skatt for første kvartal utgjorde millioner kroner som tilsvarer 57 % av resultat før skatt. De tilsvarende tall fra i fjor var millioner kroner og 59 %. Den høye skatteprosenten i både 2000 og 2001 skyldes at olje og gassvirksomheten i Norge, som utgjør en relativ stor del av inntjeningen, beskattes med en marginalskatt på 78 %. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var 24 milliarder kroner, en reduksjon på 6 milliarder fra siste årsskifte. Hydros soliditetsmål definert som langsiktige lån dividert på egenkapital inkludert minoritetsinteresser var ved utgangen av kvartalet på 0,52. Justert for særlig stor likviditetsbeholdning var gjeldsgraden på omlag 0,32. Oslo, 23. april 2001 Styret

8 8 Norsk Hydros kvartalsrapport R ESULTATREGNSKAP Driftsinntekter Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Renteinnekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatter (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) (1.177) (1.247) (3.905) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Betalbar og utsatt skatt (4.201) (3.470) (16.178) Minoritetsinteresser Resultat etter skatt Resultat i kroner per aksje 12,40 9,40 53,40 Vektet gjennomsnittlig antall aksjer Kommentarer - Alle tall er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) med mindre annet er oppgitt. Hydros regnskapsprinsipper fremgår av årsrapporten for Delårstall for 2001 i denne rapporten er ikke revidert. KVARTALSRESULTATER Millioner kroner 1.kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Resultat etter skatt Resultat i kroner per aksje 12,40 9,40 10,60 14,90 18,60

9 Norsk Hydros kvartalsrapport BALANSE Millioner kroner EIENDELER Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Omløpsmidler Bygninger, maskiner, inventar, o.l Andre anleggsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner per aksje 284,70 239,10 274,00 Antall utestående aksjer

10 10 Norsk Hydros kvartalsrapport KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrøm fra driften: Resultat etter skatt Justeringer: Avskrivninger Andre justeringer (2.316) (893) Netto kontantstrøm tilført fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar, o.l. (2.499) (2.514) (11.943) Andre langsiktige investeringer (403) (2.964) (4.348) Netto kjøp av kortsiktige investeringer (2) (43) (15) Salg av bygninger, maskiner, inventar, o.l Salg av andre langsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter (2.519) (5.452) (3.630) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (715) (2.646) (6.328) Kjøp av egne aksjer - - (763) Salg av egne aksjer Betalt utbytte - - (2.094) Netto kontantstrøm tilført fra (benyttet til) finansieringsaktiviteter (610) 139 (8.129) Valutakurseffekter på kontantstrømmen (6) Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (1.712) Kontanter og bankinnskudd ved begynnelsen av perioden Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av perioden

11 Norsk Hydros kvartalsrapport EBITDA 1) OG AVSTEMMING TIL RESULTAT FØR SKATT OG MINORITETSINTERESSER Overgangen til en ny ledelsesmodell, verdiskapende ledelse (VBM), har endret Hydros fokus til mer kontantstrømbaserte resultatmål før og etter skatt. Resultat før skatt, før rentekostnader og enkelte andre finansposter, samt før av- og nedskrivninger (EBITDA) er et viktig resultatmål for å vurdere de enkelte områder og segmenter. EBITDA 1) er en tilnærming til kontantinntjening før rentekostnader og skatt som inkluderer både resultat fra tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet og eventuelle gevinster og tap ved avhendelse av virksomhet som klassifiseres som Andre poster i resultatregnskapet. I tillegg er av- og nedskrivninger samt amortisering av merverdier/goodwill for tilknyttede selskaper holdt utenfor. Hydro har også innført CROGI (Cash Return on Gross Investment) som avkastningsmål på årsbasis. CROGI er definert som brutto kontantstrøm etter skatt (Gross Cash Flow) dividert på gjennomsnittlig brutto investert kapital. Brutto kontantstrøm etter skatt er definert som EBITDA 1) minus estimert skatt, mens brutto investert kapital (Gross Investment) er definert som totale eiendeler 2) pluss akkumulerte av- og nedskrivninger minus kortsiktig rentefri gjeld. 3) Informasjon om EBITDA for segmentene innen hvert område og forklaringer til resultatutviklingen er tatt med i beskrivelsen av hvert område foran i denne rapporten. I tabellen nedenfor presenteres en oversikt over EBITDA per virksomhetsområde, samt en avstemming fra EBITDA til resultat før skatt og minoritetsinteresser. Hydro Olje og Energi Hydro Lettmetall Hydro Agri Petrokjemi og øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Sum EBITDA Avskrivninger (2.832) (3.173) (12.538) Amortisering av merverdier/goodwill for tilknyttede selskap (35) (17) (25) Rentekostnader (944) (1.027) (4.045) Aktiverte renter Valutagevinst (-tap) (365) (266) (655) Annet (43) (96) (234) Resultat før skatt og minoritetsinteresser ) EBITDA: Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. 2) Utsatt skattefordel inngår ikke i brutto investert kapital. 3) Utsatt skatteforpliktelser og avsetninger til betalbar skatt trekkes ikke fra i brutto investert kapital.

12 12 Norsk Hydros kvartalsrapport I N FORMASJON OM SEGMENTENE DRIFTSINNTEKTER Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer (7.767) (6.188) (29.056) Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall Elimineringer (1.824) (1.641) (6.511) Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK Elimineringer (655) (402) (2.192) Hydro Agri Petrokjemi Øvrige virksomheter Segmenter Konsernaktiviteter Elimineringer (2.727) (2.496) (10.868) Sum SALG TIL EKSTERNE KUNDER Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK Hydro Agri Petrokjemi Øvrige virksomheter Segmenter Konsernaktiviteter Sum

13 Norsk Hydros kvartalsrapport SALG TIL INTERNE KUNDER Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer (7.767) (6.188) (29.056) Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall Elimineringer (1.824) (1.641) (6.511) Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK Elimineringer (655) (402) (2.192) Hydro Agri Petrokjemi Øvrige virksomheter Segmenter Konsernaktiviteter Elimineringer (2.727) (2.496) (10.868) Sum AVSKRIVNINGER Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK Hydro Agri Petrokjemi Øvrige virksomheter Segmenter Konsernaktiviteter Elimineringer - - (5) Sum

14 14 Norsk Hydros kvartalsrapport DRIFTSRESULTAT Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall (47) 25 (143) Elimineringer (2) (13) (33) Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK (90) (8) (44) Elimineringer Hydro Agri Petrokjemi (4) Øvrige virksomheter (90) 85 (20) Segmenter Konsernaktiviteter (9) (20) Elimineringer (24) (4) (10) Sum DRIFTSRESULTAT - EBIT - EBITDA FØRSTE KVARTAL 2001 Drifts- Tilknyttede Rente- Visse Andre Avskrivn. resultat selskaper inntekter finansielle poster EBIT og EBITDA Millioner kroner poster amort. Utforsking og Produksjon Energi 558 (5) Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion 128 (1) Øvrige Lettmetall (47) (45) Elimineringer (2) (2) - (2) Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier 94 (7) 4 (1) KFK (90) (68) 70 2 Elimineringer (2) 2 Hydro Agri Petrokjemi (4) Øvrige virksomheter (90) - 13 (62) - (139) 44 (95) Segmenter Konsernaktiviteter (9) (1) Elimineringer (24) - - (2) - (26) 2 (24) Sum

15 Norsk Hydros kvartalsrapport EBITDA Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall Elimineringer (2) (14) (33) Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK Elimineringer Hydro Agri Petrokjemi Øvrige virksomheter (95) Segmenter Konsernaktiviteter Elimineringer (24) (8) 8 Sum Utforsking og Produksjon Energi Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Aluminium Metall Aluminium Extrusion Øvrige Lettmetall Hydro Lettmetall Plantenæring Gass og Kjemikalier KFK Hydro Agri Petrokjemi Øvrige virksomheter Segmenter Konsernaktiviteter Elimineringer - - (25) Sum ) Investeringer i varige driftsmidler, immaterielle eiendeler, langsiktige verdipapirer, og lån til og investeringer i tilknyttede selskaper.

16 Norsk Hydro ASA Bygdøy allé Oslo Tlf.: Fax: e-post: Internett: Norsk Hydro Egil Myklebust Eivind Reiten* Konsernsenter Konserndirektør Leiv L. Nergaard Olje og Energi Tore Torvund Konserndirektør Lettmetall Jon-Harald Nilsen Konserndirektør Agri Thorleif Enger Konserndirektør Utforsking og Produksjon Norge Aluminium Metall Plantenæring Andre virksomheter Utforsking og Produksjon Intern. Aluminium Extrusion Gass og Kjemikalier Fellestjenester Energi Automotive Structures Korn- og Foderstof Kompagniet Oljemarkedsføring Aluminium Valsede Produkter Teknologi og Prosjekter Magnesium * Konserndirektør Eivind Reiten etterfølger Egil Myklebust som Hydros generaldirektør 2. mai Norsk Hydro utarbeider regnskaper både etter norske og amerikanske regnskapsprinsipper. Med mindre annet er oppgitt, gjelder styrets kommentarer uavhengig av regnskapsprinsipp og refererer seg til regnskapstall etter amerikanske regnskapsprinsipper. Forskjell i resultatet etter norske og amerikanske prinsipper er ikke vesentlig. Kvartalstall 2001: 16. juli 15. oktober Resultatene offentliggjøres kl norsk tid. Selskapet tar forbehold om mulige endringer.

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 1. kvartalsrapport 2003 Resultat (EBITDA) 2) 12 10 8 6 4 2 0 i milliarder kroner 1. kv 2002 2. kv 2002 3. kv 2002 4. kv 2002 1. kv 2003 Resultat per aksje i kroner 12 9 6 3 KONSOLIDERT RESULTAT

Detaljer

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Norsk Hydro. 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1997 1997 1996 2. kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 2.633 3.145 2.830 Driftsresultat 5.975

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

NORSK HYDRO FORELØPIGE REGNSKAPSTALL Fokus for fremtiden

NORSK HYDRO FORELØPIGE REGNSKAPSTALL Fokus for fremtiden NORSK HYDRO FORELØPIGE REGNSKAPSTALL 2000 Fokus for fremtiden NORSK HYDRO OLJE OG ENERGI LETTMETALL AGRI PETROKJEMI ØVRIGE Utforsking og produksjon Norge 1) Aluminium Metall Plantenæring Petrokjemi Industriforsikring

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: -

MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 Utsteder: Instrument: - MeldingsID: 254247 Innsendt dato: 17.02.2010 07:35 UtstederID: NHY Utsteder: Norsk Hydro ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig: Ja Vedlegg:

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003

NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 NORSK HYDRO - 2. kvartalsrapport 2003 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2003 2003 2002 2003 2003 2002 2002 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.578 4.915 44.454 85.392 10.343 82.220

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA

2. KVARTAL 2003. Oslo, 19. august 2003. Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2003 2. KVARTAL 2003 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2003 USD 10.500.000 (2. kvartal 2002: USD 4.903.000). Selskapets driftsresultat ble USD 311.000 (USD -1.121.000).

Detaljer