NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune"

Transkript

1 NORDBRÅTAN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen

2 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse av barnehage Kommunens føringer... 3 Annet bakgrunnsstoff Veiledende arealnorm... 4 Program for bygning... 4 Krav til utomhusareal... 6 Eksisterende bygning Byggebehov... 6 Energivurderinger... 6 Antatte kostnader... 7 Gjenbruk av eksisterende bygningskropp... 7 Energitiltak... 8 Kalkyle... 8 Vedlegg: N1 - plantegning av eksisterende barnehage N2 - romprogram N3 - situasjonskart N4 - plantegning av ny barnehage N5 - kostnadskalkyle hvor eksisterende bygningskropp beholdes N6 - Energiberegninger TEK10/lavenergibygg klasse 1 N7 - Kostnadsberegninger for energibrønner og varmepumper 2

3 Oppdraget På oppdrag fra Modum kommune har Arkitektkontoret k16 AS, i samarbeid med kommunens styringsgruppe ledet av Grete Oshaug og Øyvind Brandtenborg, utarbeidet et skisseprosjekt for ombygging og utvidelse av Nordbråtan barnehage. Barnehagen ligger nord for Buskerud skole og på felles tomt; gnr 130 bnr 20 i Modum. Fellestomten (gnr 130 bnr 20) har et areal på m2. Barnehagen er i dag i bruk for 45 barn. Planleggernes mandat er å fremlegge et romprogram for en utvidelse til en angitt kapasitet og vurdere hvorvidt denne oppgaven lar seg løse som en utvikling av eksisterende anlegg og i tilfelle til hvilke kostnader. Det er i dette skisseprosjektet utarbeidet romprogram, plantegning, situasjonsplan, energiberegninger og kostnadskalkyle. Planleggerne Gruppen av planleggere for denne utredningen har i tillegg til Modum kommunes styringsgruppe bestått av følgende rådgivere: Firma: Rådgiver: Funksjon: Arkitektkontoret k16 AS Morten Sand Arkitekt Arkitektkontoret k16 AS Milena Mitrovic Arkitekt/DAK EM Teknikk - Energi AS Bjørn A Hafsås Energiteknisk rådgiver Bright VVS AS Joakim Haatveit VVS og VA ECT AS Petter Håvelsen Elektro Eiendom og bygning Barnehagen disponerer slik den fremstår i dag et tomteareal på m² sammen med Buskerud skole; eiendommen 130/20. Eksisterende bygning har et bebygd areal på 477 m². Tomten er ikke regulert, men avsatt i kommuneplanen for offentlig eller privat tjenesteyting. I tillegg kan eiendommen 129/46 nord for barnehagen disponeres. Denne har et areal på 9926 m² og er også avsatt i kommuneplanen til offentlig eller privat tjenesteyting. Program for ombygging og utvidelse av barnehage. Med utgangspunkt i krav i barnehageloven og norm for barnehagebygninger, samt innspill fra bestyrere og ansatterepresentanter fra Gustadmoen og Nordbråtan barnehage, er det utarbeidet standard romprogram for en ny barnehage i Modum (Vikersund). Dette programmet er videreført og tilpasset en ombygging/utvidelse av Nordbråtan barnehage. Romprogrammet følger som vedlegg 2. Kommunens føringer I enkelhet kan kommunens føringer for barnehagen oppsummeres til tre avdelinger for 28 barn over 3 år og to avdelinger for 14 barn under 3 år. Totalt 112 barn. Det skal beregnes 4,0 m² innendørs lekeareal pr. barn over 3 år, og 5,4 m² innendørs lekeareal pr. barn under 3 år, iht. Modum kommunes arealnorm. Utendørs lekeareal skal være minimum seks ganger så stort som innendørs lekeareal. 3

4 Annet bakgrunnsstoff. For orienteringens skyld er her gjengitt Kunnskapsdepartementets veiledende arealnorm: Veiledende arealnorm Barnehageloven inneholder ikke absolutte krav til arealet i barnehager. Etter barnehageloven av 1995 var det i rundskriv Q 0902 i merknadene til 12, en veiledende norm for barnas lekeareal inne og for størrelsen på utearealet i barnehager. Arealnormen var således ikke lov- eller forskriftsfestet. I høringen i forkant av Ot.prp. nr. 72 ( ) uttalte flertallet av kommunene (150 av 244 innkomne uttalelser) at de ønsket å videreføre arealnormen som i dag eller få denne lovfestet. Dette ble i hovedsak begrunnet med at normer vil forenkle kommunenes arbeid. Likeså ville det sikre likebehandling av kommunale og private barnehager ved godkjenning og tilsyn. Departementet foreslo ikke å lovfeste krav om arealnorm i loven av I merknadene til 10 om godkjenning uttaler departementet at veiledende nasjonale standarder for areal virker klargjørende og opprettholdt disse. Den veiledende arealnormen får betydning for barnehageeieren ved fastsetting av leke- og oppholdsareal per barn og ved kommunens godkjenning og tilsyn. Arealberegningen ved fastsettingen av leke- og oppholdsareal per barn må ta utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter, som lekerom, grupperom og sove- og hvilerom. Dersom barnas garderobe også egner seg som leke- og oppholdsrom, kan denne medregnes. Det samme gjelder kjøkkenet, dersom dette reelt brukes til barnas aktiviteter. Personalrom, kontorer, stellerom, toaletter og lignende skal ikke tas med i beregningen. Barnehagens norm for arealutnyttelse skal fremgå av vedtektene. En veiledende arealnorm får også betydning i forbindelse med godkjenning og tilsyn. Veiledende norm for lekearealet inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år. Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne. Til dette arealet regnes ikke parkeringsplass, tilkjørselsveier og lignende. Program for bygning Romprogrammet er delt opp i seks ulike bolker: personalavdeling, fellesfunksjoner, avdeling for små barn, avdeling for større barn, tekniske rom og kommunikasjonsareal. Kolonne to og tre viser beregnet areal for hvert rom i standard romprogram samt hva som regnes med som lekeareal. Kolonne fire og fem viser rommene i planløsningen for nye Nordbråtan, med andel lekeareal. Aktivitet/rom: Netto m² Andel standardprogram lekeareal plan 1.etasje rev. A Andel lekeareal Fellesfunksjoner: Renholdsrom 8 7,3 Vaskemaskinrom 8 6,8 Fellesrom (gjerne to mindre rom som deles med skillevegg) ,3 75,3 Felleskjøkken ,6 10,9 Kildesorteringsrom 3 3 Kjølerom 6 6 Matlager 6 6 Lager (stol, utstyrslager, rullestol og annet) 8 8 Spesialrom (treningsrom til funksjonshemmede) ,6 10,6 SUM ,6 96,8 De fire barneavdelingene vil til sammen utgjøre 694 m², av dette er 390 m² lekeareal. I tillegg kommer 97 m² lekeareal i fellesrom. Totalt lekeareal innendørs er 487 m². 4

5 Avdeling 1 (barn over 3 år - 28 barn): Grovgarderobe med vindfang 25 21,6 Toalett i forbindelse med grovgarderobe (2 stk) 3 2,7 Fingarderobe 20 20,3 Aktivitetsrom m/kjøkkenbenk (vask og kjøleskap), oppdelt ,7 44,7 Grupperom Grupperom Sanse-/hvilerom ,3 9,3 Vaske- og stellerom 13 6,7 Toalett i forbindelse med vaske og stellerom 1,5 0,8 Lager 8 6,6 toalett 3,8 SUM 151, ,5 78 Avdeling 4 (barn under 3 år - 14 barn): Grovgarderobe med vindfang Toalett i forbindelse med grovgarderobe 1,5 1,9 Fingarderobe Aktivitetsrom m/kjøkkenbenk (vask og kjøleskap), oppdelt Grupperom Rom for søvn for de minste Sanse-/hvilerom Vaske- og stellerom Toalett i forbindelse med vaske og stellerom 1,5 Lager Personalrommene skal dekke kravene til 30 medarbeidere og utgjør 150 m² slik det fremkommer av fordelingen under. Arealene avviker noe fra standardprogrammet siden man har benyttet en del eksisterende rom. Personalavdeling: Egen inngang m/vindfang 5 4,2 Arbeidsrom for pedagoger med 10 arbeidsplasser 30 22,3 Kontor for styrer (med plass for møtebord for 5 personer) 20 17,4 Møterom (kombinert med pauserom; kan slås sammen til et stort med plass til 30 personer) 32 26,1 Pauserom m/minikjøkken og tilgang til internett i pause 22 21,5 Personalgarderobe kvinner med en dusj (til 20 personer) 30 19,9 Toalett kvinner 1,7 2,2 Personalgarderobe menn med en dusj (til 10 personer) 15 14,9 Toalett menn 1,7 2,2 HCWC 5,5 5,5 Felleslager tilknyttet personalavdeling 4 4,7 Tørkerom 5 4,2 Teknisk rom IT og kopirom 5 5,3 SUM 176,9 150,4 Arealene over er basert på nettoarealer (gulvareal). For å komme fem til riktig areal for beregning av byggekostnader (bruttoareal) er det lagt til 30 % for innervegger, yttervegger og gangarealer. Et komplett romprogram vil etter våre beregninger på dette stadium oppsummere seg til 973 m² BTA. Veggtykkelsene er beregnet ut fra TEK 10 dersom man går for en lavenergi- eller passivhus-løsning, vil ytterveggene bli betydelig tykkere. 5

6 Krav til utomhusareal Som følge av det beregnede totale lekeareal innendørs, skal utendørs lekeareal ha en grunnflate på 2923 m². Dette kommer i tillegg til kjøre- og parkeringsarealer slik det fremkommer av veiledende arealnorm. Areal som oppfylles i følge normen m² m² Leke og oppholdsareal pr.barn over 3 år Leke og oppholdsareal pr.barn under 3 år 5,4 151 Leke og oppholdsareal inne 487 Leke og oppholdsareal utendørs (6 x innv. lekeareal) Eksisterende bygning. Eksisterende barnehagebygning er bygget i 1992 og har en grunnflate på 477 m² BTA. Da er uteboder på 20 m² medregnet. Bygningen er fundamentert med ringmur og isolert plate på mark. Yttervegger er av bindingsverk (15 cm) og bygningen har kaldt loft; tretakstoler med takstein. Loftet er disponert til ventilasjonskanaler. Det antas at en hovedombygging vil sette krav til konstruksjon som er strengere enn det som eksisterende bygning tilfredsstiller. Plantegning av eksisterende bygning er vedlagt som vedlegg N1. Byggebehov På bakgrunn av det utarbeidede romprogrammet vil en måtte bygge til eksisterende bygning med 810 m², slik det fremkommer av beregningen under. samlet bygningsareal iht. skisseprosjekt 1291 eksisterende bygning 481 som må bygges nytt 810 Planleggingsgruppen har også vurdert et alternativ hvor man river hele den eksisterende bygningsmassen og bygger et helt nytt bygg. Konklusjonen er at dette ikke er hensiktsmessig hverken økonomisk eller med tanke på planløsning, da bygningskroppen ikke er mer enn 22 år gammel og relativt enkelt lar seg bygge om til fornuftige planløsninger og oppgradere til en mer energiøkonomisk standard. Det vurderes også som mest miljøvennlig med gjenbruk av eksisterende bygningskropp. Energivurderinger Modum kommune har ambisjoner om å bygge energieffektive, fremtidsrettede bygg, gjerne i passivhus-standard. Det er foretatt en energisimulering av bygningsmassen i skisseprosjektet; vedlegg N6. Beregningene viser at det ikke lar seg gjøre å tilfredsstille passivhuskravene for en barnehage av denne størrelsen i en etasje. Man bør derfor ta sikte på å tilfredsstille kravene for lavenergibygg klasse 1. Kostnader er omtalt under kapitlet «Antatte kostnader/energitiltak». 6

7 Beregningene viser at dersom barnehagen bygges i TEK10-standard, vil det årlige energibehovet være ca kwh/år (127,2 kwh/m² per år). Ved oppgradering til lavenergibygg klasse 1 vil det årlige energibehovet ligge på ca kwh/år (80,0 kwh/m² per år). Altså en besparelse på ca kwh/år (47,2 kwh/m² per år). Det er mulig å søke om støtte fra Enova for å gjennomføre denne oppgraderingen. Antatte kostnader På bakgrunn av ovenstående er det utført et kostnadsestimat basert på erfaringstall. Dels er dette basert på tall fra HolteProsjekts kalkulasjonsnøkkel, dels basert på andre tilgjengelige tall hos planleggerne, samt energiberegninger. Kalkylen er skjønnsmessig delt i nybyggsdelen og den gamle delen som må bygges om. Videre er det gjort skjønnsmessige vurderinger for hvilke verdier en kan utnytte i den eksisterende bygning. Kostnadsoppsettet er derfor presentert med to kolonner, en for nybygg og en for ombyggingsdelen. Det vil i hovedsak være blant de bygningsmessige arbeider det vil være mulig å finne elementer som kan inngå i det nye helhetsprosjektet. Noen vurderinger lagt til grunn: TEK10 er lagt til grunn for planløsning, energitiltak og kalkyler. Eksisterende ventilasjonsaggregat må byttes ut med et større aggregat som kan betjene hele bygget og som tilfredsstiller dagens krav til energigjenvinning og innemiljø. Det er tatt med kostnader for et komplett elektrisk anlegg, da det ikke er hensiktsmessig å forsøke å bevare noe av det eksisterende elektriske anlegget. Deler av sanitæranlegget er bevart i den gamle delen. Kostnader som ikke er tatt med i kalkylen: Ervervelse av areal til ekstern parkeringsplass/vei Kostnader til brakkerigg etc. for drift av barnehagen i byggeperioden Eventuelle merkostnader for entreprenøren grunnet barnehagedrift i byggeperioden (ekstra sikkerhetstiltak etc.) Besparelser ved eventuelle midler tilført fra Enova er ikke med i kalkylen. Gjenbruk av eksisterende bygningskropp Man har under utarbeidelse av skisseprosjektet forsøkt å planløse ombygging og tilbygg på en slik måte at mest mulig av eksisterende yttervegger og tak kan beholdes, samt en del av innervegger og fast inventar. Resultatet er allikevel en gjennomgripende oppgradering av det gamle bygget for å tilfredsstille arealkravene i romprogrammet, arealkrav og tekniske krav i TEK10, samt behovet for en generell oppgradering av alle overflater. Det må påregnes en del rivekostnader: dører og vinduer i yttervegg, nye åpninger i yttervegg, kledning, ca. en fjerdedel av innerveggene, tekniske anlegg (rør, ventilasjon, elektrisk anlegg), gulvbelegg samt noe fast inventar. Siden rivearbeidene må utføres skånsomt for å bevare deler av bygningskroppen, vil denne kostnaden mest sannsynlig ligge omtrent i samme størrelsesorden som ved total sanering av bygget. 7

8 For å tilfredsstille energikrav i TEK10 (så langt det lar seg gjøre) i eksisterende del, må yttervegger fores på med 10 cm isolasjon, dører og vinduer må skiftes og taket må etterisoleres. Energitiltak Energisimuleringer viser at man vil oppnå store besparelser i energibehovet dersom man bygger et lavenergibygg klasse 1 fremfor et bygg i TEK10-standard (ca. 37 %), men dette vil medføre økte byggekostnader. Merkostnaden for å gå fra TEK10 til lavenergibygg klasse 1 er beregnet til 1.105,- kr/m² ekskl. mva. Dette vil komme som tillegg i kalkylen i neste kapittel, som viser kostnadene for et TEK10-bygg. Videre er det for dette skisseprosjektet beregnet kostnader for energibrønner og væske/vann varmepumpe, samt luft/vann varmepumpe, for både TEK10 og lavenergibygg klasse 1. Energibrønner og væske/vann varmepumpe koster ca. kr ,- for et TEK10-bygg og ca. kr ,- for et lavenergi-bygg. Luft/vann varmepumpe koster henholdsvis kr ,- og kr ,-. Alle priser ekskl. mva. Lavenergibygg krever mindre investeringer i brønner og varmepumper siden energibehovet er lavere. Kalkyle Følgende tabell er et sammendrag av kostnadskalkylen for skisseprosjektet; vedlegg N5. Alle priser er ekskl. mva. og regnet ut fra TEK10-standard. beholde bygningskropp 1. Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele- og automatisering Andre inst 0 Huskostnader tillegg Utendørs Entreprisekostnader Generelle kostnader Byggekostnad Spesielle kostnader Grunnkalkyle Forventede tillegg Forventet prosjektkostnad På bakgrunn av kolonnene ovenfor har vi beregnet antatt totalkostnad for ferdig utviklet barnehage (bygning og utomhusareal) til 33,5 millioner kroner ekskl. mva. dersom man beholder mesteparten av eksisterende bygningskropp. Det må nevnes at det kan påløpe flere uforutsette kostnader ved gjenbruk av den gamle bygningskroppen: dersom denne viser seg å være i dårligere forfatning enn antatt, dersom man får vanskeligheter med å legge tekniske føringer, eller lignende. Man må også være klar over at det kan bli vanskelig å oppgradere den gamle delen til fullgod standard iht. TEK10. Særlig takhøyden kan bli 8

9 en utfordring. Eksisterende takhøyde er 240 cm. Dersom man f.eks. ønsker vannbåren varme i gulvene, vil dette stjele noen cm av denne takhøyden som allerede er på et minimum. De bygningsmessige merkostnadene for å gå fra TEK10 til lavenergibygg klasse 1 er beregnet til ca. 1,2 millioner kroner ekskl. mva. Da er besparelsen i antall energibrønner medberegnet. Det vil medføre totale byggekostnader på 34,7 millioner kroner ekskl. mva. 9

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14.

ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET 2013/14. Arkivsaksnr.: 12/480-4 Arkivnr.: Saksbehandler: Skole- og barnehagekonsulent, Berit Westheim ANBEFALTE BARNEHAGEPLASSER UT FRA NY AREALOPPMÅLING I LUNNER KOMMUNES BARNEHAGER. GJELDENDE FOR BARNEHAGEÅRET

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK

Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK Kostnadsoptimalitet Energiregler i TEK På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet 212 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult AS og SINTEF Byggforsk på oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

FO RE LØ PI G UT KA ST

FO RE LØ PI G UT KA ST FO RE LØ PI G UT KA ST Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin bygningsmasse i bøkene Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. Bøkene er resultat

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDLEGG 2. Særskilte utredningsoppdrag:

VEDLEGG 2. Særskilte utredningsoppdrag: VEDLEGG 2 Særskilte utredningsoppdrag: Skisseprosjekt for Drivdalen skole s. 1 Rehabiliteringsbehov ved hovedkirka og kapellene s. 7 Innsparing ved bruk av videomøter s. 8 Rusarbeidet s. 9 Oversikt over

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 108/14-127/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 17:05 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt For

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111

Del 1 Tilstandsrapport. Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 Del 1 Tilstandsrapport Gullstøltunet Sykehjem Øvre Kråkenes 111 9.12.2013 Etat for bygg og eiendom GULLSTØLTUNET SYKEHJEM Tilstandsrapport Dato:09.12.2013 Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL

SINTEF NOTAT. Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle. Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL Karine Denizou Michael Klinski Erica Löfström Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT 4 Pilotprosjekt i REBO NORDRE GRAN BL SINTEF Notat Karine Denizou, Michael Klinski, Erica Löfström og Kari Hovin Kjølle Nordre

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6

Byrådssak 202/13. Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding ESARK-1642-201302335-6 Byrådssak 202/13 Tilstandskartlegging skoler. Handlingsplan 2. Løypemelding MEGJ ESARK-1642-201302335-6 Hva saken gjelder: I forbindelse med Arbeidstilsynets pålegg rettet mot skolene i Bergen kommune

Detaljer

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager

Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager TRONDHEIM KOMMUNE Konsekvenser av utsatt vedlikehold i kommunale skoler og barnehager februar 2005 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn... 8 2. Formål og problemstilling... 9 3. Vurderingskriterier...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer