Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS"

Transkript

1 UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

2

3 GRUNNLAG FOR MULIGHETSSTUDIEN På bakgrunn av befolkningsprognoser og kommende rekrutteringsutfordringer, er det overordnete målet for mulighetsstudien å rasjonalisere pleie og omsorgstilbudet i kommunen gjennom å vise til mer gunstige bygningsmessige strukturer og lokalisering. Grunnlaget for en slik studie ligger i å definere behovene i framtida og veie disse opp mot tilgjengelig tilbud i dag. Tilbudene befinner seg i dag i ulike, adskilte bygninger. De fleste er samlet i sentrum, men noen boliger ligger lenger unna. Pleie og omsorgstilbudet i Selbu kommune er i korte trekk preget av at uforholdsmessig mange eldre i kategorien for hjemmetjeneste, har fått plass på sykehjemmet. Dette er et kostbart tilbud med høyere grad av personalressurser enn hjemmetjeneste eller omsorgsbolig. Sykehjemmet har behov for modernisering: to rom deler ett bad, noe som ikke er i tråd med helsedirektoratets fokus på at enerom med eget bad og er en viktig kvalitetsindikator. For omsorgsboligene er det ønskelig at de henger sammen internt og at det finnes personalrom og fellesrom i tilknytning til boligene. Dette for at beboerne skal kunne få pleietilbud i boligen og dermed bo lenger i boligen før de evt. må ha sykehjemsplass. For demensenheten er det ikke en forutsetning at den ligger inne i helse og velferdssenteret, men den ønskes i nærheten, i en egen skjermet enhet. Avdelingen kan evt. samlokaliseres med og dele personalressurser med denne, men enhetene må være klart adskilte både i det indre og det ytre. Vi har foretatt en bygningsmessig evaluering av eksisterende tilbud for å finne fram til de mest gunstige alternativene som kan tilfredsstille de framtidige behovene som kommunen har definert. Her har vi sett på faktorer som teknisk standard, brukbarhet, universell utforming, beliggenhet, potensiale og for sykehjemmets del også livsløpskostnader. Det er et overordnet mål at sykehjem (), rehabilitering () og omsorgsboliger () henger sammen i ett helse og velferdssenter slik at personalet kan være fleksibelt og ha god oversikt over de ulike brukerne. Dette fører til at det er nødvendig å samlokalisere alle tilbudene i sentrum der tyngden av bygninger ligger. For er det ønskelig å etablere et bokollektiv med fellesrom og personalrom tilknyttet. Kollektivet bør ligge i nærheten av det store helse og velferdssenteret, men trenger ikke være en del av det. Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS Oppdragsansvarlig: Ansvarlig saksbehandler: Medarbeidere: Lars Christian Koren Hauge Guri Fiskum Thorsteinn Geirhardsson John Erik Kvam, kalkulasjon UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

4 W DIMENSJONERINGSGRUNNLAG I det følgende er de ulike kategoriene omsorgstilbud listet opp og tallfestet. TB ÅR Eksisterende tilbud Behov / utvikling Differanse fra eksist. + + tabellen viser eksisterende tilbud og framtidig behov/utvikling i perioden HELDØGNSBEMANNEDE OMSORGSBOLIGER () Behov: selvstendige boenheter (, ref. tabell) Dagens tilbud: Det finnes omsorgsboliger () i eldresenteret. av dem oppfyller krav til intern forbindelse og tilgang på pleieareal, av dem må bindes sammen med tilbygg for å oppfylle krav om heldøgnsbemanning. SYKEHJEM () Behov: boenheter (, ref. tabell) Dagens tilbud: boenheter REHABILIING () Behov: boenheter Dagens tilbud: boenheter BOLIGER Behov: boenheter ( + ) Dagens tilbud: selvstendige boenheter Enheten kan legges uavhengig av sykehjemmet. Enheten kan med fordel dele pleieressurser med demensenheten. OMSORGSBOLIGER () Som. omsorgsboliger tas i bruk som heldøgnsbemannede omsorgsboliger. gjenstår som frittstående. TRYGGDEBOLIGER (TB) Det finnes boliger definert som tryggdeboliger, derav for. Ved utbygging af nytt må enheter rives. Resterende leiligheter kan omdisponeres eller selges. ULIKE TYPER BOENHE De ulike tilbudene kan ha varierende størrelse på boenheten og omfang av fellesarealer. Nedenfor viser vi tre kategorier som kan være aktuelle som selvstendig boenhet eller som boenhet i bokollektiv der den enkelte beboer deler fellesarealer med andre beboere. Ettroms på ca. m, toroms på ca. m og treroms på ca. m. I tillegg vil det være behov for varierende omfang av bodarealer, fellesarealer og personalarealer. Dette må utredes nærmere i en programmeringsfase. ENSENHETEN () Behov: boenheter (, ref. tabell) Dagens tilbud: boenheter Enheten kan legges uavhengig av sykehjemmet. Enheten kan med fordel dele pleieressurser med hjemmetjenesten (). A Rehab Pasientrom A:, m Bad A:, m Bad A:, m A Rehab Pasientrom A:, m Gang Bad A:, m A:,9 m Sov A:, m Stue A:, m Kjøkken Bod A:, m A:, m Sov A:, m m m m UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

5 MULIGHETSSTUDIEN I utredningen har vi gjennomgått flere mulige scenarier. Sykehjemmet kan benyttes enten til omsorgsboliger eller sykehjem, eller en blanding. Dersom sykehjemmet bygges om til oppgradert sykehjem, må nybygget i hovedsak inneholde omsorgsboliger. Etter som bygningsmassen kan bindes sammen med broforbindelse på plan, vil det alltid være mulig å ha en fleksibilitet mellom de ulike bygningsavsnittene og tilbudskategoriene. Omsorgsboliger med heldøgns omsorg vil for eksempel også kunne fungere som en sykehjemsplass. Personalet har enkel tilgang til alle delene av anlegget, og løsningen vil derfor være rasjonell i forhold til driften. Dette vil være tilfelle uavhengig av hvordan de ulike tilbudene organiseres. Størrelsen på nybygget vil være avhengig av hvilke størrelser man ser for seg i den enkelte boenhet, men også omfang av fellesarealer, personalarealer og driftsarealer. Denne programmeringen må skje i neste fase. En utvidelse av sykehjemmet mot øst, på plan over hjemmetjenesten, har også vært vurdert. Dette gir en økning av antall på og på. Vi vurderer imidlertid at dette grepet er kostbart og lite hensiktsmessig rent bygningsteknisk og velger derfor å se bort fra det. OMBYGGING AV SYKE Vi har valgt å vise to prinsipielle alternativer for ombygging av sykehjemmet.. Ombygging til sykehjem der hvert rom har eget bad. Dette gir rom mot dagens 9 rom (///Isolat). Fellesarealer, personalarealer og driftsarealer er beholdt som i dag. Ombygging til sykehjem innebærer at rommene utvides med en halv akse og at badene flyttes. I tillegg innebærer det fasadeendringer.. Ombygging til omsorgsboliger med heldøgnsbemannet omsorg (). Dette gir omsorgsboliger og gjesterom. Fellesarealer, personalarealer og driftsarealer er beholdt som i dag. Ombygging til omsorgsboliger () innebærer at to og to rom slåes sammen og badene med installasjoner beholdes i antall og posisjoner. Ingen fasadeendringer. Vår foreløpige konklusjon er at intern fordeling av de ulike tilbudene mellom nybygg og eksisterende sykehjem er en åpen vurdering. Alternativene har ulike bygningsmessige og kostnadsmessige konsekvenser. Derfor har vi laget en egen kostnadsoversikt over de enkelte tiltakene, deriblant kostnader for ombygging av sykehjemmet både til omsorgsboliger og til sykehjem. Spørsmålet om plassering av demensenheten viser seg å være nøkkelen til å få prosessen i gang. Nye lokaler for demente må etableres aller først. Da kan denne delen av sykehjemmet tømmes og ombygging starte. UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

6 . OMBYGGING TIL SYKEHJEM boenheter universell utforming i TEK oppfylt fasadeendringer omlegging våtrom endring av rom Trapperom /eksp. Venterom/ekspedisjon Arkiv Sektorsjef HC Møterom Datarom Garderobe Garderobe Korridor Pauserom Hørselspr. Laboratorium Stellerom Gang Veiing/måling VF beboerrom takheis bad, m beboerrom, m OMBYGGING TIL SYKEHJEM takheis beboerrom, m bad, m Kjøkken Stue/spisestue HC Medisin Medisin Oppholds møterom Vaktrom Lintøy Rent rom Skyllerom Avd. kontor VF Heis SkittentøyAvfall Gang RSlager Gang VF Samtalerom Grupperom Kopirom Grupperom HC Samtalerom Ganger VF Grupperom Medisin Pauserom Korridor Fysioterapi Behandlingsrom Forrom Ekspedisjon Venterom/gang HC Trapp Garderobe Legekontor Dusj Varmebasseng HC Undersøkelsesrom Dusj Garderobe Legekontor Turnuslege Legekontor Undersøkelse Legekontor VF Korridor Kjøkken Rengj. Trapp Prøvetakings Venterom Ekspedisjon Skiftestue Laboratorium Møte/spiserom Ambulansemottak UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

7 . OMBYGGING TIL OMSORGSBOLIGER BOENHE + GJESOM universell utforming i TEK oppfylt våtrom i behold endring av rom stuekjøkken, m kjøkken bad, m OMBYGGING TIL OMSORGSBOLIGER stuekjøkken, m sov sov, m, m kjøkken bad, m Kjøkken Stue/spisestue HC Medisin Medisin Vaktrom Lintøy Rent rom Skyllerom Oppholds møterom Avd. kontor VF Avfall Skittentøy Heis Gang RSlager Gang VF Samtalerom Grupperom Kopirom Grupperom HC Samtalerom Ganger VF Grupperom Medisin Korridor Pauserom Fysioterapi Trapperom /eksp. Venterom/ekspedisjon Behandlingsrom Forrom Ekspedisjon Venterom/gang HC Trapp Garderobe Sektorsjef Legekontor Arkiv Dusj Varmebasseng HC Undersøkelsesrom HC Dusj Datarom Møterom Garderobe Legekontor Turnuslege Legekontor Undersøkelse Legekontor Garderobe Garderobe Pauserom Korridor VF Korridor Stellerom Hørselspr. Laboratorium Rengj. Kjøkken Trapp Prøvetakings Gang Venterom Ekspedisjon Skiftestue Laboratorium Veiing/måling Møte/spiserom Ambulansemottak VF UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

8 TO HOVEDALNATIVER Med bakgrunn i disse utredningene og de øvrige forutsetningene fra oppdragsgiver og brukere, har vi kommet fram til to anbefalte alternativer: ALNATIV I alternativ er demensenheten og enheten samlokalisert i eget nybygg i tilknytning til Nestansringen, og. Sykehjemsfunksjonen legges i nybygg som binder sammen dagens sykehjem og eldresenteret med tilhørende omsorgsboliger. Dagens sykehjem bygges om til omsorgsboliger. NYBYGG ELDRESEN OMBYGGING EKSISENDE REVET SITUSJONSPLAN SENTRUM, P ALT. P,, PG UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

9 ALNATIV Her beholdes flere av dagens boliger i Nestansringen og bygges sammen med et mindre nybygg på fem boenheter i bokollektiv. Sykehjemsfunksjonen legges i nybygg som binder sammen dagens sykehjem og eldresenteret med tilhørende omsorgsboliger. Demensenheten bygges nytt som en integrert del av nytt sykehjem. Dagens sykehjem bygges om til omsorgsboliger. / NYBYGG ELDRESEN OMBYGGING EKSISENDE REVET SITUSJONSPLAN SENTRUM, P ALT. P,, PG 9 UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

10 SE ALT. ALT. FASE FASE ALT. BOLIGER (+ i Rødbergveien) BOLIGER (+ i Rødbergveien) plan / / P P,, PG / HDB RIVE UBER an P P,, PG plan plan P P,, PG Plan Plan / / / PG UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

11 FASE ALT. ALT. FASE / BOLIGER BOLIGER (+ i Rødbergveien) plan (+ i Rødbergveien) FASE ALT. / NY ENSAVDELING BYGGES OMBYGGING TIL RIVING BOENHE NY ENSAVDELING BYGGES OMBYGGING TIL RIVING BOENHE NYBYGG. BYGGETRINN NYBYGG. BYGGETRINN ENSAVDELING NY BYGGES OMBYGGING TIL RIVING BOENHE NYBYGG. BYGGETRINN plan / plan plan Plan METJENE STEN / / NYBYGG. BYGGETRINN / OMBYGGING TIL RIVING BOENHE PG NY ENSAVDELING BYGGES plan Plan / NYBYGG,. BYGGETRINN NY ENSAVDELING BYGGES SELBUKOMMUNE OMBYGGING TIL RIVING BOENHE UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD,. BYGGETRINN NYBYGG,. BYGGETRINN NYBYGG EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST NYBYGG

12 ASE ALT. EKS. 9 NYE ALT. FASE FASE ALT. / / plan 9 NYE EKS. 9 NYE / FELLES PE RSONAL / / plan OMBYGGING TIL NYBYGG,. BYGGETRINN ERBUAVHENGIG HDB O ER UAVHENGIG HD DE RIV UB O FELLES PER SO NAL / FELLES PER SO NAL / OMBYGGING TIL NYBYGG,. BYGGETRINN ER UAVHENGIG / / ONAL / SELBU,.KOMMUNE BYGGETRINN NYBYGG NYBYGG,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL OMBYGGING TIL NYBYGG,. BYGGETRINN plan Plan / ES PERS FELLES PE UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD ER UAVHENGIG / Plan NESTEN OMBYGGING TIL RSONAL / lan plan OMBYGGING TIL /,. BYGGETRINN NYBYGG FELLES PE ER UAVHENGIG EKS. NYBYGG,. BYGGETRINN NYBYGG,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL RSONAL EN MULIGHETSSTUDIE TIL OMBYGGING AUGUST NYBYGG, OMBYGGING

13 ALT. KOSTNADER FASE Dagens situasjon FASE Nybygg demensenhet Ombygg. av eksist. sykehjem til heldøgnsbem. omsorgsb. ¼ av Riving av boenheter for å få plass til nytt sykehjem Nybygg sykehjem. byggetrinn 9 mill *, *, Ny broforbindelse fra eksisterende sykehjem til nytt sykehjem FASE Riving av boenheter for å få plass til nytt Nybygg 9 ny boenheter psykisk utviklingshemmede () Sammenbygging 9 m Ombygging av eksisterende sykehjem til omsorgsboliger ¾ av Nybygg sykehjem. byggetrinn 9 mill *, *, Ny broforbindelse fra eksisterende eldresenter til nytt sykehjem, mill., mill., mill., mill.,9 mill., mill., mill., mill., mill., mill. 9, mill., mill., mill. TOTALT ALNATIV 9, mill. (Inkl. i totalt beløp for alternativet er ca. mill. reserver og marginer.) UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

14 SE ALT. ALT. FASE FASE ALT. BOLIGER (+ i Rødbergveien) BOLIGER (+ i Rødbergveien) plan / / P P,, PG HD DE RI UB an P P,, PG plan plan P P,, PG Plan Plan / / / P P,, PG UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

15 BOLIGER (+ i Rødbergveien) ALT. FASE FASE ALT. / plan FASE ALT. BOLIGER BOENHE NYBYGG /,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL (+ i Rødbergveien) BOLIGER (+ i Rødbergveien) / BOENHE NYBYGG /,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL BOENHE NYBYGG /,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL plan / plan / / METJENE STEN plan Plan plan Plan / / BOENHE NYBYGG /,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL NYBYGG,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL BOENHE SELBU KOMMUNE NYBYGG /, UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD. BYGGETRINN OMBYGGING TIL,. BYGGETRINN NYBYGG,. BYGGETRINN NYBYGG OMBYGGING TIL EN MULIGHETSSTUDIE NYBYG OMBY OMBYGGING TIL AUGUST

16 ALT. FASE nye ASE ALT. / NYBYGG,. BYGGETRINN ER UAVHENGIG plan FASE ALT. eks. nye nye FELLES PERSONAL PG HD DE RIV UB ER UAVHENGIG,, P / / NYBYGG,. BYGGETRINN FELLES PERSONAL eks. P NYBYGG,. BYGGETRINN P / FELLES PERSONA L / P lan, PG FELLES PE RSO / P P,, NA L 9 PG P,, Plan plan ENESTEN NYBYGG,. BYGGETRINN ER UAVHENGIG FELLES PE ER UAVHENGIG /,.KOMMUNE BYGGETRINN NYBYGG SELBU ELLES ERSONAL plan Plan PG UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD RSONAL NYBYGG,. BYGGETRINN OMBYGGING TIL 9,. BYGGETRINN NYBYGG MULIGHETSSTUDIE NYBYGG,. BYGGETRINN EN NYBYGG OMBYGGIN ER UAVHENGIG P, plan / OMBYGGING TIL OMBYGGING TIL AUGUST

17 ALT. KOSTNADER FASE Dagens situasjon FASE Riving av boenheter for å få plass til nytt sykehjem, mill. Nybygg sykehjem. byggetrinn inkl. demensenheten mill. *, *,, mill. Ombygg. av eksist. sykehjem til heldøgnsbem. omsorgsb. ¾ av, mill. Ny broforbindelse fra eksisterende sykehjem til nytt sykehjem,9 mill., mill. FASE Nybygg ny boenheter psykisk utviklingshemmede () Sammenbygging m Ombygging av eksisterende sykehjem til omsorgsboliger ¼ av Nybygg sykehjem. byggetrinn mill *, *, Ny broforbindelse fra eksisterende eldresenter til nytt sykehjem, mill., mill., mill., mill., mill., mill. TOTALT ALNATIV 99, mill. (Inkl. i totalt beløp for alternativet er ca. mill. reserver og marginer.) UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

18 KOSTNADER DELPROSJEK Kalkylene generelt Kalkylene er gjennomført med kalkulasjonsverktøyet ISY Calcus. Et av de mest brukte kalkulasjonsverktøyene for kalkulasjon i en tidligfase. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for begge alternativene: Kalkulert etter TEK Flat tomt Rivekostnader er oppgitt særskilt som egne delprosjekter Prisstigning til byggestart/byggeperioden er ikke inkludert Finanskostnader er ikke inkludert Løst inventar er ikke inkludert Det presiseres at det ikke er medtatt kostnader for rehabilitering av bygningsdeler som trenger dette på grunn av alder. Kun kostnader for de endringene som gjøres for å få anlegget til å fungere som et helhetlig anlegg. Psykisk utviklingshemmede enhet () stor (alt. ) Riving av eksisterende bygningsmasse m Nybygg. m + tekn. rom og boder Sammenbygning. 9 m Psykisk utviklingshemmede enhet () liten (alt. ) Nybygg. m + tekn. rom og boder Sammenbygging. m, mill., mill., mill. 9, mill., mill., mill., mill. Nytt sykehjem () alternativ Riving av eksisterende bygningsmasse, m Nybygg Sykehjem (9 m * ) + full kjeller, mill. 9, mill. 9,9 mill. Nytt sykehjem () alternativ Riving av eksisterende bygningsmasse, m, mill. Nybygg Sykehjem inkl. demensenhet ( m * ) + full kjeller, mill., mill. Sammenbygging av eksisterende omsorgsboliger () Sammenbygging eksisterende omsorgsboliger Ombygging eksisterende sykehjem til sykehjem Ombygging av eksisterende sykehjem til sykehjem Ombygging eksisterende sykehjem til Ombygging av eksist. sykehjem til heldøgnsbem. omsorgsb. Ny bro mellom eksisterende sykehjem til nytt sykehjem Ny bro mellom eksisterende eldresenter og nytt sykehjem, mill., mill., mill., mill., mill., mill.,9 mill., mill. Nybygg demensenhet sammen med Nybygg demensenhet m + tekn. rom og boder, mill., mill. UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

19 ISY Calcus Prosjektbok Versjon. HUS arkitekter AS John Erik Kvam.. ( : ) 9 RM Selbu sykehjem, nybygg ekskl. dementavd. Felleskostnader 9 Bygning 9 VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader 9 Reserver og marginer 9 kr/m BTA Pris Pris/BTA Andel Felleskostnader 9 9 9,,% Bygning 9,9,% VVS,,% Elkraft 9 9,,% Tele og automatisering,,% Andre installasjoner 9,,% HUSKOSTNAD 9,9,% Utendørs,,% ENTREPRISEKOSTNAD 9,9,% Generelle kostnader 9,,% BYGGEKOSTNAD 99,,% 9 Spesielle kostnader , 9,% 9 PROSJEKTKOSTNAD ,,% RM Reserver og marginer 9 9,9,% Kalkyle 9,9 9,% PROSJEKT : Selbu sykehjem, nybygg ekskl. dementavd. Calcus Prosjektbok HUS arkitekter AS TOTALT DELPROSJEK ELEMEN: PRIS: 9 BTA: PRIS/BTA:,9 Kode Beskrivelse Prosjekt Enh BYA Bebygd areal 9 m BTA Brutto areal m BTK Brutto areal kjeller 9 m BTV Brutto volum m YUM Yttervegg under mark m YOM Yttervegg over mark m INV Innervegg m N (YUM+YOM)/BTA, N INV/BTA,9 # Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side Felleskostnader 9 9 9,,% Bygning 9,9,% VVS,,% 9 Elkraft 9 9,,% Tele og automatisering,,% Andre installasjoner 9,,% HUSKOSTNAD 9,9,% Utendørs,,% ENTREPRISEKOSTNAD 9,9,% Generelle kostnader 9,,% BYGGEKOSTNAD 99,,% 9 9 Spesielle kostnader , 9,% 9 PROSJEKTKOSTNAD ,,% 9 Selbu sykehjem, nybygg ekskl. dementavd. RM Reserver og marginer 9 9,9,% 9 RM Felleskostnader 9 9 Kode Beskrivelse Prosjekt Enh Bygning VVS Elkraft 9 9 Tele og automatisering Andre installasjoner 9 Utendørs Generelle kostnader 9 Spesielle kostnader 9 99 Reserver og marginer 9 Kalkyle BYA Bebygd areal 9 m BTA Brutto areal m BTK Brutto areal kjeller 9 m BTV Brutto volum m YUM Yttervegg under mark m YOM Yttervegg over mark m INV Innervegg m N (YUM+YOM)/BTA, N INV/BTA,9 9 RM Felleskostnader 9 Bygning 9 VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader 9 Reserver og marginer 9 kr/m BTA Kalkyle 9,9 9,% Sykehjem. Tilfredsstiller energikrav iht. TEK. I modellprosjektet er det ikke inkludert: utendørsarbeider prisstigning til byggestart/byggeperioden finanskostnader løst inventar tomtekostnader ISY Calcus Utskriftsdato :.. Eksempel på oppbygging av en kostnadskalkyle Selbu sykehjem, nybygg ekskl. dementavd. 9 UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

LBU oppdelt

LBU oppdelt ISY Calcus Prosjektbok inkl. prislinjer Versjon 7.4.1 19..29 ( 15:44 ) Felleskostnader 735 Bygning 3 3 VVS-installasjoner 2 481 Elkraft 1 694 Tele og automatisering 8 Andre installasjoner 215 Generelle

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos 78 Namsos Prosjekt navn: Forbregd / Lein barnehage Generell oppgradering av barnehager til Tek 1 til Tek 1 ikke ombygginger med bakgrunn i behov 87 Bruttoareal 87 1 Felleskostnader 484 2 6, 2 Bygning 2

Detaljer

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248

Treffpunkt ved møterommene 12 1 12 Stillerom 8 2 16 Toaletter 4 1 4 RWC 6 1 6 Sum 248 Romtype m² stk Administrasjon Helse og omsorg Kontor for HoO sjef 0 0 4 kontorplasser i arb.fellesskap for rådgivere 40 40 6 kontorplasser i arb.fellesskap Mottakskontor 60 60 5-6 møterom, ulik størrelse,

Detaljer

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Verdal kommune Sted, dato Trondheim 04.01.2019 Revisjon 07.01.2019 Opprettet av GN LI LINK arkitektur AS / Besøksadresse:

Detaljer

Mulighetsstudie Tolga Skole - barnehage - kulturhus. Feste NordØst AS

Mulighetsstudie Tolga Skole - barnehage - kulturhus. Feste NordØst AS Mulighetsstudie Tolga Skole - barnehage - kulturhus Utarbeidet på oppdrag fra Tolga kommune Os, 19. juni 2017 PLAN OPPE Barnehagen: Ny barnehage i dagens formingslokaler: 4 normale avd.: to småbarnsavdelinger

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: 202 H12 Arkivsaksnr.: 08/775-1 FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommunestyre

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 1 Innhold 1 Innledning.... 3 2 Arealbehov.... 3 3 Omdisponering av eksisterende bygningsmasse.... 3 Arealer i Hattfjelldal Omsorgssenter.... 4 Trygde-/omsorgsboliger....

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller

Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller TEK07 vs. TEK10 Kostnadsvurdering av boligblokk med kjeller Øyvind Bånerud og Olle Rudén AS Bygganalyse Side 1 av 22 Oppdraget Grunnlaget for kostnadsberegninger skal være en typisk 4 etasjes boligblokk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE Mai 2017, revisjon 1 Risør kommune Mulighetsstudie Sørlandet Helsepark og økonomiske vurderinger SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer

Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer Til: Fra: Asbjørn Løvholen Tonje Eide Kristiansen Dato 2018-03-08 Kalkyle drift og investering idrettshaller - i 4 alternativer Innledning Dette notatet inneholder en sammenstilling av kostnadskalkyler

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging

Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging Eikefjord barnehage: forslag tilbygg/ ombygging EKSISTEREDE bygg Hovedplan Avdeling 0 3 Areal Lekeareal Arealbehov YTT Hovedplan Avdeling 0 3 år med 20 barn eller 25 barn 3 6 år Arealbehov Lekeareal Leik

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING

LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING LERVIG SYKEHJEM, ROMPROGRAM MED 110 BOENHETER, HELSERELATERTE TJENESTER, PARKERING PROSJEKTNR 4337 m2 m2 m2 m2 m2 SYKEHJEMSAREAL a. Boenheter 110 boenheter a 28 m2 3080 sum nettoareal 110 boenheter 3080

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Harald Ottesen. Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Harald Ottesen. Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Ro Harald Ottesen Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Erik Jakobsen 18. juni 213 15:4 Tove Severeide; Kristian Skålhavn; Reinert Eidshaug Roy Harald Ottesen VS: Rørvik sykestue og helsehus - Mulighetsstudie

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

Lierne helsetun ombygging 2014

Lierne helsetun ombygging 2014 Skisseprosjektdokument Lierne helsetun ombygging 2014 Ajour pr 03. september 2014 Utarbeidet i samarbeid av: INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 3 Generelt... 3

Detaljer

SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret

SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret Tjeldsund kommune MØTEBOK Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato:?? 00/????? 16.10.2012 SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret TOS UTVIDELSE AV OMSORGSPLASSER

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET MØTEDATO: 12.02.2008 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Eldrerådsleder Karen Hagen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 4 6/08 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Møteinnkalling

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret DEMENSLANDSBY Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret vedtok enstemmig den 08.12.14 at «det foretas en mulighetsstudie

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 09/3661-10 Sakstittel: UTVIDET MULIGHETSSTUDIE - BLAKER ALDERSHEIM K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Alternativet om rehabilitering av den nyeste delen av

Detaljer

2SP - To nye sykehjem i Porsgrunn

2SP - To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen Sykehjemsutbygging - Trinn 1 2SP - To nye sykehjem i Porsgrunn 14.september 2016 Forslag til agenda: 1. Bakgrunn 2. Veien frem 3. Hva har vi valgt? 4. Hva gjenstår? 5. Spørsmål 2SP

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg

Silikonfuging av overgang mellom vegg og gulvbelegg Revisjon utsendt 18.05.09 Takoverbygg Nord Overbygg Øst 307 Luftinntak 4,80 4,80 306 Luftinntak 7,30 7,30 305 Trapperom 14,20 14,20 303 Stige 7,60 7,60 302 Ventilasjonsrom 30,90 30,90 301 Ventilasjonsrom

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.04.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Byggekomiteen har møte fredag 09. november 2007 kl. 09.00 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 Eks. mva. Kom. Fremdrift År

PNS-kode Beskrivelse Satser Inkl. mva kr./m2 Eks. mva. Kom. Fremdrift År Prosjekt: 80201136 Uranienborg Flerbrukshall Kalkylemal Dato: 11.12.2013, revider etter KS fra Holte, NB sats prisstigning stemmer ikke Basert på: Kalkyle fra PG mottatt versjon 6.3 PNS-kode Beskrivelse

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Eiendomsutredninger 2015. Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015

Eiendomsutredninger 2015. Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015 Eiendomsutredninger 2015 Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015 St. Olavs Hospital HF utredning av mulighets vurderinger vedr. div. eiendomsutviklingsspørsmål

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS?

HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS? HVOR SKAL PLEIE OG OMSORG GIS? Tarald Rohde, seniorrådgiver SINTEF avdeling Helse Name Place Month 2016 To angrepsmåter Her har vi kapasitet Her er et behov 2 Videreføre dagens tilbud? 2016 2020 2025 2030

Detaljer

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Himlingstype. Systemhimling: Pereforert gipsplater D1-kant. T-profil. Malt betong: NCS S 0502-Y Systemhimling: Pereforert gipsplater D1-kant.

Himlingstype. Systemhimling: Pereforert gipsplater D1-kant. T-profil. Malt betong: NCS S 0502-Y Systemhimling: Pereforert gipsplater D1-kant. 13580 HORTEN MEDISINSKE SENTER, NYBYGG. ROMSKJEMA 13.05.15 REV: J00 Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Omkrets gulv Veggbehandling Uk. Himling Himlingstype Gulvtype Annen informasjon 1 Himlingstyper avklares

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.03.2017 SAK 15/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Lyngdal Omsorgssenter

Lyngdal Omsorgssenter Lyngdal Omsorgssenter Scenarie A + B 16.04.2015 3RW ARKITEKTER 2 Bakgrunn: Siden teamet Nord architects og 3RW arkitekter vant Innobuild konkurransen for omsorgssenter i Lyngdal høste 2014, har arkitekt

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 36/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 36/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

VEDLEGG 1 Avvikling og ombygging av aldershjem og sykehjem

VEDLEGG 1 Avvikling og ombygging av aldershjem og sykehjem VEDLEGG 1 Avvikling og ombygging av aldershjem og sykehjem Sykehjemsplasser benevnes som S i kolonnene. Aldershjemsplasser som A, Omsorgssenterplasser som OS, Omsorgsboliger OB, Omsorg Pluss som O+ PER

Detaljer

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert

Klappsete veggmontert, sammenleggbar. knaggreke a 3 stk veggmontert, stål. håndstøtte horisontal, veggmontert. håndstøtte vertikal, veggmontert Hjelpesummeringer Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Speil rektangulært 600x950 mm Innkassing for HC WC Dusjforheng rett Dusjforheng vinkel Klappsete veggmontert, sammenleggbar håndstøtte vertikal,

Detaljer

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12

Utredning, Julsundet Skole. Rapport. Vatne Arkitekter 22.08.12 Utredning, Julsundet Skole apport Vatne Arkitekter 22.08.12 Oppriss Boks 5 136,1 m² 50 kvm GUPPEOM 128,7 m² 7,2 m² 14,3 m² 20,7 m² KLASSEOM 5 62 kvm 28,6 m² 3,2 m² 166,1 m² GADEOBE 3,2 m² 105,5 m² 6,9

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

1. Gildeskål kommune starter planprosess for bygging av 6 7 omsorgsboliger med heldøgns tjeneste nær Gildeskål Bo- og servicesenter.

1. Gildeskål kommune starter planprosess for bygging av 6 7 omsorgsboliger med heldøgns tjeneste nær Gildeskål Bo- og servicesenter. Arkivsaknr: 2017/552 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 01.06.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 01.06.2017 Levekårsutvalget 31.05.2017 Formannskapet 15.06.2017

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Flerbrukshall. Prosjektbok. Versjon ( 15:09 ) kr/m2 BTA. Kalkyle. ISY Calcus Expert

Flerbrukshall. Prosjektbok. Versjon ( 15:09 ) kr/m2 BTA. Kalkyle. ISY Calcus Expert ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1 Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 60 703 137 3 522,8 15,5% 2 Bygning 205 038 444 11 899,2 52,2% 26.11.2012 ( 15:09 ) 0 1 250 2 500 3 750 5 000 6 250 7 500

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND

SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND NOTAT INFO DATO 24.10.2016 REVISJONSINDEX A FRA Johannes Eggen SNR BRUK AV EKSISTERENDE SYKEHUS I KRISTIANSUND TIL FUNKSJON EPOST Bjørn Remen Prosjektdirektør bjorn.remen@sykehusbygg.no Gudmund Moen Prosjektleder

Detaljer

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune NORDBRÅTAN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

Trondheim, eldre og bolig

Trondheim, eldre og bolig Trondheim, eldre og bolig 9. 10. september 2008 Tor Åm Trondheim; Eldre og bolig Kommunaldirektør Tor Åm, 9. september 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenestetilbudet Udekkede

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/17 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 25.09.2017 SAK 50/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret

Detaljer

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2).

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Vedlegg Ullerud Sykehjem Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Illustrasjoner og tekst er utarbeidet av Jostein Røhnsen arkitekter på oppdrag fra Frogn kommune. Materialet

Detaljer

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101.

Grupperom. Grupperom. Garderobe. Kontor. Rampe. Elevareal. Personalrom 12. Ventilasjon. Ventilasjon. Elevareal PAVILJONG A T1 101. T 0 T 0 T 0 T 0 T 07 T 09 T 0 T 0 T 09 T T T T 0 T 08 T 07 T 08 T TILBYGG PAVILJONG N T T T A Heis T 0 KLASSEROM N T 0 N 0 VENTILASJON N 0 N N N Mediatek NA T 0 N 00 T NB Fingarderobe N 0 N HC N 7 O A

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425905 Arkivsaksnr: 2008/4259-5 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret Skolegata 15 - Boliger for funksjonshemmede

Detaljer

GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune GUSTADMOEN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

Husbanken muligheter. Husbankkonferansen 2014 Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge

Husbanken muligheter. Husbankkonferansen 2014 Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge Husbanken muligheter Husbankkonferansen 2014 Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge I samsvar med KMDs tildelingsbrev skal Husbanken prioritere følgende satsingsområder i 2014: Støtte kommunene faglig

Detaljer

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø Eldre 10 år etter 9. 10. september 2008 Solvår I. Wågø Eldre -10 år etter Et forskningsprosjekt om bokvalitet og hverdagsliv for eldre NBBL Husbanken Statens seniorråd: Eldre og bolig Trondheim 09. og

Detaljer

AV GAMLE "ALTAPOSTBYGGET" TIL ETTERVERNSBOLIGER

AV GAMLE ALTAPOSTBYGGET TIL ETTERVERNSBOLIGER Saksfremlegg Saksnr.: 06/2724-4 Arkiv: 614 F04 Sakbeh.: Marte Kollstrøm Sakstittel: UTREDNING AV GAMLE "ALTAPOSTBYGGET" TIL ETTERVERNSBOLIGER Planlagt behandling: Plan og byggekomite Formannskapet Kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 25/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 25/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Omsorgsbygg Oslo KF Standardiserte løsninger for barnehager 25.9.2013

Omsorgsbygg Oslo KF Standardiserte løsninger for barnehager 25.9.2013 Omsorgsbygg Oslo KF Standardiserte løsninger for barnehager 25.9.2013 Eiendommene våre Type/funksjon Forvaltn. enheter BTA Sykehjem 37 293344 Barnehage 355 270048 Kommunalt disponerte boliger 37 67783

Detaljer

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000

I N N H A L D TEKSTDEL: Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle RIV TEIKNINGAR: Side 23 Situasjonsplan 1:1000 KVAM HERAD Strandebarm Skule FORPROSJEKT NOV. 2005 I N N H A L D TEKSTDEL: Side 3 Side 4-12 Side 13-14 Side 15-18 Side 19-22 Kalkylesamandrag Forprosjekt m/ kalkyle ARK Forprosjekt m/ kalkyle RIB Forprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 12.06.2019 / Kommunestyret 13.06.2019 NYTT SKAUTUN REHABILITERING OG OMSORGSSENTER MELDING

Detaljer