VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Ombyggingskostnader Thor Heyerdahl VS. Rev APRIL 2004 HOLTEPROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Ombyggingskostnader Thor Heyerdahl VS. Rev. 1.2 27. APRIL 2004 HOLTEPROSJEKT"

Transkript

1 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Ombyggingskostnader Thor Heyerdahl VS Rev APRIL 2004 HOLTEPROSJEKT

2 FORORD Rapporten oppsummerer status for verdien av eksisterende videregående skoler i Larvik med hensyn til lokalisering av den nye videregående skolen. Rapporten skal danne underlag for SKUP i det videre arbeidet med en innstilling til Vestfold fylkeskommune i forbindelse med lokaliseringen av den nye videregående skolen i Larvik. Hensikten med rapporten er å synliggjøre hva som kan benyttes av eksisterende bygningsmasse og hvilke verdier denne utgjør i det nye prosjektet. Oslo Morten Helgedagsrud Holteprosjekt Innovation as HolteProsjekt innovation as Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Innholdsfortegnelse... 3 Sammendrag Innledning Bakgrunn Målgruppe Status Grunnlagsopplysninger Beskrivelse av det enkelte anlegg Generelt Eiendommene Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse Generelt Dekomponering og verdianslag av eksisterende anlegg Spesifikk gjenbruksverdi for anleggene i Larvik Eksisterende anleggs bidrag i nytt budsjett Tomteforhold Oppsummering kalkyler VEDLEGG HolteProsjekt innovation as Side 3

4 5.1 Begrepsforklaring Forklaring til kalkyler Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Vedlegg IV Vedlegg V Kalkyle Thor Heyerdahl videregående skole avd Hoffs gate Kalkyle Thor Heyerdahl videregående skole avd Ahlefelds gate Kalkyle Thor Heyerdahl videregående skole avd Reipbanegata Kalkyle Ny skole. Kalkyle ombyggingskostnad Thor Heyerdahl vgs avd Hoffsgate Vedlegg VI Kalkyle ombyggingskostnad Thor Heyerdahl vgs avd Ahlefeldtsgate HolteProsjekt innovation as Side 4

5 SAMMENDRAG Rapporten er en del av grunnlaget for prosjektgruppens innstilling til lokalisering av den nye videregående skolen i Larvik. Hensikten med rapporten er å synliggjøre verdien av den eksisterende bygningsmassen og utrede hvilke muligheter det er for gjenbruk av eksisterende bygninger i det nye prosjektet. Rapporten tar for seg bygningsmassen ved Thor Heyerdahl videregående skole avdeling Ahlefeldtsgate, Reipbanegata og Hoffs gate. Det er gjennomført befaring i samtlige bygninger hvor det ble gjennomført en grov tilstandsanalyse på den enkelte bygning. Metodikken som er benyttet for å fastsette den enkelte bygningens verdi er utarbeidet etter de retningslinjer som ble lagt til grunn for tilstandsregistreringen av alle skoleeiendommene i Oslo. Gjennom denne registreringen fastsettes bygningens reelle verdi sett utfra et markedssynspunkt der en ny og moderne skole danner grunnlaget for prisen, og verdien på den enkelte enhet blir redusert utfra dens bygningsmessige og tekniske standard. Befaringen avdekket at flere av bygningene var nedslitte og lite egnet til å bygge videre på. Disse bygningene foreslås sanert og arealene er ikke medregnet i det nye prosjektet. Dette gjelder i første rekke Thor Heyerdahl videregående skole avdeling Reipbanegata og deler av bebyggelsen i avdeling Hoffs gate. Det forutsettes at den gjenværende eiendomsmasse på de ulike lokasjoner skal totalrehabiliteres. Konsekvensen av dette er at verdien på tekniske anlegg og faste innredninger er satt svært lavt. Hovedfokus er at hele skoleanlegget skal være en optimalt tilpasset arena for læring og utvikling. Som underelementer i dette ligger det at planene må løses så effektivt som mulig med tanke på kommunikasjon, utnyttelsesgrad, generell drift og vedlikehold. Dette krever en bygningsmasse som er tilpasset denne løsningen spesielt. Med eksisterende bygninger tilpasset vanlig klasseromsundervisning viser erfaringene fra tidligere gjennomførte prosjekter at etablering av store åpne arealer krever omfattende inngrep i eksisterende bæresystemer og er kostnadsdrivende i prosjektet. To av de tre alternativene, Ahlefeldts gate og Hoffs gate, har relativt lik verdi med tanke på restverdi i eksisterende bygninger. For disse enhetene er det beliggenheten i forhold til sentrum eller tilknytningen til industrien som kan tillegges ulik vekt under den videre vurdering. Når det gjelder avd. Reipbanegata er verdien på den eksisterende bygningsmassen svært liten. I sistnevnte tilfelle vil det være uvesentlig bidrag fra eksisterende bygningsmasse. HolteProsjekt innovation as Side 5

6 Beregningene omfatter full utbygging av hele skolen, med noe gjenbrukt og noe nybygget areal. Restverdien av de eksisterende bygningene er kalkulert inn i kostnaden pr m2 som gjelder for hele anlegget. Bygging av et helt nytt anlegg er kostnadsberegnet til kr ,- pr m2 Ved å plassere den nye skolen på et av de eksisterende anleggene viser beregningene at de tre alternativene kostnadsmessig rangeres slik: Skole Kostnad pr m2 Thor Heyerdahl vs. Avd Hoffs gate Kr ,- Thor Heyerdahl vs. Avd Ahlefeldts gate Kr ,- Thor Heyerdahl vs. Avd Reipbanegata Kr ,- HolteProsjekt innovation as Side 6

7 1.1 Innledning 1.2 Bakgrunn Skoleutbyggingsprosjektet (SKUP) i Vestfold skal samlokalisere fire eksisterende videregående skoler. Den nye skolen vil ha 1650 elever og være på m2. Prosjektet er på konseptstadiet (programmering er påbegynt, men ikke ferdigstilt) og til sommeren skal Fylkestinget vedta hvor skolen skal plasseres. 3 ulike lokaliseringer er aktuelle, hvorav to av tomtene blant annet inneholder eksisterende skoler. SKUP gjennomfører denne våren utredning av alle tre lokaliseringsalternativene, og blant annet er det viktig at det gjøres en overordnet vurdering av hva det vil koste å bygge om og benytte deler av eksisterende skoler i forhold til å bygge nytt. Anleggene Gloppe, Framhallen og Farrishallen er ikke tatt i betraktning i denne rapporten. Denne rapporten legger vekt på følgende forhold: 1. Det enkelte anleggs beskaffenhet med en grov beskrivelse av antatt omfang for å bringe bygget opp til en læringsarena tilrettelagt for fremtidens teknologi og pedagogiske prinsipper. 2. Beregning av kostnad pr kvadratemeter for totalrehabilitering av det aktuelle objekt. Ombyggingskostnaden vil fremkomme som kostnad pr m Målgruppe Rapporten skal danne underlag for SKUP i det videre arbeid med å utarbeide en innstilling til Vestfold Fylkeskommune med hensyn til lokalisering av den nye videregående skolen i Larvik. HolteProsjekt innovation as Side 7

8 2 STATUS 2.1 Grunnlagsopplysninger Holteprosjekt Innovation as har mottatt utskrift fra eiendomsboka til Vestfold fylkeskommune. Denne dokumentasjonen beskriver de enkelte anleggs alder, beliggenhet og arealer samt fullverdi (forsikring) på det enkelte anlegg. 2.2 Beskrivelse av det enkelte anlegg Generelt Det tas utgangspunkt i tre vidt forskjellige anlegg som hver i seg representerer store utfordringer med hensyn til tomteareal, eksisterende bygningsmasse og type bygninger. Det er foretatt befaring av hver enkelt enhet. Det har i den sammenheng blitt kartlagt bæresystem og statisk funksjon, materialbruk og slitasje. Med basis i erfaringer fra tilstandsregistrering og verdifastsettelse av alle skoleeiendommene i Oslo er det beregnet en restverdi for det enkelte anlegg. Det presiseres at beregningene som følger denne rapporten er utført på generelt grunnlag, men med basis i en gjennomgang av det enkelte anlegg. HolteProsjekt innovation as Side 8

9 2.2.2 Eiendommene Thor Heyerdahl videregående skole avd. Ahlefeldts gate Skolen ligger i tilknytning til parken ved Farrishallen. Bygningen er oppført i Bygningen har en tung konstruksjon med bæresystemet etablert i vegger og dekker. Det vil si at de aller fleste innerveggene er i plasstøpt betong. Utvendig er bygget kledd med eternit. Skolen har et bruttoareal på 6814 m2 og er oppført i 4 etasjer + kjeller. Tomtens areal er m2. Skolen er tradisjonelt innredet med klasserom og relativt store korridorarealer. HolteProsjekt innovation as Side 9

10 I tilknytning til eiendommen ligger det 2 eneboliger som i dag er utleid på det private markedet. Kalkulert gjenbruksverdi pr netto m2. En antatt restverdi for bygningsmassen på denne eiendommen er satt til 50% av dekomponert verdi. Man forutsetter relativt store bygningsmessige inngrep for å oppnå ønsket arealeffektivitet og funksjonalitet. Eventuell utnyttelse av Farrishallen er ikke inkludert i denne kalkylen. Restverdien i tekniske anlegg er begrenset siden de eksisterende installasjonene ikke tilfredstiller dagens krav. Verdier på innredninger er satt i null. Vi forutsetter at dette elementet fornyes i sin helhet. Areal 6814 Fullverdi forsikring Kr 9.813,- pr m2 Dekomponert Bygningskropp Pr m2 45 % kr 4.416,00 Tekniske anlegg Pr m2 30 % kr 2 944,00 Innredninger og Pr m2 25 % kr 2 453,00 Restverdi Bygningskropp Pr m2 50 % kr 2 208,00 Tekniske anlegg Pr m2 5 % kr 147,00 Innredninger og Pr m2 0 % Sum restverdi Pr m2 kr 2 355,00 HolteProsjekt innovation as Side 10

11 Thor Heyerdahl videregående skole avd. Reipbanegata Skolen ligger på den gamle gassverktomta i tilknytning til Frambanen. Skolen ble oppført i 1979 og er ikke ombygget siden. Bygningsmassen har et bruttoareal på 3127 m2 og et tomteareal på m2. Bygningens hovedbæresystem består av en søyle / dragerkonstruksjon, samt noe bærende betongvegger. Etasjeskillene er en blanding av plasstøpt betong og betongelementer. Utvendig er bygningen forblendet med tegl, men har innslag av trepanel i vindusfelter. Takkonstruksjonen er et oppforet tretak kledd med asbestplater og tekket med shingel. Det er også innslag av folietekking. Skolens underetasje er et ganske stort tilfluktsromareal som er en tung betongkonstruksjon. Tekniske anlegg er like gamle som skolen. HolteProsjekt innovation as Side 11

12 Kalkulert gjenbruksverdi pr netto m2. En antatt restverdi for bygningsmassen på denne eiendommen er satt til 20% av dekomponert verdi. Bygningsmassen på denne eiendommen vurderes som uhensiktsmessig og vanskelig å inkorporere i et nytt anlegg. Den vil kunne benyttes til birom og tekniske arealer. Restverdien i tekniske anlegg er lik null. Den er ikke oppgradert siden skolen var ny og er å betrakte som utrangert. Verdier på innredninger er satt i null. Vi forutsetter at dette elementet fornyes i sin helhet. Areal Reipbanegata 3127m2 Fullverdi forsikring kr ,07 Dekomponert Bygningskropp Pr m2 45 % kr 4 814,58 Tekniske anlegg Pr m2 25 % kr 2 674,77 Innredninger og Pr m2 30 % kr 3 209,72 Restverdi Bygningskropp Pr m2 20 % kr 962,92 Tekniske anlegg Pr m2 0 % Innredninger og Pr m2 0 % Sum restverdi Pr m2 kr 962,92 HolteProsjekt innovation as Side 12

13 Thor Heyerdahl videregående skole avd. Hoffs gate Eiendommen består av 7 bygninger. Bygning 1 Hovedbygningen. Byggetrinn ble oppført i Siden dette er det oppført tilbygg i 1972, 1988 og Generelt har bygningen bæresystem i betong. Dekkene er i plasstøpt betong og hulldekke-elementer med underliggende dragere. Innvendige skillevegger mellom klasserommene er utført i plasstøpt betong. Ytterveggene er også i hovedsak oppført i betong, som er isolert med siporexelementer og pusset. Det er relativt gode takhøyder i denne bygningen. Skolens gamle gymsal er ombygget til bibliotek. Bygget fikk nytt ventilasjonsanlegg i HolteProsjekt innovation as Side 13

14 Bygning 2 5: Snekkeravdeling, mekanikk og elektro samt bilavdelingen. Bygningene er frittstående paviljonger oppført med bæresystem i bestående av betongsøyler og gitterdragere av stål i taket. Ytterveggene er murt i siporex og pusset. Det er relativt gode takhøyder midt i bygningen, men det er begrenset høyde ute ved ytterveggene. Bygningene er generelt slitt. HolteProsjekt innovation as Side 14

15 Bygning 6 Bygghallen, lager og vaskehall. Bygningen er oppført i Dette er industrihallpreget bygning med bæresystem i stål med senteravstand 6000mm. Ytterveggene er murt i leca og pusset. Det er god takhøyde i bygningen, i tillegg kan tekniske føringer legges gjennom bæresystemet slik at den frie høyden ikke reduseres av kanaler og øvrige tekniske installasjoner. De ulike avdelingene er av variabel karakter, men generelt bærer de preg av å ha vært benyttet til tung praktisk undervisning. HolteProsjekt innovation as Side 15

16 HolteProsjekt innovation as Side 16

17 Bygning 7 Paviljongen. Bygningen er en lett trebygning oppført i Denne benyttes til undervisning av sterkt funksjonshemmede. Paviljongen er en trebygning med plate på mark. Kledd utvendig med tømmermannspanel. Bygningen er i god teknisk stand. Skolens samlede areal er m2 og tomtens areal er m2. HolteProsjekt innovation as Side 17

18 Kalkulert gjenbruksverdi pr netto m2. En antatt restverdi for bygningsmassen på denne eiendommen er satt til 60% av dekomponert verdi. Man forutsetter relativt store bygningsmessige inngrep for å oppnå ønsket arealeffektivitet og funksjonalitet. Videre forutsettes det at verkstedhaller og haller saneres i sin helhet. Arealer som vi anser ikke egnet for utbygging utgjør 5214 m2. Det er kun hovedbygget som anses egnet for ombygging. Restverdien i tekniske anlegg er begrenset siden de eksisterende installasjonene ikke tilfredstiller dagens krav. Verdier på innredninger er satt i 5% av dekomponert verdi. Deler av hovedbygget er nylig rehabilitert og dette forutsettes benyttet slik det fremstår i dag. Areal Kilden 6063 Fullverdi forsikring kr ,38 Dekomponert Bygningskropp Pr m2 45 % kr 4 798,07 Tekniske anlegg Pr m2 25 % kr 2 665,59 Innredninger og utstyr Pr m2 30 % kr 3 198,71 Restverdi Bygningskropp Pr m2 60 % kr 2 878,84 Tekniske anlegg Pr m2 15 % kr 399,84 Innredninger og utstyr Pr m2 5 % kr 159,94 Sum restverdi Pr m2 kr 3 438,62 HolteProsjekt innovation as Side 18

19 3 UTNYTTELSE AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE 3.1 Generelt Utfordringen ved å tilpasse eksisterende undervisningslokaler til en moderne læringsarena ligger i første rekke i å tilpasse arealets utforming. De eksisterende eiendommene er bygget opp for å håndtere tradisjonell klasseromsundervisning, med klasseromsstørrelser på m2. En moderne skole med undervisning tilrettelagt i en basestruktur krever frie arealer og det kreves relativt store inngrep i eksisterende bæresystem for å ivareta denne funksjonaliteten. Dette er et kostnadsdrivende element og man vil til tider oppleve uforholdsmessige store kostnader for ombygging av eksisterende arealer. 3.2 Dekomponering og verdianslag av eksisterende anlegg I de etterfølgende punkter oppsummeres grovt metoden for dekomponering av bygingsverdien som legges til grunn for våre beregninger. Forhold som vektlegges Fremskaffe oversikt over bygningsarealer og tekniske løsninger. Sammenstille data for de eksisterende anlegg sammen med arealbehovet for den nye skolen og avdekke behovet for nye arealer. Skissere gjenbruksverdien for det enkelte anlegg Prinsippene som er benyttet i andre lignende tilfeller legger til grunn en ens fordeling av verdien på de ulike bygningsdelene. Utfra en tilstandsregistrering fastsettes bygningens reelle verdi sett utfra et markedssynspunkt der en ny og moderne skole danner grunnlaget for prisen og verdien på den enkelte enhet blir redusert utfra dens bygningsmessige og tekniske standard. Videre vil tomteegenskaper med areal og topografi spille en rolle i denne sammenheng. Dog ser det ut til at alle plasseringsalternativene har nødvendig areal til disposisjon. HolteProsjekt innovation as Side 19

20 Metode Dekomponering av kostnadselementene tar utgangspunkt i NS 3451: Bygningsdelstabellen. I denne tabellen er bygningen nedbrutt i ulike faggrupper og delytelser innenfor disse. Dekomponering skal gi en prosentfordeling av kostnadene mellom bygningskropp, innvendige bygningselementer og tekniske installasjoner. Utgangspunktet for de fastsatte verdiene er tatt fra en nylig gjennomført kartlegging av samtlige skoler i Oslo utført i regi av Undervisningsbygg Oslo KF (senere kalt UBF). I forbindelse med verdifastsettelsen av hele UBF s portefølje ble det gjennomført en tilstandsanalyse på m2 eiendom og beregnet fordeling på bygningenes forskjellige elementer. Det vil være variasjon fra et bygg til et annet avhengig av byggeår, beskaffenhet og utført vedlikehold gjennom bygningens levetid, men som et snitt for Oslo fremkom det at det bygningsmessige representerer 45% av verdien, tekniske anlegg representerer 30% og innredninger representerer 25% av bygningens verdi. 3.3 Spesifikk gjenbruksverdi for anleggene i Larvik. Det forutsettes at den gjenværende eiendomsmasse på de ulike lokasjoner skal totalrehabiliteres. Konsekvensen av dette er at verdien på tekniske anlegg og faste innredninger er satt svært lavt. Med mindre anleggene er nylig installert vil de ikke tilfredsstille framtidens krav. 3.4 Eksisterende anleggs bidrag i nytt budsjett. Et moderne skoleanlegg preges av effektivitet og sterkt fokus på totaløkonomi. Vi ser klare paralleller til det øvrige næringsliv hvor åpne og effektive landskaper etter hvert har blitt en standardløsning når det gjelder kontorløsninger. Hovedfokus er at hele skoleanlegget skal være en optimalt tilpasset arena for læring og utvikling. Som underelementer i dette ligger det at planene må løses så effektivt som mulig med tanke på kommunikasjon, utnyttelsesgrad, generell drift og vedlikehold. Dette krever en bygningsmasse som er tilpasset denne løsningen spesielt. Med eksisterende bygninger tilpasset vanlig klasseromsundervisning viser erfaringene fra tidligere gjennomførte prosjekter at etablering av store åpne arealer krever omfattende inngrep i eksisterende bæresystemer og er kostnadsdrivende i prosjektet. HolteProsjekt innovation as Side 20

21 3.5 Tomteforhold. De tre eksisterende anlegg har tilnærmet like tomtearealer. Det er ikke foretatt analyser av tillatt utnyttelsesgrad på den enkelte tomt i denne rapporten. Det enkelte anleggs beliggenhet vil gi den nye skolen positive innslag av ulik art. I tilknytning til Ahlefeldts gate ligger i dag Farrishallen som er et idrettsbygg bestående av idretts og svømmehall. Bygget er gammelt og i en slik forfatning at hvis man går inn for å bygge ny skole på denne eiendommen vil det være naturlig å fornye dette anlegget tilsvarende slik at skoleanlegget får et betydelig sambruk med kultursektoren i kommune. Det kan sågar i en slik sammenheng kunne være aktuelt å legge til rette for andre fasiliteter i kultursammenheng. Avd. Hoffs gate er det anlegget hvor eksisterende bygninger utgjør den største verdien, og skolens nærhet til industrien utgjør et potensial for samarbeid med det lokale næringsliv. Vår analyse viser at det er avd. Reipbanegata som har den laveste verdien av de tre anleggene. Det positive i dette er at hele det eksisterende bygningskomplekset bør saneres og at ved lokalisering på denne tomten bygger et helt nytt anlegg uten bindinger til det som har vært der tidligere. Dog er det her spesielt uklart med hensyn til utnyttelsesgrad på tomten. 4 OPPSUMMERING KALKYLER Beregningene omfatter full utbygging av hele skolen, med noe gjenbrukt og noe nybygget areal. Restverdien av de eksisterende bygningene er kalkulert inn i kostnaden pr m2 som gjelder for hele anlegget. Bygging av et helt nytt anlegg er kostnadsberegnet til kr ,- pr m2 Ved å plassere den nye skolen på et av de eksisterende anleggene viser beregningene at de tre alternativene kostnadsmessig rangeres slik: Skole Kostnad pr m2 Thor Heyerdahl vs. Avd Hoffsgate Kr ,- Thor Heyerdahl vs. Avd Ahlefeldtsgate Kr ,- Thor Heyerdahl vs. Avd Reipbanegata Kr ,- HolteProsjekt innovation as Side 21

22 Videre er det foretatt en eksplisitt vurdering av ombygningskostnadene på den enkelte skole. Det er forutsatt å benytte for avd. Hoffs gate 6063 m2 og for avd. Ahlefeldts gate 6814 m2 Forutsetningene er nærmere beskrevet i vedlegg kapittel 5.2 Thor Heyerdahl vgs avd. Hoffs gate Areal m2 Kostnad pr m2 for totalrehabilitering Kr ,- Totalkost for ombyggingen Kr Anslått BN faktor 1,3-1,4 Thor Heyerdahl vgs avd. Ahlefeldts gate Areal m2 Kostnad pr m2 for totalrehabilitering Kr ,- Totalkost for ombyggingen Kr ,- Anslått BN faktor 1,3-1,4 HolteProsjekt innovation as Side 22

23 5 VEDLEGG Budsjettkalkyle for nytt anlegg med fradrag for restverdi av eksisterende anlegg. 5.1 Begrepsforklaring. Begrepene i kostnadsoppstillingene er med basis i NS3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt, Felleskostnad Den del av huskostnaden, post 1 i kontoplanen, som omfatter kostnader til rigging osv., drift av byggeplass, entrepriseadministrasjon og andre felleskostnader på byggeplass. Bygning Del av huskostnaden, post 2 i kontoplanen, som omfatter kostnader til grunn og fundamenter, bæresystemer, yttervegger, innervegger, dekker, yttertak, fast inventar, trapper, balkonger m.m. Vanligvis forstås også bygning som det komplette bygg inklusive alle installasjoner. B/N faktor Brutto / Netto faktor BN faktor beskriver hvor effektivt man utnytter arealene. Nettoarealene er undervisningsarealene eksklusive gangarealer, korridorer, tekniske rom m.v.. Bruttoarealene inkluderer alle rom. Har man et høyt tall på BN faktor vil det si at man har f.eks mye korridorareal pr m2 undervisningsareal. VVS-installasjoner er iht. NS3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt, den del av huskostnaden, post 3 i kontoplanen, Elkraftinstallasjoner Den del av huskostnaden, post 4 i kontoplanen, som omfatter kostnader for generelle anlegg, høyspenning, fordeling, lys, elvarme og driftsteknikk. Andre installasjoner Den del av huskostnaden, post 6 i kontoplanen som omfatter kostnader til reservekraft, heiser, rulletrapper, rørpost m.m., sammensatte enheter, avfall og støvsuging, og piper. Disse inngår i huskostnad i post 6 i kontoplanen. Huskostnad Den del av entreprisekostnaden, sum post 1-6 i kontoplanen, som omfatter komplett ferdig bygg, ekskl. de utvendig anlegg, de generelle kostnader og de spesielle kostnader. Huskostnad omfatter således entreprisekostnader for selve bygget med tilhørende installasjoner. HolteProsjekt innovation as Side 23

24 Utendørs Den del av entreprisekostnaden, post 7 i kontoplanen, som omfatter kostnader til terrengbehandling, konstruksjoner, utendørs VVS, utendørs elkraft, utendørs tele og automatisering, veier/plasser, park/hage. Entreprisekostnad Den del av prosjektkostnaden, sum post 1-7 i kontoplanen, som omfatter komplett ferdig bygg med utvendige anlegg, ekskl. de generelle kostnader og de spesielle kostnader. Entreprisekostnaden omfatter således alle faktiske kostnader som kan henføres til entreprenører, inkl. entreprenørenes administrasjon, tilrigging etc. Generelle kostnader Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt post 8 i kontoplanen som omfatter prosjektering, programmering, m.m.). Byggekostnad Den del av prosjektkostnaden, sum post 1-8 i kontoplanen, som omfatter komplett ferdig bygg med utvendige anlegg og generelle kostnader, dvs. eksklusive spesielle kostnader (tomt, finansiering, avgifter etc.). Byggekostnad utgjør således entreprisekostnad tillagt de generelle kostnader (prosjektering, programmering, m.m.). Spesielle kostnader Den del av prosjektkostnaden, post 9 i kontoplanen, som omfatter kostnader til inventar og utstyr, tomt, finansiering, salg, m.v.a. inn, m.v.a. ut, investeringsavgift og utestående. Grunnkalkyle er prosjektkostnad ekskl. reserver og marginer. Grunnkalkyle er summen av alle direkte kvantifiserbare kostnader, postene 1-9 i kontoplanen i NS3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt. Forventede tillegg er et uttrykk for en forventning om tillegg (vanligvis kostnader), som ikke kan kvantifiseres eller er påløpt enda. Forventede tillegg er ofte beregnet statistisk i en risikoanalyse, og gir i budsjettsammenheng et uttrykk for reserver. Forventet prosjektkostnad er et prosjekts sannsynlige prosjektkostnad basert på kostnadsangivelser før eller under prosjektets gjennomføring. Forventet prosjektkostnad er m.a.o. en beregning av fremtidige prosjektkostnader. Forventet prosjektkostnad beregnes ofte statistisk ved hjelp av risikoanalyse. Sikkerhetsmargin er en margin for å gi nødvendig sikkerhet for måloppfyllelse. Denne kan være statistisk beregnet ut i fra tallmaterialets usikkerhet og angis ved hjelp av kalkylens standardavvik s. For 90% sikkerhet er marginen 1,3 x s, dette regnes vanligvis som tilstrekkelig når nok ressurser legges ned i prosjektledelse og - styring. HolteProsjekt innovation as Side 24

25 5.2 Forklaring til kalkyler. For kalkyler merket full ombygging er gjenbrukt areal beregnet inn i det nye totalarealet og fremkommer med en kvadratmeterpris for totalarealet på den nye skolen. I eksemplene vil verdien av eksisterende bygninger gjøre relativt lite utslag på pris pr m2. Årsaken til dette er at de gamle bygningene utgjør en relativt lav prosentandel av det totale arealet. For alternativene med spesifikasjon av ombyggingskostnadene er kostnadsbildet skilt mellom nybygg og bygninger som rehabiliteres. Det er lagt til grunn totalrehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Med dette menes at eksisterende bygning strippes helt ned til bæresystemet og at alle bygningsdeler fornyes og at tekniske anlegg skiftes ut i sin helhet. Ved totalrehabilitering vil man også oppnå en gevinst med hensyn til B/N faktor. Erfaringer fra Undervisningsbygg Oslo viser at man ved totalrehabiliteringer får gamle korridorskoler ned i en brutto / nettofaktor på 1,3. For å oppnå dette er man imidlertid avhengig av gjennomgripende tiltak i forhold til bygningskropp og romløsninger. Velger man å gå for en lettere ombygging vil dette gi seg utslag i dårligere arealeffektivitet. Det presiseres at det er totalrehabilitering som er lagt til grunn for våre vurderinger. Utbygger står selvsagt fritt til å velge graden av ombygging og detaljprosjektering vil høyst sannsynlig avdekke ulike behov for ombygging. HolteProsjekt innovation as Side 25

26 Kalkyle Thor Heyerdal vgs. Avd. Hoffs gate: Full ombygging 1 Felleskostnader 945,00 2 Bygning 8502,95 3 VVS 2377,79 4 Elkraft 1135,00 5 Tele og automatisering 661,00 6 Andre inst. 666,00 Huskostnad (1-6) 14287,73 7 Utendørs 600,00 Entreprisekostnad (1-7) 14887,73 8 Generelle kostnader 1252,00 Byggekostnad (1-8) 16139,73 9 Spesielle kostnader 4080,00 Grunnkalkyle (1-9) 20219, Forventede tillegg 1054,00 Forventet prosjektkostnad 21273, Sikkerhetsmargin 1415, Avsetning første driftsår Rammekostnad 22688,73 HolteProsjekt innovation as Side 26

27 Kalkyle Thor Heyerdal vgs. Avd. Ahlefeldts gate: Full ombygging 1 Felleskostnader 945,00 2 Bygning 8603,10 3 VVS 2436,99 4 Elkraft 1135,00 5 Tele og automatisering 660,00 6 Andre inst. 700,00 Huskostnad (1-6) 14480,09 7 Utendørs 600,00 Entreprisekostnad (1-7) 15080,09 8 Generelle kostnader 1253,00 Byggekostnad (1-8) 16333,09 9 Spesielle kostnader 4080,00 Grunnkalkyle (1-9) 20413, Forventede tillegg 1054,00 Forventet prosjektkostnad 21467, Sikkerhetsmargin 1415, Avsetning første driftsår Rammekostnad 22882,09 HolteProsjekt innovation as Side 27

28 Kalkyle Thor Heyerdal vgs. Avd. Reipbanegata 1 Felleskostnader 2 Bygning 9104,66 3 VVS 2478,78 4 Elkraft 1134,44 5 Tele og automatisering 660,82 6 Andre inst. 700,00 Huskostnad (1-6) 15023,70 7 Utendørs 600,00 Entreprisekostnad (1-7) 15623,70 8 Generelle kostnader 1252,20 Byggekostnad (1-8) 16875,90 9 Spesielle kostnader 4080,21 Grunnkalkyle (1-9) 20956, Forventede tillegg 1054,05 Forventet prosjektkostnad 22010, Sikkerhetsmargin 1415, Avsetning første driftsår Rammekostnad 23425,56 HolteProsjekt innovation as Side 28

29 Kalkyle Ny skole 1 Felleskostnader kr 944,62 2 Bygning kr 9 230,00 3 VVS kr 2 478,78 4 Elkraft kr 1 134,44 5 Tele og automatisering kr 660,82 6 Andre inst. kr 700,00 Huskostnad (1-6) kr ,66 7 Utendørs kr 600,00 Entreprisekostnad (1-7) kr ,66 8 Generelle kostnader kr 1 252,20 Byggekostnad (1-8) kr ,86 9 Spesielle kostnader kr 4 080,21 Grunnkalkyle (1-9) kr , Forventede tillegg kr 1 054,05 Forventet prosjektkostnad kr , Sikkerhetsmargin kr 1 415, Avsetning første driftsår kr - Rammekostnad kr ,52 HolteProsjekt innovation as Side 29

30 Kalkyler med spesifisert ombyggingskostnad Thor Heyerdahl vgs avd. Hoffs gate Areal m2 Kostnad pr m2 for totalrehabilitering Kr ,- Totalkost for ombyggingen Kr Anslått BN faktor 1,3-1,4 Thor Heyerdahl vgs avd. Ahlefeldts gate Areal m2 Kostnad pr m2 for totalrehabilitering Kr ,- Totalkost for ombyggingen Kr ,- Anslått BN faktor 1,3-1,4 HolteProsjekt innovation as Side 30

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Verdal kommune Sted, dato Trondheim 04.01.2019 Revisjon 07.01.2019 Opprettet av GN LI LINK arkitektur AS / Besøksadresse:

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos 78 Namsos Prosjekt navn: Forbregd / Lein barnehage Generell oppgradering av barnehager til Tek 1 til Tek 1 ikke ombygginger med bakgrunn i behov 87 Bruttoareal 87 1 Felleskostnader 484 2 6, 2 Bygning 2

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 Eks. mva. Kom. Fremdrift År

PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 Eks. mva. Kom. Fremdrift År Prosjekt: 80201136 Uranienborg Flerbrukshall Kalkylemal Dato: 11.12.2013, revider etter KS fra Holte, NB sats prisstigning stemmer ikke Basert på: Kalkyle fra PG mottatt versjon 6.3 PNS-kode Beskrivelse

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Harmonien Alternativer til videre utvikling

Harmonien Alternativer til videre utvikling Harmonien Alternativer til videre utvikling Orientering i Bystyrekomite for kultur, idrett og byliv 17.10.2017 EKSISTERENDE SITUASJON 3 (4) ALTERNATIVER OPPSUMMERING Tomt (114/1098) Hovedbygg, 2 etg +

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Rv.110 Simo Ørebekk OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 DATO: 17. NOVEMEBER 2014 DOKUMENTKODE: 511927 RIB RAP 002 Med mindre

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Tilstandsvurdering. Orkdal brannstasjon. Tiltaksveien 12, 7300 Orkanger November 2016

Tilstandsvurdering. Orkdal brannstasjon. Tiltaksveien 12, 7300 Orkanger November 2016 Tiltaksveien 12, 7300 Orkanger November 2016 1 1. 0 Innledning Kort beskrivelse av bygget: Bygget er et industribygg fra ca.1972 i hovedsak oppført i en etg. Det er i dag fri høyde under betongdragere

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Ny Gjerdrum barneskole 450 elever. Formannskapet

Ny Gjerdrum barneskole 450 elever. Formannskapet Ny Gjerdrum barneskole 450 elever Formannskapet 17.04.2018 1 Ny skole - forutsetninger Bruttoareal 5 547 m2 Prosjektkostnad 35 000 kr/m2 Forvaltning, drift og vedlikehold 750 kr/år Formannskapet 17.04.2018

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 25/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 25/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen

Værøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.

Detaljer

Oppgradering av Osloskolene

Oppgradering av Osloskolene Oppgradering av Osloskolene NBEF, 30. mai 2013 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter ca. 1,3 millioner m², 180 skoler,

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus.

Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus. Orientering om byggesaken Ytterøy skole, barnehage og samfunnshus. Byggeprosjektet. Vedtak 27.1.16 Brukermedvirkning fra skole, barnehage og samfunnshus. 1. Utarbeide ønsket romprogram 2. Juryering av

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer

Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer Til: Fra: Asbjørn Løvholen Tonje Eide Kristiansen Dato 2018-03-08 Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer Innledning Dette notatet inneholder en sammenstilling av kostnadskalkyler

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08

Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10/03/08 SAK NR 026-2008 NR 3 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 3.1: TILSTANDSVURDERING AV BYGNINGSMASSEN I

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE. Utvidelse av Luftfartssenteret flyfag. Juni 2012

MULIGHETSSTUDIE. Utvidelse av Luftfartssenteret flyfag. Juni 2012 MULIGHETSSTUDIE Utvidelse av Luftfartssenteret flyfag Juni 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL... 3 3. ORGANISASJON... 3 4. BEHOV... 4 4.1. Generalplan... 4 4.2. Arealnormer og (elev)kapasitet...

Detaljer

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument.

Budsjettdokument. Investering. Horten tilpasset. Horten VGS alternativ 2 eksisterende bygning. Prosjektnavn. Budsjettnavn. Byggherre. Dokument. Prosjektnavn Budsjettnavn Byggherre Dokument Budsjettdokument Tittel Investering I dette alternativet er det lagt opp til at eksisterende bygning benyttes etter samme mønster som i dag. Dato Revisjon nr.

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST GRUNNLAG FOR MULIGHETSSTUDIEN På bakgrunn av befolkningsprognoser og kommende rekrutteringsutfordringer, er det overordnete målet for mulighetsstudien

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 36/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5

NOTAT Oppdragsnr.: Notatnr.: 1 Side: 1 av 5 Side: 1 av 5 Til: Fra: Asker kommune v/rolf Langum Heiko Trampenau Dato: 15. mars 2011 NESØYA SKOLE Vurdering av bygningsmassens fleksibilitet og tilpasningsdyktighet ved rehabilitering og utbygging 1

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE

VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE VEDLEGG 1 METODEBESKRIVELSE 1 Metodebeskrivelse 1.1 Verktøyet multimap multimap er et verktøy som er utviklet av Multiconsult, for enkelt å samle og analysere relevant bygningsinformasjon på en ressurseffektiv

Detaljer

5-4. Bruksareal (BRA)

5-4. Bruksareal (BRA) 5-4. Bruksareal (BRA) 5-4. Bruksareal (BRA) (1) Bruksareal for bebyggelse på en tomt skrives m2-bra og angis i hele tall. (2) Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Tilstandsbarometeret 2013

Tilstandsbarometeret 2013 Tilstandsbarometeret 2013 Frogn kommune OPPDRAG Kartleggingsdugnad 2013 EMNE Tilstand og vedlikeholdsstatus i kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse DOKUMENTKODE 124829-TVF-RAP-001-215 Med mindre annet

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384

Saksframlegg. Trondheim kommune. IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 Saksframlegg IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Arkivsaksnr.: 11/7384 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til etterretning. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

fortsatt skal være et fantastisk sted å være

fortsatt skal være et fantastisk sted å være Oslo Nytt GK klubbhus rehabilitering for at Oslo eller Golfklubb nybygg fortsatt skal være et fantastisk sted å være September 2017 Agenda 1. Rehabilitering Hva sa OPAK? Tiltak og kostnader i forhold til

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/17 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 25.09.2017 SAK 50/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

3-4 Bebygd areal (BYA)

3-4 Bebygd areal (BYA) 3-4 Bebygd areal (BYA) Følgende endring er fastsatt ved forskrift av 26.01.2007 nr. 96 med ikraftredelse 01.07.2007: 3-4 Bebygd areal (BYA) Bebygd areal for bebyggelse på en tomt angis i m ² og skrives

Detaljer

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE LÆRDAL KOMMUNE Rehabilitering av Ljøsne Skule OPPDRAGSNUMMER 22028001 : REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE Sweco ved Trine Økland Småbrekke KONTR. AV

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

Hvaler kommune. Åttekanten skole. Tilstandsrapport. 2014-05-20 Oppdragsnr.:5142300

Hvaler kommune. Åttekanten skole. Tilstandsrapport. 2014-05-20 Oppdragsnr.:5142300 Hvaler kommune Åttekanten skole Tilstandsrapport 2014-05-20 Oppdragsnr.:5142300 D01 20.05.2014 Til godkjenning hos oppdragsgiver DaJSa Wium SaKlo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer