FJERDE KVARTAL ,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007."

Transkript

1 FJERDE KVARTAL ,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere. Ny og forbedret distribusjonsavtale for stetoskopvirksomheten. Styret foreslår et utbytte pr. aksje på NOK 0,50, en økning på 25 % sammenlignet med fjoråret

2 4. kvartal 2007 Regnskapet pr. 31. desember 2007 er utarbeidet etter regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard) og følger IAS 34 for delårsrapportering. Tilsvarende er sammenligningstall for 2006 i henhold til IFRS. Finansiell utvikling: (tall for 2006 i parentes) Omsetningen i 4. kvartal ble MNOK 34,9 (MNOK 31,9) som er en vekst på 9,4 %. Veksten i omsetning på MNOK 3,0 kom fra en økning i salg av egne produkter med MNOK 5,1, mens salg av 3.dje parts produkter gikk ned med MNOK 2,1. Akkumulert for året ble omsetningen MNOK 126,9 (MNOK 99,6). Salget av egne produkter økte med MNOK 9,6 og salget av 3dje parts produkter økte med MNOK 17,6. Totalt økte salget med MNOK 27,2 som er en vekst på 27,3 %. Årsaken til den sterke veksten var et bra salg av egne produkter i USA, samt oppkjøpet av Kir-Op AS. Selskapet selger 3dje parts produkter og regnskapene ble konsolidert inn pr. 6. juli I 2007 mottok Medi- Stim 1,7 MNOK i OFU støtte knyttet til avbildingsprosjektet. Siden kostnadene relatert til prosjektet ble aktivert er støtten ført opp som utsatt inntekt i balansen. I 2006 ble tilsvarende støtte på 1,2 MNOK ført som annen inntekt. Salget av egne produkter ble MNOK 22,2 (MNOK 17,0) for kvartalet. Salg av 3dje part produkter ble i samme tidsrom MNOK 12,7 (MNOK 14,9). For året ble salget av egne produkter MNOK 74,4 (64,8) og salget av 3dje parts produkter MNOK 52,5 (MNOK 34,8). Midler benyttet til FoU var for kvartalet MNOK 2,4 (MNOK 2,2). Resultat før FoU og avskrivninger ble MNOK 8,1 (MNOK 8,0). Dette tilsvarer en margin på 23,3 % (25,0 %). For kvartalet ble MNOK 1,1 av midlene benyttet til utvikling aktivert (MNOK 1,5), og var relatert til avbildingsprosjektet. Akkumulert var midler benyttet til FoU MNOK 8,3 (MNOK 6,3). For samme periode ble resultatet før FoU, av- og nedskrivninger MNOK 27,5 (MNOK 24,4). Dette tilsvarer en margin på 21,7 % (24,5 %). På grunn av den gode inntjeningen i Medi-Stim kvalifiserte selskapet til å føre opp ytterligere MNOK 9,8 i utsatt skatt. Resultat etter skatt i 4. kvartal ble MNOK 14,6 (MNOK 6,2). Resultat pr. aksje for kvartalet ble NOK 0,78 pr. aksje (NOK 0,33 pr. aksje). Akkumulert ble resultat etter skatt MNOK 28,4 (MNOK 18,1). Resultat pr. aksje økte med 58,9 % til NOK 1,51 pr. aksje (NOK 0,95). Volumveid antall aksjer var ( ) ved utgangen av desember Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var MNOK 93,8 (MNOK 74,1). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 72,9 % (62,1 %). Det var ingen netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet. Etableringen i USA har bundet opp ekstra kapital både i form av kundefordringer, investeringer og varelager. Operasjonell status: Medi-Stim ASA signerte i 4. kvartal en distribusjonsavtale med firmaet Bio Instruments i USA. Bio Instruments er et lite selskap med 4 salgsrepresentanter som skal dekke statene Minnesota, Nebraska, Iowa, og Sør- og Nord Dakota. Medi-Stim har til nå ikke vært representert i disse statene. Salgsrepresentantene i selskapet har lang fartstid innen bransjen og gode kontakter med beslutningstagere og kirurger. Med Bio Instruments kompetanse og fokus på Medi-Stims produkter forventer selskapet økt innpass i et udekket område av USA. Etter utnevnelsen av Bio Instruments som salgsagent er Medi-Stim totalt representert med 18 selgere i USA hvor 9 er egne ansatte og 9 er uavhengige salgsagenter. I tillegg har Medi-Stim 6 personer til å håndtere klinisk support, service og administrasjon, slik at den totale virksomheten i USA nå utgjør 24 personer. Med Bio Instruments som salgsagent har Medi-Stim dekket alle amerikanske stater foruten de nordvestlige statene Wyoming, Montana, Oregon, Washington, Idaho og Alaska. USA utgjør 45 % av markedet for Medi-Stim sine produkter. Dagens markedsandel i USA er på 8 % som tilsvarer ca operasjoner pr. år med Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40 %, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan, vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 24,5 til i størrelsesorden MNOK 150, noe selskapet ser som en realistisk målsetning. Selskapets etablering i USA er en suksess. Salget har i 4. kvartal økt med 57,7 % til MNOK 8,65 (5,5 MNOK), delvis på grunn av direkte operasjon fra 1. mai Medi-Stim ASA planlegger i løpet av 2008 også å lansere sitt nye avbildingssystem. Det er i dag et udekket behov for avbilding i forbindelse med kirurgiske inngrep. Medi-Stims system VeriQ, med avbildingsfunksjonalitet, forventes å kunne dekke dette behovet. Selskapet estimerer at med avbildingsfunksjonalitet vil markedet for Medi-Stims systemer mer enn fordoble seg. I den anledning er det viktig for Medi-Stim å ha en veletablert og motivert salgs organisasjon i selskapets største marked når avbildingsmodulen lanseres. Medi-Stim ASA inngikk i løpet av kvartalet en ny og forbedret avtale om distribusjon av stetoskop produktene med sin distributør Welch Allyn. Den nye avtalen er på samme vilkår som tidligere foruten en økt pris på volumproduktet stetoskop med 28 % til USD 100 per stetoskop. Welch Allyn med hovedkontor i New York USA, har mer enn 2300 ansatte og er direkte representert i 17 land. Selskapet distribuerer en rekke produkter innen medisinsk bransje og har siden selskapet ble etablert i 1915 opparbeidet et verdensomspennende distribusjonsnettverk. Totalbalansen var ved årsskiftet MNOK 128,8 som er en økning på MNOK 9,7 fra 2006.

3 Prisendringen til USD 100 per stetoskop gjelder fra 1. januar Medi-Stim har over lengre tid arbeidet med forbedringer av stetoskopet. Det er utviklet nye funksjoner i programvaren som kan hjelpe brukeren til å stille sikrere diagnose. Samtidig er det gjennomført flere kvalitetsforbedringer på stetoskopet som øker forventet levetid og gjør det enklere å ta i bruk. Produktforbedringene er årsaken til at det oppnådd en betydelig prisøkning. Selskapet forventer at ny distribusjonsavtale og produktforbedringer vil gi økt salg og bedret lønnsomhet for stetoskopet. Utvikling: Det ble i løpet av kvartalet oppnådd en viktig milepæl i avbildingsprosjektet. Maskinvaren oppnådde målene for ytelse og første versjon av maskinvaren er klar. Det gjenstår nå programvareutvikling som for det meste utføres av Medi- Stim. Medi-Stim er således langt mindre avhengig av en 3.dje part for å lykkes i prosjektet. Selskapet anser derfor at usikkerheten i prosjektet er redusert betydelig. Aksjonærforhold: Beholdningen av egne aksjer ved utgangen av 4. kvartal 2007 var aksjer, innkjøpt til i snitt NOK 18,47 pr aksje. Børskursen var pr. 31. desember 2007 NOK 21,00 pr. aksje. Styret besluttet i løpet av kvartalet å gi et frivillig tilbud til småaksjonærer. Tilbudet var på NOK 25 pr. aksje og gjaldt for aksjonærer som hadde 20 aksjer eller mindre. Selskapet mottok 188 aksepter som utgjorde 1153 aksjer. Tilbudet ble gitt 23. oktober. Se også egen børsmelding fra 23. oktober 2007 og fra 16. november. Selskapet søkte Nærings- og Handelsdepartementet om tillatelse til å tvangsinnløse småaksjonærer med børsposter under NOK 500. I 2008 har selskapet fått tillatelse til å gjennomføre dette. Begrunnelsen for innløsningen er at Medi-Stim ASA har mange små aksjonærer med børspost under NOK 500. I forhold til børsverdi på aksjeposten er oppfølgingen av småaksjonærene uforholdsmessig tidkrevende og kostbar. Basert på resultatene for 2007 og utsiktene for 2008 vil styret foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 0,50 per aksje. Medi-Stims største aksjonær solgte i 4 kvartal aksjer. Aksjene ble hovedsakelig solgt til Fløtemarken AS med aksjer, Orkla ASA med aksjer, Skagen vekst med aksjer og Follum Invest med aksjer Det ble omsatt aksjer i 4. kvartal. De fire største aksjonærene var pr utgangen av kvartalet Fløtemarken AS med aksjer, Zenith Medical AS med aksjer, Skagen Vekst med aksjer samt Orkla ASA med aksjer Akkumulert salg pr. kvartal 1 = NOK Akk. resultat etter skatt pr. kvartal 1 = NOK Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q4 07 Oslo, 26. februar 2008, Styret i Medi-Stim ASA

4 Resultatregnskap 4. kvartal kvartal Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Totale driftskostnader Driftsresultat før av\nedskrivn Driftsresultat før av og nedskrivn.% 19,62 % 21,58 % 18,84 % 21,32 % Avskrivninger Nedskrivning av goodwill Driftsresultat (1 254) Finans inntekter Finans kostnader Netto finans (795) 461 (1 089) 312 Resultat før skatt (793) Skattekostnad 359 (6 979) 359 (6 851) Endring utsatt skatt (9 844) - (9 844) - Resultat etter skatt Utbytte Nøkkeltall 4. kvartal kvartal Egenkapitalandel 72,86 % 62,16 % 72,86 % 62,16 % Inntjening pr aksje kr 0,78 kr 0,33 kr 1,51 kr 0,95 Utvannet inntjening pr aksje kr 0,77 kr 0,33 kr 1,51 kr 0,95 Antall aksjer tidsveiet i Antall aksjer utvannet i Fordeling av resultat pr segment 4. kvartal kvartal Resultat fra Medi-Stim produkter Margin fra Medi-Stim produkter 49,73 % 21,84 % 25,89 % 24,41 % Resultat fra 3dje part produkter Margin fra 3dje parts prod. 27,84 % 16,54 % 17,41 % 22,79 % Totalt resultat Resultatmargin % 41,76 % 19,37 % 22,38 % 18,16 % * Sammenlikningstall for 2006 for første halvår 2006 viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

5 Balanse Eiendeler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmiddler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (219) Endring egenkapital Inngående balanse egenkapital Resultat i perioden Emisjoner - - Utbytte (7 548) (5 217) Minoritetsandel - - Egne aksjer (776) (6 330) Endring utsatt skatt Omregningsdifferanser (292) 97 Egenkapital ved utgang Kontantstrøm analyse Periodens overskudd Annen kontantstrøm fra drift (7 745) (782) Likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer (7 502) (25 620) Kontantstrøm fra finansiering (13 123) Endring av kontanter i perioden 23 (4 358) Kontanter ved inngangen av perioden Kontanter ved utgangen av perioden * Sammenlikningstall for 2006 for første halvår 2006 viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

6 Geografisk fordeling av salg 4. kvartal kvartal USA Asia Europa Resten av verden Totalt salg Geografisk fordeling av salg i antall 4. kvartal kvartal USA Prosedyrer Prober Systemer Stetoskoper Asia Systemer Prober Stetoskoper Europa Systemer Prober Stetoskoper Resten av verden Systemer Prober Stetoskoper Totalt antall systemer utenfor USA Totalt antall prober utenfor USA Fordeling av salg pr segment 4. kvartal kvartal USA Prosedyre salg Prober USA Systemer Stetoskop salg Utenfor USA System salg Probesalg resten av verden Stetoskop salg Annet (217) Sum salg av Medi-Stim prod Salg av 3 part produkter Totalt salg Sammenlikningstall for 2006 for første halvår 2006 viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling. Kir-Op AS 2006 resultat pr kvartal av overtatt virksomhet 1. kvartal kvartal 06 Salg Margin Driftskostnader Driftsresultat Netto finans (4) 237 Resultat før skatt Regnskapet for Kir-Op AS er revidert for 2006 og etter NGAAP. Fordelingen pr kvartal er ikke revidert.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013

RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 RAPPORT 4. kvartal 2013 2013 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL Eksklusivitetspartnerne for Aquabeautine XL ekspanderer Rekkevidden for Dermaclarine styrket gjennom flere distributøravtaler; økt interesse i industrien

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer