Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT"

Transkript

1 Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

2 Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen

3 Organisering av prosjektet Prosjekteier Karlsøy kommunestyre Styringsgruppe Plankomiteen = Hovedutvalget for Helse og sosial Prosjektansvarlig Rådmannen Prosjektleder Helse- og sosialsjefen Assisterende Prosjektleder Norconsult AS Prosjekterende Prosjekteringsgruppa Kvadrat AS Arkitekt og prosjekteringsledelse Selberg Arkitekter AS Landskapsarkitekt F. Stensrud AS Byggeteknikk Multiconsult AS VVS Sweco Norge AS Elektro Cowi AS - Brann Ansatteutvalg er utpekt av rådmannen og har arbeidet i tett samarbeide med prosjektet

4 Grunnlag for saksframlegg Forprosjektet er basert på kommunestyrets vedtak i sak 24/12 som godkjenner skisseprosjektet Forprosjektet er gjennomført av Arkitektkontoret Kvadrat AS etter tilbudskonkurranse iht Forskrift om Offentlige Anskaffelser. I forbindelse med forprosjektet legges også fram tiltak som ikke var medtatt i skisseprosjektet. Det har vært nært samarbeide mellom prosjekteringsgruppa og Karlsøy kommune under arbeidene med forprosjektet. I tillegg til tiltak for å bygge ut sykehjemmet med 16 plasser inneholder forprosjektet ny avfallsløsning for hele anlegget, og ombygging av kjøkkenet.

5 Prosjektets hoveddata Utvidelse av Karlsøy Sykehjem med 16 sykehjemsplasser Tilbygg i 2 etasjer Berørt areal 1480 m2, hvorav nybygg 1352 m2 og ombygging 128 m2 Beregnede prosjektkostnader basis løsning 62,8 MNOK Opsjoner Kostnader Ombygging av kjøkken Skifte automasjonsanlegg eksisterende bygninger Avfallsanlegg med komprimering og innvendig nedkast Omlegging av bekk Oppgradering av sansehage og inngangsparti Varmepumpe og energibrønner for eksisterende anlegg Basis løsning 62,8 MNOK Plankomiteens tilrådning 68,2 MNOK Finansiering Tilskudd fra Husbanken 17,92 MNOK Låneopptak basis løsning 33,24 MNOK Låneopptak plankomiteens tilrådning 37,6 MNOK Angitte låneopptak er netto låneopptak etter kompensasjon for mva

6 Perspektiv sørvest

7 Perspektiv nordvest

8 Første etasje i nybygget

9 2. etasje i nybygget

10 Pasientrom

11 Snitt gjennom bygget

12 Fasader

13 Kostnadsutvikling i prosjektet Tidlig estimat 60 MNOK (16 plasser a 100m2 a ) Skisseprosjekt 18/ NMOK Forprosjekt foreløpige tall til investeringsbudsjettet desember ,4 MNOK tallet noe ufullstendig Mangler grunnerverv, interne kostnader og opsjoner Forprosjektets saksframlegg Basis prosjekt 62,8 MNOK Plankomiteens innstilling 68,2 MNOK

14 Opsjoner - sammendrag I saksframstillingen er alle tiltak som ikke ligger inne i basis løsning presentert som opsjoner i prosjektet, med tilhørende kostnader. Opsjoner Tiltak 1 2 2,1 2, Ombyggign av eksisterende kjøkken Utskifting av automatikk i eksisterende anlegg Sykehjemmet Omsorgsboliger Avfallsanlegg med innvendig nedkast Omlegging av bekk (svært usikker) Trådløst nett fellesarealer gamle sykehjem Oppgradering av sansehage Oppgradering av inngangsparti mm Varmepumpe og energibrønner til eksisterende anlegg Prosjektostnad sum opsjoner Sum Mva SUM ex mva

15 Opsjoner - kjøkken Utvidelse av arbeidsarealer for forbedring av funksjonalitet Nytt fryserom Nye kjølerom erstatter dem som må fjernes for å bedre plassen. Nytt tørrvarelager Avvikling av søppelrom Årsak: Behov for bedre kapasitet og optimalisering av arealløsningene Tiltaket er anbefalt av driftspersonalet fra kjøkken Kostnad 1,0 MNOK ex mva

16 Skisse kjøkken

17 Opsjon Automatisering eksisterende anlegg Opsjonens tiltak er ombygging/oppdatering av eksisterende SD-anlegg til samme type som det nye bygget. Dette pga eksisterende anleggs begrensede funksjonalitet. Omfatter utskifting av komponenter både ute i anlegget og nye signalveier. Samlet kostnad ex mva er 1,8 MNOK Kostnaden er fordelt med 1,2 MNOK på eksisterende sykehjem og 0,6 MNOK på omsorgsboligene Hensikt: Forbedre de tekniske anleggenes styring og optimalisering av drift. Forventet resultat (økonomisk) vanskelig å beregne

18 Opsjon - Avfallsanlegg med komprimering og innvendig nedkast. Dagens avfallsløsning har flere svakheter og dårlig kapasitet Erfaring er at dagens løsning har hygienemessige svakheter. Basis løsning innebærer etablering av nedgravede containere uten komprimering i økonomigata. Løsningen medfører hyppig tømming Løsningen medfører at avfall må fraktes ut av bygget av personale Løsningen medfører at avfallsbil må trafikkere økonomigata. Alternativ løsning med komprimering, under nybygget Løsningen medfører lavere driftskostnader til tømming Løsningen medfører at personalet kan levere avfall innendørs i begge etasjer. Løsningen medfører at avfallsbil ikke må trafikkere økonomigata Løsningen medfører øket bygningsmasse

19 Opsjon avfall enkel evaluering av økonomi Oppsett nedenfor er basert på mottatt utredning fra teknisk etat. Det er flere forhold som påvirker endelig kostnadsbilde, men den største driftskostnaden hvor det er ulikhet mellom alternativene er vist nedenfor. Basis løsning tømming ca 1 gang pr uke, 55 tømminger pr år, enhetspris anslått til Kr pr år Komprimatorløsning under bygg gir 20 tømminger pr år. Enhetspris anslått til 4500 kr. Kr pr år. Besparing i tømmekostnad ved alternativ løsning pr år er beregnet til ca kr. Andre driftsutgifter er beregnet til å være kr lavere for alternativ løsning. Samlet utgjør dette anslåtte driftskostnader på kr/år lavere for alternativ løsning.

20 Avfallsløsning - oppsummert Basisløsningen (underground) gir 55 tømminger pr år (ca. 1 tømming pr uke) à kr Årlige kapitalkostnader ca. Årlige driftskostnader ca. kr kr Herav tømmekostnader ca. kr SUM kr/år Alternativløsningen (komprimator) gir 20 tømminger pr. år. à kr Årlige kapitalkostnader ca. Årlige driftskostnader ca. kr kr Herav tømmekostnader ca. kr SUM kr/år Besparelse i årlige kostnader ved alternativløsningen (komprimator) er beregnet til ca. kr Besparelse i tømmekostnader ved alternativløsningen (komprimator) er beregnet til ca. kr Alternativ løsning øker investeringen med ca kr Alternativ løsning reduserer årskostnad med kr/år

21 Avfallsløsninger

22 Opsjon Omlegging av bekk

23

24

25

26 Omlegging av bekk Kan synes som enkelt tiltak, som er tatt med i prosjektets basis Endelig omfang av tiltak avhengig av hvilke krav NVE stiller til nytt bekkeløp. Kostnadene i prosjekts basis er dekkende for føring av bekken under bygget, eller enkel omlegging i terreng. Stor kostnad vil framkomme dersom det vil bli krevet plastring/errosjonssikring av bekkeløpet helt til sjøen, med utskifting til stor kulvert både gjennom kommunal vei og fylkesvei. Tilleggskostnad på 1,9 MNOK ex mva er svært usikker og tatt fra «værste mulighet». Dersom det er ønskelig å unngå å føre bekken under bygget må det tas inn kostnader for øket usikkerhet Rådmannen vil søke avklaring av forholdet snarest med NVE.

27 Oppgradering av sansehage og inngangsparti Prosjektets basis kostnader inneholder ikke tiltak knyttet til forbedring av utomhus arealer til bruk for beboerne. Økede antall beboere krever forbedring av utomhus løsninger Dette kreves av Husbanken. Endringer i avfallsløsning medfører at nesten all tung trafikk fjernes fra hovedinngangsparti, som derfor kan gjøres mere brukervennlig, og inngå på en bedre måte i bruksarealer for beboerne. Eksisterende sansehage har behov for en oppgradering for å fungere for flere beboere. Løsningen er ikke planlagt, men vurdert av planleggerne som nødvendig ramme for å tilfredsstille foreliggende krav. Sansehagen: beplanting, bærbusker, gapahuk, tilpassing av terreng. Hoveinngang: Opphøyede steinbed, grillplass, gapahuk og

28 Økonomisk oversikt plankomiteens innstilling Bygningsdel Hovedpost - Reserve 1,1 Rigg og drift 1,2 Entrepriseadministrasjon Merknad ex mva 15 % av "E" ex reserve utenom bekk - til reserve ,0 % pa Prosjetkostnad ex prisstigning Prosjektostnad inkl prisstigning inkl mva inkl mva Opsjoner Sum Mva SUM som sum ex mva medtas ex mva Ombyggign av eksisterende kjøkken Utskifting av automatikk i eksisterende anlegg Sykehjemmet Omsorgsboliger Avfallsanlegg med innvendig nedkast Omlegging av bekk (svært usikker) Trådløst nett fellesarealer gamle sykehjem Oppgradering av sansehage Oppgradering av inngangsparti mm Varmepumpe og energibrønner til eksisterende anlegg Opsjoner Tiltak Bygningsmessige arbeider VVS-installasjoner El-kraft installasjoner Tele og automatisering Huskostnad Utomhus anlegg Entreprisekostnad Generelle kostnader Byggherres prosjektstyring Opsjoner medtatt ex mva Byggekostnader Inventar og utstyr Kunstnerisk utsmykking Tomt Byggelånsrenter MVA Prisstigning til byggestart Prisstigning i byggetida E Sum 3,5 % pa 3,5 % pa 1 2 2,1 2, Prosjektostnad sum opsjoner FINANSIERING Finansieringsbehov inkludert anbefalte opsjoner Investeringstilskudd fra Husbanken Låneopptak Mva kompensasjon Netto låneopptak

29 Grov Framdriftsplan

30 Plankomiteens innstilling Karlsøy kommunestyre godkjenner framlagte forprosjekt for utvidelse av Karlsøy sykehjem med 16 plasser med et brutto areal på 1480 m2. Karlsøy kommunestyre godkjenner at prosjektets utvides fra sin basis ved at det tas med følgende opsjoner/tillegg: a. Ombygging av eksisterende kjøkken b. Avfallsanlegg med komprimering og innvendig nedkast c. Omlegging av bekken d. Trådløst datanett i fellesarealene eksisterende sykehjem e. Oppgradering av sansehage f. Oppgradering/omgjøring av inngangsparti Karlsøy kommunestyre godkjenner at prosjektet videreføres med en budsjettramme på 68,2 mill kr. Karlsøy kommunestyre legger til grunn for videreføring av prosjektet på 68,2 mill kr følgende finansieringsplan: a. Investeringstilskudd fra Husbanken 17,92 mill kr b. Kompensasjon for mva 12,68 mill kr c. Låneopptak 37,6 mill kr Karlsøy kommunestyre ber rådmannen utarbeide anbudsgrunnlag for totalentreprise og innhente anbud for snarest mulige gjennomføring. Hovedutvalget for Helse og Sosial skal fungere som plan- og byggekomite for prosjektet. Karlsøy kommunestyre tar til etterretning rådmannens merknader til organisering av de videre arbeider. Karlsøy kommunestyre ber rådmannen gjennomføre kontrahering av entreprenør, med forbehold om kommunestyrets godkjenning av oppstart og prosjektbudsjett etter anbud. Karlsøy kommunestyre tar framlagte grove framdriftsplan til etterretning.

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KSAA-10/5608-64 74425/13 23.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 50/11 14.06.2011 Behandlet Funksjonshemmedes

Detaljer

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg

Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg EBA serienummer: 2FM60066 Etablissement/sted: Høybuktmoen Bruker: FLO Base Troms og Finnmark Prosjektets tittel: Sted/ Dato Bardufoss 10.12.2007 Prosjektleder

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 OUS arealtiltak DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Ny gjennomgang med PA ØD 17.04.2015 Etter gjennomgang med PA 04.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune NORDBRÅTAN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer