KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal 21 var omsetningen på MNOK 31, en vekst på 14% i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat for helåret var et overskudd på MNOK 37 som var en forbedring på MNOK 8 i forhold til 29. Driftsmarginen var på 3,4 % For 4.kvartal var driftsresultatet på MNOK 7, en forbedring på MNOK 12 i forhold til samme kvartal foregående år Den positive utviklingen reflekterer bedrede markedsforhold, god konkurransekraft, økte markedsandeler og gjennomførte tiltak. Dette er det femte kvartalet på rad med vesentlig vekst Dagens Næringsliv og konsernet fortsetter utviklingen av nye digitale produkter Konsernets publikasjoner har stabilt eller økende opplag Styret innstiller på MNOK 1 i utbytte for 21 1

2 Kvartalsrapport 4.kvartal 21 og foreløpig helår 21 Tall i MNOK Endring i % YTD Q4 21 YTD Q4 29 Endring i % Omsetning 31, 264,5 14 % 1 115,2 1 12,6 1 % Driftskostnader 293,9 269,3 9 % 1 77,8 1 55,6 2 % Driftsresultat 7,1-4,8 37,4-43, EBITDA 16,3 4,7 75,1-7,2 Netto finans,5 -,4 1, -7,7 Resultat før skatt 7,6-5,2 38,4-5,7 Omsetning Omsetning konsern Akk. omsetning konsern YTD Q4 21 YTD Q4 29 Driftsresultat konsern 2 Omsetningen i 4. kvartal økte med 14 % til MNOK 31, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Akkumulert for året økte omsetningen med 1% til MNOK 1115,2 i forhold til foregående år. Omsetningsveksten har vært akselererende igjennom året og er på et nivå som ligger over den generelle markedsveksten. Samtlige av konsernets viktigste enheter viser omsetningsvekst i siste kvartal. Omsetningen totalt for året er den høyeste i konsernets historie. Både for kvartalet og for året sett under ett reflekterer omsetningsøkningen særlig økte annonseinntekter, men også økte abonnementsinntekter. I tillegg kommer solid vekst både i Newsdesk og Nautisk Forlag. Veksten er drevet av bedrede markedsforhold, god konkurransekraft og økte markedsandeler, samt vekst i konsernets nye digitale produkter. Resultat Kvartalets resultat før skatt ble et overskudd på MNOK 7,6 mot et underskudd på MNOK 5,2 i samme kvartal i fjor. Akkumulert for året ble resultat før skatt i 21 på MNOK 38,4 mot et underskudd på MNOK 5,7 i 29. Resultatet innebærer en margin på 3,4%. Resultatforbedringen på MNOK 89 i forhold til foregående år skyldes både økte inntekter og gjennomførte kostnadstiltak. At kostnadsnivået også har økt noe de siste kvartaler er en refleksjon av økt

3 Akk. driftsresultat konsern YTD Q4 21 YTD Q4 29 aktivitetsnivå. Likevel er resultatet samlet sett for svakt og første prioritet er å løfte lønnsomheten i konsernets aktiviteter ytterligere. Kontantstrøm og balanse Konsernet hadde ved utgangen av 4.kvartal en kontantbeholding på MNOK 196, inkludert bundne midler, og kontantstrømmen er tilfredsstillende. Egenkapitalandelen ved årets utgang var på 3%. Styret i NHST Media Group innstiller på at ordinær Generalforsamling vedtar et utbytte på MNOK 1 for 21. Fra kvartalet - konsern 4.kvartal 21 ble preget av et høyt aktivtetsnivå for alle konsernets virksomheter. Konsernet inngikk en ny avtale med sin hovedbankforbindelse som blant annet gir konsernet en trekkfasilitet på MNOK 1 (ubenyttet). Etter lansering av en enkel pdf versjon av Dagens Næringsliv for ipad i kvartalet jobber konsernet videre med mer dedikerte løsninger for betalt innhold på nye digitale plattformer. FBFI.no kommer også i en utgave optimalisert for ipad DAGENS NÆRINGSLIV Resultater per forretningsområde Dagens Næringsliv Dagens Næringsliv er den ledende norske næringslivsavisen. Omsetningen økte med 11 % i kvartalet til MNOK 165,4 mot MNOK 149, i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet i kvartalet var et overskudd på MNOK 26,4 mot et overskudd på MNOK 19,4 i fjor. Akkumulert for året vokste omsetningen med 12% til MNOK 67,6, mens driftsresultatet var på MNOK 75,1 mot MNOK 27,3 foregående år. Omsetning Driftsresultat Den viktigste årsaken til inntekts- og resultatvekst både for året og kvartalet var økte annonseinntekter. I tillegg bidro en positiv utvikling i opplagsinntektene. Dagens Næringsliv fortsetter både å videreutvikle avisproduktet på papir og å gjøre journalistikken tilgjengelig på digitale plattformer. 3

4 DIGITAL & NORDIC Omsetning Driftsresultat Opplaget til Dagens Næringsliv vokste i fjor med 931 eksemplarer til DN Nye Medier og Dagens Næringsliv fikk fra 1. september 21 felles ledelse. Fra 1. januar 211 vil DN Nye Medier rapporteres som en del av forretningsområdet Dagens Næringsliv. Digital & Nordic Forretningsområdet Digital & Nordic utgjøres i 21 av selskapene DN Nye Medier, TDN, Newsdesk, Smartcom og Europower. Omsetningen økte med 29% til MNOK 42,9 mot MNOK 33,1 i samme kvartal i fjor. Kvartalets driftsresultat ble et underskudd på MNOK 1,4 mot et underskudd på MNOK 4,6 i samme kvartal i fjor. Akkumulert for året vokste omsetningen med 18% til MNOK 144,6, mens driftsresultatet var et underskudd på MNOK 5,8 mot et underskudd på MNOK 16,5 foregående år. Forretningsområdets driftsunderskudd skyldes tapene i Smartcom, som i løpet av året ikke klarte å snu den negative finansielle situasjonen. DN Nye Medier og Europower har bedret resultatene, selv om de fortsatt er svake. Fra 1.januar inngår ikke lenger DN Nye Medier i dette forretningsområdet GLOBAL Global Forretningsområdet Global omfatter globalt ledende aviser og nettsteder innenfor fire industrisegmenter: TradeWinds (Shipping), Upstream (olje og gass), IntraFish (sjømat) og Recharge (fornybar energi). Omsetningen i kvartalet økte med 5 % til MNOK 64,9 mot MNOK 61,9 i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et underskudd på MNOK 8, mot et underskudd på MNOK 12,6 i samme kvartal i fjor. Utover markedsmessige forhold er området negativt påvirket av endrede valutaforhold sterkere NOK. Omsetning Driftsresultat Akkumulert for året var omsetningen på samme nivå som foregående år på MNOK 254,, mens driftsresultatet var et underskudd på MNOK 9,4 mot et underskudd på MNOK 29,2 foregående år. 4

5 I 4.kvartal hadde alle selskapene i forretningsområdet omsetningsvekst. Flat omsetningsvekst i løpet av året reflekterer særlig en redusert produktportefølje i IntraFish, som følge av restrukturering. Samtidig har dette snudd IntraFish til lønnsomhet for helåret og selskapet rapporterer ny vekst i 4.kvartal. Recharge har økt sine inntekter betydelig i 21, selv om selskapet, sammen med NHST Events, fortsatt er ansvarlig for forretningsområdets underskudd NAUTICAL CHARTS Nautical Charts Forretningsområdet Nautical Charts er selskapet Nautisk Forlag og opprettholder konsernets tradisjon som maritim kartleverandør. Omsetningen i kvartalet økte med 3 % til MNOK 28,4 mot MNOK 21,9 i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble et overskudd på MNOK,8 mot et overskudd på MNOK,4 i fjor. Akkumulert for året vokste omsetningen med 9 % til MNOK 11,2, mens driftsresultatet var på MNOK 6,2 mot MNOK 3,2 foregående år. Omsetning Driftsresultat Fremgangen skyldes særlig økt salg fra virksomheten i Singapore men også salget fra virksomheten i Norge er økende. Utsikter Ordrereserver særlig på annonsesiden tilsier at konsernet vil opprettholde en god veksttakt inn i 211. Konsernet vil fokusere på å løfte resultatmarginen ytterligere. Det forventes fortsatt vekst i de markedene hvor konsernet opererer i det kommende året, samtidig som flere strukturelle forhold rundt medieindustrien og dens forretningsmodeller forblir usikre. Det makroøkonomiske bildet ser mer stabilt og positivt ut enn ved forrige årsskifte, men der er fortsatt usikkerhet knyttet til internasjonal økonomi. Konsernets konkurransekraft er god. 5

6 NØKKELTALL NHST MEDIA GROUP FORELØPIG REGNSKAP (MNOK) 4. Kvartal 1 4. Kvartal 9 Akk. 4. Kv 1 Akk. 4. Kv Omsetning (*) 31, 264, ,2 1 12,6 1 81, 994,6 Driftskostnader(*) 284,7 259,8 1 4,1 1 19,8 1 66,7 918,7 Ordinære avskrivninger 9,2 9,5 37,7 35,8 32,5 23,8 EBITDA 16,3 4,7 75,1-7,2 14,3 75,9 Driftsresultat 7,1-4,8 37,4-43, -18,1 52,1 Netto finansinntekter,5 -,4 1, -7,7 1,8 1,9 Resultat før skatt 7,6-5,2 38,4-5,7-7,3 54, Resultat etter skatt (**) 5,5-3,7 27,7-36,5-4,2 37,1 Minoritetsinteresser 1,9-2,2 3,6-3,1-6,5 1, Antall aksjer Fortjeneste per aksje, i kr. 4,3-2,9 21,5-28,4-3,6 31,9 Antall ansatte Antall årsverk(***) Immaterielle eiendeler 75,7 95,5 Andre anleggsmidler 72,8 76,3 Sum anleggsmidler 148,5 171,8 Varer 2,1 15,7 Kundefordringer 98, 81,7 Andre kortsiktige fordringer 22,1 27,6 Bankinnskudd og kontanter 196,1 144,1 Sum omløpsmidler 336,3 269,1 Sum eiendeler 484,8 44,9 Egenkapital 12,3 14,6 Minoritetsandel 23,4 19,2 Sum egenkapital 143,8 123,8 Langsiktig gjeld 6,1 1, Leverandørgjeld 37,5 29,9 Forskudd fra kunder 179, 168,9 Annen kortsiktig gjeld 118,4 18,2 Sum gjeld 341, 317, Sum egenkapital og gjeld 484,8 44,9 (*) Endret regnskapsprinsipp i 29-tallene for inntektsføring av enkelte konferanser i NHST Events (**) Benyttet skattesats på 28 % ved beregning av kvartal-tallene. (***) Helårstallene er gjennomsnitt for året, kvartalstall er ved utgangen av kvartalet. De 1 største aksjonærene pr. 31/12-1 Berner Gruppen AS 18,4 % Bonheur ASA 17,96 % Ganger Rolf ASA 17,64 % Must Invest AS 16,77 % Skagen Vekst 4,66 % Fredrik Olsen AS 2,2 % Falck Frås A/S 1,83 % Pareto AS 1,67 % Sjøgress AS 1,65 % MP Pensjon 1,57 % 6

7 NHST KONSERN (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 *) Diff 1/9 Konsernomsetning * 31,12 264,54 14 % 1 115, ,591 1 % Driftskostnader ** 293,94 269,254 9 % 1 77, ,619 2 % Driftsresultat 7,72-4,75 N/A 37,44-43,28 N/A Netto finans,543 -,43 N/A 1,22-7,694 N/A Resultat før skatt 7,616-5,18 N/A 38,426-5,722 N/A * Endret regnskapsprinsipp for inntektsføring av av enkelte av konferansene i NHST Events ** Inkludert i Q1-9 er MNOK12 i restruktureringskostnader. SEGMENT DAGENS NÆRINGSLIV DAGENS NÆRINGSLIV AS Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 165, , % 67,62 54, % Driftskostnader 138, ,622 7 % 532, ,25 4 % Driftsresultat 26,377 19, % 75,147 27, % Netto finans 1,11, % 3,858 4,254-9 % Resultat før skatt 27,388 2, % 79,5 31, % SEGMENT DIGITAL AND NORDIC DIGITAL AND NORDIC TOTAL (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter *** 42,845 33, % 144, ,24 18 % Driftskostnader 44,221 37,72 17 % 15, ,732 8 % Driftsresultat **** -1,376-4,554 7 % -5,772-16, % Netto finans,46-3,157 N/A,314-2,897 N/A Resultat før skatt -1,33-7,71 83 % -5,458-19, % *** Endret prinsipp for eliminering innen forretningsområdet **** Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - DN NYE MEDIER AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 14,38 12, % 49,321 44,72 12 % Driftskostnader 13,779 14,698-6 % 5,147 54,326-8 % Driftsresultat,528-2,229 N/A -,827-1, % Netto finans,175,11 73 %,61,594 1 % Resultat før skatt,74-2,127 N/A -,226-9,66 98 % - SMARTCOM (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 4,43 3, % 18,87 18,456 2 % Driftskostnader 8,921 8,261 8 % 31,22 29,173 7 % Driftsresultat -4,878-4,688-4 % -12,35-1, % Netto finans -,148-3,25 95 % -,471-3, % Resultat før skatt -5,25-7, % -12,821-14, % - EUROPOWER (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 5,33 5,437-2 % 21,521 2,98 3 % Driftskostnader 5,28 6,19-15 % 21,566 22,82-5 % Driftsresultat,23 -,753 N/A -,45-1, % Netto finans -,67 -,74 9 % -,45 -,48 5 % Resultat før skatt -,44 -, % -,9-1,87 95 % - TDN NYHETSBYRÅ AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 3,261 3,18 3 % 13,86 14,715-6 % Driftskostnader 2,748 2,76 % 1,332 1,247 1 % Driftsresultat,513, % 3,474 4, % Netto finans,48,26 86 %,245,224 9 % Resultat før skatt,561, % 3,719 4, % - NEWSDESK AB (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 16,249 8,71 87 % 41,816 24, % Driftskostnader 13,811 6,5 13 % 37,839 22, % Driftsresultat 2,438 2,697-1 % 3,976 1, % Netto finans,37 -,5 N/A -,16 -,41 62 % Resultat før skatt 2,475 2,691-8 % 3,961 1, % 7

8 SEGMENT GLOBAL GLOBAL TOTAL (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter *** 64,94 61,912 5 % 253, ,973 % Driftskostnader 72,99 74,547-2 % 263, ,217-7 % Driftsresultat **** -7,969-12, % -9,4-29, % Netto finans -,412-1,72 62 % -1,296-6, % Resultat før skatt -8,381-13,77 39 % -1,695-35,392 7 % *** Endret prinsipp for eliminering innen forretningsområdet **** Inkluderer ikke avskrivninger på konserngoodwill - TRADEWINDS AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter ***** 22,587 22,375 1 % 86,629 86,977 % Driftskostnader 24,13 2,38 18 % 81,314 79,77 3 % Driftsresultat -1,426 2,67 N/A 5,316 7,9-33 % Netto finans,226-1,224 N/A,449-2,566 N/A Resultat før skatt -1,2,843 N/A 5,765 5,335 8 % ***** Inkluderer omsetningen i NHST Events - UPSTREAM AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 18,762 17,337 8 % 75,35 74,11 2 % Driftskostnader 19,783 18,41 1 % 71,2 72,155-1 % Driftsresultat -1,21 -,75-45 % 4,15 1, % Netto finans -,39,393 N/A -,62-1,72 64 % Resultat før skatt -1,412 -, % 3,53, % - INTRAFISH MEDIA (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 21,47 2,964 2 % 82,213 89,335-8 % Driftskostnader 2,442 28, % 79,89 12, % Driftsresultat 1,29-7,177 N/A 2,44-12,998 N/A Netto finans -,72,43 N/A -,314-1,47 7 % Resultat før skatt,956-7,134 N/A 2,9-14,45 N/A - RECHARGE AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 2,121 1, % 9,769 3, % Driftskostnader 8,31 7,24 11 % 27,582 26,899 3 % Driftsresultat -5,91-6,4 2 % -17,812-23, % Netto finans -,122 -,22 44 % -,529 -,42-26 % Resultat før skatt -6,33-6,224 3 % -18,341-23, % - NHST EVENTS AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter *) 3,775 2,25 68 % 7,54 8,374-1 % Driftskostnader 4,38 2, % 1,211 1,29-1 % Driftsresultat -,263 -, % -2,77-1, % Netto finans -,53 -,63 16 % -,282 -, % Resultat før skatt -,316 -, % -2,989-2,33-28 % * Endret regnskapsprinsipp for inntektsføring av av enkelte av konferansene i NHST Events SEGMENT NAUTICAL CHARTS NAUTICAL CHARTS TOTAL (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 28,392 21,911 3 % 11,234 1,757 9 % Driftskostnader 27,555 21, % 14,7 97,598 7 % Driftsresultat,837, % 6,164 3,16 95 % Netto finans,231 -,36 N/A,451-2,387 N/A Resultat før skatt 1,68, % 6,615, % MORSELSKAP NHST AS (MNOK) Diff 1/9 YTD Q4 21 YTD Q4 29 Diff 1/9 Samlede inntekter 15,712 17,98-8 % 7,9 72,929-3 % Driftskostnader 25,285 23,39 1 % 95,331 96,14-1 % Driftsresultat -9,573-5, % -24,431-23,211-5 % Netto finans -,532-1,53 95 % -2,296-14, % Resultat før skatt -1,15-16, % -26,727-37, % 8

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal og 1.halvår 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal og 1.halvår 2010 1 Kvartalsrapport 2.kvartal 2010 Tall i MNOK Endring i % Akk. 2. Kv 10 Akk. 2. Kv 09 Endring i % Omsetning 285,9 271,5 5 % 553,2 519,2 7 % Driftskostnader 246,5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 21 Høydepunkter Per september er omsetningen MNOK 814, det høyeste i konsernets historie. Topplinjeveksten i 3 kvartal var 14 % sammenlignet med samme periode i fjor. 3. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 11 Høydepunkter Konsernets omsetning i 2.kvartal var MNOK 316, en organisk vekst på 11 % i forhold til samme kvartal i fjor. Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 29,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 211 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal var MNOK 267, en vekst på 2 % i forhold til samme kvartal i fjor. Konsernets driftsresultat i kvartalet var minus MNOK 8,7 i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 211 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 287, en vekst på 8 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 2, i forhold

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009

Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Kvartalsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009 Tall i (MNOK) 4. kvartal 2009 4. kvartal 2008 Endring i prosent Akk. 4. kv 2009 Akk. 4. kv 2008 Endring i prosent Omsetning 266,445

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2011 / Foreløpig helår 2011

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2011 / Foreløpig helår 2011 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 11 / Foreløpig helår 11 Høydepunkter Konsernets foreløpige driftsresultat for hele året var et overskudd på MNOK 16, i forhold til MNOK 37 i 1. Driftsmarginen var på 1,4 % For

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal var tilbake 2 % til MNOK 324 Opplagsinntektene var stabile annonseinntektene var ned 8 %, mens serviceinntektene steg med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 215 Tradewinds markerte at det var 25 år siden lanseringen i tredje kvartal og styrker sin posisjon som verdens fremste publikasjonen rettet mot kommersiell shipping Hovedpunkter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning i andre kvartal økte med 5 % til mnok 328,8. Driftsresultatet ble redusert med mnok 2,3 til mnok 27,2, mens ebitda steg med 1 % til mnok

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning i tredje kvartal økte med 6 % til MNOK 289 Driftsresultatet endte svakt positivt med MNOK,3, ned fra MNOK 3,2, mens Ebitda ble redusert med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 3.kvartal 214 Hovedpunkter Konsernets omsetning i kvartalet var tilbake 1 % til MNOK 286. Opplagsinntektene vokste 3 %, annonseinntektene var ned 11 %, mens serviceinntektene steg med 6

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8

NHST Media Group kvartalsrapport 1. kvartal side 1 av 8 Hovedpunkter Konsernets omsetning i første kvartal var MNOK 319, som var en økning på 7 % eller MNOK 19 i forhold til første kvartal i fjor Inntektstypene fortsatte å utvikle seg ulikt, lesermarkedsinntektene

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 214 I februar lanseres boken om NHSTs 125-årige historie på Gyldendal forlag Hovedpunkter Konsernets omsetning i fjerde kvartal var MNOK 327 og dermed marginalt opp i forhold

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 Nøkkeltall i kvartalet Inntektene i kvartalet økte med 7 % til MNOK 316. Inntektene korrigert for kjøpt og solgt virksomhet i 2016 økte 3 %. Justert også for valutaeffekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2017 Hovedpunkter i kvartalet Inntektene i kvartalet var MNOK 322, en fremgang på 5 % fra samme periode i fjor. Annonseinntektene var tilbake 12 %, men ble kompensert av veksten

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning ble i første kvartal redusert med 3 % til MNOK 392,3. Omsetningen i første kvartal var påvirket av at påskeuken i år kom i mars måned mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4.kvartal 213 Hovedpunkter Konsernets omsetning i fjerde kvartal økte med 4 % til MNOK 327 Driftsresultatet endte med et underskudd på MNOK 1,9, tilbake fra et overskudd på MNOK 9,6 i 4Q12,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2016 Hovedpunkter i kvartalet Inntektene i kvartalet var MNOK 337, som var på nivå med samme periode forrige år. Som tidligere kvartaler var det betydelige variasjoner mellom

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2017 Hovedpunkter i kvartalet Omsetningen i tredje kvartal utviklet seg stabilt til tross for 23 % fall i annonseinntektene. Veksten i abonnementsinntektene i publikasjonene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2017 Hovedpunkter i kvartalet Andre kvartal var i sum et stabilt kvartal omsetnings- og resultatmessig, justert for engangseffekter. Annonseinntektene var tilbake, men ble kompensert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 16 Bilder fra noen av konferansene avholdt i NHST-regi i andre kvartal; Tradewinds Shipowners Forum i Athen, Sjømatkonferansen til DN i Oslo og Investors forum til Intrafish

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA

Guard Systems Kvartalsrapport Q2 06. Guard Systems ASA Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2006 1 Innledning: Guard Systems har en sterk utvikling i Q2/06 og presenterer en vekst på 34,53 % i forhold til Q2/05. Justert for utvidelsen i Baltikum, så er veksten

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology

TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL Solutions through technology TECHNOR ASA FØRSTE KVARTAL 2006 Solutions through technology HOVEDPUNKTER (tall for 1. kvartal 2004 og 2005 er eksklusiv Simrad Optronics) Beste 1. kvartal i selskapets historie. Driftsresultatet ble på

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 3. kvartal 2003 Blomkonsernet hadde i 3. kvartal en omsetning på MNOK 28,1 mot MNOK 36,0 i 2002. Driftsresultatet i 3. kvartal ble MNOK 3,6 mot MNOK 16,4 i 2002. Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer