RAPPORT 3. KVARTAL Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL"

Transkript

1 RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for salg av aksjer i Horizon på NOK 79 mill) mot 80 mill for samme periode i Driftsresultat ble på NOK 39 mill i 3. kvartal og er i tråd med det selskapet forventet. Markedet i 1999 har vært svakt sammenlignet med fjoråret hvor driftsresultatet i 3. kvartal var på NOK 113 RESULTAT PR. 30. SEPTEMBER Driftsinntektene pr 30/9 viser NOK mill mot NOK mill for tilsvarende periode i Periodens driftsresultat er NOK 7 mill mot NOK 300 mill i fjor. Resultat før skatt pr. 30/9 viser et underskudd på NOK 77 mill mot et overskudd på NOK 247 mill i Resultat før skatt inkluderer en aksjegevinst på NOK 79 mill og er belastet med restruktureringskostnader i UK på NOK 65 OPERASJONELLE FORHOLD Brasil I tredje kvartal har gjennomføringen av Roncador 99 prosjektet gått som planlagt både teknisk og økonomisk. Rørlegging ble fullført med rørleggingsfartøyet Fennica i juli og prosjektet ferdigstilles innen utgangen av året. Avsetningene som ble gjort i 2. kvartal synes tilstrekkelig. Testprogrammet for rørleggingsfartøyet KS 3000 pågår fortsatt. Uttestingen har tatt 6 uker lengre tid enn beregnet. Hovedårsaken er at enkelte utstyrselementer som tidligere har vært uttestet i Europa ikke har bestått integrasjonstestene gjennomført i Brasil. Avsluttende tester gjenstår og fartøyet forventes å komme på kontrakt i nær fremtid. Alle de øvrige kontraktene DSND Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. DSND Consub inngikk en strategisk viktig kontrakt om installasjon av stive stigerør opp til en plattform på Roncador feltet til en verdi av omlag NOK 116 Selskapet har fått forlenget kontraktene til en rekke fartøyer for en total verdi på USD 20 Markedet i Brasil viser fortsatt sterk vekst. Norge Troll C prosjektet er nå fullført i henhold til tidsplan og på budsjett. På Oseberg Sør prosjektet har Fennica lagt 42 km med rørledninger og nedgraving pågår. Oppkobling og uttesting (omlag 20 % av prosjektet) gjennomføres i år Tracer Offshore, hvor DSND Søndenfjeldske eier 41,3 %, inngikk avtale med Schlumberger Offshore Services Ltd om å forlenge kontrakten for brønnsimuleringsfartøyet Big Orange XVIII med 10 år. For DSND har kontrakten en total ramme på NOK 116 Anbudsaktiviteten innen offshore konstruksjonsmarkedet har vært økende den senere tid. Eventuelle kontrakter vil ikke gi vesentlig uttelling før i år Den positive tendensen innen det geotekniske området fortsatte i 3. kvartal. Innenfor integrerte tjenester og brønnintervensjon er markedssignalene positive. Storbritannia Virksomheten i Storbritannia har vært preget av et svakt marked også i 3. kvartal. DSND Subsea Ltd har utført et prosjekt for nedstengning av brønner for Amerada Hess i 1999, og prosjektet forventes å fortsette i år Markedet for andre typer service tjenester er svakt med tilhørende lave rater. For år 2000 er det utsikter for økt aktivitet innenfor integrerte tjenester og brønnintervensjon. Når det gjelder EPIC-prosjekter vil en del mindre

2 rørleggingskontrakter legges ut i markedet for gjennomføring i år Andre markeder I Mexico Gulfen er anbudsaktiviteten for dypvannsprosjekter økende. Dette området kan gi muligheter for vekst i årene som kommer. ORDREBOK DSND har fortsatt en solid ordrebok selv om ordreinngangen har vært lavere i 3. kvartal i år sammenlignet med i fjor. Ordreboken pr. 30. september var på omlag NOK Hovedvekten av ordreboken ligger fortsatt i Brasil. ANDRE FORHOLD Salg aksjepost i Horizon DSND solgte selskapets aksjepost på aksjer i Horizon Offshore Inc 13. august. Salget gav en netto salgssum på NOK 255,5 Aksjene ble ervervet i desember 1997 for en samlet verdi av NOK 86,2 Bokført verdi var på salgstidspunktet NOK 176,2 mill, hvilket gav en bokført salgsgevinst på NOK 79,3 Selskapsoppkjøp DSND har overtatt samtlige aksjer i Hays Ships Ltd. og Kommander Subsea Ltd. (Hays Ships). Hays Ships eier og opererer tre skip, KS 3000, KS 2000 og Kommander Subsea. Transaksjonen sikrer kontrollen over et av DSNDs kjernefartøy samt styrker flåten for integrerte tjenester og rørlegging. EMISJONER I forbindelse med oppkjøpet av Hays Ships ble en emisjon rettet mot Orkla Finans kunder på 4,4 mill aksjer gjennomført 6. oktober og en emisjon rettet mot selger av Hays Ships på 1,7 mill aksjer ble gjennomført 8. november. Antall utestående DSND aksjer er etter emisjonene pr 8. november, på aksjer. FORVENTET UTVIKLING Driftsresultatet for året vil bli påvirket av et svakere marked enn tidligere antatt både på norsk og britisk sektor. Fennica og Nordica er levert tilbake til Finske Sjøfartsmyndigheter tidligere enn planlagt på grunn av det svake markedet i Nordsjøen. Dersom markedet i UK ikke bedrer seg på kort sikt vil selskapet tilpasse flåten. Restruktureringen i UK har tatt lengre tid enn beregnet, slik at kostnadsreduksjonene ikke får full effekt før fra januar 2000 (mot tidligere rapportert fra september 1999). Forlengelsen av test programmet for KS 3000 vil også påvirke forventet resultat i 4. kvartal. Avslutningen av Roncador 1999 prosjektet har gått som forventet. Selskapet har fortsatt som målsetting for året sett under ett, å hente inn det rapporterte tap selskapet har per 3. kvartal Dette forutsetter at selskapet gjennomfører et av flere planlagte salg av aktivitetsområder som ikke regnes blant selskapets kjerneområder. Oslo, 9. november 1999 For styret i DSND Søndenfjeldske ASA Kristian Siem Styrets formann

3 KOMMENTARER TIL REGNSKAPSTALLENE RESULTATREGNSKAPET: Geografisk fordeling av driftsinntekter: Tall i mill NOK 3. kvartal kvartal 1998 Akk. pr Akk. pr Brasil Norge UK Total Akkumulerte driftsinntekter inkluderer salgsgevinster på NOK 69 mill, av dette er NOK 3 mill resultatført i 3. kvartal. Finansinntektene inkluderer salgsgevinsten på NOK 79 mill ved salg av aksjeposten i Horizon. Finanskostnadene er vesentlig redusert fra 2. kvartal som følge av en vesentlig nedjustering av gjennomsnittlig kortsiktig rentebærende gjeld i Brasil og UK gjennom kvartalet. I tillegg var 2. kvartals tallene belastet med en disagio på NOK 13 mill i forbindelse med refinansieringen av langsiktig gjeld. BALANSEN: Oppkjøpet av Hays Ships, samt emisjonen som ble gjort i den forbindelse er medtatt i balansen pr Anleggsmidler: Imaterielle eiendeler er økt som følge av ny goodwill ved oppkjøpet av Hays Ships. Skip og utstyr er økt med NOK 528 mill som følge av kjøpet av Hays Ships og investeringer i KS 3000 og Scandi Navica. Driftsmidlene er belastet med avskrivninger på samme nivå som i 2. kvartal, siden ingen av de nye investeringene har vært i drift i 3. kvartal. Omløpsmidler: Omløpsmidler består i hovedsak av kundefordringer og inkluderer fortsatt fordringer ved utestående tvister på ca. NOK 200 Investeringene er pr null som følge av salget av aksjeposten i Horizon. Egenkapital: Egenkapitalen er økt med periodens resultat og NOK 215 mill ved emisjonen på 4.4 mill aksjer i forbindelse med kjøpet av Hays. I tillegg er egenkapitalen økt med NOK 4,8 mill ved utstedelse av aksjer til Paulo Tupinamba, adm. dir. i DSND Consub. Emisjonen gjaldt oppgjør ved kjøp av resterende aksjer i DSND Consub S.A. Øvrige endringer skyldes omregningsdifferanser som er ført mot egenkapitalen.

4 Gjeld: Utsatt skatt er økt i forbindelse oppkjøpet av Hays Ships. Det er for øvrig ingen endring i den utsatte skatteforpliktelsen utover mindre omregningsdifferanser i forhold til 2. kvartal. Netto rentebærende gjeld er økt fra NOK mill til NOK Netto gjelden er økt med NOK 168 mill ved kjøpet av Hays Ships. Det er blitt betalt NOK 82 mill i avdrag på langsiktig gjeld i 3. kvartal, mens den kortsiktige rentebærende gjelden i Brasil og UK er nedregulert med NOK 72

5 Resultatregnskap - DSND Konsern Beløp i NOK kv kv. 98 Pr Pr Hele 1998 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Avskrivninger (54 973) (34 607) ( ) ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Driftsresultat Resultatandel fra tilknyttede selskap (651) Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader (25 688) (26 193) ( ) (55 839) ( ) Netto finansposter (15 272) (18 532) (34 913) (815) Ordinært resultat før andre poster og skatter (11 536) Restruktureringskostnader 0 (22 271) (65 000) (35 000) (34 100) Periodens resultat før skatt (76 536) Balanse - DSND Konsern Beløp i NOK Eiendeler Anleggsmidler Imaterielle eiendeler Skip og utstyr Andre driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Omløpsmidler Investeringer Bankinnnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Aksjekapital Fonds Periodens resultat (76 536) Sum egenkapital Gjeld Utsatt skatt Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA

BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA BØRS- OG PRESSEMELDING I.M. SKAUGEN ASA Styrets foreløpige melding om årsresultatet og 4. kvartal 1997 SKA UENDRET INNTJENINGSNIVÅ I sitt foreløpige årsregnskap for 1997 presenterer I.M. Skaugen ASA konsernet

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

SKA Foreløpig resultat 1998

SKA Foreløpig resultat 1998 Melding til Oslo Børs, 14. januar 1999 SKA Foreløpig resultat 1998 IMS oppnådde et foreløpig EBITDA-resultat i 1998 på NOK 75 mill (116 mill i 1997). Netto resultat ga et underskudd på NOK 132 mill etter

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer