KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal 21 var omsetningen på MNOK 31, en vekst på 14% i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat for helåret var et overskudd på MNOK 37 som var en forbedring på MNOK 8 i forhold til 29. Driftsmarginen var på 3,4 % For 4.kvartal var driftsresultatet på MNOK 7, en forbedring på MNOK 12 i forhold til samme kvartal foregående år Den positive utviklingen reflekterer bedrede markedsforhold, god konkurransekraft, økte markedsandeler og gjennomførte tiltak. Dette er det femte kvartalet på rad med vesentlig vekst Dagens Næringsliv og konsernet fortsetter utviklingen av nye digitale produkter Konsernets publikasjoner har stabilt eller økende opplag Styret innstiller på MNOK 1 i utbytte for 21 1

2 Kvartalsrapport 4.kvartal 21 og foreløpig helår 21 Tall i MNOK Endring i % YTD Q4 21 YTD Q4 29 Endring i % Omsetning 31, 264,5 14 % 1 115,2 1 12,6 1 % Driftskostnader 293,9 269,3 9 % 1 77,8 1 55,6 2 % Driftsresultat 7,1-4,8 37,4-43, EBITDA 16,3 4,7 75,1-7,2 Netto finans,5 -,4 1, -7,7 Resultat før skatt 7,6-5,2 38,4-5,7 Omsetning Omsetning konsern Akk. omsetning konsern YTD Q4 21 YTD Q4 29 Driftsresultat konsern 2 Omsetningen i 4. kvartal økte med 14 % til MNOK 31, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Akkumulert for året økte omsetningen med 1% til MNOK 1115,2 i forhold til foregående år. Omsetningsveksten har vært akselererende igjennom året og er på et nivå som ligger over den generelle markedsveksten. Samtlige av konsernets viktigste enheter viser omsetningsvekst i siste kvartal. Omsetningen totalt for året er den høyeste i konsernets historie. Både for kvartalet og for året sett under ett reflekterer omsetningsøkningen særlig økte annonseinntekter, men også økte abonnementsinntekter. I tillegg kommer solid vekst både i Newsdesk og Nautisk Forlag. Veksten er drevet av bedrede markedsforhold, god konkurransekraft og økte markedsandeler, samt vekst i konsernets nye digitale produkter. Resultat Kvartalets resultat før skatt ble et overskudd på MNOK 7,6 mot et underskudd på MNOK 5,2 i samme kvartal i fjor. Akkumulert for året ble resultat før skatt i 21 på MNOK 38,4 mot et underskudd på MNOK 5,7 i 29. Resultatet innebærer en margin på 3,4%. Resultatforbedringen på MNOK 89 i forhold til foregående år skyldes både økte inntekter og gjennomførte kostnadstiltak. At kostnadsnivået også har økt noe de siste kvartaler er en refleksjon av økt

3 Akk. driftsresultat konsern YTD Q4 21 YTD Q4 29 aktivitetsnivå. Likevel er resultatet samlet sett for svakt og første prioritet er å løfte lønnsomheten i konsernets aktiviteter ytterligere. Kontantstrøm og balanse Konsernet hadde ved utgangen av 4.kvartal en kontantbeholding på MNOK 196, inkludert bundne midler, og kontantstrømmen er tilfredsstillende. Egenkapitalandelen ved årets utgang var på 3%. Styret i NHST Media Group innstiller på at ordinær Generalforsamling vedtar et utbytte på MNOK 1 for 21. Fra kvartalet - konsern 4.kvartal 21 ble preget av et høyt aktivtetsnivå for alle konsernets virksomheter. Konsernet inngikk en ny avtale med sin hovedbankforbindelse som blant annet gir konsernet en trekkfasilitet på MNOK 1 (ubenyttet). Etter lansering av en enkel pdf versjon av Dagens Næringsliv for ipad i kvartalet jobber konsernet videre med mer dedikerte løsninger for betalt innhold på nye digitale plattformer. FBFI.no kommer også i en utgave optimalisert for ipad DAGENS NÆRINGSLIV Resultater per forretningsområde Dagens Næringsliv Dagens Næringsliv er den ledende norske næringslivsavisen. Omsetningen økte med 11 % i kvartalet til MNOK 165,4 mot MNOK 149, i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet i kvartalet var et overskudd på MNOK 26,4 mot et overskudd på MNOK 19,4 i fjor. Akkumulert for året vokste omsetningen med 12% til MNOK 67,6, mens driftsresultatet var på MNOK 75,1 mot MNOK 27,3 foregående år. Omsetning Driftsresultat Den viktigste årsaken til inntekts- og resultatvekst både for året og kvartalet var økte annonseinntekter. I tillegg bidro en positiv utvikling i opplagsinntektene. Dagens Næringsliv fortsetter både å videreutvikle avisproduktet på papir og å gjøre journalistikken tilgjengelig på digitale plattformer. 3

4 DIGITAL & NORDIC Omsetning Driftsresultat Opplaget til Dagens Næringsliv vokste i fjor med 931 eksemplarer til DN Nye Medier og Dagens Næringsliv fikk fra 1. september 21 felles ledelse. Fra 1. januar 211 vil DN Nye Medier rapporteres som en del av forretningsområdet Dagens Næringsliv. Digital & Nordic Forretningsområdet Digital & Nordic utgjøres i 21 av selskapene DN Nye Medier, TDN, Newsdesk, Smartcom og Europower. Omsetningen økte med 29% til MNOK 42,9 mot MNOK 33,1 i samme kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat ble et underskudd på MNOK 1,4 mot et underskudd på MNOK 4,6 i samme kvartal i fjor. Akkumulert for året vokste omsetningen med 18% til MNOK 144,6, mens driftsresultatet var et underskudd på MNOK 5,8 mot et underskudd på MNOK 16,5 foregående år. Forretningsområdets driftsunderskudd skyldes tapene i Smartcom, som i løpet av året ikke klarte å snu den negative finansielle situasjonen. DN Nye Medier og Europower har bedret resultatene, selv om de fortsatt er svake. Fra 1.januar inngår ikke lenger DN Nye Medier i dette forretningsområdet GLOBAL Global Forretningsområdet Global omfatter globalt ledende aviser og nettsteder innenfor fire industrisegmenter: TradeWinds (Shipping), Upstream (olje og gass), IntraFish (sjømat) og Recharge (fornybar energi). Omsetningen i kvartalet økte med 5 % til MNOK 64,9 mot MNOK 61,9 i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et underskudd på MNOK 8, mot et underskudd på MNOK 12,6 i samme kvartal i fjor. Utover markedsmessige forhold er området negativt påvirket av endrede valutaforhold sterkere NOK. Omsetning Driftsresultat Akkumulert for året var omsetningen på samme nivå som foregående år på MNOK 254,, mens driftsresultatet var et underskudd på MNOK 9,4 mot et underskudd på MNOK 29,2 foregående år. 4

5 I 4.kvartal hadde alle selskapene i forretningsområdet omsetningsvekst. Flat omsetningsvekst i løpet av året reflekterer særlig en redusert produktportefølje i IntraFish, som følge av restrukturering. Samtidig har dette snudd IntraFish til lønnsomhet for helåret og selskapet rapporterer ny vekst i 4.kvartal. Recharge har økt sine inntekter betydelig i 21, selv om selskapet, sammen med NHST Events, fortsatt er ansvarlig for forretningsområdets underskudd NAUTICAL CHARTS Nautical Charts Forretningsområdet Nautical Charts er selskapet Nautisk Forlag og opprettholder konsernets tradisjon som maritim kartleverandør. Omsetningen i kvartalet økte med 3 % til MNOK 28,4 mot MNOK 21,9 i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et overskudd på MNOK,8 mot et overskudd på MNOK,4 i fjor. Akkumulert for året vokste omsetningen med 9 % til MNOK 11,2, mens driftsresultatet var på MNOK 6,2 mot MNOK 3,2 foregående år. Omsetning Driftsresultat Fremgangen skyldes særlig økt salg fra virksomheten i Singapore men også salget fra virksomheten i Norge er økende. Utsikter Ordrereserver særlig på annonsesiden tilsier at konsernet vil opprettholde en god veksttakt inn i 211. Konsernet vil fokusere på å løfte resultatmarginen ytterligere. Det forventes fortsatt vekst i de markedene hvor konsernet opererer i det kommende året, samtidig som flere strukturelle forhold rundt medieindustrien og dens forretningsmodeller forblir usikre. Det makroøkonomiske bildet ser mer stabilt og positivt ut enn ved forrige årsskifte, men der er fortsatt usikkerhet knyttet til internasjonal økonomi. Konsernets konkurransekraft er god. 5

6 NØKKELTALL NHST MEDIA GROUP FORELØPIG REGNSKAP (MNOK) 4. Kvartal 1 4. Kvartal 9 Akk. 4. Kv 1 Akk. 4. Kv Omsetning (*) 31, 264, ,2 1 12,6 1 81, 994,6 Driftskostnader(*) 284,7 259,8 1 4,1 1 19,8 1 66,7 918,7 Ordinære avskrivninger 9,2 9,5 37,7 35,8 32,5 23,8 EBITDA 16,3 4,7 75,1-7,2 14,3 75,9 Driftsresultat 7,1-4,8 37,4-43, -18,1 52,1 Netto finansinntekter,5 -,4 1, -7,7 1,8 1,9 Resultat før skatt 7,6-5,2 38,4-5,7-7,3 54, Resultat etter skatt (**) 5,5-3,7 27,7-36,5-4,2 37,1 Minoritetsinteresser 1,9-2,2 3,6-3,1-6,5 1, Antall aksjer Fortjeneste per aksje, i kr. 4,3-2,9 21,5-28,4-3,6 31,9 Antall ansatte Antall årsverk(***) Immaterielle eiendeler 75,7 95,5 Andre anleggsmidler 72,8 76,3 Sum anleggsmidler 148,5 171,8 Varer 2,1 15,7 Kundefordringer 98, 81,7 Andre kortsiktige fordringer 22,1 27,6 Bankinnskudd og kontanter 196,1 144,1 Sum omløpsmidler 336,3 269,1 Sum eiendeler 484,8 44,9 Egenkapital 12,3 14,6 Minoritetsandel 23,4 19,2 Sum egenkapital 143,8 123,8 Langsiktig gjeld 6,1 1, Leverandørgjeld 37,5 29,9 Forskudd fra kunder 179, 168,9 Annen kortsiktig gjeld 118,4 18,2 Sum gjeld 341, 317, Sum egenkapital og gjeld 484,8 44,9 (*) Endret regnskapsprinsipp i 29-tallene for inntektsføring av enkelte konferanser i NHST Events (**) Benyttet skattesats på 28 % ved beregning av kvartal-tallene. (***) Helårstallene er gjennomsnitt for året, kvartalstall er ved utgangen av kvartalet. De 1 største aksjonærene pr. 31/12-1 Berner Gruppen AS 18,4 % Bonheur ASA 17,96 % Ganger Rolf ASA 17,64 % Must Invest AS 16,77 % Skagen Vekst 4,66 % Fredrik Olsen AS 2,2 % Falck Frås A/S 1,83 % Pareto AS 1,67 % Sjøgress AS 1,65 % MP Pensjon 1,57 % 6

7 NHST KONSERN (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 *) Diff 1/9 Konsernomsetning * 31,12 264,54 14 % 1 115, ,591 1 % Driftskostnader ** 293,94 269,254 9 % 1 77, ,619 2 % Driftsresultat 7,72-4,75 N/A 37,44-43,28 N/A Netto finans,543 -,43 N/A 1,22-7,694 N/A Resultat før skatt 7,616-5,18 N/A 38,426-5,722 N/A * Endret regnskapsprinsipp for inntektsføring av av enkelte av konferansene i NHST Events ** Inkludert i Q1-9 er MNOK12 i restruktureringskostnader. SEGMENT DAGENS NÆRINGSLIV DAGENS NÆRINGSLIV AS Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 165, , % 67,62 54, % Driftskostnader 138, ,622 7 % 532, ,25 4 % Driftsresultat 26,377 19, % 75,147 27, % Netto finans 1,11, % 3,858 4,254-9 % Resultat før skatt 27,388 2, % 79,5 31, % SEGMENT DIGITAL AND NORDIC DIGITAL AND NORDIC TOTAL (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter *** 42,845 33, % 144, ,24 18 % Driftskostnader 44,221 37,72 17 % 15, ,732 8 % Driftsresultat **** -1,376-4,554 7 % -5,772-16, % Netto finans,46-3,157 N/A,314-2,897 N/A Resultat før skatt -1,33-7,71 83 % -5,458-19, % *** Endret prinsipp for eliminering innen forretningsområdet **** Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - DN NYE MEDIER AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 14,38 12, % 49,321 44,72 12 % Driftskostnader 13,779 14,698-6 % 5,147 54,326-8 % Driftsresultat,528-2,229 N/A -,827-1, % Netto finans,175,11 73 %,61,594 1 % Resultat før skatt,74-2,127 N/A -,226-9,66 98 % - SMARTCOM (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 4,43 3, % 18,87 18,456 2 % Driftskostnader 8,921 8,261 8 % 31,22 29,173 7 % Driftsresultat -4,878-4,688-4 % -12,35-1, % Netto finans -,148-3,25 95 % -,471-3, % Resultat før skatt -5,25-7, % -12,821-14, % - EUROPOWER (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 5,33 5,437-2 % 21,521 2,98 3 % Driftskostnader 5,28 6,19-15 % 21,566 22,82-5 % Driftsresultat,23 -,753 N/A -,45-1, % Netto finans -,67 -,74 9 % -,45 -,48 5 % Resultat før skatt -,44 -, % -,9-1,87 95 % - TDN NYHETSBYRÅ AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 3,261 3,18 3 % 13,86 14,715-6 % Driftskostnader 2,748 2,76 % 1,332 1,247 1 % Driftsresultat,513, % 3,474 4, % Netto finans,48,26 86 %,245,224 9 % Resultat før skatt,561, % 3,719 4, % - NEWSDESK AB (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 16,249 8,71 87 % 41,816 24, % Driftskostnader 13,811 6,5 13 % 37,839 22, % Driftsresultat 2,438 2,697-1 % 3,976 1, % Netto finans,37 -,5 N/A -,16 -,41 62 % Resultat før skatt 2,475 2,691-8 % 3,961 1, % 7

8 SEGMENT GLOBAL GLOBAL TOTAL (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter *** 64,94 61,912 5 % 253, ,973 % Driftskostnader 72,99 74,547-2 % 263, ,217-7 % Driftsresultat **** -7,969-12, % -9,4-29, % Netto finans -,412-1,72 62 % -1,296-6, % Resultat før skatt -8,381-13,77 39 % -1,695-35,392 7 % *** Endret prinsipp for eliminering innen forretningsområdet **** Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - TRADEWINDS AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter ***** 22,587 22,375 1 % 86,629 86,977 % Driftskostnader 24,13 2,38 18 % 81,314 79,77 3 % Driftsresultat -1,426 2,67 N/A 5,316 7,9-33 % Netto finans,226-1,224 N/A,449-2,566 N/A Resultat før skatt -1,2,843 N/A 5,765 5,335 8 % ***** Inkluderer omsetningen i NHST Events - UPSTREAM AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 18,762 17,337 8 % 75,35 74,11 2 % Driftskostnader 19,783 18,41 1 % 71,2 72,155-1 % Driftsresultat -1,21 -,75-45 % 4,15 1, % Netto finans -,39,393 N/A -,62-1,72 64 % Resultat før skatt -1,412 -, % 3,53, % - INTRAFISH MEDIA (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 21,47 2,964 2 % 82,213 89,335-8 % Driftskostnader 2,442 28, % 79,89 12, % Driftsresultat 1,29-7,177 N/A 2,44-12,998 N/A Netto finans -,72,43 N/A -,314-1,47 7 % Resultat før skatt,956-7,134 N/A 2,9-14,45 N/A - RECHARGE AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 2,121 1, % 9,769 3, % Driftskostnader 8,31 7,24 11 % 27,582 26,899 3 % Driftsresultat -5,91-6,4 2 % -17,812-23, % Netto finans -,122 -,22 44 % -,529 -,42-26 % Resultat før skatt -6,33-6,224 3 % -18,341-23, % - NHST EVENTS AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter *) 3,775 2,25 68 % 7,54 8,374-1 % Driftskostnader 4,38 2, % 1,211 1,29-1 % Driftsresultat -,263 -, % -2,77-1, % Netto finans -,53 -,63 16 % -,282 -, % Resultat før skatt -,316 -, % -2,989-2,33-28 % * Endret regnskapsprinsipp for inntektsføring av av enkelte av konferansene i NHST Events SEGMENT NAUTICAL CHARTS NAUTICAL CHARTS TOTAL (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 28,392 21,911 3 % 11,234 1,757 9 % Driftskostnader 27,555 21, % 14,7 97,598 7 % Driftsresultat,837, % 6,164 3,16 95 % Netto finans,231 -,36 N/A,451-2,387 N/A Resultat før skatt 1,68, % 6,615, % MORSELSKAP NHST AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 15,712 17,98-8 % 7,9 72,929-3 % Driftskostnader 25,285 23,39 1 % 95,331 96,14-1 % Driftsresultat -9,573-5, % -24,431-23,211-5 % Netto finans -,532-1,53 95 % -2,296-14, % Resultat før skatt -1,15-16, % -26,727-37, % 8

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal var tilbake 2 % til MNOK 324 Opplagsinntektene var stabile annonseinntektene var ned 8 %, mens serviceinntektene steg med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 215 Tradewinds markerte at det var 25 år siden lanseringen i tredje kvartal og styrker sin posisjon som verdens fremste publikasjonen rettet mot kommersiell shipping Hovedpunkter

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8 Hovedpunkter Konsernets omsetning i første kvartal var MNOK 319, som var en økning på 7 % eller MNOK 19 i forhold til første kvartal i fjor Inntektstypene fortsatte å utvikle seg ulikt, lesermarkedsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 214 I februar lanseres boken om NHSTs 125-årige historie på Gyldendal forlag Hovedpunkter Konsernets omsetning i fjerde kvartal var MNOK 327 og dermed marginalt opp i forhold

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning i fjerde kvartal økte med 4 % til MNOK 327 Driftsresultatet endte med et underskudd på MNOK 1,9, tilbake fra et overskudd på MNOK 9,6 i 4Q12,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2003

Delårsrapport 2. kvartal 2003 Delårsrapport 2. kvartal 2003 April - juni 2003, hovedpunkter Positivt resultat før skatt på konsernnivå for første gang i juni måned på MNOK 0,6 Driftsinntekter på MNOK 40,1 i 2. kvartal 2003. Dette er

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2007

Delårsrapport. 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 3. kvartal 2007 Fall i dollarkursen mot norske kroner reduserte omsetningen Driftsinntekter på 80,1 MNOK, en reduksjon 9% i forhold til 3. kvartal

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer